Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, October 21, 1904, Page 3, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Or
--——
En Kondukiør faldet af
et Eksptesiog i fuld Fari.
Da E«ksprestaget, der afgaar fra
Qdense Kl. 4,6 Fru» den 4. Oli.
var passetet Rotte Aaby Staiion,
faldi fortæller »Was Stifisiid.«
KonduttøtMadsen af Nyborg af To
gei, medens Bette lørte med fuld
Fari.
Kondultsten var bestæftkget med at
aftage en Signallygte af den hager
ste Begn. Ved Togeis stærke Fast
blev ban da flynget af Togei, men
siap nurrielig not aldeles usiadt fra
Faldet og git fttaks eftek inb til Nor
re Llaby Station for at melde vet
passende.
Formodet Barnemord.-——
En findsfyg Moder. En Ko
ste, der er gift med en Arbeit-Mund
Chr. Jeppefen i Vejkup, kam i Afies
iil Eisbjerg med 2 Born og fik Hug
ly i Ftelsens Herr. Ud paa Natten
sprang hun ud af Vinduei og tog det
minbsie Vorn med siq. Senere iom
hun ixiem men uden Bam. Man me
net. at Komm der et set gaaende
neo mer« Hunnen, bar druknetBarneL
Hun » antagelig sindssyg. For Die
Glittet soget man i Dokhavnen efter
Barneig Lig.
K le m i i h j e l. Aftcegtsmand
Chr. Melker i Gerløv, blev ifølge R.
B. i Fredags klemt saa slemi imellem
to Kost, da fhan vilde trætke dem uo
af Stamm at han nu er afgaaet ved
Toben som Folge af indre Beisam
zgelsen
Tantelæfersagen. Til R.
B. telegkaferes fka Viborg: Oberw
ten hat den 4. Okt. afsagi Dom i
»Tankelæserfagen«, hvorunder Arke
stauien Holger Vilhelm Blum var
iat under Tiltale for Sædeligheds
fokbrydelsr. Overreiten stadfæstcde
den of Borgmester Tolderlund som
Sæiiedommet afsagte Dom, bonum
der Arrestanten var anset med Ferm
fel paa Band og Brod i 5 Gange 5
Dage. Med Hensyn til Sagens Be
handling i forsie Jnftans, udtalies
det sdetbos i Dommen, at bei iiie kan
billiges at Fothørsdommeten. Hers
tedsfoged Svejstrup for at fremiai
de Tilftaaelfe af Arreitanten havde
Iadei denne undemivePaavirkning .;f
yen faakmldie »Tanskelcefser« Brot
Sundöm hvillei itie tan anses stem
mende med Grundfcetningerne for
Strassekeispleje, men at der bog it
ke kindes Grund iil at paalægge For
twtsdommeren nogei Anfvak i den
«Anledning.
«
Xt r i 315 r c t :«- o m. Vi omtalre
forleden, at en Nardift i Istre An
lckq hat«-de tilfksch en Mann et hals
tredje Tomme lanqt Saat i Hovebkt
med sin Sabel, osg at Zagen, efter at
Gardisten var sot under Anholdelse,
gis til en Krigstet.
Denne hat nu afsagt sin Tom:
Gardisten flipper med at belale 20
Rr. i Erstalning til den overfaldne.
Horsens telnisie Stole. Den hof
litseliije Jndvielse af Horsens telnislc
Stole-« nye Bygning fandtSted Lor—
bog Estermiddag den 1.0lt. og over
Væredeg af Jndenrigsminister Ene
rold Zorensem Departementschef
Krieger og en talrig Silare af ind
budlc. Det telnifle Selflabs For
mand, Borgmester Jork holdt Jud
vielsestalen. Den nye Slolebygniuq
hat kostet 148,000 Kr. og hat 18
Wasser og Bestlstedslolalen
Band kunde de ille give
de m. Fra et starre Sagt-. Nord for
Beile strives der til »Vejle Amts
Folkeblad« om Beboernes store Bel
villie over for sde iudlvartecede Sol
dates-.
Undet Øvelsetne Inslede Sold-nier
ne vfte Band; men her kneb det. Falk
maatte ofte spare: Vi hat ikle engang
Band til os selv.
Mindesmærle for Jens
B a g g e se n. En foteløbig Komitö
i Karg-r hat i Fl. R. B. besinttet at
arbejde for at lilveiebringe Msidlek
til at reife en Statue i Kurs-r af
Digtmn Jens Baggesen·
cis-. MIC- Antispsia All-.
It html-h lltfert oq vasllvellal Middel lot lva elle
aekvss povedplu Nimm-mer« Most-ema-f Rom-amti
Iervssjhz Artikel-listed Samt-Odrisl Mat, Sein-lea.
Nah-holder Insekten Onlin- ellek Mrksin « met-lapi
qea Ins-m Nimmt-lagen W Voll- 23 senkt Pan
Inseln- eller lustig as
dr. All-'s Mit-II co» sinnst tatst-um
Sönderjyllcmd.
Staubes-L —- Ny Stolelære1.
Til den nyoprettede Læketpost vvd
den entlassede Stole i Gaansager
hat Regeringen i Slegvig laldet Se
minarist Holm fka Sturm-, der sittl
De tilttæoe Pladsen den l. Oktober.
—- Missiongmøde. (F-I.
Av.) Toksdag Eftermidvag den 22.
Sept. var der Missiongfeft i Døftkup
Ritte. Paftor Jørgensen of Døstruo
indledede. Dernæst talte Past. Mel
fen af Højfted over Bibelordet: Jesus
ynkedes inderlig over Folket, thi de
forsmægtede og var som Faar uden
Hyrder, og Pastor Petersen af Ovid
ding prasdikede over Ordet af Lu
kas Evangelium Jeg er kommen for
at koste Jld Piaa Jorden o.s.v. Ter
var møbt mange Tilhørere og isasr
Hivinder. Der ofredes paa Aiieret,
ca der indkom 175 Mk» hvomf Haw
srselen tilfaldt Breklum og den anden
Halle Nordsiesvigs Jndre Mis
sinn.
Tonder. — Flere Tusind
Aar gammelt Trek. J Sel
sted Mose er der ifølge tyske Blade
for nagen Tid siden fundet en Mcena
de aammelt Trce, sandsynligvis flc7e
Tusmd Aar gammelt, af en Slaag
Gran, som man nu til Dags ille
tender mete. Efter de fundne Rod
der at dømme maa der i gammel
Tid paa dette Sted have staaet val
dige Graner paa indtil halvanden
Meter i Gennemssnii.
—- Udsøtsel as Faar her
fra Egnen foregaar i denne Tid es
ter en større Maalestok. Faarene gaar
omttent alle sammen til Berlin. Den
LI. Sept. afgsik der 5 Jernbanevogne.
Blandt Faarene var der en Flok paa
31 Stylset, som leveredes af Gaud
ejer L. Poulsen paa Brodersgaard
red Aan til H. J. Peteksen i Stat
lenro. De vakte en vis Opsigt ved
deres Størrelse og Vceat samt den
maerleliae Omstændigheb, at de alle
21 holdt omtrent samme Berat, 122
Bund. (V. T.)
Spannen — Kirteligt Valkx
J( Sondaas fandt her Omvalg as
fir-: Meniahedsrepmsentantek Stern
da Binlaet as 29. Maj paa Grund af
en Formfeil Nr lagseret as Synod«:
ucsoalaet
As 87 stesnmelscrettigede Bælgere
asaav 565 der-es Stimme. De tisdligere
xtjdcnaheditevrcvsenUnter genvalgteä
N. Ulrrild tit 455 Etemmer, M. Til
aaard Da Str. Mnnnn Oder 45, J. O.
Hausen 42 Ztesrmxet As de tyfle
standidater fil Kr. ’:s.’aje, O. Rohr-e
ca Joh. Hoff lwer W Stemmek, Th.
Petersen 9 Stennner.
Rebekka s-— K a- m Pe h øje. Nag
le Udgravninaer xxxa Johan Peter
sen’g Matt vilre blive tilendebtagte
den 2R· Sept, hele Højen er nu ow
trent borttmi. Der er fundet en
tredie Ume. J Stensætningen i
Midten fandtes et smult luglesokmet
Stentammev og en halv Msøllesten
samt nogle btcendte Ben og noget
Trælul Der er blevet aravet sør i
Hoer og fundet nogle Monaten
slaber. (Fl. Av.)
Aabenraa. —- Socialdemos
traterne og Byraadsvals
get. De herværende Sacialdemo
trater hat paa et for nylig afholdt
Mode -i deres Fotfamlingsbygning i
Slotsgade vedtaget ligesom for R
Aar siden ogsaa i Aar at deltage i
Bnraadsvalget Deres Plan gaar
u-d paa folgende:
Socialdemokkaterne agter at ov
fordte Dansierne til at opstille et
Var passende Kandidater og vil san
ftemme paa disse. Vil Dansierne
derimod ingenKandidatek opstille, ml
de felv opstille deres Kandidater, og
saa se at samle saa mange Stemmcr
paa disse fom muligt.
Als. — Kirlens Fariny
ning. CFL Av.) J Juni Maa
ned blev der fm Egen Sogn indfenvt
Andragende til Konsistoriet om syst
Gudstfenesie en Gang maanedlig.
Andragendet kalte omtrent Wunder
sitifter, hvad der var saa meget mete
mærkeligt, som der næppe sindes fem
Personer i Sognet, der ikke forsiaar
en danst Prædttem
,,Apentader Zeitung« meddeler nu,
at Konsistoriet hat bestemt, at der
fra nu af stal afholdes seks Gange
tysk Gudötjeneste i Sognet aatliig.
— Cn Hsnsefalk. (II. Av.)
h
Et ualmindelig smukt Etscmsplar of
en Hønsefalt blev for nylig studt af
Gaardejer Mathiesen i Sjellerup.
Fuglen har et Vingefang af 80 Gen
timetet og er meget sjælden her pag
Egnen. J den sidste Tid hat man
set entelte Stytter af dem forstelltge
Steder paa Zen. Antagelig er en
lille Flot paa Gennemrest
--—.L)a1vdød af Sult. PH.
A-V.) Da i Forgcears et ungt Merkm
fte vilde besøge en gammel Kone, som
bot i et meget lille uanseligt Hus i
St· Hansgade, for at aflevere nogle
Avisek til hende, fandt han Døren
tuttet og nogle Folk, som boede ved
Siden af, fortalte, at de ikte havde
set Konen i tre Dage. Der blev nu
fendt Bud til Politiet, og en Betjent
sit en Smed til at dirke Døren op.
Da de tom ind i Stuen, fansdt de den
gatnile liggsnde summtenkrøben i et
Hjørne mere død end lebende, og det
antages, at Konen hat faaet et Slag
tilfcelde og bar sultet i flete Dage.
Den gamle Kone vilde ingeangnng
have med andre, talte med ingen og
afslog al Hjcrlp, naar den btev hende
tilbudt. Hun blev saa hurtigt som
muligt kørt paa Diakonissestiftelsen.
Missionsmødr. lFL Am
Et Migsionsmøde, forbundet Ined
Tombola, fandt Torsdag Atem-id
dng den 22. Sept. Sted i Fol· Tom
bolaen, der afholdtes til For-del for
Hednincqemissiontem insdbragte heu
ved 50 Mark. Missionsmødet, der
fandt Sted hos Gæstgiver Karl, anb
nedes ved Firetidsen. Pastor Chri
stiansen fra Tandflet og Missionckr
Lund fra Hasderslev talte. Modet
var besøgt af omtring ved to Handw
de Personen
Hab-erstern — En Pro
ces. (Fl. Ann.) Dei herver
rsende Attiefelstsab Hunsbooa og
Dampsavvcerlet i Flensbora har i
lcengere Tid været indvitlede i en
Proces. De to Fabr-isten der beg
ge leverer Træstobunde, havde i Feb
ruar i Fjor truffet Overenskomst
om, at de fcrrdiae Træsiobunde itke
maatte fælges unsber en bestemt Pris.
For hvert Tilfcklde, hvor dette stete,
blev der sat en Straf paa 500 Mk.
Selskabet Hansborq reiste senere
Klage imod det flensborgfte Damp
Noveer i det der spnaitodes, at
Dampsnovcertet i tre Tilfcelde havde
folgt til lavere Prifer. Lands-retten
i Flensbora fritenbte Savværlet,
fordi de paallaaedesnlq itle var ble
Vet til noaet. Derimod faftsloa O
Verlandsretten i Ziel, at Dampfm
Uasrlet havde overtraadt Overens
tomften i to Tilfcrlde, at det altsza
maatte betale 1000 Mi.
Jmidlertid hnvde Zavvcerlet straks
fra sprfte Færd af rejft Modllaqe
imoo Selstabet Hansborg med den
Begrundelse, at Hansborg ftulde has
ve overtraadt Kontralten i eet Til
fcklde. Denne Sag var i Onsdags
til Forhandling for Overlandsrettsn
i Mel. Nu blev der paastaaet fra
den anllagede Part, at Overenslon1
ften git ud paa, at man maattr sælge,
som man havde Lyft·, indtil de nye
Pristataloger var uddelte til Rundu
ne. Da det var bevisligt, at Hans
borg haode folgt til de gamle Pri
ser, efter at Overenstomsten havde
fundet Sted, men for Priskataloger
ne blev udsendte, vil Sagen altsaa
være afhængig af, om der vitlelig
maatte sælges til sde gamle Priser,
indtil Prsislatalogerne var udfendte.
Overlandsretten hat nu bestemt, at
Direktoren for Hansdorg, Andersen,
stal ailægge Ed paa, at den af Sel
fkabet opstillede Paaftand er rigtiq.
Atlægger han ikle Ed, vil Selftabet
blive dømt.
— Stærke Jes. —- En ro
mantist Bortførelse. Bro
deren Jes Pederfen fra Odsder, som
i sin Tid var Hjulmagerspend her i
Haberslev, stulde den 2. Okt. lage et
Brydetag med Bech Olsen og reiste i
den Anledning til Kobenhavn bvok
ban aflagde et Beleg paaBladet »Ko
benbavn«. Dette bereitet nu store
Nyheder om Jes. Han er bleven qift
med en megei frnul fransl ung Dame,
en Frølen Leonie Lorrange, Dotter
af en ftenringmuldsfabrikant i Lil
le, og Giftermaalet er gaaei meget
romantist til. Faderen modsatte sig
Bottich hvorfor Jes resolut hort
førte sin Kæreste og rejsie til London
med hende, hvor de blev dicht Se
nere bar Fadeten forsonel sig med
Jes endog i den Grad, at han bar
lobt en flsot Van til sin Svigerspn i
Ncktbeden af Paris, og naar Jes nu
er faktng med Bech Olsen, rejsek han
til Frankrigs Hovedstad for at bo
sætte sig der for bestand-ig.
«,København« forssitrey at Jes Pe
rtrsen allerede nu er en fuldtendt Pa
riser baade i cheder og af Voesen.
sCslektrist Lysbad —«
:Uc’agsage. Pas. Haderslev Bade-—
anstatt er der sindlagt Redslaber til
electrijte Lystade, og He. Barber
Sei-eitlem der hidtil har foretsaget
Behandling i Massage «pa-a Badean
stalten, et efter nu at have gennem
gaaet et Kurfus paa ,,Badeanft"alten
ZtøbenhavM ogfaa i Stand til at gi
ve elektriste Lysbade. Fta Overbade
mefteren -Der, HI. Larsen, har Hm
kSsørenfen modtaget Bevis for, at
jhan er ,,fuldt kompetent til at give
elektrifte Lysbade samt Massage til
lfuld Tilfredshed.«
Løjt Hasflids -forening
hat oprettet en Stolesparetasse for
Løjt Zogn. Hvert Barn faar en
Sparebog med en Bemærkning om,
at den itle lan afhcendes. Denne Besg
er tilstrceklselig for hele Stoletiden.
Alle Sognets Lcerere modtaget i
hvcr llqe Beløb af mindst 5 Pg. Se
nest den fidfte Dag i hver Maaned
afleverer Laererne Belebene til Regi1-’
stabgføreren, som faa indsætter det«
samlede Beløk i Løjt Sogns Spate
taisfe De i Aarenes Leb stimmen
fparede Penge fortentes med 3 pCt.
Tilbagebetaling findet tun undta
gelfesvis og med Beftyrelfens Tilla
delse Sted før Komfirmationen. Ver-»
Konfirmationen faar Sparetne i
Steden for Salmebogen en Spare
tasfebog paa Løjt Sogns Spare
fasse
Zkolesparetassen staat ifølqc
»Hmsd.« unper Landraadens Tilspn
og indgiver hvert Aar en Afflrift af
Reanstabet til hom.
Ztodborg. — Tiltrcedelsess
:1rcediken. Søndag den 25 Sept.
boldt Pastor Petersen, nu i Hviddinn.
Tiltrasdelfespmdilen her i Bin-m o:n
Formiddngen paa Dnnfl, om Efter
xniddagen paa Inst. Don flytter hsm
itke her til før om en Manneds Tib.
Den bidtilværende Prceft slutter Sien
dcsnen den LI. Oktober on flntter faa
til Li)bæl.
Vore valere Var ellers ilke til
fredse med Prceftevalaets Udfald ea»
ansiede, om Inbligt, at faa det lute
kaftei. J Sieben for en Jndremisfis
ens- Prcrft bavde de bellere set en
ldriftin Fortnff«-Tnasapoftel, en Mond
fra de fndliqc lTane med Inst til
lModersmanl on nied Villie til viel
ffomt nt ftøtte deres Veftrcebelfer.
!—3maabaneanlceaet.Joro
nrbejdet ved Sitnaabnnen er nn
fuldført her i Sonnet Vanegrunden
er nllerede indl)eanet, og i Eitodberg
Bn er man godt i Gang med Opr
relfen af Mastinbufet. Vort San
fnar itle faerre end tre Stationer og
fra Stoborg til Jels, en Strækning,
man Ined Vejen rundt i en lille Trav
lan tøre i en Timestid, bliver der
feni Stationer og Holsdepladfer,
nemlig: Skodborg, Stodborg Stoy,
Mittelbokg, Hnraldsholm lDomæne
aaarden) og Jels. De tre førftncevnte
ligaer faa tcet paa hintaner at man
tun bruaer et Knarter om at spafere
frn den ene til den nnden.
Fra Sslodborg til Miktelborg gaak
Bnnen langs med Landevejen, lidt
ftil Øft for denne. Saa gaar den mod
kSydzft gennem Kratfloven bag Krer
ind est-er Fels, og man mcerter ikte
stort til den før ved Okfevad oa Mol
Hbtx Tobstov Mølle i Mølby flulde
fhave en betvem Tilflutning, og socn
lFølge deraf hat Bauen maattet liegs
’ges tvcers gennem Mslledammen og
Efsres over Vejen to Gange umiddel
ibart efter hinanden. Derefter fal
Iget Banelinjen Vejen hen mod Som
Fmerfted Station, men insden den naar
derben, stærer den atter Vejen.
Gramby. —- En Heft iBrøn
den. Hos P. Kochs Ente i Fol flat
en Heft forleden med Bagbene igen
nein Dcekket paa en Brønd fom er i
Stnlden. Brønden er 5 Alen dyb,
»og Heften faldt helt ned til Wunden.
For at fasa Heften op igen bandt man
et Tov om Halsen af Dyret og hejste
det faa sop7 men da Dyret var saa
vidt, var det kvalt. -
Mødre.
Bank eller Pi- l helbreverikkr. dvis det sit-ede,
vtldetua Born vs est-n en· Ver wes en konstitu
ttonel Haksan herfon vq en skal Fu e ever en Apis
am an en enkel hiemmebehand Ing, tom helbtedede
mit akn oq manqe andre-.
, mes. In. seminis-es
’ Kost D. Not-se Dame. lad.
I
Kiste Ima- stand-aus«
OnaesO send es cui-du til at akbeide
· for es i st- egen Die-many oqfaa
nagle til at reife for os. —- thdiq platt Io
Viumm eller for hole Antei. —- ssm OLJM
re Dag. —- Paallheliqt Ist-m med sum Ka
pital. Øvelse bebst-es like, mea man have gode Un
befalinqer. For nærmere Oplvsnlngek ffriv til
It. uns-sah Ists-»
270s278 WAZASH AVS.. cflchcc. lu,
thevzjlalerier - -
og muse Kinsitnialmer, som Portkastter,
Vlomsur samt Landmle og Mariae
Stein-r nsv., uksiøn jmust og billigt. Bed
fic og tsnrstc i::-:sos.s.i31.·i,sde ,1;nr1)e1« TTube
twan og prcpated canvasz benytteH. -
Bestillmger mobtagcg paa Ifgninger til Al
tenmn11mmv· H. JENsENs
522. Ums-hyqu (,·»un-·i1 lilusss, lowm
Landsmæncl
Bemærlu
Smult beliggeudc, tthyre frngtbart Land
duls Mnldjord paa Let·llndetlc1g, 5 til 15
Mil im Laterne Muskogre mcd 25,UUO Ind
bygktne og Ltnutlgee med 4,000, og lun 2
til 7 Mit fra Voynkott og Man-is I Jndian
Tc11«itot«y.
I.It’aj-J, Wutcrhvedh Both Haare, Kar
toflcr og Fntgt give-r cn enorm Mgrøde
hocrt Aar-.
Tet et« satste Nam, at dlsus »Hm-me nagen
Linde- et udbndt til Zalg. Prisen et« 515 til
LZU pr. Arn-. Tersom Jotdbundcn jllc i en
hoer Henseendc er taa god sont Jlliaoiii og
Jotvag’, da toster Reisen ingenting. Be:
foltningktt er Anteiikanetc, Ttthts og Tanskez
her finde-Z ingen Judianete.
Fonnaallst er at befastte en afde ftørste
danske Kolouiet i Amerila i denne frngtbue
tsgm hvor Fremzant er aldeles iillet.
Jeg vil give stristlig Mitrantt til enhver
Kober, at jtsg vil ges-lade schindet 5 Aar fra
den Tag Landet er tolgt, og give 810 pr.
Art-e mens, end sont 1111bemch, derimn Laus
bet lobesz fest- l. Januar Ums-.
tftslnrtioner asgaar hver forer og tredie
Tirgdag i hver Maaned· tsntesltvilletg Brig
for :lt’ttndrejt·e; frt Reise ttl Unbere. Med
Densyn til min sinancielle Mamtui henvises
ttl Neuttan Savntqs Bank,
:!Ilatnmtq, Ja. ,
Inst Natiotral Bank. (s-ri1«a, Ja.
Fett-muss (5«xcl)a:tge Bank, sitt-am Ja.
For nirrmere Lplysning sknv til:
Adams Boyfem
Hovcotontotet,
:!l’-6 S. tslatt St» (Sl)tcago, All.,
euer R. P. Bauten
drfutdm. Agnu,
Lkmulgee. J. T.
Asmus Bonien :llesidence, (Rrat), Ja
AMEthAN-,
DoMiNioN 03
wniTE sTAk uNEs
ssIger gennemgssende Billetter
til eller fra
SVERIGE,
NORGE.
DANMARKOZ
FINLAND
til meget lave Priser.
IN- -I«II'-«f Pptuzm »in I)(« knlusr HZHPL
ttsr km »U, tlcst Hin-r til Ums-.- Furchsl
hinlika ist l«---«sg-- ssllisr lilskriws »s
«-ll(«c «;«-nns-—1««Luknlisgtsnt sur with-»
Uzslysnjngsssx
,I uslskssnliksssr wuchs-san NumJuUp
(l--r— »in-il "l·r;n-(-llt«t—L"lt««lik.-" til linf
link-.
l««.-.—:sgsskt«r. Hisn I«t«i—·-r Ins-d Ukpns
nie-ums l mit-h ins-r isllts txt«t!kc1ix:r lies
kvmnInkljghwhsn
FRANcls c. BROVVN,
VEHU PAHS Anng.
00 96. Durham st.. chicagm Ill.
Yiauoer
og Orgler.
.R11119iv111ig?litled
ning til at give Op
lysningerangaaende
Pnferog Vctali11«g
vtlkaar, oq man f al
findt-, at ingen hat
bedre Betingelfer at
tilbyde. splys nuar
Te sk1·ivc1«, hvad Tse
missen
Piano eller LigeL
THE
Noimi wisse-N
» Music HouSE.
l csrl Raugland, Mgr.
"1l)(-32()Ni(-ullct Ave.
Minnen-sons. Minn.
shonhand in
20 lessons.
Förste Lektie fri
Absolut den mest fuldstændige 03
mest tidssvarende Methode
Plads garanteres
Alle Lektiess ps. Post.
lagen Hindrlngek l atmet Arbejde.
lagen Vsnskeligheden Alting let og konneeklgt
Anbeialet af ledende
skolemæmt ledende Nyhedsblade
samt If Tusindek as Graduanter hersta.
Adresse-:
Depsktment -—
compaign of Educatiom
DI- Townsenci bldg..
NEW YORK.
W
OUNAKD LIMSIII
Uhu-III IM
stok Prisnotlaættolso kaa Man Zillottor.
Til MIMM lclJI 20·00
cr- ldsIMlkli litle 18 00
Ia es- Tltien st sei-c dllll t. Kish vom stimm
msd sie- gen-le pullus iqs can-is Unless.
M fide-I Oplysninger beut-end Dem til vol-e
Lokal Agenteteller
I.I.IIIMIC, Its-» set-hon- sc III-nicht« Stole-Io
wwusp - -. W:—
· s. ,»·
( H «’ »-- -1
»j; »s- « Tx
»I-«
J
XX
«s-c-u.0w Wir-· pur-»s
TA K E-« T "«-" E XXVII THAT-H
T CI
W ks gis
THE OHLY THE
TllE WMIIS FAII
MJLKLN LNTIAHQS
HARRY E. MOOKESs
( ex .Azxt. I’nski.l)ept»0nmlsu. Neb.
.·I-:
Creat Reduction
in Rates via
Wabash Railroad.
llome visilors 1«Ix(«11rsl0118 sold every
Tuesday in September and Oct. llth.
llalk sure (1)lus 81.(2(I) for the round
trip to nll points in ludjaun, points in
Ohio nnd Kentucky
813 so st. Lunis and return sold dailzz
827.15 links-do."Niagm«a1«’alls or Torouja
and return sold daily.
BUT-O Detrojt and return sold daily.
820 00 Flugs-ge and return (one way viz
st. Louis) sold (liuly.
Long llmit und stop over allowed at
St. Louis on sll til-hats.
schedule ol our seist trslns.
read slown
LE-. Unmlta 7:45 A. M. Gle P. Fl
l«v. com-Iris llluifsscm A.N. 6:45 PJNL
Ar. IVorltPS Fnir station 7:.«15P. bl. 7:00 A.M.
Ar. st. Louls 7:50 P. bl. 7:15 A· bl
reml up
Arr. Omnha 9:00 P. M. 8:20 P. M. «
Arr. Conncil liluils Apis P.)1. NOT-) A. N
Lv. FVorltPanir stution 9:15 AJVL 7:45 P. M.
LV. st. Lunis-AND A.)l· 7330 P. VI.
The-e- trnins rurt dnilzn
compnrcs this time with other link-S.
The Walmsh lunds ull Pay-sengter at
and checks hatxgage to ils ousn statiou
at main out-mum- ol« Worlcks Falk
gr01111d8.’l’l1iisk what this means: quiclc
ti111k-,(-xtrn(«ar fem- snvkgrL und u delighti
lul trlpand »von an- notull tin-d out
hekore ersttsrjng the- l«;x1)osition-grounds·
All Agents nun routu you via the
Wahnsh li. li. For hoautiful Worlcks
Hur kolder and all information address,
HÄRRY E. MOORES,
G. A. 1’. l). WAR. li. li» Umnlm. Nebr.
80 per cenl of one fasse kk
is fou- Rouncl Tklp on 0ct.11th II
ci
] ans Nov. Ists-I
tu nearly all pnints in Mississippi «
Louisiana. Alabama. Florida.l(en- F
» tucky, Georgia. Tennessee-. North sz
Carolina-, south carolitm sind VII-s TJ
iks ginla.
L Limit LIl day-. lepcral driqu j’»I
» uvch allome
kskm landz in the south, »
U lf Jst-u will Full Un m· writcts1e, I
l; will cheerfully give »Hm full ln- M
cis furmstliun 1«e;::u«(li11g cost of lic- IF
.l last-. rollte-. ismsnccliuns etc. Du U
it now.
Hi A splendid opportunlty to investigste l?
J
l
Ei w.«.tzkitt,1)i»t this-. Mk» U
c711 1402 Farnuin St. Ill, CHIL R. R
()m;1l1:i. Noln«. W
«-«---:.-.—-«.;—«7.»2 ;:: T- »ges:—Q-f;,
Es
f.
)
).
f ,
k- 1
k sj
f å
) .
, NEw Wka Hm »F
, spEcIAL ?
F Als-as frs Omaha KI. 5.30 Form. Z
» Ankomst til st. Louii Kl- s. 30 Elem.
F l« Dir-Jud st·1ntl—s.nic L i Kansas
( it) xxjvcs biuulc from og tilbitge
s; l« or Kort »F Timembt l etc. skriv
til
Tod-I m cui s,-1«. p Akt-m.
Ts (;()1)1«k1«:,Y P IT. Meist.
zz .ID Corner l4th :1n(1n1)unglas.
F- CMAHA Nuz
Etwa-FAMILIE
EwWWM W-WWW1