Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, November 04, 1904, Image 8

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    M D. 4. griqu not
R
Blair, Nein-.
Dunst Gudstjeneste paa Swdag i
It dunsie luiherske Kirke til de sed
nge Tiber, Form. Kl. 10,30 og
Ihn KL 7.80.
TSmdcthsfkole i Kistens Bafement
Il. 9 Morgen.
—- Gudstjeneste i Kennard paa
Unbeg, Fm. Kl. 10.30. Ungdomå
Usde Efm Kl. 53 Sondagsskcle
per Sisnt Kl. OTTO Im.
Hver Toksbag Affen er
set Gnmnsastik i Darm College’s.·
Symnastitsal for unge Mænd fra
stair By og Omegn.
—- Vi er med Tiden her i Danish
Luth. Publ. House. Elektrisk Lysks
og Brit-kraft hat vi haft i længexe
Sid, og nu skal Vi have Dampvarme
spparat lagt ind. Murerne holder
fusi paa at opføre en Skorften langs
op ad Bygningens Nordside. Lg
»Boilek" tilligemed Damplednins
set og »Radiators« bar alt i nogcn
Tid været her. Naar nu Skotstenen
Ilivet fcrrdig, venter Vi ble pannd
lcgningen af det bete Apparat
Sau mangler vi blot Erfreut-For
tov for at were helf med. Men di
iqak med Hensyn dertil sige: kommst
Sid, Sommer Rand.
S k U l De de r væte unge Piger,
set pnsker at tagt Gymnastik, da kan
de faa Lejlighed dertil Mandag,Ons
sag og Torsdag Kl. 5 Eftm. i Mifs
Idathiefens Klasse piaa Diana Col
hge..
— En af de celdre Dunste her i
sind-, Christen Nielsen, hat haft den
Sorg at misie fm Dotter as forste
Ægtesialx Hun var omkrsing 19 Aar
sqmmel og tjente i Aberdeen, S. D
J Mandags kom der Telegtam em,
It hun var dad; hun blev saa send!
Instit, og i Forgaars blev hun be
stavet paa Blair Kirkegagrb.
Hun havde ligget fyg af Tyfoid,
Iten var for nogen Tiv siden blevcn
tast, men faa blev hun atter taget
Ied og bade efter site Pages Syge
keje paa Hospitalet i Abetdeen. —- VI
Ausdehan
Mifs Mary Guldberg un
Icrvisets Bkgyncdere sog viderkomne
k Orgel- og Pianospil, — tmsses paa
Dann College.
—- Vi hat paa disse Egtie i længm
Tid haft det dejligstr Efteraarsvejr.
km kan Erwies En Mund sagde
smledem ,,it is a perfect day-, og
Wende Dagie hat vi hasft flere af.
Dei er Brit-, som sasa godt sont alle
MS om. Farmerne mener bog, at
M var bedre for deres ,,corn hast
kng«, osm det var lidt koldere. Der
Haar bog nu rast med at fsre ,,corn«
k Dus.
—- Jvhn McQuakrie hat et siokt
Abg If Bygninggmaterialet vg Kul
M lasestr Met.
Matkedspnsek
Plain Rein-.
Himbe- ...................... pk. bu· HUJO
Reis Udellew .............. » » 34
kais Mak- ................ » » 33
dem - ................. » « 25
sugw ............... ,, » 66
syg ....................... » « 25
Still ....................... 4.23—3 40
South Omahq.
suche (good coknfed’ ........ 85.25—5.751
her og Krist(febe) .. Z.(i(s—4.00
spin ....................... 4 »so-J 95
En Kristens Jndtægter og
Udgifter.
As J. de Lieka J Omscag 10c.,
Wunden 20c.
Danish Luth. Publ. dense,
Blair, Nebr.
—.—- .--——.———--——..» — .—...—
W Exwaion Kate- lo chiuso and
to st- i.ouii via chicasm
Via the North-Westem I«jne. Exem
ticm ticltets Will be sold dailv until
Nov. Both, inclusive, with favorahle
ten-n- limits. Apply to agents chi
nso s NMb-Wcstern R’y.
M M Wto sama-dient Uvescoch
EIN-Noli sc Obst-Iso
TII the North-Wettern hine. Steur
sva miet- wiu he sont Nov. 20, 27,
M R. limited to return untit Doc. S,
Wus. Apply to agents chicago G
Mssecma Py
swajiksikssafz 1
En i geb Drift verende Reparationsfor
retniug med god Bifottjenefte, i et siortdanfk
Settlement i Besten og ncer ved dansk Kiste,
tun mcd tilhmende Rjettbom faaå til sichs.
JO» Tolmks Kontant behende-L Billet mast
ket l) senkt-S til ,,?aniferen«s Kontor,
Blatt, Nebr.
. -
Tut ealg
M« Ihres c et daan Settlement t den jnd
østlige Pakt at Unmut tsc-» Neb. Prtg
sit-Un pr. chrkgx U Mit stidvest for Braba.
Ux Mtl Im Dei-matt P. 0 .st0re og Flede«
thiotL Nodt :«attd. Udmasrket Ptctds tot
Zum-Haut oq Faun-ing. stiikgexig .N,
man-us sthe Turn. For tust-more llndet
retnutg tktiv tit
Name Z. Ictelseth
Terminen Unmut Ho» Neb.
Blair Electric Liåht ö- Power co. «
IT Rsfs If III «
k. Y. cAPlUR Eier
l)(-n dygtigstcn kiulitleste ng tin-sit sah-Inn
Iniskes «l teuequ X(-ksk;»-«kis.
Mem system. Nattieaeztc Fri komyclte.
Tritudene sinnigem-— i klumsms est-T uns
Ste Zlkktodsn
Elriitcidir Ich-Mich ..l«"n tun-DR Skasnnv
·). —. v. Nitpitmtmncss goelt utlsoth
Weiubrandt vil bcgmtde en
tm Restaurattt. Alt til billiqstc
Prjfcr! Kasse 5 Cent, Lunch I) C.
og hojercn Et godt Maaltid 25 C.
Rad for Ealg til fra 4C.ti110(5. pr.
Pund i hatt-Z siodudsalg vcd
Siden af Restaurantcit
or Upres 1«’0rketujuger lms dem,
der Insekten-r j vort« Blasi.
Hetoed heuledes Erede Lantssntasttds Ly
mtrrkiomhed paa, at jeg den ZU. Ang. over
tazzer den as Mr. Bombs hidtil dkevne
Sittebeforretning Mord for Croweug Ofsice«t.
Anbefalende mig paa det bedste med at Zäagg
Arbsjde hetthorende under zagen
Afrbodigft
Rjels Zehnten.
Fineste
Kvalitet if
Nin-Wo
klom.
Ptis 51.55
pr. sæk.
lIUaIOUlhs
P. Z.
« » rhsshssuas
(
i
.
Liikmk st-- as Sud-m I Bis-Is. (
VI u r i::« ». xrder — Ums Am bot Un»
stkknr CGH »I, s- . »Ist-L Bim- Iaconsz ers :1r«·s vgl
UUIC YLDDCI UUP To DATEss
Lob Todtsx Hsn F: otcszizsrrwmtttq. her Mitei- bitt
starfte Urth « N te Messe Mord-L nq her Var man.
most for sjcte si. nqe. l
- - THE Zum sHoE co. — -j
i
f
l
I
S ; .: i mer« E TMLOIH Ms
Punkt-es ToxlekiAktIfle1, Zithe, Vot
szcr ou Kamme. I.!("aintg, Ehe og Tapeker.
»Hu- -«-1ry". Yo s me- og anemr.
Tocrnlxretr Tiloagumg as Bnlmx : : : :
W. M. MARTML
—-s Fonetninik i —
.Hardware,« Landbrugskedska
ver, »Buggjes«, De Las-als Fig
re seperatok og Symaskivent
I
l
-;-t«ank H. Strahlan : :
« sank-am «
Almiudelijz sagforekkorketning used
Kontor i »Die Pi10t"s Bygnjag,
sitt-. hebt-.
.
DR. .
F. R. sTEMÅRT. ·
kirc- os III-um«
Immo- ovet hatt-us Amme-c
H Zwit. . . . USE-. El
D.Chrifienfen : :
: : Mem-Marter
anbekalet sig meü let-h saxiet ojz m
get Kod samt celleky og canned Fig-L
Dagem bojeste Prisct betales for
Zwist-, skivcl og Hierer
stil- Pbm ic. Blut-. Neb
lElaits Statt- Bank
Gammnond 075,000.00.
Almindelig Banifortemin .
Billigsie « engefot-ie11d(lf-I.
«Cattle Pauk« modtageg til lav Nie-ne.
I.W. Kennlh St» Vteftbestt
IsI-szk8. III-e Frei. T.(I.21.svms,lsm"
f
I Nu er det ij ajgiveL
ltm vi dar faact note nqe
Vintervater.
Bi has alt, hvad De Insta.
Um inv og Hi- os Leillighed m at lade Dr
spate 25 m O pcr. pag alle Lake-.
Sas Bros.
M betete hsiefle Pri- for alle Lands-robusten
Cedar Fall-, Ja.
Emilie Olsen refser i denne Uge til
Blair, Nebr» hvor hun vil opholde
sig hos Professor Vigs. Hun tænter
nol ogsaa at ville gaa paa Stolen :
Vinten
— Mr. G. Rivington, Ejeren af
,,tl)e second hand store«, afgil sids«e
Qnsdag ved Boden efter tun et Par
Ugers Sy«geleje. Han var 42 Aar gl.
og hat altid tilsyneladende vceret
fund cg steckt Han havde vceret
Medlem af Byens Brandtompagni t
25 Aar. Begravelsen fotegit i Son
dags under stor Deltagelse.
s— J Mandags ægteviedseg Pete:
Claufen og Christine Gram. Dei
unge Par reiste i Tirsdags iil
Clarksville, hvor Clauien stal bestys
re en starre Siocljarm.
— Gamle Søren Andetsen er nn
med sin Familie flnttet ind i deres
nne Hjem paa Hjørnet af Grove og
10. Gabe. i
—— Gamle Niels Jacobsen reiste i;
Mandaas til Eiour Falls, S. Dol»
hvor han vil bo hos sin Datter og
Svigersøn.
— Tre unge Fnre oilde i Mandaas
Asftes more sig mer at smøre »Wa
gon Greafe« paa Spornen-ins Stin
nerne, saa Voanen, naar den koni.
ille stulde lunne komme ap over Bak
ten paa Fremont Str. Men det hav
de ncer blevet dem en dyr Fornojelse.
Tagen efter blev de arrefteret, og da
ail Det not førft op for bem, at Sta
tens Love ftrasser den Slags Foran
elser med ev til 5 Aar i »State Pri
son". Disse flipper bog not noaet
billigere.
— Martin Jrerfen flyttede i Onk
daas med sin Familie ind paa Mr.
E. Higlms Farnk. en 9 Mil Vest for
Bonn Christian Mslgaard, der i
Sommer bar været mai-kamen flvts
tede samtidig med fin Familie til
Vom
—- P. N. Nielien, der i Sommer
bar boet oa arbefdet basi- P. H. Nasi
mnssen Vest foanen, er oqfaa i den
ne Uae med fm Familie flvttei ti!
Vven
Drum, N-. br.
Endftønt den polin te Vc la! a m p
nætsnet sig sit! Ende, og det fnart
sta! afgørecs, boilten as Fiandikmtet4
ne stal blioe Vor nasste Extra-Nenn
maertersp man i Aar saa at figc iste,
at det er et Ptcksldent : Aar. Der
irnod er der en anden Zag, sont i
adltillia Grad er Gensrand for Falk-J
antale, oa da det er en and Zack
bør ,,D-ansteren«k Lesen avreå be
lendt med den.
Hvosr fom helft man kommt-, kt
den kiktelkqe Situation her i Settles
mentet det vwsenttiae Zamtaleenth
Menigheden hat i 26 Aar haft en
Præst af den norste Stuton og nu ck
Spargsmaalek stal vi have en norft
Prcelt, ellev stal vi fort-ge at faa enl
Prcest fra Den forenede danste Kir
te? Det vilde jo von-e det natutltxp
ste, orn en danst Menighed for-legte
at faa en danst Præst as et danftl
Samfund, men txt es jo in- saa teil
en Sag at løsgøve sig fta Synodenz
Man er saa vant til Spndag efter
Sondag at lytte til Fortnndelsen as
sken »tene Leere« om Luther-, og man
et formanet til at vogte stg for ,,U!
ve i Faarekleeder-«·
Jmidlettid vilde Tanlen om title
lig Betjening fra Blatt næppe vaeke
bleven tfl Bittelighed for net-veren
de, om tkte et Pars Mcend udenfor
Menigheden hat-de stillet sig i Spitz
sen for Sagen. Eiter alt at dstnme
gjnde Menigheden sit yderste for at
faia en Praeft af Den nmsie SynOde
hertlh og en Komite mitsamt-, der
sknlde forsoge at faa udenforstaaende
til at substribere til Præstelsm og
man springte at faa Danstetne ved
Hill Cteek og Kennard tnteregserede.
iMen Hill Cveek Danstetne vtlde itte
vcete med, og tun enkelte lyttedes det
iat faa ved Kennatd Paa samtne T d,
sont dette git for sig, var den anden
zLejr — disse, der Instede en dankt
kPrcest, omteing med en Liste oa sam
Jede Underltrifter. Man strev sit
Navn under felgende simpsle Sekt
cntng: »Vt undertegnede fluttet os
Flammen aned det Formaal at faa tit
Jelig Betjentng fta Den formt-e
dankte ev.-lutb. Mck
l J Les-et as W In hqu- Listen
26 nat-Müssen as Mike adsttlltge
var MustghedstU
l Dem kuns- tp syues at W utkpi
North Dakota Krebs as Nu for
Ejkede danste Kitke afholder, am Gut
vil, sit Eftetaarsmøde i Zions Me
nighed ved New Port, Ward Co»
N. Dak» i Dagene fra 20-—23. No
vember.
Mødet begynder Sondag Inn-»id
dag Kl. 10 med Kirkeindvielfe. Ung
domsmvde Sondag Eftm. Kl. B.
Emner for Mpdeh
1. Konsirmationen.
2. Missionem Matth. 24, 14.
s. Omvendeksens Frugtet: Mth.
sk, 8. Tankesprvg for Modeh
(k7s. 2, 8.
P. M. Pe te t se n,Kredsformond.
Missionsmødc og Jndviclfr.
! Den 11.——12. og 12. November
Eli-Er der i Blair om alt gaat veL
Missionsmøde og Jndvielse af den
ny Stoiebygnsng Modet begyndek
med (—«51:dstjeneste i Kirken Fredag
Affen km 11., fortsckttes Lørdag U
Ermng Jndvielfen bliver Son
dag (Tftermiddag.
Verm-er indbydes til med os At del
tage i denne dobbelte Fest.
Hdiss Præster kunde komme om
Torsdaam kunde vi med det samme
faa et Var Moder for Præster.
Gcsr nu Alvor of at besøge os i de
Dage, sog meld eders Komme helft
inden Zondagen den S. Nov.
K t. Anker-. Bleir, Nebr.
lkad irncd Den norlle Synode, niens
tet man Z denne Forbindelse erindress,
at Menigheden aldrig formell hat
stuttek sia til Synodem uagiet den
dog km fipltet denne med sine Gaver
og Oste.
Doa bar Den norsse Snnode langt
fra til Hensigi at lade Menigheden
lejle jin egen S-.
Pastor C. S. B. Hoel, Newmcm
Gran-, Nebr» vil midleriidig komme
der en Gang hver Maaned, mod at
Menialdeden betaler hans Reiseudgif
ter. Han vrcrloilede i Kirlen sidfles
Sendaa Formiddag og Affen, omj
Formjdraaen lpaa Norsl rm Its-Z
lenen naa Engelsl. Deguden vill
Zum-dem om Menigheden Elle set sia
i Sackle til sclv at lønne en Priest,
rekkle en hjælvende Haand i Form afs
et Himmels-e Dnllars aarlig as Mit-is
sionitassfen
Telle, at faa Hjælp of Mission-S
lasfen, falder dog ille riglig i Smasgj
des de velhavende Farmere, selv ho:—-·
disse, der er mest loyale mod Synoi
den.
Farknerne er lom Regel vant til til
flaia paa eane Ben, ille mindst neue
del angaar Pengeaffasren Og des
de flesie af dem er Begrebssforsiellcn
mellecn »Missionstasse« og ,,Fattrg
lasse« faare liden.
Dersom St. Pauli Menighed og
disse, der snster lirlelig Betjening
fra Den forenede Zirke, runde sluite
sig samtnen og i Falles-floh lalde en
dansl Præft, da vilde der ille mere
blive Tale om Hjælp fra Missions
lassen. «
Der vilde tmrtimod bllve en stor,
velhavende Menighed, der- runde dyde
en Prcest en respeltabel Len, saa hart
runde do herude, og ofre sin Tid sg
sine Kraftet paa Mlereighedsarbejde
og Missionsarfbejdr. Thi Arbede
lmatten er stor. Hasvde vi bllot den
’rette Mand iblandt os!
Der hat scoa harret adstillig Tale
om et Lolasle til at holde Moder i.
Thi selv om vi nu var over en Snes
Familier, der Inslede Beljenlng fra
IDen formt-e Kiste saa mal-ne vi
Hjo dog shave et Sted at samles. Rog
lle foreflog Stolehuseh andre Ton-n
;duset og alter andre, ai Moder-ne fo
Erelsbig runde veerse omlring l Hieni
!mene. Dog var de flesie as den Me
Pning, at runde vi faa Klrlem var det;
kdet bedstr. Og dsa den alllgevel kun;
;fjceldeni benytledes, anmvdedes Me
nishedens Truslees orn den fornsdne
»Tilladelse.
I Forhaadentllg komme-e en af Pre
zsterne fra Blair herud at holde Mtdt
sen as de Ferne Sendaae
Mere om Sagens Fremgang senk
zvr. Korr.
Nokthsield, Minn.
—- Pastor Simonsen var i sidste
Uge i Audubon, Jn» i Fortetnings
anliggendet.
—— ere unge hat organiseket et
Sangkor dg- samTes hvet Tirsdag
Akten i Pastor Simonsens Hjem og
into-des under vor Organist, Mis
Fkvrence Nelseng Ledelse.
Janus P. Jensen.
ITHONE s 4fis-IMMEN
I Belagioneket Fortemins i.,VtkII-ste«,
1.Sssvez«s og ,.-.istqr.e« Fotste Flusses
. am med Nmyu m Solidisef og Smugs
Jst-ed huj sm- billcqe og hemmte- Jok
pttichni subver V Wunde absolut teil.
.y sum p- lss HJ Y-» « q- pq quk
Espiux sc .hi!;zk-««iq. JZZZIiL JMIL
s etsom TO »Un- .L«:«Ie- euer
. Diseiixudtawk «·: umng
must-I Hai« Em, heil Sekt,
Vadfættc Jln Taste-i bemlek
del ng m lobe ttl billige og
4423 bestrmte P: Is» tmcs
ED MATTIUESEN
n LAIR ;: :: :: :; NEBR
Tssr M Mr store- x Y
BlatrAlsIkslmgrn us «'«l’ne Tanne-s
tlve Plon l Inn-« CO. us (,«liiclts(u" Ul
Iiyclek Kot-enn- qf ein-.- Poete- elle
Zlikihsvmek rmspmmsnde For-leie
Vukt Firma Inn m Umk- Ums-ekeln
sorkestningu ng III- Verismus-»statu
skeL Den Ax«iiI-(·ks.-«stts mnlns Kab
nuknd lieu-les ("-r».-----«-n»-. Neste-r vl
tue-d von- Runde-. Yi hats-yqu ps
Jrihedstr vuns Lands-meint til at
komme »- wtsns sum- lsjnnmks hns ns
under disk-s- Uplmlss l llxkn Nye
«Bskknhn-’ husk link-. ;
0. c. THOMPSON Eier
cROWELL
Lumbor «
Grain co
Kobet alle Stegs .,Wmin«. Sælgek enhoet
Just af Tpmmet samt Jul, Kalt og CemmL
Rom ind at ie vote Vom og hste vore Ptiiek·
rowell Lumber
and cis-ein c
tat-Am NEM. ·
lm Gutmslmw WHII sher
K. A. l'E-1"l·kl:s·gx, llvslyren
listing at lww von store- Lag-il
M Uns-erles, l)kyg»-,(ls ng Hin-«
Vl vll gemi- viscs Dem von ny Gro—
cery—De-pi«rlment. ; : : :
Dissens klojpgtci Wiss-r dick-Use for alle
Furmxsrmlukten
Ppthwdel-..gg.åstkxxksjlxsdi
km- velipmltp LinidsnmncL Its-IV lRXs
ERNer tnmllxlgsst en mu- Furssvninsk us
FlNR lictisilIsNA kann sit-lut-- til sum-lisp
Prigesh Ums-.r1g-«r Lan-sing XII-»Hu sue-il
luld Garanti. Him- snl- -«’ s.l(-i«-(l -«c Itv
lig licrssynet nn il un ny (« .;u Lukmnulsv
n est i all-« LIMan r »Aus-UT til m gero- ile
U Fasse-! lnknlmnsndk
VJsr Hm- Issil nt disk-gl- jntl hu- hanl.
Thos. Pl Lippinoos
TI-(III11x)l«--n--nl Denk-Dies Mult- GL.
Ums-. Noslk sm- tlns sollt-umk- L«s»tls
m- lmnil tlsnt nun-l lu- vol-l willim
Ul-- «--xt Milqu hist-klug Hindeer
Hinsier sinkt-s ins-l THE-ins- Äi Ists-sltI(-l(s«»
san-l swwsk-gs. Haku-km- hnss ki c-· A- swess«1)g.
kpsl Ju« kkl Lunis-tu Acri-um«- Iklud Flills
J. E. LUTZ.
Cravmonumenter.
maximo-. cis-wir
Blatt- ! Nebr
Poul Rasnnwfcn w til Este-z
Swllts Ums-Ulr· Tit-Masc» Fund lus
8vm. svnti lllusstl Nrnl im Knmtuws
ng Pia-ins- l'»ultr)- Umn- lnk Eli-titu
stclsess llcts skm billigt vom
lm suilts ()mslm.
Svla Lohe-s Ul Dass-n- lmjeste Pklswh
Anmut-en Livety zahle. Blei-. Nebr.
Hjcm for Dunst-e
i en dejlig By med den lorenede Kir
kes Stole o en limit. ny nirle med
en nor danl Memghed.
holt nagen Tonik- ikulde Inlke at
leve deres Famle Dqge iblandt der-I
Landsnukn fda lkriv til underte ne
de om et Hiem i Byen eller eus
Nachth- Iamn s. plain
Blut-, Reh-. Land-samt
Alcid toneangivende i
Pielforrctuing.
Islget nsjt ethoett Ftetnstndh Absolut
Gatanti for hver enesie Sck Mel. ijv en
Sal. Bedte Brod — billigere Pris
LWMHM co
Mllloks of lcxetelliknt klom
Blair ZIoihing Zo.
contauslvemle l —
« Mos- oq pklur. Ä
»A.cASTETTEn.
hastonelninz Nil-. Hebt-.
Banken aabnedes I Blatt Wil- Ist-d
en Kapital as Ist-»Wo, og l TO
ovekiliger voke Aktion en halt-Ali
lion. Bot Fortetning er aniet for
at ver-re et ai Goumiets mang
FremstridL Kam lnd og gpc Ist-return met
os· Euhvn Entfernung, sioc ellet li e, er
ps velkommen,
MARIE A. NIELSEN,
DUSK LÆJGIL L
Osslu over sltlt Give Gme.
Offic- Phone 'D
oaa til CKOGIPL
Midian-are store.
Usu tot-et- bocisto Kvaiitot oS sslgei
til willst Prisot Kot nat-or oSsSs
M Unite- sammt Var-o, der sszi ti!
samme- Pkis som km Kiont mory
( o. moei Tiiiæ Si Fraggo Hei-Si Sives
kem Pr not-m d mrksdr sit-t- iilenhvokTid
i r gyidig i sienmz Port-editing ASt fo
See - Willk- Woklkinq Ist-hins
l:. II. Mangolci.
For-Its Klasses Fotograsortotnins.
Alt « up in ihm-« knu- i·’ otoSmiiems
Omrsssuia löninsor Akt for-starrer Ars
iitdjdos mißer i lilyktnh Pest-IN eilst
tin-usw Vnndinrm Nin-II
Citikens Stute Bank»
Wmnnnioud III-Linn Alm. Doktrin-reimw
nge man-s paa Land ng »dem
Blum-zinan pkm Penge soc Jud- og Udland
»Na-. ir- nl T( qnts bjiligske num.
F H Memhikini, M. Mund-Hm
V- uk — Vire Meinst-ist
T II . Munnnrrt, iiuihum
Pf: Wir-Is- THE-H NR zo.
--«--.--·
J. I. U N R U H.
khigdeliokkctning 03 s-U».-s«k»;mk.3"
sägt Glilvlmpptsr. lkvszssstusmwz
l List-«- «L7 72!i.e««t!«:mnn-«s
Slsisn Nest-.
Land i den damit Siim m
ved hurimoi Gent-i i-«»sk.s(’».« fx iu
kom, baode Prwne ok; ondkjsshst !'1x: u
fcktdeles god Kvaliken Anat-aktive VUHI m:
Vetingelsck heut-endet nun-. M ni
Rikck C cbambem Kcal Ein-te Ase-M
slcsh Nishi ita
U. HTUEZS
:MED·C«NALIA:
SLAlR - - - NESR
Husk Heils-is her-min- II:«·t--."-:!.·«- ; « 11 ins-m
Uden Hier Helbxcbelje ixczzm fass-Um »
! Iohn n. pechsc.
sinkt Für-ils- M ist-dyn- Gninrniss til Im
cesns Muts-sto- Immer
Pokcruulnsvssek I fis-f Volk-Alk
- Nebst-It Phan- l5. Bkslk Phonc kss
f mai-. N--p.»;«k·,»
c. S. NlELSENS
! Crocekies and Meat Mai-ket.
. Den ny danske Fokketning ved siden sc
"c)anj5h Pub. Hause. Reel Seh-unums
«llmk Bessersan
Amäsiixslssr H-( ny Luni-r sti Ende
Jtiwsrns til hakt-us Ins-um Frist-II
l(-«-1»«r Sinon-. JCU isks Fjssrktyr sinnt
Null-·- l·«·»'-«1«-Is»ki1.l-.to«r til den hvdslc
J'I·«-. sun- I—..s.n Y-« Nil-« Umlf UIIFLIH as
xrzma Knil km 1’ ilixnshsmws Ue v«l
.«17i(1 findt-. ittl«11r. Nun-on hal- extra
ztjmlt Kuc, ug .u Just heult-r sig ZU
Lin-lic- hus hinn
Dr. C. c. Coibg
o Dentisi. I
Fsrsse Klasse-s Art-Hm gamutmt
platt-. Uebr
i
Hardwar : : :
!
» Alt, bvad en ssxsie Hasses Hatt-wart Stock
met, vil De sinds 1 den gamle, soltde
: : : Akndt Hardwarr.
!
’ V. F. Holler og Mo
«
, Oe er! gengPekersen hat over
m pkamu for Salz,
endvidm man e an
dre Ejenbommr. Reel Behaatdling· Lands
masnd bedes henvende im til
Magens Petri-im,
Blatt Bhoae 140. Blau-, Reif.
The
Northwestern
L l N E
Gut-les I
Dobbeli Spdk
Jætntmae mellem Missouri Rivek
055 Thier-Ha
direkte Linie M st. Paul-Uta
nen miss.
Dis-eite- 1«i11ie til Block »H
llrnvend Dem til missan
Aqent tot Frist-V Kost ojz Kote
lliuntsk.
Jernbaneliste. s
—D
Einean si. Psal.
Minos-poll- s onus-m
s y o p a s.
Nr. 7. Omshs Fug-enger · . .8.20 kno.
l. do. do. . . . just-« -—
- ö. Co do. . . . 8.21 Est.
N okel pos.
- 4· Twin City Pay-enger . 7«17 kkm
· 2. muux City l«ussmjgok . . 2»(s litt
— s. Ode Fuss-engen . . 6.35 —
Nr. t. s. 7 os s dsslls unt-lasen Sinkt-m
edle-so s n. w. I. II.
V o s t. 11 n u
Nt. sb. Llncolu Pan-engen . 8.10 ka.
s 's. Block Ilills Pass. . . fis-zu Ett.
A s t p n s.
- s. Uc. Vsllsy PM. . . TM ka
U. Chicago Umtwcl . . . »so Eit
Toset Nr. C. s. 7 os s sitt not-U- 0 I C. o
sagst-Ist Ist o- von Cis-U- Ist-taktisc