Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, October 28, 1904, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ÆHHZOHJVL »D.mskcren« kostet kun PLBO pr. Aal-gang.
»Danskeren« udkommer lpvcr Tirsdag og Frec«a·1.
»»i-ksi;«1»««i««;f· LFM Was-, Nein-» Fsrcdag ts. W. Oktober 19»4. 13. Mark
·N0(«.y
p)
Den uhyggelige Usfære i
Nordsøein
Ezaren sent-er personlig
Bellaaelfe til Kona
lfdloard
Sagen-E B«ilcenaetse udha
les-, oa Stemninaen i Eun
landbliverbitrere.
J Onisbags var Steinningen il
England i Anledning af den russisle
Krigsslaakies Vlngreb paa de eiigelste«
Fisterbaade roligere. Czar NicholauJH
havre sendt Kong Edivard et person
ligt Telearam, hvori han udtrykte sinl
dnbeste Bettagelse as det siete De- «
uden gav Czaren i sit Telearazn
Haab ons, at den ruksisle Reaering
tsil imødelonnne Engbandss bestemie
Fordr·n·-.« at der bedes om Undstyld
ning sor et Angreb paa det britiskes
Flag,a g wes fuldt Vederlaa til de sh l
delidte, Da at de Qfsicerer, der erl
stvldige i. livad der alle Venne betrag- l
tes sont en vældia Vummert, bliner
afitrassede. l
Denne Melding beroligede Sindenej
iEriglind, Da man ventede en inar i
lia og venlia Bilcraaelse as Sagen. -
Men paa samme Tid anledes der
ever, at zylaaden fil Lov at fortfætte
sin Reise. uren at der blev gjort Al ,
vor as en lindersaaelse, oa det l)ed
sia alleine at lunde den missier N::.
gering lEile sinde fm Flaade san
slulde den enaelste Flaade snart finde
den.
Torgdaa Morgen dxi dictte flrive—ss,
er Steinninaen i fan enaelske Preise
atter menet sprenbt paa Grund af, ar
Rukil and srmes iile at ville aøre Al
vor as at faa Saat-n unberspgt, on
bei set nd til, at det ille vil have de
stvldige Lfsikerer itrassede »Lmal7a
W »H« aiver fiel-Lende Odersiat over
Situationen: ":
Stemningen i England er tryltet
paa Grund af den rnssiste Regetinas
Sendrakatiahed i at siasse Gslardeng
Kommandnr Fortlarinq af Anarebcx
Paa Fislerflanden frn HnlL Admiral
Roiestvenfly, som er i den fvansle
Havn Ved Viao, bar, san vidt Ossent
ligbeden ded, inaen osficiel erkla
ring asgivet, men i et Jnterviem shl
han have sagt til en Reptæsentant for
Associakkd Press, at der viste sig tpl
Torpedobaade, som antoges at vasrel
japanste, blandt hans Siibe udsor1
»Doggc: Bank-C og da de ikte qdwdl
Beialingen om at sjerne sig eller vise
kieres Nationalitet, syredes der paa
dem. i
Sets as de bedste Stibe i den enss
gelfke KanalgFlaade hat saaet Ordre
til at assejle i Morgen tidlig, an
tagelig for at folge de tussiste Mias
flibes Bevcegelse paa Beer til ,,Cape
of Good Hope«. og alle de svtige Gli
be i Kanalflaaden er ordrelde til at
vare færdige til at stille i Ssen paa
et Oleblits Vatsel. Foruden de Z
russisle Stibe ved Vigv tappottetes
andre at værei Villagarcla og Arbia
Bunt. De er blevet unt-errettet um«
at det ilte vil blive dem tilladt at
indtsge Kul i spansie danne. Fem
tylte Kultlibe bar antret ved Mast-.
Admiral Rosesivensiy hat meddelt
de spansle Autoriteiet, at bang Stibe
ved Viao hat saaet saadanne Besta
digelser, at de ikle vtl vcesee i Stand
til at sorlade Havnen inden om 24
Timer, den Tib, der er tilladt »kom
batante« Kriasskibe at opholde sig i
neutrale Hahne.
Tonen i den londontle Presse »
mere krtgertft i Dag, end den bar va
Mødre.
sank elle- pknql hold-ever Me· dvls des Stark-»
mika Born sit-de Smara- Dkk wes en lau na
s. --klllatsaal1eksot, oq W ital san e edek en vie
mag as en enlkl hiemmkbehand sag, com helbrkoeoe
»in I. im es mqnqc and-ei
MIIS. M. sUMMEKs.
Rnx k). Not-e Dame-. its-L
L
ret nogen Sinde, siden naerværende
Krise begyndte.
.,Tl«-e Daly Mail« sltiver redaktio
nell om, at der er ttuende Udsigt til
Krig, under saadan Osversirift: »Vor·1«
llltimalnm til Russland ndløber i Ef
lermiddag.«
Den uofficielle Fortlaring fra Ad
miral Rojeslvensln, telegrafetet frei
Vigo, forbavser
l
l
,,Morning Post« on«
andre Blade. Den set ud fom Snak "
af en Galning, hvis Fortscettelse som ·
Leder af Eflarden er en Fare for et
l,vert Farle paa Søen
»The- Daily Telegrapl)«, Reaerin
qens Organ, ssger: »Der lan ille nae
res nogen som helft Tvivl om Rege-«
ringens Alver.
Jngen ansvarlig ME- «
nistet vilde ordre en .Flaade til al gna ;
paa tveers azf en amden Magts Skilxe
uden at veere sig bevidst Anfvaret for «
et saa alvorligt Skkidtz
hvad hans Majeslæts Regering hat
gjort med sine Øjne vidt aabne.«
men det er,·
O
J lignende Tone strivet de engelfle
Korrespondenter fra St. Petersboras
De flylderRusfernes Udhaling lige
frem Paa, at de mener ikke, England
pil risilete Reig, og nævnte Korre
spondentek mener, at Russland lkle vil «
have de slyldige Ofsicerer strassede.
Een Ting synes at fremgaa med
silarhed af det meddelte, og del er,
at innen ringere end den
Flaades Øverstlommanderende bærer
Slylden og Ansvaret for Slydningen
paa de engelsle Ttalvlers. Maasse
l
russisle ,
dette er Aarsagen til, at den russisief
Reaering ille vil gøke Alvor af Sa
Den Tln Admiral Rojestvinslys Af
ftm .elfe Hälse blive en stem Streg i
bete-H Regnina med den
Flaade
affendte l
Sigftc Nnheder.
Brig-en i »Zan er fieli ttcmdt if
Elnqgen for Zirigeik i Neids-en Dii
enelic nui fra Listen er uæfim ai Ge
neral sturopailin fxsr ei Par Tag-:
fidcn ped sen teil-eilig itias er udnævnt
til Lisergeneml one-; lkele den rugfiske.
Ocrk i ManchurieL Fnrrene ligger el «
lerg oq inqtiaqer l"-?.:..1nden, forflcmd .
fer siq sie-die flirrt-e og det set s..-d»
fil, at den ene venter paa, hvad den
nnden vil gørce
Men Nordsøassceren optager alles
Sind i disfe Dage —- Pressen, Di
.».slomaierne, Admiral-Meter o. s. v.
Noget nyt er der egentlig ilke koni
rnet frem siden i Gaar. Men hvizd
Admiral Rojefivensly havde meddelt
iil Ass. Preis om fremmede Tarpe
dobaade, paastaas i hans Newport
Og andre Officerer af Flaaden stot
ier denne Rasppori. Desuden henvi
ses der til en Rapport fra den dan
sie Marineininister til den russisie
Regering, at Farther visdes at vcere
»chariered« i Hull og i Sverig af Ja
pans Regering for ai angribe Oster
spflaaden under dens Passe-ge gennem
Nordssen og den engelsle KanaL
Disse Rapportet giver Paaftanden
om fremmede Tovpedobaades Nerve
relse i Nordføen nogen Sandsynlig
hell-, og Fothandkingerne angaaende
Angrebei paa Fisteflaaden spres der
»ved over i et nyi Spor. Den engelsie
jNegering bliver nndt til at give Tid
lfor en nøjere Undersøgelsr.
Dei engelsie Folk og Pressen er
imidleriid misiroisie over for dennel
Fortlaring, og de engelsle Krigssiibel
gøres parat alle Begne, særlig Hieni
tncflaaden og Middelhavsflaaden, saa
det viser sin, at ogsaa Regeringen oil
være betedi paa hvad soin helft !
Jsmels Sange Nr. 2.
En ny Samling af 61 udvalgie
religiøse Sange med Noder af mange
forstewkge Forfatserr. Brig 20c.
solidt heftet. En meget billig Sam
sing.
DanishLuth.Publ.House, Blair, Neb.
Nu gaar det los.
Detnotraterne gør sig al
mutig Umagesor atsvcerte
Rooseoeli.
Tet gaar itte saa roligt tangere
med Valgkatnpaanen. Repnbtikaner:
ne nøjeszs vaksentlig med at oakre Post
tive. De defatter sig med der-IS cget,
jttc ftort med Modpartierne. Hvad
de tsar gjort, oa hoc-d de Vil ganz
riet er deres Tetna og dereå Anbefa
tina. Det sanes vi, er vckrdigt. Thi
det er sandelig det, det tonnner an
paa, naar di staar oder for et Præsi
ident- eller --- sor at siae det sytdigere
- et Reaeringsvatg. Hvad tan vi
rente as den og disse, om de blsiver
valatZ og hoad tan vi vente as De
andre, om de bliver valgt? det er
ZPoragmaalet. Tet er Principerne,
riet tommer an paa i sørste Ratte. og
i anden Ratte tommer det an paa
om Der staat en Person oa Personerl
baa ved digse Principer, som har
baade Villie og Mod til at gemein-l
sore dem.
»Dansteren« hat itte hidtil taaet
videre Del i den politiste Valatantp
ca haode heller itke tasntt at aore der.
Vladet stal itte vckre et politist Parti
oraan. Men at Redattøren er Ne
publikaner, det maa enhver aerne bilden
Doa respetterer ban andre Partierz
Anstuelser, oasaa Tetnotrk1ter11es.
naar det tommer ned til Principer.
tsnboer maa da stennne Insed detParti,
twisk Printiper estesr bans Overbevis
ncng er de sundestL Men naar Par:i
tierne prøner Paa at ratte hinandenst
standidater ned, ret respetterer vi tits
Ia det snnek vi, Demotraterne satt l
tia bar asort sia bemasrtede sor i dens
sidste Tib. s
Vi bar modtaaet en Pamstet gen-i
nem Postens oa det bar enkwer Vote
i Nordstaterne fortnodentlig), en
Zamlina as Konaregmcendg Taler
hvori Præsident Roosevelt nedrtoeg,
som bedst de sorstaar. Saale-des Hon.
Kitchin as N. Carolina: »Det er ei
11nder, at noget Parti stnlde tunne
stemstklle som Kandidat for Prakt
dentvætdiaheden en Mand, der san«
lastesntdt hat beskæmmet det bedste
amerikanste Borgerstabs Karatter.« !
Hon. Fiszaerald as New York:
»Det er en ncesten universal Mc
ning, endog blandt dens Benner, at
den ncervcerende Administration do-.
mineres as en Mand, der ikke er at
stote paa.«
Vi vit nøjes med disse to Citater,
sotn er trytt paa Pamslettens For
skde med todt. J vor Betragtning er
det tun ,«slander«, Krustord uden
Jndhold, men som maaste not tan
gøre den titsigtede Virtning paa
mange
Disse gode Demokrater roser ogsaa
Mc. Kinley paa Roosevelts Beton
ning, ret sont om de havde hyldet
ham som Præsident.
Ex-Præsrdent Cleveland gør ogsaa
sit bedste sor at hindre Rooseoetts
Balg.
Vor cerede Ksollega »Dannevirte«
hat optaget et langt Stytte as en
Tale, han hat holdt i Carnegie Hall,
New York. Han holder sig lidt mere
inden for Sommelighedens Grænser
end stere as de andre, idet han sor
trinövis opholder sig ved Spørggs
maalet om Bestyttelsestold eller Fri
handel. Forsvrigt trittserer han det
republitanste Parti sor dets Pralen
as de gode Tider under dets Admira
stration. Men her maa vi jo und
stykde Cleveland; thi han hat-de vio
selig ingen Grund til at prale as
lnoget lignende, scerlig ikke under sin
sidste Administratton. Men naar han
omtaler Panamatanal-Ssagen, saa
gaar han lwngere, end han kan sor
svare. Han roser Foretagendet, men
siger sau, »at vt sor at naa vort
Maul hat udvtst saa lav Moralttct,
at vcrt gode Rygte om Ærlighed vgl
Oprigtighed hat ltfdt et stort Staar.«
Saadan Etat vi da ikle forstaaet det. ·
Lad end-ver ftemme efter sin Oder-I
bevigning. Men di mener, at Wurst-»
dient Rosseselt km vist sig at vceke cnI
san dnqtig hæderliq, upartisi og retsi
clskendc Mand, at der ingen Grund -·r:
til at nxgte ham en anden Termin
for trank Persons Stle —— tvært I
imod! I
Rouscvclt talder til 7
Fredøkonferetts. !
i
Fungerende Udenrigsminister AsdeeL
hat den 25 Oktober udftedt en Note«
angcmende Gensammenkaldelse af
Haag-.tionfekensen. Noten er en Jud
bydelse fra Præsident Noosevelt til
Magterne, som understrev den optin
delige Haag-Trattat, om atter at
samleg for at udvide og ftyrke den vo
tindelige Konventions Taute, og da
særlig for at overveje Midler til vi
dere at fokmindske den moderneKrigs.- v
førelseg Rædsler og for at vcernek
om og ndvide den neutrale Handel
paa aaaben So. -
Foruden til de underftrivende Mag
ter sendes Jndbydelfen til site Syd
og Central-amerikanste Republikker,
som hat ytret Lyft til at Hutte sig til
Hang-Traktat-«n, men som htdtil hat
vceret forhindret i at gøre det paa
Grund af Udeladelse af en Artikel i
Trakt-.1ten, der tillader Magter at
stutte sig til denne efter egen Anspa
ning. ,
Roten er sendt til de amerikanfte
Anebaisfadsører i de sorflellige Lanzev
med Instituts om at føle sig for hosl
de Regerinaen de staat i Forbinsdelse
med, og fremlcegqe PræsidentenH
Jndbydelse i en faadan Form, fom
de findet Pa-«..kdc. Medeas Prakti
denten i sin Jndbydelse har peget paa
Hang sont et passende Sted at sum-«
les, menet han, at Magternes Flet
tal maa bestemme Stedet saavel som
Tiden for Modet. «
«
t
«
Moothcad, Ja. i
C. D. Lassen i Moorhead, Jowmz
bar paataget sig at sælge Boger forE
Danifh Luth· Publ. House, Blair,.
Nebr» og faar en større Forsyning
af Smaasirifier og Bøger, sotn han!
ønfler at scelge til Lansdsmcend out-I
lring Moorhcad. Vore ærede Lands-«
mcend bedes at hjcklpe Mr. Laffen
med at san Vlfsætning paa sine Bogen
Han ftjal 3000 Faun
Dei er aabenbari lige san let at
ftjcele 3000 Faar fka en Rauch i Ve-»
»sien, som Vet er at begaa et Inle
Hrudsiyveri i en sin By. »
I Junius Wrigl)t, en Ranchejer il
Boife City, Ja., havde maafle ille
endnu vidst, at en nf hans Hykder
havde ftjaalet 3000 Fasar fra han«
hvis denne itke havde været uforsig—«
tsg not til at undlade ai betale en
anden Hyrde dennes Lon, MO.
Da Wriqht opdagede Tyveriei,
rejste han strals til Chicsago, hvor
han fandt ud, at hang 3000 Faar
var folgt for 87000, og at Tyven var
forsvunden.
Cbicangolitiet har taget Sagen
op, oa del book-eh at det snart stal
lykkes at finde den utro Hyrdr. Po
liiiet vogter nøje hans Kone og Born,
som et kommen til Chicago psaa hanB
Opfordring.
dövhed kan ikke helbredes
ved lotale Mit-ler, da dc Mk tun naa den anqcebne Des
as Om. Der er tun en MJnde U tnme Michel-, o
det er ved konstitmionkllr Midlec Dwvycd lomarsage
ved en bstaudt Tit tand nl exmnhmvcn l dcl castachche
Rit. Naar den« or blnotr Takte-merkt nur-klei- De en
rumlende Lob elle- fxnk ers nimm-I Don-W of Osaar den
bliver heltumer. er Dei-»sich Ihr-Haus« on meh mindr
Betmndel en can is senkim m idem dllor meimwes litt
normale Hin-Ind- ml hassen-n jin-r- edelagx or stehle.
M ad nl tt TM «In.- i.«.- sik ssecd Ists sian «s-l), c: er ins
m anM end en bist-sum ’::.I I itl Sinnhmdmtr.
Bi list WW et inzva « « srr Ums-m Til evle
Cl Dann-d is- muss-! s-- » z« Eus- tste san ures
as med »Op- tcims I- nur«-. ;l-n- vEier Eli-kaltem
M R-. I. N ne !- cv E C u» Toten-, O
· cis-?- Hci hei« ..l«t, T.«s."c. an
RuSland og Frankrige
siger Nei.
Beggedisse Nationer af
slaar Rooseveltts Jndby
delse,Tystlandstillersig
gunstig overfor den.
Tet« bereites sra St. PetersborzL
at Ruglands og Franktigs Svar paa
Prcesidet Roosevelts Jndbydelfe til
Fredslonference er et kategorisk Af
fla«a. J St. Psetersborg siger man,
at Forslaget er et Valgfif uden Alver·
Fra Berlin wildes-, at Roofeveltg
Jndbydelse til Fredskonferenfe endnu
ikke er modtaget Of Stiege-ringen men
Udenrigsdepartementet emfasserer at
ter Tvstlandg Ønske om en anden
Fredslonfetence. Denne maa imidlek
til itke befatte sig med Planet for
ulmskntelig Fr-ed, men udelukkende be
fkceftige sig med praktikable Refor
mer.
Medeas Ronferensen itke lan fa-:
nogen direkteJndflydelfe Paa den rus
sist-japanste Krig, siden ingen af de
lcempende Magter ønsler fremmed
Jndblanding, faa hat der i Anledning
af Krigen rejft sig Spørgsmsaal om
internationale Love, soin fordrer
Løsning, og det er i Verdensfredens
Interesse at opnaa en international
Forstaaeise angaaende saadanne
Spørgsmaal og faa soa mange Natio
ner som muligt til at underslrive Be
stenimelferne.
Balsleos Lirrebog paa Engelsf.
Bogen er nu fcetdig, og Bestillin
get modtage3. Bogen er oversat af
en Komike, nedsat af den forenede
Kirle til at soverscette Balslevs
Lærebog fra Dunst til Engelst paa
Grund af Trangen til en saadan
Bog blandt de unge, som er født her
i Landet og findet det besvcerligt at;
lcese og forfiaa det dansie Sproo.
(
l
Fotventende, nu da Bogen er færdia,
at de, som saa lange bar ventet ef
ter den, nu vil insende del-es Besti
singen Summe vil blive hurtigst
muligt ekspederet.
Med Agtelfe,
Danisl)Luth.Publ.House, Blatt, Neb.
Krigdtct i Dkkyfusfagen.
Fire Embedsmænd aj Krigsmini
steriet er ftillet for en Krigsret i
Paris, bestnldt for at have brugt
Penge af Militcerfondet til at influere
Vidner imsod Dreyfus med. De fire
anklagede er Obersterne Dautrich,
Rollin, Francois og MenschaL Oberst
MereschaL som ftvd i Forbindelse
tned Krigsdepartementet, for Drey
susfagen kom op, fortalte i Forhøret
den 26. ds om Summer, han havde
betalt en Spion, der gik under Nav
net ,,Anfterlsitz«, for ,,incriminsating«
Dokumienter. Detaillerne reserverede
lmn for Krigsrettens hemmelige Ses
fion.
Pryglestrqffens Opbævclse.
Den russisie General Dragomiroff
fortæller i Bladet »Rosojedtshsk« føli
gende Eksempel paa den Anstuelses
Inndervisninxk der anvendes i den
Intssisie Hcer:
En Kompagnichcf hat lige fortlaret
fine Rekrutter den nye Lov om Pryg:
lestraffens Ophccvelse i Hccren. Efter
at han er fcerdig. fpørger ban en
Soldat:
,,Hvilke Strosse maa jeg faia itke
anvende overfok dig,«
Sol-baten ved ikke, hvad hcm sial
spare, og tier.
»Man jeg flaa dig?«
»Javel, Deres Velbaarenhed!«
«Hvad for noget, dit Fjols! Gre
figen). Hur jeg nu ikke lige fortla
ret dig, din ÆfeL (Lussing), at jeg
skkke (Sp-ark) maa slaia dig (Lussing,),
dit elendige Faarehoved (to Lussin
ger). For ham bott, Korporal, og
giv ham 10 Stokkeflag vg 3 Dages
mørl Arrest, fna han lan husie til en
anden Gang, at vor allernaadigfte
Herre Czaren har ophcevet Prygle
straffen i den rusfiske Hærk«
Hvorlcdeo Nyheden fpredes.
LIJerfa Nellie Hill fra Ada, Mich»
strich «Mi:1 Moder og jeg MIfker at
fxu noget af Deres Kurikso. Vi li
der begge af Rheumatisme. Bi ded.
at Kuriko er udmcerket, fordi vor
Broder i Grand Rapids, Mr. Da
niel Vis. blev kureret ved Brugen af
denne efter at have været arbejdku
udygtig i over vtte Uger. Vi kan ikke
lcese Engelsk videre godt, men vi kan
dog overtage en Agentur her og vii
ver-re i Stand til at afsoette en god
Del.« Dr. Peters Kuriko soelges af
Lokal-Agenter. Apotekere er ikke til
ladt at faslge den. Skriv til Dr. Pe
ter Fahrnen,112-114 So. Honne,
Ehicago, Jll.
Gode Ord.
Uddrag af et Brev fra Jacob A.
Reis.
»Es-set var en prægtig Aften lMøret
i K. F. U. M. i Kobenhavn Ssøndag
den 4. September, «hvor Jakob Til
Riis talte), thi jeg faa det ulme og
flinne i de unges Øjne omkring mig
hvilket spaaede om Gryet asf en Tag
af Storhed. Den er jo allerede gryet.
J mine unge Dsage kunde ingen have
famlet en faadan Kreds under dette
Banner -—-- aldrig pasa det Sieb-. s
Sig til eders unge Mcend fra mig,
at vi tnn Hkke alle vcere Helle og
ftorme Zlanfer med Svcerd i Haand
af den Stoys, der forkvares af Sol
dater og Kanonen Men vi kan stor
Ine andre Stanser of Fordomnte, cf
Sløvbed, af gasmmel Magelithd Ig
Velnoere, og vinde over dem, naar vi
blot vil. Sig til dem, at den Heli,
Verden trcengser til, er den unge
Mand, der hellete vil sidde ved sin
Vog, gaa til sit Arbejde med Lap paa
Bukferne, end stylde Skroedderen for
et nyt Par, han ikke kan betale. Dei
er hom, der kommer frem og hjcelsper
Verden frem.«
Liberalt Tilbud
til nye og gamle Abonnenter af
»Danfkeren« og »Norden.«
Begge Blade et Aar 81.90.
De, som ønsker at benytte Lejlig
»heden til at forny Substripkionen el
ler substribere Paa »Danfkeren« og
,,Norden«, gives folgende liberale
Tilbud-.
Begge Blade sendes et Aar for lidt
sover Prisen af diet ene. Kun 81.90.
Benyt Tiden -o«q Lejligheden til at for
ny Subsiriptionen paa begge Blade,
og spat over en halv Dollar. Begge
Blade kostet ellers særstilt: »Danske
ren« 8150 og »Norden« 81.00, ialt
DIE-Ia
Altsaa 8190 betales for begge
Blade et Aar frem.
Skriv ftraks og faa den Sag i Or
den med eders Blade.
,,Norden« er et sint illustreret
Illlaanedsblod oq ,,Danskeren" er den
eneste dsanske Avis i Amerika, som ud
gaiar to Gange ugentlig.
Skriv til:
DanishLuth.P11bl.H-oufe, Blatt, Neb.
Otiver Twist
En Samfunsdöwman. Godt ind
bunden 80 Cents.
DanishLuth.Publ.Hotfe, Blatt-, Nes.