Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, November 09, 1904, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ,,P«anskcrcn« udkommer hver Cirsdag og Fredaq.
OIISOagS-mdsavcks ,,Danskeren« kostet kun 81.50 pr. Aargang.
MAS
· W. Blasi, Revi» Lug-day o. SI» November 1904. 13. Aarg.
CI« - , » » -
Folkct s,.«r kalt!
Nooscvclt er valgU
For Stcmmekne Partcu
Modftnud faldt!
Valgtamisen var lige oed at bl.oe
Ubnagelixs mob Eslntninaen paa Grund
as de uvederknrftiae —Eiatelser, som
noslizngedee imod Prcosidenten og
baue Uldministratioin Men sont
Rai-wen rsar l)rdest, niaatte Politike:
ne aive Falk Lov til at take, og bei
ins-r nn talt vkd sine Zteminer, og her
er Iliesnltatet
Nogle af Rooseveltcs Oveci
tal lPluralitier
New York . . . . . 187,0(-0
Pennsylvania . . . . 2 5,000
Indiana . . . . . . 55,000
6 h cago . . . . . . 1()0,000
Illinois- . . . . . . ANTON
Lnio . . . . . . . 175,0i;«-«)
Iljtichiga n . . . . . . 142,000
Li!-i.-r-onsin . . . . . 60,0lsl)
Itslaszsaihusetto . . . . 1l)(),00(
livnnertirut . . . . . 20.000
Iowa . . . . . . . 160,000
South Dakota . . . . 45,000
Vermont . . . . . . 85, 000
New Jerer . . . . . 60 mit
Weit Virginia . . . . 25, 000i
Nebraska . . . . . . 60 ,f)00l
klllinnesota . . . . . 73,000
tt olorado . . . . . . 15,000
Valarnandskolleaiet
cis iw Pn Tsnl i
« i--t· tssi ionussc
Alabama .( . . . . 11
Arkansas . . . . tt l
lialisornia ist s
Colorsado 5
Connecticut 7
Delaware . Z
Florida . . . . . 5
Georgia . . . . . 18
Joaho . . . . . It
Illinois . . . . . 27
Indiana . . . . . if
Jowa . . . . . · 13
Kansas . . . . . 10
stentuckn · . . . 13
Maine . . . . . 6
Maryland . . . . 8
Massachusetts . . . 16
Minnesota . . . . 11
Mississippi . . . . 10
Missouri . . . . 18
Montana .
Nebraska . . .
Nevada . . . . 3
Neid Hampshire
New Jersey
New York
Nort Carolina . . . 12
North Dakota
Ohio
Oregon
Pennsylvania
Rhode Jöland
South Carolina · . 9
South Dakota
Tennessee «. . · . 12
Tean . . . . . 18
Utah . . . . . . 3
Vermont . . . . 4
Virginia . . . . 12
Winshington . . . 5
West Virginia . . . 7
Wisconsin . . . . 13 -
Moming . . . . Z i
Pisa-nimm 314 144 isl
Kort efter
Dorn-net Parker folgende List-Init-l
ntngs Telegrarn til Prasident Roosw
velt:
Roteinount, Esopus, N. Y» 8.30
p, m.-— j
Til Prcesibent Roosevelt, Washing
ton, D Cz
Holket hat oeb bere- Stemme ef
tertrntkelitg godtkendt Dere- Mini
Iratton diertelig Loktmttntng
Dem
Alten s. Parier.
AYAZQ Essai Deo
»F
Prccsident Roosevelt svarede:
Jeg takter Dom for Deres Lylømäh
nim
Theodore Roosevelt.
! NyGuoernøren
’Colorado: Alva Adams, DI
Connecticut: Hean Robert-T R.
Delaware: Preston Lea, R
Florida: Matthew B. McFaklane, »si
Jdahm Frank R. Go-c-'bing, R·
Illinois: Charles S. Denken, R.
Indiana: J. Frank Hanley, R.
Kansas-: Edward W. Hoch, R.
Massachusetts-: William L. Dougla5,
D.
Michigan: Fried M. Warner, R·
Minnesotat Robert C. Dann, R.’«·
Llliissouri: Joseph W. Folt, D.
Montana: Joseph K. Tonle, D·
Nebraska: Jsohn H. Mictey, RI
New Hampshire: Jobn McLane, R.
New Jersey: Edmard C. Stokes, R.
Ner York: Frank W· Higgins, R.
North Carolina: Robert B. Glenn,D.
North Dakota: E. Y. Searles, R.
Rhode Island: George P. Utter, R.
South Carolina: D. C. Heyward, D.
South Dakota: Samuel H. Eltod, N.
Texas: S. W. T. Lonham, D.
Tennessee: James B. Fraziek, D.
Utah: Jobn C. Eutler, R.
Washington: Alberi E. Mead, R. ;
West Virginia: William M. O. Dom-«
son, D. I
Wissennsim Robert M. LaFollette,R.
Wyoming: Bryant B. Broo!s, R· -
« Tvilfommr.
Optællingen as Stetnmerne er na
tur-ling ikke fuldstændig endnu, mcn
sag langs, ten er naaet, overgaar Nr
sultatet Rumblikanernes dristigsterors
kroabningcr. Man Esentede ikke,atRoose
Veljs Zikaioritet siukoe blive san stor»
Fom Mexiinleys i Ic!c)0, fordi DemoJ
kratz-me var mere samlede i Aar endl
for 4 Aar siden. men kset synes, soml
Roosevelis Ovsrtal ssal overgaa Mc.
Kinlens net-Treu alle Man og detl
taub-.- i Folteftemmer m Valqmands
stem:!:er. Pchinkcn has-be 292 Vald
sxgmndsftemmer selertrsral votes),
Rcoseoeli bar aller-ehe 7114 og faar
rimeliqvis 217.
Her « Nebr; gzar net meget laus
somt med Optcrllingsm Men at
Noochelt hat sejret med stot Majo
ritet, er allersede Uart not. Hvem af
Guoernørtandidatetne, der hat feint,
det er derimod tvivlsomt. Sna bangt
Optckllingen et naaet (100 Precinets
af 1.700), er Mic!ey, Republikanerneg
Kandidat, 751 Stemmer foran Berge,
Fusson-Kandidat. Ligesaa er der
Tvivl om, hvem der er oalgt som
Kongresmand i 2. Dksttsisktz men
Kennedn (R.) er 540 St. for-an Hinb
cock (D.).
Longt ssere Entelthseder runde med
deles, men nu vil of- vente med Re
sten, til det sikrere Resultai foreligger.
En vis, gammel Unge,
som levede i Stutningen af fottige
Aarhundrede i Blaafjsldene i Penn
sylvania, optaget med Undekspgelh
og Studier, siasnkede Ver-den scnn sit
Livsvætk et Legemivdeh der hat
frembraat meeriværdiae Refultater i
Heldtedelsen as Snge og Lidende·
Tette Lasgemiddel er kendt fom Tr.
Bder Kutser J flere Ln Gripne
Epidemier bar den vift sig at være
en ten Velsinnelse for Syge overalL
Den tenfer Blodet, styrker Jud-fel
fes-Organekne og bringet Snndhe
cen tilbagr. Den tilberedes i an as
Opdmgetenö Sonnesøn Apotbetcr
bot den ikke f7l Sang-. Den sælgetz
direkte til Forbrugerne eller nennem
LatobAqenfer. Sfriv tisl Dr. Peter
Fahl-new 112-114 S. Honne Ave»
Chicago, Jll.
»Dansteren« ndkotnmer dvek Ditt
idas og Fredag vg kostet tun 8150
aatlig.
Jordrystelse i Danmark
og Skandinavien.
—
Panik flere Sieben
(Efter »Dagbladet«.)
Nobeuhavm 24. Ott. J Gaar
Fokmiddags ved 113 Tjden ryftede
Jorden ikle alene her i Feøbenhavn,
men, fom det vil fes crf nebenftaaende
til »ngl.« indløbne Telegrammek,
ogfaa i ftore Dele as det øvrige Land
cg flete Siedet i vsore Naborigek, af
noqu ikke ubetyideligc jsordstælsvsligi
nende Stad.
Tette under vore Himmelstrøg, i
det mindfte i det i Gaar ftedfundne
Om«fang, tet usmdvanlige Form-men,
hat ganste naturligt overalt vatt den
største Opsigt og asdstillige Steder ja
Aef Folk en ordentlig Forstraskkelse i
Livetz men heldigvis synes det bog,
at man alle Begne e·r fluppet saa nn
genlunde med Ssirækken oq til Gen
gcelb bar faaet et interessant Emne
for Sondagens Satntaler.
KobenhavIL
Her i liebenhavn sporedeg Jord
1nitelfen samtidig paa mangfoldige
Fleder. —- Paa Dr. Prlemesvej sad
en Herre vers sit Zlriveboksd, da han
Islndselia fik Zvitnnielhedsfsorneinmel
ier oa maatte gribe fat i Bordpladen.»
J Sidevckkeksee txinedk en Frasse paal
Mulden og en Dør fløj op.
Ni) Rosenboka« paa en l. Salz
Lejlialsed sad en Familie Vieh Frolojsil
Esokdet, da plndfelia Vorbei rystebespi
quorcellan Da Glas-« itørte inod hinr
andre. s
J 4. ca 5 Ents- Lejlialkeder gar
Rnftelsen iia naturliavis De itaektefiec
lldfl-.19. Saaledeg fad en Dame i fin -
Lcjliabed paa Nørrebrogade 40 og
friede, da hnn lkørte Lampekuplerne
dirre on saa Blmnsieralasfene hceloe
foroverx en Stab-Idee fløj i del fant
nie ap, ca Gnlvet annaede svagl. Lern
aere net-.- E lsjcndommen spare-des en
lianende Rnsielse.
Hog en Grogserer Paa Nørrebros
nnde M folle Familien en stccrf Sit
ren: faavel Vindner som Stabgdøre
bevcrgede fia i dereg Hænagler, og en
af de tilstedevckrende, der gik over
Gulvet i del samme, maatte aribs
frem for iia for itle at falde.
Paa en 4. Sal i Guldbergsaade
fløj Stabgdørene, op og et celdre Vasa
ur ail i Staa; i en anden 4. Sols
Lejlighed trusede et Blomflerbord med
at veeltr. Ja, ser i en Siuelejlighed
i Møllegade sporedes Ryslelsen inde
ligt.
Hos Direktor Holm, Tvldbosdaade
2, iagttog man Fcenomenet fsom en
slætl Sitten, tilfyneladende med Rei
ning fra Sydvest til Nord-st. J
Bredgade 19 sprang en Dse op, oa
saasvel paa Ostekbto fom ud ad
Strandvejen sporedes en stærk antm
J et enlelt Tilfeelde fremlaldie
Jordrystelsen en Jldløs. der tunde
have faaet alvorliae Folgen J en
Lejlighed i Ravnsborggade siod en
nng Pige i Fast-d med at frisere sig·
Da hun mærlede den ftærle Sitten i
Verrelseh gkeb hun for fig og vceltede
Sptitlampcn med Krnllejcktnct. Den
brcendende Sprit antaendte Toiletbor
Tdets Drapsperi. og kun ved den unge
Piaes reseluie Optræden hindredes
Jldens Omsiggriben Selv sit hnn
enlelte mindre Brandsaar.
Mcerieligt nol sporede man ille
pan Telefoncentralen noaei til Rosm
sen. Heller ille Eleltriciteisværletne
lslev paavirlede.
Men over hele Byen talte man ou
den lille Formiddags-Overrasielfc,
der enlelte Siedet havde sat Straf i
Sindenr.
x.
-J «
Prosvinsen.
Om Jordrystelfens Meingsformer
og Virlnlnaet ude i Proviner og da
navnlig i dei nowlige Jywand, hvor
den fynes at have vist sig særlig stark,
har vi i Gaar Aftes, dels fra vore
TPrivatkorresp«ondenter, dels gennem
«R. B., niodtaget en Raekle Telegram
mer:
i Fira Singen telenraferede vor Kot-:
·1-espondenr.
Fil. 11,2d lonftateredesj en Jord
tnstelse i Singen Ri)stelsu:, der
ianltoges over hele Bnen san-: paa
Stagenö og stjenks Ihr, mi- rct th
. Tisi
Fra Aalhorg telegraferede vor
)ir«rrefspondent:
sel. 11,29 i Formiddags er det
nordliqe Jnlland bleven hjemsøgi crf
en Jcrdryflelfe, der var alvsorlkgere
end noget af, hvnd man tidligere her
pag Egnen har oplevet af den Art.
Rhfielsen kom fom lre kraftige
Etøsd sog varede otntrenl et Minut.
Stcetlesi synes Ryftelsen at hab-II
væree i Aalborg, hvor den merkedesz
rsver hele B.yen. Saa lrasftigt var;
ren, at en Mxksngde Siueure gik i
Staa; et Sted vceltede en Mittelnan
on et andet Sted flog ei Hns en ill.l
xclzeindelig Redne.
Hog Direktor Schandorf, Aalborg
Variele, faldt Kopper vg Glas ned
sra Buffelen. En Del Damer bespi
inicdc, og adskilliqe Mennesler fit
Kvalmefornemmelser, deriblath
inasrlvrerdia ncl flere, der paastasar
ilte at have »ja-riet Spor ikl Rhsiels
sen.
J Frue Rirle var der næt bleven
Panit, da Foll mckrlede Stødene on
ina de vckldige Piller bevaege sig. En
Taste flreg højt, at nn var den hderfle
Tag kommen.
Rhstelsen har oqsaa lunnet inærteä
i Hjørring og Sk-agen, hvor der sit-als
opftod det Rygte, at det var den rus
sifte Blicks-eileser der var bleven
ivrcenal i Lqu - ask- Fsapaneran dette
Rngte forplantede fig til Aalborg,
bvor det, faa ntroligt det lyder, antog
fast Form og vandt adsiillig Tiltro,
idet man henvifte til, nt Barometret
ftcd paia nomnsal Hofbe. Telefon og
Telegrassorbindelse lom lsEdt i Uorden
red Rnflelsen, men dette var snart
igsen ovrettei. Der stete, fandin dct
bioiil er oplhst, intet alvorligere
ilsheld.
Gennieni R· B. har vi endvidere i
Aftes modtaget folgende Telegram
mer:
Frederilshavm J Formiddags Kl.
UZ mærledes en ilke ubethdelig
Jordrnslelse her i B·yen; den varede
ca· 10 Selunden. Hængelamper cg
Mobler kom i stærlt ghngende Bedo
gelse, og Fænomenet valte betryrelig
Uro flere Siedet
Hjsrting: En let Jordthfteile
mærledes si Hisriring i Dag ved Mid
dagstidx den varede et Par Sehnt-m
Lasmiper og lignende i Ver-eiserne
klirrede.
l
Norge og Sverstig.
Til R. B. telegra«feres fra:
Christianim Kl. 1125 i Formid
dags market-es en Iordrystklfe her,
nsogle svage og et ftcerfere Stød. Flere
Skorstene faldt ned og andre blev saa
bestadigede. aj ldse maatte nddrsivez
Jotdrysielfsens Hovedretnsing fyntes
at være fydlig. Fra Byerne omkrinq
Christi-ankafjorden er inkløbet Med
delelset om, at Rysielsen er mærket
der; liqesaa fra Arendal sog Chri
ffrbianssand miod Vest og fra Elem
tnm mod Nord.
Jordrystrlsen er market overalt i
det sydliqe Norge sønden for Roms-M.
J det vestlige og nordlige Strøg var
Rystelsen fvagest. J flete Kirkety
saavel i Byerne fom Pan Landet, op
stod der Panik. Flere Hase hat
paart Rennen
Stockholm: Jotbrystelstn er meer
ket i Sollefteaa i Nordfvetrig. Up
sala sik den paa det meteorologiste Jn
stitut opstillede Senamowass en san
stærk Rystelss at den gssk af Gangep
Port Arthur saa godt
som indtaget.
Russerne holder endnu
fireForter«,1nen Byen selo
er ciaben for Japanerne.
Forljoldsvis stille i Nord.
Bereiningerne fra Østen lyder i dc
sidfte Dage alle vedholdende paa, at
Port Arthur er saa godt som indtas
gen af Japanerne.
Soaledes melder en Kornefpondecit
i Tolio til sit Blad i Rom, at Port
Arthur regnes for indtaget i dsen ja
panske .L)sove«dstad. Russerne holder
cndnn site Fort-In men Byen selo et
inod Nord-oft aabrn for den japanste
Arme. Men Japanerne vil itte holde
Jndtoa i Byen for ncerværende, fordi
den lan desto-des fra Liaoti Bjerget.
Lkielejrernes Bestræbelser er nu ret
Ists-e iinod Golde-n Hill.
Qa fra tsiiefoo meldes der:
Den russiste Garnifons Stilling t
Port Arthur blider ftedse mere for
tviolet. Russerne fsorlsader Anmeen
i Hundredevis og loher over til Ja-.
oanerne hellere end at gaa den visfeI
Død eller Udhungrina i Mode i »den
beleji sede Fæsm ng. «
General Støssel siges at have trut
let sia tilbaae til Liaoti .Hojen, medens
Japanerne holder en Stilling paa
«L«—’antai Hosen, lyoorfra de tun kom
niandere hele den gamle By.
Der bar fra Tokio værset udtalt
den Forniening, at det gerne lan taae
en Maonedstid, for Japanerne lan
indtage sde sidfte Forter, men det e:
oafaa lun et TidsfpørgsmoaL naar
diese oil falde· Japaner-ne er oirls
somme, ogsoa Isaar der intet høres om
Etwa Saaledes har Miedings
ltnrten i de 6 Uner, da man intet
lioote fra Port Arthur, holdt paa
rned at forskanse siq, bringe deres
focrre Styls i Stillina og endog un
derminere Rusfernes Skanser.
For et Par Dage sidsen meddelte
ooennceonte Korrespondent til Roma
lsladet ,,Gionole di Roma«, at Gene
ral Etossel havde underrettet Cza
ren om, at han ille tunde forsvare
Bven lasngere og forderedte sig paa ai
trælle sig tilbaae til Licio Tsang oa
Tigerz Tail Holvoen med 10,000
Soldater og Mariner. Selv Golde-i
Hill Vilde bl-«oe forladi.
Af Krigsstibene vsar tun Piobieda
slodende (afloat). Sebastopols sog
Beresosiets Drei soar to Fod ooer Van
det, Reften var funlet.
Retvissan oar brændt med flere
saarede otnbord.
Hoorvidt disse Bereininger er fuldt
paalidelige, ksan vi ikle afgøre, men
de fsorftellige Korrespondenters stem
nier, som sagt, temsmelig oel overens
om Stillingen ved Port Arthur.
Osm Stillingen nordpaa i Manchu
riet kan i Korthed meddeles, at begge
!
ne og nu kun vifer Tiden for Jord-»
rystelsens B.egyndelse. !
Malmw J Miailmøs nordre Tel»
marked-es i Formiddag ved 113-Ti-’
den en Jsosidrystelse, der synes at horc
strakt sig over en stor Del af SkandiL
navien. J Sydsverrig hat Rystelsen;
vasret stærkest i Kronobergs Lehn. JJ
Vcexfjø gyngede Hase-ne, og Folk iledew
fovstrækket ud paa G«asden. J Ryssby
Kirte i Sunnssrsbo Herred mærkedesj
Rnftelsen saa ftærtt, at Gudstjenestesn
maatte afbrydes, og Tilhørerne grebes
af Panik og styrtede ud of Kirken.
Bevægelsesreiningen var fra Øst til
Vesi. J Ljungby blev Gudstjenesten
l"qeledes afbrusdt psaa Grund af Jord
rystelsen. :
— Jordrystelsen hat ftnakt sig over
Skaane og Blekinge. J forstellige Kir
ket opstob der Panik. —- J Sivømstad
er ssere Siorsstene siyrtet ned —- k.
Hfo blev Kirkens ene Guvl bestadigei.j
lgSider forfkanser sig fremdes-es siærkt,
IRusserne opfører »mud hats« sit
lVinterbclig, og General Kuropatkin
synes at ville gaa Vinteren i Mäde,
hvor han er. Han hat ikke Lyst til et
nyt Angreb i Efteraaren Dierimod
«mener man, at Manfchal Oyama not
lmdnu tænker paa at faa Mukden til
Vintierkvarter, saa man venter, at
Japanerne vil angribe Rasse-me med
det føvste.
s
l
i
f Takfigelsesdageu.
I
!
Prcrsidentens
Proklamatiom
Vort Lands Præsident har usdsftedt
fin Talfiaelssegproklamatison for i
Aar oa udspeger Torsdag den 24. No
vember fotn almindelig Talsigelfesi
daa over hele Landet. Pro«klamsativ
nen lyder i Overfættelfe saaledes:
Det har behaget den almaegtige
Gud at lede det amerikanfte Foll
trvat oa ærefuldt igennern not et
Aar, og Tiden er kommen, da — l
Oderensstemmelse med lang og nas
brndt Scedvane, nedsarvet fra vore
Forfcedre — en Dag sial udpege5,
paa hvilten vi bør takke ham, der hol
der alle Nationer i sin hulie Haand,
for den Mistundlxeo han har bevift
imod os. Gennem vort eet og en
Fjerdedel Aarhundredes lange Liv
fom Nation har v? Været vielsignet
frem for alle andre, og for dette slyl
der vi alle Velsignelsers Fader vor
ndmyae oa hjertelige Tak.
Dei Aar, der er flutt«et, har vceret
et Fredsaar, lJud inden vore Garn
se oa Fried mellem os og alle andre
Nationen Vi bar høfiet rigeligi. cg
de, der arbejder med Hander eller Ho
ved, bar varet begnnstigede. Beleu
nina har oentet pata hver Erng Be
drift. Vi bar vceret fat i Stand til
at asøre vor Pligt mod os selo og
andre. Aldria bar der vceret en Tib,
da reliaiøle oa godasørende Foretas
aender liar været mere fremtrcedendr.
Meaet er os- aioet, og meaet ril der
fordre-s af os·
Vi talskr ille om, hvad der er nd
rettet ved denne Nation, paa en brau
tende oa forfaengelig Maade, men med
fuld og ærbødia Ertendelse af, at vor
Kraft er fom int-et, uden vi faar
Hjælpen sovenfra Hidtil er der aivet
os Kraft til at usdrette, hvads der bleo
lagt hen til os, efterhaanden som det
mø«dte os. Vi er taknemrnelige for
alt, der er gjort for os i den forbi
gangne Tid, og vi beder, at vi i Frem
iiden msaia faa Kraft til i den ende
lese Kiamp at gøre Vor Pligt uforsær
det og ærlsi«g, med Lyst og god Villie,
med Agtelse for os selsv og med Kerk
lighed til Vore Medmennesier.
J denne ftore Retpublil sættes Be
straebelserne for at forene national
Styrke sog personlig Frihed paa
Prøve efter en langt starre Skala end
nogien Sinde spr i Verdens Historie
Vor Succes vil faa stor Betydning,
ikte alene «for os selv, men tillige for
bele Menneslehedens Fremtid. En
hver Mand og Kvinde i vort Land
burde føsle det tunge Anf-v·ar, der has-.
ler paa lham eller hende, thi i sisdfte
Jnstans maia denne Sntcces afhcenge
af Jndioiderne, af den Msasade,«hvor
paa enhver af os gør sin Pligt mod
fia selv og hans Naboer.
Dersor bestemmer jeg, Theodore
Rioosevelt, De fsorenede Staters Prie
sident, Torsdag den 24. Nov. som en
Højtids- og Tialsiaelsesdag for alle
De forenede Stsaters Borgere, hjemme
oa n-de, oa anbefaler, at de hviler fta
deres almindelige Bestceftigelfe og
samles paa deres respektive Gudgdyu
kelsegfteder eller i deres Hjem vg tak
ler den almcegtige Gud for de Godet,
han har velsignet oB med ssom Judi
rider og Nation, og bønfalder ham
om, at bang gulddoimanelige Velbehaq
i Fremtsiden maa hvtle over ot.
Theodore Rod’l"evelt. f