Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, November 04, 1904, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    zyeö insketeM udkommek lmer Tirsdag og Fied 19 JfrcdagS-udgavi ,,Danskeren« kostet kun SHHO pr. 21c1rgang.
, fd
-,« ch . « ,. --»- -.«- »—.»»— .,-«»-«-.....»..—. .—-..,---».,-—.... -W — — — —..
»J»
jis s; di, Bis-« Rev- , medag d 4. November 1904.13. Aarg.
P - -
sey japansk Seit-.
J St. Petergborg srygtet
man. at Port Arthur er nckr
sit F- n l d.
Forsl meldte et Telegrom sra
Manchuriet over Rom den Z. Nov.
at Eltngserne i Mandaer- lmode taln
2,(«,I0(.) Mond og site Kanonen og at
Japanerneg hojre Floj on Centrum
sortsatte dereg omgaaende Bevckgelse.
» ligesan at Japanerne foran Port
Artnur havde togetfforterne 150916.s
Te senere Meldinger snnes illc nt
stadfæstsr, at et Zlag of sna stortOm
fang bar sundet Sieb poa Shctkhess
stoben. Men bog berettes der su!
London under P« Nov» at General
Lin ifolge Telegram til Tolio hat
vnndet en Sejr as betydeligt Om
foncn Fire rnsstsle Reqlinenter on
greb i Zondags Japanernes oberste
venslre Floj i Vest oed Hunsloden
Slnget endte med, othrsserne mont
te singte i Forvirring og med stort
Tab.
Jason Fluropattin meer om, nl
Japaner-ne hat beqyndt Operationecl
pnn begne Floje, og ban mener, at del ;
·tnder paa almindelin Fremmatchi
Ter her nasan lndt Rngter um« at
Japaner-ne nor gjort slereForsog passe
nt generosre Lone Free Hosen, rnen
om kenne Etslling er omfattct i den
vnndne Sest, siges der intet om.
At der i de sidste Don-.- bar Va
ret alminkeljgt Angreb paa Port
Artlyur, del sternmer all-e Muhmqu
overens rm. Tet beqnndtk den LU.
Okt. Betemingerne out dctte An
greb t«l Tolio dar kalt skor Aan
stelle i St. Peter-stumm
Fortune bontburrerei ooldsomt
med Belesrinostanonec en der er
lxrot nndserjordisle letiner under For—»
terne. Dette i Forbindelse med, at
den japansle Reaktion efter 6 llgersI
Tavshed nngaaenbe Belejrernes Ovid-i
rationer bar udnivet en Rapport ow,
at deres Bestnklrlsssr er kronet tan
Held, overbevisrr de militcrre Auto
rileter om, at General Nogi efter
lange Fooberedelfer itle nlene gor st
overotdentlig Forng oaa at indtage
Festningem men fkler sig saa sitler
paa Seit. at Resultatet nf de forelo
bige Operationer er offentliggiorte.
Det et ogsaa ret betegnende, at ilte
olene Beretningen om dette sidste
Angreb osient«liggores, men Overssgt
over Qnencrtionerne helt siden 1.Auq.
Der gier detailleret Ooetsigt over
baode oellyllede og mislyklede For
sog, og hvorledes de er vundne der
til, hvor de ev.
Il· sc O
Om Russeknes Felttogsplaner for
Fremtiden berettrs sra St. Peters
borg, at Russland stal have tre store
Armeer derinde i Munchuriet, under
Gemralerne Kanlbars, Gæippewberg
og Limvktch, og Kuvopattin sial ver
re Weral over hele Heeren, sont
da oll tcrlle 500,000. General Faul
hats stal saaledes være Kuwpatkinz
Eftecfolger som Besalingomand over
Il. Arme. Han stal viere udset vertil
as Kuropatkin selv. General Erip
penberg sIal tonmandere 2. og Lines
vitch B. Arme. Denne Plan vil dog
itke lunne iværlsættes for end til
Iowa
»M.-—
Godt dkomt
Im Ned Wing, Minn. formelles
folgende
Reis Laus bavde enDrøm forleden
Nat, som viste sig at vcrte sand
Tfok noqlekage fiden kom to stets-!
mede Mænd til Red Wiing og tog ind
i St. James HoteL De lejede et
Pak Heste af Jsohnfon öd Lanz, som
hat Lejesiald, o·a sagt-, at de vi-lde
Ists til Gvodhur. Den nieste Dag
sit Lang et Telefonbud fw Monde
ne i Govdhue, som sagde, at de Mc
havde tunnei komme tilbage M Red
Mkekk! J næste Uge kummer
»Tanfkeren« knn een Gang, nein
1ig paa Onsdag. «Se 4. Side.
Wing om Aftcnen, men wilde vom
der i Lobet of Dagen. Da de ittH
tonl, telefonerede Laus til Godhuei
og fit da at here, at de to fremmedH
itte alene var rejft af Steh medLangj
Heite, men havde lejet et Var Heste af«
T. -O’Reiley i Goodhue cg var reist
i modsat Retning fra Red Why. I
Laus vidste, at der var noget galt.
paafckrde, og udtog Arrestordne mod»
de to Mænd
OmNatten drømte han, at han saa
en Lade nckr Jernbanebroen i Can
non Falls; i Laden saa han sine
Heite. Nceste Morgen reiste Shsevsss
Lundquift og Laus til Cannon Falles
og Lans gik lige til den Lade, han
hat-de dromt om. Der stod baade
hnns og OMeillys Hestr.
Sherisien kunde spore Mændene
faa langt fom til Northsield Hvad
de var efter, et en Gusche Shetifs
fen fror Me, at de var Hestetyve,
ncen at de er Banktyve, som tog skg
en Tut for at se, om der var Ban
ker vaa den Egn, fom de kunde plyn
dre.
En snartaadig Kvinde rcdder
ct Tug.
ffm La Crogse, Wis. melde5, at
Mira -3l1«111lritia, bosat nær Te
Ento, bleo Dir-let af et Paösaaertcg
can Vnrlinaton Bauen, fom ait for
!-i lxknkxsz Huss Sil. It om Morgenen
Ja htm ittsk levt i Eøvn igen, stols
tun c» Da ask Iw· Genstinnet af et
itnsrtt Lns in Jembanesvoret til
trat breite-E Lomasptsombed ca hnn
r»daa»ede, at en mirs-re Jernbanebro
Hrændte Vlntagelq lxavbe Gnifter
ira net netop passen-de Lotomotiv
iat Jld paa Broen.
Hnrtia satte hun iin op paa sin
Te Ento, den nasswssste Statio!:.
Onn iit jnit vasttet Etationsforvali
Hnn sst just wettet Zeitionsforval
term. da Und-In as set tommende
Toa kirrte-z oa Et: Vesignaler blev
sat nd. »
Der er en Zl7.1.111ing sra Jernba
neitationen til dct Sie-d, hvor Brer
brcrndte, oa da det var et langt Tot-L
lunde del itte været stanset, efterat
tet var naaet til del Sied, hvorfw
man tunde se Benen.
Japanernes ,,Hmm«.
i Det japanste ,,Banzai«-Raab me
ines oprindelig at stumme fra Kinn
sog ivare til det nordlsnesifte »Man
jiusi«. Man bruger temmelig alminde
»lig fom Tilnavn til en linesisi Kei
)ser: »Man sui ye«, d. v. s.: »Titusind
Aars Fader«, og vil dermed udtale
Ønstet om, at Aejferen msaa leve i
10,000 Aal-.
Naar Japaner-ne raaber »Banza««,
Inster de altsaa, at vedtommende
maa leve i «is),000 Aar —- i ReglenJ
acelder Ønsiet Kejseren eller Rege-.
ringen. . «
Kirkeiudvielfe og Missionöugr.
Sondaa den 20. November bliver
der, om Gusd vil, Kirkeindvielse og i
tlgen fra den 20 til den 27 November
Mission-zuge. J Fvvbindelse med
dette MM Vil vi gern-e give alle Den
for. d. Kirkes Prasser Anledning til
at se Vetdensudstillingen
Menigheden tilbnder derfor alle
Priester, sont maatte onste at se Ub
itillingen, ftit Ophold en Uae imsod,
at de deltager i Modet.
En hiertelig Jndbydelfe til alle
Præiter, som ansier at glæde vg i de
Dage vg, jeg haaber, gltede sig seld
med. De, fom miser at komme, be
deg melde betet Komme til under
tegnede inden den 13. November-.
N. Bentsen
Walter Wellman om
Valget.
Roofevelt og Fairbanks
vil vinde i New York.
,,Kejsecscatens', figer W. Wellmam
vit give ftne Elettorltemmer ttl
Roosevelt og Fairbanks. Der-am næi
ret jeg ingen TvivL J mange of de
tidligere Kompagnet hat Forfatteren
forndsagtResultatet ’«i New YorlStat
cg New York By angaaende Valg af
Prcesidenh Guveknør og Mayor, og
det hat aldkig staaet feil.
Det er natnrligdikj ille umnligt, at
Necorden kan blive brudt denne
Gang; men Tegnene paa republilankk
Zejr er snia stcetke, at en upartifk Js
agttageri ikte lan ignorere dem. J
lcksngere Tid troede jeg, at New York
var saa »close«, at Tyviltet fom helft
af Partierne tunde vinde den. Jeg
usdtalte da den Formening, at me
dens Roofevelt fokmsoewntlig vilde
vinde den med15,000 a 20,000Stem
metg Odertal, vilde den rcpublilaw
sie Statsliste kimeligvis blive sneet
under. Nu, efter at Kampagnen hat
udvillet sig, og jeg hat haft bedte
Lejltghed til at se ind i Forholdene,
er det min Antwelsfe, atRoosevelt vil
vinsde Staten med et Odertal af fta
25,000 til 60,000. Derfom Ud
saldet bliver ncermest det mindre TaH
faa vil Demokraten Herrick blive
Valgt til GuvernøL Tersont det der
imod ncermer siq det større Tal, er
der vcere Muliqhed for den republi
tanfte Gndernørtandidat Higgins
Seit.
New Yort er delt i to store polit:
ste Dele, Elstetropolitansbyen Greatex
New Yrrl o-; Eaten New York. Den
forste er Itærtt decnolratist, den
anden stærkt republilansp J den
førfte regnes der paa 105,000 til
125,000 Stemmers Odertal forPar
ter ——— i den sidfte paa 150,000 til
1055,000 Stein-vers Overtal for
kltoofevelt.
t
Gamle Pastor Ottescn er ded.
Dei meldes fm Tecomh, Iowa, at
Past. emeritus Jakob Aall Otiesen
er død den sw. Mir-den Han hav
de verrei megei svag i de senere Aar
oa længtess efter Hjemlov.
Pasi. Liteer var en asf den norst
luth. Flirles banebtydende og frem
ragendeMænh Han var født i Nor
qe den 1. Juni 1825 og var saaledes
i sit siksindstyvende Aur, da han
døde. Han var 11"d of en gammel
Prcefteslægt; der flal have været ikle
»ja-m end 40 Pkæfter af hans neck
mere Slcrgt paa en og samme Tid i
Norge·
Ottefen tog Embedseksamen med
bedfte Karaktet i 1849. De næste tte
Aar var han Lceker ved en Latinfiole
( Not-ge Men der stulde hans Livsi
gerning ille blive logi. Den nsorfle
lldvandring til Amerika var allerede
begyndt, og 1852 sendte en Del
Landstnænd, sum havde bosat siq i
Mantiwoc, Wis» Kaldsbtev til hakt-»
Han msodtog Kaldet, og efiek at hon
Var bkeven ordinerei. afeeffie han med
sin unge Hastru til Amerika. Det
iog nogle Uger, for de landede i New
York. Paa Vejen til Mantiwoc af
lagde ban paa Anmodning OleBnllg
KoloniOleana i Pennsylvania et Be
sog.
Past» Oitesens Kalb i Maniiwoc
og Omean bestod af tre organiseredeY
Menigbeder og otte a ti Mission-J
ftationer langs Besen fea Green Bein
Htil Milwaulee. Han tilbragte ncessten
lbelc sin Tid paa R-eiser, mest til Heft.
30 a 50 Mil om Dagen kunde han
paa den Maade rejse Dag ud og Daa
ind, ofie gennem vejløse Slove, vg
saa i dei loldeste Befr. Under disse
Reises paadnog han sig en Gigt, som
not aldrig stap ham. De sidsie Aar
knnde han tun vers sin Datters Hjcelp
og med ftott Besvær gaa fra en Stue
ind i en anden.
J 1853 var Past. Ottesen med til
at stifte »Den norfke Synode« paa
Kr«sbtonong, Wis» hvov han bleo
taloet til i 1860, og hsvor hans vie
sentliafte Livsaerning blev lagt. Han
Var i flere Aar Synokdsens Sekretam
Kett efter Synodeng Stiftelfe blev
Past. Ottesen stimmen med Past. N.
Brandt ndsendt for at befsrge de lu
tberfte Præfteseminarier i St. Louis
Mo., Colunkbus, Ohio og Bussalo,
N. Y. i den Hensigt at finde et Steh,
hvor Synoden Hunde sende sine unge
Mænd ben for at ftudere Teologi.
St. Lonis vsalgtes, og der oprettedes
et nor-ff Prsofessokat ved den« og fact
ledes kom Den norfle Synsode i For
tändelse med den tyftiluthetske Mis
souriisyno«de. En Gang var Past.
Otteer kaldt til Prof. ved Synodens
Stole i Madison, Wis» og ligesau
Var bnn en Gang valgt til Formanv
i oftlige Difttikt, men begge Gange
afflog hon.
Dei var Past. Ottesens Tanke at
have reist tilbage til Nsorge, naar det
vasrfte Rtjdningsarbejde var gjort her
i Amerika. Da ban ved Lejlighed
nævnte for— Dr. Prof. Walter, at det
var itke de ældre Præstets Tanle at
blive her for bestandig, svarede han:
,,Hvorledes kan J- nænne at gme det
vg Iadx Vornene alene tilbage«. Ot
tesen beftemte sig til at blive.
For et Var Aer siden udnævnte
Kann lear den afdøde tilRidder as
St. Olafs Orden.
Post. Ottefen var silkekt en af dem·
bot-S Minde Vil vcere velsixmet blandt
dem, lmn bar fccrdedes iblandt.
Kot-frassen
Dei forluder frc Jcew Nott, at be
af Handel-.- oa Atbejderdepattemen
M jndhcntede Lplnsninaet bevifet,
at Fiødttusten hat ovettraadt Fotbu
Det mod Slaafserfirmaerne. Und-erst
aelfesdnkunsenterne fkal sttaks over
fksnTes Institgminister Moody med
Ezkcmlasg fra Ptaesidenten om fttakg at
Sage sstidt til Retsfotfølaelse imod
de stylbige.
Vaabe de 11afhckt1a7ge Schau-risik
maet ca chegopdrættetne hat vætet
met end villiae til at aflæaaeVidnes
bytd. Konatesmand Mattins Paa
ftand, at Fotmcendene for Kødttu
stene kom sammen for at bestemnie
den Pris, Te siulde betale Kvæghand
Lerne, sigeg at væte blevet bektæftet,
Da der et da al Grund til at tt«o, at
de paa sammr.Tid hat bestemt, hvad
Fotbtugetne stal betale.
Mifö Helcn Gould sont
Reformator.
Damebeftytelsen paa Udftillingen
i St. Louis hat paa Mifs Helen
Goulds Henstilling besluttet at an
spgeUdstillingskompagniet om at unw
detsøge be Danse, som bydes mange.
Siedet i ,,Pike«en, og afstasse sa-as»
danne, som et usømmelige. Miss
Gould hat een Gang føt bragt Cen
sur over ,.Pike«en, hvilket tesulietesi
de i Fokbud imod visse Tillokkelses
midlet, men det paastaias, at flemme
Fsotevisninget attet hat fundet Sted
i den sidste Tib.
Ladies Akt Co
i St. Louis hat sendt os detes ele
gante Katalog, som indeholdet den
mest komvlette Samling a«f Monstre
for Quilfs og alt Slags Bto’detiat
bej«d-e. vi wogen Sinde hat set. Den
smagfukde Usdftytelfe sog de nydelige
Tegninget vil ftyde enhvet, som in
;tetesserer sig for Kunstbtobetix den
et vel vætd de 12c. den kostet, og
faaes ved Henvendelse til Ladies Art
Eo» 404 N Btoabway Block 76,
St. Louis, Mo.
Forsøgte at plyndre
en Bank.
De fkød ,,Cashier«en, men
sit ingen Penge.
Fra Cheyenne, Wyoming meldeö
om et frælt Forng paa at plyndre en
Bank i Cody Kl. 1 Efm. den 1. Nov.
To Mænd tom ridende op til Ban
ten, sprang iaf Heftene bandt dem oa
ail faa ind ad Frontdøren i Bauten.
De farsøgte slset ikke at mafkerse sig,
men ordrede udeu vidsere Cafhiek
Middaugsh og hans Assiftenter til at
rælke Hænderne op. Disse svareke
med en Salve fra der-es Revolvere,
saa Røverne uden at have faaet noget
Bytte gil baglænds mod Døren og
fyrede, meng· de gil. Middaugh fulg
te dem til Gaben og fyresde e·fter dem.
En af Røverne besvarede hans Slud,
Da Middauah faldt død om. Røverne
fieg saa paa der-IS Heste og red ud af
Bnen.
At biet blev stor Ophidselfe i Byen
ever Slydsningen, det siger sig selb,
og der blev fyret efter Røverne, men
De slap tilsyneladende usiadte fra
"t-et. Der blev sniart samlet en Styx
le (posse), som satte efterBanditerne,
o·a der blev udlovet Pengesummer for
at stasse dem, lebende eller dødr.
Der usdsenbtes bevcebnede Tropper
fra flere af Nabobyerne —- Basin,
Isjarland Billinqs ng andre —, saa
de vil vanfkelig un«d«flippe. Deputv
Eheriff Campman og en Styrke, han
bavde med sig, traf dem samme Nat
14 Mil Sydveft for Cody, og der op
stod en Kamp, i bvilken dsen ene as
Novetne sblev saaret, men de undflav
Wann Men der er anlagt ligefrem
hilapjagt for at fange dem, saa de
redder fig nceppe længe.
Afskcd.
Den FiriaI Den sitigZ
Pan Vaneaaapden i Samara
Rusland sorefaldt —-— efter bvad
,B-erl. TkIaelilaMS Fiscresoorkbent i
St. Petergbora fortæller -- søsgende
Seen-e: tsn unq Officin stule tag-:
Ilssfed med sin unge Huftru for at
draae i Kriaem Hun haenafe sig om
Hals-In paa bam sog hulkede, saa det
msaatte lunne røre Steue. Og hun
bsoldt ham saa fast omsslynget, ssokn
om hun akdrig vilde slippe ham me
te. Ossiceren kcømpede aabenbart
mesd Gvaadem men bevarsede ved ens
Kraftanstrsengelse sm Fatning.
Da Nlød det stingrende Fløjt fra
Lotomotivet —— Adskillelsens Wie-»
blik Var kmnmet. Men denneSindsi
bevckgesse kunde Osficerens Hjerte
ikke bcerex han sank sammen paa
Perrone«n,-og be tililende Lceger kun
de kun konstatere, at han var død.
Hans ungebustru bragtes afmæg
tig bott, og da hun i sit Hjem var
kommen til sig selb, viste det sig, at
hun havde smistei Foristandem
England og Tibet.
Til ,,Times« teTscgrsaserer Bladetg
Kotrespondeni i Peking, at naar
Kiwa tot-er med at rlatisicm den
engeksksthkibetanstse -Overen«3komsi«,
skyldes dette den tyske Gsesandt i Pe
king. Stnaks after Ofsentligaørels
sen as Texten i Peking sagte den
tyske Gesandt Underretning i Ubert
rigsministeriet om, hvor vidt Trat
tatens Ordlyd var autentisk. Da
»bem- blev bekrcestei. bemceukede Ge
sandten, -atPara-«araph 9 vilde bringe
Kan i Konflikt med de øvrige Mag
ter, hvis den blev ratisiceret, da der
Berved indrsømmddses Eniglaftd vigs
tige Rettighedet i en intergrerenve
Del as det kinesiste Rige. En sormel
Protest er ganste vist ikke bleven
fremsat, men den Este Gesandts Op
træden bar fremtaldt Frygt for, at
Dersom Hin-a ratificerede Traktaten i
tsens nnvcerende Form, vilde TM
lanId forlsawge Mgnende Rettigheder
i Shantung Den russisle og den
fnanske Gesiandt lxar ligeledes raadet
Ran til ikke at give sit Samtykke
til denne Traktat. Den tyste Gesandt
slnl have været særlig virksom og
stnl ogsaa med noget Held have føgt
at paavirke den italiensle og den
snsmeritanske Gefandt imod Trakta
ten.
-.Ji1nes5« omtaler dette Telegrnim t
en lebende Artikel, i hvilken det bl.
u. he«oder«, at man ikke kan tænke sig
noget mere osplnsende om Tysilands
Politik overfor England end den
Kendsgerning at den tyske Gefandt
i Pseking har aabnet et Feltog mod
Kinas Ratisilation af Englands
Truttat med Thibset, et Osmkasasde,
paa bvilket vakland dog ikke har og
nldrig faiar nogen fom helft Inter
esse.
Bediner var mcd i det.
Sidst meddelte vi, at Frangrigis
Udenrigsmiinifter efter de offentlige
Beretninger tilkom Æren for at have
afværget Krig imellem England og
Russland Summe Dag indeholdt
Dagbladene et Associated Preis Te
legrasm fm Kobenhavm hvorii det
rneddeles, at gamle Kong Christian
havde sagt til sin Dotter Dagmar,
Entedronningen af Rusland, at der
fom der blev Krig imsellem England
og Rusland, det vilde blide Aatfag
til hans Død. Der flal san i Ugens
Løb være vekslest hen ved et Hundrede
Telegrammer mellem de tso Søstre,
Enkedronningen i Rusland ogDron
ntkngen i England, vg disse Ktong
Christ-inne to Døtres Jndflykhlse
fkal have ndet ster Tjenefte til Fre
·c--«.-ns Beviarelse. Dei var en vOceirdig
Tjeneste for Europas Vedstefar ug
hans to bøjtftttende Døtrc.
En Hnstru og Moder fkrwctn
All-ris. G. Wsestendorf i New Cra,
Mich» har folgende at sige om Dr.
Peteng Knrikm »Da jseq avertog Il
acntnret for Der-es sturito trængte
jeg felv lJøjlig til Medsicinen. For
dlIttrent sekg Maaneder siden, da mit
»sidfte Barn blev født. blev min Hel
lbred meget daurlig. Jeg led as
Smerter i Ryggen og Svimmelhed,
og mine Lemmer var ftygtelig op
svulmede. Ved Brugen af Dr. Pe
ter’g Kurikso er- jeg nsu igen, Gud
sie Lov og Tak,bleven frisl vg sterk.«
Ulig andre færdigliavede Mediciner
er Dr. Peter’s Kuriko ikke at erholde
paa Apotheker. Den scelges direkte
til Forsbrugernc Striv til Dr. Pe
ter Fahrney, 112-114 S. Honne
Ave» Chicago, Jll.
Liberalt Tilbud
til nye og gamle Abonnentet af
»Dansleren« og ,,Norden.«
Begge Blade et Aar s1.90.
De, som ønsler at benytte Lejlig
heben til at fotny Sttbstriptionen el
ler subslribere paa »Dansieren« og
,.Rorden«, gives sølgende liberale
Tilbud.
Begge Blade fendes et Aar for lidt
over Prifen af det ene. Kun 81.90.
Benyt Tiden og Lejligheden til at for
ny Subskriptionen paa begge Blade,
oq spar over en halv Dollar. Begge
Vlade kostet ellers scerslilt: »Dansle
ren« 3150 og »Norden« 81.00, ialt
sam.
Striv ftraks og faa den Sag i Or
den med edets Blade.
»Norden« er et sint illustreret
Maanedsblad, og »Dansleren« er den
eneste dansie AvEs i Amerika, som nd
gaar to Gange ugentlig.
Sktiv til:
Danithuth.Publ.House, Blatt-, Neb.