Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, January 06, 1905, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Lebt Sism- «1«—k- BUT
»Danskcren« udkonmtcr hvcr Tirsdag Og Fredag.
Nr. 2.
Irr-Zugs — ngnu r.
Blaiky Nein-» Fsrcdug
ds
(
D sk .
»Danskcren« kostet kun 95150 pr. Aal-gang·
d. 6 Januar 19»:".
H. Ausg. j
THE-J
Bctingcslserne,
hvstpaa Port Akthurs Gaknison
kapctulekcde.
Osi-ickekitefh11faa Lou
It veyolde deres Side
Baadcn ca aaa hjem paa
Parol.
ilud:cafficerer og meni
se Liehalder Japanerne
sont Fanger.
Seine Napitulationgaktitlcme
siilde Espiaixs fkr meacn Plads; mcn
oi stal give due-J Jndhold i irrt
llddkag.
Alle rngsiste Sold-Reh Marinee
Oq civile Etnbedsnccrnd ved Garni
sonen Da i Havnen goteg til Fan
aet. Alle Zotten Roderich Far
1vjer, Ammunition a. s. v. overai
Dei H Jaan i den Tilskand brsoril
De befandtes ved Middag den j:.1
Jan. stertmdrlse as denne Be
nemmelse stal annnlsxre alle Far?
handlinger og give- Japan Handlc
reib-d De missier Inilitære eaj
MatineMnndiabedcr skal Rasse den
japnnsse cher Teqnimm over Fsr »
sinnsninaern-H, nndujordifte na im
Vers-IN Miner, en Lisus over d’
gnilitære spssieren Um «T-kik-e on
keus- Ä"e5a«tnim Da Mr sirile as
begae Kan, tlliannssd der-»- Use-J
on Vessrrffiatlke, n«: al sssentfia scj
enden-, saasnm V1)s1nina,er, Krijxcii
nzateriel etc» bvikkct alt Hat for
Mve i ssn n««xr".1-rende Giillins1.
kndtil Overdmaelfcn kan ste. «
Ossicereme Dei-i Aha-ten on Hist«
einen tillades at tschi-Elbe deres Ia
del og saaban and-In pessi:nli-,1 Nj
endon1, sont et nizzxdstndig for here-»
Livsnphold tilligeined en Tjenex.
Umr, ca naer de anders-stinkt Us?
Ettlaenna at de itkr merk Vil kx »
Lage Banden imod Japan unt-r!
nietværende steig, tan de reife-;
lijem til Russland 1
Undercfsiceret agi, meniae vil bli !
De holdt smn Fanaer. For de fy
ae og saarede Nutzseres Fordel vil
des sanitcete Ktaps ved den eng
We Hast og Flaade blive holdt til
dsge og maa da tjene under detj
japansie sanitcne Korps for saadanl
Tidsperiode, som maa anseö forl
nidsvendigt
f F I
slle Beteininger angaaende Ka
pitalationen stemmer ovetens i den
Betragtning, at Gatnssonen over
Ias Ug, fotdi den ille kunde term
pt langem De beleiredes Tilsiand
i Bari Arthut Elbe-ödes sont et
wende helvedr. Pages var tun
ismellem at ovetgwe stg ellet at
trmpe Idvn Nytte M Mc
Mand, og Ia var det FaenMIMe
Unsteligt ast ewige Dog stgel bei
. aiStssfel im ovetaav IS, fst bang
Meer-er bang ham vertil.
Hub Port Atthukö Jud
tagelfe kostedr.
Svarwt paa det Sprggmaal kom
nset Verden maasie aldrig til at
sende. Men det angiveg allerede i
runde Tal s—— Japan hat betaltl
100,000 Mond oa 35100,000,000
for Port Arthmn Dette er natur
ligvis angivet tun efter Stan. Men
whyte Summer hat Belejkinaen lo
stet, oa Japanemes Menneslelab
der bar harret 1«naadeligt, faa atk
Untallet as døde oa saakede maaslei
Elle er for haft sat i ll)s),000. Men»
sqa hat de Port Aktlmt I
Men Nuslmw Hvad har Fest-!
singst-interne og Flaaden og For-i
svakei qu im kostet Sidst spgavs
vi Garnifonen til MDOO ved Ve-.
gyndelfcn og km 15,000. En senml
Beutnina siger 35,000 ved Beamt-i
delsen, og det Tal et ved dsve,l
saurem-, syge og ukampdngtige svun
dct ind til 6,()00. Tabet er altsaa
25),00(), og saa hat de tabt Port
Artbur. Naar vi betænker, at
Musserne kæmpede i Skunserne, san
maa det antageS, at Angriberne i
hvert Fald maa have tobt flet-.
Gange sca mange.
Kronologift Ovcsfigt over
Port Akthucs Bclcjking.
Z. Febr. Togog forste Flandr
c2IIgreb. Hang Torpedobaade antei
ter itok Stude.
Ist. Febr. — stanondaaden Yene
sei sprccnsgeö i Luften af en Mine
W Mund umkommen
24. Febr. — Japanernes forste
Forsøg paa at blotere Hunnen.
9. Mart5. —- Viceadmiral Matte
ross ankommen
135. April. —- Petropavtovsk og
Strafhni sschikes. Admiralen oq
Hundreber andre drinnen
5. Maj. Zidfte Jernbanetog
paar now pkm fm Prrt Ulrtizur.
1«. Maj. Togo bombardcrer
Vom
tst ST. Mus. Minchow og
Wanst-an Bill cr:bte««3, Port Arthur
(·:fst(er-:s.
LIA. Maj. Japancrnc takter Tal
m) i Vesiddclfr.
4. U. Juli. s Ztort Zlasq
nordest for Farstninqm
W. Juli. - Notank1reb, i hvillxt
x
Ja:«.71erne fimis at have tabt 1R,0««10
Man? »kl- etikplokcrende LUZinen
11!. Juli. — — Feltnmrshal Oya
km akskmnzrcr til Dahin.
ZEI. TN s.;1li. --- Stett Shg
Nu Linse ek! Zo. Japaner-ne ind
tnqkr Asstf Da Nreen Hofene.
1. Vlukx - Iatu Bjemct toges.
L. Aug. IUZArfbal Oyama rcjg
set nier paa.
W. Atm. — Den rugsiste Flan
d-: ch Flugtfsrsisg, staan oq spre
de5. Mystik-H '!,’itl)0eft drrrbeg.
H. Aug. Admiral Komimnra
stydcr Nusit E Samt.
1.-'-. Nim. -- Sushiyan, Long
Mmmtain og White Wolf Hill
etobres. Firstningen er fuldstændig
omgivet.
Isi. Aug. —- General Nogi for
langer Fæsiningens Ovekgivelse, Ge
neral Stssfel asslaar. Lampen gen
vptages.
21.——22. Aug. --— Paulung
Mountain etobtes.
Zi. Aug. — Angteb paa Wang
tai og en af Keekwan Forterne.
27. Aug. —- Russetne angkiber
Japan-wes Linie og staats til
«bage.
5.—10. Sept. —- Japanetne an
gribet Festntngen i ti Dage og si
ges at have tobt 15,000 Mand.
17. Sept. —- Rusfetnes Band-.
fotsyning afstætes. »
19.—-20. Sept. —-— Almindeligt
Bombardement, Suishiyeng og Ku
tspatlinsFottekne erobres. !
28.——30. Sept. —- Den tussisteJ
Flaade i Havnen bombatderes. !
15. Ott. — Almindeligt Born-.
bat-dement, Japanerne stormek vg!
tagek eet Fort paa Rihlung Monu-i
tain.
24. Ott. —- Rusferne angriber
Japanerne i der-es Lobegtave Issi for
Keetwan Mountatm Port Atthut
studt i Brand. l
25.—-29. Ott. ——- Bombardement»
beqnndes pack Jtz, Rihlung vg;
Kretwan Fortune.
5.«6. Ncsv. — Japanerne stor
mer Etse Mountasn og staaeö til
bcme med stort Tab.
M. Nov. —--· Russerne got nat-!
liat lldfald, stvrt Tab paa bcgge"
Sidet. 4
15. Nov. — « Støsfel okdrer sinc»
Mkkud tic at d- pas dekes Post. J
22. Nov. —- Stilltngen paa Eife
bierqet erobteg. (
26. Nov. —- Angreb spaa Rihsj
En voldsom Storm i
New Vork.
Syv Menneskec fætter
Livettil
J Gaar bereitedcg det fra New
York, at Byen er omfattet af den
verste Storm for mange Aar, rg
Tab af Mennesthiv vg megen Ejeni
dem er Refultatei. Fern Merkm
siek er dsre alene af at være uni
sat for det strænge Bein en ven
tcde pna ,,clevated« Sporvogn, gled
og blev kørt over, en Jetnbanekoni
duttør fna Pennsylvania git i den
blendende Sturm foran et Tsng og
blev darfst Stormen vil koste
Netstnrks Sporvognsselskab 3100
000.
Ei Sammenstød indtraf pua
Long Island Bauen som Folge af,
at et Tog var taki fat si en Suc
dripe. Lokomotivpersonalet paa
bist folgende Tog kunde ikte se dettc
fasskørte Tra, —- en Mond vil mu
ligt do af Saat han sit ved Sam
menfwdeL
Irr foldt k) Tonnner Zne oven
ma et Lug Jst-lag, hvad der gior
be Gutes oq Fortove næften ufars
base. Miran münden Hesie on
andre lebende Rossi-neu som vovere
Fa Ird, kmvde deres Bekomft med
nt krnsrse fiq frem mod Sneen ng
Kulben.
Der meldes nm lisgnende Vejk
kaadc km Besten og fra New Ha
sen, Konneectient
En Hojcfteieti!-Dom.
«
Ztnten Josua tober Litsr
sagen mod Eis-press
kontpagniet.
United Etat-g Hofesteret chru
ist-I II. Jan. fklaende Beweis-;
Nisprekikonmngniey som qør »W
lesnfmtslq Fcrretning, man itfe
Wurst-biqu om de befordrer List
rcr fra een Etat ind i en and-Jn. der
bar Forbnbglov mod sscerke Dritte.
Kendclsen onqcmr to Sagen J bea
ne Tilfaslde hat Højesteket vendt op
on ned paa Staten Jowas Heft-ste
retH Afgøtelse. Jowas Fort-abs
lov var involveret i dem begge.
Den forsfe Sag, som afgjordesk,
var mellem af American Exptefs
Company og Staten vack
Statens Autoritetek havde sagst
vigse Linn-posted der var sendt
C. O. D· fra Rock Island, Jll. til
Tama, Jowa, og Idelagt dem.
Den enden Sag var mellem
Adam’s Expkess Compagni og Sta
ten Iowa og involvetede samme
Spørgssmaah som den fortige, med
Undtagelse af, at Adams Kompag
ni blev dsmt paa Anklage for at
holde et Oplagsshus for Sacg af
Likører. J denne som i den spr
ste Sag bleb Stateng Reis Dom
omvendt, idet det gjordes gckldende,
s
lung, Shungshoo og Keettvan For
tetnr. Japanetne vindet Forternes
Jndke men btives nd igen.
30. Nov. --— 203 Meter Hill
eto«btes.
R. Dec. — Bombardementet paa
ten russisie Flaade begyndes fra
202 Meter Hill
L. Dec. — Den russiste Flaade
er vcesentliqt ist-klagt
18. Dec. —- East Keetwcm Fort
spranges med Dynamit
24. Dec. — Højene øst for Hon
haanhntou erobres.
28. Dec. -- Rihlung Fort taczisss
est-r volbsom Kamp.
TH. Dec. s Shungshoo Fort t.1
ges med Storm.
1. Jan. 1905. —— Støssel ka
Malt-ten
at Donnnen var et Jndgreb i Hand
len mellem Saterne.
Oøjestckettens Rendelse er base
ret paa den Ansiuelse, at den mel
lemstatlige Handel ikke maa for
trxdiges. Derscm den enkelte Stat
skulde tunne gøte Jndgreb deri,
vildc en stor Del as den mellem-l
statglige Forketning vcete prisgi-I
Den den entelte Stets Wille-arting
bed.
Højeftetets Dom maa jo enhvet·
bgje sig for, og di skal heller iikeF
siqe noget intod den. Men der er
noact galt eller manglende Unget-·
ffedix-, naar den ene Stat stal kun-«
ne hindre den and-en i at fcette sine
Lade i Kraft
Kræft-Bacillen.
Da Dr. Donen i Paris for nogen
Tid siden n1edtelte, at lmn hnvre
cpdnnet ,,.5irceftbncillen«, blev han i;
den medicinsie Verden modtaget med«
ei skeptist SkuldertræL Vidensknbgi
masnd i Paris fik Sagen osvergiret
til nogle san ndvalgte Autoritetsr,
derblondt den verdengberømte Dr.
Metksmikofi J de sidste Par Man
neder bar renne nu undersøigt
Ismene- formenttiae Opdaaelse af
Bmxillen, ,,«.Uiicroeocus neofdrmons«,
fis-n Dr. Don-In kalder den. Da
Elscctifmikoff bar nu udsendt en de
isiillsrret Raddort til »det kirurgisse
Erlssnd« i Paris.
Tq Metchnitoff ertlnsrsr heri, at;
ltnn ester nu i flere LUmaneder at·
inne nnderspqt Patienter, der var
behandlede offer Dcyens Metode.
nsna anfe det for rigiigt, at ad
ffilligc Person«-, smn lcd af alber
slige Krr"f·lfkklde. er bleven meget
l-edre«.
Ten medicinsle Konsifee — som
Oelbed s synes ogfaa at være
skemt for at Ville anbefale Doyeng
Mist-Ida Er dekte Begyndelsen til
en Heldeedelsesmetode overfor den
frygteline Sygdom2 Dei er nu ble
ven et brændende Spørgsmaal i
Paris’ Lægeverderr.
z
l
Et Spkog-Gcni.
J Norge er den for sit Kendstab
til en Rcctke Sprog betendte Dr.
Sauekwein afgaaet ved Dødm
Georg Julius Justus Sanerwein
blev fpvt i Hannover i 1830’erne.
Han ftuderede Teolcgi ng orientalskc
Sprog samt Sanstrift ved Univers
fitetet i Gottingem ·og her opdage-s
des det, at han havde en ligefre:n.
vidunderlig Evne til hurtigt at kun-l
ne opnaa Færbighed i at tale og
ssrkve fremmede Sprog. J Lobet
af sit lange Liv hat Sauetwein be
reist næsten alle europæisie Lande
— og overalt leerte han sig ord
kommende Spkog, ja endog Dialek
term
Han forftod og strev henved 40i
Sprog og Dialekter — deriblandtz
alle eursopæisie, ensdog TyrtisL Jj
en Aakrwite arbejdede han i ,,dct
btittisse oa udenlsandsie Selskab«sl
Tjeneste som Oversætter og Kot-.
kektør ved Ubgivelsen af bibelsle
Strifter —- endoa paa afkikansle Igs
asiatiste Maal. Sine sidste Aar hat-I
levede han i Name, kun støttet af
en Aarpenge fra Bibelselsiabet. .
Som ndersse Bevis paa hang,
Sproaaeni kan untere-Z, at han varj
i Stand til at diate paa en Mcrnade·
as de Ewan ban havde lasrt sm.
Gan bar saalcdes oafaa —skrevet
Dis-sie paa msrsk LandsmaaL Han;
kasmpebe lebende for de fmaa FULL-«
Tismqnttiabeder « oa var en
Darm Ren af Fredsksfaam
I
I
»Dansterer1« udaaar hver Tit-II
daa m Fnsdaa og kostet kun PLEO
km Aaret. Nrøvenumre sen-des friL
paa Forlangende. J
Landsvindel i Oregon.
Senato r Mitchell tog
Stilpenge.
»Da jeg sagde, at jeg gab Se
nator Witchell 82000, for at han
stulde bruge sin Jndflydelse paa
Binger Hermann for at faa de
,,claim5 in 11—7« sat igennem,
da sagde jeg Sandhed, og Senats-r
Mitchell ved det.«
Tenne Ertlcering afgaves den Z.
Jan. i Portlanb, Ore. af S. A
D. Putek, der nzytig samtnen med
Hat-are Mc. Kinlev, Daniel T.
Tarpley og Meg. Einma Walson
er dømt for Sammensvcergelse for
at bedrage Zliegeringen Land fra
Denne Erklæring afgaves som
Svar til Forenede Staters Se
nator Mitchell, som erllcerede, da
Lan blev sat under Tiltale, at hang
Antlager løj. »Jeg gab Mitchell
SZCIUO for at faa disse ,,patents«
iqemiem«, soqde Pater, »Da jeg vil
fixie, at jeg nldrig i mit Lin for
trød noget saa meget, sont at jeg
furtalte, at Mitchell tog Pengenc.
Im frrtalte det ille til en SiceL
før fes-, gav Detaillerne til Mk
Denkm«
»Im hnvde itke qivet Mitchell
Issmeii Forstaaelfe om Landentriens
sollte Korallen Da Herman lob
miq forftam at Sagen tom til at
refereg tilbaqe til Lankkontoket iI
Dreck-n Fitti, ail jeq til Senator
Mitcbell ca sank-e til hom, at d·ss·e
»Mit-ents« mactte sættes igennem cf
den Grund, at bertom de referedes
tillmqe til det ovrindeliae Kontor,
rilde alt vie-se tobt. qu lagde toi
STle Sedler paa Port-et Alt
im ved om Herinan er, at da Peri
aene var betalte til Mitchell for
andrede ban sin Meninq. Hvorfor
lmn aiorde det, ved jeq ilke, og
ltar intet at fiae derom.«
Dei sur-es oltsaa, som baade Se
nator Mitchell on Konntesmand
Hemmnn er indvillet t Skolar-lett
erne.
Forivarcr Mitchcll.
Der stal anders-gez
Samtaleemnet i det hvide Hus i
Washington i Onsdags var Land
bedragerierne i Oregon og Jdaho.
Senator Fulton af Oregon havke
en Konfetens med Ptæsidenten, og
i et Jnterview forsvarede han sin
Kollegen Senator Mitchell, megtt
fiærkt.
Han sagde, at Senator Mitchell
for 25 Aar siden havde vcrret iden-.
tisiceret med Statens højeste Jn
teresser, on han er en fattig Mund
den Daa i Dag, —— lever i et Par
fmaa Bærelser i en Sidegade.
Senator Heyburn besøgte ogfaa
det ’hv«de Hug. Han fagde i et Jn
tervietv, at Forspget paa at scctte
hant i Forbindelse med Luni-be
Dragerierne i Jdaho var aldeles
nden Grund. Han havde aldrig
været Advokat for nogen af dens,
der staat i Forbindelfe med de for
modede Landbedraaerier i Staten.
Landkontonet udfender Agenter
for grundint at undersøge de rap
tmrterede falske Landentries. Der
tnles om, at der oqsaa sial gøres
Und-erfoaelser andre Sieder i Ve
sten, sank-des bande i Montana oq
restline Nebraska, bvor det paastaas.!
at nie-net Land holdes for »mitte«
men« as Etraamasnd
. chcving Division
ci« Oberstriftcn pna en Artikel i
»Tbe Enenina Nems«, Detroit, den
Wde eresnbek 1904. Den lu
der snnledest »En Kendelse i Fa
svør af Dr. Peter Fahrney, Chiro
go, er netop bleven afgiven af U.
S. Distrsct Court. Dommer heu
ry H. Swan af The United Sta
teg District Court hat afgivei Ken
delse i en Reis-sag ført af Advokat
Adolph Sloman her af Byen mod
·L)enri, Benner Fc Co» Marfchal,
Mich» for bestandig forsbydende
Anklagede Paa nogensomhelft Bis
at efterligne Klagetens Medicin,
Dinslag, Avertering og Bauwerk
Da de anklagt-de havde overtraadt
Dommerens temporazre Forbud.
blev de dømt skyldiae i Foragt for
Domstolen og ilaai Bach En
Ordre blev udsstsedt, has-owed de stut
de sætes i Wayne Couniy Ferng
sel inden 20 Dage, ifaldBødekne tg
Omkostningerne itke blev betalt.
Denne Proces, der hat varet i ite
Aar, endte i en fuldstaendig Sei
er for Advokat Sloman.«
Dr. Peter Fahrney er vel kendt
som Fabrikanten af Dr. Peier’s
Kuriko, fandsynligvis den mest nn
dede af alle fcerdigliavede Medici
net. Som Folge af den state Pu
pularitet af hsans Puck-parat, hat
han vckrei udfat for mange Ubeha
aeligheder i Form af Efierlignin:
net oa Forfalsininaer. Flere an
dre Procekfer mod Efterlianere stal
versere for Reiten, og andre er un:
der Ovekvejel",. baade her i Landet
og i Canada.
Den regte Kuriko kommer pat
tet i et Karton eller Papiromflaa.
der bcrrer Fabrikanten, Dr. P.
Rahmens Signatur og deguden er
forfnnei med et regifireret Nummer.
Tcrsctn dette reaiftrerede Nummer
er ndraderet eller forandret, kan
man værc vis paa, at »Ja-i ers galt.
Jntet andet end et slei MDHP sit
bcvcrae noan til at ndradete elle:
forandre dette Nummer.
--.
Pkcrfidentcn vit ikke vide nf
,,pooting«.
Jfølge Chi. Rec. Her-H New
pjort skorrespondent har Prcrsident
kiioofevclt den 3. Jan. bestemt og
endelia afslaaet paa nogen Maade
at tage Minister Morteng FotsiaJ
om at legalisere »poolin·q« med i
hans Henftilling for at faa Inter
state Commevce Commissivn auto
riseret til at etabtere Juni-ane
Fragtprifen Han vil have Pla
nen. hvotefier Kommissionens
Magt for-ges, behandlet for fig
felv, og han vil ille have det mind
ste at gøre med Junbanmtes Kam
pagne for at fac Kongvessen til at
autotiseke »pooling«.
amwksitss Special lletlacotl
- Excaksion llates
A United Oste- Wsll Max-«
well adspted for use in offic-- library
or schnol.suhstantially Ins-animi. edges
bound inclotlm printed in faill «-r)lnks.
Russme the United «tate-.O«.. Alaska
culia ancl our island pro stahl-»Id- The
miginsil ihirteen states thi- Louisiana
Purchase, the Oregon ’1’«-rsit»ry. etc.,
an- slmwn in (")utline. with ihn-s wissen
tesrriiorv was acquirch Jlncl ist hur valu
nblck information
Scnt m any address un »Hm of fif
th com- tu cover spukt-sum by n III
KnislisriL P T. M» («. « N-VV H·)".
(’l1i(.·z.-«»«
Ve«y law Kiste- lo state Fir- mein'
Meetmg at com-Ists Ne ..
Viu ’ll(- NurLXYtHlsssn Lin« Exrup
sit-« licln is will I)«- k-«"il i-« .l m H-. l7
untl M. l molk-d » r(«iirn usslsl .I««UI. JU
lWFU Illchlslvis Applx -« .1.:-·ill- Chl
HtHu X Nuflll FVpsslsTn li« l
Vesy Lov Poles to Cur cultursl
Associistionz Meetimh Linn-I -. N b»
les llls Ntrlh chshsssn l.I t·, WHI lisk
H(·’(l ist 1"·-(lt«««»(l ruht- lm "-l l-) W. in
s-l«.s-iv«. liminsvl tn return unt-l .1«'«I.25.
inrlusivik Akxply t-- »He-s I- ( liiuuzn se
North Weste-n R’y.