Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, December 23, 1904, Page 3, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    De billige Billetpriser
schier fremdem til elle- Its
SVERIGE
NORGE.
DANMARKOZ
FINLAND
metl
AMERICAN.,
DOWNION- og
wnsTE sTAR uNES
men Tiden burde tages i Ast
03 Billetter kobes nu.
Vi H:-««.(i-r tiklsges usw«-v nnd-IT Yrik
—l«-t· eint-U Tun . lekts ( Insekt-.
Pu- vi'«r.’ lel)-sttillj.:s-s Ists-ou asllH
til-lud usw-UN- iuscktn«s»(-« ngsnt
FRANclS c. WANT-M
Hist-. Inn-u A(.-«««-.-r.
90 Od. Destbom st» chicsqkm »I. »
l
I
I
LUTHER Col LEGE.
· a-: ine. Wis
L1ni7"—·-:..- »M- «1«-I««-—N»rm·-tl «
Itzt-— s.tk--:s»-,-. («»«qt. —- Ltltl Its-«
iso-. -.1k.1:·.« -..« spnixisnifs tot saodaum -.
(1sL»-His ;,«..u U »du
shns cslu J Haiin
(’ H ««)ll Nslc N
i
MMWWMWME
shonhandin
20 lessons
Förste Lektie fri.
Absolut den mest fuldstændige 03
mest tidssvarende Methode·
Plads sgamntekes
Also Lcktlek pr. Post.
lagen Hindringok i smlet Akbeidc.
Ins-Im Vsnsketigheder. Alting M os sont-sei .
Anbckalet as ledeade
skolcniænch ledende Nyhedzblade
Hmt sf Tusmdek as cksduanter herlkxx
Adresse-:
Depuiment —
compaign of Education.
Ist few-Isan bltig..
NEW YORK
W- l
s 50023100
P
send sskd Ilin - HAVqu uns-I Skriv til »s-«
»- fkm sit-si- n- IhsqusiL Vi vil hat«-Ile
t«-m. hu« »T« .- l)«« Imn fu«-s s-» us Hin
Ikkæddersyede Imme
cllek Herre-klædnlnger
c« IZZVU fsir H·.,««.
Des-es ming tust-ununt
Union Tasloricsg co
230 Ists-( Untat-in St.
Utica-Hm lil.
k- - . o
zltevxklalcrter - -
« og andre Kaufmanns-, iom Portmttek,
Blomster samt Landikabsi og Murme
Sceuer ais-, udvpkt fmukk og billigt. Bed
ne og sineste impouetede Famu- Ruhe
von-m og prepated canvus bekannt - -
Beitiumgrk uiodmges paa quuinget M Il
tsrtummetom H« JFNSEN.
SI, Art-schrqu Ema-cis Zins-. los-.
!
Isckst Feine MMT
«,«5-c1·7k, iryssnsn Latr «"«""«
;·:msk:ur Sud m anq vtllcgt hole
Lin-Inseln mudsm«clttetgc1rantcres.
Skrtv mer Pug- tl
L. Ulsrtftosieksoth
1153 St. Croix Ave-, Duhtth, Minn.
Diana-r
og Orkan-.
Knn gtv miq Unles
ning ttlat give Ox
lqsningek angetqu e
Pctin og Betalm I
mlkaar, og man at
sinds, at tagen hat
bedke Betin eliu at
tilbude. Op ys nact
De sich-eh sub De
nistet-,
Plane ellet Des-L
Mc
IOITII VSITIIIU
ÅUSIC Iousso
cui Rings-ach bis-.
M Nicollet Ave
inmsspolih Ihn-.
« II JEIELEII
Fernbane Uhr
dem Regulator-, StemWinv on
Set, ettes og Tann
Stskte ie. Bli. Saus
can umweht-summ
Itqsie, must graue-eh El
« abioklutf Mit-nat fund
- « um ver et pas en e
O- »z-« fnk Irrubamsplh fom
C -,,.-., um« have n rauhe
H«TP1- MUUhr. Garn-stored
·.,’,' » or 25 Arn-. Stumm
" ilvndi M vtl send
- . dsttc U k ttl hyllkensonv
« —- — helft It risse c. 0· u.
fö.7s os Ckhkcsiomkofkulsi er med Pleegtum til
Munde-risse dri. hvts drt t( e ettilfkedostilleade el
tee os- teomnsatetet sent Use m cmt III
It ist-solle taua hefqle ist«-O svk dst sum-ne ltik
usi- bet kssvrs im Deteslokale handle-Ide. ca mequ
rast-( Pinamont sicu- os sinnt-n ab
ei II i steh erbot-ruht
IIUUMI WHMW UMW
Efter den spde Kløe kom
mer den sure Spie. Jmedens
Proprsietrer Vierte faktet det halve
Frankrig rundt, et der flet noget
fkygteltgt derhjemme.
Lørdag den Z. Dec. holdt Aktie
felskabet, der ejek ,,Randers Venftre
b«lad«, Generalfotsamling, og ved
denne Lejlighed blev tfølge ,,Aarhus
Stiftstidende« Psean Bjetre ganfte
simpelt hen smidt ud af Bestyrelsen,
i hvilten der sidder en Del Falt, som
itte hat noget helt godt Øje til ham
fra gammel Tid.
Dette vil sikkert svcestte hang Stil
ling ved det nceste Foltettnggvalg.
Det er itte mere end et godt Aar-Z
tid siden, at Bjerre vklde have flyttet
kg ført baade Statsrevifor Anders
Nielfen og Bladets Redaltør bort fm
Geschäften —— —- — smen det var
nansie vift før han havde vceret i Kiel.
Osg·Afl)cldsinændene hat siden den
Tid ilte et godt Øje til Vierte
Nye Ledere for Frelfenås
Hærs Arbejde i Dmnnarl, Oberst
cg Fru Somton, er ankommen til Kn
benl)avn.
Oberst Sowton hat værct Ofsicer
i Ftelsens Hase i 21 Aar; i de sidste
16 Aar hat han vceret i Forsbindelse
med Hierens standinavifte Arbejdej
saavel i ·Skandinav-en som i Ame
rila og behøver derfor ingen Toll ved
sine osientlige Moder. Han har nu
i de sidfte 7 Am staaet i Spidfen for
Heerens ftandinaviste Atbejde i de
forenede Stater i Amerika. Ober-:
ften er ankommen direkte denfra mel
»Oscar den Anden«.
J Anledning af Oberstens Komme
holdtes der den 8. ds. et stsort Bel
tomstmøde i Templet.
Kvatsnlveri med dødelig
lldgana. En 52-aarig Ente, der
boede pna Allingsiovgaards Mark, er
s-- fortneller en Jndfender si ,,Viborg
StiftH Folteblad« -—- døId efter at
ver-re behandlet nf en Knatfalver.
Hnn led iføsge den stedlige Lin-nec
ltdsngn af en let Grenu men da det
trat nd Ined Helbredelsem spgte hun
en stvnksnlver, der nav hende en Sol
De oq nonen Medicin. Nogle Dage
esrer hsde bun. Sagen blev strats
merkst fi! Politieh hvorefter Liget
toten cbdnsrekrt on en Del nf de nd
taane Oranner sendt til Købenbavn
for nt blicIe nasrtnere undersøgt.
Nedbrsrndt SavvætL
Rinntobinq Entsvasrk med Massinbus
tilhkrende tttitefrn Hon, men bortfvrs
pnntet til Flonfnl Lanrfem er Tity
dng Nat den -;. tsc-. fuldstændig ned
brasndt Whtstinerne samt for m.
NUM- ttr. tesmt Trass brwndte. J!
den mstod iføtnc Sit. B. i Savvnrts—
bnnninnen, lkxmrtedes vides ilke. Et
ncktliaaende Tømmeklagek on et
Mejcsri var stærtt truet.
Te nedbtcenbte Savvcettsbyqning
get var assnretede for 5000 Kr. oq
Mastinerne for 13,000 Kr. i Købstoei
detnes almthige Brandkorstkrtng
Hele Brandfkaden nnsiaas til ca.
30,000 Kr.
Kobenhnvns Bagetlav
afholdt den 7. ds. en etstraordinæt
Generatforsamling, hvor det vigtigstc
Punkt paa Dagsondenen var Forsiag
tm Køb af Ejendommene Pulvers
gade Nr. 72 og 74 til Aldetdomsi
hjem fior Bagermestre og deres efter
Hadte.
Tanten om Oprettelsen af et fau
dant Hjem fremdem paa et Lavömøde
t Begyndetsen af 1901, og der ma
deg alletede nu over en Kapital af
hensintod 25,000 Kr. De Ejendomme,
som nu agtes ethvervede,« synes fer
lig stillede til Alderdomshjem, idet de
indeholder 18 Lejligheder, bestaaende
saf 2 a 3 Ver-net og til hvek knien
"Lejlighed hørek et Stytke Have med
Lysthus. Grunden hat nemlig tw
ltgete vceret en gammel Gartnerhave,
og der er bevaret adstillige smukte
Troer fra den Tib, dels foran Pyg
ningen og dels bog denne, i den store
Habe, hvts Størrelse et ca. 1800 Ko.
Atem Bagerlavets Bestyrelse har
Ejendommen paa Haanden til en
Ptis af 83,000 Kr» og da den tun
er 4 Aar gammel og særdeleg godt
vedligeholbt, menek man, at der san
godt som ingen Risiko vtl libeö ved
Ethvervelsen.
Mødre.
Mist- Mit-umse- heisseste
jmietm sa- csuk en. Ver-z tves es ko- ts
lonetslutas derive pqe Prall-u Yen Te ede- en Its·
m en entel Dtmmebthaud tus. Io- hellste-tu
Im ais II ais-ne saht-s
Mlks- M- HUMMEK8,
Bot D. Not-ro Dime. lus
IN O
gwuderkylland
ISipandet Ssogn. Tysketneg
Erkendtlighed Haawd i
Ha.1nd med Angivetietne og Discip
linaetundetsøgelsen mdd Ssognets
Ptcest, Pastot »v. B,tincken, hat der i
den tyske Presse gaaet en Forfølgelsc
mod Ptcestens Hufttu. Der tutde da
vcete Grund til at anders-ge, hont
ved denne kan have fottjent alle de
Angteb, der tettes mod hende, ftp-»
Ves i »VestsleZ-vigs Tidende«.
»Im v. Brincken hat med stsote
personlige Ofte af Tid, Penge cg
Kraft Taaet en Httsflidsslole i Gan-i
paa ttedie Vintet. Den førfte Vin
ter betalte hun selv Lønnen til Hus
flidslctreten sps Vintet hat hun an
taget en Husflidslætet, Jensen fta
Kliplev, scm et uddannet hos Ht.
Duns i Felfttdz hun hat antaget
ham med ftit Osphold i Ptctstrbolii
gen. Der et herved opnaaet, at Sko
len bespgtes af 10 Dtenae og 16 Kat
le, saa at Fi«arlekitrsus’et hat maattet
deles i to Afdelknaet. Des vcetre or
Lokalei. i den namle Ptæfteaaatd
daarligt.
Ftu Brinclen hat ogsaa vitlet i
anden .Henseende. Hnn hat i de Aar,
hun hat vcetet i Ssognet, vcetet dets
eakntliae Syaeplejerfke, idet hun i
alt hat plejet 68 Patientet med al
votlige Syadomme og i Ugevis hat
aaaet ud og ind i 45Hjem somPlejet
fle. Hun hat plejet baade Dansle og
Thfksindede og hat aldrig gjott no-;
aen For-stel. Det et desuden en lie-I
tendt Sag het i Sognei, at naat no
gen ttcengte til Hicelp ogfaa i anden
Henseende, Dansle ellet Tysle, gik
han ikie fotgæves til Ptæfteaaatden.
Denne Kvinde, det hat btagt san
danne Oft-e for sine Sognebøtm lcegg
aes nu for Hab af den tnsie Ptesst,
da det fremftilles, fom om hun helt
gil op i Politik. Man et jo vant til
meaet fta tnft Side Da nndtes ilte
saa let over noaet; men dette shnes
manae het i Stanet doa et et tem
melia stift Stntke.
Flengb:«ra. L a n d b a s o r e n i n i
aen for Flenisbora og OnU
can optoa paa tin sidste Cfttcneralfoxdk
fanklina lLIL November) sire nnc
Alt-dummen
Ved Valaet af Beftytelsesinedleni-.
mer blev Gaarejer J. Tychfen ii
Frøslev i Zteden forG.Buda(l) ValatJ
til Selretcktz Da J. N. Andresen ji
Hullernp oa J. V. Jepsen i Vejbæks
blev aenvalate fom Redtsorer. Land
mand L. Jepsen blev Valat til Krebs
formand i Valgbal
Tot vedtoaes at holde fire For-VI
Draasrinmder i Vintereng Lob, nenntin
i December i Ny Ihmer i Januar!
i Frøglev,75el)rnak i Faarl)lts, Marng
i Harreslev. Endelia vedvoges, at
Dor, sotn prasmieres ved Dyrsluer,
stal mindst have været i del-kommen
M Eje et Aar, og han flal ligeledeg
Okeholde dem et Aar efter: ellers stal
Præmien tilbagebetales. lFL Av.)
——-« Købt norsle Slove. (Fl.
NJ Flensbora Samuel-L sont er et
Selfkab med bearænfet Herstele hat
i Rejsaadalen i Telemarlen lølit
state Sinne, i alt et Par Kvadratm·l,
for en halv Million Kronen Forvals
teren ovev disse et Landmaaler P.
Aas i Deammen, der tillige er Med
efek· Desuden hat Selskabet købt
et ftiort Savvcerl, Stathelle ved Sti
en, beliggende ved en isfri havn.
Tønder. Fotnærmelsesfag.
(V. T.) For Bisidderretten Vorhand
ledes en Fornærmelsesfag mellesn et
Par Beboere i Møgeltønder Soga.
Den ene havde sigtet den anden for
at have flyttet Slellet mellem deres
Ejendomme og havde i denAnledning
beugt fornætmelige Udtryl. Den An
tlagede maatte bade med 10 Mart,
da hans Bevisføtelse gltppede.
Landbruget. (V. T.) Winter
fæden staat vveralt tilfredsstillende
og tæt og meget ltaftkg til at staa
iknod den barsie Vintertid. Roemar
lerne er næsten tomme alle Vegne, og
Noerne omtrent tildaellede i Kaku
ne. Pløjning af Rocmatlerne og i
Bei hele alt Efteraargarbejde er for
det mefte nu udført og vil være til
entiebragt om gansie lokt Tib. Lim
ledes er Bortlørselen af Gødnina be«
ayndt enlelte «Steder. Kreaturhan
delen ladet til at gaa rast frsa Heran
den, og Efterspørgselen er ftor til
ret antaaeltge Priset. J enlelte Byer
beramkrina hat det Korea som Land
manden vil afhcende til Foraaret,
alt længe været folgt til gode Pri
ser, dog silke fsaa høje som sidste For
aak.
Als. Fra Mooren-nd
strives til ,,Dybb,øl-Possten« den 2.S.
iiftovbr. bl. an«det: Novembervejrliget
shar, til Trods for, at det dog ogsaa
that beugt os en Del Band, hvad vi
faa loemge hat trcengt til, vceret meget
lusundt Der er mange Fiolt mere
ieller mindre syge. Selv Fall, der
ellers ilke til dagligdags hat deres
Forretninger udenfor, spler ogsaa
Esteraarets Jndflydelse paa den men
nesielige Organisme.
-— Stjaalne Pæretrceer.
its. Z.) Foreleden Nat er der fra
HGartner Hausen-Z Habe i Mels for
ifvnndet 8 nnge Pceretrsceen Dei la
det til, at Tyven eller Tyvene har
lmft noje Kedflab til Træerne, da det
i» de owns der er stjaalne.
Hufnm Fra Halligerne.
Floden i Besterhavet fleg forleden
med rasende Hurtizihed, saa Ham
aerne i en Furt blev satte under
Band Pan Grøde druknede 8 Faar,
t«ll1ørende Kommundforstanderem ot
henved 80 Faar maatte ifølge »T
J;.« reddes i Baade. l
Aabenraa. B n r 1a a d s m ø d e.
Den W. Nov. om Eftermiddagen af
lxoldtes der et Byraadsmøde, hvor
lilandt andet folgende Sag forhand
ledes:
Farver Ries havde indgivet et An
dragende om at faa den Kontrakh
ban havde affluttet med Byen ded
iorende sin elektrisie Centralanstalt,
forlcenget paa 15 Aar. Da Kontrol
ten dog førft udløbev om 6 Aar,
vilde Byen ille binde sig for et saa
langt Tidspunlt, og Andragendet
forlaftede5.
Om Smaabanepkojektet Aabenraa
« Tonder var der Itndechaanden
fort forflellige Forhandlinger. Saa
Vidt det lunde faftslaas, var man
tommen til det Resultat, at Anlcegget
of den paatcenkte Smaabane for Aa
lsenmas Vedlommende under innen
Omstasndigbeder knnde lonne sig. Dei
Omraode of Aabenrcia Krebs, Ba
nen vildc berate, talte tun omtrina
ved 1200 Jndbygaere Omloftnins
net-ne ved Anlæcmet vklde absolut il
te komme til at staa i noget sont helft
Forhold til den Nytte, den projektie
ride nd Swaabane vilde kunne bis-in
ne Aabenrspz By.
Bronnen J D ø d s fa re. (S.
Z.) Luqu den 2«"’.. Nov. vecr
den garnleffifler Peber Blom og Sen
af thernsnnd gener-e nd i Vandet
ved Stranden for at redde deres
Baad, der var ved at drive bort i
Stormen. Dei lnkkedes dem at kom-.
me omBord oa faaSejl hejst. Streitsl
eftek flog en Bølge Banden omluld,
cq den gamle Mund faldt i Vandet,
tnen sit heldigvis en Aare under den
ene Arm. J denne Stilling maatte
han holde sig i ti Minutter, indtil
Skipper Peter Raömusfen og hanSH
Medhjcelper lom nd og fik fat si han(.
Han var da saa udmattet, at de
maatte lyioelpe ham hjem. Sonnen,
der havde arbejdet sig op paa Kisten
»af den lcenlrede Baad, blev bjærget
las andre.
Besteregnen. D r. J e r f i ld og
S l in d øbe n. Jfølge et tyst Blad
i Aabenraa er en Mond fra Tonder
i disse Dage rejst til Kobenhavn for
at gøre en for længe siden paatagct
Forpligtelfe Fyldest. Jmellem ham
og den for nylig afdsde Dr. Jersild
7lzlev der i sin Tid aftalt, at vedlom
mensde Mand, naar Jersild var ded,
stulde stæve beggePulsaater over pen
nam, eller dog give Anledning til,
at dette stete. Herfor siukde han have
1000 Mark. Denne mærlelige Oder-·
cnskmnst, fom der haves Vidner paa,
flal ver-Te sluttet of denGrund, at Dr.
Jersild ncerede Fring for at blive le
Vende begravet.
Lcel. Afdød Veteran. (Fl.
Ab.) Atter er en af Veteranerne fra
Treaarskrlgem gamle Peter J. Han
sen i KlægsbøL kaldi hjem til ,,Rye’s
Brigade«. Hansem der blev knap
80 Aar gammel, havde paa dansk
Side vcerei med i iretten Slag og
ffcmtninger. men var dog kommen
usladt bjem igen. Den gamle var
altid alad, naar han kunde fortælle
znm sine Oplevelfer fra Krigens Tib.
Vel irae-die been ikke frem for Offens
ligbeden med sit dansie Sinsdelagx
men i sine Tanler Var han vor Sag
iro til det sidstr.
l IBHNEPFEIEEEZ
Z. smukt heilig-gemie
I Untlts Tumsimlsvs srelsetc
Lyse Hk»lestuer·
Upvarnusing vtisl Damp.
l "l’i(lssvan«,n(le Gymnustiksai.
stor lingsamljng
. Sangkurenimxen
« l«’0redrag, Taler og Wut-es
kling.
Koniirmantundervisninp
KURsUs.
Normal.
Bandes-.
Academie (l·;letnontærkag),
college (t0 Hier tjre Aal-)
Musik (Violjn. Orgel og 11ian0).
Fokbekedende (til polytpkniske og
Launllxrugsskoler o. s. v.).
Domestickconomy ( M nähn-nimm nyt
l«-u)0rat.»rium).
Agkicultuke (1--mdi)rug)·
III-« Mk- siir jin I ge rs Uphuld »g! ti(1(rvisninj.x. H
l«J-1( W r upt Hm sn nnlt l( s
!.jq:3"8k1jv cftu Katalog!
: KR. ANKER, Blend-, Nebr.
. .OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
anLERBLE
COOKS AND RANGES
55 cash and-TM ftkach month.
Nov-breakable—— ever-lasting. Made
« in our foundry. The Besr in the
«,--’.-.·-—«"« World. Quick dakers. Fuel sit-vers
« Any kikxci or such write for Mat
leable Magazine Mee) and learn ad
vantages ofMalleable over ordinary
kind.
mULfLESS MFG. co.,
BLAlR AVE.. ST. cHARLES, lLL.
« ; ZEIT-«
XCVI
,..—-—-—— —..—·—.. .———.
Senb eftek skie Listen som givek Iuld Bestrivelie af
Beltggenheden af voit Land samt vore Pktser. Vi at
Tusinder af Acreg af tet pctsneste Land iWisconäty
Minnesota Nord- og Syd Dakota og Iowa. Ogjaa
siere chrgfatme vg »Ranges«·
Varland Land G Jnvcstment Co.
Globe Building· St. Paul, Minn.
Mk lelEKlERs ExclllislllNs
Jan. Srd and 17th, 1905
TO TEXÅS
Co south and visit THE sCANDINAVIAN COLONY
Near Houston, Texas.
l«·uv« sur-Ihrrinfurnmti-»1,writo
FVITL H— HAPWOOC Stxttts Immigmtiun Ägtsnh
Soutlukrn Pia-Mc lclccck
Des Rainer-. hiwa
Do UWANTA gis-ist rask on kakelich
H« UMIANTA Lssisl klus- llnsL «v-«:I;sl·-n-10 Ums-» sthrk Hjern(-.1iv
Ius uxx Hund«-» Ciang- ? D-« kalt Mk L-..H-««1.-..zc,1«jt1g sammt-u tut-d ins-l
hrmltp l««r-!n.1««1»«-—. --:- ,1«J«smqukurginnsiz
UWÅNTA
s
Ell ps· (1(-n pur-sitt Prxtspnrntitsn pim Markt-Hist i 1)a;.:·. Som tut-d HOM kurertsr
-] l«"s««.s·k«,),)clss- u« «V-«»-c-—, hemer lyislroldid og Alt-»syzjskonunsi
l
IIFJT ::-: Fc .:’:« r-; :·--»1- : c :: -:--- .: : .. » .: :, .;— c. .: -.. -: :-.-:«...;":.47-k.:.·—...;: ; : LUJZQsLLCTIT
f.
rlll
E
sät
k?
TI
ZE
i ullrgtsnuktl A'lust«««lis«««. Den lau-es direkte as Bis-D rclsen for Im
gis lnxstjtuscst cftcr at den i Mer Aar hin- cksptsrnncnteret mul ucsns Bruc
th UWANT.« tsr tut-un Ligts i den medic-inschcrden ihn-g sm- n)s—nievnte ·
i Syqdunmm Tusmdtsr us ltsvctnhs Vitlncr kitv afgive Vidncsbth om «
M dens- hclbredcmlxs Icms »z: Eksenskaher. M
— » If UWANTA Lock rudk saa Send 81110 for en Stor Fla- Ä
ske. 6 Plusia-r fut- 85 00 »g- ij linken-eh Den lille Bog. »The Rostd to »
Health«.(1:-I· sosgor Hratis mcd bver b’·aslte, give-r msjcre Oplysnmgen
Adrcskex :
I s
WE Mill. sPlWllsTs lkislllllllfåkkskxllgs Mnjn88, luwll P
i
»DlxlE FLYER«
via
Nashville. Giotto-wasch Lookout
Mountaim Atlanta and Macon
JACKSONvacE HA.
.- The scenic Route. .
Tmsrisi um«-is um« un sule to Florida, New Ortes-nis. llavana, cuba and
— u Wuchs-.
l-.crticulars at lllinois Central City Ticketoksicc,1402, Farnam st., Onmhu
.. u me, W. H. EINqu Dist. Pass· Agt..
()mitlm, Neb
?
l
1
Z
Beckek JIWSSUSMS
Un Imrits and mlvantitgcs nffcrul Ins the various
r: Iilwiz lincs bckore pu1·chnsingtic1(cts. The
chioago h- isuaukeeäsh Paul By
has clecuiclicshtul tmins Solid vcsuljulek
stmm he ttxmä cquippss (1 uith cch mmkrn
sisk«t)· (1cvicc, hcxtvy stccl first-dass r()a(1-l)c(l,
and many other ;u1v:mtugcs. Write to
7 Ihn-es
Gent Weste-n H Amt. ZSBLZ sama-n Si.
0maba, neb. '