Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, April 04, 1905, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    .,"l)«. »keren« udkommcr lpvcr Cirsdag Og Fredag.
f-,
. 2
-
i.
MWME
Frrdags ledgnmn
O
»Danskeren« kostet tun 81.50 pr. Uargang. "
Blair, Nebr» Tirsdag d. 4. April 19»5.
-4. Aakg.
Japanerne forbereder sig
til nyt Slag.
Hvor vil de flaak
Fskcrssrygterne forstunk
mer.
Tet syneg, sotn Rustands Antng
nina af Forudscktning for erdguni
derlkkndlinget -- ingcn Afstaaelfe If
Landontraare, ingen fKtigsftadeget
ftatning - hat gjort hurtig Ende
paa Talen om Frev. Som venteligt
vak, hat Japan intet soaret paa den
ne indirekt-: Henstilling Dei nyttcr
ncrppse -— i hvert Fald itle fotn Stil
linan er for Tiden at Russland
atter nil til at holde Japan for Nar.
Japans tavse Evar er lraftige For
bekedelser til nnt Anat-eb.
Tet bekettes sra Unnshu Pas un
der ttedke April: »Fren1ad til Vla
l
t
divoltot« er tilsnneladende den store
japansle Hans Løsen eller Kriasraab,
derfom Lid lan sættes til de tut-fod
teg Beretninger, og de antages al
mindeligt for paa!idelige.
Ter lommer Beretninger bertil
om, a: Japanerne avancerer med de
reg iem Armöer frem imod den stdre
eng-file Festnina Kun faa einkla
de:, lcm ved Hjælp af Forstansnin
gerne ved Tieling og Mulden beim-g
teg Tom not til at balde Lineditch :
Einst Te sein Arme-er er de samme,
fom zidførte det nnderfulde Verrl i
mer1 Kutvvatlin ved Mulden. Te be
staar af Troppekne under Niteneralerll
ne Qtu, Nodzu, Noai. Kukoli Ozii
Insowan .
Tet Vovestntle at marchere täl
Vladivoftol er sitteet et maskieliqt
Foretagende, men Asstand ca MenvorsH
tiabeder svnes inaen Hindring at ver-»
re for Ølckndingerne. j
Men Rusfekne er ogsaa paa deres
Post. Der aflendes kuglig af For
syning oa Ammnnition til Blut-Eve
stol alt, lwad Banen lan fragte, ca i
det belctaget gøres der alt for at by
de Japaneme den ttprft mulige Mod
stand
Stillinaen, lwor de to fjendtliae
Here liager overfor hverandte er el
lets vasentlig ufotandket Der for
talles om entelte Slærmydsler -)g
Fordestfegtningeh ligetaa om ndetst
vovelige Retogniferinger, som japan-»
sie ,.scouts« hat toten-get Men end-«
nu ingen Træfning of stoterntlang
Det er dog vansieligt at danne sig
nogen bestemt Mening om, hvad Ja
"nanetnes m) Bevcegelse betydet. Dei
er ingenlunde at stole paa, at Modi
voftol er Maulet for den. Onama hat
visi, at han lan signalifere i Ost for at
faa Anledning til at slaa faa meget
eftertknlkeligeke i Best.
Zagen Sport ,,Memoliaquy«.
Vegge Grene as Nebtasias Legisla
tut hat vedtaget en Lov, som mahn
der, at »Menwrial Dav« stul fei
teis uden Forstyrrelfe veb Sporis
inasom Boldspil og Hestevæddeløb.
Man mener, at Guvernpt Mitten, der;
et m gammel Soldat, nok vil sank
tionere Loven ved sin llnderskrifL «
Man fristes til at sporge, om der4
ikle not et Nimeliqhed for, at For
budet sit Andendelfe i lanqt videke11d
ffrcktning.
l
Nebraskas Senat fkikendt. ;
Tot er Undersøgelseskomiteens!
Rapme Jngen of Senatorerne var
indlshndct i det Mkydede Forspg Cfi
Donng Ununtys Embedsmænd paas
at ,,kufh the biennial bill« igennem
i Senatets nnlig afholdte Sessiow
Rapporten, der meddeler Vitmeforbøs
tei, siger, at Komiteen hat fundet, at
Douglas County Embedömænd hat
soff-St at reife et Fond, men ingen as
Senaiets Mediemmer hat vcret in
tneiseket deri.
Rustier Priester vækker Opfigt.
site-ver Adslillelfe afKir
ke og Stat.
lfn Artikel, smn hat oæret Offens
lig i St. Petersborg Bispedømmes;
lmlvt officielle. Organ, ,,Cl)urch Meis-!
senger«, hat vatt stor Ospsigt. Doln .
mentet fremscettek lebende Medlen::"
mer af Klekesiets Ansluelser angaas
ende Zpørgsmaalet om at adslille
Kirte og Stat.
Vlrtitlen rcksfonetet som saa, at
stirlen butde være fri for al For
bindtlighed til Staten for bedre
uhcmmet at lunne fortsætte sit Ar
beitse. An forlanger sSammenlal
delsen af et almindgligt Kirtetoncil
for at ovekvejeMidler til det attraaede
Maals Opnaaelsr. Offentliggøtelsen
ldar fremlaldt og udbredt Diskussion,
csg der tales om, at Synoden hat be
sluttet at henstille til Czaren at sam
mentalde et saadcmt sittteloncii.
Zpørgsmaalet hat levende Jntes
tesfe i denne Tid paa Grund af det
nære Fest-hold mellem Hirten og det
politifte Samsund. At det presses
lau ftcertt paa en Tib, da Rusland er
fcm almindeligt oprørt, anses for me
act beteanende
Man meint-, at Bedo-gelten er be
grænset til en Gruppe af St. Peters
borg Alex-est, men tilliqe, at Præste
ftabet Lanbet over er billigt til It
flntte sig til den.
Dobbeltmokd og Selvmord.
Im det baner Zettlement om
lring »Pcplar«, m. R. Mil Veft for
Andubcsm Jn. bereite-s folgende ydekft
iørneliqe Historie i ,,World Herold«
i BUT-uns
En Rai-mer Ved Nnvn Mike Nel
ion tMillel Nielfcn?) sind sine in
Tom 153 oq l« Aar - i Fredans
Vliieg, og Lordag Morgen flød lmn
fiq sein Vlimaaende bang Lmstæns
tsinbeber on Mariaqu til den flrwkke
liqe on fomelige Handlfng forlcrlles
ker indem-:
Nielfon vor 35 Aar. Hang førfte
Frone var bod. JDet lmn solle fin
niitand til selv at opque sine tr
Dotre, gistede han sig igen, men sit
sie Ægteslab var ulytleligt. Han
trasttedeg meb Zinnen angnaende Bøk
neue. Sau fotlod hun hom, og han
fna sit Hjem brudt op paantx Fra den
Tid as havde han gaaet og qtublilv
tet over sit Besvær. Siden hans an
den Kone forlod ham, havde de to
Smaapiger forsøgt at holde Hus for
ham og lavede bans Mand. Det
llev natukligvis ikle, fom det flulde,
og i den senere Tid bavde han llaget
til Nabcerne over sin tunge Skran
Sau endte del som fortalt. J Fre
dags Aftes hskte Naboerne Gewer
flud, men iænkte ille vidte detover.
Men da de atier nceite Morgen høtte
Stud og ingen saa udenfok Hufei,
unede de Uraad. Da de gik der hen for
,at anders-ge, fandt de dem alle tre
som ng.
Nielsen var i sin Tid en dygiig og
velsiaaende Former-, men det var
gaaet nogei tilbage for ham. Udover
fotbigaaende Skænd havde Nahm
ne ille nie-klei, at han var siem Veb
Bøknem san det spars, som han hat
dræbi dem, for ai de ikle sinlde over
leve ham. Det siaes, at han ille en
qang bar en Slceqtning iil at arve
hom.
En Fqkm for sattng
Frelsesbæren i Chicago hat ak
rangetet for Købel af en Form t«l
825,000 i Nærheden af Byen Glen
Ellyn, hvor de vil npteite en Sommer
Koloni for saftige Bstn fra Byem
Dei siges, at det er Rigmænd, der
lægger Pengene til, men Kolonlen og
Formen sial stytez af Frelleöhmsem
ngaa en Eksplosiom
EnfrygteligAccidenti en
Saloon i Omaha.
Een Mond drcebes og tr:
Haus« l
Følgende fortaltes fra Omaba i
Lordsags: (
Freitag Eftermiddag ssete der ei:
frngtelig Elsplofion i Levys Salnon
Pan 11. Str. og Cavital Ave» book
ved een Mund sonderreves, tre fan
tedes alvorligt, og Zaloonens Jndces
blev sdelagr I
Arthut Butlek, en rejsende Photh
grasist, var i Fcekd med at tage Ot;
,,ilashlight« Billede of Saloonenssxn i
dre, da Eksplosisver i hans VestlomIst
of nogen utendt Aarsag fcengede o,1·
bevirkebe en Elsplofiom som hortksg
en hel ,,Blocl«.
Butler tastedes mod Schonan
Virg, on da Røgm klarede af, san-k
det, at den nlyttelige var blcest nnsiten
tvckts over, Bryst og Mave var redet
nd, og hans hojre Arm var brnsltet
i Smaastyller.
Lin Telephoni2lrbejder WyJJJJiuri
san boldt paa at repnrete en Ledning
i Saloonem da Eksttlosionen fiele
Han blev nedlciftet ved Etsplesioncnss
Trnk on fit flcre Flenger og Brand
sank. Der toges 11 Glasftumpek not
of bans Bande oq Tindinger, vgl
lmns Ansigt var frygtelkgt tilrcd1.(
En Foreninn, han tilhører, tog fig!
af ham on fette bam til et Hospital.«
lft Var andre blev ogfaa saarede.
Saloonens Jndre blev tuineret,
Vindnek, Spejle og andre Glasvarer
lnuftes. Klokten var liandset pack
3.11, det beste-nie Klnilesiet, MICH
plosionen indtraf. i
Butler var fra Grund Rapids.
Michigan og var lonnnen til Omaba
samme Don og havde allerede tagct
flere Billerer, da tmn kom ind i Levys
Zalocn og vilde lage et Billedr. Levn
viltse itte have hnm til det; men dn
Butler fokfitrede, at det intel fkulde
tolle. sit han Lov at aøre Forberedel
ser. Da han sit sit ,,Eamem« ftilt
an, rørte han Pulver og noget Flui
dum, han havde i en Flusse, sammen
on stat en Fyrftilke til det. Flasien
sta! han i hsjre Vestlomme. lsksploi
sinnen paafulgte. Hverlen Photogra
fifter eller Forhandlere elf »Kodal
suppln« lan fortlare Etsplosionens
Anklag.
Eu Fate for Mennefkeslcrgten.
Fra London ttteldes, at III-ras
maalet om Modus aftagenbe Evne
til selv at opamme deres Born blev
.dishtteret fomyLig ved en Rouference
Ei ,,fanitatn institute", oq det vakte
JÆngstelfe blandt Lager og Sodo
Hagen
; Professor Burge var kommen M
zden Slutning, at Fomrindsselfen af
Ebnen iil at opføde Born er altninde
lig over alt i det rivilicerede Europa.
En anwen frem«,.,oede angaaende
Aarsagen til den iagttagne Zlappelss
ikke kunde spges i Ernætingen. Bau
de havde det vist fig, at hath set-ful
tede Mødre havde ernceret deres Born
gebt, og de bedste ernærede Modu
ernckrebe deres Born daarligi. Den
bøje, fande, athletifke Mottone af den
bedre Klasse fefler 111-æTtva-rdiq i den
RetnIn51. Man kunde »ersten fntsplge
Forbindclfen mellem den modern-e
Kvindes forbedrede syster Staat .-g
Aftagelsen of den vigtiqe Man til at
etncere hendes Born. Doq forelaa der
ins-en Statistiss i saa Henfcendr.
Tilsidst paapeges det fan, at det
maasie er Naturenö Protest i de over
befoltede Bin-L J dct helc taget —
uden at man kan paiavise nogen be
siemt Aar-sag — pegeg der paa det
unaturlige, forsinede Byliv som Aar
fagen til, at Esvnen til at ernæke
Bstn et i saa stækkt Wutgean
Kiduapping.
Store Vaerdier med i Spu
let.
Fra Denoer, Colo» tommer denNn
bed, at 2 Vorn, henholdsvig 5 og 11.
risik, Dsøike us Dr. Wxilliam Ham
aan, er bleven ,,kidnapp-ed« i Morgan
toIon, W· Verginia og bragt til Den
ver. Der forudsiges retslig Kaner
om, hvem der sfal beholde og opdrage
Dorne-Ich da der er ftore Værdier med
i EpilleL Faderen er bestemt paa at
fttre sig dem; men Slcegtninge af
peresi afdode Moder er lige faa bei
stemte paa, at de fknl taaes fu Fa
deren. En Ejendom, der vckrdfaktteö
til szsw,00s)· er Stridfablet De
smaa Piger, fom bleo listet bort fra
derei« Inder-, hat jo Del i Ejendon1:
men. Det er anken Gang, disfe
Born er »tidnapped« fra deres Fa
der.
Her ser vi, at Penae ka n være en
Ulnkke oafaa for de umwong
En dyr Nysen.
Kunstig Nasen er en Sorg, for-H
Thomas Salt-wem en Maler i KanJ
fass City, bar drevet, siden ban var
Dreim. Han gjorde det saa qodt fortw-.
lia, i en Konvention i Vom at han
man tilbrinae Z« Dage i Vnens Ar
bejdshns derfor. 4
Zorn den ene Taler efter den an-:
den naaede Klksmakfen i sin Talesp
l
l
l
nnfte Caldwell san eftertrnkkeligt, at
det mærkedek i etbvert Hierne af Sa
!en. Alle i Narr-beben lo, og Taleren
blev forlegen, men hans Nyer var
saa fortrcesselia efterlianet, at han
førft opdagedes efter fyvende Gang.
Saa blev ban anllaget for Freds
forstnrrelfe og arkesterei. j
Oder-for Dommeren erklceredeCaldÅ
well: »Jeg kom, for at høre Major
Warnen Jea blev trcet as at høre
de andre Taler-: o«q tænkte jeg vilde
mode om jeg iile runde paastynde
Tingene lidt. Oa alle lo, naar jea
nvfte, san iea bleo ded. Nu er jea
ked af, at jea ajorde det. Jea antede
itke at frenlkalde Forftyrrelse«. Han
maatte alliaevel betale for sin Spoa.
Bilde Born, fundne i Skoven.
Im Appeltom Wiss-. fort-Wes nm
otte Vern, som er fundei i Elemen
oq lwkci Opførsel cg Udsende mer
liqnede vilde Dan end Ijkeiineske1«5.
Te er anbraql i Ubildrensz Receiving
Home« i denne BU.
Stallerne, der udenlvivl er Bro
dke og Søstre i Alder fra omlking -"i
lil M Aar, opdiogedes i en straa
talt Hutte i den lntle Zion i Rasch-c
den as Tiqcrtmh Wis. af en Jckger
der var faret vild i Stovm En af
ovennævnte Hjemg Trustees, Rev.
Fred Brayion, fandt dem saa efler
lcengere Zøgen og førle Dem til Hieni
met.
Bornene antages at være af lyii
Herkome men lan ille tale et Otd
af noqet kendt Spros, hverlen En
gelsl. Tyfk, Polsk cller nogel andet
Spros, der tales i Wisconsin. De
fynes bog at lunne gøre sig forftaa:
link for hvetandre.
Da de fandtes i deres lille Hjem i
Zloven, lau de fammenlrøbne i et
szørne of den me Hutte-. En Dynqc
vigfenl Grrvs og Blabe var den-s
Sena.
Mcrnd, som farek i Sinnen, for
lasller, at der for faa Aar siden faas
en vild eller vanvittig Mond i famme
Gart, men ingen lunde komme heiml
nckr. !
Man aniager nu, at det var Fade-:
ren til de 8 Bism, som er bleven roh-i
ded-. l
Bornene vil blive holdt i Hjemmei,"
indtil de faar en Del Opdragelse, og
siden agles be anbragte i private tyske
Familien
Atter en Mineulykkc.
Omtring 40 Mennefker
drcebte.
l
Frei Reimen Jlls. bereites til Mor
gen i Dag om en frygtelig Ekspw
fion i Gaar i Josef Leiter-H Mine.
Meliem :-:5 og 45 Arbidere var i Mi ;
nen, da Eigplofionen stete, og de blen«
lebende begravede. Eksplosionen si »
ges at hidrøre fra Gas der band-ei
sanilet fig i Sondags, da Minen bis-:
de staaet stille.
Der blev firaks fat ei Redningsari
bejde i Gang, oq faa geniager den
pamle Historie sin: De, som ikte er
bleven dræbte ocrekte af Etsplosionens
Eisd, kk warte as Gas. Tit iAH
teS Fil. 10 var der bragt 15 ud, og nf»
disse var J i Live Inen dødelig sma
rede. Antallet af døde scettes til 34
en 8 saarede, nogle dødeligi.
Fasse Fragtprifer.
Fragtpriferne for de forfiellige
secrnforter bar vceret svcevende siden
tidlig pack Aaret pack Grund af Neb
icettelse af Priserne til Gulfhavne.
Siden Ratten mellem sidste Lørdag
og Søndag Kl. 12 vil følgende faste
Fragtpriser ncklde fra Omaha og
Kansas City til Cbicago — 11 Cents
for Mai-Z- og 1 Gent pr. 100 Pundt
mere for chde. Til St. Louis erJ
det R Cents mindre for de to nævnte
Lieder end til Chicago. Fragten til
Guier er T Cenis højere end til
Chicago fra Omaha og 6 Cents høj
ere fra Kansas City. Til Søhavne
pack Atlanterhavskyften er Prisen 8
Cents over Prisen til Golfhavne.
Denne nye Prisbeftemmelse anses for
at vcere weget rimelig.
Forfkelligt om vort Lands
Repræfentanter.
Lin Minister Smenfon fra Min
nesota, fom siden 1897 bar tjent som
Fnrenede Etat-ers Minister i sit-ben
lmvn, men nu er bleven afløft at Tho
mas J. OBrien fra Michkgam for-—
tacller Bladcne, hvor genfidig hjerie
lia bang Affted i Knbenhavn var.
Han var blevet baade agtet og afholdt
i Tanmarts Hovedftad, og han fra
sin Side var kommen til at elste Li-«
vet der og den danske Natur.
E I —
ngaa om Ambagsadør Choatess
Afsted i London hat Bladene noget
fiort at fortælle. Det er dog tiliom
menbe.
Til Fredag den 5. Maj hat Lon
dons Lord Mayor ordnet en Juwel
Banket, lwortil en hel lang Lisie af
Statstnccnd og Diplomaier har faact
Jndbndelse. Her er det hiertelige
mete i Baggrunden, og det store stutz
vq ftandsmæssige træder frem.
sit II- Il
Med Minister Bannen i Venezuela
fort-wider det fig noget anderledes.
Der takes og sikives i disse Dage om
bang Fald og Fotflniielsr. Brei-fi
dent Casiro roser Præsident Nonse
velt og hang- Poliiik overfor
re mindre Republikter i skønne
Ord, men kluger over Minister Bo
Iven. Prcrsibenten hat ogsaa udladt
sig med at ville flhtte ham til en an
den diplonmtisi Post. Men Bsowen
bar udtait sit Ønfke om at forblive i
(S’aracas, indtil det forviklede Forhold
der er ordnet. Dog forlyder det, at
Præfidenten ikke billiger hans Poli
iik Vg hat i Sinde at afsiedige han;,
men for Fadens Stylsd flytte ham
til en anden Post.
It III If
Med det samme kan dei meddeles,
at Venezuela Hsjesteret hat dornt det
Iftansie waellsompagni til at have sin
)Koncession forbrudi, idet det hat
Böger lotf quaske
passionscligh
J n d t) o l d: Palniesøndaw —
WnnfreksnnA - Pan Domhusets Als
tnn. Ved Grauen Wanst-einat
chlL
M rsejligt Tint i fint Limslaq INC.
Geee Some
tTEe lmilket :Ukenneste.)
tkn Znnqkredg om Firisti Lidelfe,
of Bist-on Thomas Ringen Samlet og
kidqivet af Pckftor J. M. Hausen,
Chicuqcx Jll. Jndbnnden 20c.
Undersranerogpalmen
Firisteliqe Fortællinkjen Grøn
Paaka m. fl. Smnkt indb. AUT.
Ist-a Bestehens til Solgata.
Vor Herre ng Frelser Jesu Kri
sti Lin efter be 4 Evangeliu, med Bil
leder uf Bernhard Plockhorst, og en
(s"nclng Tinte of Christian Richardt.
lslegant indbnnden i Praatbind, 167
ftore Zider 10 by 151 Trunknen Dei-«
te Pragwærk er nedfnt fra 8540 til
FULL-M
bar-ists publishing South
Blatt-. klebt-.
...l(onkjrmqtjon...
Untier Fackerhaanct
En ny Bog »Under Faderhaand«
cg Jst Haandflax1« begge i et Bind.
Jndbunden i et pænt lomponeret
Bind. Bogen er trykt paa det sinefte
Man-spain 128 Sidek.
JndholdJ Veb en Zions-imm
tion, Ronsirnmtiochdaqem Rig,
Gamle Grethes Trøst, Daabskjorte
len, Den fkønneste Haand, Bag Him
lens anldne Rande, To Ksongeveje,
Inder-J Fortællit1q, Dtag ud, Kun
en AGblestivh Ben, Et Haandflag,
Ven- frinmdig g ftærk, Ved Stoppe
ftedct, Konfirnmtionstrccei. Hold fast,
Nuds Naadcs Bord, Korn og se,
Nasftkn et Evenmn Ilnge Ven, Den
første Tjeneste, Guds Frev.
Tenne nne Bog anbefales af Den
Fiirkefge Forening for den indtc
Mission i Danmark og er en of de
bcdst passende Bøaer som Gabe til
Konstr!1.7.:1nder. Pris 40 Cents.
cil Koniirmamlem
Af Fanny Turm, meo Forord If
Past. J. clem J Omslag 40 Cents.
Jndb. M Centsu
Af Forordet fremsasttch . . .
Bogens Jndhold er fundt og sandt
det byder et varmt og indtrængende
Formaningsord og mangt et godt
Raub fra en af ,,de stille i Landet«,
der med den wldres Erfaring taler
med Selvoplevelsens Myndighed og
tilliqe i Kærligbedens Forstaaelse af
de Farer og .Friftelser, der ligger for
an de unge, der sial begynde deres
Livs Kamp«.
DAlell PUBUSHINO IlOUSE.
III BMlK. NERR II!
Very Low Rates to St. Louis,
Mo , via the Nurth-W0.—;tckrn Lille. Ex
cnrsiun tickcts will hu sold un May ls
tu II, indusin limited tu return tmtil
May U. indusin un accunnt of Natio
nnl llnptist Ai1nivcsisiirie»:(. Apply to
agents Eli-Fugu As North-Westen! R’y.
Very Low Excursion Rates to
San Francisco and Los Angclcs
Vin the Nortlpwostcsrn l«inc, will be
H in effort from all stiltinns April 10 to
; H. indusin with kann-able- rc-turn li
! mits. on accmmt of Muetinjx VVnodmen
! nf the VVcsrlkL For rotes. tickets. etc-,
» apply to agents Chicugo ök N -W. R'y·
l
undladt at opfylde de ftillede Vilkaar.
Pac- den anden Side under-sendet
, Reiten Regerlngens Krav paa Ska
desetftatnlng. « «