Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, January 20, 1905, Page 5, Image 5

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    2.
Dei er blevet Scik at anmode
Akt-essen der blivek forslyttede, om at
give privat Beretning om deres Ern
beda, Beskassenhed m. m» saaledes
som oet findet Sted til »Dann
Kiefetidende« og »Kristeligt Tag
blad". Dei er vistnok meget godt,
men bot dog oqsan adslillint scrlsomt
ved sin.
Der er nu forst den Kathekistit
sont Fotmanden giver nf »«jjckeni-.;zi
hesslivet«, sonnodentliq nil Vejles
nng for tffternmnden eller for le
kaldende Llutoritefen Man snncg
her at anstrenge W for at sætje
RewrdetI i at lnnne sige noqet, der
i Virkeliqlnkden ikke giver det mind
ste Begteb »Im Tilsmndm F. Eis-:
,,Ubetydelig Jndte Pfkistiom enkelte
as grundwiqsk Reining, ellekis FULL
af Centrum.« Lad un være, It
de flesfe dar lidt Forestilling om In
dre Mission og grundtviqsk Reining.
men Folk af Gentuij Er det ikke
mageløsik sit stort Sonn, som er
besolket af Menneskee, lyvics over
vejende Fletsals eeligiøse Stand
vunkt er »Eentrnm«. Dei man
oæke et helf-Inn Sogn at komme
til.
Ellert »Den fwrsse Del as Be
sollningen er seristne as ganuncl
dagg Etebninnf Er det nu itte
ligefrem genian Fkan der txntesz
noqu mere snldtommen Munde at
sige ingen Ting paa? Der er ncpct
for en nnq Anspger at spetnlesrc
over.
Ellen »Mode, rate Ijzennesler!«
Dei Inaa vasre et stistende Sted at
komme til. nnar blos man iklc mnnt
te sige'ti! Rq selb: and stal de
gede, tat-e Ijkennester eqentliq med
en Præst'?
Der htnde fresndragess en Mirm
de lignende sælsoxnme Zins-« jea skal
bog ille teætte dermed, men tun
endnn uns-one et, som jeg tmr be
striver et Meninbedsliv odpe ved
Limsforden, oa sein fort ksq godt
lnderk ,,Vaade timeligt og namneligf
toldh men snnDt!« Lcksek, fvronb
dig lidt i denne Meniqbedstilsmnn
inden dn søzxer EmbedeU
Don endnn xnere feelsomt end
digse Karalteristitker er de qode
Rand, der niveg angaaende en dag
sende Estermand F. Et5.: »(5-n
Inikd men alvotlig Mond vil kunne
saa en tatnemlig Getning.«
Ellert »En fast, rnen itte sncever
ellet hetsiefm Mond vil finde et
miteiqu Sten«
Ellen ,,En Mond as Jndre Mis
sion vil næppe pagsr. lkn Mai-d If
Jundtviask elle: fkdie Retninq dsl
fpaHse beds1.« »Pagser for en Mand,
der stiller sig venliat til Jndre Mis
sion.« ,,En Prckst as Jndre Mis
sion.« »an Pest of Jndre LIJkSixsi
fion vil eildeies ikke tnnne pagse.«
»4de Retnings Mond eller en mo
dekae Grundtviqianer vil passe
l:eds.« Hvorfoe nu ikte lige san
qods en See Matthias-Mond as nio
detnt !1nitar?sme? Oan lunde man
sle passe allerbedsL
Dei scrlsomme herved er nu forst
dem, at mange Ptcester synes at se
Sogmmenigheden under Synspunkt
as en Støvle og Prcesten under
Synspuntt as en Fad, der sial passe
til Støvlen Der siges Wes ons,
hVad der trænges til, for at Sjcele
san stelses, men kun, hvad der san
passe ind i Foeholdene, saa at alt
kem gaa i den gamle, jævne og ro
lige Gange, saadan sctn man gace
i gamle, tilttaadte Sinnen sont
man ikke kan meet-le man hat pai.
Men det endnu mete sælsomcne
ek, at man nd sen disse gode Rain
om den vassende Essetmand qcmfke
stikert Lan stutte sig M, hvordan
Formanden var. Dei ee i Viele
ligheden sig selv, Foemanden stil
deer. Min Estetmand maa væte
lige svm jeg, ellets passee han äktel
vg vic hverken sinde en ,,taknemlig
Gewim« ellee et ,,lytteligt Sted.«.
hope underligtL En Man-d keins
have siddet sieke Aar sokn Presse et.
Sted og intet udreitet, han siqee
seh-, at det et koldt og aandelig
dsvt og tun ringe Kitkegang og
ssjee sna M: Men sial her udrettes
unget, kan det tun sie ved en Mond
,,llge som jeg« en mild, men als
vorlig Mand, et »Cenitum med
ieenist Tendeng« o.s.v.
Man ogsaa Pmsteene i gamle
, Dage kunde bitte paa saadant noget,
ig mvn des var deesor, Spreu Mee
kegaaed taldte Pfosten »et i lange
Meedee fndhyllet Jnddegteb as Non
sein«-?
L ;
3. I
Man findet nu pm Dage ofte i
forstrllige Tidsstrifter og Blaue»
Bolleder aftrytte as endnu levenoe
IPersonen Billedet ledsageg af en
FTetst, der omtalet vedkommendes
lforstellige Livsstillinger i stet as
en Rælle Aar og hqns ellek hendes
jVetyduing i spontan titemy kir
ftelig o.f.v. heuseenode, og er det i
Mut-editing of et Jubilæum spareäs
der selvfølgelig itke paa Betommelskn
Hvilke fis-leiser nwn der egentqu
»was igennem bigse Mennesker, naar
Fix- sek jig fauler-es stillede ossentligt
til Eine, og de med Vlikket heftet
pan der-es egne Ansigtsttæt lcfer oxiik
Fsia selv2 Dei er uden Tvivl meget
lbchaqeliae Følelfer og passer vel
Hogsna belt godt med den i Werber-.
qua gængfe Mennestefotgudelsr.
! Men nanr man findet bei ogsaa
ji Krisis-Hm Dagblad«, svnes du
Ivist alliqevel mangen een at nasse
en lidt feelsom Ding.
«- s ;
l »m. DagblatW tilstemmer i
let Effeksirift det væsentlige af, hviad
Waff. Moe strivekz oq flnttek med
splgende Ord:
I J øvrigt sinl vi spge at tage IS
Muster (7. Moes Ord ad noton:,
Her faa viot dct hat Adresse til
sog.
Dog er vi ikke san aldeles sifre
paa, at vi ikke ved given Lejlighed
profan knnde falde paa at give vore
Lcesere et Villede og en Biograsi
as Prwsien i Skanderup.
Og saa maa hon altfcm vceke for
beredt pack ,,sælsomme Ding«.
Godc Biblctu
Da vi ofte hat faaet Filaget ove!
Jndbinding cis Bible:, impoktetede
fm Donnmrk, hat vi lobt et Parti
Vibler i Danmark og faaet dem End
bimdne i Belgien.
Bisse Bibler er alle med Ova
fcldgsBi11b, rødt under Gnldsnit og
med runde Hjørner, fort sagt de et
Inn-It de sinesie danste Bibler, fom er
impottcrede til Amerika. Vi hat dem
iLommefornmt paa Judia Papir,
gansie tvnde oa doq Hart Tryk Ig
indbefattende de apokryphiske Bogen
Prifetne pag Lommebibler er sont
7ølgen0e:
Nr. 97:s.'3.00
Nr. 65: 3.10
N« 17: 3.2«
Nr. 40: 4.00
Nt.316: 4.f30
!
Pcm de storftileke er Prisemu
Nr. 1797: 84.60
Elek. 765x 4.80
. Nr. 1700: 5.00
T Nr. 1740: am
N:.17816: 7.00
Bisse Bibler er garantetede M oc
at væke meget starit og solidt ind
bunrme og stal væte mtget bebt-e end
Oe i Damnakk indbundne Biblet.
IMsse er alle med bøjeligt Ovekfaltw
bind med Guidtryl og lignet de en
gelste Biblek i Udstyt7 bog er Mate
rialet, som et btugt, meget bebte, og
lde er heftet ved Haandarbejde og ind
Ibunbm uden Mastinhjækp.
Dsnlsh Publlshlag Haus-.
: : Bluts-, Naht-. : :
. »-1«-I
IT
- Ist- m - V « »Es-·- . »Im-Nos- uwk .-«h«-s«ks-s iwwvvsrcy s Vs .- -. .- .
(
lsnesus Icmhiuie med Deb
beltspor molk-m Missouri
iluclisn »F Cksiåckigu
l)i1·c·i.n-l«jnir Alst. Paulog
Wiiiitsxtjsislis.
Hin-life Linie til Blslcklfilld.
S. IMIL
Ein-su- l-inic til Rom-sich
s l).. kipstsliusl lntlizm Rcss
s(.«1·x-.«Uisui.
« « Essssstssiscsmwmosoow
(Zetnscxnxsmtsndcsonsquu«
til Utnuhrh hvok Jck vul
Unitin Nation hultiw direkhs
17m1sihileic fnr Mgzutg li?
chiuti ng kuner Punkt-Hi
UHLUT
hiner lUskspsinlccsIsrL
lnust «!(--k«-:sl.-Jt«u«.
Nssrllxxxc - .i·:’:s heh- chcn
Auf-: tut-ink- i'1i cr· Knrt HJJ
k«m1-l«·usns:m IN himmqu
Drin Ul 11:1-t«n«c.—usA;,-u)t crllx :
skrivc Ul
John A. Kahn,
A. (’-. 17 öc 1«.A..
Musik«-L
DWM4046—U. I::«-:««.:"
:
—
Korrespondanccis
Cedar Fall-z, Ja.
Dei dansie gensidige Assurance
felslab afholdt sidste Fredag sit our
lige Mede. Til For-stand valgtes
C. Brandt, til Sekretær Henkn
Johnfen, na, tII Vice-Forman»d Jens
Nielsen. Det vedtoges at indkrocve
Aarstidrag 10c. af 8100 fra Med
len1merne, »du der var blevet Lav
vande i Lassen.
Carl Lorentzen og Peter J.
Christiansen reiste i sidste Uae til
Galifornia, lyvor de foreløbia vi?
soge- VII-beide
-- J- Lørdags Moraes nedbtænd
te Smedeværkftedet i ,,Benfon«, og
Christenfen sSmeden) blev meget
ssentt forbrckndt i Ansiatei. Jlden
fremkom ved noget Sprængstof i
Kullene, der frembraate en Ekspln
sit-n. Alt, hvad der var i Værts
siedet bmndte, og Christensen led
et betydeliat Tal-, da han not ikke
havde nagen Assurance.
-- Mr. Gent-ge W. Clark og Hu
stru fejrede sidste Lordag detes
Guldbkyllup. De mobtog deres Fa
n1ib?e, Venner Da Bekendte i Old
Fellows Hall. Mk. Clark et 74
Aar og bang Huftru er P- Aar ya
re. De kom til Eedar Falls lige
effek, de vare gifte, og bar levet her
siden. Der var end ikke Jernbane
hertil»i de Dage. Mr. Clark et
endnu en liVlia og rast Mond oa
driver en sint DraviForretning her
i Bnen. Han er aatet oa afholdt
af alle, der bar Bekendtskab med
dam.
Manae af vore Unge — vel
benimod 20 « reiser sidsi i denne
Uge til Coultetz Ja. for at deltaae
i det store llnadomsmøde, som bli
ver afkwldt der i Dagene fra H.
til 21. Jan. Maa Herren velsiane
Modei oa dem, fom deltaget, at
det maa blive dem alle til Garn
og Glæde.
--- Mr. F. Jocumsen, Bsoghandis
»ler for Don-TM Luth. Publ. Haufe,
er i denne qu reift veft for at besp
ae Zeilementerne Ved Audubcn,
Eli Horn, Harlan oa andre Sie-:
Idet ber paa Gatten. Vi baabeL ban
maa gøre and Forretning med sine
manae qdde Vogel-.
Spkiugficld, Ohio.
Den 15. Januar 10()5.
Manae as ,,Danstcren«5 Lasere
tcnaer Mr. Jmaduzu, sont var
paa Anggar Kollege sibftc Vinter.
Han bad mig sende Hiler til alle
iine Venner i »Den fore. sitt-Mc
Stattelsz Jmaduin Han hat sai
nianae Forliinbrinaer at tckmisc
imod. Stort for Jnl fortalte han
inig, at Læaen havde fokbudt ham
at studere Medicin, fordi bank
Øjnc var for svage til at udholde
et aarelangt Studium. Jeg op
nmntrede ham saa qodt jeg iundc,
og raadede ham til at studete en
Del Theologi, selv om han ikle
tnnde aennemgaa et tre Aaks Cur
sug, og saa arbejde iblandt sine
Landgmcrnd i Japan fom Missio
nckt Han ladet til, at han vil
rejse bjem næste Foraar. Den ««l.
Januar inodtoa han et Brev fm
sin Huftru i Japan, sont braate
den forgelige Meddelelse, at der-es
ældste Son, 5 Aar gl» var ded.
Han er, lom riineligt er, dybt ver-;
bøjet over bette. Studenterne ber;
over-raste bam en Adresse, hvori Des
bevidnesde hain deres Deltaqelse i
bang- store Sorg. ;
Fortdrigt lcver vi i bedste Velssl
aaaend: vi tænter iinidlertid itte
saa sjældent paa ,,Nordstfernestaten««
Minnesota.
Venlig Hiler til alle Venner ude
i Nordvesten meb Finstet om et
glæbeligt og velsignet Nytaat.
Niels Rasmussen
Fremont Nebr.
Dei betendtgskes herveb for
Slasgt oa Venner, at Maren Han
sen .er afgaaet ved Døden den 12.
Dec. i en Aldet af 85 Aar. Hendes
Mand, Hans Haufen, git forud for
11 Aar siden. De iom til Amerika
ftaKlippinge, Stevns Herr-ed i1874
oq bosatte sia ved Oland, Nebr.
Hun hat i de fidste 9 Aar levet i
Frcinont, Nebr. 6 voksne Born be
araeder hendes Bpktgang.
Paa egne og Søstendes Begne
Mrs. Anna Fouts.
L A
Council Blnssø, Jn.
Sau hat vi haft Jul og Nytaar,
Hiden vi lod høre fra os, og Guds
Rande er hver Dag ny over os!
Inn hermed en hjertelig NytaarS
shilsen til alle, fom læser disse Li
Inier. Siden Jul hat vi haft megen
Sne og Kalt-e; men sj idet sidste Pzr
Dage hat det begyndt at blive lidt
,l«-edre.
- Den ZEI. sidste Maoned nedij
lsrændte i Byens vestlige Del et
l»nroceryftote« og Beboelseshus, os.
.den 27. ligeledes Fuller Jsohnsow
Thuqartg JmplementiBygning og
Jndbold til en Værdi af henved
3150,00s).s)0. Conftruction Compu
nn, som ejede Bygningen, vil bygge
ksna snart, sont nrbejde kan begynde.
s Ei og maner to »Canningfnc
;torics« vil blive opført tned det spr
ne.
I H Her er megen Tale og en Dei
iLlrbejsde qjort i Retning af et nnt
ITelephon Kompagni.
I - Den svenfle luthersie Menigss
Find ber, som for et Aar siden flyldte
13260000 pna sin Kirle, hat nu
faaet den betalt og har benne Uae
zen Fest i Anlednknn beruf. Alle ere
Eindbudne.
-- Den 1s). denn-es havde vi Me
Zniqhedeng Aarsmøde; men paa
Grund af Sneftvrm var det dam
xliat besøgt Til Dialoner valgtes
ZE. E. Larfem J. Jensen og M. C.
jJensm alle Genvalg. Til Truftees
IL. P. Madsen. Genvalq. og N. P.
Peterer og H. Steffenfen er de
Enye Kræfter. Mr. C. Hill er Le
ber for Sondagsskolen i Kirken,
Isl. Hansen i Missionsbufet og N.
P. Nielfen paa Washington Ave.,
on felvfølgelia er F. Christosserfen
igenvalgt til Selretmn
J Ante-is Lob er 33 døbte, 14
lonsirmerede, 6 Par cegteviede, 9
bearavede on 517 Radvergæster.
Omlring 100 Born hat bespgt
«UJleiIighedens Sondagsstolet.
Kv-n«deforeningen tæller omlring
70 Medlemmer.
Jfølge Kassererens Rapport Viser
fig den sinancielle Side mindre
tilfredsstillende·
—--chste Sommer vil her som førl
blive 2 Manneders HverdagssioleI
for Bot-new E. J. Lee.
-«.—--.-O.-—-—-—-«
Bøgct til nkditttte Prisktz«
Vi hat modtaget mange gobe otlltgk
Boget, som ilke er opføtt i vokt Kata
log. Summe sælges til nedfat Ptij
saalcengr Oplaget vatet. Pkiferne es
netto, og Vogt-me sendeg PoktofriL tj
Oplaget er udsolgt, i den Orden, fon
Beitillingerne indlsber. Sltiv met
bet samme, Enden det er for sent.
tk7Bøgeme beftilles efter Nummer
17l). »E» quaaende Sol«. Sluespil
i, fire Handlinqer af Magdalene
Thorefm 222 Sitten Nedsctt frct
stlti til 25c.
s180. 30 Sange og Krigsviser til
Brug ved Vaabenbrødres og
Medaillefesten. Samlede of Lm.
Petersm 44 Stdn Nedsat fra 10c.
til 5c.
181. 12 Taler for Bom. Santlede
af Ssita Lind. 56 Sitten Nedsat
fra 2s)c. til sc.
182 Den qejstlige Død. En Fortæli
ling fra Den latbolsle Prasstestant
af Etttil Mandat Authorjseret
Overscrttelse af A.Kierulf. «7 Si
det. Nebsat fta 81.85 til 50c.
NR Den blinde Evangelist, Jens
Sanais-m Dytholm. Ei Minde
sltist udgivet af Jal. Holm, Præst
59 Sthcr. Nedfat fra Löc. til 10c.
185. Apoitlen Pauli Bkev til Ephe
serne med en kort Udlægning af R
L. Balslev, PrwsL 60 Sider i Om
slag. Nedsat fta 8c. til Sc.
186. Fta det brede Lag. Forml
linger oa Stildtinger, af Peder R.
Msller. 196 Sider i OcpCag
Nedsat fka 81.00 til 50c.
187. Luther-s BsenneV Kiste-histori
sie Nutids-Slizzer, fra Pest-Trist
land og Elsass af Pastot Fr. Ny
gaard. 437 Sider i Omslag. Neb
fat fra 81.60 til 50c.
188· Predikener holt-le i Hospitaletg
og St. Knuds Kirle i Odense af
Ludvig Helveg, Dr. theol. og phil.
Met Forfatierens Billedr. 412
Sidet. Nedsat fra 81.90 til 5t)c.
189. Om Fotspgene paa at grund
lregge en religionsløs Sædelærr.
Ei Foredrag af N. Triseth Adjunlt
ved Odenfe Kathedralstolr. 43 Si
dcc i Omslag. Nedsat 30c. til 20c.
191. De ti Bud. Kristelige Fore
L
i drag fra »Bethes«da« af J. Schaus
boe, Sognepræst ved Garniionc
Kitte. 244 Sider i Omflag. Neb
sat fra 81.20 til Böc.
192. Hans Adolf Brorfou og hans
Brodrr. »Bei rate Kløverblad fta
Randrup«. Livsslildringer og BE
drag til et Tibsbillede oed John
Hausen, Sogneprceft for Gislev og
Ellesteo 212 Sider i Omslag
Nedsot im 8160 til 75c.
MS. Richard v. Fall-nann. Asden
tyrbilleder, Autor. Overfættelse ef
ter Originale-its 19. Oplog oed E.
Andersen, Provst og Sognepmst
55 Sider, i Omslag. Nedfat fra
8160 til 50c.
1l)5. Qm og fra Missionen of A. C.
L.GroocNasmussen. Meo Illustra
tioner. 320 Sider i Omslag. Nedsat
fm PLZO til 25c.
Its-oh Morcus-El1angeliets Op
fattelse of Herrens Liv. Fremsiillet
i Gruntræt of A. Andersen, Sogne
pur-it 310 Sider i Omflag. Nedfat
fm 8140 til 80c.
197. En lille Huspostille cned Predi
lener til alle Kirkeaarets Son- og
Feftdage as Lauritz R. J. Balslev,
liapellan i Haarslev paa Fyen og
Halm Hausen, Sogneprcest i Biby
poa Fym 298 Sider i Omslag.
Nedsat fra Mc. til 50c.
NR Als. Femti seks smaa Vers,
meft i religiøs Aand, ved Aarets og
Livets Fest- og Mindedage, af —N.
Med ei Forord af Paitor Vilhelm
Beck. 32 Sider, elegani i.ndbunden.
Nedfat fra 50c. til 25c.
190. De Apolryfifle Evangeliek til
Ny Testamente med en Efierflæt.
Oversat af Herm.G.Grege1-sen,
SognepræsL 184 Sider, i Omslag.
Nedfat fra 8130 til 40c., tut-bun
dxn 80c.
200. Verdenshisiorifte Smaaftrifter.
Af S. B· Ihrige, Professor ved K
benbavns Universitei. Jndholdt
Fransle Dronninger. — Dei nye
Grælenlands Historie. — Jtaliens
og Scrbiens Historie. — Fieberwu
denes Historie. 142 Sider, i Om
ilag. Nedsat fra 8240 til 80c.
201. Dtamatisle Smaating. As
Peder R. Møller. lNærmest for
Dilettanter). 163 Si’der, i Omflag.
Nedsat fra 70c. til 40c.
202. Folle-Æoentyr. Samlede og
udgivne af Klavs Bernksen. 186
Sider, i Omslag. Nedfat fm 60c.
til 40c.
2()6. Dei triftelige Liv fremsiillet i
8 Predikener og een Vielsesiale,
holdte over de foreskreone Tetster
fra 4—10 Sondag efier Trinita
tiå. Af F. Helveg. Nedsnt fra 40
til 15c.
207. Billeder af Nordens Hist-orie.
Ved Frevel-il Bruser 294 Silber.
i Omflag, nsedsat tfro s1.20 til
5()c.
2()8. Gunde Rosentrantz. Ei Bidmg
til Danmarks Historie under Fre
deril den Tredie. Af Chr. Brunn.
284 Sider i Omslag. Nedsat fra
8140 til 50c.
Sol-. Fra Bornegubsijenestem fein
Præditener med tilhørende For
tællinget af ChristenMøllenPrtkst
ved St. Pauls Kirle i Kobenhavn.
Hean Ussmg, Kand. theol. En
regnc With, Cand. theol. 72 S.
Nedsat fra 22 til 20c.
210. Embede og Okdinaiion i der-es
inidbytdes Grundforhold. Ei hi
storift bramatisl Fort-g of Fr.
Vilh. Andersen, Provst og Sognei
præft. Nedsat fra s1.60 til 50c.
211. Luther. Ei kirleligt Fest·spil,
af Dr. Hans Herig. Autoriseret
Oversæitelse efter Originalens Jst
Oplag. as Otto Kynde. 94 Sider
i Ocnslag. Nedfat fra 50 til 25c.
212. Fra Wieichfelfloden til bei stille
Han. Foktcellinger af poljle For
fiattere, ved Johan Grove. 294
Slidety i Omsl Nedsat fra 8140
til 50c.
214. Mindeftrift out Betnhatdt Se
verin Jngemann. J Hundredaatet
efter hans Fsdfeh af Richardt Pe
tersen. 210 Stdn-, indbunden.
Nedfat fra 81.70 til 8130.
215. Livkt paa Landei. Stildringer
as Anton Messen. 185 Sidet i
Omslog. Nedsat fta 80c. til 40c.
216. Tre Noveller of Emil Mattioi.
Forfatter til »Den gejstlige Død«.
Oversat af A. Kierulf. 231 Sider,«
i Omflag. Nedlat fra 8135 til.
50c.
218· Smaaslrifter til Oplysninq for
Kristne. Udgivne of Prof. Dr. Fre
derik Nielfcn. Pavens llfejlbarbed.
Tte Breve fta J. von Døllingen
Med Jndledninger og Anmættnim
l ger. 40 Sider, iOmsiag· PUCK
’ fra 30c. til 20c.
219. Smaa Digte, cif Usse Bittedal
Med et Fsorord af H. Hertzhorn.
95 Siden Nedfai frsa 40c. iii 15c
220. Man han komme? Jnterior i en
Alt. Af Anna Kjerulf. Opført
sførste Gang ved Fest-forestilltngen
paa Dagmartheatret i Anledning af
Kvindernes Udstilling sra Fortid og
Nutid 1895. 30 Sider, i Omslag.
Nedicst fm 20c. til 5c.
221· Luther-Z Fasteprædilener. Neb
sat fra 65c. til 25c.
225. Fra bet attensde Aarhundreve.
Af Chr. Arentzen. 193 Sider, i
-L)Inslag. Nedsat fra 81.00 til 35c.
226. Slriften og Overleveringen,
vfremstillet i deres evangelisie Sam
menhreng, af J· Paludan-Miillee,
Proost og Sogneprcrst. 317 Sidee,
i Omslag. Nedfat fra 32110 til
40c.
227. Jndividualisme og Socialisme,
eller hvorledes det danske Samfund
for Tiden arbejder. Af Fr. Krebs.
Særtryt af »Fynå Sstiftstidende«
fra 27. Januar til 4. April 1872.
Nedsat fta 81.00 til 80c.
228. De himmelfte Ting. Kriftelige
Betragtninger, af Emanuel Bohn,
Sognepræst i Ulsø og Østeregede
175 Sider, i Qmslag. Nedsat fra
sl 00 til 30c.
281 Den dansie Kirlesags Fortent
per Jakob Chr. Lindberg. Ei Min
defttift, af Frederil Nygaaro. Med
Jacob Chr. Lindbergs Billede. 82
Sider i Omslag. Nedsat fro soc
til 25c.
232. Om Skrifternaal og Altergano
i der-es striftmcessige og iirkehiftork
fle Forhold til hinanden, af Jacob
Hohn, Sognepræst til Vadunh 19
Sider. Nedsat fra 10c. til 5c.
23« Vor Herres Jesu Krifti Gen
lomft. Bibellæsninger over Mat
thceus Evangelium, Kapitel 24,
holdtse i Adventstiden 1887 af G
Gotzche, Sognepkæst i Fredericia.
69 Sidet, i Omslag. Nedsat fra
30c. til 20c.
235. Livet eftet Døden. En kort po
pulær Overvejelfe as de triftelige
Dogmen »Den evige Fordommelse'«
og »Det evige Liv« i Forbindelse
med Trer paa Omvendelfe efter
Døden. 32 Sider, i Omflag. Nev
sat fra 20c. til 8c.
236. Danmarl, Preussen og Pragerg
fredens Paragraf 5. Af Vilhelm
Birledal N Sider, i Dmsiacz.
Nedsat fra 15c. til 8c.
237. Den leistelige Vished eller »Tro
ens fulde Forvisning«. Af Otto
Møllen 101 Sider, indbunden.
Nebsat fra 3115 til 80c·
238. Dsd, bvor er din Braads En
Pnasleprædiken of Ludvig Hofs
cler. Udgivet of H. J. M. Spend
sen Sogneprcest til Jellinae oa
Hoden 16 heftede Sider. Nedsat
fra 8c. til 3 Cents.
239. Giv mig. min Son, dit Hiertel
Prcedilen af Ludvig Warten Ilds
givet af H. J. M. Svenbsem Sog
nepræft til Jellinge og Hoden M
Sitten Nedfat fra 4c. til Sc.
240. Hvorledes stulle vi opdrage vore
Born? Letfattelig Opdragelfesvej-s
ledni.ng, udarbejdet af »En Krebs
af Lærere". 68 Sider, i Omilag.
Nedfat fra 20c. til 10c.
243. J Sommerferien. Lystfpil i
sire Alter, crf Vilh. Mqlling. 162
Sider i Wag. Nedsat fra 75c.
iil 40c.
2-4. Dunste Syn og Minder. En
foltelig Julegave til Benner i Nor
den af Bilhelm Mkkedal 248 Si
der ii Omsiag. Mat fra 81.10 til
250 .
245. Nutids Spsrgsmaecl og et Styl
le af det Dunste Folls Levnetslolt
En foltelig Julegcwe til Benner i
Norden, fra Wilhelm Birkedal 259
Sider i Omsiag. Nebsat fra s1.15
til 25c.
246. Et Stylle af Danmarls For
tids-Kr-ni«ler til Behov for Nati
den. En folkelig Julegave til Ben
ner i Norden as Vilhelm Bittedah
271 Sider i Omtlag. Redsat fra
3120 til 25c.
247. Danmarks Stigm, Falst- og be
gyndenbe Rejsning i Midalderem
En follelig Julegave til Venner i
Norden, fra Vilhelm Bittedai. 284
Sider i Omslag. Redsat fra 81.20
til 25c.
Danish Publishing Hollse.
Blatt-. Nebr.