Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, February 24, 1905, Page 2, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Den gemie- dumme Lag-anstatt
II. Eos-Name co.,
DI. c. P. FRZELE MI- »-.: L .;, t.
er den eneste skandinavjskc L.1nwnsm:t i Amerika
iom gjar Behandling af kroniste o-; private
Sygdomme til fpccielt Faa oq brcrpchcr mcd
norfke og danste « Latium-r paa bete-J met Zprog.
Private og ncrvosc Sygdomme
fvraatsagede af llttqdoth-lldcfi11dighcdcr, mmtutligc Vnncr mcd alle deka
forfærdelige Følger, saasum Etappe-Ha Tab as LivizkrafL uskikkrt tit
Forxetning, Nme- og Blærefngdoiume, svag an o. s. v» dclmuchzs
hurttgt, omsorgssutdt, billigt og i dybeste Taushcd used filrc Da Walldsliae
Medicina-, speciclt prepatekct sur hvcr Patient. Mkdtciucr send-»F chralt.
Ungdommens Raadgivcr,
en as psz udqjvet ON v-« I- 3::s-.r ..:- amklksr Linn-to Hemmt
lighednn Ægteftaveh mai-ge Stago Zaadommc oa
den-o Isme- o. s. v , oq han« lich-s of cum-ci- mm
sand. Tendeo seit i focsmlct tmflsm til cum-kr
spm vaa et Passiv-c euer j Brcv sendet sin Adnoic m
N. ROSENSSRG co., 80 Dem-vom st» og :c«IcAr-o, su·
usxiixtsksypstskfs :.--.. k- Zwszk ? - « T-’«’«" ·- ':-1» VI
’ 1« «s’".. .; J s: '.!«" «- ·7 . !" :ti’-.« I
. :".’;"" «.r:s’« "k s— As -: 'l
Isi-. -::: ' ' « ( :« ’ "..’« s Mk " s - L .« .!: . -«s «
PETEKSON «- cOMPANY. 59 Deidrbosn di» Drucan
.s;s-s-s-s-«— Railroad and Steamshx«
Ticket 0ffice.
160l Farnam St.. 0maha, Neb.
stenmship ticleets to and from all parts of Europe via all relitbls llnes a:
Creath reduced kecke-. Special rates dale to many points south. for tue-.
foldeks and all information inquike at ahnvps nfsice or mlrlrksgz
Hakry E· .Vl00res. Gen, p- l) , UmuhT Fehl-.
TM HITTZPkk —- -—« -.--- :--«::- —::-«—;-:-Tr—"is::- DER —«--—; :--—":- — —: -- ; —
Do UWANTA get rask on lykkelig?
DO UWANTA gez kJilr lln»’.. »«·«: Tlik Osm-, itwrk lljesrrxeu ·;!.- »
llg Og smlclikk Gang? Do- kJu ikäxi -1«-.««- ils-»- Ting sammt-n nxcd mus
brudte Forelsjclses— uks .E:«::.I«r111«.,ss(,)rgsuner.
UWANTA
er den one-te Pkæparatjen pua Jlarkkkclssk : Dis-L sm- med llelil Rufens-r
Forstoppelse og Hase-, Les-er-, l»!«-s-«l(-- ou Äsrrsc:-;ss««nmcs
tilllgemed Rhellmätisme. Den law-s direkte af llsssk - »Ist-n sur
lnstitutet. eiter at den j klett- Aar hiir ekspesrxmenteret uns-! ·s«-ns Arn-«
WANTA et uden Lige i den modirmslskevcrden ins-g lur nysnnsvntc
ygdomme. Tusinder af lex-ende- Vidner Lan aiglve dencsbykcl um
Gen- delbtedencle Kraft og Elxenskabet
—- ——— If UWAHTA gest rask sa- gend Il.00 for en stor Fla
cke, 6 Flaslker kor 85.00. ok; Oliv linker-et Den lille Zog. »The- Roacl ts
Eeclth«. der folget gratis med livek Floh-, givek nøjere 0pl)-snm;;er
Adresse:
sllll WJ. splcllllsls llsllllllhkkskxllßs Mojnes, IM
cuba, Florida,
N e w 0 rl e a n s.
Tuurist lich-»t- n«w tin Zule- es
·-«ll
MMWWELT
»S :1.k: .
the rejkurls(-l«1l«-.—«utl-nnslwankt
enst ist grinsuljv rwlmssssl !-««:
, Liberal sticpt,vc-r:-« ;l!l«-v.-- il Tkw
Illinois L«,-..««l R· R« with its lmn lskskxxssljg i-:«11?; Fisl
trajns offers exceptionnlfaksjlitjps sizr nsmslm —1’««-Hm»i·x d· xxtss
For particular-S Hml Uns-)- uf jllixs«.:-:.s«-s-! limiLl--!— Linn-s
detailed informmjun almntculixL Flur-ih- nnsl N-—v.s Um
- write, W. H. BRli.L I-. t-, m ( - :.k t . i-.
« .
()nl-.sl1:!. « I
Før De køber Billet (
til eller kka
stRsGE
Nonse.
DANMARKos
FINLAND z
til-kri» undektesncde ellet active-te J
Ase-It fol
AmechN-,
DomNtoN. og
WITE sTAR uNEs
Vakrdifulde Oplysnjnger Zugan
eadsk Rk-jss«n. Billetpriser m. m.
send-IS pr. mnjzaaende.
Ivfuneky - order-. Vcscslck samt ?
Travelers checks udstedes til bil
ligste Fräser
FKANCIS c. BKOWN.
Vss«r. PARA. Aesxssx
M- Des-how st. Otto-go, Ill.
suec-Malerin - - ;
o andre Kunsimaletier, som Poetccttey
lomster samt Landstabss og Mariae
Scener oft-» udspkt imukt og billigt. Vet
sie og sinesie impotterebe Farver scube
Colokh og prepated canqu besmttes. - s
Besiillinget modtageg paa Tegninger til Al
tenammet ow- Isl. JENsEN,
II. Zkogdway. councjl Bluts-. tin-m
Diana-r
og sorglos-.
Un giv mig Anleh
uing tilat give Oa
lysnmgeranqnaende
Pristt og Meinungs
Iilkaat, og man ital
sind-, at mqen hat
bedre Betinqelier at
tilbyde. Opfys naat
De skkivet, hvad De
Insta,
Pia-w eller Orgel.
MS
Ican USSTEIW
AUSIC UOUSK
cski Russlan »Ist-.
ssM Nleullet Ave.
inne-Volks. Mun- »
cUIIIAKD LIIIIISIII
nun-Inn me
OIIIIIIIL os hoc-II.
vol-verwickelten two äos laue-, :m, ums est-II.
U-- s q- txt-sog s,
II.-Z Fe- nsan II.-WI- Pest-fressen
III-Ists os ILXONIQ
bestehn-festse, 600 Fod lagst-, «,1501sa.
Tot III e, »Willst-selten Latiums
cssos1s« 676 In lang, 21, 000 Ty
cssIsslflzUnIdet Vvsniusix 676 III
link 21,0001III. Ttk etc-Im Insel-ed III-hinkt
5 cis-Ists Luna-· Its-ri:
Dafe, Icimey 23 Mitmttev
Its III-. bestvomsflusosph. chlcqs
elle- Esset-Aquin stetem
KURERERJAGS
sm- WILL-L
APPLETINE
KI: r for Drukkcsn skalx
IT IIII
Pksnsk,«kx-7IIIIIIIII Iig HrIIgsIIIIvis
ninkx III-Hub- pnrtnfrit km
)I(-(II;1;II«1.·-"s-II III« IFI W.
For fuld Behandling 53.00.
OREAT NORTH AMERICAN MPCL co.
1083 Hatt-g Äs» Isriinklytk X. Y.
Achc0IQDION
ZL hat« tschi-spu- «
Ilydt Waisen-«- III
ItrtusoknL Mc hrs-I s I- I- ins-,
I-.sdt-I-4« »f, '1’--«..; l» Tu
Its-net III »u« Ins-. s R
· Ist-re- dsmhou I wi- Ist-n
- dulut Ich-ass. Klemm I- ais Uc
Jz styrskslvlcel N ««i III-n »
Atlrrssko sur 25P«·1kk I Ist III-l
lssxus steil- · III-- Pakt-in II.
- « -« sie-III wisse Lu- H II Ins-r IJOIII
CDUD Pius-l- oMIIIrAIIIIserIIIIIL Bis-n III-«- IsLlIsIt
IIC· ·· III sc» Tot-oft Auequ sus
Okatss for wage Mændk
Most-III soli- Illi
IM heftig-te Ists- I Verse-.
» km- et svektere vokejetsey Lieds-sc sel
o- Iastste Ilem Ille Rede-, bvok de et
eodte. s der 71 entwei- iom Erst-set
des-Uhu s diese holte- shsolnt Ide- s
sitt lot Imnssetetr.
vette et- et nodet Tuba-l It et sollst Ists
III-. Sen-l lasen Pest-es des ist-te hones
vemlls en Give
. Uns-stet- ve bis-hast« et Wo nec
elsset. kreist-I os serv-s bst Ist Uns
flog-mea- Gletle os blivek tot tielll III-«
mel. litte- De If syst-wetten des-l kot
use blodkoakestlonek os et Erst II
Chemie ewe Met- N de
nigteer- et see a Ist-se tesee-ie
VI fed. It De III hllve helbteflet es II
beisle von dsltetu Ia Its-e lsue-lette
vl vhtive erststteth tot vort. Its-I IMX
. immer setz-Oh
mllavn o- III-neta mit- network-, es
its-l m vil bII se smtlt ves- statt-.
IERSBY sPEClAL TY. CO»
Im«w«u«mww.uv
Yanmaxk
Menighedstnadene og
Afholdssagen. Som bei vil
serindkes, vedtog Menighedsraadet i
Stjetn i Stutningen af det gamle
Aar en Henvendelfe til Ædruelig
hedstotnmissionen om at fokanledige
Forbud mod Udftcentning af Spiri
tuå og stattepligtigt Øl fta Lordag
Kl. 6 Aften til Mandag Kl. 6 Mor-l
gen.
Denne Henvendelse hat fundet fiv
lig Iililutning fta Menighedstaades
neg« Side Landet over.
Eiter hvad vi etfarek striver »Kr.
this« as 7. Febk. sank-der dkk dag-l
lig Meddelelser om Tilstutning, og
stont det itte er en Maaned siden, at
de sidste Opfordringet blev udsendt.
soreliqqer der allerede Meddelelse om
Tilslutning fm 176 Menigbedstaad.ä
Der er imidlertid mellem 16 vg·
1700 Menighedgraad i Landet, san
det et at Ventr, at der inden Fristens
Udlob føksttomtncnde ?lpril,vi1 fin «
de en endnu livligere Tilslutn ng ti ;
Henvendelfen · S.ted
Førft dekigennetn vil den faa Fn
Betnbning fom en atvorlig og mange:
ftemtnig Protest over for den Ustit, at
at itte blot unge Mennestet oq enlige
Personey men onsaa Familiefcedch
ncm de factr fki Løtdag Aften, sp
aer ind i en ellet anden Beværtning
eller Kro og dritter Ugens Fortjene
fte op til legemlig og nandetig Øbe «
læggelie for dem selv og tkl timelig»
Ruin for den Familie, de et fett til
at vie-te Forsotget for.
J Norge og Sverrig, England cg
npgle af de forenede Statet i Ameri
ta er Udstæntning of Spiritus i Ti
den mellem Lstdag Aften og Son
dag Morgen forbudt ved Lov, og det
var sniteligt, om en lignende Reform
tnnde gennemføres ogsaa hos os
Men saa maa ogsaa alle viere med
i Arbejdet detfot, at det itte ital ve
ke fvildL
Mebdelelse· om Tilslutning sendes
til Provst Vilftrup, Von-is Breite
aaard.
Tubertuloselovenr. —
Ubvalgsbetaentninger. Der
foreligget nu i Foltethinget Beiænti
ninget fta Udvalget angaaende Lev
iotstagene om Fotanstaltninget til
Tubertulosens Betæmpelse og otn
Etatsftstte til Sygehuie for tut-derw
tose samt til Patientets Behandting
paa saadannr.
Angaaende det spritnævnte Lod
forftag, der vckfentligit indeholdet en
Ratte Byitemmelfer af fotebuggen
de Katatter til Betæmpelse of Tuber
tulose, er der i Udvatget i det verferti
lige opnaoet Enighed.
Dei ertendes fra alle Sidet i Ub
valget, at Lovforslaget paa en sterbe
» les heldig Maade spger at træsse go
ke Fomnstaltwinget til Betæmpelse
af Tubertulvse, samiidig med, at det
undgaat en Kantp imod de tut-erin
’ lose, hvis Tilvcetelse i Forvejen tan
være vanstetig not.
Under Behaudlingen as de i de fe
nere Aar vedtagne Stolelovfotilag,
saa vel sotn ved fsrfte Behandling af
dette Lovfotstag, er der ftemsat ftætte
Ønstet om en bedre Renholdelse af
vvre offentlige Stolen-taten Der
blev da henvist til, at det sætlig var
en Sag, der hstte ind under Forstag
til Lov om Tubertulofr.
J Udtalget hat man dethr taget
denne Sag op til Overvejelfe vg For
hondling. Resultaiet hekaf er blevet,i
at Utwalget spaa et entelt Medlemi
next (Pinstnw) er tonnnet til Ewig-i
heb otn en Lssning, der sindez udtrytt
i folgende Ændringöforitag: s
»F alle osientlige Stolet stat Lo-;
talet og Mgsgcmstande holdes til-j
bjrlig rene og fri for Stsv vgl
Grunds.
Klassevcetelfets Gulv stat væte txt, ’
desuden fetnisetet, mutet eller bebst-!
tet med Ltnoleum. Beweise stal t de’
eftet denne Lm Jtraftttcden inng
fett-de Stotelotalet W glatte.
Muifevcwlseti Sulv ital vadstes
2 Gange ein Wachen stkalet ital
hvet Das eftet Undesviiningent
Statut-g eue- iix deu- Ums-tief
om Morgenen udtuftes, og Koth-den
Moses-orde, Beutel og Gutv est-ke
m ca sugng mur. De i manch
Ist«--otMe-ttkteustsi1
nqusahiJssheh
Freierfo M Messe of
F ——I
—
Du es still W Ihnquin
« sont q Imm- tec at meid
for II l II ein hie-Imm, osiaa
apqle til at reife for is. —- Itssis IIOIO In
hinterei- esn sit sils UND — st- Its-O
u Ou. —- Ioausmp Um In Im st
finh edels- selmocs Me, Ia Ins Im svde II
desalluqer. Io- uctsete OUMWK Iris M
so III-II- III-.
270s278 WASASII AVSq cflIcAO. lu·
relset anbragte Spytkummer stal dag
lig keuses.
Minbst een Gang om Aaret stal al
le en States Lokalet undetkaftes en
Hoveddtengpking.
Ministeriet for Kärkei og Unbek
visningsvæfenet stal bog vckre bemyns
diget til at tillade, at ovennævnte Be
stemmelset delvis fraviges, hvor an
den hensigtsmcksstg Fremgangsmaas
de til at fokebygge Smittefare maatte
findeg onstelig·
Det paahviler Kommunen at drage
Omforg for, at dens Stolelokaler
tenligholdes i Henhold til ovenskaaey
de Bestemmelfer samt at udrede de
dermed forbuntme Omkoftningen
Derboå foreslaas det at affatte en
Bestemmelse i § 10 soaledes: »Im-M
Laster main ansasttes under det offenk
lige Stolevæsem forinden det ved
Lageattesh der Elle er ældre end k-’.
Maaneder, er godtgjott. at vedkom
mende itle lidet of smittefatlig Tu
betkulose i Lunget ellet Strubehoved.
Endelig foressaas det at fore ind
under de for Lckrere fostsatte Pens
sionsviltaor ogfaa ,,saadanne Em
bedzmænd og pensionsberettigede Be
stillingsmænd, der liber af smitte
faklig Tubertulose, naat man man
gaa ud sta, at de i Medspr af dereks
Getning utvivlsomt vil udsætte Be
follningen for Smittffare.
Helliqdagsloven J Hen
hold til Lov om den ossentlige Fred
paa Follelittens Helligdage samt
vaa Grundlovsdagen hat Jndenrigsss
ministeriet ved Betendtgørelse of M.
August 1904 saftfat Undtngelfer fm
Forbuddet mod Arbejde i Fobrillcr
og fabriksmæssigt dtevne Vcekisteder
paa Foltelitlens Helligkage samt fm
12 Middag tillige paa Grundlcvzi
bogen.
Som Tillæg til denne Betendtgø
kelfe er under 1. Februar fastsat:
Der tilfsjes:
Fabtilsmæssigt dcevne Bundtma
geriet, for Tiden fra 1. Oktober til
31. December; Maltninggvirksomhe
det, for Tiden fra 15. Maj.
Vadftekier, hvis Virtsomber be
staar i Udlejning af tent Linned, for
saa vidt angaak folgende Helliqdnge:
Täter-totsan 2. Paastedag, 2. Pinse
chq og 2. Juledag.
Kassebrenderier, for sag vidt an
-«1--.1r folgende Heft-Lage Stadt-sc
kxizk Zondagcn før 1. Pinf.oag eg
Jondagen spr 1. JHLoagz Dom
myllet med HeleHNLOrifh cme sta
r d: angaar Tiden til Kl. 6 Morgen
»p-.-sc. de umiddelbth eftet Ssgmdaze
»in-wende Son- og Delligdagc
Et ministetielt Nebeln-r
iganl J Standerborg sindes der et
stille Blad, fom hedder »Standerbokg
zAmtstidende«. Dette Btad hat saaet
Nebelnykket, sitivet »So» Amtsti
dende«; og hat sluttet sig til de ad
tmadtes Politis. Hekved et Bladet
imidlertid kommen i en yderst pinlig
Situation. Nebelotganet et nemlig
et Aftryl as »Hm-PMB Dogblad«, og
Støtftepatten af dets Jndhold redi
geres dersor paa »hotsens Dagblad«z
Konto-: — men dem Blad et en tvrtg
Tilhænget af Ministeriet og kritiseret
i ftatpe Vendinger Rebellernes Sing
løb mod Regeringen. Man set det
fot det Sætsyn, at der paa Fotsiden
af «Slanderborg Amtstidende" sin
des en Artikel, der forfvatet Rege
ringen og angtiber Nebellerne, men
paa Bladets anden Sitte ttcesset man
heftige Udfakd mod Reformvenftre
og Artitler i Tilsiutnling til Rebellets
nes Politik
Standekborg et foeelsbig den ene
lte By her t Landet, der tun fvenwile
et faadant poltttstjoutnalifttst steno
men.
Heldigvisl ·
Levende hegten-et under
et Jst-bitten Dust-as den l.
Febr. tut-traf et sttgkligt Ulykkess
tilfcelde t Gebild-L Lin-behalte Soga,
ved Veilc. Sn Karl Jen- Christian
Mkkelsen sen Vaan par beMget
med at grabe en Bund for Gasth
mand Glan- Jultus Pullen Da
han hat« kommen nt Men uev l Jor
ben es Herde bemdt at Wiese-nd
ften neb. sind Wiesen-en om
dann san blev Helk seer cf Hut
sm, der U tM »Ist-g km
?
I—
Gaatdmanden, der var tilstede, git
med Fate for sit eget Liv resolut ned
for at befri hom, der tun spagt tun
de taabe om Hielt-. Det lyttedes at
frigore den ulytteliges vaed og
Stulder, men det var Umuligt at faa
ham op. Der tom flete ttl Hjælpz
men inden de tunde faa udrettet no
get, lssnedes paany et stort Stykte
Jord, og nckppe var Hjoelperne tomne
op, fpt et nyt Jordftred fyldte Bren
den. J flete Timet gravede man nu
med fuld Kraft for at komme ned til
Monden; men da man naaede ned til
hom, var han natueligvis fotlængst
vol-, hvad den ttlstedtomne Lage tun
tunde tonstatetr. Ulytten hat gjort
et sstcertt Jndtkyt paa Stedets Bebt-—
ete, og navnlig gjotde den Mitwe
tomne Fadets og Softerö tnugenve
Sorg vvet faa pludfelsig et Tab as
Sen og Brot-er et hjetteftærende Ind
tryt.
»Herberg for hjemløse«.
zTirgdag den 7. Fede. var det 9 Aar
zsiden »Hekber«a for bjemløfe« bleo
ist-Esset J den Plnledning holdtes der
len lille Fest. Grosseter D. Bals
igaard siæntede Kasse og Cho·olade til
alle Gesten Bestytet Aagaatd talte
iom det Gut-B Lam, der better Vetdens
ISynln Diaton Buch talte ud fra
«Profeten Nahums Ord: »Helliahold
dine Feste-» se paa den, som betet
salcedeliat Budstab, fom foktynder
jFred«.
Fund as Oldsager. Bed Ud
gravnina as en lille Høj hos Boelss
mand Henrit Shristensen i vae Pr.
Brmup sandtes et ca. 12 Tommer
tanat Brgncespyd samt Nester as en
Trckflede, hvori Spydet .har ligget,
samt en ca. 5 Tommer lang Flinte
tile. Oldsagerne laa i et stensat
Gravtatnmet. Fundet er i Fl. R.
B. anmeldt til Oldnordisl Museum.
Den danst : vestindiste
N at io n a l b a n t. Finansmini
steten hat godtendt, at den danst
vestindiite Nationalbanks Sedler nd
stedes i folgende Stsrrelseu 100
Fres» 10 Fres. og 5 Fres. Paa For
siden as alle Sedlerne anbringes et
Brystbillede as Rang Christian O.
tilligemed Billeder as et Landstab,
Gadepakti eller Havnepatti.
Vestjyllands Kreatur
elspori. Ved et den 1. Febr. i
Steuer afholdt Mode as Reptæsen
tanter for Hort-um Snedsted, Hvids
bjerg, Sydtby, Holstebro, Steuer og
Ornegns samt Vindetups Kreatur
transportsoreninger blev der dannet
et Udvalg til at varetage alle de nann
te Foreningets Interessen Udvalaet
Sestaar as L. P. Fredetitsen, Abild
gaard pr· Hiiruv, Formand, Mads
B. Biene« Sir, ca N. C. Hartjam
Snedsled Dets Navn er »Ja-MS
udvalget sor vestjydste staat-tats
portsoreninget.«
Orkan vaa Island. Damp
slibet ,,Kong Jnae« lThor E. Juli
ningt antom den 31. Januar om Af
tenen til Leith paa Reise til stoben
havn med Passageter og Post.
Kaptajnen rapporterer, at der den
7. Januar hat raset en Orkan paa
Jsasjord, hvorved en Kutter og tre
Baade ail under og 15 Mand umkom.
Udsat Vorn. Ude paa Nord
vettvej, Judenhavm traf Poltttet for
leden en lille Pige, der gredende tom
berende paa et 6 Md.s Baru.
Da Betjenten spurgte hende, hvad
der var i Besen, sorklarede hun, at
en sremmed Dame havde bedt hende
oin at passe paa den lille et Ofe
blit, men Damen var saa gaaet —
og bleven bortr.
Betjenten bragte den lille til St·
Johannes Stiftelse.
En Gentagelfe as NU
aars-Stormsloden paa A
maget havde ncr sundet Sted paa
Sturm-vagen midt i fertige Use. Van
det stod langs Store Magleby
Strandlæg helt or til Banden af den
Bew, der stcmet Jordekne imod
Sien« vg Beboeme der emtrtng var
parat tll over Hals og Doved soe an
den Gang at for-lade dekes Sande.
hellstng sank Vandet dpg spart tgen
men man gaar i en uafbrudt Frygt
W
Fett-»He helf-redet
pas en Dag. sag Laxattve sto
mo Quintne Tat-setz Beweise til
base ifw alle Mit-leih spl- Me
hemmt E. M Ende-s Acon m
»was-.
Wohed kan ikke helbredes
Ud Wstdlkt da deckte lau non den ais-nehm T
Is Osti- Ottek III en Munde at tun-e Denkt-. Es
M et ved konstitutiv-use Mehler. st ed Maoqu
nd es beut-U Tit nd II Glitt-binden des canan
Is- Mde it bin-et munteren amtie- De k
de euer sea- es dann den«-. s- »au- des
bildet- 1 hattet et Moses aus« oq eneb nun-m
sen-um s kaan fiM m Rot giengweo II
normale ilstand http-at n date Idelc set sieh-'
M ad of ti Tillwlde sumtaldes ved san-In Lk ert
M anbetend en bete-M Tilsiaad a Stisdindem.
M sit iheet duqu Dosen-I or etboett tilgt-tu
as sthe Cfotaariaset If sahn ). fin- jttt san
us med. Eins- Wc aw. kein ever Elefant-·
III THE-demnach Tot-dun
ins-ngeld WILL-te De
siden for pludfelig at se det komme.
Fothaabentlig vil samtlige Amagets
Lodsejete, belærte as dyreksbt Erfa
ring, saa fnatt Foraaket kommen st
ge at faa dekes altfot lade og falde
farbige Diget i Orden.
T
En Dame paa Tyvejagt.
Da Jnspettionsbetfent Tackmann
Lstdag den 4. ds. tom gaaende ude
paa det ydetfte Naniwa-, Ksbenhavm
sit han Die paa to unge Fyte, som
fwd inde i en Gadedør og delte Ind
holdet as en Pengefknsse. De vilde
fingte, men en c1)tlende" Dame ind
»hentede dem, og de blev anholdt.
I Pan Etatisonen vifte det sig, nt
Idet var to oste stmssede Forbkydere
Nieblinn oq Andeksen, man havde
fanget
)
F .IM
Ztort Elaicssmaal pna et
Ztib i Ylalborq Hann. Fre
idaq Eitmniddaq den H· ds. ved l
Tiden itod et starre Slag om Bord i
den engelste Damme »Masconoma«
sta Bristol, der ligger udfor Korn
tompagniets Vattmg i Aalborg. De
fleste as den m. 20 Mond stoke Be
fætning, der var Mete ellek mindre
berusedeh var lomne i et Vildt Steigs
maal Endbnrdes. Nesten Holvdelen
as Besætningen blsdte of storre og
mindre Saat iAnsigternr. Ofsices
tetne kunde oldeles ingen Orden brin
ge til Veje. Fleke Betjente med Po
litiassistenten i Spidsen indsandt sig
dersor om Bord i Stibet. Qg ester
at en as de værste Ilrostisteke ttods
traftigModstand var bleven over-man
bet, belagt med Haandjern og ernste-·
ret, indtraodte der nogenlunde Ro.
En of Mattoserne var ist. »Aut
borg Amtstidende« saa stærtt media
get, at man sandt det rettest at brin
ge ham paa Sygehuset, men han pro
testetede og blev fri.
Jordstælv paa Island
Frei Reytjavkt stkives den 28. Janu
ar til R. B.: Vi hat det ret livligt
mele Jotdstælv her oppe sct Tideik J
Eftekmiddag hat der væeet tte tem
melig heftige Rystelset Fil. 5,3?J Al.
7,15 og Kl. 7,45 og nn, mekens jeg
stkiver dette Kl. 7,52, tommer Ver igen
en bplgende Bevcegelse jra Sybrefh
som nsdet mia til at holde fast pag
Lampen. Natten mellem den 2-3. og
M. havde vi en ortanagtig Statt-. af
S. V.; nu et det stille sont set-nan
lig ved Jordstæltx
Jldspaascettelsr. Mattng
Nat den ts. ds. opstod der Jld i et
Udhus tilhprende Gaatdejet Henning
Mittelsen, Gamlsse paa Outo. Ub
huset nedbrcendte tilligemed en i Narr
heden staaende Nugstat. Senete op
stod der Jld i Gaatbejer Albekt Niet
sens Ladebygning, 12—14 Kreatutet
indebrcendte. Begge Brandene et ifl.
N. B. paasat.
Knust HovedeL En yngke,
ugist Arbejdek paa Jernstsberiet»Ph
nir« i Odense. Andeksem der var be
skæftiget med noget Arbeit-e om Bord
paa Damperen ,,Olga·', som liggee i
Odense Havn, saldt ist« N. B. den
,
««. ds. ned i Kulrummet med en
Jernplade over sig og sit Hovedet
tnust. han dpde sieblitkelig. «
Jldlss. J Gaar Fortfühng
opsiov der Jld i den Propeietær Fritz
i helsingst tilhskende Ejendom »Al
deeshoile« ved Estemvejetu J LI
bet af en Time nevbrændte Guardeng
tte lecenger. Stuehuset eeddedes.
IKreaturet og Deste lyttedes det at faa ,
sub af de beendende Mag-einigen Steh
og Foderstosset samt nogle Mqsttnet
tog Redltabet betenth Jldm posted
ist. R. B. fra en Petwleumsmotor,
som trat et Tctstevcrk t Laden.
—- J Mandags Wrændte Chr.
Jveesens Gaatd i Adam veb Rings
bing Malt Jndboet beendtr. 8—t
KIer tadeln-»die Jlben for-neues
opstaaet «i Skorstenen.
»Das-stem« udgaat dver Urs
vqg ps Judas og kostet Inn CLW
om Laut er see-des fett
vaa Foelausendr.
Detaill- Pnbtishing honte
« Plain Reh-.