Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, December 16, 1904, Page 3, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Elk Horn college
orl T lrlksssmlwi. El levs opW
til imliver «l’i(l. flattert-ermittelt be
gytuler den l. December
Nykonnmsre lmros Enge-Mk link-tägl
0g sit-klirrt
Nassr msm tagt-r et 2ss4 Manne-dont
Butsu-ket- lletulmgen tun sls om
Uns-malen for lfndekvisning· Wi,
Kost. bya og Var-me.
lndmeldelsek modtages og Poka
Alt-r liesvukes as
DE. N. TEKSILD. BU- Eouh Iowa
LUTHER cOLLEGE.
kacine, Wis.
T onst .ijskole· Ae demics Norm-L col
leges llslslneslk ()()urse. —- Den l. Novem
ber aabnes wem-l Kniqu for faadamle, lom
arbeide pua Land-t
Sknv est-r Katalog
(".. ll. .ll«;NHl«JN.
Moder-wadet.
Ein-lass- i at- lal8. lus, (
. «)Lskr-vksllanslc,n(l
nrlissjrltst ils sigtml
. Anker. Fuss nn i
« Dsnlsh Publlshing klouse
US »sich-h melli.
M- Pris 4oc. M
Alles llsssljllmgcsr
luden-; nn tllslstsclt
lmnlsll Publislxing
Hutu cum lsur »vermget« llosstnplngssl
csg lieslls l«’»klxinnlling(-n Al« sie-me- vaer
lige Inn-.
i
;
l..·
l
l
MMMWWEUWMMM7
shonhandin
20 lessons
Förste Lektie fri. '
dsolut den most fuldstsendige «
mest tidssvsrendc Methode
Plads garanteres.
l
Also Lsktiok ps. Post. !
lagen tilmlklagck l atmet Arbeitsk
lapccn Vsaskeäithdcr. Altlas let 03 sein«-et
Anbccalet at ledende
Stole-n Und, ledemie Nybedsbtsde
samt at Tuiindek It Grad-unter hast«
Adresse
Des-manns
compaign of Education.
III Townsemi Näg»
NEW YORK
skandinaviske Farmere
suchst-—- liIMI--1-«s»e- —U.: i Kuh-n III-»T
l.-«-l. l-«« du vcl flktilis ist lic-hm.;--11k:t«g
Inn-H klt«nu ««.: nss ;:-«i l. uns til II« »Hu
l’kt-«-r. Hm Hin-sit ist ils-« ssIIssslsIrllmrr
XVI-Und itk s--t n« s l.st-t-- Ist-T fu« xsir
Our-»Ho- Wul hssr l’cI-««r ins ils-r-» Pri
sluktpk Kssss «.·.- Is-· Isshpnslss l’:-IIIlI-«HI-k
Hi Isln·«- Ost-di km xssti ll(-sn"I-I1·l(·l-«« til
H. BAUERMUJR
sec·y. Stste Rost-d of lmmigkstinm
stumm-K Mä.
s 550M3««I 00
for
SI;
Seml »k- ilihos Post-gez tin-n Jniv til «
os las- nøjosre Heisa-C Vi vil sonst-lie
ben-h lnucusdrs D« sum hin en »O Hin
slcncdcleksyede Dame
ellek tiefsessclcclningek
k« FZFXM for EIN-.
Detes nieset fort-aussta
Unioa Tasse-sing co.
230 lcust Untat-w st.
Ohio-km Ill.
OUIIAKD lellSlI
IIAIMII Im
SICH-III 0 Los-III-.
IsFtlrsfgestsr.t 020 III h- e, sc, Occkesitkb
stä III als-Ah lif- 500 .MtsH-n.
dessen-Inmitte, 000 eilt-st,14,ls0tin.
u e, tadeln-spran
OIICJIL Cis set lau-, Akdm 0002 on
CIIILIILIUM III-Quid »du sei
END TO supr- ! e - et sum-se VII-Muts
Ist-us Klaus-O eind
Vase-« I Arm-, 28 stumm-.
k. c. IMl Ihr Usudomsssusol ti. Ohio-Im
stu- sotshssumk neu t.
De billige Billetpriser
schier its-mitle- til elle- lks
SVERIGE
NORGE.
DANMARKOS
FINLAND
med
AMERICAN.,
DOWNION og
wniTE sTAR LiNEs
men Tiden burde tage- i Ast
03 Billetter købes nu.
Vi In Ikztsr lilllksp Ins-nos- »»ler.-(, X rh
slvr Hut-! "l"sins«ls«c"— ( lie- k—.
For Wiss-us (II-l«v.-«in«csk liess-II- Nits
tIlskkiv »- « lltsc ins-»sicht« Ägcsnt
FKANcls c. BILOWN,
VZST· PARA« ÄUINT,
cis-ON Durham st» cblcuq Ill.
Sönd sriytlmid
"Jels. — MissionsinpdeL
Soin tidligere meddelt, skriver »Mo
dersmaalet«, blev der pau preusfift
Bededag afholdt Missionsfest her i
Kirten.
’ Pastor Schmin indledede og talte
over Okdene i Davids 130. Sulmc
’»Gaa ikle i Rette med din Tjenerz
thi ingen, som lever, er retfærdig for
dig« For en 6 Aar siden hart-e
Taleren hatt en Prediterh af hvil
»ten een Scetniug Esær havde bidt sig
fast i hans Hutommelse, nemlig:
,,Naar Fsoltet stal bøje sig for Gut-,v
saa stasl Guds Folt bøje sig sprit«l
Detpaa betonede han, hvad det kom
on paa, nemlig: J) Om Vidnesbyrdet
er, som det bot verte. 2) oIn Livet
svarede dertil, B) om vi bad ret af«
Hiertet og om Fokholdet til Gudss
Ord. l
tffter at Sange-n RAE-U var sun. l
i
l
1
nen, præditesde Post-or Tonnesen at
Hoptrup over Ordene II Matthckusj
Evanqelium 9 (iapit.el Han paa
visit-, hvad der var Meningen med
Bods og Bededagem og hvokfra den
lxavde sin Omindelse. Dei var fra
den tatholfle Tib, da git Foltene med
Prcestetne i Spidsen bærende paa et
Kors rundt paa Marterne. Denne
Ceremioni stete for at hjcklpe til en
gsod Host. Da under Kristian den
tredie i Aaret 1536 Neformationen
sblev indført, faldt denne Stit tildels
bott, dog maatte der i 1547 gives en
Lov, san forbsd denne Cetemoni. J
Aarene 1552—-53 kom en fvcer Pest
fka Staane og til Daumen-L og dette
gav Anledning til, at der blev Mord
net 3 Doge til Bsods- og Bededage.
Dis-se blev san senere begrænsede til
1 Dag. Vedesdiagen blev 1680 heu
lagt til 4de Fredag efter Paaste. For
en Del Aar siden blev den (af det
«l)te-ussiste Regimente) henlagt til
Onsdaqsen før næftsidste Sondag i
Kirtoaatei.
Den oplæste Tetft indeholdt en
Kritik. Ogsaa Kritilten hat sire
For-dele, idet vi tsommer til at give
Agt pna osJ selo. Dei gjaldt om, vi
baute det saadcm med Jesus-, at han
tog o—:- i Fokfoar over for Kritittekn
J Triften lnnde vi se, hvotdan han
tog Tolrexn chi i Forsvar over frr
Fatiiwernes Kritik. For det førfte
siger Jequ til dem: »Die larste hat
"tte Lasge beliotx men de, sont lidet
ilde:« for det anbet: »Staa: hen og
læterx jeg Vil Mistundhed og itte
Offet'«; for det tredie: »Im er ikte
kommen for at talde Retfærdige,
men Esnndeie til Onwendelfe«.
Nudstjenestctn der overværedeg of
et ftort Vlntal Deltagem sluttedests
meo Von og Zalmesang. Der ind
-sc1mlede2- Mqu til Jndre Mission,
tdet vil fixie, der var hensfat en Tollkr
!ten ved Donn.
! Efter en Times Ophold famledcg
mange i Missionshufet, faa det blev
ftuvende fuldt.
iji. —.— En Hadersgavr.
Kikkereprcesentantftabet i sztkikteby
vi( i Anledn7ng as Pastor Jensens
Bortrejfe fra Sognet overkætke han-.
te Gruppebillede af hele Kirkekollegiet
ssom Paasisnnelse as hans Arbejde i
IMenigheden. Som bekendt ramteg
Pastor Jensen for et Aars Tid siden
oIf et Slagtilfælde, da han afholdt
Gudstjenesie i Hoptrup Kitte, og da
han ikte igen hat vundet sit Hel:bked.
’et han nu gaaet af med Pension.
Aa·stkup. —- Eftermælr. Un
der stsot Deltagelse, saavel as Sognes
bewekne fra Aastrup Sogn som Ven
net og Bekendte fra Omegnen, ford
fæfssedes gamsle Hans Etiksen Hpier
lpaa Aaftwp Kirkegaard den 15. Nov.
Taltige Kranse bar ligeledes Vidnesii
bytd om den store Deltagelse.
Eiter at Kisten med den afdøde
var baaren ind i Kitken holdt Pa
stot Carlsen Ligialen Vver den he
dengangne. Prcesfen mindede om den
henssovedes Fortjenester, saavel i den
Tid han var Sognesoged som ogsaa
navnlig, da han i Halmredserne var
IKirieværge. Han frunhævede, at ind
«tit den Tid gjokde Kikkens Jud-e »
itrift og uhyggeligt Jndtkyk paa Kir
Ikeaaanerne; den lignede snarest ef
Hmmmelt FasngseL Der var møklt i
Mitten, begrundet i, at Vindnerne
lvar alt for smaa, indvendsgt var de
jiislmed forsynede med Jernstænger.
TStokestadetne var elendige og malede
med grelle Flor-ver Dertil kom end
nu, at det nedenftaaende antikt nd
staatne chelvft var i yderste Forfald.
Solstik s
— (
Ødklaqvc sutvfmndig mlm
Neun-In
Maatlc holde op med at prok
dltc i to Aar.
Dr. Mitw- Ncrvine givrde
" miq steckst men.
Er Stehde Srmsr Do got-» Stan De ov nd
holten fnst og start-A Er Tut-J ertnk klar og aktlvp
vol-nun da lcks vetføls:ctlde. St hvoklcdes andre!
Lilie-we it b eve voll-ed l.
»Fo- nrglc Aas fidm sit iesl Somit, huilket Idrlagde
mini- Norm-r rg den«-kein Im lcdsrnqlcligt as Imme
i Hi vedcl oq Erde i Voncvflullett Jkg lundls illc flu
den-, oq rissk lo ais-.- xscdcsssec man-te jeg ovalle msn
Butsu-genung o« slntl nd paa nun Faun to Aar sisral
komme ts» Arn-flet. Mut del malp ttlr. Leach-band
sing ogV. temnlcdtmier braglls 1ntstRefullal Jisg
sa: Ivcrcrdzcltti.; Herr-— :.: Irrttslsrl es rezstedp III-bist
ttden forfckrselikt Etat llmbr jeg llct ill- malt-. Teil
mmrsstc Embslsevægcljc senkte Blodct lil Houedct Fo
tv Aar sinnt rlns tust S W til lcl b Itqr Dr. Mllr Flie
slomtmr Nenn-un Elle Bnm as rn Flaer nun-lebe
tm Brot-usw full 1 II hldls ev al takt- dlt l tiefsten H Am
Icq «I· gslats nd at html sith ill ter Mk tun-.- lmr
Humm- 1 Hut-cost oq Ihlsvlukddmstclirr. Mm Alslnsnl
er upd, n.4 jisq la» prlrdm ne Gange km Zan- xxcn
tun-n at lslivss hast. Im miser Tr «J.Iklll-s.9tmsnlr
sont km- . csl vibttllderlx- « Munan Nr augeande c
olsvaqit.« klim. I M lj. Donan Pia-il Um ll LE
Clnt ch, Mahom Juli-.
Alls Apoll-len- 1. l » ng qamntercr ist-n sprit- sit-use
ai Ir. MlluE Ulmcmh lu, Ell u mer iki Ihm um
Als-knallen oq Werteska num-. Von-Hin Dr. Will-C
Mxtiml Co» Elllpurl Huld.
H. E. Høier var da iscer den, der fom
Kirkens Vcerge tned Jhækdighed han
de arbejdet hen til, at Kirten nu den
Dag i Dag med sit fmukke og stil:
fulde Jndre gør et høsjtideligt Jud
tkyk paa de bespgende Kirkegcengerr.
sGamle H. E. Høier vil endnu lern
ge mindes i Aastmp Sogn.
Als. —- Udgravning af en
Kermspehsi. Lordag den 19. Nov.
udgravedes en Kcempegrav, der liggek
i Gaatdejer H. Jepsens Siov i
Brandsbøl« Gnaden antages ifølge
»S. Z.« at Vcere 4000 Aar ga«m:mel.
Man fandt i den, efter at de tempe
store Dcrkftene var fjernede, en god
vedligeholdt Flinteftensdolh nong
Rote Ben, Dele af Hiernesiallen,
Brudfkykker of en Stenøkse, Urnesty1
ker, TrcekuL en Ravperle. Man an
tager. at flere Lin hat vxret begra
vede i Heim Gravkammeret er« ca
2 Meter i Gennemfnit og 1,20 Meter
heit. J fiddendis Stilling kan st
Pcrsoner sinsde Plads i det.
— Den tysfe Prcrdiken i
E g e n S o g n. sFL AVJ Preusscsk
Bededag afholdteg den anden tyske
Fstermiddagggudgtjenefte i Egen
Ritte. Der var efter Forlydendk
nmot 22 Personen Ved den sptfte
tnske Guostjeneste skal der have væs
let 27 Personer til Ztede; der havde
nemlig Endfundist fig nogle fra Raha
fognet. Eftet dette synes de Perso
ner i Egen Ssogn, der føler Trang ti!
ty-ft Gudstjenestr. itke at vcere faa
«talrige«.
(strasttbt). Paa Sygehuset
forsvandt Onsdag Morgen den 16.
Nov. 2 Patienten Der blev tote
taget Eftersøgninger, og den ene, sotn
var indlagt for en Hudsygdom, fand
1es tott efter i Købmand Schrødetg
Kern-eh hvor han havde stjult fig.
Den anden, en 24 Aar gatnntel
Snedterpsvend fra Mejlby, var ind
tagt for Tyqu og havde 41 Graders
Fesber. Onsdag Morgen ved 7Iz Ti
den sprang han i Feherhede ud af
Sengen sog lsb i bat Skjorte bott.
Der blev straks ogsaa ved Hjælp as
Gendarrnen spgt efter den staktels
nnge Mand; men man fandt ham
itte. Saa blev der telefoneret til
Faderen i Mejsl«by; men her var han
heller itte. Fredag tom Faderen her
til for at lede efter sen fotsvundm
Son, og han fandt ham inden ret
lange liggende død paa en tillc Eng
bag ved Rittern Denne Tildragelse
droftes meget her paa Egnen.
Simmersted. — Hsj Alber.
Den 17. November kunde den gamle
zkromand i Jomsfruked, A. Erlang,
fejre sit 99. Aar. Den Dag er gerne
en Heedersdag for den gamle, da
bans Bam, Slcegt og Venner saa
tommer og lntønfter bunt. For nsoglc
Aar tilbage dsde hans Svigerdatten
Dette tog den gamle sig meget narr
da hun var bam en qod Støtte, og et
Var Aar derefter mistede han sin
nngste Søn ved en Operation i Kn
benhavn Han har vceret Enkemand
i mange Aar, of hans Born lever 2;
Sonner og 1 Dotter. A. Erlang
bar Vceret Kvomand fra 1830 til
MAR, da han overlod Kroen til sin
wldfte Son. Den gamle er født t
ansild, der havde den Lykke ved
1
Fredsflutningen at blive fvrenet med
vort gatnle Moderland.
Aabsenraa H Sunket sit
T a nd fæ t. En herboende fachen
oærende Køtbmand, nu Agent, havde
den Vane, aldrig at tage Tandsættet
nd, nnar han git til Sengs. Forle
den Nat er Tandfcettet falden ned i
Munden, sog i Søvne har Manden
funtet det. Det blev imidlertid fid
dende fast i Hatten, saa det nceften
lvalte ham. Der sblev striaks tilkaldt
en Lage, og det lntkedes ham efter
megen Usmage at bninge Tenderne
for Dagens Lys ig-en, saa Monden
stap med Stræiken. Han lovede
aldrig mere at lade Tandscettet silddes
naar han gik til Sengs. I
-—- Tabt et Guldur til tax
700 M t. (Hmd.) Forleden ta’bte»
en Mand fra Anbenrasa paa Jagten
et Gnldur til co. 700 Mi
Sundved. — Den første
Daab i Frimeniqhedskir I
len. Søndag den li? Nov. blev et.
Barn nf Gnardejer Andreas Chri- (
ftensen i Smøl døbt i Sundved Fri
menighedgtirte Det skal have vceret
den første Danb i den nye K: rte
Jetz. Bryllup paa fin
Guldbtyllupsdag. Nest
konnnende Fredag den 18. November
ftkives i »Modersmaalet« den 14.
s. M. agter den Iher paa Egnen tendte
Veteram Auktionsholder og Handels
mand Anders Rissen i Jels Sksov at
fejre sit Bryllup —, det blisver netop
paa 50 Aatsdagen for hans fsørfte
Brnllup, da «han blev gift med Ma
ten Rosenberg af Oksen«vad, en SI
ster til den betend-te Danebnogsmand
Hans Rosen"berg, der som danst Dra
gvn i 1849 i Nærheden af sit Hjem
og i sin Msoders Paasyn alfvæsbnede
og tog to ,,siesvig-holstensske" Drago
net til Junge Hans førfte Ksone de
de den 28. Mai 1900, sog nu hat han
besluttet at indgaa i Ægtestab med
den 16 Aar nngre Ente Mette Marie
Høj fra Nufttnptbceh Brudgommen,
der attfaa paa en Maade tillige er
Gnldbrudaom hat tjent i 18)i) ved
4de Jcegerlorps i Flenslsrg og del
toq i Krian Wkt som Undekofficer
ked 14de Neaimentg 2det Kompagni
Han er trodg fm Aldek endnu rast
ca rørig. Hans manqe Venner Vit«
»den Tvivl mindes hans Bryllups
dag. —a.
Als. —-— En Køklenmødss
dinn bar man ifølne »Zum-erbar
ner Zeitung« fundet i den øftlige Del
af Bunsdsø ved Britndslwl. De me-l
get rigelige Fund, der underføgeg af
Kuftog ved Oldfaggmusceet i Kiel,
ligger benved 1 Meter under et Lan;
af Muslingeftal paa Flkntholn1.
Flengborg. -- Et Æ b le s t t) t --
te sprænaer Strubehoves
de t. Stibgmcegler Rühnes 18aari
ge Datter Var forleden Dag paa Be
søg hos Sslcegtninge paa Landet. Da
hun spifte et Æble, sit hun et for
ftort Stytte i Hallen, «saa der op
ftod en Revne i Strubehovedet. Den
stattels Pige blev indlagt paa Dia-!
lonissestiftelszn fort at bltve opere-’
ret, og her er hun afgaaet ved D
den, meddelet et tyft Blad (
Aal-entom — Besdrse sent end;
a l d rig. (Hmd.) For ca. fern Aar
siden havde Smedemestet Kunst-wann
i Brunde en Svend i Atsbejde, som
efter nagen Tids Forle en stønne
Morgen forsvandt, medtagende et
nyt RidehjuL Der blev natukligivig
gjsott alt for at sinde og fange Ty
Ven, men forgæves. —- Senere op
tlatedes det, at han Var rejst til As
merita. Saa maatte man slaa sig
til Ro. -— Hv. Kunst-wann blev der
sfor itte lidet overrastet, da han for
leben msodtog et Birev fra Spenden,
som meddelte, at han nu bot-de i A
merika, havde en Ejendom paa 15»0
Id. Land og var villia til at erstaite
Hinter
Toftlund. « Tyste Nybygs
qere. Veds T«vangsla«vttisonens osver
Nybyager Holmers Gaard i Gøttes
rsup blev Landmand Lassen i Gotte
rnp højeftbydcnde med 19,000 Mk.
oa fit TilflaaeL Holmer tøbte Waar
den for et Var Aar siden af Vruhn
sfior 26,000 Mk» men den Gang var
Ien mesd Gaarden Del Befætning, som
nu var solat. Tnsternse tan Mc godt
trtves i Tit-stund Sogn; det er nu
den tredie i en kort Tit-, som hat
maattet sælgr.
s—
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
DANA cOLLEGE
OOOOO
.’ mukt holigmsnde
Amte ’1’»nnn(lsværelsek.
Lyse skolestuetn
Opvurnming ved Damp.
Tidssvarisnde GymnastiksaL
stor Bisgsamling
sangfurenjnjxer·
Fort-Arag, Taler og Umges
umg.
Kuniikmantundervjsnan
NOOOOOOO OOO
KURsUs.
Normal
Unsinn-.
Academie (l·)lem9ntærkag).
cqllgsg (to eller like Aar)·
Musik (Vi01iv. Orgel og Pian0).
Forbekedemie (tjl polytekniskoog
Limslhrugsskolor o. s. v.).
Domeztickconomy (MMlaVninx-; nyt
l«al««·..at»rjtnn)
Agkicultuke (I·811dt-kug)
HF 815 sur tire Ugers Oplmld ug Un(1ervisning. --·-·EII
. Eli-ver Optagos snsnnlcles.
.M"«sk1jvcktcr Kutalogs
. KR. ANKER, Blair, Nebr.
. OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
P
d
ö
i
)
JULESTJERNEN 1904
Eint-sit- Julishlml mwl »«()(I(« Fur
tusllinger ng Smukkxs H illctdts
Uruth tntsdsølger t» liilluler til at
in(lmtmn(-. sont one er Frist-n v;l-r(1.
PRls 50 CENTs
DANlSH PUBL. HOUsE, BLAlR. NEB.
- Seud eftet frte Listet ioia moer suld Bestcivelie t:
I Veltggenheden af vo l Lom- samt vote Pnfer. Vi
I Tusindet af Abtes af tet pæneste Land IWiIeon
Minneiota Nord- og Syd Tote-a og Jena. Ost-Ia
I fleke chkgfakme og NRangek
l Vatland Land G Jnvestment Co.
Globe Building. St. Paul, Mimr.
. s- MMMMMMWMW
WWMMM —
ÆMMMM MWWNI
WMWW
Gode Bögen
chlonnuvnto udviclgte llogcr til vcclfnjedc billige Prjser anbefales til
l. l « 1 nes Upsna tksomhcc chr issur as disse. lloger vil viere en Prycl i et
s·iljgk:111llj(sm »l; Priskn er sat saa forholdsvis law-, ist alle mod Lethecl
»H- kunnm i B(-«Si(l(1(lde af dein.
Bibelsk Biograii.
Hidelsk Geograf1.
Bichlsk Naturhistorie.
d I.U«I.
Siedet- oxx skikke i Bibelens
Lande. !
FEML i
Her its cli-—c- singt-r Jsmmsr ist .—·-h ·—-1:--n-.
iligt li--I««. cis-sit --1«(1»-,:--n—n-1«-0 i«(11-I«s-hk
il«r:-1.:H-iI-(l. ein« Jf do Ullijchs uslgnr cst
anlt I (·u-l-I-. lic- H· all-s rigt Unsinn-ds
tnwl llluqmtinntsr »I: Hinter-. Tit-stam
nsisn i H- lmx nllts lirc ZUA
Bunyans Værker.
Prismutsgnns ist«-il H» vnkkprl Wiss-Orte
«l«r:s--«nii - U H futll'l»le" RIZHURUIL HZJIL
,,l(risti Tillcommelse
Hktstis den Titl. ils-non sielv limiteme
At les-v. Vl. llnIs.—---n. ldcst or on kost, mcu
stumle Aflmudling over elist nævnte
Bonn-. get km et nytug ltieke synsnmskh
25 Osm-.
Davids Throne. ’
sinnt-et han«-Inton· 215 sider. Meget in
ttskess Haut. 75(«.
Fyrsten as Davids Aus.
Bisse m Its-r nun-iste- Røgtsk et bei-ge of
Rev. J. H. Inst-abend Den lies- most-n
an er llqeledes Smukt indbunclen ok
Inst-II- U.50.
Livsbilledek
uk Pnsmk O. P. Peteksen. Godt insb. 81.25,
meet Goldsle Städ·
Livsbilledek
sc John VVeglesh GMU wäh- 174 sich-b M·
sjæleviaderen carvosse.
Mc.
Den lille Bibel,
.dlinsledn-H-lc-ilendeken". soc
Daniel Quer-m «
sl K.
Mister Horn
»als-ins Ver-nein Illustriert-t- Jst-.
Krablingcn fra Nykndekg.
lllustketet. M sldet Heftet 50c. Null-.
Nocera-.
Daglig Manne-.
65 Gent-.
Ernst Richmond.
tin virkpmx Tildkuselsc A2 sicler. Smnlkt
imm. 50c.
Bibelvenneu.
llnussclisog sok Blbellsssete os send-its
ksksslcsklxejdeks lndh.5c·
S jælevinderen.
139 stück. lntll). Ac.
Femti Timer i Engels-L
l,’(litrl-·«j(1(-Hsf LouisPIm lndb. 50c.
Grundrids til Theologien.
LLIT Bisse-r i sinkt Form-It. Indlmnden i
eilst-IN l.:(-(le-sl-in(l. Nat-sitt l’ri-.Isl.00·
Bibel.»ke Betragtninger.
.M U. P. l’-.-(«-rs-i-«. Ists UHIZ us« et Jyhb
ist-»Ist » s Hin-h l(ri-ih1. Lt links-:- «l. IMM
tksn lndh -l.- 'T- smukt imlh mul huld
FJIH sil« w.
Breve fra Himmelen.
Its-Nu ?."s(’
Den l Ue søkule
Im knmk l-· .rt---!1-n;:. 2.«)c.
Er du kaketigp
Mc
Enoch Roden’s Lækeaar
b n m us I int« n H-; »si-- »li- » ri-; Bog- soc
Forklaring as Hebræerbrevet.
tVtkjen Iml i der allerhoslligste). For-fette
ren holyser tot-d gnuulig Ladan riet ay
Testamentcs Th-- logi Les-mein de fern
Muschøgond dyhe l,-I-kc10nmbetydniak. sc
Afsnm sit-b Siden 75c.
Fire Hund«-de Fortællinger
for slmlesn ng Hjemmet ved E. Mach 592
slclen 81.50.
Guds Visdom iBamekammeret.
Isc
Hjemmet og Familielivet.
Mc
Hjælp kot- Bibellæsere.
En urlmckkket Vejlednias kot enbvek·
Som lasset-B hele messiUpmn kltsomhech
wen imm- snk Pkædikonternicslmlelwkeke.
l tre sngg lndbindluc til 60c.20c. es Doc.
l Doktorens Has.
Okizlnal kostet-Hinu. Msldcr. Mc
lcristelige smaastykker.
tsc
Kitty Trevilyan.
Sn snsult Forli-stunk der ombsndlek
Tigspeksnelen i Midten ak riet IS. Aal-bun
dreklek 509 slcler. Godt insb. Obs
HLedetraad i Kickebistorien.
SUP
ILækebog i sibelhistoricn.
75c
! Lilvsbilledek If Kitkeas Historie.
« S .25.
»Menneskets Ajertes spejL
Mc
Nokslk’-Dansk Sproglækr.
Vor Konge og Preisen-.
En yppeklis sküclkloc ai jeau Um smukt
sum-. 81.50.
W sANCBØb GEI( W
Polmsmlks nie-get udhkeclteng zum-de sangbmkek unlsefnlcssz Inkqels Sange Nr l
! km il Xml s. »O uk m ( e nis. sub-n Rade-' « L ents. lksmisln S ins-zi- Nr. 2 nie-d Nudo r 20 CZA
! s«-«nt.—«· l’i1(-z:rint.-s-itmgen-nInst-n Noth-r 25 tun-(- Zimnl lls Up( Nr l 02 2 mml Nod-- k.
! 5-’«1( sank-(- HLLWL i sanka Riml III-il lin. hat«-n Nod k 50 Gent-. an og Pris s- ingc mleu
sum-r 23 Gent-s- hukclcem »den Nncls r. 25 stritt-· Jubelsange. uden leeh 15 cum-I
Furudcn de her nævk te Roger bar vi paa Lager et tigt Udvalg ak religiøsc,
» x idenskabclige og historixkc Vinrkety sagnbogev til korskellike Frist-n
soc-d ozxt titlen Noder. I rak mter O. s. v. —- Bestilte Roger cendepi portokrit mocl
» 1««-u(lbct:11ing. —- Katalog faas kkit paa Forlktnqende. Himdlende bet) delig
Nishi-L Akkomm- onske8. Friinukrker modtages til en Vier-di af 82.00. skriv
»stei« Boger strulcs.
! Den Norsk-Danske Boghande1,
272 Stand Avenue, cbicago, Ill.
I
elIek DANISH PUBL. HOUSE, BLA1R, NEBR. «
WE-W«MWWMWWW --·WW.