Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, December 20, 1904, Image 4

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    —1
—
fhIsts-ir- Remaa; 1
—- Hst Eilets »Rif Bau Wintle«
Itßkccrps paa detes Statt-Parodie
Ideadag 26. Decbr.
—- Eikers »Rif Bau Winkle«.
Cermania Hall, Mandag 26. Dec.
25 Pecsoner, Musiklorpg og Ortester.
—- Pris for «Rif Bau Wintle«
Msdag 26. Dem 25c, 35c og Soc
ækk! Mækkt MFJFZ
B grundet pas Boksflmning
vttvi ftn un qf til Jul stelge
Muafattnrvqrer til en uslsuiudetig liv
Iris-. Eu Masse Bintekvaret saht-eignes
heft. senvwettiqhedem
H. W. Hakringtoa.
C. C. Uteliuh Mgr.
444A444444444444-4444444
Provft Hoch. J
!
1
Ptceftog Menighev. »
En elsket Sjælesptger.s
Om Provst Hoch der nu fotladet
Jkordby paa Fano, sirives der til»
,,Ribe Etiftgtidende« fra NotdbyH
Bei vidste man, at Provst Hoch var
sen afhofdt Mand baade fom PrædiU
kaut og Foredragsholder ogf sowÅ
Menneske, men det vil alligevel for-;
Haufe Ver-den uden for Menighedens
at erfare lidr om de Ovationer, der t(
den sidfte Tid er betedt Provst Hoch
Dg Huftru.
Det er en smuk gammel Stir, atj
en bortdragende, som Fausboerne it
Tidenss Oøb er kommen til at holde
af, fpr sin Afrejse modtager en Gave
fra Venner og Bett-Enden alt efter
den enkeltes Evnr. Og det er der-scr·
ikte uniderligt, at Gaverne til Prov
ften og Hufttu i den sidfte Tid er
Tit-mutet inb, bogfktavelig talt i hun
Tskedevis —— der var et Rytind i den
gekstfrie Prwftegaard som ingen Sin
de tilfom Mellem digse er der Ga
Der af et mere ofsicielt Præg, som
f. Eis-. et Guldkronometer med ti7
fbsrenbe Guldkæde frg Industtifcr
erringen og Sttbsrederfvreningem et
Sirt Solvth tl Potageske, 1 Ra
goutste og 6 Spifestrer) fra Lærere
i Provftiet med Læret Rand i cis-i
ijpjerg som Ordføkek; et Maleri fm
.-Zetmet og Lærere i Provstietx et
jmskt Bord til Provstens Stue fr;
Itidligete Konsirmander o: s. v. o. s.
v. Dei var ogsaa at vente, at Prov
skt sit not at tage Vare paa med at
— deltage i Hædersmaakttder snart her,
Matt dek. Hvad der imidlertid mere
end Gaver okt Orb toller Menigbe
dass Bidnesbyrd om deres Sjcklefør
get, er det gansie ufædvanlige Ans
Tal kirknge Handlinger, Provsten
hat maattet besprge i den sidfte Tid
inden sin Aftejfe. Ved Altergangen
fotleden var der sauledes ille fcerce
end well-m 300 og 400 Altergæsteri
For Smaabsrm der stulde wildes-,
hieb Dauben fremfkyndet, og der
fremftilledes i bis-se Dage Verbots
iotsere paa 3—4 Dage blot for at
svsodtage Dauben gennem den af
holdte Prova Btyllnpper, der var
Meint til at sinde Sted i de kom
W Maunedem biet-, hvot det lod
Fig gin, arrange-rede i stttste Swa
l—. , Jff , I
ding, —- det gjaldt om at blive viet
af Pwvsi hoch.
Da Dagen kom, da Pwvsten med
Familie afrejste, var der i den An
ledntng bangt en Mengde Flug nd.
Ved Stibsbroen var en stor Mangde
af Byens Beboete forsamlet for at
bringe Provsten det sidfte FarveL
Samtliige Stolerö Elever var lige
ledes mde Eftek at Overlæret
Poulsen paa Forsamlingens Vegne
havde udbragt et Leve for Provft
Holck og Familie, svarede Provsten
med et Leve for Jan-. Under dun
drende Hurraaraab fta Forsamlin
gen gled Skibet ud af Hat-new
Valgmenigheders Filiri
ler. Der er af Regeringen fremsat
et Lovforslag om folgende Ændring
i Lov om Valgmenigheder. Til §
)13, 2. Stutte, føjes: »J Undtagel
ffestilfælde tan der fes bort fta
kSttftsgrænfeknr. hvor særlige Onl
"ftckndiaheder taler derefot."
F Lovforslaget er fremfat i Henbeld
stil et af det tirkellge Uddalg ytret
Llnsle om, at der til den nævnke
sLovs Bestemmelse, hvorefter der i dct
FStifL bvori Balgmenigheden bar sit
ySasde tan oprettes en eller to Filk
cler, tilføjes, at der i Undtagelsegtil
fcelde tcm fes bort fra Stifts Wgrckn
ferne. lsvor særlige Omncendigheder
talek derfor.
Spørgsmaalet er sont bekendt reist
der-ded, at der nn foreligget et Til
fælde. hvor en Kreds i nogle Sogne
fi Viborg St?ft, som ligger nckr
jAalborg Stifts Grænfe, snsler at
fdanne Filialmenighed til en Valgn-e:
Inigbed i sidstncevnte Stift, og da det
ttke tot anses ndelultet, at saadanne
Tilfælde ogsaa i Fremtiden vil kunne
Ttomme til at foreligge. hat Mini-i
sfteriet jundet det rigtigt at efterkonkf
Hne det tirielige Udvalgs enstemmige
jante om Lovforflagetsz Fremsasts
stelfe Den foreslaaede Ordninq med
JMenigheder i forstellige Stifter mebi
Isamme vræsteliae Betjening vil rel.
imnznendiganee nogle særlige Reglerl
lmkd Hinsyn til Titsynei, mm digse
’maa treffes ad adminifttativ Vej
under Hensvntagen til Forholdene i
kwett entelt Tilfældr.
Tet nye Kristiansbotg.
Den Frist, der var sat for Jndleves
ring af Planet til det nye Ebri
si"iansbokg, udlsb den 1. d. M» ng
naar de indkomne Besvarelser et
blevnecsrdnede oa ophængte, vil Be
dommelseskommissionen traede sam
men og tage fat paa sin Opgave. Der
menes ialt at væte indkommen 27
Belvarelser.
Hvor længe Kommissionen vil
være om sit Arbejde, et itke let at af
gnre, men at den vil gaa til dette med
den størfte Alvvt og Omhngqelighed,
er ntvivlsomt —- det dreier sig jo her
lsge saa meget om en Nationalsag
som en ossentlig Bygning —- vg man
vil rimeligsvis i hvert Fald itle blive
færdig for ind i Februar Maaned
n. sc.
Salg af et Forlag. Det
gamle og ansete Carl Schtnbergs
Forlag vil t den nakrrnesie Tid komme
paa andre og yngre been-der, idet det
vil bltve overdraget til Herrerne
Ernst Viert-ers og Michael Jensen,
der begge er fordelagtig tendte i Bog
handlerbevdenen Firstmvnte fom
OCITORF Dl LLS
Jyzumu IIIsini-)I--I l’-I;·-i7«l l) k- —- , --;
viltsskxss t·r«s·«1il«1«s I-» III-»- U! «««I
»i: An Syxxdmn II m ku« «— l) III -Ili«- l)«- ·-.
Spsnps1 tust-. HWI fsir jkli- pas-( (1.-,.-«;-. ! J
EIN-« k; VII-r III-III "- ·t s-:;I XI Il!·s »J- Fuss
, Hiss I· III
, -
WATKINZ
AR
d ND
CH« REMEDIES
i Hutte-L U« k »d! r IIIIIIslfIs III-l · II
(·i«t)t«t.h-NI-c- sil- Ir--«r r XII-I
II keck k III-Inst Irl«II-li-r I V-» , -
' . I s - « .
. .. z« .
spr»
AND-I l)--lI-»- III«-I1«·s
Usfiuns --g —."t« LsT sl
Passiv-tu V-» -X,.:I«nf U «
»I.: Him- all-s «lI-Io« l---l-( kI im. xsz
Spilcl Ikk-- lII-I--«— l» :-;.«- «,«I i.I-1»I ;
Las-; nun-mir Js«
.-. s Ei— I « H
1-I«-- . i- Ihrs-« -«3r ,
leracng D;31:IIDI;ith-:. .»««·,,s ,
’sIrI»-II-I Ill.’.."l.l««-’I-r III-? «- «
f
—Vi ·-7 xtlt sl El Isl«- v-»1·IY«··-s---«x ; -«I xl-» x
Msndvuris««7I-III·--l II(«1«.II..s--.,-II ss O« sil «
ng sinnst-« U Ju-- -««— il !«·»« OII m .·.« x·.. H»
l) fes-« MINI« ,:.«« -« -«I- i· HkIs « Dis-II III-J
vpigtsmlshnun-Ists III-im -I . « « « III-w Its-l
Ist-Hier i kier TM U, x is x » I«II xIcII
Hold Øie med Wirkan qun
ongmr I’---IL«. l)«-I«— »I« : ,I« X; --·k »Hm-» i«-«k-- ,
lIuk »Im t ji«-II. Ju-. I··.! » - s » » I--r;,.s.«.», -
"« lllk IfN Jus-us bis-us .1.»7 »s- »Ah-»- hspz Hm
llustrksmtlssss l-«I- . im- s ««
JJ. R Wstk In M- d cISI -o-npjny.
67 LIanrh si. IX I- «II.I XII-p«
tin-es Dis-l hts » «; .sI«- -« HI-« . » .«k«,«
sitz-fli- Hess i--V ITI Sks v III-« « »s. k «»«k,.,j
IFpkstsuvek kpk Was-stock pg
Isidftnævnte søm Jemand for sog-;
! handletmedhjælpet-Foreningen.
I Overtagelsen vil sinde Sted 1.Jan.
«1905.
Selstabet ,,Fattiges
Juleglæde«, der i en lang Aar
tække —— siden 1876 — hat udfolvet
en faa smuk og velsignelsestig Mil
somhed ved i Juletiden at sprede en
Emule Lys iog Glcede i mange sat
tige Hjem, tustet sig naturligvis nu
til den kommende Heim-.
l Selsiabet, der under godt af His.
?Maj. Kongens og Hs kgL Hsjheb
.Lwnprinsens fertige Stolle, hak
i Dei sidste Aarti kunnet uddele
5——6000 Kr. hver Jul: og i Aar, da
Nøden efter alt at dømme vil blin
siørre end i mange Aar, bot man otri
mutigt naa endnu højere op.
Som et Bidtng herlil arrangereksr
Fokeningen Sondag den 4. Dec. en
Forestilling i velgørende Øjemed.
Der flulde opføres to fman Roms
Tier, og desuden vilde et Par nf
rote bekendte Kunitnete vde dereg
Isjkedvirkning til Festen.
)
18,000 Bund fordcttvct
L a m me k ø d. Med Dampstiket
,.Verm« ankom for ca. 14 Dage sidrn
fra Riaa til en bervætende Impo«
tot en ftp-m Sendkng Lamms-U ca.
18,000 Bund, nedsaltete i Tsnder.
Kort efter Modtngellen viste det sin.
at Kødet ille var godt, og Edet oplaas
rede-Z, indtil ncermere Bestemmelse
blev wisset paa Larfens Pladi TO
Staufen imidlertid eftethaanden blxsv
ret genetende, bad ver-kommende Jn
vkrtør Destruktionsanstalten om at
jage sig af KobeL og del lot-les derm.
For Jmportøren betyder del et Tab
paa 5000 Kr. — Jntet af Ist-del er
bragt i Handelen
Ajnteskabkfvindleren
Chr. Hohn. Den oftere omtn::e
stfntessabifoindletAffe-Ie, fom km
trete-: bebendlet Ved .".. Ktiminaltazzx
mer« et nn sum-If. Af Forbøtene»
fremgnnt det, at Arreftanten lærte de«
bedraane Dame-! at lenke ved, of
hin bavde Malerarbejde i Simde
men at udfore. Han, der er 27 Aar
garnxneL nifi, nxen levede ndsiilt fr:
Dionen, fortalte, nt ban var ugist og
daarede hurtia de to Damen Under
Paafkud af, at hon Var i Fækd med
at etnblere sin, on bovde et ssort Mnck
lernrbejde tTl Stnfsknnerne at be-;
gnnde med, sit hcm Damerne til bverg
for sin at forftmkke ham med Penge,
ialt 7—800s) Ar. anrlig i 3 Arn-. —
Omscdet ovdagedes det, at han var,
niftz den ene Dame snskede en For-I
Hering, da han havde lovet bende
Ægtesiah on for at undgaa den for-«
fvandt hon til Aarhus. Men da
Damernes Slægtninge nu tvg Af
fæte, blev han eftersøgt af Politiet.
og anholdt.
Hans Dom kan ventes i en ncerv
Fremd-.
Ækesbevisninget. For
manden for »Bei kabenhavnsie AM
felskab«, Pastor D. C. Prior, og
Selstabets Kasserey Grvsseret DIJ
Aknold Gamel, der begge i indem
rende Aar hat hast Sæde i Selstas
bets Bestyrelse i 25 Aar, var den I.
Dec. Genstand for en smuk Ast-Ebe
visning fta Damefotenskngerne for
Selssabets site Afyler.
Om Fotmiddagen indfansdt en De
putation as site Damm en fea hveet
Afyls Dameforening, Fri. Dagmat
Bemer, Ftu Etatsraadinde Adospb,
Fru Leyssae og Ftu Engen-Petersent
sig has He. Gamel og ovetratte ham
nnd Fri. Bernet som Ordfttet en
pragtfuld Solvvinkande med Mono
gtam og Aarstal og smykket med
bsjrsde Nelliker, samt en Adresse
med Tal for de 25 Aar, egenhændigt
understrevet af de henved 50 Damen
der hat« Sude i Damefoeeningekne,
og indtagte i en haandmalet Many-.
Summe site Donner indfandt sig
kenere bog Formanden og wen-alte
denne, liaeledes med Fel. Berna
som Ort-isten en smagfuld Sold-s
frugkstaal med Nnvn og Aatstal,«
fnldt med Dum, og en tilfvarende
Jakadresse Dionen den 2. Dec. vat
vaiaf Tom den Dag, paa hvillen Sel
»siabetg fsrffe AW blev aabnet i
1825 og svrn astsaa er en Messe
dag for Asylselllabet.
Anvkgninqen vaa bei
14.000 Kr» fmn er nfkendi fra
Gfatsnnneenes Kontos Of Aarbng M
Lobi-»auf Svendfen i Me. wen
er foefvnnden paa Reisen, er, sittvee
»Ihr-s Tid.«, ikke fanden, ltgesom
Polttset endnu ikke wenn at have
fundet noget, der kan bringe Klar-heb
i Sagen.
Anvisningen var sendt i et almins
deligt Bkev, og den Mulighed er jo
ikte udeluttet, at Btevet enten er
gaaet til et andet Firma af sum-me
Navn eller ogsaa er dortkommet paa
Reisen. Men hekimod talet rigtignot
den Omftændighed, at et andet Bxev
fta Aarhus, der handlede om An
visningen, og som afsendtes noale
Daae efter denne, heller ikke er korr
men Fabrikanten i Hande. Det san
tnde paa, at det ikke et noaen ren
Tilfceldighed, at Anvisntngen er
lsleven dorte
Belselfalfk. Mandag den 28.
Nov. blev Ejeten af Gjøkdina Sta
tionstro, fhv. Manufatfurbandier
N. N. Berg, anboldt for Vettelfalst
og indsat i Attestm Dei dreier sm
meddelet R. B» estev Forltjdende om
et Belob af 17,000 Ke» der er for
delt Paa Veksler i Banker i Ribe.
Bramnringe og Vejen
Den anboldte hat ifslge R. B. ved
ers-other den 29. s. M. asiaat fuldi
ftcendsg Tilftaaelse. De falske Bets
ler andraget et noget mindre Belsb
end fskst opgkvei.
(Senere«). Mellem de i Vetselassees
ten i Gjørding interesserede Banket
oa Kroefet Bergs Familie afholdtes
ifslge »Ribe Amtst.'« et Mode i Giot
ding Stationstro den 1. Dec. om
Mienen Under kaudsætntng af,
at Berg givet sin Huftrn Skøde pcn
Fee-den« ovnaaedes en Ovekenskomst
om en Ordning, hvorved Bankerne
faar fnld Dcekning for detes Time
debavende on samtidia for detes
redlommende frafalder Strafanfvae.
Bankerne stal sorge for en bedre
Ordnskna as Prioritetsforholdene i
Kroen Veto denne Ordnan und:
paas Konkuts.
Vibenskabelin Udmcep
kekse Videnssnbernes Akademi i
Berlin km- ifølqe R. B. vakat Pro
fessor Fer Hohn, Købenbavn, til
korresponderende Medlnn i den fris
lvqissbikwrisse Klasse
T et kla re r op for Grunde-ferne
! Adlborxk siqek »Notdjvll.« For 2
a I: Aar Trben ffod der 5 n sw) Lemn
bedet on Butitker lediqe. Ved en
Ontckllinq, som Aalborg Grunbejers
foreninn hat foretaget i Dagene mel
Iem den Z. og 16. November, visek
det si·a, at der nu tun er 155 Lejlkgs
bedet oq 16 Stuebutikket ledige. Dei
er san nckt op ad normale Forhold.
at der er Haab om, at Ell-beides i
Bngningsfagene snart igen san Lage
fat med fotnyet Kraft
Mystiss Forsvinden.
Gaatdejer P. Rasmusfem Aaside
stob, fortæller »Warst-I Aftenavi5«,
Freitag Morgen tidlig den 2. Dec.
ved scedvanlig Tid op og gik ind for
at fodte Akeaturerne. Da han for
lod SMtelset, laa bans lsklle
Dteng i Sengen og sov,men da Fade
ten Hort efter kmn tilbage til Vettel
set, var den kille Dreng spotlsft spr
svunden. Oele Fokmiddagen ledje
man fotgæves, men Dtengen var
intek Steds at sinde. Med Middaggg
toget tog Faderen ind ·til Præstst og
ovetgav Sagen til Politiet for at fast
energiste Efterspgninget anstilleL
Forsvunden —Officer.
»Kundgssrelfet for Heeren« for sc.
Nov. indebolder bl. a.fslgende:
,,Sekvndlsjtnant A. C. Dom ved
I. Areilleribataillom der uden Til
ladelse hat forladt sin Garnison og
ilke seneke et veth tilbage, udsieckteg
instit videke, og uden at betved en
enbelsg Bestennnelse foregribes of
Fortegweisetne over Heerens Perso
nee.«
—
Danske Tyre til Bestia
dien. Konfnkent Rissen Pedersen
bar hos Gaatdefet Adolph Stren
sen i St. Velling ksbt en Tut of
fydsl Rate for 300 Kr. Endvidere
ee der indkøbt en rød Tyr samt en
Tut af Koethotngmeem den sidsie
bog Guardejer d. Haufen , Jens
qaard, Tkusiær. Tytene blivee« i
Feine »Beste A. Av.« sendt M Vesi
sndiem hvor des sial nnderssges,bvil
ten af de tre »Nam, der ten-let Kli
meet
»Dansseren« udkomnee bvet Tit-g
dkm oq Feedag qq lasset tun 8150
wesse. ,
« Provenumee sent-es seit paa Jot
langem-e.
s
O CZ
IULESTJERNEN 1904
Flut-sti- JItl(-Mu(1 unt-d gudc Fur
tnellingcsr ng stunk-Ins lcillwlcsiz
Hmlis tin-MEDIUM tu liilhstlor til nt
indrinntnesl sum un- tsr Frist-n Hist-cl.
PRls 50 CENTs
DAleH PUBL. HOU8F» Bl.AlI-k. Nile
, ,
YBIger frn Danmatl et ankamen-.
« Julestjernen og Jndre Missions
Almanal er ankommen fta Dannmrk.
samt andre Juledøger ng vil blive
ndsendt fra Publishing Heuse i Dag
den M. Dec- 1904.
Vi lunde ønslet at Begerne ch
kommen lidt for, men vi hat jo innen
Mai-U over Jeknbane Co» som ille
ril xxarantere umsper bestemt Tid for
Fragkleoerina.
Det "slal exlasde cis at faa endnu slere
iVeftillTnaer ean Vi bat paa Julesijer
nen on Jndre Missions Almanal
som nu vil blive assendt faa snan
Bestillinexkn Inodtaexegs.
Vlfrbødigt
Paul Pelerlen
Fta Drum, Washington Co.,
Nrbraskn.
Lusdag den 14. ds. jordedesMr5.
Il. Lakfen fta Omaha paa den stan
dinavisle Kitlegaakd heksleds. En
fsor Stare af Ontegnens Danfle
cderorerede Sorgegktdstjenestem ldet
fortettedes af Past. Holey jra Nem
man Grode, Nebr. Mk. oex M15.
Lassen havde i flete Aar Købmandss
sctrelninn i Drinn, for de flyttede
til Lmaha. Mtg. Larsen døde gan
ste plndseligt. Det var om Aftenen,
da de var lomne hjem fea en Frist-Eg
hed i NabolaexeL MM Lotsen blev
stnaende ved Taten, medens hendes
Mann all til et Vindue for at lallte
et af Bernene op, da der var laasei.
Des naveoe tun et Ziel-Ist men da
han kam tilbage til W, var hun
dad. N Hierleslaa havde endt ben
leszs Lividaee Man mindes unkl
laaklizxt Salmistens Ord: El lidel
«»Ila11defaxlg, lan ende «al in Gunstff
saa jeg i Evigheden si t. —- —— »
«Si«dste Gang· Do eren indholdl
Tllnhedet fta Drum, bat Kirlesaexen
omtalt, og vl lpvede at holde Lasset-«
ne under-reitet deiangaaendr. Del!
snntes for en Tid ligesom at stac
stille, dog der atdefdedes paa Sagen,
naat Tid og Lejllghed gewes. MaH
stulde jo have Majfn indhøstet. Dez!
var en triavl Tib, men Ildbyttet var»
l
oasaa ret tilfkedsslillenre — der varj
bedke og mere Majs paa dFSfe Egne,l
end ver hat veket Tikfkkkdet i mutig-l
Aar-—- -— Nu er di imidlertid lom !
men saa langt, at di lan øjne Begnn »
delsen til det, di hat arbejdethenimod
det sidste Var Maoneder, nemlig lir
lelig Beljening sra Den forenede’
»dansi evangelisl luthersle Kirle ;
? For en Tid siden anmodede vij
»Menigheden vailladelse lil midler
Ilidig Brug af dens Kitte, naar den!
ille selv bennttede den til Gndstjene «
fle
f Og ved et Meuighevsmsde Tosk
dag den 15. Der var Sagen oppe :il
erhandlinex. Imod Forventning
fsiillede Menigheden sig saare Mode
kommende, og vil velvilligt overlade
es Kiefen san snart vi faar
stiftet Men! ghed.
Vennet as Sagen et nu indbudt
til Mode i Kirlen anden Juledaex d.
26. Dec. Kl. 10 Form» hvot Past.
Anker fra Blatt vil vcete til Stede
og hjælpe os at lüfte Menighed Ef-.
ter denne Hsjtidelighed bllvet ders
Gudslfeneste, ved hvlllen det er Hen
siexien ai benytte den danfkeSalmebvg,
som bruges overalt i Samfundet.
i Dei er med Tal til Gut-, der san
jundetllgt hat lagi alt til rette for Is,
at vi set tilbaae paa del fotbeudende
Arbejde, der hat var-et udfsri. Vi
sit-or og html-eh at det v-! tfene til
»Gut-g Niaeg Fremme iblandl del
dansse Fall paa denne Egn, at de
Foellelliahedee l llrleliexe Anstuelfee,
lder sindes mere oq meee maa udjoew
lnes. Samfundgfoll lbnlom Birk
somheden her l edees Binnerl
Og til alle Danlle her paa Egnem
Ver bferlella vellommen til vote
Mndekl Lad vs staa samtnen oex lad
es lMe iFlvl,.og km unge oex gamle
M Medet anden Juledag, san vl lan
blive en stoe Glase, der mster bveti
andre en gladellg Jul.
»
- . —:
s Er der ungen, der lm gleitet
at faa bestilt Julelort ellek Julesbøger
-fra Tim. Publ South san flynd
ever for der er tun lcrt Tid til Jul.
Bi flal bestræbe os paa at fqa de
»Bestillinqet, fom indlkiben affent saa
de lau non frem til Jul.
Tanish Publishtng hause
Paul Peterlen, Beltyrer.
——--.-0-.—-——-—
Til voce ærede Abonnenter.
Tet vkl glatte os om vote Abonnens
lek Vil bufle at det er paa den Tid af
Aaret da der bøk insendes Penge for
Blau
Vi hat Inange og store Udgifter ved
at udgive san mange Blade og der
ftal udbetalcs mange Penge til voke
Arbejdsfoll som vi ille er i Stand
til at gsre uden vore Abonnentek er
slinle til at insende for vcke Bladr.
Hufl at faa betalt op og et Aar t
Forslud von alle Blade fra Nytaat
af og se saa efter om der bliver for
andret paa Addresfelappen inden 10
Dage. Dersom ille da lad oZ vide
at vi lan faa del rettet. Paa Abt-rez
selappen staer beteanet med et Tal
til hv«llet Aar og med Forlottelse as
Manned i lwilten Mnaned i det med
Tal angivne Aar at Bladet er betalt
til. Er at faa Addresfelappm til at
wide Jan. H. Det er til Jan. 1. 1906.
Et Aar i Fkrflud fta Jan. 1905.
. Mied mean Agtelse
Danilh Publishing Heu-e
Paul Peterer, Beltyrer
, ,4.-- --——-, —
Uddmg af et Brev
szrnsn L laa at finde PLZO for
J:Ileto:-:. J Forbolb til Prier sy
nsi rsi II neue er overmaadelig sine.
Tere: f U cmndne Mai-)
.-. —. . f— « ,
As Jvak Marias Haufen:
H je r t e f t u d.
Liuiwiier si Hverdagsklædek. 69
Ist-en J Omslng (meget billig)
10 Cent»
Nadcs Andersen.
tMindestkift om en afdød Ben.
30 Sider. J Omslag 25 Cents.
O l i e b l a d e t.
Ckn Samling crf 80 Striftsptog
med pagsende Sommer-T ttykt
paa lige saa mange Kort as Per
gament. Disfe er inblagt i et
Foverai. Pollen er omttens s«
lang, 2« bted og z« tyl, faq den
er bekvem at have i en Besule
Vrisen er 25 Cents.
Reisetanter.
16 Sider. J Omslag 5 Cents.
S a l me v a g t.
32 Sider. J Omslag 10 Cenis.
N y i a a r Z g a v e.
1809.J Omslags Cen15.
Udftillingsfkugter.
228 Skden Jndb. i Syst-Unst
bino 50 Gent-L Betragen-mer«
fra Verdensudftillingem afboM i
sibimaa Jll» i Sommeren 1893.
228 Siden J Sbikiingsbind 50
Centåt
Vesblomstet.
Nogle Reffemsknber. 448 Gibt-.
J Omsinn 50 Centg. J Papst-d
75 Cents J smuli Shirtingsi
bind s1.00.
Martmek i den luth. Kitte.
Denne lille Bog paa 224 Side,
indeholdende 4 Fottcrllinger om sca
t-anne, sotn med dekes Blod hat
vidnet for den evangelier Sandhed,
der paany kom for Lyset ved Mor
ten Luther, vil efter min Ovekbevis
wkng leises med Interesse of enhver,
idek elffer den lutbetfke Kirke for den
Jfrelsende Sandhedg Cäsle Dei et
jo nu paa den Tid of Aarei. da se
lange Vintemftener givet Anledning
til at kunne lese. Til enhver, der
hat Sandg for got-, fund, osvlygende
og opbyggeligLæsning, vil jea varmt
anbefale »Martytet i den lutherse
Mkle«, der feiges indbunden for den
billige Pris af 40 Cents og faoes i
Danifh Publishing Hvufe, Maik, «
Nebr. P. S. Vis.