Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, October 25, 1904, Page 4, Image 4

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    - - Danmarlx
cistise wasrslagj Rigsdqgen.
Der et ved den sdansie Rigsdags
Uubning fremlagt swilkig tre Lon
fvrslag af mere end almindelig Jn
tetesse: Tusbertulosens Bekæmpelse,
—- Proftitutionsafskasselse. —
Ptyglesttaf.
Om det førfte af disse Lovforslag
strives i »Dagbladet« af 12. Okt.:
Efterhaanven fom Videnstaben er
kommen paa det tene med Tuberkui
losens Besen, hat der ogfaa maattet
gste sig en wksende Erkendelfe gel
Idende af den Fore, den rummer, it
ke bxot for »den enkelte, men for Sam
·fundet i det Hele. Ab denne Vej hat
der da ogfaa maattet opstaa Spørgs
maal om, hwd der fta Statens Si
be Lan gotes for at bekcempe Sygdow
men. Ud fro denne Opfattelse blcv
der ved kongeligt Kommissorium of
18. November 1901 nedsat en Kom
mission, der sit til Opgave at under
spge, hvorledes Staten kunde støtte
Beftrcebelferne for Tuberkulosens
Bekæmpelsr.
Denne Kommission-Z «afgav ved
Nntaarstid 1903 til Regeringen en
Betæntning, der forudsen en fyldig
Samling Oplvsninger om Tuberku
lofens Forekomft og Mi«blerne til
dens Betænkpelse indeholsdt to fulkst
gennemarbejdede Lovudkassi.
Oder det ene as disfe er det i Gaar
fra Justitsminifteren i Folkethingei
fremfatte Forflag til ,,Lov om For
anstaktninger til Tubetkulosens Be
kcempelse« bygget. Regekingen maatte
—- hedder det i de Loven ledsagende
Bemærininger — foruden at over
Veje Bekostningsfpørgsmaalet —- saec
lig vaage over, at der ikte gis-t
des videte Jndgreb i de en
ielte Jndivisders Liv og Ferr
ken end strengt now-endigt Den mest
fremtrcedende Forsiel fra det af Kom
missionen udiarbsejdejk Fovsiag be
staar i, at Regeringen ikke hat ment
at burde optage Forflaget om An
saettelse af en fmlig Tubetkulose
inspekjør, om hsvis Nødvendighed
man ille er werdet-ist
slt Ik Il
Det i Gaar i Follethinget af Ju
sjitsministeken fotelagte Lovfokflag
om ,,Stsatsft-tte til Zygehufe for tu
bertulosp samt til Patienters Be
bandling paa samme,« ftøtter sig
ligeledes i alt væsentligt til det Lon
udlast, som Tuberlulofekommissio
nen sidfte Aar afaav.
Zorn Æsndrina af Kommissions
forslagæt anføres folgen-tm Ved Anas
vclfen af de Hospitaler og Sanato
tier, der kan opnaa Statstililud,
ncevner Kommissionen under Tuber
tulosehospitaler alene lommunale
Tubetkulosehospitaler. Regeringen
bar ment, at der itte var Grund til
den Begrænsning. Man hat der
fot udeladt Ordet »kommunale'«.
Statzanetkendelfen Lan medldeles til
Kyfthospitalet lfot Born med spe-:
rete Kirielsyge), Kyftfanatorier fforU
Born med lettere Kirtelsyge), Isoli
fanatotier ffsor helbredelige tuberlu
life), Tuberkulosehosspitaler (for me
ke fremsiredne Tubetkulosefotmer, og
»,-Tilfcelde, der ltckver Sengeleje) samt
cndelig Plejehjem for Lungetyberkw
lose, hvorved forstaaö under Legetib
syn staamde Hjem for saadanm nar
-bej·dsdygtige lungetuberkulpse, for
hvem Ophold paa Sanatorium eller
Sygehus ikke er Mvendigt.
Jugen Omkostninger, der af det
ossentlige ydes ubemidlede paa de
AIT FOR THE
Terved Eva-es Wen-; oq lieu-fes hillmsd No or
wem lle Agent bes- er Tkm direkte fra usrt
8500 um medicmstk «adomtonum met
WATKI NS’
Vogetable Avodyne Liniment
pg .-»0 andre Mgnfterprceoamt» alt unt-na
tust Pksv fsk Te kober Istsitcdssr ai Fa
miliek bruget den
is- ms um exkl-.
Cheldoth Ist-, it. April Mk
Sidfte Ist, da W i flirrt
Banne a lebe Sco, fik u- et (
heftigt nfold of Loh-m 5 or
og win stone saqde sig iaa
nd mssm et List Jeg gis bit-m r
los S—3 Bot-treuen og fik A
ten runde eg Cypris-km Art-et »
v e I s unt-va
atii nobIs-se Umirrte-m Osakäzseba
—ielI os- ,edet stulde koste miq
Juba haeitzmam
Juki-to »der-te Doktor aisv coot
Lockqm (Iwill· SidM Student-it
ch- HI soffs-c Ies. Is»
IT A Strich Nitsch Minn.
ncevnte Anstalten betragtes som Fai
tighjcelp.
Med Hensyn tsil Opfsrelse og Uds
vidselse af Tuberkulofeanstalter over
lades det til Afgørelsen paa Finanz
loven, hvor stort et Bei-b der maa
tilslydes, medens Kommissionen on
siede en fast ansat Ydelfe pr. Sena.
Loven stal endelig revideres senesi
Aar 1911.
Om det andet nævnte Forstag o:n
»Modarbejdelse af offentlig Usasde
lighed og venerist Smitte« ansfører ri
folgende Hovedbestenimelser. J § 1
bestettimes, at den, fom helt eller del
dist erncerer sig ved legagtigt Levned,
eller ved Ord, Tegn, uanftændig Ov
førsel eller paa anden UtvetydigMaas
re opfordrer eller indsbyder til Utugt,
ftrasses mechengsel eller under strei
pende Omftændigheder eller i Gentai
gelsesttlfcelde med Tvangsarbejde fra
12 Dage indtil 1 Aar. Under for
mildende Omstswndigheder kan Straf
fen nedfættes til Boden
Liae overfor den, som itle forhen
er ftrasset eller asdvaret for noget af
de her omhandlede For-hold icm en
af Paatalemyndigheden tildelt Ars
varsel trcede i Siedet for Straf; dog
kan Advarsel itke tildeles, naar den
sigtede forlanger Dom.
Den, der af Politiøvrigheden har
modtaget Tilhold efter §2 i Lov I
Msarts 1860 om Strassen for Los
gcengeri og Betleri og derefter er
ftraffet efter forrige Paragraf, blider
hedder det videre, saafremt vedlowi
mende senere itte tan paavise anden
til sit Underhold tilftræklelig Jud
tokgi end den, som stypdes eget elle:
andres losagtigt Levned, at strasse
fom Lpsgængerr.
Dei er forbudt at holde BdrdeL
Ten, forn handler mod dette Forbud,
straffeg med Faengsel paa Vand cg
Brod eller Forbedringshugarbejde
indtil 2 Aar» Med samme Straf
anfes den, som got sig flyldig i
Rufferi.
Loven træder i Kraft 6 Maaneder
efter dens- Jndførelfe i Lovtidenden,
dog at Jndstrivningen af løsagtige
Fruentimmer bortfalder strals ved
dens Jndførelsr. Samtidig wher
ves Strasselovens §§ 180—182 samt
de senere Proftitutionslove as 187—t.
1901 o.f.v. tilligemed alle dertil inni
tede Regulativer og Vedtægter.
Dei tredie Forslag er ftemlagt i
noaet Endret Form, efterat en af
Landstinget ved Samlingens SM
ning i Fjor nedsat Udvalg har ar
bejdet med de forelsbige Ændringer.
J Bemæriningerne til det nyeFotslag
udtales, at der intet er fortfaldet,
som kunde Viere egnet til at rokte den
Oveebevisning hvorpiaa det anein
idelige justitsministetielle Fotflag var
;bngget, nemlig om Nsdvendigheden af
Hen traftig Jndstrsiden over-for Volds
og Scedelighedsforbrydete og om at
en begrænfet og maadeholden Anden
delfe af legemlig Revselse et det rette
Middel til at naa Masalet.
Vi stutter med at ans-te fslgende
lille Episode.
Ned med Pryglelovenl
Dei er itte almindeligt, at vor
Rigsdag blivet Bidne til scerlig
hsrlige Demonftrationer fra Tilhs
revpladlerne. Dagen i Gaar danneH
bog en ,Undtagelfe. Da Mel-Immer
ne var samlode i Follethinget for at
paabegynde Iinanslovens 1. Behand-«
ling, men fsrend Formgan aabnede’
Msdet, raabte en Mand, sum cfte
fes i den almindelige Tillysrerloge
paa Balkonem med hpj Rsst nd over
Salen et rungende: Ned med Prygle
lovewi Almindelig Opstawd.
Formanden siyndte sig pp paa sm
Mai-T hvor han strals lvd Motten
Iyde til Ort-am Der maa herfte
fuldftcendig Ro og Still-ed paa Til
hsretplasdsem Hvis -ilte, maia Urv
stifterne fjernes.
Hel«ligs7dagsloven. Siden
Helligdagsloven den 27. August
trawdte i Kraft, et der i Hovedftaden
og i de indlemmede Distriktet blevet
noteret en Del handlende, navnlig
Cigarhandlere, fordi de hat holdt de
res Buttkket aabne Ratten til Sen
dcg. Politiet hat nemlig nemt, at
isplge den nye Helligdagslov stal
Lulletiden vare fva Kl. 12 Lsrdagl
Nat til Kl. 12 Smdag Nat. Inno
lertid hatPolitidsirektsren nu besinnt
at Lukketiden fktst indtrckder Kl. 6
Sondag Morgen, iog bei er altsaa
fremtidig tilladt at handle Natten
mellem Lordag og Ssndag
Ptæstetnei horsens. Un
det 4. Oktober er det bifaldet, at
de nuwetweEmbeder som henholds
vis Sogneprwsi i Vorsens Ktbstad, 1.
tesivetende Kapellan og Pwst
lrer Hospitalet i Horiens Kob
stad og 2. tesiderende Kapelan
i Hotsens Kot-stand maa op
hæves, at der om Vor erIfets Kir
te og Klosteriirken fom Sgognefitkek
maa oprettes to nye selvsickndigeSvg
use, der benckvnes henholdsvis »Vin
Frelsers Soga« og »Klostetsogn«.
For hvert af bis-se Sogne oprettes et
Sognepræsteembede og et residekenbe
Kaspellani. og 1. residerende Kapel
lan og Ptæfk vesd Hospitalet i Hok
seng Købstad T. T. Tomasson og 2.
residerende Kaspellan i sammeKsbsiad
O. R. P. Olefen besiilles til Sogar
præsier, henholdsvig ved Wasserkü
ten og ved Vor Ftelsers Kikkr.
»Kirkeligt Samfund«. Som
bekendt paatænket Kitteligt Sam
fund af 1898« at tejse sin equ Pyg
ning i Hovedftadem og Foreningens
Fjottentngsblab »Dort Samfund«
mdddelek nu, at man hat faaet en
Grund Paa Haanden., nemlig Stu
dieftræde Nr. 36—88——40, tæt ved
Bestetvokdgade og paa ca. 3000 Kn.
Men.
L —
Naar Born leger med
Tændstitter. — J Marienng
de R A. Kobenhavn bot i en lille Lei
lighesd paa 1. Bagsal en Entemadam
Petersen med fine fite Born, i Albe
ren fra 6, 4. 2 og Z- Aar. Moderen er
spaa Arbejde om Dagen, og Bsrnene
et under faadanne Forhold overladt
til fig seit-.
Saatedes og as fvtleden Found
dags. Henasd Kl. 11 opdagede Vati
inden, at det brcendte i Gatdinetne
ovte i Md. Petetsens Lejlighed· Hun
lob op ad Hovedtrappen men kunde
iike komme ind, da det ene Verelse er
lejet ud til en logekenfve og nu var
aflaaset. Jnden hun naaede hen til
katentyapvem havde imidlettcid en
Sukkerhusarbejder Nielfen, der bot
i Naboejendommem opdaget Jlden og
var løbet op til Lejligheden, hvot han
sprcengte Daten og fik Bornene trut-i
ne ud af det rvgfyMe Vatelss Sisnb
de var flvgtet ud i Kommt var de
alle fortomne: af den tvælende ng;
det mindfte Bam, Tom lag irrt-e i Aug
gen, var næsten livløft men vaagnede
attet op, da det havde væket en Stand
i frisi Luft. Resolut fit Nielsen kostet
nogle Spande Band over det bren
dende thave, faa at Jlden var stut
tet, da Brandvæsenet kvm til Stevek
Jldens Aatsag var naturligvis
Birnenes Leg med Juni-stillen Te
lod dem blusse op og dale ned gennem
Lasten sont Fytvcekkeri. Den-ed gik
der Jld i Gardinerne og herfra i
Vettelsets fattige Bohavr.
Zoldnteroptøjer. Et be
klageliat Optrkn forefaldt fornylig
om Bord i Diampsiibet »Kasan«, som
sprie 23. Vataillon fta Horsens til
Kobenhavm
Premierløjtnant Valentiner wad
serede en Tut paa Dættet, og kam
faaledes hen imod en Klynge Solda
tet, hvor Brændevinsflasten gis tundt.
En af dem tilraabte da Ptemierlpjt
nanten: »Hej,Du! sial ha’ en Snaps
med, eller ogsaa san Du faa en paa
Smaden!« eller en lignende Ytting.
Da Premieklsjtnanten derefter vilde
tage Soldatens Kastet af for at se
hans Nummer, ssgte de andre at for
hindre det og satte i metd Hnrraraab
vg Ptbem samtidig med, at de klemte
ham imellem fig, saa at han maatte
raabe om Hjælp. sztnanten blev be
friet af en tililende Sergent, og der
gjordes itke mere ud as Sagen med
det samme udover, at det forefaldne
Optrin mewteö.
Da Hjempetmitteringen den ,8de
Okt. paabegyndtes, holdtes 22.
Bataillon tilbage, og Udfigten tEl
en Fotlængelfe as Jndkaldelsen aim
de Sodaterne Mantelng De holdt
da Samraad og sit den paagceldende
Soldat til at melde stg seit-, Iwad der
siete ved det senete afholdte Ktigs
fothmu Soldaten var Nr. 571,
Nielsen.
Medens de andre blev verwitwe
de, maatte han vandre i Arrest, kg
ved det senete afholdte Krigsfiorhtr,
hvor han blev oveebevidst om at vceee
den, der hat-de tnsulteret Premterlsjts
nantValentiner, Mtes han 80 Da
geg Fremng spaa Band og Brod og
afleveredeö straks derefter til Vened
Vagten.
Ucyktestsicfclde ved
Brindgtavntng.— -
EnMand drcebi. — hoc
Melkefotpagder Otto Jenseit i Und-I
dinge graves der i denne Tid en
Bis-nd Arbejdet et taget i Entkeim
se af Btsndgrgver Rasmuösen, Fre
derilsfundsvej, biftaaet af tre Sien
ner. Den 6. ds. har den ene af dem
tilsat Livet i Brentdem Man var nag
et 28 Alen ned, og tun de to Sonner
var i Arbejde. Nedhejsningen i
Bronden ster ved ijelp af et Tod,
som ender i en Lytte, hvori den ene
Fod fix-sites. J Gaar Middags heisses
den ene Broder ned, men efter as ha
ve opboldt fig i ca. 5 Minntter i
Branden, raubte han op om at heise
»denn op, da han blev syg Saa hurtig
,det lod sig gere, trat de Tovet ind.
men da han naaede halvvejs op, flup
han Taget og styrtede ned i Brønden,
hvis Grundvand lullede sig samtnen
over hom.
Den anden Bruder lod sig øjeblik
lelig hejse ned til hom, men inden
han naaede Banden, Var han bede
vet af de gistige Gararter og blev i
fidfte Øjeblik reddeL Der gik sga Bud
efter Faderen og flere Fell; men det
viste sig ugørligt at faa Liget op,
forend Brpnden var pumpet ud.
Ferst i Eftermiddagens Lob lyttedes
det at faa den omtomne Søn op.
Juden Liget bragtes til Gladfare
Kapel, synedes det af Justitsraad
Blom og Distrittslæge Lembcle, der
mente at Dsden styldtes Gasudvit
ling iom Folge of den starke Regu.
Ten unge Mond blev 23 Aar gam
1nel. Hans Felder, der i over 30 Aar
har bestceftiget sig med Bksndgraw
ning, er ulytlelig over ilke at hare
truffet de fornsdne Sitterhedsforan
stattninger·
Gn Slonnert gaaet un
der efter et Sammenstød
nied en HdaL Fra Marftal tele
graserer »ngl«s Korrespondent d.8.
ds. Trernaftet Stonnert ,,Anna« cf
MarftaL Kapt. Madsen. spaa Reise fra
TJsland til Canada i Ballast, bar i
Folge Telegram fra Baltirnore va
ret i Kollision den 28. Septbr. rncd
en Hval Befcetningen, som var meget
udrnattet, maatte den 30. forlasde Sli
bet. »Anna« var forsikret her.
-Sös.1d«-»Y!.I(Md
Tinglm — Jld i Klædetne.
Lngdag Aften den 28. Sept. satte
Gaardejer Jder Jversengs Eingewe
der i Laorup en thde paa Fiome
ret med Olie i, som stulde btuges til
Guldet. Der git Jld i Olien, vg da
den gamle Kdne ilede til for at slutte
Jldem sit den fat i hensdes Morde-.
Pan hendes Nisdtaab ilede Datte
ren til, tnen hendeg Klædet tom dg
saa i Brand. Hun sit hurtig Jlden
i sine egne Klasdet fluttet , men sit
lete Arm og Haand slemt forbtcendt.
Den gamle Kone lsb med bræni
dende tilceder ud af Hufei. Hun
faldt oder et Born paa to Aar, som
sit nogle ubetydelige Brandsaar i Ho
dedet. En Bamevogn, hvoti en lille
Dteng paa et Aar sov, tom ogsaa i
Brand, men heller itte her sit Jlden
Lov til at faa rigtig kat
Den ulyttelige Kone løb over til
Naboen Jatob Jakobsen. Denne saa
det fta Binduet, hvorfok Han lsb Ko
nen i Mode, gteb hende og tastede
hende i et langt Vandttug, som staat
paa Guardspladsew
Da Jlden i Komns Klæder var
sluttet, faldt Tsjet af hende, og Hu
den fulgte med Kladerne i stote La
set. Neglene paa Handetne hat-de
trummet sig samtnen. Den tilitade
tomne henligger i meget libende Til
ft«and. Dr. med. Grevsen fra Fing
lev behandler hensde; han wenn-, at
der et haab om at ftelse hendes Liv.
Toftlund. —- Msntfundet
v e d R u r u p. Landmand Jeppe
Andetsen i Rukup fandt i Fotaaret i
sin Toft ved Guarden nogle og sym
tyve store SIlvanter. En Tid ef
tet sendte Amtsfotstandeten i Tosk
lund Bud til Andetsen om at ind
leveke samtlige Msnter. der saa blev
iendte til Berlin. De et igen bleven
udlevekede til Andersen meb Unwa
gelie af to, som den preussiste Rege
ring vil beholde imod Betaling.
—- Ulyttestilfælbe. Da
Gaakdeiet Peter Ries af Stendekup
fotleden vilde tote fta sit hie-n til
Ort-emp, git der noget itu ved Vog
nen, besten lob lsbst, og han sit ved
at tosmme nd as Vognen Benet butt
tet meget slemt, san hcm strats munt
te ftres til Kredsspgehuset i ha
der-leih
Flut-borg. —- Fra Verstet
Gl. Av). Der et i den sidste Uge af
siediget en Dei Arbeit-s fks Verfka
og vesuden et en hcl Del andre At
bejdere flM ad til det nye Barth
Dette betydet for disse en We fac lille
IJkindrefottjemfte, idet de paa du
can-Je Betst hat haft en most M
Timeløn hidtil og soc-Buben Akkord,
lworimod de nu maa nøjes need en
Ihnen-n as ZTPenning udenAkkord.
HDek er ogsaa en Del Arbeit-ere, som
"maa holde Hvil i otte Dage, lkqefom
frei en Gang fandt Stcd i Sommer.
«Saaledes kommet de, der hat Været
Iarbejdslvse i denne Uge, igen i Ak
ijde i naste Uge, og et endet Held
nma W holde HViL Dei dreier siq
-for Hrfee Delen om Nimm Borete
og Summen samt Form-idem
Haderslev. — O v e r l v r t. Dei
var den B. Sept. om Aftenm Sid
fte Tog paa Sidelinien Vojens——.53n
detslev rullede langsomt ind mod En
destationen. Dei havde holdt ved
Hammelev· Nogle fpvndrulne Pai
fageter sad og liggede ud i den man
nelyle Eftekaarsaften. Pan Verko
nen i Herderslev stod deres Hinterende
og ventede dem hjem. Funktioan
rerne lunde ogsaa trænge til RoJ
Det havde voeret en travl Dag medj
Befotdkingen af alle de monge Mak-»
ledsgæstet fra og til Byen Nu vildef
det altsaa lun date nogle faa Mi-;
nutter, og Dagens Slid var til Ende.!
Da lød der spludfelig et Par lorte,’
uheldvatslende, siingrende Stod fra
Lolomotivets Flsjte. Konduite-ten
for of Sted ud af Vognen. Brent-l
sen stutede haatdt mod Hjulene, ogj
Vognene smaakyoppede under Stank-H
ningen. Saa holdt Tosen Funktio
nærerne lob med dekes fmaa Lygtet
langs med Dæmningen fotud til Lo-;
lomotivet. Der fandt en lort Rand-(l
flagning Sied, mens Passageretne
ital Hovedet ud af Vinduet, liggede
eftet Standsningens Ophav, Kon
dultsternes smaa Lygtelys pg Bog
hosveds PsgeluppeL der i Maanesiin
net log sig ltskre ud, end den i Vir
lelighedener. Der apstod manqe
Spørgsmaah Er der nogel pan Stin
netne? — Er der sket Vrud vaa Ma
stknen? —- Et Jlden gaaet ud2 Ellet
er der sprunget et Hinl? — Sau san
man Funktionætetne lobe iildage ad
Decmningen. Noget efter lom de til
bage. To flote Stude var bleven
ovetlstte og var nu hell ,,laput«.
Unglvckget paa Matten til begge Si
,der mætlede, at der var nvget used
«vanligt paa Farbe. Dei brslede
uhyggeligt ud i den maanelyse Nat,
mens Bognene sneglede af Sieb ind
mod Stativnen, hvok Fall stod og
ventede og ikle kunde fotsfaa, two-:
Toget blev af.
Godc Bogen
En ny Rcette af triftelige Bsgez
godt anbefalet af troende Folt. Da
vi tun hat nogle faa Etsemplaret as
hver, beides de bestilt saa snatt skm
mutigt, inden Oplaget er udsolgt.
J hans Norm En Fortcelling
om Baldenserne i det totvte Aar
hundtede af Edtv. Everett Halt
D. D. Dvetsat fra Engelst. 216
Sidet. Solidt ind. Ptis 750
Titus. En Korfets Fællr. En
.Fortcelling fta Krisis Tid af Ita
tence Motse Ringsley. 295 Süden
Solidt indb. Prisl 70c.
Fangeme i Babylon cller Lysets
Born. As A. L. O. C. Ovetsat
fra Engelsl, samt anbydelfen, of
A. H. Francte. 388 Siden Solidt
indb. 81.00.
Femti Timer i Engekst Leere
bog i det engetste Sptog meb
fuldstcendig Udtatebetegnelse, sen
lig bestemt til SeleUium for
Formen, Nytommere og andre,
der hurtigt og M vit leere Spro
get. Godt indtx 50c.
Sorgenö Landevej. As Hesba
Stretton. En meget interessant
ttistelig Fottælling. 375 Sider.
Solidt saht-. Ptiö 65c.
Messer Horn og hanc Vener el
ler Glade Givetr. Fta Engelst
ved O. Olsen. 172 Sider. Smutt
indb. Pris 75c.
Den lille brune Krutte ellet
VII-meins Magi. Af Mk. A. Ed
wardz. 143 Sider. Splivt ind
butrden. Pris 50e· ’
Kortfattet Siegeln-g En Bestei
velte as de mesi atmindelige Sys
tdomme og betet Behandling. 379
Sinn Gebt inw. Pris 50e.
Jsfu Lan-, Sten- Fothotd til
Jatm til Salg.
200 Ams, ca 80 Amt opdykket. Gov
nye og rmnmetige Bygningen U Mit m
Lust Station —Meieciet — West Dei-mark —
Si. Beter- Meniqhed. Man kein ogsaa Mu
de 120 Icres og sentc Nestern
Lin music-» Jumgmnqesr fkriv n!
D. P. J Aftolh Wkk. Wis.
AMEchN-.
DomNIoN og
meE sTAR LiNEs
gslges Hennemgsumje sillettek
til elle fr
SVERIGE,
NORGE.
DANMARKOS
FINLAND
til meget lave Priser.
lu- -Ii««-r Pisnkcu um De- lcohssk Ums-f
to-! un ug cis-I Hin-f Hl sit-»v- Fund-D
hurtig-! sit ist«-ums Nltst til-kru-» «
vslhsr siisskmiwtis l,«sknluj(·-nt sur sich-»
tlxplysssissgssk
"1 mlissskiligtsk Mosis-Lunis Motwytsr
cher hnntfk Tun-pupip( lsJUUA til lin
Hur-a
l«u--us»r«f. sum Mist-r ist-as »von
Imsvntts Lin-um lims alle- txtsnlnslixv His«
Ifrisntnnsliglnsilsm
FKANCIS c. BKOVVN
Ins-: l«A-«-«. Ali-ORT.
90 Od. Durham st» chicqth Ul.
Gud og Kirkm Godt indb. Ptis
25c·
Den Helligaands Gerning. Af
Gideon Tropen 100 Biber i
Omsiag. Pkis soc.
Sundhodslæke. 545 Sider.
Solidt indb. Pris 50c.
Festfrihed. Stykker og Dialoger
til Gengivelfe ved Bornefes1e:,
Ungdomsmoder etc. Ved O. Niet
sm 186 S· Gndt indb. Ptis 50c.
Aftwnomisie Rctkeationer. Pf
M. Lallen MilleL M. A. Med et
Tillceg om Lys og Farbe, af A.
Jacobsen. 92 31«der. Smutt Wob
25c.
J hcllige Mænbs Fodspor elle:
Hvad jeg faa oq ersarede i be bi
belfke Lands-. As Daniel Masch.
350 Biber Solidt indb. Per
81.25.
Sin Broders Vogtes. As Ehatles
Sbeldom Denne Bog et streben
3 Lobet of Vinteten 1895. Scei
nerne i Grubedistriktet er baserede
paa Begivetthdek, som indtraf
under den ftore Strike blandt
Jetngtubeakbejderne i Sommeren
1895, og til hville Forfatteren selv
var Bislmr. Pris godt indb. 81.20.
Sjcklevinberen Wlklliam Cartosfo,
Klasseledek i 60 Aar. Hang egne
Oplevelser samlede og udgivne cf
bang Son. Solidt indb. Pris
50c.
Den unge Pilgrim. En smut For
taelling. 176 Sider. Indis. Ptis
40c.
Fothaabninget. Otte Stitser of for
siellige Forfattete. Sasmlede og
udgivne as Ungdommens Ven. So
lidt indb. Ptis 50c.
Hjemmet og Famikkelivet En Ratte
kristelige Attikler til Ovetvejelse
for Ægtefolk og Fort-Ort Andet
Oplag. 184 Sidet. Jndb. Pris
40c.
Fader Rades. Af Edw. Caritas-z
Fint indb. i Guldsnit. Pris 40c.
Kate. Ved F. Bank-is En Fort-el
ling. Godt indb. 252 Sider.
Pris 50c.
Hat Jesus taget fejl angaaende sin
Tiltvmmelse. 32 deer i Omsiag.
Ptis 10c.
Sktidt i Sturm Fottællinger af E.
Halvotsem Jndhold: Ei Mode.
Do Ssstendr. »Det Nuvn Gut«.
Metmesiet vg Dyr. Tke Jaleaftes
net. Havet var itte mete. Skridt
i Samt. 140 Sidet i Omsiag.
Ptis 40c.
Kristi Tiltommelse siete den Tit-,
betten ser bestemte. Ved M.
Hausen. 64 Sidet i Omilcg
Prig 25c.
Korsets Vei. Kulturijsstotist Fort-(
ling fra den kristellge Olbtdh 96
Sider i Omslag. Ptiö 15c.
J Str-mmen. En Fortælling af
Wim. Ager. Jndb· 70c.
Jllustrerei Mission-historie. Esset de
nyesve Mider. As E. J. Einma
Mkssionsforstander. 642 Sider.
FM inw. Pris 82.50.
Thbologsimss TMlætdmimz sale
des som de leeres i den heili
Ssrkft 517 Sider. IM. Ucc
dsanish Luth. Publ. Deus-,
Wi, M.