Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, March 03, 1905, Page 2, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    U S · U S« - U -S,..»- sp;
lll llklllllklls lllEllllllllEll
sum ANGAAR Eis-syst FARMZR sic- Uhu-lele
HoLoEs AF :
Dis-N FORZZDRZDB
II. s. UIEAI ZEPMUM
J THE ll"0RI-I)’s CHAMPWN II
IlAlRY BETTERJIAKER
Alle Hovedpmsmlorog Illo de haj )
eotes Pfg-mle fisr hjemtmslkivet Ame-pl « «·
de Urk- sshtle Zool-umsicer vksd Vers
densudstlllingen l m luula 12004 th "
klme tll Amor lau-r us U. s. des-sm
tok Flede. »U. s. « lcvsllteten «
place-k- S
s
The World s «
ch — sk· «
amplon Immer » ·
V. S. Ort-Im Sppskutor bar ubestrls ä
selig ok bestemt Hngte ils-n er clkn » «
Wut-HI- sknmnnmsles sthiiktsxmr l X -—.-« »i·
don. l 60 knu- lxlminilssn still-Ends- »
Lisdls Efkfskltsd ljescl l UJNLW llisllll Äms
.0138 s« Rock-» sksumrkruf l Blum-- «
mesutselkes. . .
IKKS OPNÄAET ÄP NOCEN ÄNDEN sEPÄIATO.·
Dlsse Ekel-order liotysltsk anget- for DELI. Mr at vlile hvaC
—
U
Tritt-fes bunt-s at Chief-II . FU:-n-aps-ls. klar-hin I-a k«y s««-. W ·- Prssreh si
Kansas Cjtx«. Um. Fugu-« X Y» san Print ist-. ( « . M Ins-J -« ,J;’båt-Me.’
-k:
i!
U Vermont Fakm Maorian co» sollt-wo Falls, It. g
l,r--(J"ke, Que« ll..n..-it-::- Unt. Atlskssks akl lpners h icllu.·.5 Fall-. (
Ich ·
S u xszx » .« · -L" « - se
» s Is. « «« »
- s u S -,,« » M . ««
f« It Vi-.
iom Umsicht-F :in Fu »Zum-r ps Pl c- Ist-? Its Du Mut-Rom
ist-eben 2(« 4 Ton Klsvvrnn Ost-Ja »t: ! Da vav sagkr tun AIJM Il« fta Cln
sagt-, ou Ism Eis-r Wi« hat wen-: nlsalgci mais tut sor s«-«« l« Toll Dr All-c vaaAs
drua cui-r usqi l . .»»- »s- Ru- Fairbanks og m: um« -r:.nl«mnter MI
bin- suur 571 Rufe -k:ms1mxn"tc Zion N Bog p« N ksi eler Enqelsc
Pcscsiscs sc- cOIPAIY, 59 Des-vom It» Ohio-so
FDUEANAE
Ren-: »i- xsxsgetsliilsir. lnclcsimldosr ins-It Alhoboi. Ren-et Rlodem
Des Storc- knrmicldol for cuturt ·-1. XII-— Ug Lisvtsysyixdrnnme Uigt us
Ttskrink VI til-syste- sltstd Cur Just-it Tut-euch nf ( Atan h. hun- Uns-nnd
Lichts iukmisak zu jin-»re. (1-r-s-»I(1sst inkms Nie-r Inn «—« up Pest-»so
Ue sinds-L at sit-n lockte l« !;«—k-- as cui-»m- jkhes jmh irscs r pen- Dem,
sag kam nat-d den komm-— Flipkis «- ikm ljssrkp For-gi- tin-ske
LIJ Zuer Imk rudt su » - Iletbreciklw iif sykshnnmm Den-am
Den-R Druck-E jkkss holdeskudsnnik sum Ists-II »s- : »j: nicsvn ils-Us
BlacL «- vi vjl ist- Dem en Ost-Its l«-U:1r-k·l»-ke-nh. Pri- Fsm oc 81
for en Planke-. uslcv at Dis Ul fass Tut-»k- Flagscer sur si. tlcsismn Ide
vil Hist-. De Is- vurt Asertinsesmrtn i cis-Ins Bis-L send P- njze i P (-.
Honeyokdeh Exptess Money-selten «eru- chhs" ellssk stunk-G
THE cUBAN THEMICAL cOMPANY.
sp( BOSTON BL» MlNNEAPOLls. MlNNU
special Low Rate
Excursions south
Feb. 21 March - and 21
Correspomlingljv Inn- mtes t« nein-Iz- all
points in L0l"lslANA imd UlsslsslPlDl
Particulars and csupy us bouklet «««-X1-e»th1-Tmi
sorTH" at thuqu CHNTth Uns-eh
k
L
c
22.85 NBW 0lkl l-I AXS und RETl lIN ,
W. H. BRlLL, District Passenger Ag’t.
1402 Fang-m Street. 0MAHA.
FÆMYQPPFZWMMUGLH
« Do UWANTA get kask oq lykkelig·?
· Do UWANTA get klar Rud. straalende Øjne. stiksrk Hjerne, Hv
« lig og Imjdig Gang? De kim jkkc have disse Tit-g san-mei- med aeds
i hkudte kokdojelsess osk Æmæriugsorganer.
UWANTA
et den esse-te Ptcpskntien pas Multedet i Da , wos- med Held kniete
Fmtoppelse og «- 7e·, Leser-, lndml e- og Nykem-x,-domme
til-U email Ebenwstfsmc Den laves direkte as Bestynslsea for
last samt eitet at des i set-o Ast- har ekspekimcmeket med oens Brac
Is UT« et ade- Lise iden mediciaskevetfleg i Dsg for syst-keine
fide-und Tuns-der It Iesende Viduer ku- Iikjve Vicuesdytc on
Us MWe Knie ok Heu-nahen
—- ——— It UUAUTA get ruf-. Ia sent two for e- nor Isla
shs. C Mk tot IND. ok bliv tateket. De- lille sog, »«khe Kot-d to
WHAT-s sit-er sntit M hvet Muth Ufer asjm Oft-Damiet
smc Iinfspksuusts Issnmhgskncs naives-. tow
)
s
U
WWMWJ
nic si-» Eos-»u- « »s-, F,,E
» LIESCHEng
Ists-s »Ist-II «..I. so sann n» st- rost
W k W WIWII Me, mik, Dei-.
A Yanfnark
Vintetnuu
Om Fattigdommens Nsd i stoben
havn strivet V. N. i ,,Dagbladet« af
13. Febr.:
Dei et haatdt felv at stulle sulte
og ftyfe itte blot i Dage eller Uget,
tnen i Maaneder; det er dog langt
verre, naar en Fat og Mot famtidig
stal se 5 Born i en Aldet fra 9 Md.
til 9 Aar gaa og fryse, fotdi der in
gen Penge et til Brande, vg here dein
gtæde af Sult eller komme og sige:
»Mot, jeg et saa sulten,'« uden at tun
ne give dem Mad; hsjft da et Stykke
Rugbrød med lidt Fedt paa.
En saadan Familie fandt vi i Gast
ude i Ftedens Kittes Pastotat, ja,
der sindes iøvkigt mange af den
Slags detude. Fadeken havde vætet
arbejdsløs fiden lænae for Jul, —- dog
uden egen Styld —- det hat itte va
tet bam muligt trodsSøgen hvekDag
at faa noget fom helft Arbeij her
til tommer, at han hat ligget fvg en
Tid ogsaa. Nu stylder Familien Hug
leje for to Maonedet, men ved BEI
tens Velvillie hat de snaet Lov til at
blive boende i den lille. men tene Lei
lighed endnu, i Haab om bedre Ti
dek. Familiens eneste Jndtcegt, fom
Huftkuen tjener hjemme, er ca. 30
Irre otn Degen, bviltet altsaa sial
slaa til for 7 Mennesier til Mad,
lDritte,B1-cendsel og alt Husholds
ningsvæfen, under den Forudscetning,
at ingen Husleje betales; men hvvr
Ilcenge kan Betten vente med sine
jPengeLC ;
En anden Familifader, Entemandj
med Bom« ca. 50 Aar, hat usen egen
Styld gaaet ledig paa 5. Maaned
og et i yderfte Nod. En ung Mond
med Husitu og Born hat nceften in
gen Ting tjent i 7 Maanedet og sont
Fslge detaf ncesien heller intet spisi,
nu stal han sattes nd as Byfogden.
En saadan hjettesicetende Nsd nip
det os daglig herude i det fattige
Fredens Kirkes Knarters Pastotat.
Mange Mennester i en elendig lille
og stummel Lejlighed, Kulde vg Sult,«
oste tun een Seng til hele Familien,
alt orntrent, selv det nsdvendigste,
paa Lannetontotet ellet botttaget,
sordi det var ksbt paa Afbetaling, og
der havde manglet nogle faa Asde
talingsportionet, sont ikte i Tide
tnnde Hasses-. Maatte godgsrende
Mennestet faa Vierte til at bringe og
Hjcelp i Gavet til vor Menigheds
pleje, at nvget as Nsden kunde lin
dres.
Bkdkagetifk Bogholdkt.
HEE et Firma Ecgelc !e Jx C» Was
Bester-umgehe stobenhavn er en Boc» ,
boxder Carl Hausen den 1·). Febk for- i
soundet, efker at man forinben havkse
cpdaget en Tel Bedrageriek, som hakt
havde qjcrt sig ftyldig i. Princip.:
len bavde i de sidste Bage faaet Mie I
tante om, at hani Regnftabær it!e vors
i den bedste Orden, og efter at h(:.1
i Ferse-arg haode vcrret med et Be
ltb i Bauten, ønftebe Principalen c:
se Fininerinqem sont saa Vifte sig at
lnkse paa et ringen Beloh, end ban
havde 1nodtaget. Princivalen tm
bam i Joch-r med bet samme og bud
ham sige, hvor meget han havde be
draqkt bam for, ide! han lovede how
at der intet stulde blve foretaget
imod ham —- udover Afskedigelfen.
Hanser svgte imidlertid at klare sig
med valugtet, vrsvedk at lyve sig fm
noget Bedrageri udover det, han var
gtebet i, og Resultatet blen, at Prin,
cipalen bad ham komme hen paa Kon
totet om Aftenen for samtnen med
ham at gennemgaa Bogernc Hausen
tom imidlertid ille, s— og saa bleo
Poliiiet undertettet.
Til Principalens store Overtastezi
se vidste Politiet udmærtet Bested
medBogholdetens stvte Pengefotbrug.
han var nemlig i lang Tit-, minnt
i de sidste to Aar, set meget ude paa
Hase-c m Rai-IX
Utah sue-de
M
MS WITH-V
!
I
E
!
i
1
l
l
III-M M
sit. I. Institut-,
w It m M- wo
I A
Miste sittttse Staatsrat-Mo
Dust-s. send Ia Ort-set til at atbelde
tot c» t sin ezen Dies-stern, oglaa
sogle tll at rette lot os. —- Ctihls plus sit
Inneren est-e In sele sam. — syst Ist-O
se Tas. — sausen-e stets- Ited Ins st
Iteak Speise behian Me, mea Itaa have sehe II
detqlinger. Fee acemtete Ovlnenlnaet sittv ttl
II. III-Is- I
end-US Uns-Aste Ave» ces cAOC Ill
—
—
Reftautationet og i Fotlystelsesstedet
og altiv i dytt Selstab. Hans Od
selhed Vakte Mistante; men Politiet
maatte jo indsttcente sig til at obser
vete ham, indtil Krachet kom.
Hele Aftenen og en Del af Ratten
ledte man eftet hom. Og hele Dagen
i Gaat og i Aftes hat han attet ves
tet efteksøgt; men hidtil uden Resul
tat. —- Dog menet man, at han sta
qu er her i Byen.
J Mellemtiden et hans Regnstabet
cftetgaaede, og de hat udvift, at han i
de to Aar, han hat vætet ansat i For:
tetningen« hat dtevet et systematifk
Bedkageti. i Begyndelsen smaa Sum
met, eftethaanden ftptte og støtte.
Det snnes bog, fom om Summen itke
ncmr højete end 6000 Kr. Vedtageti
Frne er stet ved Fotmindftelsen af det
IBeløtz Ewotmed fotstellige Postet et
indaaaet, og ved famtidig at opspte
ji«-m Beleb, end der vittelig et nd
becalt
Den 13. Iebt. ftrives videte:
Den i Lobet af i Fotgaats og i
Gaat fortsatte Revision has Firmaet
Segelcte »F: Co» Vestetbtogade 4,
ibitt givet til Resultat, at Bedtageti
lerne, sotn den flygtede Bogholdet Carl
Haufen hat gjott sig styldig i, et be
tydelig stotte, end han bat opgivet og
Firmaet hat tæntt sig. Hausen op
gav ca. 4000 Kr» Firmaet mente, at
6000 Kr. vilde passe. J Gaat For
middags vat man imidletttd naaet
til 9000 Kr» om Eftetmiddagen til
12——13,000 Kr» og det set nd, sivm
om man tommet op vaa ovet 16,000
Bedtagetietne et stet sitzen Carl
Hansens Ansatelse i December 1902.
Han tom fta Katz-r Matgatinefa
btit og var vatmt anbefalet af den
ne, og hans fænomenalehutttghed til
Arbejdet i Fotbindelse med et vin
denve Væsen lod ham hurtigt vinde
Grosferet Segelctes Tillid, saa nt
han sit alle hovedbsgetne og de ton
tante Penge under sig, hvokved han
havde Let SpiL Revision af genann
gtibende Natur vat der aldrig Tale
om, thi naat man nu og da saa hans
Beget eftet, var de alttd asstemte. Qg
bans state Fotbrug af Penge ude am
tting var Ptincipalen ubetendt.
Tilfældet fette til hans Lpdagel:
se. Som meddelt siulde han scette
et Belsb paa 600 Kr. i Landmandss
banten, og mevens han vat til Fro
tost, totn en Kontorist til at tigge i
habet-bogen og undtede sig over, at
Belebet itle vat opfert. Han tote
sputgte sieblittelig i Bauten, iotn
sparede, at der intet Beleb var ind
betalt. Da hausen tvm ttlbage, blev
han fputgt, hvotfok han itte havde
opfstt de 600 Kr» hvottil han spa
rede, at Bauten havde et Tilgt-beha
vende has Fitmaet, og at de 600 Kr.
vat afsitevet paa bette. Men da han
fis at vtde, at man havde sputgt Ban
ten, indrsmmede dan, at han havdk
laant Velsbet for at betale Msleje for
en Blvmsterfottetning. han dreh, men
at han tun hat-de laant Pengene. Et
Bitt paa Carl hansens Konto viste
imidletttd, at han alletede havde ta
get 800 Kr.
Smaanyt
— —-.. --.. - , - ,
Spotlen i Ulvevalene.
Range Ulykter. Ti( Ulvedai
jene var der d. 12.Febt· den livligste
Tilstrsmning. Lige fta tidlig paaFori
middagen var de fnetlcedte Butter be
folkede med Stank af kalteagende og
stilsbende unge Kobenhavitere, og nd
paa Eftetmiddagen blev der forme
:ig TkængseL til hvilsen hvett eneste
Tag bragte nyc Forsyninget i rige
ngt Maul. Men det var jo ogsaa den
forste Dag i denne Winter, det, tat
let vcre det Snelag, som i Rattens
st var dalet ned over det »mildk
tempetetede« Stank-, og som i For
middagens Lob fleteGange sit en
ydekligm velkommen Farbe-dring,
kigtig ttllod Dyrtningen af denSlags
Vintersporf, der lrævet brid Jord.
Jntet Under da, at hovedstadent
idtætslysine Ungdom i Tusindvis be
nyttede sig as Leilighedm Tklsidsi
blev des for mange. M. 4 maam Po
litiet afspckte Evighedsbaktem og
omtvent samtng blev al Kallning
fotbudt.
Stunden hettil var den, at der ef
kethgcudm var flet san W Ulys
l——
ter as mete eller mindre alvoklig Art,l
at tke Lager havde not at gste med at
tepateke de stete Stader. De fieste
kunde bog efter siet Udbedting kla
re sig selvz »san« 7 maatte kskes paa»
Hospitalet, de 4 paa Kommunehospi
talet, de 3 paa Lyngbys stedlige do.J
Et Pak btcetkede Ben horte dog til de
værste Ulyktet, der tunde noteres.
Dsmt Antitvitetshands
let. Jndtil soc et Par Maaneder
siden etsisterede der en »Antikviteis
optsbet Vierte, som avetterede i ho
vedftadsbladene om Kpb og Salg .«f
gamle Malerin-, Pretiosa og andre
VærdssageL Han snntes at gste gode
Fotetninger, havde flere sjceldne Ting
at afhcnde og var kimelig meb sine
Priser. Fotretningen gis gvdt en
Tid lang, indtil han pludselig af
sløredes som en gemen Tyv.
Hos en betendt Kunsinet paa M
melhvlm blev der nemlig en Dag iJ
Sommer under hanSBortrejse begaaetj
Jndbrud, og blandi de ftjoalne Gen-;
stande befandt sig et Par garnic, ver
difulde Maleriek, som Politiet sit
Anmodning om at eftersporr. Om
szvek lvktedeg det at finde dem i Lese
bres Fortetning i Gothetsgade, Da
tet oplystes, at Maletietne var folgt
of Pier-M denne blev afhptt og for
talte, at han havde tobt dem af en
’bam ubeiendt Mond for 20 Kr. Styl
fet: men Politiet fcestede ille helf
;Tillid til hans Forkcating. en Has
Hunderssgelse blev foretaget, og man
Ifandt en Mcengde Laanesedlek paa
pantsatte Verdisaget, der alle vifte
sig at være sijaalne. Han indk-m
mede da ogfaa omsidet, at han, naar
ban gik omkring i Hufene for at op
tsbe Antikvitetet, siere Siedet, hvor
ingen var himme, havde lnsiet sig
ind og «sijaalet.
For disse Tyverket blev han den
11. Febr. ved Ktiminalretten idsmt
1 Aal-s Forbedringshusarbejdr.
Hundkedaarsdagen for
H. C. Andetsens FsdseL
..Fynsi-Samfund« agtet at fejre Hun
dtedoarsdagen for Digleken H. C.
Andetsens Fsvsel oed en Fest i Odd
Felloto Palasets flore Sal den 2.
April d. A.
Festens Program foreligget nn
suldt udarbejdet, san man allerede
nu lan danne sig et Zion over Fest
lighedetne, der vil tjene »Fynsl Sam:
fund« —— Diglekens Landsmænd i
sncevrete Foksland — til megen Ærr.
Om Formiddagen festes der for
1500 Feisiolebsrn, saa den store Bor
nedigtets Navnedag ogsaa vil blive
en Festdag for hans smaa Venner.
Om Aflenen sindek den egentlsge
Hsjlidelkghed Sied. Festtalen hol
tes as Professor P. Hausen, en Fest
sang of Professor Nitolai Bsgh syn
ges af Publikum, hvotpaa Sluespil
let Reumerlh fottceller et Poe af
Digterens Evenllzr J»Den" lille Pige
med Svovlsftitterne« og »Hvad Fol
lee got«). Detpaa fotedtagek Fri
Emmy Mogensen »Det UenUBarn«,
»T-) bkune Ojne« og ,,Min Tantes
Tante«. Scuttelig forevises Scener
of h. C. Andetfens Eventyr i 100
Lnsbilledet of hossologkaf Peter Els
feldt.
Missionsbuset i Seel-t
indvies til litteligt Brug.
Sondag den 26. Febr. stuldes Mis
sionshufet i Scby indvieö til littelig
Brug of Provft Magen-Müller, Al
beel, og alle littelige Handlinger stol
de fro nckonle Dag, og til Sognekiki
lens Nestaneatton et endl, foeeloges
det.
Alter og endet Kirkeinveniae er
opstillet, og del hele fee pænt og hygs
geligt nd, striver ,,Feedetkllh. Av.«
L
OLIE FOR LEGEMET
Legt-met u· ligcsom en Damp
maskinc, et l"ltr. en Muskinez clct
mail holdes i grul Orden for at
arbcjcle tigtigt.
Dette er Stunden til. at scott’s
Emulsion et sag virkningstulcl
mocl alle sygdomme, der mais-d
rer Tab· Den foder, nun-er og
syst-lieh naar almindeljg Føde
ilcltc gjør det.
Vi bruger den hele Olie lscott’s
Emulsion, fokdiTorslieleverolienS
store Betømmelse som Føde og
Medicin blev opnaaet ved at
bruge den pna denne Monde«
substituter i Form af Vlne, cor
diels, Extraktet o. dul. bot man
undgaa :
GIMMDIUUMISWO «
MOMII m Mit-seh nn- vort.
f em. s cI ICLW caI pp - ·
UII me III-Im
Franks-. cd nsnkks sksIeI III Im- -:«. des »du
edleIncWIIInIIIIJ H CIIIIIIII »I- CI- Iiec duns
otrnss ian NIIIHT »M: Ut- »S«
· I so IIInI Nimmt kIIIIIs I- I IIIIII malum-stehe
Inteka die. I» skI -i IKIIIII II- ch use
nheltmdes Ird BL-- -IIII ; II- . I »M- ssssn ca -.
III-It I OHIIIIT
: Ins-I »dann-m
Beet-Inn so: InI ::1-kI·«sII-. -II
In III Techni-: FR
— F I .
C « . »Nun Tales-i- .II.I
kalt - -"·-sI-kklI« -—! . dIII IIII v I et U
Iltte nIIII Blvdet ocI S :n:i Its-Inn - SIpr :I- L Atti
usw sIlIbI Ebmd III II i.
S III-Its tme »Im-lutes- HI.
fuIIrW Hin-»Is
I
Et etstraordinatt Provstesyn hat sod
lendt de af Menighedskaadet og
Kitkeinfpettionen truer Form-Malt
ninger. Formentlig kan Kikkenö Re
stautering tilendebtinges i Libet IIf
Indevcmnde Aar.
Erindringsgavet. Ved sin
Afsked med Getbsemane Mgh·, Abh.
hat Paftot Th. J. Petetsen haft den
Glckde at modtage mange smulle Be
vifet paa den Taknemlighed, Wenig
heden næret over for ham og idet
stote Arbede han hat nedlagti Gew
seIncIne Sognedistriit
Blandt de mange Gavet, der ek ble
ven ham overrakt, ncevnes et stott,
Inasivt Egetrws Skkivebvrd —- for
synet Ined splgende Jndskrift paa en
Splvplndex »Etindring fra Gethses
Inane Menigshed 1897-—1905«, samt
et Billede af Kirkens ftivillige Kot.
Venstres JOHN-organi
sation for Fnen. Beftyrelsen
for Venfttes Fallesokganisatton for
Fyen hat vedtaget folgende Resolu
Iiom
»Bei paalcegges Fotretningzud
valgene at opfotdte Valgtredfenes
Bestykelsek til at faa den politiste
Stilling i Kredsene afgjort vg derefter
hurtigft muligi indlalde til et nyi
Fellesbesiytelsesmø «. Fellesbestvs
reler befluttede dekhvs at benftille til
de kommende Generalfotsamlinger i
Sognetredsene at flutte sig til »Fei
ietingeis Venstte" Cdet ny Venstkepar
ti). Resolutionen vedtogeö med 12
Stemmer mod Z. 4 stemte ikke.
Den jydfte Industri- og
.andbtugsudstillin91905
i H o r se n s. Arbejdet med Opfw
telsen af Udstillingens hovevhah Jn
tusttihallem er nu i fuld Gang, og
om faa Dage paabegyndes Opfstelsen
af den anden Hovedbygning, der stal
rumme Udstillingen as Mastinet og
Transportcnidlet. Jndusttihallen hat
med en fenere vedtngen, ved en uven
tei stor Tilflutning fra Udsiilleknes
Side, nødvendiggjort Tilbogning af
10,«00 Kvndkatalen Guloflade, Ma
ssinhallen bar 4s)("-().Kvodtatalen Guld
flade og hvet Tomme as denne GJLW
finde med tilhptende Vægykeffuldt
cptageL Der er i alb a. 600 Ub
siillete, og flete szs Hmattet afvifes,
fokdi der We, itden ny bekostelige Ub- ·
v.de1«;er;s«tunde stasses Plads til dem.
Arbejdet ved de to ncevnte Hovedbygs
ninger er, efter Tegninger og Ovekstag
af Tivoliditettsten, Ackitekt Atne
Petersen, ved Licitation ovekdraget
Haandværlete fta horsens for en
samlet Sinn of ca. 60,000 Kr. Af
vexlende Udftillingek er der anmeldt
en Biavlsudsiilling i Dagene fta 12.
—16. Juni, en Hovebrugsudstilling
fka 20.—--27. Juni, og en Kaninavlss
udstilling med Tombola fta 30. Ju
ni til B. Juli. Endvidete blivet der
i denne Afdeting Udstillinger for
Mosekultur og Stovbwg samt en
fertig Udstilling arrangeret af Dei
dankte hebeselstab.
«
Krabbe holder Mode. J
ji«-: Firedse pag chelland hat de as
VenstkeiRefotmpnrtiet udtraadte Fol
ketbinggmænd aiholdt Mcdet for at
klatgote bete-Z nuvcrrenbe Stilling
cverfot deres Balgere.
Eiter Fokkydende i ,,.Kallundborg
Avig« agtek Ot. Krabbe i Stutningen
af denne Maaned at afholde et Mode
s« Kallundbvrg for at gore et Forfpg
paa at ovetbevise sine Vatgere em,
at hans Standpunkt i Politik endnu
er det samme som tidkigete.
Knust af et omftyrtet
T r ce. Husmanb Chr. Jenseit i
Btoby var forkeden bestwftiget med at
fækde Tretet i Nygaatds Menge ved
Dosten-. Da et af dem faldt, var han
ikke hurtig not til at komme bott og
tvm ind under det, saa at han- ene
Laut knuktei og han sik forstellige an
dre chstelfer. Den tilfkadekomne
blev kstt til sit hjem og der for-bun
den as Lege PaludanWer fta
Gisselfekdtx men der var ikke stort at
ndrette, faa han afgik ved Djden un
der spere Lidekser. Don eftetkadee Cis
Kon- og klm W