Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, November 01, 1904, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Ost km « »in-ein« udkommer Wer-Cirde og Fredag.
· « »i»
-k ,-.-. ,-,--«
————— w
Tirsdags-Tldgavcs ,,Danskeren« kostet kun 81.50 pr. Aargang.
——-—-- k« s»- r « —- —
Nk. 87. Blaka vix-ist« Tit-wag d. 1. November 1904. 13. Ausg.
-
LJapcnterne tager en Stil
Nyt Slag i Ulanchuriet
ltng paa en Vatle Syd fur
SidathesFloderr
De officielle Opgtvelfe:
af TabetilidsteSlag.
Fra General Finrrttg Hovedtvar
ter paa Elagnmrten Den 28. Ott.
meldeg via Fusan:
Japanerne leverdc et slarpt og
determineret Elag i Gaul-. De drev
Ruzserne fra en høj Balle ti Pch
Ost for Jernbonen i Kurotis From,
Stillingen er af ftralegist Vigtigkzed
som Observsationspost, og det var
det eneste Punkt, Russerne holdt
Sud for Zhakhefloden. tDenne Mel
ding forstaot vi ilte, med mindre det
man ver-re samme Hof, der i tidligere
Telegtammer er taldt Lone Troe. ug
som Rai-ferne tog fra Japanerne i
Slntningen as forrige Slag). Om
lrzng et russisl Regiment laa for
slandsede der med 5 Mastinlanoner·
Japanerne cverrumplede Russerne
i Lobegravene, ftød mange af den-,
som dse lob ned ad Butten, og tog to
of deres Maslinlanoner. Japaner
ne havde 20 Mund dræbte og 80 faa
rede. Nil-Sterne efterlod 20 døde paa
Stagmarten. Lobegravene toges met
Bajonetten. Rnkferne retirerede tii
Nordsiden as Flor-rn. Da Japaner
ne vlantere here-z Flog paa et Taorn
paa Batteng Top. regnede der russ
sisle Grannter ned over dsexn user
uden videre Virtnlnkm
Im Tolio melde-, Das-n rinzsærLts
Ott. » Otn Monds-ten den Isi. Okt.
begnndte Japaneme et voldfomt a!
mindeligtAngreb Nu del øftline Fort
i Lutlver Guttat-en Nord for Port
Arthur on brant ris) rnssisle Kano
ner til Tavshrtn Essn Monat symm
te et tnssiss ylkimrfin lforkrmdenlli»1
Reudt tnnqasin t.
Samtibig alten-ed Japanerne For
terne Ha Ritnnna Da Lunqbohowi
on-Bjemene, bunte De rugsifle Bat-l
terket til Tadel-ed stock-rede og ine
tog Futter-ne i Kronten of diese
Vierge.
Den W. Ott. om Aftenen Var der
Jldlgs i gamle Port Armut-, og den
27. racnte en Granat Elzgstibet
SemftopaL og to russiste Dam
pere steh-es i Scenl. Dette er itke
offictelt betræftet, men Rappotten
entong for trovcerdlg.
Videre beretteg der fra General
Oan Hovedtvarter i Manchuriet:
Armernes Stilling er uforandrci.
Nussetne spart at blive tlog paa Ja
paneknes Stillinq ved at fyre mev
Deus Aktilleri Dag cg Nat. men Ja
panerne svakek dem sjælden.
Den japanste Arme arbejder nu i
Yentat Kulminerne og udvindek Knl
not for alle der-es militære Opera
steuer-. Kyndige mener, at de lau
fordoble Produktionen
Banesporet er blevet forandret,saa.
Foesyning as Fidevaret og Ammuil
nion nu rast væk ankommer irr-Jeru-l
bane til Yentai.
Der forellgger nu ofsictelle Berei
ninger om Tabet paa begqe Stder i
vtret sidste, del blodiglte Sing.
Frta St. Petersborg meldes den
29. ds.: Genernlttuben hat« i Dag
ossentliagjort en Bereining, at An
tallet af drei-ble, for-rede og scwnede l
Slsaget, der begyndte 9. Oktober «g
endte 18. Ott» del-her sig tilsammen
til 800 Ofsiceeer og 45,000 Mand.
En ufsiSiel Bereining fm Tloklo
givet Antallet af Japanemes Tab l
Sie-get Pan Shathefloden til 15,879
alt-san itte stoet over en Tab-edel af
Rnsfernez Tab.
. sc- iii si
Dee er tun lidt nyt senere. Kun
« M Fvwvstfegtntmgey hvpmnsder
Jekitlte Stilltnger siges at have lltfs
Nordfsassæken gaat til Voldgift.?
Den franfle Udenrigss
Ininister iillendeg Æren
detfor.
Ophidselsen angaaende Nordsøasscrs
ten lægaier fig. Jslke fa-a, at Eng
land hat slaaei as paa fin Fordring
om Undersøgelse og i dct hcslc tage:
Oprejgnina. Men, da Spændingen
var fiasrtesL locn der For-flog on!
Voldgift ved en international Kom
mission eiter Hang Konventionen-Es
Vediægiet, ng dei gil saa baade den
rusfisse og den engelsle Regering ind
paa.
Dei siges nu at være den franfle
Udenrigsminisier Declasfe, der ben
nillede til de to Magtet at afgøke
Mellemværendet ved VoldgifL Stut
dse der blevei Krig nvellem England
og Russland, faa vilde den Bett-agi
ning ille let harret undgaaei, at Ja
pan og England havde fælles Sag
imod Rast-and, og saa lunde Frank
rig som Ruslands allierede ille godt
have htzldt sig ndenfok Striden. Dei
gjotdse del-for alt for at faa Sagen
afajori nden Krig.
Admiral Rojeswenfln Paafiaar sin
forste Fortlaring, at der var Totpe
dobaade til Siede. J England, haa
de bis-s Reaeringen oa Follei. aner
denne Fortlaking for latterlia, on
Japan nagiek bestemi ai bade lobt
Krigssflibe af England, siden Krfgen
lseanntdic Primierminister Belion
nor ornmsrlsom paa, at der umulini
fund-e være fremmede Slibe i disfe
Tat-bande, reden baode England oq
lsele ten civiliferede Vetden vilde vi
de detom.
Jmidleriid er di? gasaei ·ind paa·
ilnderfegelse i Hull m i V-.ga, Spa
nien, book Admiral Tliojestvensiy liq
aer med sine S-lib:«. linderspgelsegs
lommigsionen flal lsei.aa af en En
aelfitnand en Rusfn en Israan
mand Da en and-en fr««11ragende Enss
bedsmand Maasse kksuden as et
Var nxindae Tnteresfsnsdc Der fors
liaaek doa innen DTTiciel Udnævnelse
Isg beim-di endnn.
Japaner-ne get Nat af den hele
Llssæte og wetten at Russerne oil
beuge den lom en Undslnldning for
at iilbagelalde Flaaden.·
Ei Rygte om, ai Admiral Rojest-.
vensly flnlde iilbagekaldes, nægies
attei
Det engelsie Foll er mindre del
tikfkeds vcd Vom-isten da de fing
ier for, ai der vil blive iagei met-e
Hensyn lil den høje Admirals Bib
nesbytd end til de faiiige Fisletes.
Dræbt ved en Bygnings Fall-.
Med et fknqteligt Btag faldtBoyle
Bygningen i Mem-phis, Tenn. sams
rnen i Gaar Morges. Continental
Zavingsbant sog flere Komme-r
bavde Plads i Bygningen, og man
mener at der omkom en Sncs Men
nestek i dens Fald.
Esaa det vides, undkom der tun
een Mand. Dei var en Skræder,
John Fischer, som var i oberste
Etagr. Han flap med en Del Strasms
mer og Stag.
Entelte er teddcbe ud as Rainer
ne en førgelig Tilftand. Bantprw
sidenten er km Samlinn
Aar-sagen til Byaninaens File
menes of være en quravninq under
en tilstsdende Bygning.
stet Hænder siete Gange. Men et al
omsindeligt Slag ventes med bei fststc.
Ei almindeligt Angreb paa Port
Atthur paastiaaes fremdeles, og det
sprengte Magesin siges at væke
Russerneö eneste rsgfri Ktudtmagas
sin.
Forudsigelser om
Valgresultaterne.
Udsiaterne er 257 Elektor
stemnter for Roofevelt,
159 for Parker, 60
tvivtsomme.
«New«··.s)sort" Herold« har·forsøgt ut
indhente tmartist Unsderrekningen
otn Stillingen nd over Landet, og
isplge denne set Partiftssllingen san
ledeLJ ud:
Der er Sandsynlighed for en For
øgelse af Repirblikanernes Stemmer
i ReprcvsenkankhuseL
f New York viset tun en Forstel af
12,()00 Stemmer mellem de to Kan
-didatek, oa denne Forftel er i Roofes
wette- Favpk. Me» det vix itte vme
tsitim at kegne Kejsekstaten htcmdt
andre end de totinlfomme. Med
Hensyn til Gnvenørvakget menesz den
at ville gaa demokratisk.
Men med Udladelfe af New York
vil der endda viere 57 Glektorftems
mer-for« Roosevelt eller 18 flere. end
der behøves for Balg. Det Tal reg
ner »New York Herald« som sikkert
for Roofevelt og Fairbant5. For
Patter og Davis regnet den sont si
kre de 151 Stemmer fra ,,the sotid
fouth« oq tilljge R fra Maryland —
altsaa 159 i att. J de wir-Hom
me States bar Tkkepublikanerne de
bedste Udsiqter i tsoloradoDelaware
l«J.Itontana, New Port Da West Ver
ainia med tilsammen 57 Glettor
Minuten Demokraterne i Nevada —
IZ Elektorstemmer.
Indiana renne- sont sikter for
Nsoofevelt faavelfom Connectian
New Jersen og Rhode Island De
mokrateme bar ellers l;aabet, at New
York fkulde qaa demokratifk oq fes-a
taer de tre sidstnæinnte Stater med
fig, scerlia afHensnn til Forretnings:
sorbindelser.
Tabet af Indiana saunmen med
kwilken som helft af de tre, der er
nævnt samtnen med det tvivtssomme
New YYrL vslde redncere Roosevetts
Stemmer under de 229, der er nød
Vendige til Balg· ·
Foruden de 159 indkmmnedeT
Steinmer, New York oa Nevada og«
15 Stemtner fra Indiana, som de des«
mokratiste Ledere synes at kegne Pan
med tilfyneladende Tillid, manAZet
de endnu 22 Stemimer for at kuns
ne vinde, og for at faa de 5 af dis
fe man de over i den Leit, der rea
nes sikker for Republikanerne.
Den størfte Interesse dtejer sig
om New York med 36 Elektorstem
mer, og hvor der kan ksastes omkting
k,500,000 Stetnmer. Man regnet
paa, at Roosevelt vil faa 144,000
Stemmers Overtal i Staten udenfor
Bnen NewY-ork, og at Paekers Oder
kal i«Byen vil blive 122,000, og san
kedes bliver der 12,000 «i hele Sitaten
i den fsriteö Favøn —- Vi vil snart
sasa at se, smodek passen
Mission-mode og Jud-Meist
Den 11.——12..og Js. November
blirek der i Blair om alt gaar vel,
Missionsmøde og Judvielse as den
ny Stolebygnknq. Mødet begyndsrr
med Gudstienesie i Kirken Friequ
Aften den 11., fortsættes Lørdag cg
Sondag. Jndvielfen blivek Sign
Idag Eftekmiddag. «
Venner indbydes til med os at del
tage i dennkdobbelte Fest-.
Hvis Præster knnde komme um
Torsdagem kunde vsi med det samm-:
faa ct Par Moder for Presten
Gør nu Alvor af at bespgse os i de
Dage, og meld eders Komme helft
inden Sandagen den 6. Nov.
K r. A n k e r, Blair, Nebr.
Mr. Falk i Omaha.
Mr. Joseph W JOH, demokratisl
Kansdidal for Guvernør i Missouri,
tolle i Linalyn Torsdag Aften i sidste
Ugir.
Han fiigde selv, at han havde for
l-adt en spoendt Balglamp i sin egen
Stni for at lonnne og hjælpe Berge
lFusion Fendidsat for Guverniør her i
Nebr.). Tier synes al have Været
stor Begefslrkng for Mr. Folk i Omai
ha, on vist er del, at hnn ogfaa sagte
ninnge flink-e og tcrnlværdige Ord. —
Her er nonle af dem:
,,-Denne Stat tilhører Oder. Den
lich-m ingen ,,eliqne«, Trop, Korpo
ration eller Jernbane.
»F lan sinke denn-e Stal, hvis J
ril. J tan faa san god en Regerinq,
soin J ønfler, og J lan faa saa slel
en Regering, som J fortjener.
»Bei førite Stridt en Legislatur
got i Remiug as Benitketse ek Mod-!
lag-elfen af en fri Pas psna Jernbnnen.3
»Der er ingen Politik i KorkupJ
lionsen, ilønt der er Korrution i Po
litilien !
»Ehe boodlet« (den, der modlageri
l
Beflillelse) er hvetten Republikanet,
Demokrat eller P«opulisl, han er en
Fotbtnder og butdse behandles som en
fanden I
»Tel er en Ære for en Stat, ingen«
Stam, nl føre en Kerltring for Rel-;
lens Slranler «
,,En Reguqu Ved Bestilkelse be
tyder san ineqel som en Regeting ded»
Forbrndem l
»Auf-Im gode Mænd var blol hath
san uvartisle, som de onde er, san vilde
’del tin-re lel at overvinde de onna-J ,
! Dettil lan jo snsa være at bemer
le, at Tysven i Reglen er den flinleflel
til al runde: ,,Grib Tyven!« og san«
lnn man vel li» san snsakt være betet-·
liqel til at viere paa Vaqt imod »boov-1
leis« i del Parti, der flriger op imyd
dem, fom i de andre P·,arlier san Mr ’
Folks Ord er som et iveegget Sværd,
der slælter til begge Sider
Præsidcut Roofevelts 46 Anre
Fsdfeledag.
Den-IT Oktober var Præfidentcn
M Aar. Tagen fejrede han ved
lmardt zwntorarlvejde i det ist-Heku
live Kammer, og ved en lang Zpads
feretnr nted fine Vorn og en Fa
InilieisTinner i den private Spises
stne i det l)vjde.Hn-:s. .L"mndrei«ser
afVenner ud Werde-ander mindedes
hanc og sendte ham Lykonsknjcsgcs
telegrammer.
Flere af ziabinetsinedlemmerne,
Zenator Knox oa andre bccerede
lpam tned deresz personlige Besøg
og Lykønskning.
Admiral Deiveys .8311str11 var
blandt de bespgende Lykønskere.
Hun forlod det hvidthtø med et
halvt Dusin dejlige hvtde Roset,
hvilke blandt andre Ting var bleven
Præsidenten foræret fom ngselek
dagsgave.
Men ingen af de besogende blev
bndt mere hierteliq velkonnnen end
den armløfe Thomas Turm-D der
gik Vagt i Flaadedepartementet,
da Roofevelt var assisterende Flau
deminifter.
»Deine er ogsaa min Fødselsdaq«,
sagde Tennigx »Im er 82 Aar
gammel ug aflægger altid Bespg
her paa PrassidentensFodselodag.«
Demnø mistede sine Arme ved en
Ekøplosion paa »Princeton« ved
Gibraltar1847, da han saluterede
for en ruøsisk Prinz.
Fortælliuger f. Sondagøfkolen
Satnlede af J. B· Med Fsorord Tf
"zkjlh. Beck. Ny Udgsave 1902 225
ftore Liber. J Omslag FO CssntI,
indbnndkn 81.2().
Dankbenih.Publ.Honfe, Blair, Neb.
En frygtelig
MineekSplosion.
Linkrina til-) Menncsker
menes at Heere olntomne.
Tliedninggarbejdet umulig
agree ved Røg og Flammer
i Mitten.
Trinidad, Eulo., W. thbr.——En
frygtelig Ekszplosion fandt Sted i
Efteriniddag Kl.1.ROid)iuckyMonn:
tain Fuel As Jrun Con Mino Nr. 3
ved Teroi0, fyrretyve Mil, lige
Vest forTrinidad. Antallet as døde
i Ekssplosionen ferne-I forstelligt fra
30 til litt. Zytten MinearbeIdere
gik ind i Mitten i Tag til Morgen,
desuden 4 uf stontpagniets Mænd.
Lg der gik niange flere Minearbej
dere ind iMinen iEfteriniddagl3,
nien det besteinte Antal afonitoinne
vil inaaske aldrig blive kendt, da
det brcender i Mitten, og Ligene
fortnodentlig vil blive opbrændt.
Mange af Ziompagniets Mænd
forlod Trinidad, saa snart der har
tes oin lllykken, og Rompagniets
Tokiorer langs Veer tilligemed
andre Doktorer toges ined til Ste
det. Men der var lidet at gere.
Regeringensz Stock Jnspektør F. J.
Foremam sont var iTeroio, da Ekel
plosiunen stete, iortæller folgende:
»Im ftodikke inere end 300Yards3
fra Tunnelensz 9Jtitndiliq, da Ets
plosionen stete. Furnd for ENDle
sinnen koln der en dninp rnllende
Lyd sum af siurdskæln Jorden rn
stede, oq hele Mittelejrcn blev be
sltjrteL
ch saa hen efter Minen, og nd
af TnnnelensMunding og to Skak
ter kom tykke Skner afdtiog og Stov.
Tette varede ointrent en Minut.
lld af de to Luftfkakter, der hver er
7 Fod i Tiaineter, sknd Tonnner
paa fra 2 til ZFod i Gennemsnit op
i Luften ug fpliiitredeö. Zaa kaste
desz der store Sten op og nd over
Lejren i en Fjerdedel Mils Afstand.
Der fortnelig regnede tncd Sten og
Trcestninper ned over Lejren i Um
kring en Minut, og inange kom til
Zkade derved
Strakszs efter Eksplofioneth der
var lig et vulfansk Udbrud, herfkedc
der den vildeste Panih Mænd,
Kvinder vg Born fo’r af Sted til
Tunnelens Mnnding, og Rvinden
»hvi-3 Mcrnd var iMinen, niaatte
Iføres bort for ikke at dræves af den
kvcelende Risg og Gas, der kom nd
af Tunnelen.«
Mincn, hvori Eksplosionen fandt
Sted, bessæftigede 80 Mand, og
man mener, at 60 af dem var iMi
nen, da Ulykken stete
Der har ikke manglet paa Red
ningsforsøg, men Jlden i Minen
samtnen ined drcebende Røg umn
liggør dem.
Man 1nencr, at Aarsagen til Eke
plosionen har været Ansainling af
Knlftøv. Minen var aabnet for
blot et Aar siden. Den strcckker sig
2000 Fod ind i Bierget
L -.»-—-.
Stor Brand i Brooklyn.
En stor J«ldebrand, som Insenes at
være paasat, anrettede Stabe for
M()U,0W paa Bufh Terminal Eos
Skibäbroer og Oplagghuse Den W.
Okt. En Ulolsitibetjent vides at være
omtommem vg muligt hat flere fat
Lisvet til. Fire prwgtige Dampsiibc
blev bestadiget Hutte siaa lidt af Jlden,
oq der blev ødelagt fsor siere Handsc
dc Tusindse Tnllars Vcersd of Bom
uld, Hamp og andre Vater.
J
,,D-anskeren« udsgaar to Gange om
Ugen. 8150 aatlig. Prøve-Nr. fris
I
Dowie Eneheksker.
John Alexander Donne, der titu
lercr sig selv som den forste Apostel,
og som erbaadeverdslig og religiøs
Hersker iZionCity,Jll-Z., er kommen
i Klammeri nch Demokraterne, idet
han har knndgjort, at han paa Balg
dagen ikke vil taale nogen demokra
tisk »challenger« ved Valgurnen.
Jsølgelzmtensszove er Wer-Kan
didat berettiget til at have en »amt
lenger« paaValgstedet, og de demo
kratiske Ledere iLake County, hvori
Zion City ligger, erklcerer, at Par
tiet ikke saadan kan lade sig sine
Rettighederfratage. De har heu
vendt sig til Statens Centralkom
mite otn Hjcelp.
Towie nægter paa den anden
Side enhver »challenger« Abgang.
Han siger, at der ikke vilblivekastet
en demokratisk Stemme. Lovspørgs
maulen om en ,,challenger« kanvael
sges udenfor det Township, hvori
Zion City ligger, er ogsaa rejst.
Paven og den kommende
Fredøkonserens.
Der meldes sra Rom, at der ct
Tanke on1, at Paven vil Prøve paa :.t
san en Reprcesentant paa den Fredsi
konsersens, som Prcesident Roosievelt
bar indbth til. Pavestoleng Dime
tnater i Udliandet føler sig for hos De
fotstelliae Regt-ringen hvordan de vil
stille sig til Paveng muligse Krav onI
at faa en Revrwsentant paa den ny
Fredsknnfereng. Han forspgte at bli
De revrcesenteret paa den første Kon
fereng, men bet qlippedir. Der bleo
gjort qældende, at de, der ikke havde
underskresvet Genferkonsventionen, kun
de ikke behagt-, og af den Grund blev
lvaade to sndamerifanske Republikker
oa Pavestolen nfskaaret frsa Diesin
flclsc.
Men saaledes kom man udensom
Spørgsmaalet orn Poren-s verdslnge
Magi.
Nu kan Oan ikke nægtes Abgang«
af samme Grund som sen-, da de to
sydnnierilansfe Repubkikker, soxn for
nnskekse at vcere med, denne Gang er
indbudL
Knn snvercense Magter kan vcere
selvstændig reprcesenterede paa Kon
serensen Qm Pavestolen da blivet
re«præsenteret, saa anerkendes deng
verdsligse Msagt, og den italienske Re
gerinas Paastand i Modsat Retning
1nt-derkendes. J den første Konserens
stcd de brotestantiske Regerinsger, med
England i Spisdssem samtnen med den
ital-«enske Regering.
Liberalt Titbud
til nye og gamle Abonnenter af
,,Danfteren« og «Norden.«
Begge Blade et Aar sl.90.
De, fom ønster at benytte Lejlig
heben til at forny Ssubstriptsionen el
ler substribere paa ,,Danskeren« og
»Norden«, gives følgende liberale
Tilbud.
Begge Blade sendes et Aar for lidt
over Prisen af det ene. Kun 81.90.
Benyt TideU sog Lejligheden til at for
ny Subsiriptionen paa begge Blade,
og spat over en halb Dollar. Begge
Blade kostet ellers scerskilt: »Danste
ren« 8150 og »Norden« 81.00, ialt
5Z2.50.
Skriv straks og faa den Sag i Or
den med eders Blade.
,,Norden« er et sint illustreket
Altaanedsblad oq »Dansleren« er den
engste danske Avks i Amerika, som nd
Fmar to Gange ugentlig.
Striv til:
Danisl)Lnth.Publ.House, Blatt, Neb.
Frelft vkd en Salmc.
Fu qod Fottælling. 96 Sider. J
Omslag 15 Cents.
Danisthxth.Publ.Hr-use, Blatt, Neb.