Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, February 24, 1905, Page 3, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    I- - i
UOD cONsUMPAON
Den rette Fuss-den rette Me»
dicin — den rette Tid — diese tre
Ting et at den største Vigtighecl
for Tæringspatienten. Den rette
køde og den rette Medicin—disse
indeboldes i seott’s Emnlsjon at
ten Torskelevertmn. Den rette
Tid er ved det første Tegn paa
sygdommcm Den rette Tid er
nu.
seott·s Emulsion bjælper alti(1.
hclbreder ofte. Almindelig Føde
hjiklper bät-ringen Frist-: Luft
hjkcstper Kuren. scott’8 Ermü
sicm gjør bcgge Dele. Begynd i
T i(1e.
En at· de bedstc Grunde for
godt Haab er scott«s Emulsions
guck- Relmrd som Medicin for
Tusringspaticntcn saalængc Sy
stcmct et- stikrkt nok til at taalc
Mc(licin uf nogcn Art, kan det
bruge scott·s Emulsion.
Vt vtl wende Dem Its-It til at Faust-, om Ue
pnskcr tls t.
Sein-T k- nun-Mk sum Pmst stskost. New-M.
Hondcrsylland
erv Schock disk-. Lensgreve
Hans SchackiSchactenborg, Herre til
Seetamp, der bade Lordag den 28.
Jan-, blev 52 Aar gammel, idet«hon
var fsdt den 12. December 1852 sorn
Søn af Lensgreve Otto Didrit
Schock. J fire Aors Aldecen Hlev
ban foræloreløs og var derefter Lenz
greoe. Jndtil hons Myndighedsal
der blev Godset bestyret for hom.
Ten lille Lensgreve blev opdraget af
sin Ettfinoder, Grevinde Schatt, født
v. month en Dotter af daværende
Amtmand Krogh i Lenden Entbin
den lcver endnu og bot paa Herre
gnarden Tirsbost veb Vejle.
Efter at bade studeret s Dresden
nvcsrtoa Lms Schott JMJ Godfet
cq r-: ste ftrnt s stcir Jnosigt i Godsets
Forv.xltning. J de forløbne Aar bar
han bestyret det med stor Energi og
forbedret Gtevstabet pan alle Om:
rander.
Somtidig var Greven deenstobss
mand, en anerkendt Afgvptolog og
hat udgivet fteke videnftabelige Bast
ter, i Hovedsasten om Hiekoglyfer.
Han hat udtydet mange Tavtek, som
blev sendte ham fka Mufeerne i Ber
lin. J flece Aar hat Greo Schock
Villet foretage en Reise til Akgyptem
men stang Sygdom forhindrede ham
heki. Hans videnstabelige Sysfel
optog ham tidlig og silbe; felv paa
Sygelejet opgav han Ette sine Stu
dier. .
Den Ast-ode, der vor en meget be
gavet, habetlig og teligtes Mand,
som nnd alles Antelsp var Krebs
dagåmand, sad i Synodeuvvalget —
Grcvcn var Patron fot site Kirter —
og i Provtnssynodm Da det nord
siesvigste Asyl blev oprettet i 1877,
blev shan valgt til dets Fotmand, og
han hat betlædt denne Post ltge til
III M vg strttet Sagen boade i
Ord og Gerning.
For de donsie Nordstesvigere er der
most Grund til at mindes hans Op
tkosden paa Potvinssynoden. Leus
greven, hvem heller itke de preuzsiste
Livet
Foruyen Venstre Side meget
met-Lager
Tilbsielig til at iaa apovlekttft
Slnqtilfældr.
Dr. Milch Nerviue gav mig sm.
Liv.
»Dein et for at besserm-, It ieu For bntq Dr· Mc
les-« Mldler i ums-alt Grad, tmniq mag Reff-»aus-.
Ren-tat sont hat sie-n kühn-disk soc unn. Ir. Hii
In stockt out-de W anva Juckt-sue og mit-r tm m
Icu Insel-, net- hviltsn Heiligtzw im tsmnsidic at hum
DIU Aner Nessus-umn- Nsknisns Im acht-te- Imt m
bklsstk Mk I III Maasse-« pg km slkscu bwqt tust tu
ltgmssdviit s m- icdtte to Aar Im » um«-It calt en
no Mund oa Ist-k, qo ikg » H. M atm- nrs Konsum-u
heh. sein bevor for wqu sit-imm- UisWud .» Makr
mmi·k, men ItdkanHest »Ah-wem- hn leg Wie-net
itm muss Ism Mft irg Inst-« »den Etat-« Cis-g lileu
anderm t i kmahoai ON bssrums Mk t« kais-or tre Its-r
onl· mu fmtoue Wa, « w vo-1ii--u,et-n, til at san
lamllicktde Ilauikiom ·-lfi, ou t bit-« cum vnssm
Odk var weg-i webt-met T» var um- ssr, leg bis
Qvtsme at braut D1.I1htes"1)ls-tt.1 anri- Nmslne Mit
cheka I to og et halt-I Blut has neu-i mis m html-Ihn
Imae Ren-n- gxm «1 vktksssptsndrÆMte oq re f»
Ist-m win- D mit-n « mum- Mit mmt Jan,
Melker minnmisslnsg sen-Gange osn Use-« Instit-m
It vkte m Emp- vcd -(ocmnumstwvn, km hat MMH
If Istdkaqum vcd ZldeuaL Tusker am( Dr. Mc
les"ikkiko-atsne Dienstm- hari rund-i i Mem nor-.
Itlte use-de Urbild-, invtil sq na vejek tut-Butsu
Isf eu 20 Vund men- kIsd hast-l I at mm chetid. Feq
IMWAMOIIOMFOURMI kunnten-. der Ader
e
- sonst-ed m et avei dom« -Itm,
-.Wmcs in Euer« eeW I di c ,
cmkstmasmedgs . M en n durch
O
sue I ei ( « at d - t
si- «i5c.·"s·ä:ospw Jst-Mai Wen-en m «
e m I MA
w MAka Mer- sssssss ·
L
ltrkeltge Embedömcend og Priester
kunde -vverse, traadte bestemt t Stran
len for Kravet om to dansle Sparg
timer l de Stolen der har danst Reli
gionsundervisning.
Greven talte for Sprogandragen
det paa Provstisynoden i 1894 og i
1897.
Provinssynodens sidfte Samling
lunde Grev Schack Elle deltage i paa
Grund af Sygdom. Lige saa lidt
har han i den senere Tid lunnet del
tage i SynodeudvalgetsMøder. Naar
der var vigtigere Sager, tom Prvvst
Kier til Schaclenborg for at drøfte
dem med Greven.
j Grev Hans Schacl havde i 1880
’giftet sig med Komtesse lhenny Luise
iVilhelmine Lerche af Lerchenborg. J
;deres Ægtestab fødteg syv Born, tre
lSøner og fire Dotte.
F Den crldste Son, der nu overta
Her Schackenborg, er 23 Aar. Han har
Tftuderet i Tyslland, sidft i München.
lDen nnge Greve har Talent som Ma
ler og har haft eget Atelier i Mün
chen.
Skaerbcel. J en Stildring i
»Dybbol:P-osten« fra Sterbæk flu
res blandt anbet:
Der var en Tib, da vor By vel var
en stor Landg"by, men regnede sig in
genlnnde iblandt dem, der vilde ga
re sig bemærtet ud over det, at der
her boede en Bondeftand, der passe
lde sine Jorder og sine Høveder saa
sandt, fom Foll gjorde det andet Steds
lber paa Vestlysten hvor Kvargopdræt
I
Legemct crhcslder sine Lin-straf
tek fra fnldftandtg f-.n·t«l««ipt Fade.
Sand Furannslsc fursnner Legr
nnt nnsa rcnl War-, men Manc
ol:d.-t er Folgen as Uforsigttzxtnd
i Mud uzx Ti·ilks.«,os1Ellcxwumdck
forstnrnsr hclc SnsmnlL lifan
stnsnaig tng M Fade- suruer l Ma
v«.-n. hvanicd Zittern-, Vlncns og
hinule Iosxl1al.sakn««.«i. Naur man
« ssadlgLinsen-formt-pel,fva-lls-J—»J.Isa
· vsn Ug Fliele nd, lautle Tyfpepfi
» bljr Inl zan.
Institut-D Matt Traktaht tin-c
rer J’:)s·ti.-ts:«:. Leu brfmr Maul-n
on Jndvoldrne sur samnnsnliolnsde
Stoffe ug qtr zlsinucsn nyt rn-. Ma
von Unless hnxktgt, og drn natur
' li21e Enntnlanan hlsvjrter god
Madtnsl trdsngrt as Umn- ttl ot
for-hole Faden Inlditasudlg
Man tan lgiisauuntns Male
nie-d d. tlc nuldc oa natuer Las
gssnnddei. F o r l« o g Tut Nardsz
Blatt Tritngln ikraxr En Watte
lan sank-Es has Handelsnmndisn for
25 Gent-L jun-J han Itle nur den,
da find Plsngssnr tilchatlmthga
Medtune Qo., U lmttanocsaa, Tisns
ncsfeis,l)gc11 Pulte vkl du Irndt
nnd Posten.
T Inkvkows
slncnvmuam
Zog tilreaturhandel alt i lange Tidet
Ihar været andens Hovederhverv.
Der var da tolige Forhold het.
Dagvogn, Postvogn og Laftvogn rul
lede hen ad Tander —— Ribe Chausse
Da vor By havde slet itke det Immo
denö Priæg, der for-vkigt ilte hat
besagt niegcn Lytle og Velsignelfd
over Befollningen.
Afdøde Pastor Lassen lunde den
Gana glæde sig ved om Sondagen at
prcedkle for en talrig Menighed, og
man splte sig tryg og tilfreds herude
i det gamle Haderslev Vesteramt.
Saa kom Banen og med den ev
ny Kultur, der ved ftore og tloge
Mands Anstrengelfer flulde have
Slcerbcet og Omegn op over hidtil
værende dagligt Niveau og lade dettt
Sted blive Midtpuntt for en, saavel
med Hensyn til Siprog fom til Af
ftanmina blandet Befoltning, det
stulde vise de hidtilværende Beboerl
af den gamle danske Egn, hvorledel
man bckker ftg ad for at fange Lylken
Men det gil ille fuldt saa glat
sont man bavde tænlt sig det. Dels
Var Midlerne maasle ilke svarende
til Maalet. ag dels var den indspd
te Befollnina for en ftor Del mege1
for samtnenvolset og fortrolig med
de gamle vante Former. De Ind
fødte blev sig selv lig, og de Jud
vandrede havde i flere Henseender me
get at kæmpe med, om ogsaa Hjæls
pen paa forstrllig Man-de ttlse laa
langt borte fta deres Dor. Det eI
itke godt at flyte gamle Trau; d(
trtves bedfl -i den Jordtbund hvot
I
Un garanterei Kur for
Demorrhoider. Meer-de ind
vendige, Glsdende eller . fremstudtr.
Bette-ne tikbsage fea Apotheterem
hvig »Pazko Ointment« itte kurerer
)i 6 til 14 Dage. 50c.
Pde horer hjeme, og lange Taler og
Istore Løfter kan under Omstcendig
’heder ikte gavne ret meget.
Det viste sig ogsa her, at der kom
meget usundt ind i vore kommu
Fnale Forhold og som den ene Nyind
Fretning ramlede samtnen efter den
,anden, faaledes kom der tillige en
Utryghedens og Usikkerhedenö Til
stand over den hele Befolkning, der it
ke kunsde ander end viele hemmede
paa daglig Dont ogGerning og beug
lte edog pckuniære Tab for Adskillige.
I Vi vil Elle her stylde Skylden for
sden lfele Vantrivsel over paa enkelt
Mand; men vi vil tun flaa fast, at
jcztcerbcek er og bliver en aegte noto
sIeHvigsi Brudeka herude paa Vesi
kyften, og at den megen Lakering al
oirg vil gavne os fynderlig store.
Flensborg. — Stormen vol
der Uly! ter. (Fl. Av.) Rud
vestftormen i Tirsvags (den 31. Jan)
vceltede den ene Side af en under
Opførelse vcerende Lade hos Gard
ejer Ph. Lassen paa Jørgensgaardr.
og Einen begravedes under Rainer
ne. Den Forulykkede fik et Par Ribs
ben brcetket og led desuden maasie in
dre chestelser.
Stormen voldte ogsaa adskillig an
den Stude. J Jørgensgade væltede sen
Storsten, ved St. Jørgens tSkole
blev Jndgangsdøren stærkt besiadigei,
og i et«Nabohus blev en Dør med en
Del af Nammen reden ud af Hufei.
J Vor Frne Skov blev flere store
Træer rykkede op med Rod og kaslede
waer over Vejen. Oasaa nogle Halm
hæs vceltedes.
Graasten Omegn.—— Stormska:
d e. (Fl. Av.) Under den stcerkeStorm
Nyaaksaftensdag fle det halve af
Taget paa en Del af Svinestalden
paa Gaarden Grøngrofi. Nu forle
den, da der igen blæfte en Storm,
fløj Resten ned, medtagende en Del
1jaf Murren
Procegs mellem Felder og
Tritten lFL N.) For Qverlandss
retten i Kiel forhandledes Onsdag
den 1. Febr. en Civilproces imellem
Fabrikant Molsen her af Byen og
hans Dotier, Frølen Molsen. Sa
gens Forhistorie er folgende:
Ente Molsen, ligeledes her af By
en, omrdrog i sin Tid hele fm For
mue til sin Zønnedatter, ovennævnte
Frøten Molsen, paa den Bctingelse,
at denne flulde forsørae hende, fas«
lasnae him levede. Til denne For:
mue harte ogsa det Hirs, i hviltet
Fabrikant Molsen har boet siden
Halvfjerdserne og nu driver en Mine
ralvandsfabrit. Hans Datter lrrv
bebe nu, at han enten slulde betalc
hende en aarlka Leje paa 800 Mk.
af Hasel eller flytte bott. Faderen
ncegtede dette og paastod, at hans Mo
der i sin Tid havde givet ham Lov
til at bebo Hufet udcn Vederlag til
hendes Død. Desuden havde han v
get Ejendommens Vcerdi ved meyg
ninger. J faa Fald lrævede han
til Gengele sine Udlckg godtgjorte
med 7000 Mk.
« -«—bToTi-7I5e?sd?g
Ratankbelvreael
Man Ist-m Post ssacnnzkkumv optuomx
95 57100 Tillslcie its l)øvbctl. kommt-sc til
for Kund-kah, It Resultate-rin- uk kroninli
Kntarkh l Halten cllcsr
MellxrnmnsL hast«-jene
hlhscr til-t«ppr(le itf lus
tnrrlmlykc At«.-·.svmlringr-r·
sum Mancher de Tit-re
nsnilc ltlsntss lsrvicqelsch
lnätll dirs-e Atmmdrlngu
er l)»1-«chnks; ci- lugrsn
l-lr-ll)rc(!(·l.(ic nsnlixz. last
lutlkcøtsc l:.-rn rlikc neun-e
primus-m South-sing elle
sprøjltiirig;; ilsmf knist
mcr ilvt ni- (-i(-r,l:t«i-xsr« «·i.
I-« Hm ists l«« n ltclhnsilss
Unsinn i«.s(-I--:t wen-rund
unxrtlxsrn Ae ilcr cr- rsn
« viflczuzhxsplnsYU Kni- sur
. Icsrtrrrrh Inst-Des lnsu
. Imjz vers Bruch-J FRAUNan 1»-n l)-«mpsu·mn·
l
..-«n eixcllsqs l Ach-m »z; Jst-« I« gjcnncm ils
«ur«(uil(lskc Ratshin Mssllisnsiiisesh » iloscr slc
zur-« kliillsku Al"-oiic1ri«;zcr pkm sin rj gis-n
ncsm Tut-Umqu Immer-. Rom-m- Als-trinkt«
Amt-sit ug Sti«l-(·sjls:) i dssc in lencllgc Orc«
sit-r nt ·l(- ’-)li set mudtukrcllkc tin· ils mlmintt
k.,(l ;l,. rliimcsr. Apllrm lUr »Hu-.- umllkult
»r. sum-te stimme-n fer Ort-ne OJZ li-« kjjcsmjl
! «l.- « Ist Arn-ern lusk llclt m ils.1-nc u wha
«i-lic,se P()i«1I-snnncluc. tsmm cr hier-sie hell-re
ctisilc zsut .'-1 l’ger vcrl Drum-n us Aruns-. Ac(
tin-I full-verler- oxmadkitlunm Ururikltis, ncmr
Ursl :, Ewige Lungen Frrklcsllclses US Huvckls
Fing-. ist-m alle dirs-Mc ellcrimlitektc kommst
at huren-IV Actlnu send-Es Doktoka pas
Pkøvcn sitt-is Ul os om Den-s Tllfældr. Vl
give-· Kam-i srlt o- bestcmte Devise-« kok Nel
ketielge. Prol- Wilscms 100 slclck «1)10tlonmsy
« Umsonst-« krit. Tllskklv New York and Lon·
floq Electle Association, Dritt. 258 c. USE
. Wut-at stkcct, Kansas citpy Mo
Datteren anlagde nu Sag imvd
Faderen, ved Landsretten i Mens
borg, hvor Dommen gik Faderen
im-od. lDenne indankede Dommen
for Overlandsretten i Kiel og fette
Vidner for, at hans Moder hasvde
billiget Hase-is Ombygning og An
lægget af Fabrikten. Ovetlands
retten fældede tkke nogen endelig Ken
delse endnu men vedtog at stævne ftere
Vidncr.
Rødding. —Lcerermangelen
blivet ret følelig her paa Egnen,
idet der er flere Embeder ubesatte,
isoer Andenlærerpladser. Ssaaledes
er i Langetved baade Finste- og An
denlcererembederne ledige om tort
Tit-, uden at der endnu er nogen kat
det dertil. Andenlæreren i R-ddi::g
er det blevet forment foreløbig at
overtage et Lærerembede i Kiel, fordi
man ingen tan faa i hans Sten.
Denne Lærermangel tilskvkves Be
stemmelsen om Lcerernes Udskrivninq
til et Anks Militærtjeneste.
"Stormen. Tirsdag den 81».
Jan. rasede her en orkanngtig Storkn
af Vestnordveft«, der nistnnk » den
-haardeste, vi hat haft i denne Winter.
Om større Ulykker hat man endmt
itke hort. Kun er et stort Ante-l
Straatag bleven mere icller mindre
forrevne, og nogle Tanften er naaetse
i Lobet. Daqsvvqnen mellem New
ding og Jels var flere Gange i Fare
for at blive blceft ned i Grøften.
Branderup. —- Afdød Vete
ran fra ZsAarskrigen J
afvigte Uge døde Aftægtsmand Nis
Lausten Nielsen pack Brander-up
Vestermark, hvor han boede hos fin
Søn Mathias Nielsen. Den gamle
Mand, der naaede en Alder paa 80
Aar, Var med i Krigen 1848—-30
som Menig ved de Aarhus Dragoner.
og var med i det natlige Tog 9. Juni
1849 til Nørre Suche, hVor en kur
hessist Rytterafdeling onerrumpledes
eg toges til Fange Hin-; gnd gerne
fortcklle om sine Pfos«r«ls«-« « T««c;e·:
i 1898 sit han Just-El its-Und Js Jsx
100 Kr.
Toftlund. —- E n O r t a n hat he
le Dagen i Guar, strjves 1. Febr»
blcest paa Toftlund-Egnen. Gamb
ejg Fislers østre Lade i Allerup it
nedblceft. Hos Købmand Schtøder
her i Byen splintredes en stor Bu
titsrude af et heftigt Bindstød.
Straatagene hat mange Steder vat
ret i ftor Fore, og tun Ded energiji
Arbejde med at paalcegge svcere Gen
stande er Faren mange Steder ble
ven afvendt.
Vesicregnen. » A f D o d V e tr
r a n. (V. T.) Atter er en af de gamte
Veteraner fra Treaargkrigen« gaaet
til Rye’s Brigade. Den gamle JenI
Peter Jensen i Stast, var født i Aa
strup Sogn i Nørrejylland, men han
tom allerede til Skast mange Aar før
Krigen brød ud. Jensen var meo
i flere Slag, fauledeg ved Jsted Og
Fredericia. Hatt blcv Etke Mark-L men
tre Gange git en Kugle iacnnem hasis
Felthue. Gamle Peter, fom han a!
mindelig taldes i -B.yen, blev omtrent
87 Aar grimme-L Hon fik ogfaa for
nogle Aar siden Hakdersgavem der
blev uddelt til de gamle Krigere.
Den gamle, der var aandsfrist lige
til det sidste, har i nogle Aar boct
hos en af sine Dotte, fom er gift og
bosiddende i Stast.
Ballum. — Til Præsieka!
det er der nu efter sitkert Forlyden
de opstillet tre Kand-idater, nemlig
Pastor Nissen af Skaft, Pastor An
dresen af Løjt og Pastvr Nielfem
som for Tsiden er Præst ved Dunst
Kirke i Flensborg. (V· T·)
Bevtoft. —- Ved Landbomøs
det i Toftlund forleden Tirädag
holdt Gaardejer Holm af Samsø ei
godt Foredrag om Dyrkning og An
vendelse af Foderplanter. Der lagdes
scerlig Vægt paa, at enbver s « efter
at have taget de stedlige Forhold i
Beregning, Arbejdzforkpld o.s.v.,
udspgt en god Roestannne, passende
for Jorden, —- udvidede sin Roeavl.
Dei var tun ved Fodring med Rsoer,
at det øvrige Foder udnyttedes früh
stændigi. End vibere omtaltes Dyrii
ning af Balgplanter, isckr Laterne
Foredragsbolderen havde fodret en
Dei af sme Malketsøer ssden Kraft
foder, tun med Lucernehø og Roer
med et godt Wkeudbytte, som et
medbragt Regnstab udviste.
I
,««0Ez sKIN DISEÄSES AND GÄNGER
illiskliss»x;ki.:».
»Ok- Ilitsii Eis-II
I)Is«-I.- I ««-I - -;Iz:- Ii’,«.III«1II-II»II.«I1«iiuxiils-Hil- I lI- . »Es lI. XI IculIIII I Ko
I-I-IIli.I « - « L i II- »i-« iilI-«III-.I«II«r lI« xiiiusz «Ill(-iil(IUI-1Il«lX«Sle1-AMP"
iIl-« «il « I Ins-l spsl « III-n «l·IIl lIIir vi chIlsI il(«rIs ;IIIIIII. Xi lI.-ir( I rsiiiuilcr irIi lnstscutec
il( I« IIlI.n-I. I-I III-« l-II«I-I - III II --II- ·I,-.: III Nimmt-. III-« III- iIrIIksI III-r. itII KIIIiiAicleite
LI IlitI lI II xii I iIIs .-I IIIil III Ins« III—IsIti-»s Hi IlIIrIIIIJII rIlef X »n- l«·-l« III-I- lisir III thI
Risi- -;II.. IIII I-: IIII In- Hist-I l-II I i i ums-J lix«I-I«Il«« iiisI Untier-t- Fin-» II I. vslII Inn-infu
«s-ii. Xiii . « : li. Iiiui I— li» I.»s - ixiiIIs III Ii liIiIiIli«IlIi iIi lIIiii-»Iz;IlI-cII-tilI;IlIiIr. ug
««.III.- sil «.I-: l sss II- Il I- -«IlI III-ji tIII I I r »k: smiiiIzIII r Hut-Inn ilIIIi ( Il. U; iIIHIIIL listi
(I;i-—«ii NUJ « I---, — -li.« » s XII s« II:—— l l s-- Jlilil l·—·I-l I-« l- lIIs xl( hrI Hur InzsipleYL
A.l.«-iI-.««Is-,:4I II l.·si..I:k,U« lI« h " Is.: list-«IlII-inIiIIiIiItIIlsI
lixI-- III« lI.-s um«-Hi Und-I IleinII l IsLIIx I-— Il I -II.« Iks IlIs III-« Ijg vj Isjl III-Ich Dem
Ist-r .—I1««I11«Iii— Issg Inl. II lI.-s l,11--i«i-IIII1 slII»k«sII-IIIi«x«i—lII« spI«I)I-.«".
« I
g- III- I. «III en Liglit Institute of America
« II-« » j-"- ("I« V »- LL !«--«L l'-»"jjll««,"K«, L·s!llk.1("-(I.
-.... ,...'. A» . ·.-,- - ,.. . ,..·.-....- II«H,»ij«
Je knrerer Mænd!!!
At sorblivc turcrcde.
Mino Incthoder cr dc fikIsestc vidcnfkaben cudnn licnder.
Mut iIIcrialiIiII for over 20 IIIII lIiII tun-It at lIcIlIIIIiDIII private, new-sc os;
lrcIIiiiiciIsiItsoinIIIiI. sit-II lIiII ist-muri dIsIIInI brauche af iIIebiIiIicII foIII Ini
lIvsIIiIiIIiIIiL Im atviIIIr ulvrig iIa IIIudIIIsdIsiI i IIII Ins-In Im sIcnIIIIIIdrr iil de
IuIIc IIII instit-I im Womng Im IInsI ulIIllIkehrIigIs iII.IImIIIIIII-. EII vollem lom
nIIDcIIaItIIrsIII Inin liIIIkIIIIcIliicII gJIIIiIIcIIk Im ui litlvkumiig og vcdvurcndc
l)I’1lin-l«-i«iic iIII IIIiI lIiIiIuIIII ri- lam.
Usqu Pia-nd, onn III-It IIi dc sinrliciigk fvliIcr as uIigdoIIIslyIIder, fan
Im fiIltI IIII IIIisiusIIIHIc Iil luslbrctn
Mir-w oIIcr 40, du« lIciIlscr iiiIis iIIJiiImIfIIIII i astIIquIdII, lIIIiIIg tun-re
fsldsiIIIIII«iII »Hm-bounan Blovfomiiluiiig, non-drob unre: oII blckrcs
inIIouIzInu, IIiIIIiIIn nn, IIiIIIkiIiIIInIr, nmiiI IIII IIIvuIInIIIIJiIIIItII, lIimIIrIlJoidey
iIIIlViIr,1III11n(ni III IIIIIIIIII oII IIIli lnIdiIIIIduIIimI inrrrcsz lIutIIg oII nedvarenvr.
» c v i r r II e r ! IiII Iamr amin mIIIII ai UiIIIiIIkd biiümcci III III assi
sis »I. T II iIllI IuiIIi DIIIInIir striver Iia iIIII IsckiIIIiIi.I. Ha UIIII Orte-:- mct sptog
Dr. Mobd TICHUQIL iIII IIiuIiiIei iIidIIiI III in itvismoIIIsIIuIdI-, lIIIIIII III Indeeln- IIiiq skmin behand
- . . » IIIIII III ollis III. InIdiIIIIyiqr IItchiciIicI iiIDlirIsIIIIIdi IsII tIlIIk jIg elv, verfeinin
DRIT-sstcksMisäntmjfsäm Iii Inin IIIIIpIci otIr tiuIIvede pIIII duI IiIIc numoe Midiuuck sent-es over
· Oel-.- III-thut
Læs min sidste udgivne bog! Sendes frit XII
kakiIiIIonIIimIs IIInsIIHII sur mIiIo TI IIIiII ing i. IdlmnIIIk iImiiIIiI illustmiionu oq II- ri vaII chIIdifiIldIs raad
siIItnIIInIIIIIIInIII oII I-II-Iis iiIIIt iiini III imsilistn VIII-sur iIlIII sIIlIIIIIiII IIi IIindoIIIH iIioIsiIIIiIIlIIIkI, nnvöse inq
IIIIIIIIIiis, lilIsrsIIIriIiIIIIIiiII. Its-III IJII lIlIIQiiInIIdonInItI Trn lsIIstIch »welche-I Te tausulvltasndigt tun-re Dem
sclv i III-Ic- c...! mein IIII cmcII III iIcIskiiI nuqrn luIII helft III-limi
Fkl fomnlinimll. Time-r- LIvIIIIIIIIIII 10 I e III. Sünd-me 10—1 e m
Komm-: sum-II, l’)9 Dem-vom SI. Luchmi vg LIIDIIIII til Il. H e III. Adkcgsen
1R0bt. Westkelt 8 Co»
r129 Deut-vorn Streck, K 7, Cimaeg Jll.
»Q- - Ton IIIIIInIIIkaIIiIIe Organisme er sont et
»Wolll c r III Noqii iomnur i Umdcn ««cIIkkct«
v- « O man-I-l cIlII Izjorc Einwer og IIIaIIftynder
IIq Ii 11nIIIIcI«.IInWindcher af Ure
:IIjI« ixs;i-.III«-t Ixico bitydclig Vcioitning, naar cII Traube Qlje var alt, «
Der iIItIirIIIIIIIT
D r. p e t c r ’ s
Ein-wäh
issJI :I-I:»is.s, II.-I;II·III.II·R.I l!itI-I:Ii«s«sdIIl, III disn Dmabc OleD der bringet den
iIIcnIisiIixliIIII JIIIIUITIIInIIu "«.I«—iIII«I« til III IIIIII igszm Ten renser Blohet
IIII »Zum-:- IIII «"II«-IT-11·II:.I. III III« itie IIn III-orklein«-Medicin. Faacs us
lIIIchJxII Agnuqu Sinn 1«l Fulnsiiainuy
DR· PETER FAHRNEY
its III so. Hoyne Ave. clich00, ll·l·
ON vswkfe n-! most perfektp
Manddsso paa Max-Leder Mo
der-ne og up-t0-date i enhver Hen
feende — passer fuldstxrndigh ser
bra nd og er durabel —- tilmrket
paa Ære baade indvendig og ad
Vendixx og syst af det fineste Læder
som have-L
I etckj Stohandler bar eller Lan
iaa Maycr »Dosten-bitt« Sto for
?.«.1. Senb c’ hian Neun os mod
tkm fnt vor smufke m) Mode-Bog.
Vi tiloikkcr oqsaa »Westem Laby«
M ,,«.":aruga ALLaleingth Zw.
Jtuu Von-merkte cr irytt paa hvcr
LUUL
P.MYER00018-.sllllkcll.
MII.WAUKEE. MS
Mødre.
sank elIer Ptygl hell-redet im. cin M morde
vilbeiaq Btrn vkede Zeugen Der glves en konstitu
tioml Iarfaq herfor. og jcg stal sent-e Euer en Juris
atnq pas en eukelt Diemmebehandliuq. san Ulan
Its Im II Iang- andre-.
Mas. C. sonst-IS
so- D« Nov-i Duns. III-c.
W 00 00
=f0l’ Y
P
Riinil sskl ikks ID- ngp Ins-n skriv til os
ngk km n Hi us I-- J« »l. ’."1 vi! furtzclle
sur-II. lsxui-Iis(l(— II-- k: m sim ksn Hi Von
skrcccsclerszsecte Dankes
eller Herre- Axt-almosen
UJ ZEI. «« is» » Nil-U
Den-s xsm g-t imshnnslne
Union Taslming co.
230 list J Ums-Ho St.
Utica-go, lll.
W
shonhandin
20 lessons.
Förste Lektie fri.
Absolut den mestkuldstænclige og
mest ticlssvakenkle Methode
Plads gekantekes
Alls Lsktiok Its- Post.
lagen Hlnclrlagek l tin-lot »Gebt-.
lasen Vsnilcellshecler. Altlsss let cs Waisenp
Anbetsm at leer-mit
Rolanan ledemle Nyhechblstle
samt sk Tit-indes- ak cis-dachtet list-km
Adresse:
Depart-acht
compaign of Educatiom
Ist Iowa-end disk»
NEW YORIL
W
Billigt Land
Njnno s-«.-I—»V-»"i.«.sk»u.s-«ii1 SR op, Da
Iwm psistsu »H. (’:m:t-.1;i. FTH »k- frit
Hwistcsskmuh ,XI:1ip-n«;is"«-p· Cuha
83 ti! SLU All Nil-»Juka hanc —
Lssutl i illlss Sf ,lU'. Skrjv cftek
Gut1lin««s—I-i.—.t·-r. Sig. hvad De
vjl tun-. Lotto Bonn-»schw
JOHNSEN ök. co»
46 Unten Stock, st. Paul, MINI
»,YMM MIWIE Eke
ISenJ to com-s Frimaerlke med Pod- -
scls b sun, ug jcg vil Sen-je Dem en Be
skrivclse ovck Dei-c- 1.17 km Vaxsen
M Gras-m Alt om sorketui use-.
Rjærlizhecl Giftetmsal og Held
fort-U at den um«-te nuleveocle Ghin-dick
- undkiag og Tilfrexlsheri. Aus
bept 75, BKlDCsNKT. SCHU
.-.«-.c.-s-;-i.-- ·