Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, October 25, 1904, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    VII-M
Um
,,Dam««.«"«s udkommer hver Tirsdag og Fiedag. TIrSdElgs-mdgave. »Danskeren« kostet kun 81.50 pr. Aargang.
Nr. sä. Blum Nein-» Tirsdag d. 25. Oktober 1904. 13. Aarg.
Russernes tPJstersiziflaade1
fkyder engelske Trawlers
iSænk.
To Mcend dsscebeg og flere
land.
Under i Gaarz Dato berettes foi
qende sra HucL England:
A JJt.Jactson die Co» Agenter for
Ejerne af 50 Hull Fislerbaade, hoc
nn -errettet Udenrigsminiftekiet og
Adi: .iralitetet om et Angreb paa en
Fifleflaasde hjemmehøtende i HulL of
den rugsifte Ditekspflaade Den offi
cielle Bereining lyder paa, at tort ef
ter leidnat Ftedag Nat ncermede den
rugsiste Eslarde sig Fiflerslaaden
Notdsøen Den forfte Del af Fi
ilerslaaden pasieredse i Fred.Derp1a
tastede de russifle Slibe deres Sege
lns paa de engelsle Faktojer og lidt
feneke begyndte de at slyde paa dem.
Tainptrawleren Crane blev studt i
Zanl, og dens Stippers og Styrsk
inanrs hovedbøfe Legemer briagtesl
ind til Hull Baadsmanden og andre
af Bett-zwingen sont siaeg at vix-re al
votlig saarede, er ombord paa etMiJ
iiongitilx De Iliedlemmer af Bestei
ningen, sont var blot let saurede, er
antor me til Hull
Tanwtkawlerne Monlginein og
Meino er anlonine til Hall, slenit
stated-e ai Stud, den sidste hat faat
itle mindre end M Huller i Etkogek.
Dei befkygstez at der er gjort an
ten Zlade og at i det mindste eet
Stils mere er tat-i med hele fin Be- I
fcrtnin«a. i
J Henhold til andre MeldingeiE
fnrefaldt det fortalte 200 Mil fra
Spurn Head Te russifle Slibe
sejlede i Linie. Te lebende Stire
pagierede irden noaet uscedvanligt,
inec lIndtagelie af« at de fleste af dein
taite Deres Semelnsji paa Trawlerne
lienxie not til at afvcetge enhoer Fejli
tagelie nied Hensnn til Jdentitei.
Eiter at stsrste Delen af Flaaden var
passetet, aabnede den Jld, og næsten
exlle deltog i Stydnkngetn »Ctane«
Iamtes nedenfotVansdlinien og splins
tkedes ovenfor Dcettet. Dens Stin
per og tredie Styrmand fil ligefrem
Horedet studt as, og mange af Be
scetninqen blev fatlkg saakede. En
anden Trawler blev ogsfaa studt i
Sant, men Monlmein, som btagte
Nyheden til Hall, tændte ilke nennt-.
te angaaende dens Slæbnr.
Der herilek stot Bestyktelse og Op
hidsetlfe i England over det stete.
Jnaen tan fokftaa, as hvad Grund
de tussisle Kcigsslibe hat angrebet
den harmlose Fistetflaadr. Et Tele
gram fra London siger, at det rus
siste Gesandtstab der erllcerer, at
Admiral Rodzestvensly ille er an
svarlig for Befaslingen til at finde
da han et fejlet foeud med Flaadens
fsrste Afdeling. Sagen for-holder fig
timligvis sauledeö, at Flaaden sikte
hat set Fisternies LUS, vg saa hat
den taget Ralettene for et fjendtligt
Signal.
,,At Flaaden seitede vak, efter at
Skydningen var sluttet, styldes for
modentlig den Antagelse, at der in
gen Stabe var gjort. Vi er nsdt
til at vente paa Undetrtning fra St.
Petersborg, for vi fuldt ud tan for
tlare Sagen.«
Den engelstePtesse menet, at Eng
lang bpk gsre For-bring paa promt
Fortlating og paa fuld Stadesen
itatning, sauledes ,,Standatd«:
»Der bist promte og bestemi for
langes Fortlattng af den utaalelige
llfotstatnimethed Den missiste Re
geeing stulde undetrettes am, at Aman
ventet, den tilbagelaldet sin »ill
statted« Esiarde, first for at der tan
foretages en ordentltg Undeessgelse,
i
i are
Stor Opl)idselfe i Eng
(
!
!
t
Fra Ktigsfkuepladfen.
Nyhederne fka Krigsstuepladsen de
sidste Dage indstrænter sig til Mel
dinger om enlelte Forpoftfegtninger,
Forstærkninger af Heerene og i det
hele taget Forberedelset til ny Kamp.
Der can ogsaa tilspjes Bereining
om en strang Kuldebølge, der er
gaaet hen over Egnen. Termomete
tet er sunket til 5 Gradek under Nul,
og Soldaterne hat lidt meget asf den
ne Kuldr.
Til Morgen i Dag gives folgende
korte Odersigk:
Almindelig Kamp paa Shalheflo
den er ikle endnu genaptaget. Baa
de Rusferne og Japaner-ne forfkanser
sig i deres Stillinger. Forposterne er
lun 700Yards fra kyverandre, og mel
lpem vaeldarmeerne er der kun 4
Mil.
Mangel part Brænde foraarsagek
megen Lidelse blandt Soldaterne, si
den Rulden er sat ind.
St. Petersborg hører om, at den
japansle Hex-, som konfronteker Gen
Kuropattin, hat modlagel stor For
ftckrkning fra Port Arthur og direkte
fra Japan.
Omtring Port Arthut er det vg
saa forholdsvis stille. Dog er der i
de fidsie Dage fortcklt om, at Japa
nerne attek hat taget et Pak Forter
og rytlet ncennere ind paa Fæstnin
gen.
Balsleos Lærebog paa Eugelsk.
Bogen er Im fcrrdig, og Bestillins
qer movinqu Bogen er oversat of
en Sinmite, nedfot of den foreneke
Mitte til at oversceite Balsleos
Læreboq fra Dunst til Engelst pac
Grunb as Trangen til en faadmi
Vog blandi te unge, som er fødi her
i Landet og findet bei besvcerligt at
lcrfe og fokstaa dct danske Spino»
Forveniende. nu da Bogen er fckrdi4,
ai De, sont saa Inn-Je hat ventet ej
ter den, nu vil infmde beres Besti
litmer. Summe vi! blive hurtiqst
multh eignederei
Med «Llatelfe,
Danifl)thth. Bubl Houfe, Blair, Neb.
,,Omaha Daily News« s1.50
im nu af ogtill.Jan.1906.
,,Omoho Dain News« Udgivere
vil sende deres daglige Udgave fka
nu af og indtil 1. Jan. 1906 for
81.50 til enhvet, som subsikiberer i
Lobet as Oktober. (
Deksom De snsier SIndagSudH
gaven ogsaa, saa læg 50 Cis. iils
nævnte Pris. De, der er Holdere,
Ian forny deres Abonnemeni paa«
famme Villaar.
DANMARIC l(0RT.
storkelse 23x26 Tom-nein Tkykt i
konkelligs Pia-vqu viser Mart Jeks
hattet-, Byer, Kehrst-oder us Pia-Many
samt alle hetydclise Landsbyer. stern
Gaarde og Ich-ket
Tilsendes i en Papa-Ue pormfrjt sm
45c. i Frimærker. Enhver dansk Man
durde ejet et Kost as Damian-in
DANISH i.UTit PUBL HOUSE.
Blau-, Nein-.
og dernaesi sor·, at den lan lade vir
re at gøre Stade i Fremiiden.«
II di- Il·
Dei betettes i Dag til Morgen, at
den engelfle Udenrigsminister, Lan-H
d wne, efier Samtale med Kong
,dward hat nedlagsi en alvorlig Pro
test imod det siete hos det russisle Ge
fandtsiab i London; men Rusland
lan ikle give noget Svar, form-d del
faar Rappoki fra Admiral Rojeft
vensty. Regt-ringen hat hørt fta dam,
men man maa venie paa Rappokt
til i Morgen.
k
Den politiske Valgkamp.
Den begyndet at blive hed.
Detnoktatetne gribet til
uhcedetlige Vaaben
Valgtnmpen et i Aar gaaet nat
msindelig tolig af. Der hat itte rig
tig vætet nogct at tcempe om. Lan
det hat nydt gode Tidet under Mc
stinlcys og Roosevelts Administta
tion, saa det fsøles itte syndetlig
Misfotnøjelse med Stytet ellet
Trang til Systemstisfte Og under
saadanne Onistcendigheder et det
vansteligt sot Modpartiet at sinke
,.i5s1:es«, IJtcetlesagct fot detHKamP
imod det Parti, der et ved Magten.
Det lneb føtst for Denioltatetne at
finde en Kansdidat, og siden hat det
stottet paa »issues«. Republitanet
ne hat detimod frejdigt peget paa en
Politik, som hat vcetet praktisetet,
og som hat staaet sin Ptøve.
Der synes dog at væte lldsigt til,
at Demokratetne vil lunne samle
mange flete Stemmet om detes Kan
didatet i Aar, end de hat kunnet ved
de sidste to Ptæsidentvalg Natio
gen dettil et sitkett en dobbelt. Des
hat faaet Bimeialigmen ellet Sold-H
spøtgsmaalet ud af detes Platfotin,’
faa alle de gamle cegte Demokratet
tan sainles om deteg Fane, oa Beh
ang Vennet folget jo hellete den end
Repuhlitanetneg — en hel Del af
dem i hvert Fald Og Paa den an
ten Side hat Ptassident Rooseveit
aiott siq tlvennet med Mitndene i
Wall Etteet, san Temoltatetne ftøts
tes fta den Kant, itte alene paa
Valgdagen men ogsaa forud.
Det et mætleligt not, at Demo
ttatetne Ekte hat benyttet detes gam
le Kæpheft, FtihandeL shndetligt i
Ank. De gode Tidet, vi hat haft un
derBeskyttelse og Reciptocitet hat vel
hindtet dem i at btuqe den med Held.
Dei et saa Spøtgsmaalene om vott
Fothold til Phillippinetne vg Pan-»t
matanalen, det hat maattet hole
sor.
Angaoende det føtste stulde det je
væte Jmpetialigmen, de stulde til
Lins, men det vil itte tigtig vittex
thi de fleste hat dog en Følelse as, nt
sder et handlet not san fotstandigt oa
hutnant mod Phillipinoetne. Saa
hat Spøtgsmnalet om Betostningenz
maattet holde sor. Dommet Patletj
havde Summen op til 650,000,000;’
men Wtilliam E.Cuttis beviset imod
hom, at den ilte nnat 22H,000,000.
Det beviset han ud fta ofsicielle Tal.
Og san angaaende Panamakana
len. Ja, da hat de haft en Agent i
Panacna fot at siste eftet Bevis for,
at Roosevelt vat indvitlet i et Kom
plot for Dpstand mod Columbia.
Men ogsaa det et de kommet daats
ligt sta. Ja, det vat da ogsaa om at
gste at finde Jmperialistne het. He
le Planen et sttandet. Undetsøgel-·
set bringet Sandheden for Lyset.
Jntet af det, Prwsident Roosevelt
sigtes for, tan bevises.
Og aangaaende Dommer Patlets
Udtalelset om Tilstanden paa Phil
lipptinetne telegvafetelde Minister
Tast· til Guvetnøt Wtight, og han
hat svatet bl. a., at »Dommet Pat
tet et aabenbatt stotligen bedtagen«.
Han givet fotIVtigt en væstdig of
«siciel og specisiceret Gendtivetse as
sDommet Pattets Beslyldning sot
iEtnbedssstandens Usduelighed og Til
standen paa Øetne.
Den Slags Vaaben vil nceppe
hjælpe Demokratetne.
Der gaettes og veddes jo stasdig
paa, hvem der slal seite; det stulde
itke undte os, om Roosevelt vil saa
et vceldigt stott Ovettal as Folkets
Stemmer. Han et Folkets Mand.
,,Dansteten«« udgaat to Gange om
Ugen. 81.50 aatlig. PrIve-Nt. ftit.
Anbefqler Dod for vanvittige ogl
well-redetng
Dei fandt Modsigelse.
Dr. Henry Hatch, Quincy, Jlls3.
holot den 19. ds. en Tale for,.,Natio
nul Prisson Congress« og anbefalede
Død for vanvillige og uhelbredelige
LUiennefter. Doktoren forslvareke
Homecide eller Ret til for et Men
neskc at gøre Ende paa sit eget Liv,
naar det fandtes uhelbredeligt fygt,
og ligesaa Statens Ret til at staffe
minvittige,som var erklærede uhelbre
delige, ud af Berden ved en let Deo
Han anbefalesde desuden »sterilizing«
for at for-hindre Forbrydertlassens
Forøgelse. Han vilde oqsssaa, at Sta
ten ftulde hindre uønstelige Ægtesig
ber og forbyde Saloonholdere at
sælge stærle Dritte til vanemcessige
Dranlere.
Dr. J. B. Ransom, New York,
erllcerede, at Reform var begyndt for
at frelse Mennesteliv og ikle for at
ødelægge det. Dersom det System,
Dr. Hatch anbefaler, stulde trcede i
Kraft, satt vilde sdet blive S-pørgss-H
maalet, hvem der stulde vcere det for
fte Osser. »Jeg tror itke«, sagde hans
,,vi burde tage den Almægtiges Funk-.
tioner i vore Hirmder«. !
Hvad om Dr. Hatches Jde still-del
lslive ertlceret for vanvittig, og han!
siulde blive det forste Osser for sit eget
System!
Englands Huld paa Tibet.
Vil holsde Chuinbi-Dale11
besat, indtil Stadeser
sioininger bealL
Dei bereit- Im London, at Stor
briianien fordrer en Stadesersiat
ning pag PLUF 0,000 af Tibetanerne,
og denne For-bring synes ai siulle le
de iil en længete engelsk Befcettelse nf
ChumbisDalen Tibeiansernse erklec
rer neinlig, at de itke er i Stand til
at beiale denne Sum i Løbei afk
Aar sont det sprfi var bef,iemi og H
Siiorbritanien foreflaar da, ai der b-e-.
tales PF 0,000 af den om Aaket, og
faa holder England denne Dol, som
er Nøglen til Tibet, besiai, indtil den
fulde Sum er betalt. Dei siges, ai
Tibeinnetne gaar ind pag deite For
slag, men Rings Modsiand mod dei;
iager til, og dei refser Frygien for,J
ai »dalai lama« og hans russisle as
socierede flal vende tilbage til Ams
sa og forsiyrre Englands Beregnin
ger.
Dei fynes underligi, ai Tibetanek
ne stal beiale Slaidesersiaining, for
di Bkiierne er lommei ind i deres
Land og voldi Oprøt. Diplomsaiiei
synes ille at folge den almindelige
Reifcerdigheds Vej·
Missionsmsde og Jndvielse.
l
! Den 11.—12. og M. November
lblirer der i Bklair om alt gaak vel,
"Missionsmøde og Jndvielse af den
m) Stolebygning. Mødet begynder
med Gudstjeneste i Kirken Fredag
Aften den 11., fortfættes Lordag cg
Søndag. Jndvielsen bliver Stin
dag Eftetmiddag.
Venner indbydes til med os at del
tage i denne dobbelte Fest
Hvis Ptæster lunde komme om
Totsdagen, kunde vsi med det samme
fiaa et Piar Moder for Præfter.
Gør nu Alvor iaf at beføge os i de
Dage, sog meld eders Komme helft
inden Ssnbagen den 6. Nov.
Præstekqld.
Jmanuiels Menighed, Minneapo
lis hat sent waldssbrev til Passtor
L. Johnson, Waupaca, Wäs.
I Store Oversvømmelser
i Jylland
F Ved Beile og Randers.
I ,,Vejle Amtsavis« fortaeller Fredag
»den 7 Okt.
; Et ganske uscedvanligt Bart-mem
»fald indtraf pludselig i Gaar Mor
ge5. Medens man de foregaaende Da
ge hasvsde kunnet aflcese omkring 756
—- 57 Millimeter, drejede Naalen sig
mere og mete, stadig gik det nedad,
indtil den omkring ved 738 Milli
Ineter var konstant. Da Binden, der
de foregaaende Dage havde Vceret syr
vestlig, ved 3-Ti"den i Gaar Eftermid
dagS samtidia begyndte at aaa om i
Nord, var man klar over, hvad der
foreftod
Og ganfke rigtigt, efter sont Ef
termiddagen gil, og Aftenen faldt
paa, tiltog den i Styrte, indtil den
ved 11-Tiden i Aftes mest havde
Karatteren af en regulcer Storm.
Samtidig begyndte Vandet at stige
herude i Fjorden, først langsomt, men
fenere med større og større Hurtighed,
Tomme for Tomme, indtil Binden i
Morges atter stod paa en fvag østlig
Beise; men da var Vandstanden i
Hasvnebassinet ogsaa 82 Fod over
daalig Højde oa kun et Par Fod Un
der Gadens Plan.
Denne ufædvanliae Stigning med
førte felvfølgelig flere Kalamiteter.
lingene saavel Vest som Syd for By
en oversfdømmedes fulldstænldigt faa
at tun de højtliggende Dele ragede ev
over Vanfladen, Da Vandet i Klim
terne herinde i Byen steg selvfølge
lig i samme Forchold. J den nedserfte
Ende af Gammel Havn gik Stank-ek
aaen over fine Bredder og spcerrede
for en fior Del, af Gadens Vedkom
mende Fcerdflen. Enkelte Steder
trængte det endog ind i Hufene, men
nogen videre Skade fkal sder nok ikke
vcere stet.
Ved Havnen gik Vandei over Damp
baadenes «21nløbsbro, oa den nordre
Havnemole ude ved Kahyiten stod li
ledes under Band. Dei samme var
Tilfceldet med Anløbsbroerne ved
Munlebjerg, Tirsbcek og Fakkegrao,
faa Dampbaadenes Piassagerer maat
te færges i Land, og kun Broerne
ved Brejning og Sansatokiet undgik
Qversvømmelsen
,,Randers Amtsavis« meddeiler
samme Dag fria sin Br) og Egm Ei
meget stcerkt Højvande har sat hele
Carolinegade og ftore Partier af
Havneplsadfen under Band; i den ne
derste Del saf Carolinegsade sejlede
»m—an ved Mi ddagstid med Baade.
Højdandei styltes felsvfølgelig de
sidste Døgns starke Sturme, der suec-;
lig har rasei ved Skagen, over Kat
tegat og i det vestlige Sperrig Damp
siibet ,,Niels Brock« er ogsaa blevet
forsinket af Stormen i Nat. Dampfti
bet indlom sprst her i Habnen ved 113
Tiden.
Kreaturerne paa Kristrnsp Enge
staat i Dag fom Folge af· det plus
selige Højvande i Band til op ad Be
nene. Flere Kreaturer menes at vcere
gaaet i Gtøfterne og drulnede.
Ogsaa Beboerne langs Fjordens
nordre Side fik i Form-iddags triavlt
med at redde de paa Engene gross-sen
de Kreaturer, af hvilke flere ftod i
Band til op paa B.ugen. Paa Engene
red Fler og Uggelhusene er Bedo
erne saaleides fejlede ud i Baade for
at redde Kreaturerne, der ikke kan
undgasa at falde i Grø·fterne. Fra de
mange smaa Holme langs Gudenaa
har det ligeledes knebet med at redde
Kreaturerne i Land.
Ungkvceg, Faar og Harer i
Vandet.
» Fra Als, Idee ligger lidt Nord for
Marsiager ijvrd slvives iil .,,A«al
borg Amtstidende«:
Ratten til i Ftedags (70ki.) hat
det vceret et ftoertt Vejr med Storm
og Rengftyl Vandet er fteget langs
Ftyften og er i Mands Minde itte
gaaet saa langt osp i Landet.
Mariager Fjord hat sendt si
ne Vandmasser 8 Fjerdingssvej
mod Nord. Fra Klotten 10
til 1 i Fredsags steg den auf
brudt. Vandet styllede over Enge og
Græsmarter sog satte Lavntaer Stov
i Bløde. Over en vid Strætning var
intet andet at se end en uendelig
Vandflade Jtte en Plet Land stat
frem·
Alle Grcesgange er indhegnede. Og
her git Ungtreaturerne og Faar fta
40 Gaarde »i Helberstov og Odde By
er. De ulyttelige Dyr svømmede rundt
i Vandet og kunde ingen Veje komme.
Alle Beboerne i Hetberstov spcend
te nu deres Heste for Bognene. Rog
le re«d og andre tørte ud for at redde
de drutnende Dyr. Hestene svømmede
flintt, og Dyrene blev føjelige, da de
øjnede Frelsen. Med Ungtreaturerne
gik det forholdsvis let. Faarene der
imods var halvdøde og evnede itke at
hjcelpe selv til. De msaatte køres hie-In
Der var vel 100 Faar og Lam. Men
de tom alle til Bevidfthed, da de oar
btagt i Land.
Hele Eftermiddagen git med til
Redningsarbejdet og til at drive de
store Flotte af svømmende Dyr til
Helberftoo Men da idet blev Aften,
var hvert Kreatur reddet.
Harerne git det meget slemt nd
over. Efter fom Vandet sieg, trat de
fig op til højere liggende Sieben Til
sidst sad de paa Højene med tun Ho
Vedet over Vandet. De ftrakte sig leert
gere og længere. Men Vansdet sugede
dem. De fl·ød døde rundt i Panther
pen. Og flete af de tørende sure-Hefe
le Stykker op i Vognense til Faarene.
J Lørdags laa de strøede rundt oni i
store Massen
ngaa paa Kattegatsiden bar Sstorm
og Band gjort sit Bank. Hotelejer
P. C. Petdersens B«a"debro, der gaar
800 Alen fra Land udeft-er, er fuld
steendig bortrevet og bortftyllet. J
Stumm og Stytter ligger Brer fra
Als til Mariager Fjord. Badehufene
er vceltede. Kysten er helt forandret.
J Lebet af de sidfte Aar er store
Masser af Tsang drevet i Land og
har fæstnet fig. Adftsellige Kystejere
hat faaet tillagt fra en til flere Tdr.
Land, ssom var tilgroet og bevotset
mesd grønne Planter. Disfe Tong
dynger var en tcet ksompatt, indtil
] Alen tyt Masse, som mian troede
ikte kunde lade sig forrytte.
Store Strcetninger langs hele Ky
ften er dog nu oprevet og hat tagt sig
paa andre Steder. Saa medens vog
le Kyftejere har mistet nogle Skæpper
Land, ja, entelte nogle Tender Land,
sasa hat and-re fasaet deres Ejendomme
forstørret ded, at det opdrevne Stof
te Ejendom har lagt sig o-p imod de
res Jord.
Priufessen nægtes Adgang til
Begravelfm
Det berettes fra Berlin, at den lib
ligere Kronsprinsesse af Sachen, lele
grafekede til den ny Kong Frederil
sasf Sachen lfra hvem hun belv still,
efter at hun var flygtet med den
fransle Huslcerer Giron) og bad om
Lov til at overvære Kong Georgss
Begravelse og se hendes Børn. Kon
qen, siges det, beordrede et Afflaq
sendt hende.
Missionsmsde i Albert Len.
J Dagene fra 4de til 6te Nova
begge Dage siberegnede, afholdes om
Gud vil Misswnslmøsde i Trinita
tis Menighed her i Albert Lea. Ven
ner indbydes hiertelsigft til at kom
me og deltage i M1øsdet.
O. R. Ols e n.