Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, November 09, 1904, Page 3, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Sönderjyllcmd
Preefterne i Norvflesvig.!
»Prcefter«nes Stillingsi « Nondsiesvig
er det vanfteligste Spørgsmaal in
denfor Lande-litten i Heringbømmer
ne ', strev for nogen Tid siven et tysl
titteligt Bleib. Pastok Tonnesen i
Hoptrup siger, at Kirten stal viere
Sanitetstorpset, der itte blander sig
i Kampen, men iager sig of Ven og
Fjende meb fatnme Kerlighed. J en
ertitel i »«« legtvig-Holsiein3fches
Stirchenblatt« hedder dei, at dette
Standpunkt itte tan opsiiilles sum kir
teiia Reae1,ferdi »det nationale
IItquent er et sit-deliin Moment, sont
itte tan vcrrc tiirten ligegyldig, nanr
man end not faa besteini anser og
vrrrksseetter bei lrifieliase tom det ab
solut overiordnede.« Tit-ej, der gireis
tin: een Regel for Waden Dei er
denne: ,,Prassicrne : Norzsflesvig vil
itte lunne uiidgaa lioriflitien Kon
flitiersne stal ice-indes igiennein efter
bedfte Videude on sterbevisninzi
Den, der er for long Vertil, ital blice
l«orte frn Nordslegviq.« Zaavidi Ud i
tuteisen i .,Eil)tegmig Holfieinifcheis
Fiirchenblnit«, sont fnldtub gcdteiibe5"
cis ,,Jleneburger Norddeutsche Zeit
ung«, de indvandrede Preugferesi
Bind. »
Dei er rigiigt: Sammenstød tan«
itte undgans, Vindningerne er der;
inen Be den, fra hvetn Foraraeisen
kommen
»Tondernsct)e Zeitung«
er overbevift om, »at bei langt over-:
veiende Flerial af Danstsintede i
zttordsiesvig forlcrngfi vilde have
virrei gode Instere on Kongen af
Preussens iilfredfe Undensaatter,
naar de itte vedvakende blev ophidse
de of Proiettpressen og boede i en
Tititqnd af Utilfredshed«.
Vaas er, foin man sei-, ogsaa en
tnft Bsare· Dei er heldigt for vg, ot
Fortysiningsvressen holder et sna
riai Lager as den Slagg; men for
dein, der i dnre Dotnme stnl betate
for iligi, man bei være en tedelig H -
storie at lcrgge Mærte til, hvorledes
Guid her forvandler sig til Litva
Slnbder og Fistertcellingåndtrnh be
miser-let ,.Llltodersrnaalet«.
Einheit -- Provitevifi
tats. Vor qninie Sonnetirte er
ftor sg rurnmetig, ca alligevel var Nr
for henved Alt Aar siden, den Gana
sJyssetiet endnu itte var trckngt ins
i den gamle Brig-sing Elle Plads til
Te mange, der Emidag efter Sond«
·ss·ate derben. Men Dei var en Tis,
der hurtig spannt Nu bar nmn tun
Fortcellingen keroni tildage Bei-nie
ne itaar omtreni tot-inte, naanscquks
Prassien under titndgijenefien lud-r
jin Tale fare tren under de hvioe
Howlvingen Tief niaaite ogsasi
Provst Godifkiiedfen sonde, da ban
Onsdag den 12. Oktober both Vi
sitaE her i Byen Provften hat setv
en Tid lang haft hjeinme i Slærtnrt
vg er del-for bedre end de flesie i
Stand til at anstille Sammenligi
ning mellem Daiid og Nutitx Tit
Visitatsen var der mødi ca. 25 Bots
ne. Desnden ftod Stolebtrnene til
Ovethsring paa Gulvei. De adspurg
ies paa Tysi, men havde Lov til at
spart paa Dunst. Du Overhvrim
gen var til Ende, sagde Provftem
kI MÆHKEUB UPHMLSE
ET INSTKUAEFFSHA cJENcchIk
zisch-SN.
natur-( kä« woctis nume.
Dritt lnstnuunst et- Ilknrtn usrt List-um«
Mutes-L sum »Minder«-« hur Hut-In sum «
-»Iu tlc bald-T «Actina"· et Uksl sum tsr ist-res
l««-»t-tali».-smfkrlie »F tsjra its-lein
l Behandlinkztsn us Ufensysklomme kommt-sur
( mtinsltsme cis Inseln-W at der iltlte er nagt-n
Ko lvesmlssklsctl s»r()p(-r1ui»nek ell» llkux us
Musik-in sur nagen Imko ussyfltiumnu . Sinn-·
lwskygium og andre ulpunrmr Utlvækstcksun
Mlve h»ktnes«m·«sk »F
set-Musik«- IkSyntst Isn
help-restr- vkscl del-ne nye
ng mer-- Inn-ums Me
this-le
«le stellt er et Falt
s cum s U Ins-zu- Izu-nn- sit
wen Nin-! rllss t- hrusr lsrlllvr «Actlnn« but
v.t « s- sit-sont s llnmireslt t- us Tllhtelilts »k- lust
l-«««I-«-t. vi«lun-S(srli«i« llkslhtrih ins-r. stu- wik
L- :-(«r()z-i«t-lcrs1«s»ich-Ut-lnstrumcnt Izu-hat
J : tsr en Attila-l us Its-f Fut·tjn««utis, ul slr
g; » ns l«nl-1-t-«1-n·lix krl Prove. Pk Funke-r rn
hx s r innrem-syst i ist Hjorr en Unmuth- Unster
m wlgc «;.« k-« hist-musik-( Piave us «Acticm«.
tu sit-l csr Inn-« ji«-m lsrknse jmrtukkit. ltsn rn
11·. «--- Pers-«- sukrtuxr tlrmtc Prove.
Dr mlxivek cn lsux Imu 100 sitlcr —- etl Lom
pkst tmllmq onst- sygslumme — smm fort-klir
sslt ssm ·«Actimi". hvlllsct Symfummc riet vIl
Ums-H lnsutl tin-In- ttor um det, hvillts mikr
lusli,.-c llcllsrcsilrlscr clct hin- lpevlrltrt os sti
«m lijrrmsis han«-h »F tlkt ck somit kahl-two
ilix lrit spukt Anmutlnimk Uctme Ins burde
klitsles i disk-ver Familie- lst)gsatnllac. Til
Ik riv New Vurk tin-l London lclectrlc Associ
mlm«. l)ept. 2511 R. 029 Wut-tut Mach sca
sms Ost-, Mo. «
.,Saa, Børty nu er vi færtjige«. Det
te forstod de saatedes, at de maattc
gaa hier-t, hvorfot de forlod Kivkem
Fn Del Voksne gik samtidig. Da
Provdttenen stttllde holdes-, var der
saaledes tun 10Kvindcr og Provstenst
Brett til Stehe. Diet kan tilføjes, at;
ssere alleredse var gaaede, do den tyslec
Ftsaminatkon begt)ndte. Provsten statt
have sagt: »Og disse faa Kvinder«
representerer det store Sskckrbcrk
Zogn!« —- De adspurgtes da, om de
ansieht dankt eller tysk Præditen.
"D-e onstede selvsplgelig danft Tale osg
fit den. Da Provsten havde holdt
sin Præditen, gik han foran Alteret
ssor at messe. og imens spilledes ved
«en lille Misforftaaelse en Udgangs
tat-ne. De 10 Kvinder og Prckstens
Vert, der endnu var til Stede, for
lod da Kirken, mens Provsten fort
satte med at messe, indtil Sonne
prcrsten gjorbe ham vpmcerlsom paa,
at stJtenigsbeden var acmeL san kun
Dennen var tilbage, forttden de to
PræfteL Saa git den k?rkeTigeOver·
bnrde bjem til sit Hotel og gav sta,
ene og stille, men forwodentlig i km
be Trinker, i Ferrd med sin Vor-Me
tttiddsag.
Saaledesjs Inder den Beretning, sont
»Modersmsaalet« bar moditaget fra
vaalidelig Kilde. Den er bleven opta:
get, fordi den givpr et betegnende Bil
tede af Forhotdene
Sendagsjcegerne og
G e n d a r me n, J SIndags satte
Ase-warmen Kursen mod Kysten. Tet
var Sondagsjægekne langs Aabreds
Un og Strandtantem han agtede i:t
tage lidt nojete paa Komet. Det paa
ftaa-3, at Gendarmen flet itte var vels
tsommen, og at han gjorde en god
Fangft
— En tam Stort hat i lam
gere Jid holbt til ved Bredeaaens
Man-ding, hvot den hurtig blev for
trolig med Fistekne. Den var faa
tam, faa den tilsidst tom og hentede
de Fift fra Haanden, som Fisteme
bød den· Men nu stal Starken ch
re falden for en Sondagsjægers
Stud.
—--- Der hvitek stadH
,Utørte«over Byens Gader
o m A fte ne n, efter at For-stimmt
sskszforkettinnkn er gaaet i Stykter, oq
Vengene tit Velygningen er stupne op»
iH til ttonnmmeraadset frenrsat For
slag om at afbotde Afgifterne ved
swnebetnsningen blev fortastet for:
leben Afters, VI Voraadet var sam
stet.
! -’!l:11efifkerietinede
U .1 hat oæret en isxskaeliq Jndtcethi
Itikke fer Fisterne her i BVCIL Navns
’li,7 Nu den Tib, da theraaret met
des: fnx kners Ruft an Wiesen« Da kni
der Der kit nieo at ssjnpe Sygselsacttei
se for Zin.1akaargfclkene her paa Ost
nen, Un Fifkeriet ist-to dersor dkevet
sum en inddrinqende Erstsatrckina
:sl.11ene folgteg itte blot paa Egnem
men fursendteci agsaa iil thbjcerzx.
Men nu er der sat en Stopper for
renne Jnvtægtskilde. Laksyngelen
taqek Stabe ved Aalefiskerfet, hebt-er
ket. Dei er en ny Plan, der er konis
men frem ved Myndighederne, at der
paa denne Maade stal fredes om
ncevnte Yngei. Men man hat endnu
ifte nagen Erfaring for, at det vil
·k)jcklpe, at en Latsefangst ad Aare
tan erstatte, hvad der nu tabes bed,
at man maa opgive Aalesisietiet.
Fisseriforpagter Nicolai Beet hat for
nogen Tid siden personlig vcerei i
Slesvig hos Regeningsprcksidenten
for at faa forbnddet hausen men uden
Resultat
—- Da Provsten vorher
i B t) e n forleden, fendte han Bud ef
en Bygmestet, med hvem han foretogl
en Tur gennem hele Præstegaakden
for at se, hvor det tiltrcengtes Re-l
var-.1tnrer. Jmidlertsid er det blevet
betenvt, at Sogneptceften, Paftar
Jaoobsen, hat udlejet en Del as Bem
ningen til en Vognmsand Feddersen
og Husholdersie. Provften hat dens
tek sendt Afbud til B.vgmesteren-.
Der ssal esiet Siaende ventes med
Jstandfættelsem inbtil det er nase
mere opklaret, hvem der bar at be-l
stecnme over Prasstegaardens For
hold.
I
l A-abenraa. W Monden harte
»forkett. En Landmand szta
kAarssIev var samtnen med sin Søn
Ikstende til chegmarkedet her i Aa
sbenram Hen paa Estetmiddagen vit
Jde de after hjem, men da de pwa Mar
skedet havde bslbt en Ko, wilde Sonnen
ztmtke beme, niedens Faderen stulde
I— i
komme bagefter. Sønnen kam imidJ
lertid shjem med Koen, men Faderen
var endnu ikke kommen og lom heller!
itke senere. Saa maatte Spnnen ais-;
ter paa Ridehjul til Aabenraa fut
at føge efter Faderm Da han var;
toinmen et Stylle knd i Bt)en, kotn enl
fremmed Mund lørende med Faderens
Zyd fra. Dist viste sig da, at Fade
1sen, der lider af epilevtiste Ausfall-«
under et sandcmt Anfald ikte hat-des
tnnnet finde Vejen hieni, men Vcrt
kørt til Felfted En Bekendt traf
han« hier, oa da denne mærlede, at del
jtle var rigtigt, kørte denne bunt til
Tlabenr-aa, hvor Sønnen nu steg pna
Vognen og lørte hjem.
-—— II øds falls-. (Hmd.) Aaa:
benraag celdste Burgen Skibstømrer
Laue Sprensem et Sondag Nat den
1li. Ott. afgaaet ved Døden i en Al
der af fis-? Aar. Han er født i Habers
tev Amt. 1811, blev S-tibstømrek’
ca bar faret til Søs i omtrent 50
Aar som saadan. Hsan var bl. a. om
Bord paa det Skib, der føtte Thor
valdfeng Billedhuagerarbejdet til
siebenhavn J den lange Tid er flel
re Stibe, som han sejlede med, goa
ede til Grunde-. Den Gamle var en
and danst Mand og svigtede aldriq,
naar der kaldteg. Kun- de sidfte Pol-·
Gange bar han paa Grund af Syq
dont været forhindtet i at deltage i
Lialgene.
Aastrup. -—— Guldbryllup.
J al Stilhed fefrede Torsdag den 20.
Ott. et gammelt, hædersligt Ægtepar
der i Bnen deres Guldbryllup. Tet
var Aftergtsmand Niis Juhl og Hu
ftru. Juhl er en gammel Medus
tnsand, der asldkig fom moden Mond
lhar fvigtet den Fane, han i sin Ung
dom swr at folge. Dei var under
Treaarslrigens Kompe. Den Gantle
hat nemlia vceket med i 1848——50
og blandt andet deltaget i Slaget ved
Jsted Hcendet det undertiden, at no
aen spørger hom: Var det ilke en
itrena Tid? faak man til Svarc »Dct
var en dejlig Tid!« Juhl er 79 Aar
gammeL bang Httstrn 76. Festen
fejkedes sont nasvnt i al Stilhed.
Pagen var næppe tilstrcellelig be
lendt. Ellers vilde de Gamle, der i
mange Aar bar boet her i Bnen, sil
tret have modtaqet endnn flere Be
vifer for den almindeliae Agielse, de
under alle-nenne lyvor de er lendte. l
Øgbn Gnldbryllup.
Torsdaa den lstlLfejrede Arbejds
mand Lars Gheiltensen og Huftru
deres Guldbryllun Eiter en End-s
tjeneste i Kirlem ved lwillen der over
naltes dem en Bibel og"30 Mart.
fandt der en Festligbed Sted i
Brahms Kro. Frn Beboere i Øsbn
even-altes Gnldbrudevatret 100 Ml.
Gcidc Bogen
En m) Rætte af kristeligc VOLK-,
godi anbefalet af troende Folk. Da
Di hm bar ncigle faa Eigemplarer af
l)ver, bis-des de bestilt saa snatt som
muligt, inden Oplaget er udsolgt.
J hans Rubin En Fortælling
om Valdensetne i det tolvte Aar
hurrdrede as Edw. Evetett Halt
D. D. Odersat fra Engelf!. 216
Sider· Solidt ind. Pris 75c.
Titus. En Kotfets Felle. En
Fortælling fro Krisis Tid as Flo
rence Motfe Kingsley· 295 Sider.
Solidt indb. Pris 70c.
Fangerne i Babylon ellet Lysetiz
Binn. Af A. L. O. E. Oversat
fra Engelss, samt «Jndbydelsen, uf
A. H. Francke. 338 Sider. Solidt
indb. 81.00.
Femti Tsimer i Engelss. Lækei
bog i det engelste Sprog med
fuldstændig Udialebetegnelse, sm
lig bestemt til Selvstudsium for
Formen, Nykommrw og andre,
der hurtigt vg let vil lære Spro
get. Godt inde 50c.
Sorgens Landevej. Af Hesba
Streiten. En meget interessant
kristelig Foriælling. 375 Sider.
Solidt indb. Pris 65c.
Messer Horn og hans Vener el
ler Glade Giverr. Fra Engelft
ved O. Olsen. 172 Sider. Smukt
indb. Pris 75c.
Den lille brune Kruste eller
Bønnens Magi· Af Mk. A. Ed
tvardö. 148 Sidet. Solidt ind
bunden. Pris 50c.
Kottfattet Lcegebog. En Beihi
velse af de mest almindelige Syst
koomme vg deres B.ehandling. 379
Siter. Godt invh Ptis 50c.
Jesu Lam. Bsrng Fokhotsp tit
,KUI TUIUInIsfeI oII T nI IIaInlr nq IanI. eI
IVatkiIIS’
bcrømtc Zlkidler
besdsir
VIII Ns-I·IIIII·I«III- Rast IsI«III.«I-- TIIII Iis « Ti-! Dort
. HJIIII iIOIIo II-IIII—IIIj!I« VIII IIIIIIIIIII Imd I: » II lIIsleIc
III I h« Ishss UND-Hm TRIII .: I» III-II .;;: « . I sI. I Ei IsIII
VII « III-»Ist sp « « ..»N
LIEIIIIIIIH' VIIIImblc Anor-« Ie LIIIIIIIHII, —
»» LLIIIIIIIIS’ AtIIIlIIIIIc IIIIIIIIII IsIIrI » OF
«)’Lt!IIthII2-« VIII-»Zum
- Monats Prttu Cardo Enle
CJJ LIEIIIIIIIH« VIIIIsIJIIrII OIIIIIIIIIL -
WIIIIIIII'PII1III!III· Stock Fund
is sIIIIII MI- TIIIIIIIIIIHIIIII I -II-III TIII sI T-«I.I. III-I- Uhu-!
IIIIII - II Nme II- Wust-II Im -I II ,LIL:I II-« .«s.II
’"?-3" "1"7« ’"’s"«s" !"’"! III : III IIIIIII «- I »
.I)FII.iInIIIIII1IIsIIlIL VI IIIII T km Am.;»«» W» l Flnb » lgnkh
« ' ««« ""««’" « M VIIII.·-«lI(81n-, IIIIII II III ."III" « III siIIIIIII
Th J R WatkinsMcdicalco. »Ist-I III« IIIIIIIIIIIJ «.-«--.--I x:I-I:-·:IIIIIIII-I
t» I,-iI-I Ins-I U III-III.«I. Hinn UWM UUUH «"-1«««0"s
Gnd oq Kirkm Godt indb. Pris.
25c.
I
i
Den Helligaandg Gerning. AH
Gideon Tropen 100 Sitten iI
Liiislag. Pris Roc. I
Eundhedgchsre 545 Sider. I
Zkkivt indh. Pkis 50c. i
Fritfrihed Styiker og Dialogerk
til Gengivelse Ved B-ørnefesl«er,
Ungdomsmøder etc· Ved O. Nicli
feu. 186 S. Godi indb· Pris 50c.
jsliironomifie Rekreationer. Pf
M. Kalley Millen M. A. Med ei
Tillæg om Lys og Forde, af A.
Jacobfew 93 Sider. Smutt inbb.
25c.
J hcllige Mænds Fodspor elle:
Hvad jeg saa og erfakede i de bi
belske Lande-. Af Daniel March.
IIZO Sider. Solidt indb. Prig
Si1.25.
Ein Broders Bogter. Af Charleg
Sheldon. Denne Bog er streben
i Løbet of Vinteren 1895. Scr
nerne i Grubediftriliet er bafereoel
paa Begivenhedek, spm indtkafl
under den sbore Strike blandt
Jerngmbeakbejderne i Sommeren
1895, og til hvilke Forfatteren selv
vor dene. Pris godi indb. 81.20.
Sjcrlevinderen Wiklliam Catrosso,
Klasseleder i 60 Aar. Hans egnei
Osplevelser samlede og udgivne af!
hans Sim. Solidt indb. Pris;
50c.
Den nnge Pilgrim. En fmuk For
tælling. 176 Sider. Jndb. Pris
40c.
Forhaabninget Otie Skitfer af for
skellige Forfattere. Samlede sog
udgivne af Ungdommens Ven. So
lidt indb. Pris 50c.
Hjemmet og Inmikkelivet En Række
kristelicte A .;tl«r til Ovetvejelfe
for Athefolk og Forder Andei
Oplaq. 1N4 Sider. Jndb. Pris
40c.
Fader Ruhes. Af Ed1v. Cokberog.
Fint indb. i GuldfniL Pris 40c.
Kate. Ved F. Bauditz. En Forml
lina· Godt indb. 252 Sider.
Pkis 50c. "
Hat Jesus taget fejl angaaende sinj
Tilkommelsr. 82 Sider i Omflag.1
Pris 10c. i
Stridt i Sneen. Fortcellinger af Ei
Halvorsen. Jndhold: Et Møde.:
To Søsiende. »Det Navn Gut«.
Mennesler «og Drin Tre Juki-fie
ner. Havet var ikte mete. Skridi
i Sneen. 140 Sider i OmslchI
Pris 40c.
Kristi Tillommelfe steie den Tit-,
Herren felv bestemtr. Ved M.
Haufen. 64 Sider i Omstag.!
i
i
Pris 25c.
Worsets Vei· Kulturhistotist Faktors-J
ling fra den lristelige Oldtid. Lit?
Sider i Omslag. Pris 15c. «
J Stkømmm En Fortælliug If
Wim. Ager. Jndb. 70c.
Jllusireret Missionshistorir. Efier de
nyeske Kilder. As E. J. Etwa-h
Missionsfvrstanden 642 Sider.
Fini indb. Pris 82.50.
Theologiens Hovedlærdoimine, faule
des som de leeres i den hell-ig
SttifL 517 Siber. Jndb. 81.00
Danish Luish. Publ. Heus
« Blair, Nebr.
pianoer
og sorglos-.
Nun giv mig Anleh
ning til at give Op
lnsningek angaaenbe
Brticr og Vetalin s
vukaac, og man at
sinde, at nigen hat
bebke Geringelfer at «
tilbyde. Oplys noar !
De miser-, hvad De
such-,
Plane ellet Orgel.
THE
NOKTU WSSTEIIN
Allle schlle
cui Russlan disk
M Nicollet Ave.
maespollth Uimh l
s
F(
»j« .«
I .
Wqu
I ( .-·"i7«-««—f--II-"7l .
I
I
is M ciEEil
l i i
· SVENTKSEIJI ELTEEJT ! i
— l ·
NORSK SETTLEMENT i I
«l)i«lti« i-r Norm-l ji«-i ist :il(li« liisilsi pisllsz l
-li il(« ,l«i«w«.-liiii-· i l«ii«i- ( »in-hu Minis.
lJil ·i« xliillxisjpi niislli iii St l’-iiil. Nin l
iii-iii—»li-· »t: lsitliiili li-» iiiiiliriiiix ltsl
N l li i- iii :-.xiii.-«l. liilliiHIi lxiilii ii,z
i n Hist-Eli liillsis r—lc l(ii·lii. lciin fr- i i«- i l k
-1lI Flil lirxi ·li«rsil-;sni«. Yi lmii —ii«1ks«zzisill (
.l.;iiiil im dkLIIU lil list-Hin Arri- -s- J- 4 ki- )
l
» Dei ei lwail ne kais gø e:
sslu i» illa-it ili ig Illi »in Thisiiii sli » x il »
liiilsi vMit-M Kinn-i :--.—isilill»il t- l iiiiil
«li«- lr iiilislig Ailx Jnkksuiis iil i Niirilvi
»k- is llkilxiiris llillisi liir iil ri- is« iig —
l -inili l iiiiiirsipiii li· l -.l R(--iiilil1ir hin-i
di« riziu r Nin-»- iiis ji«-« Hi« «lll( --.rni Nivin I
· lliri li ( ri i-l-i Si illi niis iili-.l sum ili« list- «
sil »in i ili ti-« UliiiL zi- Js FI- J- J- zk C i«. ]
flllMllls llllll å lllllllk Ull l .
l Ulobe Näg- .. sT. PAU » MlNN.
«
AMEthAN-.
DOWNION og
ZwiiiTE sTAR LiNEs
miser gennemgssciide Billettek
til elle fr
W-«l
l
l
SvERiGE. l
Nonse. z
l
l
l
l
DANMARKOS
FlNLAND
til meget lave Priser.
li-! nii iig (li-t blifo lil llis «- l iirtlcl
liiiiligst sit spikissgis tue-r til-inhi- us
( llis i- ii·«i rmi -tt- Lukiiliistht sur visiter
Ukihxningisn »
i Hilf-s rilizzis r iniliigsiim None- y Ok
ili«r.-i Hin-il ";li ni lli »i( lii klcsi til lnv i
Kur-. l
l’:i.-iidiijzisriss, sum risissiesr ins-il unsri- ·
l
l
l
l
l
lu- sit-Hi r l i«.-ign- imi l)(- lmhi r lkillist i
imsvntn l.iuii«r. liiiik allt- lxcnktsligis nis
k8«i-iiiiiiislikslivilish
FKANcls c. ZKOWN,
VESTX PAKR· ÄGIFNTp
90 96. Durham st» chiciiso. lll.
» . . . . .
Host- og Bcntckiorticucitc.
Aquin-r milli- sui Inm- Bisiici mis. Japan
li'iii-«i-ii.«i U’.«ir". iiisii storllis lmq til Miit-N iiii Band-.
i Verm-ils .i;!ifti1rii«: spit« Eint-i, zi- .«illiiftiatiiiiici«. Lom:
«'l’l-i- U·.-rl-l’— l«’iiii-" i Hi. kiiiiicsf iiifii.t«i1a-11t«ig
Visiki·iiic«iis ist«-i visit ismstis Neids-ilsithIillniii iioiissii
Eiiirs-«i1iiii)ldi.5isii ist«-n «.-«(I fini- Ari Juiiltriikiuiien
zum-oh diniiiiiiissiioii iii m bit nun-:- Fsiit Lliiriikiitk
iiiir iiiits umiiliiiiir nxicr iiiiiiliti iiirile iiii ni-· iiifis
Vom-L -iiik) lis: Eint-s Filum-i«. fsiii liiiiic »Ur-im
lIiI«««i', illil J I Eint-J- lul i«.« illi. Elllli stralsk
J. s. Ziezlsk ö- co» Dept.c.. chics30, lll,
Reste Kulisse standiimvlsie
Ønstes. send oq Ort-wer kii at aiiieive
for os l lln egeii Hiemätavii, ogsaa
iiogle til at reife for os. — Stuhls Pladb lot
Linie-m eller lot help Aar-t. — Lin its-do
pr Dim. Mantis-list Firma med sent Ka
pital. chelle heb-org Me, men ami have gode In
belalinqer. For tin-kniete Oplysnliiget stklv til
II- IILLIIH M
270·278 WABASH AVE.. cllch(10. lu.
shonhandin
20 lessons.
Förste Lektie fri.
Absolut den mestkuldstændige os
mest tidssvarende Methode.
Plads gar-Interes
Alle Lektiess pr. Post·
. lagen Hindriager l mutet Akt-Gide.
lagen Vsnskelishedeh Alting let og sont-sollst
Anbekalet ak ledeacle
skolemænch ledende Nyhedsblade
samt If Tusindek at Graduanter haft-.
Adresse
Depsstment
compaign of Educati0n,
2Is Townsencl dich-»
NEW YORK.
WW »
Ønfkcs
en speciil lieiircvscinmn i deue isouIIm og
Iilgmsinsisnde Terrimrium til m repmsieuteie
og Mem-re ist gnnunelt ekableret Fortentwng
lntg med iolid mmncicl rslnieelic You 821 oiu
llgru imsd ildqiims iiliendi hver Mandag ur.
tiiicii hinsic- im HooisdkoniorcL Heft og
. In l·-nc1et, nun-« der n nødvendigl, Stil
unlv en mii og ioisiiøbende
Czan iil lllcw Br()—-. 81 Co., Dep« A.
Mrmsm lluiltlinkn (Iliicugo, Ill.
Jllierslzillecier
wills-»s- mkstl site-mie- l)y;,:tijklie(1 til time-like
l’-i.——»-r· 1-lA-1rsl-jsf:iking. BHlste Anbrin
unkser have-L Skriv eftef Prisllkste ok- An
ls·-s;ilingk-r. PF« lädt-lautet lot-umkreis. Es
Eureka Portrait co.,
A. BERCER, Aktlst. - Decomlh III.
..l)mI.-l(eren« anlsefsler dem-te Farren-ins
sein-senkte Haare-rieth
Uverllødijzt llmir lmktluges hurtigh lie—
links-Umv uskxnltsliKL For 50c i Fkimasrlkek
sie-titles on Pult-lu« Ined lskiigganvlsning.
blun e Anti- i Karl-ig
l« n uklce S u n (l li eil S Sa l t for Klein
meslse ng llyspepsinq »Je
KUD. lcNUDsEN. Apotelcer.
5825 stlI Ave. skooklya. N. Y.
Nervesygo Mæniii
Afslcrllt sk et Sitte slcsntlinsvlslc
Kecept senües fkit til Mit-ach som
helle-ver Hielt-. lagen c.0. l). aller
PrøvesMetliciasflumbug. II- Les,
demu- Notlts til Ende-l
dlii Uner ·-k. ist de Mit-kul. det- Isom Føl t
ut l’timlumkshsrciltlplkiek lim- neclliruclt ( e
c-«s- ll·-Il-reil. Vil lytiks lil mit Nil-III us holde
»s- nn (l nl ·-xsi«-ritiI·-nlt-to niml .»Pkøven1es
ilitinisk Illclnnnllinker liællern s. v.. Snm
usili ·l·- Sok- puin ins- -s sue-klingen stmlig
ssl i .i«-·- ·(li· in sit-must Fonløjplgen
Is srzximsr til niilit lielss Syst-einer ox gøtsz g
dumm«-n nlitslclhrmlislixz
leg l·-·l golv i ils-«- Aar ist« Pøljkerne ei
l’ng(l«m.-.s·)-n·l(sr. Sunsmn :1(mslspild. Nek
-·-.-v·».-.lst-·l. »in-»li- llnlmmem lSe.Ne(l-Iln
g« »in-Christ Zins ·l·l·)m,l31yloe(l lmsiglicsel
Inn-tust il.:( n(l- n. iilminslelig swixlsml
u. s. ic. »«. is Uviu dun- nnk til m lot-wa
Spiviiillslp s. llu k- IIL LAJHStnlddeL uds ll
klug IIt hin-·- imkspt ist-Ilse. Tll Sidst tejstts
U; lil Susr riiq »k- knickt-ice mlg der MHI
tu trennlewa clis Lug-h under lIvlS Z -
« sling ji«-.- iul·l.-m-,«(lig licl(ll-retletleI-.
.«--· «.1)t·-n ·lIrmekloclcstitig,l18kje«gpti(lnsi
i l-«»rx.--ring, ·- g cla jcsg iif ehren Ilyrelmht
l rlnrinix isii inot Hinsicssl gt dtst ek at
lslixe litt-most lusr i Lmuls t link jkg hemmt
Iel sit lif( Hm mich-e. lnnkfnk Ji L til Grün-eh
—nm xil l;«i. I« .-—. uzz sum «—lcriv--·i til mizz
Hund-r cis UJU il us ·l(-«n·- «· Ist-« i tillijzes«
ins-il imuvkniluzo lwmsl irii i uiizestni·s-«s·ig—
tig litt-unli« Mit-nd i LIIIUlIslH inkslcplliixe
l)·«l·- liiir iulgt mit Rai-il UL Eures-um tlpites
Im Ho - i·l·l--l. mz jssg lim« i liuinlnstlch as
"l’iil(«onililei«Echten-. ismn «ekIa-ftcr. sit
clis nn- lslisnw kssceke·l·-. kecke-mein sureSltci
nir s n Kumhsniiiiun as kroitiixe nie-n dog
umring- dltsslicisieh n- (l(-n er send-III glitt-—
»et. gI ·l·-i l-(-0r(lr·-·l·- lmn fis-III til en kluge
Hin pfui ist gmlt Äp«tliclc. · m Ue Slmlle.
oftm- l)e li. r nimlmgrt fJIlcrIst Sf Esset-p
t«-n. ønislce mig iil m tmklmklc ngemidlet
liest icliicagr). Hi i zw- jcg Clcst senteJokucl
Hut Ist del-. Skriftlig liege-steh men
»Hei-S ilclce Jesg Sei-der lagentinikc 0 D..
liur lagen .IIclieme" at nogeti sit-ge km- at
tilnakre ml Pers-se ellek pautvingek Medi
··iner. som åke vil have-I ou findet Den-is
ililw itsrllg ok nprlsktlss lalle Heime-enden
stum- ilsstncm lritkok at obs-wie mig l dem-e
Aus-. skkiv ihn-h Usldekme Not-to bllvok
um site ilclte Syrinx-rieth os De til-til finde-.
ist iklce Alle ere Berlke eke Adel-esse- C
l·:· Ismszom Box M. are-mo. lu«
heiter know-man
» thc met-its nnd udvzmtagcs osscrul hzs the various
J I·;tilwa)· link-S before purchxtsing licht-is The
chioago, Milwaukee 85 st. Paul By.
f
’ has cle(-tri(·-1ight(ssl Hering-U solid. vestihuletL
l Sturm heut-Id. cqujpped with ever-v modern
; safcty (1cvice. hcnvy steel first-dass rund-bed.
und many uthcr utlvuntagcs Wrius tu
f-. K. nagt-,
Sen’l Westens Ilgeny 1524 sarnam Si.
l» 0maha. neb.
? Til nye Abonnenter.
z ,
Nur ZU cult- vil vi wuchs »1);In.—kcrcn" « Man-nahst 3 Miismwhsr
sur 25 Trutz Man kim »Halt- ls«c·jtn;1-rkcr »Um Zeinling- hvis dctic n·
lisUct-c· Ist-syst tlcnnc Marthe-L
Nium .......
Post Office ..... »..·.......
county»......«».... ...... Stateok .....
·
«
W- M. «.,.I-«-.