Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, November 09, 1904, Page 2, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    cREÄM
.SEPÄRATQR
« . KAN BESTAA FOK·
« z. DEN STRÆNGESTE
« zscsx UNDERSØCELSE
X s
« . X. - R» ANDRE HERR-wogen
n
s.
. s s END gjur dot. und-mde Sult
- xx . 88 f-. nun J« sKLMMkK l k
» x X U» mcwti sitz-Nu ikki Fs
· T X» mu- re(.jl s« n l s. :—
BEDSTE MUMINO
for so soossocvtivo ums-' x «
Wams-it .oI.;8. « .
Ihlw St holt jnsjelukimt, X .
M Kumme. lut- Ingcin Jan-. « «
Dafsjnmgoh der ksa Moos « «
Speciel Kur-los der Inst-IN s «- ·«
dot- W Konstruktion sfdx « »
som gjsk den Ist-und Ulak « Hi -
missioanle usk uovzzctrurx
M; samt oft-et on Lin-.- «1«!j «
me vcnsosns »Am Wohnt-. -;—«.,
Ioslm Ists-, Vt. -
MMQIIU pau- uk we country.
MEELEÄBEE
cooks AND kAsins
55 cash and SS each monthz
Nonsbreakable ever-lasting.Madc
in ourfoundry ·The Bestin the
World. Qujckbakers. Fuel Savers.
Any kind of met Write for Mal
leable Magazine (kree- and learn ad
vantagesofhckalleabkkoverordinary
kind.
HAULLESS »Im. co.,
BLAIR AVE·, 8T. cHARLEs lLL.
Send efket fue Wur. vom gtoer um Vkskxioelje as l
Velquenheden as vost Land samt voxe imva Lsi bar
Tun-wer as Amg as tet vænesle Land IWtscouinx, l
Mumescsm Not-di oq Syd Iowa og Iowa. Egger
tlere Koægsarmk og »:Vconge5«.
Vatiand Land öc Jnvcstmcnt Co.
Globe Vuilding. St. Paul, Minn.
· « · · — zozgkskki..spgs
Ttl lndgnldnmg
as HESTE, KWEG o. s. v.
SARANTERET
at helbrede sen-pay ..Rin1zbone«».Ni-.vicular Dineasse«. ,.sp1in!.s.".»si«1·-·«n«-"
..Cukbs«. »Cade START »sboe Bosls«, »Bos; sjm vin and Pnssd«. enhver Des
fokmitet og Uns-END tman Kodek og Mut-strick Forstuvnjng og Eorvrj-Zkiing
if Host- og skuldekp al slags Halten. »cheney« og Knieslappelse o. s. v.
« Je ist-is so Gent-. im seyen-en »i- se
Anbelslinzek es Keinem-.
DI. POWEIQ V. s.
T· c· Tun-nich kine ank Auen-merk »in-tus. M. t. Eins-UT P- vgkku « .( I. k- . « »s« H» « « k
-I. cdksslitney Tmnmis Hur-·- Bkkedps· Ost-eva- ch sm- West« -. d -k s( - «.- « . - N -
s E. cossokC V. 8.. U. S. lnspr. Simp- Omahs. W. W. Gut-er « H«s-«-- U.-« -- · N« s
Joneph Ufer-sum Enizsnsh isncl ernch Hoku- lu-»»»--.-. l.---· »i«
skriv til
J. Ipower Compang Omaba
Nævn dette Blatt
c ,
I , I ZETAL Elsclik MOUlAUELSEN
send lNGEN PENGLZ uns DE Es Hut-m u) uussekros
Zo- hukttq at muss-users ooke Vaka og sumlcg til knic- nun
der og Flgemer. zxst v- :)ek:ei:säoue Ttlbud og bcrtglvkt
Tun-wer arollarg 1Præm.e:. Stab ps- Ukks Nara,
Adresse vq Immeste Ekpkeesmtion, og m v11 sent-s Ten
fstgea:e: I Kasse Ime Gigant, l NUM
tcn galvplenerei ellqr folih Ruf-Ideen
Ulm cost-C Inn lepqwilwuo De.gk(1st(i-)Z;ui:a
--.- b oh en thousa- ek om ei . I. r.
,. F .««· J — «- zumal- fok 5 Aar mi«r;!,ve12111;k, at vi kercrnek
( s « des hie isqu qiver Tun et nut, txt-is detgemtt
Uftcmdx i aim- ilHkarat IIle umke
Kittde oq edaillmu I Henon anmut
. stel, I Vario- Tlamant Seen-i Pia; l Sei
· If site Krovcknavven i Pa- ustta Ijue auto
shldie stimpeitmwper osfepi nydetsq Ums, kequ
used en Perle, 4 Banc- Dtsmamey ou w vate
. ksldj« Alt i Ast-such Miclsbktkwit og fslkefotet Sma.
« Undetssq bit sprit. og hvis Te Met ret, tctal Q8.97 oq Cr
Itessomtosininqcr. vii stie, beratet Te ifke en Seni. Sammp Udfnzr mrd cer Facc Tann
Uht F 48 Sommers alskictde Medetspk Hure-Mk, soff-r Q4.72. Bt laufende del qxennem Posten,
lMI Zier-der Matt-Irrt med Ochsen og Taf-c extra for Bostv quo.
I. W I Ci» III III-— It» Ists-. II- Det gamle, paalibelige Jotretnlngshus
E Mc sost Papa-me ..«- »U- . FÆE
FJMMFMFPHF
Mo Irrt-s to so» Au Weite-W Im fis-MS »in-c me
Ionns csuotn u..s. To Josm IT» Ntss schl
Sælges i Danish Luth. Publ. Houfe, Blatt, Nebr.
ZA Fu den gute Lap pas Bladets Fokside vil De se, til-«
ZJJ hvilkeu Tid De hat betalt for ,,Danskereu«. H
!,·s
k
Danish Luth. Publ. Honse, Blatt-, Nebr. E:
lndlsgt 711 Do finde O. . ·. »« ...., hvjlket bot-alo- tur »Um-Merkur- ;.;.
. « m ............... . ...... tu oix wdoskvittoketk()rjs·ki
»'.-; .
« · pas- Atlksuolsppou HI
( Nun ------ ists«·oiisosooosso·stisvsoo«i0-os·«t·so·ist-tos« Et.
Bonn-W k.0. Ach-esse ......... ...... P
oouuty state ............. . ........ s;
Es us Bonyt der-ne somit-l votl lastendem st Boteling tot made-L
« Osnskskotst bot bete-les 1 Fonkacl . ·
Wer hilfst somit til Opslgelse matt-ges ok Rest-aw- ot bot-alt s
)C:2«(:)cc CH) ««’( - GOE- K-«c)«: "
"-s ·s -
««.:,«-.- a-J
—
— Danmarn L
Biskop Ir. Nielsen
om Unitarismem
Ved Bistop Fredekii Rielsens Fore
drag den 19. Oktober i Bethesda var
der godt Befug. Bistoppen gennem
gik llnitarismens Historie fra Erdm
wells Dage af. De, der bekæmpede
Læten on! den tkeenige Gut-, for
fulgtezj da dankt-L Ogsaa senere abe
lustedes de fra den To’lerance, der
ndedes andre. Forst 1844 blev de
sulfdt tilladt i England. Men efter
Cromnsells Tid tom der en Slappelse.
Den saaknldte Deisme breder sig, en
Fort-her for Fastlandets Rationalis
me. Da bredek unstarisie Tanket sig
ogsaa. Ved et Mode of Dissenters
1719 viste det sig, at Halvdeslen var
mere eller mindre ligeguldine for det,
som Unitarierne angriber. Navnlig
Vasptister on Konqregationalister var
stærkt smittede. Tethk er ogsaa
Unitorägsxnen indevendentistisi. d. v. s.
be enkelte Menigbeder bestemmer selo
ein Læxe en Stif.
J Engäand selo et Bevægelsen We
ssaa stcert Tom i Amerika. Der-obre er
sBDston bete-J Hortedkvarten Her hat
Ide hast en Rastke beindeline ·JJ?cend,
ksom Præsten EhannsEnxx der itte vildez
sorncegte Mirutlerne tnen derimod»
enshrer Tante om, at Jesus var GudsI
Zon, — — Eznetfon der bkød med dem,
fordi kenn itke sandt, der var Menan
i at holde Nadver, — Th. Parier, der
Var Nnvirket as Strauss on Tübins
gerne. J den senete Tid er manqe
wnnnet ind under den moderne Nelii
giongbistotieg Vaavirtning og er fort
ever i en Flugs buhdbistisk Spsri
1i5me.
Wort Mel-le1nvcetende med dem er
Zpørgsmaalet, om Kristus er en dsd
Laster ellet en levende Falsch Kirer
er itke et Eelfkab til at drvfte kekigiøfe
Spøkgsnmal for de bannede, men en
ttoende H.Ikenighed, fom get Tteenicp
heds-Ersaninger ved at opseve Fade
eens on Zonnens og Aandens Gee
ning.
—— Pan Bethesda Fortov uddelte
Xlnitzretne deres Blad.
En modetne Bondegaaed.
lGciardejet Kristian Larsen, Ejlby. lov
ifor nogle Aar siden paa sin Gaatd op
ssre en Binbmotok estet Professor la
Cours System til at stembeinge
Drivkraften til de sorstellige Masti
ner i Gaakden og ladet isslge »-«B0
gense Aviå« i denne Tid opstille en
Dynamso cks 5 Hestes Kraff, som Møkg
len sta! teceskke til at stemstille ekeitrist
LUS, og en Elektromotot ligeledes as
F- Hesäes Kraft sont sta( benyttes -.il
at tkcelle Tærsievætket og de andre
Landbtugsmastinet For at have
sElektriciteL naar des er stille Befr,
jbliver opstillet et Allumulatorbatteti
paa 60 Celler, i hvillet der tan opbes
vares Elektricitet for et Tidsrum as
ca. 14 Dage. Der er blevet instit-Ile
ket elektriske Lamper over-alt i Guar
tTen: i Wollen, i Laden, Lom, i Spi
«ne-, Ko- og Hestestalden, i alle Sene
4
Do mm Itnmrkta !11e-«i« in f-» Iw
skppkx mä» .;«.;r·- c. ... , ."«-;
11k)-L(t-t;-»1111«H;». xr isn nas
·h(«jn. jciccnagt-MuthI«(1-«.unne
eile-r ciksttlrtshustes Fuss-et l-,!,mu
slmx ä! U!!.«.--!-! j-—»1-««Mu form im
Theilswils N suc- MUHIL liin
k·- » zjk ·- It Li- »in-« ’1«U, « sm- il L Ins-:
:x!!- ::: :«,: ·::Ls!-, ·: «:.- 2:«. « :;:
Jun. säh-;r-le-nsis«(k--.-1111«;4«;;It
sssnfthsmgpn s!:j1k-in·!·« spxssspksii
z«-r« uHJJrar -l·-n »·---rk:si«nn;i
Irfvtsm nrh liIts r M- f(«1«sl--H«.«Ic
tsiknmrms Its-·- »«-«k-s P k-- h fJ »kl
fim h· « ur »m—»r«.s»snllllink-e
tesH m h slcrxs wränn us HZI i« Iw
Snnh isst I--«8L.«l«(-n x.jxs i· « h thi
ws nie-l e n sluo n-- m h Usj i »I« : k;
sub-L l)(«n bunt —s:i1L·-s r.- -« is
»in win- n sph 1«-nI---v-» h«1.
Ruh-II tdsh ME« »L- «E - ·-«« M!
1«l-«,f«-1 ;I(L«. l« « )---Y«1-’-:»"-1!«x-—
anxk 1«II;J-s«1·tnn.u««ses isssh s, « ;
njng hu-; 1:.t-!«r, f««:«l'!::·.-: Luni
mmpwst »O il with-r ;«17--!«s1»; I Z
stfnnl an gut-« mier mhsssss »Es
Mtllimstis hH sls n nichts-il s-- "..( »Ist
It Dur xszxH « .H fis «"1t »Hu
phys- ·lji«r. lliUc f.--"«1·;»: but
pspfm ils-n.
lnsn kostar 23 pcsnks Lammn
och gei- tji « zisn1y·«r»-Ix—.tsn lunjpnssL
—«—
l«n Ishsssm RA- 27 Neu-« Hut
Jaghas liess-keimt est-v til-« k.I,--»«-,-M
KrkahtrkJ »- h ).·«n—m(--l:--n fs-s«s1in;i
kkcsntnr strick-will Nil jssq Im- » izsszzs
na! «11.- Jazsp du«-L- :»»«! mec« lumek
reden var-( l««( für »gut«-»He 1.
J . lud-ON
husets Betelsee fra Keil-et til Kv st(
og i Pigetnes og Karte-les Krame
Endoidete blloet Gaawsplavsen op
lyst meo elektklst Los. Ali i alt bli
ver der foteslsbig opssillet 41 Lam
per.
Miltbrano En Ko of Beseel
ningen paa Vonsildgaard blev Oas
dag den 12. Oktober syg osg kalt-l om.
Man siar Hallen over paa Druck og
fsørte det til Kolding. Her viste bet
sig ifslge .,Kolding Folleblad«, al
Kcen var død as Miltbmnd. Oel-dsg
vsg let del bog ud til. at lun dette ene
Kreatur er blevet angrebet.
Zelvfslgelig er der blevet desinsi
met og ttusset andre Forholdsteglet
pku Gaatden for at fotebygge den
faklige Sngdoms videre lldchtedelse.
llvinders tommunale
Hl . la r et »Daqu Kvindesamsund«,
Idkr repmfemerer 22 Kredse over hele
L imet og »Dansle Kvindefotenins
isValgrezsforbund«, der repræfen
le- er 12 Kvindeforeninger, hat Ved
Fu Vl. Stampe Feddekfen og Fku L.
Nornmd overralt Jndenrigsministes
ten Andragende til Regering og Riss
d.,-»s.. J helle bedoek det, at naar
Erørqsmaalel om at give Koindet
l:—:;munml Balgrel og Valgbarhed
mir-er famme Belingelser fom Mcrnd
’:!e er lommet oidere i de fenere Aar,
Eimer oel formodenllia i, at del er
disk-set fammenlnmtet mev Spokgsi
mmlet om Opbckvelfe of den bidtil
lsekxaaenke privilegerede Valgket for
Viele Klug-set af Mæno Dir den Me
nistggforsieL som berstet om detle
fidste SporgsmaaL got del sandfytk
hat« at Forbandlingerne berom oil
tunne trcelle nd i lænqere Tid endnu.
setelommer der uretfcktsdigt wobst-in
terne, at de flal venle paa Opfyldels
len of detes fra alle Sidet anerlendte
Mao, indtil ovennasvnte Stridss
spergsmaal et losst.
Andtagendet gaat dekfot ud paa,
at der ved sætlig Lov bestemmes, at
faavel gifte som ugifte Kvindet faak
Abgang til Dellagelse i Kommun
iwtet.
(
Tittotte for Mund-in
b e d S m i S b r u g. (5fter sitkett For:
Indende hat Justitsminiftekiet bedr
dkesz at find Fuldmaeqtig Schuld
fkm Akteftforvarer Jeqind Politib(
tjent MVItTng og Fctttigqaatdsbest·t«
ret, fbv. Politibetjent Moller sattes
under Tiltale for Mnndiqhedsmis
brug. Zagens Behandling i fptfte
Instanz er ovetdraget en Kommission
med dommende Myndtghed beftaaenbe
as Oderketsassesfor Lütken oa Mild
mckqtig Sehr-der
Jndbrudthyveri bos Gros,
seter Messerschmidt Ratten
til 17. Oktober hat Jndbtudgtyve
hjemsøgt Grogfetet S. W. Messer
Tchmidtö Kontor i Reventtomsgade
m, Heøbenhavm bvcr de hat opbrudt
en Ztrivebotdgstusse cg taget 110
Kr» som laa i denne. Gt Fotspg poa
at opbknde Pengesiabet er derimod
mistnttede5. Tyven ellet Tyvene hat
ladet fig tutke Ende i Ejensdommen ons
Aftenen og et gaaet ud, da Poeten
ctter aabnedeå næfte Morgen.
Juoeltyven fra Nu Oster
gade Fm Lnnd telegmferes til
R. B.: Den for det stoke Juveltyveki
i Kobenbavn og flere Tyverier i Svet
kig artesterede Sygeplejersse beten
Jeltsch hat vceret i Joch-n Hun tit
stod, at hun havde begaaet Tyvetier i
Goteboth Kobenhavm Land og siere
Siedet Sagen mvd hende et ble
ven usdsah fokdi Attot hat fortangt
at hun sial foehskes i Soeerig, ogsaa
sfot Juveltnverieme i Ktbenhavm
t
, Hvad daatlige Tander
san fokvolde. J »Jyll«onsdspo
sten« læfes: Den paa Skive Sygehuz
iafdsde Snedserlærsing KriMonsms
Dsd jkyldes tkte Blodfokgiftntng, som
Ipi estek »Sssxse Ists-sk- met-dem
,Skive-Bladet rettet nemlig sin Med
itdelelle der-ben, iat den rette Aarsag tin
den unge Monds Did var en Beten-!
del-se i Øjenhulen, der flog stg pan
Diensten og Sygdommen meins fm
fttste Ferd at were fomariaget af
daaklige Tender.
Proveptoesditenen J An
ledning af, at der i det kttkeltge Ud
valg har- visi sig Stemning for at
lægge Ptæstevalget tue t Memde
mweth men i felve Mntghedeni
sonnt-, og man af den Grund bar
ssgt at lcgge et godt Ord tnd for
IPtpveprædtseney sont i sag Fall- for
L R
—s
mentlig bit-de Moe Kämen-bis neb
Icegger Dvcent, Lic. J. P. Bang i
»Dansi Kirkettdende« en stakp Pto
test inwd Tunken bekom: »en Anden
Sdeslse as Okdets Naademfddel til cn
Konkurrence om Ptæsteembedet et
avivmt fomtgelig.«" J sammt Sam
menshxng ivterDocenten mod den nn
værende Form for Kandidatets Di
rnisspkoediken og oplyser ganste inter
essant, at ban ved sm egen Dir-nic
prccdiken blev fkitaget for at holde
nngen Bøn og kun holdt en Tale, der
ille var nogen Pkckdiken, men mer
mcst et kirkeligt Foredrag. Han med
tselct beste i den Mening, at andre,
som wisset det, maa tunne faa en Ug
nende Fritagelsr.
! »Ftit Vidnesbyrd.« Dei
ineddefes i sidste Nummer af »Frit
Vidnegbnrd«, at det vil ophøte at nd
komme mcd det Aars Udgang· Pa
stor M. Ponwppsdan tilføjen
»Bei et flet ilke, fordi jeg fsler mig
Hand-Stutt, heller ikie, fordi Bladels
Holdere bar fvigtet. Men man fknl
io holde ov, medens Legen et got-.
LmGnd vil, sial min Pen ikke der:
for fna Lov at rufte.«
Fundne Pengr. Da Vcrrist
rer von Johansens MaslinfnbtiL
Nortebrogade 258 Kbhvn forleden
Viide fcrladeffabtillem faa ban aben
for denne en Usaarig Treng staa
med en Psrtenwnæ i Haanden, hvori
laa en Masngde Pengesedlet. Dette
fnntes Vcrrkspreren lidt mistcknkelkgt,
og Da oven i Kobet adskillkqe as Konk
terets løse Etsistencet stod i Neube
den oa interesseret betragtede Benge
ne gis Vcerkfvreren tilbage og spurgie
Dkengem hvorfra han bavde dein.
Drengen fortalte, at han bovde fun
de! den-. i Nærbeden, og paa Vortka
retens Opfordring fulate han med til
Politistationem bvor Belsbet optnls
us oq viste sig at være 130 Kr» deli
i m« dels «i 5::Ktonesedlet.
Gennem Butitsrnden Exil
nnare Vcertghngbefmrer lom fotleden
Nat svaserende pan Nottebroaoake
samtnen med sin Forlovede, da nd for
Eiendommen 166 en bej. svær Mnrer
væltede Im ind wo dem og greb den
nnae Piqe vm Livet. Denk-es Foer
rede ssubbede den paotrsænaende Mu
m sen sin, denne table Balanren on
faldt dankean ind aennem Spejlglass
ruhen i en ftor Delitalessefortetning.
Viel-ringen var ftnatelig: Nuden knu
stes i mange Stytlen og Muteten
blev faa forstaatet, at ban hurtinsi
mulint nlaatte bringes til Balbers
gabes HospitaL
For at forhkndte Tyveri holdt Po:
litiet Vaqt ved Stehet hele Ratten.
Etonnetten »Anna«s Sam
inenftvd med en HvaL Kapt
Madsen, tidligere Fotek as 3 mast»
Stonnett ,,Anna«. of Marstal, som
tolliderede med en Hval og blev saa
beliebige-L at den senere sank, betet
tet folgende til sit Rederi:
»Kl. 4 Eftermiddag den 26. Sep
tember totnede Skibet mod en Han
aenftand, og Vondet satte sig op liqe
for Boden om B. B. Halse til Fol
leragen. Stibet lob en Fart efter
Logget as 45 Kr. Det var en HvaL
som Slibet havde lollideret med. J
sannne Dieblil blev Vandet samt
todt fom Blod. Strats efter kom
lHveilen op ved Agterende af Stibet.
Man saa efter, hvad Stabe Stibet
spat-de l«-bt, og det vifte sig, at hele
Staunen var lnust og Plankerne be
stadigede, og der vifte sig ogfaa Band
paa Gatnekingen. Mund-siebet maat
te strals i Arbejde med Pumpetne.
Stil-et vendtes til N. D. med en Del
Seit, idel man haabede at komme
op i Dampstibskntem 2 Mund maats
te i Lasten for at faia Ballasten agten
for Stokmallen, for at For-enden ufl
Stil-et lunde herveö saa weget sont
muligt. Tvende Dampete lsb forbi
as, men vi opnaaede itte Forbindelse»
med dem. Men enlveltq eftet 39 Ti
mets haavdt Arbeit-e ved Pumpetne
blev vi optagne as en 12,000 Tons;
Damper fm Liverpool. Mandsiabet
var da saa udmattet as at pumpe, at
ingen af dem havdehud paa beendet
ne. Vi blev alle om Bord paa Dam
peren modtmget med ltot Venlighetn
Undek be 39 Timers anstrengende
Arbeit-e sit Manvstabet tun en« eueer
Gang lldt Kasse. Hrile var der like
Tale m at faa, men alle var glade
over, at de var blevne freiste.
Fka Ostetssflaadens
Gennemfart.—-En Depehe
fta Keileten as Ausland
NCMNMIWIIULIMMIK
ums cui-s- Wisilesvsdnl di Hm
IIIIIIMIIM soc-so via-se I
MWUIICMIIM-squ
lossh III-; IIIU UNDER-welt- Ich
latet seh-stunk M Utnisnpwabenp
IQWMNMUKM sk- Instit-tust
s nasse-Unkraut- säle sum
’I M e
gpsptpeokx . »aus-eh m AK«
Fisbül I It tun sc Mc AMI
I
V M De U s
-...-;.M3-H-MI »Es-IT
Undcr den rugsifte Flaades Ophksld
vcdi Laugelands Itsttyst antom der
ifølge «Ølandenes DagblaV et Te
legmm 'ska Kejsrren af Rusland :il
den tommanderende Admiral, adressp
seret tit dien rugsiste Konsulatagem,
Komond P. B. Petersen, Rudtøbing.
Or Petersen bcfømedss strats pr, Cyt
te Telegtammet til Spodsbjerg og o
rerdwg Fifteme Gustav Mel-sen rg
Chr. Johonsen at besorge det nd- ti!
Admimtstibct Da Fisterneä Motor
baad ncrrmede sig bette, sit den Enridk
lertid en vorm ’-.chtagetfe, idet disk
fka Vldmimtftabet fnredes imod den
bog heldizwiis tun m-.-) tøft strubi.
Esamtidig rettede Admiralen sin
Lnstastere imod Baaden med ·.n
faoban Kraft, at Ritter-te btev bett
btkrndede Umf.
Tilfidst tvttedesz det dem imidter:
tiv ved Tegn og underlige Gemm
ger at ocette saa megen Tillid bis-T
Nile-ferne. at disfe sendte en Baod
hen til dem oq modtog Depectmu
Fistekne Vendte dexeftek tilfage, lädt
stussede over den Modtagelss de bou
de fqaet, ng som itte qanste fvareke
til Fordentningernc.
»Den titterære GrisntanrsLH
etgpedition«. »’fox 2«, med
hviltet Eitib Myliug Lckichsen sg
hang- Ledfagexc venteg hieni, er nu
pcm Vei. Eiter Bestemmetfen ftulde
tet afgaa den 15. Ott. tit Duntnack,
og vil, alt efter som Veiret er, komme
bertil sivft i Ottober ellek i Beamt
delsen as November-.
lH UJlJnDesIJHkHe for Fril
Lttilia Jacobsen Direktor
llatl Jacovien hat reist el Mindes
masrle Over fin afdode Hustru Fru
Oltilia Jacobsen ved Jndevangen til
Jacobseng Privatbolia paa Akt-Caris
betg. Mindesmcertet er of bvirt
Marmor Teaningen er af Kamp
mann, Statuen as mal fokaylbt
Bronce af Paul Dubois.
Tet hat verret Jacobsens Tant
at ville gsre Mindesmætkel stsnnere
end nogel anbet, som er reift for en
Kvinde i vott Land
Et ftort Bogtnveri er for
leben forovet hos Boghandler Otto
Gtsn paa therbtogade, Kobenhavm
Der hat sin Boglade liqe ved den
laalaldte lille Triangei. Indem der
lan fes- at have givet siq god Tir,
og lom rimeligvis maa have medfsrt
en chn til at borttøte die tunge
Tnvelostek, bar gjort dereg Ente-Z fra
Garnifons Kirlegaakd, der ligger ov
til Ejendommens Gaum Denne er
de kommen ind i ved at stille en Kir
legaardkbcknt paa Højlant ap mod
PlanlevætleL J Gaatden hat de
havt gvd Tid til med et Vribbor at
genuembore Vinvuessspwssetm ti et
Vindue til Fortetningeng Beglei
talek, san de lunde komme den Vej
ind·
J Bogladen hat de særlig tagel de
store, los-thate, pragtindbundne Vase
ler: as dem et et helt Stab ncsten
tpmt, hvad der loher op til adfkilliae
Hundrede Kronen De kostbare Besser
let saa lange, at de maa vcete bleven
baakne ud i flere Gange. Pan Kitte
"gaatden fandt man i Morges lkte als
;ne Omsiag til fleke af Beut-erne, men
logsaa Ist-spor, som maaste tan- blive
Iaf Vendsi. Fotuden Vogel-ne bat
Tyvene tun taget ca. 14—15 Kr. i
Bytiepeage, men de hat ikbe foketaget
Odelceggeller as Fortetiüngens Bo
ihave ellet Vater»
» Polltiet ssger nu eftet Tyvene, som
sitkett vil faa ondt ved at asscette ce
dyre Esset-.
Dsd paa Gaben. Da en ele
gant klebt, Eldte Dame forleden
tom gaaende benaid Engtoftevei,
Kbhvtr. segnet-e hun pludlellg om »g
blev liggende srw d-d. En Amt-u
laneevogn blev rekvlkerel, og Damen :
thtes M- Ftkkderikslberg HospitaL
men ved Ankomften var hun bit-.
Vun senkend-les leitete sum en paa
Freverlkdberg boenbe Ente efter en
Mtstraende Mllitmk
i