Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, December 23, 1904, Page 8, Image 8

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ,,Vanskeren«.
W
WI. 23. Der-aber 1904. «
Blatt, Nebr.
Dunst Gubstjeneste paa Ssndag i
M dansie lutherste Kirle til de frev
Ianlige Ttdey Form. Kl. 10.30 og
isten Kl. 7.30.
Sindagsstole i Bittens Basement
Kl. 9 Morgen.
Dust vore Julegudstjeneftet, ikke
ot forglemme Juletrceet 2. Juledags
Akten.
—- Gudstjenefte i Kennatd Juk
dag Form. Kl. 10.30 og Juletræ meo
Bymefest samme Dags Aften.
——Sidste Sondag var Prof. P. S.
Vig paa ,,Frernont Butter« og deltog
i Kirkeinbvielsem ligesaa Pastor A.
M. Anderer. Prof. Vig blev Man
dag over og stulde holde et Foredkag
om Stolen.
—- Hør Eilet-s »Mit Von Wintle’
Musikkorps paa bete-Z Streu-PUCK
Mandag 26. Deckt-. i
l
— J nysncevnte Anlednkng var
Past. Lund fka Hampton i Blatt og
hilste paa os. Og lige i Fotvejen
havde vi haft Besøg af P. Hemmt
sen fra Hampton. Han havde væs
ret i Markus, Ja» at besøge sin Das
tet og Svigersøn, Paftor Bonho.
Mks. Bondo hat veret syg og under
kastet en Operation for itke længe
siderr. Men. hvad vi vilde ftge —- e
soget fra Hampton var meget kært.
da det tjente til at opfriste mange
gamle, kære Minder.
— Eifers »Rif Von Winkle«.
Germania Hall, Mandag 26. Dec.
25 Perfoner, Musittorps og Ortester.
—- Og naat vi saa ikke hat an
det at sitt-De om, striver di om Vejr og
Bind. Og det tan man jo da lige
saa godt fortcklle om, naar det er
godt, som naar det er ondt. Vi hat
hidtil haft en meget magelig Winter
vg de sidfte Dage hat det ligefrem va
tet mildt i Vejret, saa det lille Lag
Sne er forsvundet. Der spaaeves
Sne i Dag, men det et ikke bxevet til
noget entmu. Det truek bog.
—- Pris for ,,Rif Van Wink1e"
Mandag 26. Dec.: 25c, 35c og 50c.
— John McQuarrie hat et stort
Oplag of Bvqningsmatekialer og Kul
til lavefte Priser.
Makkedspriskr:
Blatt-, Nebr.
hvede ..... . ...... Pr. bit. Z 943
Rai-»vs(1kv).......».....» « :«.-,
Muts May ............... » » 34
deute . ................. » « 23
Hing ....... « ...... ,, . 61
Bpg ....................... · 2- )
Vom ....................... :.s95—4. W
South Omaha.
Mc sgood cornfed’ ........ S5.0s-—·’).25
Lin og Koiek (fede) .......... 250 -—3 50
spill ....................... 4 Ol)-4.50
Find-der og Janitok.
Som saadan kan en ung Mund til
Nytaar faa Plads paa Dana College.
Man henvenbet sig til
Kr. Anker-, Plain-, Nebr.
DIUIW V nick- obtai» .
..--- .. —
ssrs III- sf ka- —- ot;senkete des ststste og sum-ca
Tu in- Laqes as Bunmootst 1 dran
Ispk : all- : das Lieder — Btce tut-, ssx Tals
Ist-tou- cim oq Waren-u der. bete Facond etc mit oq
sckkM Use UJP To DATEII
Usv indis- im z dszfokrecnkng. Yer sind-s tm
I» THE XII-d- .-.; c Jst us EIT-sc , II UT «Mk FU
rsusft fo- Mc P mir-.
.. - THE SLAIR sHOS co. - -
Special liedaceck
Excaksioa Rates
Excnniou Rates kok the Nasid-W
Vis the North-Westw« l«im:. Exem
Oion tickets will be Huld at reduced
ate« to points on the North-Weidenst
Liae and Union Pia-Mc Coloradu G
spukt-ers and Dem-er ö: Ri» Gran-je.
Gast of and including cheyen ne. Wyo ,
Deus-IF Colorado springs and Pueblm
colo . December 24. 25. 26. sm. and
Jsuuaky l nnd 2, good keturning until
M including-January 4.1W5. Appjy to
Muts chicago G Notth-Weste.srn My·
VIII W Isi- to stite Teuka
« DIE-- sc M. Ncb .
) Vi- the North-Wettern Liszt-. Ex
Mssoa Ueer will ijs sold on Dec. 26,
- Muts II. III-TM to return until Jan»
s. ÆIF Hist-. Apply to agents
:W M
Wsjtteka R'y.
Dsdöumeldelsr.
Tirsdag 13. Dec. 1904 hensov
Mrs. N. C. Petersen, f. Danieler,
født s. Februar 1841, kom fra Dan
mart til Racine 26. Jan-i 1863. Hun
eftetlader 7 Born, 2 Born er gaaet
forud at mødes med hende i de evige
Boliger. Desuden efterladet hun to
Spstende, Mrs. Hanne Sprensety
-Oshtosh, og P. J. Danielsen, Wan
paca. —- Hun tunde not regnes ttl
de stille i Landet, skden Livets Al
vor ttaadte frem paa hench Van
dring. To Mænd og 4 Sjsiende er
-ogsaa gaaet forud. Hun lærte i Ti
de at sage til Herren, og der kunde l
Sandhed sich, at Gud var hendes
Styx-le; der-for kunde hun ogsaa sige:
vi stulle være stille for Herren, og det
er godt, at dette Liv ikke er en Evin
hed. Hendes Glcede var at samles
med Guds Born til Opbyggelse pau
Vandrkngen hetnedsr. Hun favneg me
get af sine kærex men lad os sorge
fom be, der hat Haab om snatt at
samles i de evige Boliger, hvor der
ikte er Sorg eller Strig eller Pine.
Tat til alle, der bar bevift hende
godt her og itke glemte hende i de
tunge Dage.
Hcdehusct.
Af E. GlaubrechL Denne ypper
iige og gode lille Bog er geb at læje
to Gange. 111 Sinn-, i Omsl., 25c.
Bleir- Electric Light ö« Powerca
IT Rffs ist-IF THISfo
E. V· cAH»s, Eier.
Den d stinkt-in Indus-syn- oc ask-St økonoi
Ins-ke- Tnsnepms i X««s-r.«-kq.
Aue- sy tem. Ismene-te Fki komyclsr.
Tun-item- Lndltkkes i liusene eitel nyei
It-« Mist-»Ja
Ele«k!ci—kes Klolekpr. »Fi(:tnn-S". Sinkt-ne
n.8. v. Noqsnrmxisnss ums WH- ftp-.
Weinbrandt vil begynde en
ny Refm11rm1t. Alt til lnlligstc
Prisch hinsic- 5 Cun, Luni-h s) C.
oq Wich- Et qudU.1k’-1nnis-JTIO.
Nov for Zum til Im JCJH INC. n
Wust i Pan-J di D du Dsn l g U
Juden af I)i«s!k"uc«::ucn. Es . —
sszxmksck a- Tmztou Is;
JEAN-L Ts ’: XVI-? e( Zisbs DFN
slvr Oq Fuss-me- Nstjvxq :- ins ro, Jxlzrtn
« ,.»’ie:;«si::1«. w -«:-.e- oc« Er im e.
1’.
Zpsscii11::k«: Ttlvnssesniq as Or ler. : : :
!
jun m. mAnTw
f
—- Fs)c.-k-t--Ik-« 1 -——
Hardware,« Landbrugsredska
ser, »Buggies«, De Las-als Flo
sss seperator og Symaskinet
v
Iman Stradling, : :
.- suzfonklh .
Almindeliix saxkorerforretming mcd
Konto-· i "Tbe Pi10t"s Bygning,
Bist-. Ochs-.
Nu et det Iid ap«!ove,
,) d- Mr fasset Iote Ier
Vintkrvarer.
VI hat alt, hoav De Initer.
. ne md og gw os iseilltghev til at lade Te
spare 25 nl 40 pct. paa alle Vater
Sas Bros.
i bemlk bin-ok- stdria s-» all- ynnhvmdnkn
O.
DR
F. R. STEMRRL
kos- os Ninus-.
Immo- oves muten Amme-.
H ZW- . · . »Es-c K
l
D.Cyriftenfen : :
: : Mem-Macht
avbckalet aig meet fes-k. sauer sog ro
get Rød samt celleky og cannecl Fis
Dagetn hpjeste Prisci- hetales for
Ende-, sitt-d og Rieser
Ilsls M O. sitt-. Neb(
Blatt- Stats Bank
Gut-anmon s75,000.00.
Almindelig Mathem-umg
Biuigste Pengeforsenheisn
»Tum- Pupet« modmges til lav Nenn-·
F. W. Anmu- St., Wehr-en
’I.I.hswks. Ehre ist-s. T E.Ztkvms2l,kkn"
Fineste
Kvalitet af
Mjn esuii
Mut.
Pkis 51.55
pr. sæk.
150 « --00jl)s
P. Z.
TM Umde
Korrespondancet
I
Matten-, Alabarna
He. Redattsrt Da der er mange
af »Danfteken«s Læsere, som tendek
tos, vilde jeg gerne bede om Plads for
Ien lille Artikel i Bladet om vor Reise
fka Nord Dakota til Alabama. Vi
reiste fra Botvbells, N. Dat» Sondag
Aften den 6. November efter at have
taget en hjerteltg Afsted med Ven
nerne deroppr. Mandag Aften den 7.
Nov. tom vi til Minneapolig; men vi
.havde itte lang Tid til at se os cxn
Zderz vi havde tnapt en Time at vente,
til di stulde paa Taget igen, der stulde
føre og til Zcur City, Iowa, hvvr
di vilde ftoppe af cg taae en lille Tur
ind i Nebraska for at ie til nogle
Slcegtninne og Venner, tii har der
Vi sit da lige Tid til at san ltdt at
spise, on faa assted igen med Toget.
Og det blev en tenimelig lang Tut
Vi totn med Chicano Milwantee ä
Et. Paul N. R. sra Minnenpolö til
Siour Citn da san toa de as den
leenaite Vei. de tunde finde, nemlir
rundt ad Aberdeen Mitchell, Yant
ton, Werinillion til Eiour City. V
havde faaet vore Billetter temmelisq
billige, og det ier nd til, at jo billi
etc-re Billetter nxan har, jo langer-.
faar man Leb til at tote. Jeg tan
ter, det er for, at man itle flal tøbe
den Elsas Blletter næste Gang. Dei
er haardt (især for Bornene) at reife
faa langt. De stsnes jo, det er mor
samt liae innig-, men naar de blivee
sevnige og trcktte, sna er det mortont
me fcrbi. Det var d. s. Nov» Vala
dagen. at di tom inennem Syd Dato
ta. Toaet var saa overfnldt saa der
var tnap Plan-s til at sidde ned. L
der var et SpettattcL en Rachen ozz
Steigen baade vaa Tuget og i Dyn
ne, fdm vi tkrn inennein Neste
roabte ,,.L)nrra for Pierre3« og andre
,fo: E!.Ititchell, og den ene prsdede pcu
at raabe lvkjere end den andern TI
aet Var serssntet en betTel tun Gent-d
caf de monsse reisende: men endeJH
Enaaede tsi da Ein-r Nin sent M A
kte-ten den R. Neb. Te! itzddsde -«i
ten or Ratten rat-« et betet on sit ki
nrsdt izdl«i:-ilet. LBorste Mornen toa «i
fes-a nssd Tcaet dersra t«l Newcaftle,
Nebr» en. 40 Mit frn Zkknr Citn.
Da Vi tcm der. var det Nenntsesr, ca
Idet varede ilte lænae for det blev tkt
TSne Vi leiede faa et Koreth on
tot-te en. R Mil nd sia Bnen, medenä
Sneen ttadia faldt tættere oa tattere.
Vi blev ellers lidt betæntelige, da
Jcrden blev hvid af Sne, for da o·
reiste fra Nord Datota, var det j
helt Sscinmervejr der, og nn var :
kommen saa langt syd, og der var
det Vinter.
Vi var hos Slcegt og Venner -i
Nebraska i 5 Dage. Mandagen den
14. Nov. eejste vi saa igen til Sionx
City og tog Billet derfra til Mobile
Alabama. Vi kam til Chicago Tirss
dag Morgen den 15. Nov» ventede i
5 Timer, git derfra famme Daai
Efterrniddag og var i vatle Onsdag
Akten den 16. N-ov·
Vi torn ned tgennenr Kentucky,
Tennesee og Alabama. Eftersorn
man totn længere vg lengere sra Chi
cago, tunde rnan jo se, at man tom
mod Syden. J Tennesee var Bla
dene itte falden as Treeerne endnu,
rnen de havde Efteraatetö Farbe, det
grsnne var falmet og blevet todt og
galt· Men da vi tom ned i den syd
lige Patt af Alabama, var alting
ges-at. Bi kom, som sagt, til Mo
bile Onsdag Aften, og var der om
Ratten. Derfra stulde vi san med
Dankt-band til Marlow, en lille By
tæt ded, hvok vi nu beer. Damvbaag
den git itte fsr Kl. 10 orn Itzt-mid
—dagen, saa vi sit Tid til at gaa en
lille Tut gennern Byen, det v’l sige en
Pakt af den, for den er temnielig stoc,
ca. 60,000 Jndbyggeer. Men hvad
vi saa af den, var sttni. Det var,
fom det var midt om Sommeren.
Langs med Fortovene paa begge Si
der af Gaden var der stoee Stygges
træer, hvot Solen af og til pippede
igennern det grssnne Ist-. Fotan
hufene var der sine Græsploenee med
alle Stags Pulte og Bladplantee, og
haade Rosee vg andre Btornster stod
i fuld Flor, forsiellige lags Slyng
splantet snoede sig til Toppen af Hu
fenr. Ja, det ee undeetigt saadcn
i et Par Dage at komme tige fra Vin
ter til Sommer-. Der er mange, sont
rsjset herned ttl denne Pakt af Lan
»-«.det, netten alle dem, der reiste need
seiner-te Tog fein vt (fea Chicacwh
Inlde berstet-, pg- paa Dampbaadenz»
--
II
t
I H
sotn tog os hertil, var der 103 Pers-.
sagerer. En anden Baad, sotn gaar
»ti! enth, der hedder Fasirhope, havde
’omtrent lige saa snange our-vorv. Og
;neesften alle sammen var det Folk, der
kom her for at sinde sig et nyt Hiern.
Vi traf «dog ingen Dunste blandt·
vore Medrejfende; i det hele taget sc
de Danske temcnelig sparsomt reprces
senteret hernede. Her er jv not en·
Del danste Familien men de bot tem
melig spredtr. Jeg sinkde pnste, at en
Del Dunste Use-er fra den forenede
JKirke) svilde komme hetned og se,
hvotdan her set ud, for jeg trot, at!
denne Port af Landet hat en Frem
.tid for sig, hvad det timelige angaar,
rg her er sitkert et behageligt Klima
og sint Drittevand overali.
Mon det san itkesvgsaa tunde ladel
sig gere, at vi kunde faa san mange
as vore Folt herned, saa vi tunde faa
det godt ogsaa E aandelig Henseendek
xeg Vi( hanbe det. Her tan nvles nr
sten al Stegs Fragt og Havesager,
sinkt-:er Majskx Havre og Bomuld. l
Tet er - Stovland, og Skoven skal
rvddes væt førft sank t not, men den
cr itke flem at tndde, det er mest fmaa
Træer stclloV Pine) cg ctumpet ne
madner hurtigt her i det milde Ali
ma. Greis er her not af for Krea
turerne hele Aaret rundt. Lumber
»r billig, san det er itte dyrt at bhgge
Ja, nu tot jeg itte strive mete
renne Gang; jeg er bange for, at det!
vil tage for megen Plads op ogj
Ircette Lckfernr. San vil jeg stutte
gned en venlig Hilsen til alle »Don-z
ftercn«g Lcrsere, Vg scerlig hilses Ven-"
nerne i Ward Co» Nord Dakota. «
Axel Lundgren. !
Mark-w, Baldwin Co» Ala» 15.i
i
i
I
i
Decbr. 1904.
Minneapolio, Minn.
Den fidfte Uges Tid hat verret
market med Ulylker for Vor By. I
Ten 11-:. oin Aftenrn opstcd der
Jld i en Bnqning paa 5 Gabe ncrr
L Alve» kaldet Pest Bnnningen Jl
dcn zireb om fig og bredte sig til
Bontell Broth Furtetning og Bintlef
Bnnningcrne paa 1. Ase-, hv«ike nllk
Eman til Grunde-n og gjordc tilliizk
Eint-f pas mnliggende Ejendcmnre,
kerizxslnndt Pomers Ciidligere S. E
Llien), der sillert er kendt af man-Je
cmkring Minneapoldz Staden nn
slacis til IFJODGQ Men dei værsLeJ
car, at to Brandmrrnd satte Livet til;
i de brccndende Bygninget. Ved Si-«
Hden Gf Peck Bygningen van 5. Gabe
Jiaa en mindre Bygning, blandt an
Iket kennttet til HoteL og nu i Man
dagg Aftes onktrinq Kl. 12, medenz
Bebcerne laa og sov, blæste Binden
den høje Mur, der ftod efter Brander-,
ned over denne Bngning og knuiie
den« hvorved 6 Mennester umkom, og
112 andre ian mere eller mindre til
.S!ade·
Sidste Tcrsdag ved Middagstiden
nedbrændte den store katvlste Kirle
paa Js. Ave, og 24. Gadr.
Summe Dag brcendte Lincvln
Stolen, fom var en af de erldste i
Byen, og tillige Soobanens Bro over
Mississippiflodem
) Sidsie Fkkdqg ved Middagstidm
Ispadferede F. B. Rschmond og Lan
Christianer ned ad 8. Gede. Bedst
som de gil, affyrede hart to Skud paa
hende og drehte hende pas Siedet rg
dræbte derpaa sig seit-. De hande;
veret fort-over 4 a 5 Aar. Misss
Christianscn har i fiere Aar drevet enj
Damestræddersorretning her i Byen
og i den sidste Tid bestyret Dame
srmvdekqidenngeu has Win. Davon-!
son. Dei siaeL at hun er af daniks
Hersteme Hun blev fsdt i Dane Co.,!
Wis» og hun blev begravet i Sile
luthersie Kirkes Kirkegaard ved Tot-·
tonwood, Minn. Past. M. Romstad
forrettrde.
Bi, fokn endnu er staunet for Ulyks
ker, lad os tolle Gud derfor. Og saaz
en glcedelig Jnl tkl Benner fjern tm«l
nar. O.Rasmusfen.
Pan Laubeveiku.
»Ob« stal De hen med den HestWÄ
»Ti! DyrlægenX «
«Maa jeg se et Øijeblil paa den;
jeg hat geb Kendsiab til Heite?« i
»Von iaa god!« l
Den nysgerrige Mand anders-get
Dytet og erklækek derpaa: »Den heft
feile-: jo itke det mindste.« 1
«Nej, des tkot jeg heller ist« 1
»Werft-r gaat De san M Ohr-law
gen med dens« (
»Fort-i den tilhsrer han« I
II
fle P. LipplncoI
l
l
l
l
The lmplsment lseslek on stste sQ-. (
III-Cz Nov- hss ih- sollst-sag Imäs
on band Hist must be Doch sittsa
tbes Ins-It Ort-ya: Deeths Marter-.
Nov-ess. lenke- sml Twine. Acmestsckets
nnd AMICI-m sum-not suchet-s « sveept
Ked Joches Hund-. Aetmotos Wind Muls
J. E. LUTZ.
Cravmonumenter.
MARMOIK cis-Wiss
Blsir J Nebr.
I - « - «
Paul Rast-Wen ngxklskzgz
sit-sm- IIi-e-tsv. Tanlmxts Fund tot
syst-. Bunt- lklsmci dlrul for ich-stufe
osk swihs Paulny Imm- tok Esset-tsc
sælites like Ists billigt smn
im dwins ()mshs.
svla hohe- Ul Dust-n- Iumsstc Primsr.
Rumuuen Livecy Itsle Blsir. Nebr.
Hicm for Danskc
i en dcjliq By med den sorcnede Kir
keo Stute p— en samt ny Mer med
en nur dan k Memqhed
Hort wogen Dunste ikulde snske at
lcvr drres gomle ane iblandt betet
Landsmand, da stuv til undertk ne· »
de om et Mem i Born ellet ens
Nætbed perm- q. mai-.
Blei-, Its-. Stab-Imm- !
!
cROWELL
Lumber «
Grain co
Kpbek alle Stegs »Nmm«. Sælget enbvn
Istrt at Ismmek samt Kul, Kalt og Ermatt.
Kom jnd at ie von Vater og hste von Prim.
rowell Lumher
and Grain c
ist«-um NEBR. . . . »
III-. IIIIISI lIIIIv Ost-III Mqu
MK« A.1«I-«.TI-Is..-I:N Assyrer
ji«-has at III-III- vors store- Lug-»
III til-« cerici Urzgv us, ng Sko.
Vl vU ge III« visi- l)-«m von ny(110
cery l)k«p«urmu-III ; . . :
Dissens III-jagte Prisosk bete-les tot alle
barmprmlnklen
VoqIIhandel og SIIIedeværkfted.
F III kkllti mis- IMIIAIIIIIIUIII RIOIRV JKN
SBX II-» III-» IlIILIsI »I« Hur FWIiing sf
PUCK IIII-1«Is(- III-II s« IzI - tIl nmslIHksI
Pf II«I. Un I si-«Es.ztsl Linn-III k X tikscis « III( ·jtj
lule (-Ii«k-l-1I ls·-««- sm- «- « J Ist-I ks r »z
lig ItsIIiIIIi l III J k-« III s-« ul III l »l- »Ist-III- I
Isf I »Ho- Isl« III I IIIIIIIIII I III at Ums-« In «
oltf Istmpt hemmt-rude- »
Vka III-I Izu-I Hi III-» iIIsI but Imm. (
· 1
c. S. NIELSENST
Ccocerses and Meat Markt-L (
Den IIy dsnske kokketning ved siden as
Dom-h P»b. Housr. Reel seh-Munz
Mnk Gewinan
Anh hier sit ny Lssxxcr as yocke
Gr-«-·«rte til 1)-I Jung laws-te PrIsIer.
K Ih-« «r « III II-. .«I«»- Isg l«j· rerik samt
inner l« «I-IIIIIIII(1IIk.(k tl I1I«II Justiz-te
Ins »in-I kIIII III«!I1«.- Ist-In UIIXUF If
pruni Kimä km I« IjkiII »Im-. Is-- U-« vl
iIZIid finde, iIt chi- NIIHSHI bar extra
Izmjt Kis. us at der but-stet- sig at
handle Its-s hinn.
Dr. C. G. Colb2.
s Denn-h
Fsksie Klasies Aibesde gereut-roh
Utah-. Zieh-.
Hardwarc : « :
Alt. boad en fstste Klaslei Halb-von Stett
spru, oll De sinds l den gamlc, lolide
-: : : Akndt Hardwarr.
I B. F. Holler og Mo
Oe er Den-Peternt hat von
l Fxmm lot Salz,
endolbere mange an
Ire Gier-dumm« Reel Vehandling. Lands
mand bedes henvende sn lll
Moaens Pein-sen
Vlnlt Pboae 140. Blatt- Reit.
THONE F FARNBERO
IIIqu IIGRJTI
Vetoslonml Form-Illig i»hakslvstc«.
»Stil«-so »Klassen«-. Form Flusses
llmel used penlya lll Solibml og Smags
still-lud. Wellent- blllige og belltmtr. For
lmunsml euhvek Henleendt ablolut rul
Jumc ekde ums-es btlligt vg gebt.
Thous- ct Jauche-up Klass, Reck
erlom De Influ- Hemi ellek
Tungedtaglek DIE-liabilitng
Es
artsllek, Hat, Kne, hell Set,
Var-falle cllerxlaslek bekalet
« 47 del ilg at lp e lsl llltge og
Ok· H heftet-m Billet boo:
ED. MATTHIESEN,
til-Am, :- .. .. -; ngn,
l
Tlie Im Hing Flora A- Y
UlslkAlslpllncea til »Mu- (Jn-opeI-s
tlve MU- lssnts’ Co- os clslrlsssW Ill
byclet Raben-e nl alle Fole- eilst
XII-Immu- eveslstssukle Kot-sele.
Von Mem-i bsy to slose Giotto-stet
fmketnlnicssk oc Zoll l)el-lllnknsls1ln
see-. Den Av--«ce.s0m ans-lu- ROD
mtenkl bei-let Ums-vereinen ils-let vl
nie-I vors Kunde-. Vl lnrlliykln ps
flet heclstes vors Lundsmtml tll It l
komme o- vske sont biet-nur ho- os I
umle- detes Oplmlel l Zyem Nys l
«Zstsslms" ho» tin-(- - - - l
O. c. TUOMPSON Eier.
I
Altid toneangivende i
Mclforrctning.
Ists-r asie etbvekt Fremstkidt. Absolut
Gammi for hvet nieste Sæk Mel. Prsv ep
Sek. sehn Bad —- billigen Pris.
ACME MILLINC co.
Mitten- ot Streitan Plour.
Blair cloihing co.
conunslvemle I
X Mode es Print-. X
A. cASTETTER.
sinkfokketninz Blsih Nebs.
Bauten qui-nettes t Blatt Wj « nnd
en Kapital of Wule og t Fug
oveutizzek von Aktion en how-Mil
lion. Vol zormnmg er arm-c for
at vix-» et as Uounmto mang
Fremfmhk Korn md og usr Fort-nun med
os. tsnhvet cmsmnmg, stokella II e, et
os velkommetn
MAME A. NrELsEN.
DAXNK 1«-B(3 lä.
cijice over Mau- Slm statt
— f-—
cssice Pbcme 79. L—
o til Clk()ull’s::
aa ,llur(1)varo store.
Iliut fort-r desns Kvnllust og steiget
til hitxigstn l«n.·»«k. Ilsr wars-russe
til Utdns Hslnsek Vase-, der sit-two ti«
summi- l’r1.-H-)m km Mumgmmsry Ward
(’u. Ins-d Titus-g as knqu Ums gwes
Fesm l«r«(-(«m—bla:rk(sr.c1»rtil-entzwko
osr gyldsg i Umne- 1·«»rrest«thg. Ast· lot
Gss - Whin Wcsitlng MICIIIIIO
c. II. mangoch
Tarstäsxlasses Fotogrannetnjas.
Alt «up t» dick-W pas Kurs-Krallen
0tnrusu10 Knhnsr Art knrstørnst Ak
t««j(k- utlkkinss i lälyimh Fast-et ellek
til-Alk. Vsttmäfurve. xsgk
ts s. , O L; k
Um sen-« state an ..
Novum-nnd Sk-·I,I«). Ahn Nanffotretnistg.
Wut-n- :.1-.nkeg ma kund og wes-m
Allwo-M sr Nu Ima- sm Jud nq lldland
«».. -,:-1 Un s.·-.n-5 httxmsns Jung.
F. H :"«’«:sus"te«scu, M. Msiith est-n
x » « Lu» D ktuc ei
4. II. Tijimnnnt Wut-m
’ «. -.« Tflkff0N NV 2(.
Kak- ; —- )
— -1-·——
J."«I.«««U N R u H.
«« ; Nssbelkmretuwg 03 ««Un(:eit.-kms«.
f,s
-«;t (juh«!:1sj-1«ss» II- jgisfutliknsksp
«I lekssr »k( I.sl-·-«lI.-mlln«l·.
VIII-, Neid-H—
Land I den damkc See-sont
veb Latinmj Uhu-il 1«"»rks(’«·» N. Ita
ktstu, bocve Pia-ne ok-, oodmskt Land of
instdeleg geb zumuten Angncnnde Pujek og
Betistgetser fu«-wendet man nq sit
Kikct s- chsmbem Reif Ist-te Ase-vix
Uhu-. Rechtssa
lJ. IWUERS
: MEchlNAUA :
BLAIR - - - NESR
Duft Halleks hemmte medicinfke Pia-sannst
Uden sitt-r Detbcedelfe ingen Bei-ums
Iohn Il. peeble.
ston crlvsls sc heil-te Gkocecles M Du
MI ums-ne Pflseh
Posrkllslnsvsscf Its-L IVdvsisp
Nebst-II Moos lö. blast Pho- 05
Miit-. Nebraska.
The
Northwestem
L l N E
Laufes s
vol-helf Spo
Jæmnsne molk-m Missouri litka
Uiik »gr
Ostia-Im- l«inie til st. Paul-Uh
UPA stilis.
III-»Oui« Linie til Block illlls
lic-»s.«««nd Dem til nannte-te
Akt-m iur Felsen-, Kost ok Kote
p »n- -
J e.el'nbcme"5fe.s
W-;
Syst-ach st. Paul.
Mindesvolli « costs-.
« by d p us
Nr. 7 Omkhu Pause-user . . . 8340 Erm.
1. do do. . . - lu,.5 —
- s. do do. .. . 821 Est.
N okd pas.
« 4. Twin(’1tyl'sssmvsxgk . 7,17 ka
- 2. hin-»- th i ahnet-Lok. «- 48 L it
8 »m- tlm I' Aktien-Mk . CLZH -—
Ns ( s 7 us Ammlisk »Hm-sen somit-.
edit-so « n· W. II. II.
V » n r p u u.
Nr. sä. Lincolci Fuss-engen . TM Pia-,
I. Uhu-II Ums kam-. . . TU- Ett
6 s t p a s« .
- S. Mo. Valley Fuss. . . Umfass
LI (hlcaqol-lmn«1· ( 50 Est.
Tot-ist Nr ( s. fass sus- qokth os- sym—
s «- E- UIIII IIX us vsst Cis-us antun-«
sinnt-s