Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, January 13, 1905, Page 8, Image 8

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    h— M «’-»-.»-- .,. ..-,.
»Dansteren«.
T
Zum s. ts. Januar 1905.
Blatt, Nebr.
Mit Gubstjeneste paa Sondag i
M das-sie lutherste Kirte til de ich
Mige Jeder. Form. Kl. 1030 og
Ist-I Kl. 7.30.
Studagsstole i Bittens Basement
M. D Morgen
— Bpgbinder J. F. Johanim
mI hvem vi sind sidst, at han var
sy. heusov kolig Tirsdag Aften
Kl. s og blev begravet i Gaar fra
Im danste Ritte.
Idhansen var fsdt i Kobenhavn
1845 og blev lige ved 60 Aar garn
mel. 1893 kom han med Familie
til Imerika, opholdt sig en 8 Aar-?
Ttd i ClintmL Ja., og kom i 1896
hu til Blatt. Siden den Tid har
hu waret en stadig Arbejber i For
retuingen ber. Mange as de gode
Vogel-, der er sptedt i Samfundet,
hat han sat det kenne Bind om. —
Jorretninaen luttede i Gaat Efters
paidng under bang Begravelse fra
Kl. 1—«t.
ngbinder Johansen efterlader sig
Ente og to voksne Dptre, der til
sammeu sprger over Tabet af Mond
es Hader De har bedt os om at
ftsssbære deres hiertelige Tal til de
sange, der hat vist dem sin Del
tcslse under Johansens Sygdom
og heb hans Begravelsr. Bi her-id
nn dem vor Medfslelse over der-es
Mk
—- Tirsdag Eftermiddag holdt
vor danste Meuighed sit AarsmM.
De Ieste Balg var Genbalg. Det
einst, vi ellets sial bemerke, er, at
Mmigheden besiuttede at have to
Mantel-ers dansi Religionsstole til
Sommer-m
——- »Danst Brodersamfund« hat i
sidste Uge ftiftet en Loge med 33
Mehlemmer her E Byen. Samfun
det tæller nu 13.00() Medlemmer
her i Laut-et
---— Indus-. s— Det er et ftort
Col-e i denne Tiv at have Jld cg
Banne Men Jlden er et farligt
Atmen-c at stippe los. J Man
dsgs vev Lstiden Im» fom vi traf
at komme udenfor, spillede de glo
dende Flammer hen ad Ryggen as et
Hut her i Nabolaget. Men Dansen
hier tun kort, da to Sprsjter lige
i det samme var rede og over
densede Hufet med Band. Det
" var en gammel Enke, Mts. Bren
bstger, det brænvte for. Haset blev
Wende men led betydelig Stabe.
——— Nu mangler vi sikle Vintet.
ca- 6 Tommer Sne hat vi faaet,
is den faldt saa stille og ligger
sqa jævnt. saa det er en Lysi —
fcstltg for Drengene og Kanefaretnr.
Mulden er taalelig —- 18 Gr. under
Zer- til Morgen. «
L L s
Kennard
substjeneste i Keunatd paa Stu
vss KI. 10..·-30 Form.
Ungdomsmsde om Aftenen Kl. 7.
Ssndagsstole hvet Sjndag Kl. 1s).
—- Jvhn McQuurtie hat et sinkt
Aksg of Byqningsmaterialer og Kul
M laveste Prifer.
Mutkcdsprifekfx
Mein Nebr
Ocede ..... ...·::«.b-.:.39Z
Im mutet-« .............. » » 334
Itis Men- ................ « » TM
spie . ................. , « 24i
sag-» ...... , .«.·. . 62
syg ....................... ,, « 25
M ....................... 4.10—-4 15
South Draus-.
sahe (good komm-« ........ Pay-OR
Iset og Kviet (fede) .......... 2.50—3.25
sein ....................... 4 Its-tm
Judicmissious Anmut 1905.
M en ordentlig og god Alma
srl med kristelige Fortcllinger. Jn
hte Missions Almanak hat vundet
stm og starre Udbrckdelse baade i
Don-Mart og Amerika. De kan ikle
bete bekendt at btuge de simple
Mediciu-Mmanakder,, fmn uddeles
bit. Det er ingen ordentlig Al
manat at btuge i et Hiern.
lJahre Missions Almauat kostet
tm. 20c. i Frimtkm
Danish Paul-hing Heu-«
Man-. liebt-.
,.Dsnsterea« Mr to« Gange qui
U. 81.50 muss Print-Nu krit.
cfff l
Korrcfxxrs::»;: sie ct
Den-sey Colo.
Dei interesserer mig meget at
læse »Korrespondancet« i»Danste·
ren«, og det interesserer maaste flere
.at here lidt fra de forskellige Me
luighedet og danste Settlemenietz
maaske det da vil glæde Vennekne
af den for d. ev -·luth Kirte at
høre lidt fra Denver, og da vil det
glæde mig, om det, der meddeles,
maatte vckre nogen til Glæde og
Opmuntring i Atbejdet for Herrens
Sag. — Denver er jo fom bekendtl
en omtalt By, fordi saa mange
lungesvage rejser hektZL og det maa
jo ogsaa siges. at mange blivek
hjulpet her; hvj Beliggenhed og
Bjetgluft er godt for svage Lunge-.
HDenvet og Omegn er jo ogsaa be
trvmt for sin Skønhed, og da vil
Jjeg nævne de ftote Bjerge. Disse
LBjetgse vidner om Gxtds Almagt.
Og alt i Guds stonne Natur er
lher fremftillet paa en under fuld fix-n
lMunde Naat mcm saa tænter pcm
alle disse jotdisle Herligheder, thr
zstpnt saa at kunne dvxle ved Stim
·heden, Fremgangen og Velsignelsm
i Atbejdet for Guds Rige iblandt
vort danste Full her i Denver. Je-;
vil lige nævne Bethanie Menigheds
Ungdomsfotening. Deus Fortid ten
der jeg ikke, men jeg tende- den-s
Nat-Id, og den er, Herren vcere tatket,
blomsi·rende. Vi et ca. 40 Medlem
mer meb Menighedens Præft Wa
stor J. Møllet) som Formand, Wil
ket han hat veret i de 5 Aar, Ung
domsforeningen hat bessaet, og han
blev genvalgt ved dort sidste Aar-Is
møde 7. Dec. 1904. Den 4. Dec.
1904 holdi vi Aatsfest, en Fest, der
var M strit Velsignelse og Ovmunts
ring for Foreningens Medlemmer
I
IN ’AIMEJ CXO TO U Ink, Block Neht
k« ·- , · t
· II u« if- :-.:...l-,1Iitbe,?401
Hex og R Jst-« n« « sq Tuns-m
.J ":o« - «.".c- oq MJEE ·:.ue
Its m T .S II-; v Krsilexp I« « -
— Forsptntnpz i-·—
.Hardware,« Landbrugsredslca
Jer, »Buggies«, De Las-als Fle
Tesseperatoc og Symaskiner.
-Zrc111kH.Stradliitg, : :
.- Saomnm ,
Almmchx sagfcirerforretning mcd
Kumm- i ""1«he Pilot"i Bygnjng,
M- alsifs nebst
Fineste
Kvalitet as
Mut Ast-m
fjoun !
Pris 31.55 I
.·,««,«·- : pr. sæk.
« , ISOZDOUIW
P. Z.
whsshosuas
Nyt Vintcr-Fodtsi . . . .
Its us es kac- vi etc-Innere det flnste II fixle
di ste Las-r af sinke-komp- i Blau-.
« ist-r alle S ogg upon —- Liee fid, set cau,
Zaum calf es Betaut-ver Von Mal eu see-IS
Ivkc III-et »U- To DÅTEU
Isl- skohst i en Ivdtt Junker-tas- fix-sum det
stirer Udvsl oq re ayefk s Moder, os
seit ist sm- inse.
- · THE SUII ZHOS co. - -
Blasi- Electkic ALTE tö« chmerM Co
s mFL CAPP s. Eies-.
Den dvgtlcste soll-jene o- ask-It Ihm-o
state Tier-esse I Nebrask
M sy tas. Ums-suec lIkl komyelox
Trankst-ne its-liesse- I Nase-n offer psyc
Ite bit-totsc
Zlekttlalke schickst-» !- « tun-sp. Ch. enne
o s. v. kenstsuone zwil- udis »i
Weinbranbt vil be Pynde eull
ny Restaurant. Alt tip billingl .
Pri er! Lage 6 Cent, Lunchb
øjere t godt Maaltid 25 C. !
Kgsd or Salg til ra 4C. ti110C pr !
HSzun i and Idudsalg ved’
wen af estauranten onna-new
Nu er vet Tit at tobe,
na vi hat sum site uve
Vintervarer.
—
Vi bar alt, hvad De Inster.
isom ind o giv II Le sättigt-es til at Lade Mk
im ti140 p t pas alle Baker«
Sas Bros.
m ums-W Iris is- sue mission-up
J
og alle Deltagere. Programmel var«
jcevnl og ligefremt, Korsange, Op
lcesning. Deklamation, Oversigt,!
Taler og Musik. Foreningen vol
ser; maa den volle til Guds ÆreIg
Sjæles Frelse, at vi unge maa styrss
les og dngtiggøres til at hjcelpe
med i det store Redningsarbejde, at
fere Sjæle til Korset og bygge Gut-g
Kitte. —- En Fug er værd at be
mcerle, Ungdomsforeningen arbejder
fuldftoendigl i Oversensftemmelse med
Menigheden. s
—- J Aarets Lob dannede der sig
en Menighed her i Denver, fom barl
Navnet St. Peters stand. ev.-luth.!
Menighev. chnte Meuighcv hcxxf
mutet sig tit Bethania Menighetki
Sammenslutningen (l)vorom allerede
er meddeM fandt Sted Sisndagen
den 18. Dec. 1904· Sendagen efter
(Juledag) blev 9 Medlemrner op
tagne i Menigheden, saa Menigheden
voller-, idet den har haft en Tilsluts
ning af 22 Medlemmer i den sidftc
Halvdel af Dec. Mac- den volle til
Herreng Ærr. Det var jo en sten
Fremgang i Menigbeden at flutte
Aaret med, og Guds Born har vifxi
not fior Grund til at være Herren
lalnemmelig for hans Rande. Tet
er ille Mennesievcerl merk Guds
Vaer, cg as Noade er det flet. Man
Bethania Meniqhed samt Ungdoms
ferening gaa i Lampen mod »Meis
ter« naan i det nne Aar, og sag
of Guds Naade naa seieende til
IMaalei. Han, fom lnldte os fra Mer
-let til sit beundringsværdige Lys,
:hcm«-., om hvem vi bar hort, der ille
boldt det for et Nov at være Gild
liq, men fornedrede sia selv, idet bun
Ttoq en Tjeners Stillelse paa og blev
sMennefrer l’·g, lmn selv bedare os.
kat naar vkrt Lob er endl, vi da lan
ssge med Paulus: »Im hat stridt
Eben gode Str«d, fuldkommet Leber
rog bevarel Trren«, og del kan vl,
smer vi vil praktisere Vanli Motiv:
;..Jeg Kammer mig ilke ved Kriski
chonaeliutm tkki der er en Gnds
Kraft til Saliabed for bver dep»
Tom tror«, sp- et andelt Jea vil miq
inlet cmdrt vide til Saliabed end
Jesus Krissus oa bei-n korsfirsseL
Verwer. lud es prøke derxsaa i der
Tom-wende Aar·
tharsblsen til Vennerne.
Th. P. Saat-hour ;
(
Csdak Falls, Ja. l
Hang P. Zerensen reiste sidste
Fredag til Luct, Wis, book han en
lille Tid vi! opholde siq hos tin
Brot-eh Paftor N. P. Zarensetn
Maric Nielsen reiste sid71e
Ton-dan til Harlan, Ja» hvor hurt«
en Tid Dil holde Hug· for fm Broder,
Paftor N. B J. Nielsen·
-s- Thyta Smensem Svgeplejer.
fte, tom i sidste Uge tilbage fra
Withee, Wäs» hvor hun hat til-T
bkagt fm Julefetie hos Slcegt og
Vennek.
— Toxsdag Aften i sidste Uge
samledes vor Menigheds Ungdom
Imtring Juletmet i Nazareth Kitte,
og mange havde givet Mode. Efteri
at Lyfene var tændt, saa Trceet
sttaalede i sin fulde Glanz, git de
unge i Flut og Rad omtring Trekt,:
syngende: »Et Barn er født i Beth-·
lehem«. Dereftet sang Koret en flerij
ftemmig Sang, hvorefter der blev"
deklameret og sunget af flere af de
unge. En stsn og opløftende Solo;
blev sunget af Makie Fritserk Efterz
at Lysene paa Tretet var udbrcendte,L
indbød Paftot Jenfen alle til at gga
over i Præsteboligen, hvor Komiteea
vilde seevere med Forfeisiningee tf
fotstellig Stags, og det tog ikte langi
Tit-, spt Hufet var fyldt —- citca
100 unge Mennester —- og eftet at
man havde gjott sig tilgode med de
Retter, fom Komiteen fremd-d, og
tillige famtalet en Tib, blev det Tit-l
at fsje sig hjem, hvek med det Bock-,
at der ad Ante attet maatte blive
Juletrcefest for de unge i Nazareth
Menighed.
— Bladet »Dannevirte« tunde i
Tirsdags fejre 25 Aar-s Jubilæunt,
Iog i den Anledning havde en Konst
Ite dannet sig og indbudt til festlig
fSammenkomft Tirsdag Aften t Odv
Fellws hall, hvor der var Falles
spisning for 81 pt.Pat. Blandt frem
-mede Vtæstek, som var til Stede i
Wagens Anledning, tan met-ves:
P. Kfslhedr. Judex-, Cltntom J. M.
Geegetsen og Roudentoftzi Past
mefter var B. Lyngby og stere. Taler
biet- holbt M »Daan1e«s Me,
tax-its III-f M des hqu- UW
(
l
«
L «- I
kaade paa set tieteltge og bet solle-I
lige Omraade. , !
L— Mr. Matten Myers, Bache-,l
hdbde i Tirsdags Eftekmiddags i
fleres Paafyn i Joe Myeks, hans
Brot-ers Batberstue besluttet at af:
live sig selb, tdet han forst dtak en
lille Flasie Gift og dereftet greb en
Barbektniv og ovetslar sin Strube
og Lasten Lager blev sitalg t?l
kalt-L Hnn ksrtes til Despite-let
bvor hnn nu henliagek Inelletn Liv
og Ded. Daarltnt Helbred synes at
viere Aar-sag til den grimme Dom-.
SuperioV Wis.
Mange tcenter not, fom en nyligt
stren, at vi siedet i Vinterens loldc
Hinte. Det et bog itte sau; nei,
vi hat itke mæetet Vinteten meget
endnu, meb Undtagelse as enkelte
tolde Dage, ellers hat det vætet U
sasdvnnlgt mildt Befr. Jngen stut
de antaqe, at det kunde viere saa
varmt paa denne Tid af Aaret, som
Det Var i Juledagene og til Nytaar.
Vi nlædet es ved den Tib, sotn et
nnaet, sao blivee Vinteten da faa
wenet lortere, bog Vintekvejret i Su
petiot er meget at foretrcelte for
det i Chicago og andre lignende
Siedet
Ter snnes at vcere rigeligt Ar
bejde, for bvem fom vil tage sat.
og lldsigterne for Aaret et lovende
i san Henseende·
Siden »Danfteren« sidst meddelte
nonet herfra hat tre Familiek af
vore Landsmænd faaet ny hunge
liqe Hjem og to t«lliqe nv Bankier
?«:«i?tet tnlek for, at tkjerne itte bar
favnet timelig Lntte.
-—-- For nogen Tid siben over
taltekse en ftor Del af den danfte
Besvltning Mes. S. Alberti hens
des ny Hieni, on de tilbtagte en
tet ftøn Stund samtnen Sitzen
indbød Mes. Albect Folt M en
T?ammenlomft, lwok der igen efter
ketvxerende Forbold var en stor For
Rimsing
— Sidste llqe overtaslede en Tel
of den titlebesøaende Befollninq
MM Palme Hausen nted en Pen
xthnrr. Ved den Anledning blev der
fern sædvanlin setveret web de med
bmnte ForstisinYnaer. Astenen for
leb isvrigt web Samtale i al Ro’
ca Stilbed, da der var Sygdotn i;
Prsæstebfemmet
— De titlelige Fotbold vil man.
hellt vente med at forteelle om til en
nnden Ganq. Glcedelig Nytaat til·
»Dansseeen«s Lassetr.
— Lad os tun ofte bete fes Esel
forskellige Vlndser i Korr. Afdeliwl
gen. Korr. !
Oium, Nebr. l
I
Dei gatnle Aar udrandt i Tiber-·
neg Han, og vi hat begyndt at strive
et not Aar-Ital. Der var Jul med
sinnst Vejr og med Snestorm, og
der var Rittetlottetlang og Feststenk
ning. Og rundt i Hjemmene vari
der pyntede Gtaner og findrende«
Batnesje·
—- Anben Juledag var Paftor
Anker fta Blair herude og pradikedJ
i Hirten. Det var sprste Gang, at
en Ptæst af Den fak. d. Kiste holdi
Gubstjeneste beruhe, og tiltrods for.
det ubehagel"ge Vejr havde form-lde
ais mange givet Mode. Ester Prez
ditenen optoges et Offer til Den for.
d. Kittes Bscnehjem Paftor Anker
kommet after hekud den JU· Jan»
og da Menigheden velvilligt hat o
rserladt og Kirken M midleriidig
Brug, naar den itke selv benyttek
den, blivet der fothaabentlig reget
mass-g tirkelig Betjening fra Den f.
v. Wirte hekefter.
—- Pastok Holey (af Den norste»
Synode) fta Newman Grave, der-«
de sidsie to Maanedet hat vatet her
nu og da, ptæbitede Nytaarsbag I
Kitten Den 30. Dec. om Astenen
var der Juletrce, og 2. Januar hav
de Menigheden et Aatömsdr. Past.
Holey vil after predite her den fid
sie Ssnbag i Januar.
— Et Selstab besinne-we af ad
stillige af Stolens og Byen Blaits
danste Ungbom samt Paul Petetsen
jmed Familie aflagde Nytaarödag ex.
jVisit has H. J. Haufen. Tiden gled
hurtigt ined Samtale og Sang, og
man stiltes med Bevidsiheden am at
have begundt det nye Aar godt. Ad
stZllige af de Bessgende havde med
btagt sSksjter, men Solen havde u
batmhjertigt smeltet den heilige Js
cg Stsjteksbet maatte uvsættes til
en seid-laue Anlebning.
ho Gut-schon cash san-E
K A- IIMUN, Bostykor.
Belu- st boso fort stoks Lager
If Genesis-. Dryxossds og sto.
VI vil set-no viso Dom von ny Gro
coky- Depart-mont. ; : :
Dust-as kniest-o Prisok bot-les tot Illo
Fampmäalcwr.
Vognhandel og Smedeværksted.
Vor velhonclte Und-wiss set-N III
IINJIIk main-set en Uno- lzoksynlns ss
IFle Zt’cd(olss, Dom III-es til kimeliske
Pctsek. Usn swlsec Dir-ink- Lin-neu used
fulcl GsksntL klun- san-des Ist-Int-- d er ne«
li- inksyvtst tin-d en n Capolin Lohn-not v
M erlaue plus-dest- a nistet tu It Ist-e slt
III-et heult-reach
Vsk sss kod at bis-se Intl has htm.
» on sc
F. R. STEWNRT
case on Mem-g
uomoa ovkn nat-Lenz Amme-(
ä- ZIJHY . . . Usmx ,!,.
D. Curistcuscn : :
I : ' .Mknt-T’knrft!
« anbefaler qjk usd ferJL sahst --·.: s«
get lcod samt cellti n cis-; can-n ·1 PH
Pagen- hojeste Pnser tu- Ukc s st«
llmlek dk11«1(-,.( l i s« .1. .
» slslf Pbchc Oc. sit-s heb
Blei-S Qtats Bank
Z
Gamummm M. i uuli m
Almmdeltg Vonxsormnmg
B-. Umce Unqe oisenholf k
»Heute Papet« modcogeg til nu):I(u.1e
F W. Month St» Wes-Hm
I V VIII-»- ’st ls .1 Gfmsskis «- »k
THONE Fc FARNBERC
SICH-OF THIS-ERNST
Vetossocmet Forteming i »Nehmet-(
»Es-wess- o. »Im-sonst Feine Ktagies
Isacec med »Im-n nl Soltdiset og Same-g
uxnhesk Vnieme btlleqe og benenne. For
.-«:-:sqmi enhoek Heime-we absolut rekl.
»und-Id- udmes diukgt oq got-t.
Thom- tt Nimm-up Blmh JMIL
erfom Te snskkk Hesre eilst
I :-t-II-xedmpi», htm-! »mus
. .
arm-um !:-1t,.Ht-e, Um Est,
Petriij ell« Ist's-« immer
» der sxkz at Tot-s n: bxlnge og
·;«·n.«!«. hemmte Pmex tm-. Ikzsz
ED. MÄTTHlESEN,
J;1«A1R» :: :: :: :. NEHR
D - · o «
s s« s« k
ulse Jer Cuni- ZW »g- Je
RlssrAfssesllnmsa til »Ti-» (’«.»p(«m- s
ka Neu-buntes fu. of (.’1.i· si-;»" tll- «
hydist Halse-ne II suc- hsisw »He-r !
Hund«-stets Museum-»M-- Fund-Im
fort Firma hat fss Uns- http-»spi
locctstksuigkst us s« lsesunth »Unm
svsr llssn AsunteHsukn ins-kn- Kol
msktnj Leu-l ss c»».--s-k·-.—s,«-. -f--lo«k vI
Ins-d Vsins Kund-»in ’. v s- «I·)-I-1I«ss
dks dies-sto- wire l.nts-h-»·i-ml til It .
kommt- ms vor-us um« du«-mu- hos os j
unstet Jst-ist« Ukmulti i like-L Nye
»Hu-Initi-« lswsr Inn-. « (
o. c.1n()zspsoN.«Ei-"k. «
Eos-; KLEMM-H
The· lniplkmpnt liess-IN- on Stute st»
Blut-. Nest-. Im- Uies mussme I suds
ov- has-us Un» Hin-I kit- wol-i wittlm I
Un- sissst Minos-: hist-klug Mindest-.
»oui«-ne Hab-I ji«-! Twm-«. Acon-Stachel
snss Hasses-« ssiwsrmk Muth-sk- Q Hase-pos.
Ist-il J-( hkt Pan-ps. Ackumtok UVlnd Nin-«
J. E. LUTZ.
Grawnonumenter.
»An-non eng-Ist
Blsik S Nebr.
Paul Rasmusscu Ek« xxgkksjsjksz
Sullts Ins-»Um Tuslmxos For-es in
svsn. Zwin- fussmf die-il tatst-stufe
og swina Poultry Hom- Ioi Fjpcstss »
Stets-es like III billigt sma- I
its dwins Omsbh
svls tot-es til Dosen- nmestc Print.
list-nagen Uvesy suqu chit- Neht. l
Hjcm for Danfkc
i en being By med den isten-de Kir
kes Stole »F en smal, uy Rirke med
en itor dam Mentghed.
hvis wogen Dunste skulde Inike at
leve der-s male Dag- ihlandt dem
Lands-neu da striv til undektt ne
de om et Hjem i Byen eller pas
Rath-d Imm- s. Mai-«
Mala- Usbr. IMM.
c. S. NIELSENS
citoceries and Mut Mark-c
Den uy Jan-le kamt-sing mä siden is
Dank-h Pol-. liM Aal schmäht-H
Mal Bessean
Anbsssalek sit sy Lin-kei- If kosle
Grocekis til Daqcas last-Ue Fristen
»Die-bet- Smor, XII-( og Fjvkltkæ samt
Indus Fdrmpkodnlttet til elea bedste
Pris. som Lan drei-les- Godt Oplsg tl
print-s Kot-l im P. cleinqhouse De vsl
altid finde, st che. Nielsea list ettks
Lodt Koth os-: at des hat«-let Its U
handle bot htm
Dr. C. G. ColbD
O heim-It O
Ist-sie Magst-z Axt-eine gamma-et
Utah-. Mein-.
.Hardqu·e : : :
ält, bund m fttste Flusses tdwate Om
skn, sit De sind- i den gam e, tolls
: : : Arm Zaumqu
i
l
i
i
s
Ultid toneangivenve i
Mclforrctning.
Islgek nsle ethoett Fremskridt. Mist-It
Sake-ais fok hoee eneste Sæk Mel. Per es
Stet. Vedte Ist-d —- vnltgeke Pul.
ACME Ums-c cg
Umar- of Entstle l«’1ouk.
Blair Gloihing Zo.
coneanlvemle l
X mode o- Pkiier. »
A. cASTETTER.
sinkst-»etwas Bleir. Nebe.
Bank-n aobnedes i Mai( 1860 med ;
en Kapital as III-»o, og i Tag , -
sonstiger voke Amt-er en ha1o«IWl- ,
limi. Bot Fortetning et anfet iot
at passe et as Gomitiets mange
Jkemfkkidt Kam ind og ask Form-Im set
os. Enhvek Omimntna. sioi eller li , et
vs velkotnmen.
MARIE A· NlELsEN,
muss-( I«-1-:(;k:.
Osslee me slsik Odee Cim.
Ossice Phone 79.
slIll
oaa til ()li0(ill’s :
. llunlwuro store.
ll.«. .-«(-r sie-iste- Kvulitet og senke
nl :,-: Its-«- l«rm«k. llor svurer ogvss
m num- Hmvkr Var-z dksk Siklxzsss U.
Immun- Hnssi tu Ha Jl«-ts’«;.(«tmsr)- Wen-C
Fu uns-i smimx As FMLL Her III-CI
va His(-o-Is!-Mitsrk».(l··r (ile«nhw1·«1«td
ssr gxldig Iwiss-sue-F«1-rk-.I,ssis1g. Ast-. los
See · Whitt Wort-ins Mit-blas
c. H. mangolcl.
Første Tasse-s Potogratkotwtnivs
Alt IIII Visil.It-"1-«-III Futspgmfipns
()IIIr«IsnI-,«. lknhnsr xrt »Ist-»Ist At
h- ««ls· nahm«-II til-Fand Fausts-l olle
»Du-( Landbau-» Fuss-«
«- · i A
btttzscns state Bank»
s««.1:--,-ixserstEVEN-, III-II «Z«anfmrreming.
Amme- Irmncs pan Land ng Los-II
Ilan »s» s! Ism ten-je W Ists og lldlcmk
-Is.«-.- ; in F- sizxusss Kuh-He Ihn-L
F.h -«II«I:II-II. M jjiuinkIsespII
. ).-1’ s It I
T. .-;. sustummett ( m I-. .I
Hsszszst zx m Erst NR »so
JJJ. uNRuH.
«- Hoheikokketning us ««UIIdekt-«Ikmg«.
i
FH (iIIlvtu-HI». lks-Jk«s«1-I«Hi·«r,
I- List» »I- lxitiwjrmmmsr.
Blain Nod-.
Land I den tmxilc Mir-III
veb Leu-thiin GkIIIJ l««»rk-I l’«.. X. Du
k»m. dazw- sximsue oq du«-»Ist Wild IN
III-welke gpv Koch-eh Nin-«- mkde Pkifet vg
Vilmqeliu betmmder IImII Ist til
Kike- cs chsmbem cis-as lsstste Ase-Ah
Amts- Unsinn-«
U. MUERS
:MEDIcINAI.IA: ,
Zum — - - NESR
Dust Hallen beksmu medIciIIste VIII-par am
Uden Mit DelbIeveIie ingen Betaliug.
Iohn n. peeble.
start Ums-I- si hoc-te Ckocetlas ts DO
MI bislixvte Print-h
Farren-Instituts I ritt Urlvsls.
Zehn-h M Is. statt M ö
Nlnir. Nahm-LI«
« lieu-« l-’0tk(-IuiIIg(-k hos des-,
der womit-er i vokt ; III.
?
;
l
.- i «
T
M «
Eurle Jesriilmins nicki Och
beltspok molk-m Äslissmitt
Hoch-n sig Ohnmqu
hin-Ini- Linic til St. Mal US
Klinmszizmlis
tun-kn- lJnics til lilnclcllillsik
S. lliilc.
Ench- l-inie til l3()nestccl,
s D» lcnscbud Indiav Re
sen-ausm.
.’I
"«
. . . Iwivwmv
«- « VOLK-Echwa .
(lcnmkmgruieiirlesovevognc
til Uns-ihm livot tlck vcd
I niunZiutiuiiliultlckitlircktc
linkliirulclsc flsk Alzzflng III
Chinpr ug umlrc Punktck i
Usli n,
link-u- l·«»-«-"iiilc(«ls(«r.
lislcl l---:«—i;:ltc«.
Nin-ils Hi slisi « liclr chclL
Äntzsisnsusiv l«i«i--»i·. Kurt· »g- z
-1·s«d«ks.-k-.·W«ks. GUWV ·«L.- Its-s fvwfs T ss T s
» - · OWNER ijsiq -0.
Rossi-lau ins-« lls licsnn xnlc :
llun til iiitrisimcsunigrnl («llci· s.
skrive til II
John A. Rubri, ;
A. (’-. l·« öc P. A.,
Uuiulm.
JWWOO
WWPV « «.««i v «
»i-»«-.«
»Am .