Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, October 21, 1904, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    III-« Feste »j— k-. «
L . 6
· »U
OB
21atg
o pr
MS
kun
« kostet
Deren
,Dans
« dgaVLO
.s-m
. ag -
Jkted
vdag -
Fn
- dag 09
.TIrS
hpek
mer .
« lldkom
Toren
OFva
—'—
skakgs
13«2
1904s
« lIkk
d Z1»8»l«t0
. .da9 '
w
« NeUIJQ
MAY
ForholdSViS stille for
Tiden.
Deti Tages Zlaaaaarover
iHisiorien som en Eejr for
J a p a n.
Forberedelser til nnt
E l a g.
For Tjden et Det forholdgvig stille
paa titiagsluepladfen i then. Tet
faa ncriten nd, soin dette fidfte doch
somme Zlaa ingen Ende stulde faa;
men laa faldt der faa ftastt en Regn,
at det var uniuligt for Tropperne
paa nogen af Sidetne at fortfcetie.
Tet blev faa en uftivillig, men dog
meaet veltommen Vaabenstilftand, de
sil. Animunitionen holdt paa at
mindi!e, Soldaterne var udafede, Ig
Gelernt-ne var saa oPrevne, at det
ncciten var umuligt paa begge Sider
at fortfaette Lampen.
Dexte sidfte Slag, Slaget pasi
Spalte-Moden var et af de størstsr
og meit blodiae og haardnallede, Hi
storien lenken Det ovetgaar, baadc
i Uditrcrthng oa Mandefald, efter
alle Vidneizbyrd Slnaet ved Lin-)
Yama. Manne Gange ait Trckfnin
gerne ever til Haandgenickng oa lige
freint JJiennesleslaateki. Zejre eller
d- snnes at have bietet Løsenet pna
hegae Biber
Sein di liae ncevnte om sidft, faa
det msod Zlntninaen as de ti Daaes
Slag lidt lnsere nd for Riisferne end
ist-Harre- De oandt en Hei laldet
»Lone Tree«, et Pnnlt vea Entsidsxn
cf Sdathe-Flodeii i Jickrheden af
Jetnbanen. Det tin-ei- at væke en
kommanderende Stillina i dsette Strom
Japanerne havde flaaet Ruck-ferne til
Gage dekfra oa holdt denne Stilling.
Det dar hen inmd Mienen; men saa
kein Ruglerne meakst forstcerlede on
vdetfaldt dem Im Eliaiikn ug triiids
med at omrinais Den san te inaatie
Iygte og efterladc en Tel Kanonen
det var vift 11, ds, tabte. Dei var
de føtfte Kanonen de hat tabt i
fdenne Ktig. Paa rette Punkt end-te
Oltfaa Rusferne foin Sejkherrer.
Wen ellers over hele Linien blev de
flan tildage, faa Staaet som et
hele taget gaar over i Historien, lig
de tidligetg fom en Seit for Japan·
Dette maa det betragtes at viere,
smkig naar man tager Henlyn til.
at Rukferne var de angribende, og
detes Maul var at slaa Fjenden og
naa frem til at undscette Port Ari
sthur. Japans Krigsbytte var ofzsaa
Iangt starke end Rusfernes. Gene
ral Otus Heer alene tog, efter hvad
kdet deuttes, 38 Kanonet og 24 Am
munitionsvognr.
Nu er der stille med Undtagelse af
Avgle Siætmydsler eller For-Polt
fckgMttICIL Der ligger ty! Taage
oder Landet, vg Bejene er ufremlom
« steckng Men der er nol itle stille i
Leimir. Der takes om ny Oplstik
Lager paa degge Stdn-. Det final-,
sum nieste sinke Træfning flal komme
til at staa tangere vestpaa. Gene
talKuwpsatkin hat ikte opgivet sit
Mram at gaa fremad. Han tele
grafeeer til Kejlerem at hanc Ordre
et udfstt punktlig —- gaa frem og
seit-e eller d-. Der ltadfæstes det
cltfam at Gran-den til Kuropatkins
svtandrede Taktit, som« man has
sattet paa-, er en teiserlig Befaling.
Wen anma hat ille mindre Pla
net. Et Telegvam fka Tvlio i Gaar
M, at han hat unt-errettet Gene
MW, at han venter at naa Mut
Dtp i music Use
JOHN Arthur er der intet vi
jeve nyt hist stden den 10. ds. Rhei
» let cy, at tre as Krigsstibene i hav
,« Im ex· studt i Samt af Japanernes
ILMLL er tildels stadfæltet
,. -Mtspsiaaden siges nu at vcere af
W De mindre Stil-e stal feile
Mater-Brand
J Sytacuse, N. Y., udbrød der
Jldløs i et Teater, mens det var fuld
af Tilskuere. Men Jkden var i Etu
ger oven over Teatersalen, saa Fore
ftillingen holdt paa, mens Brandfol
tene arbejdedse med at slutke Jldeu
oven over dem. Da Vandet begynsdte
at five igennem Loftet, underrettetdes
Forsamlingen om, at et Vandrøt var
sprunget, og der var ingen Fore.
Saale-des undgik man Panik, og Fotk
vidste intet om Brand-km før de kom
nd pag Gaben.
sit II- Il·
Stamme Akten usdbrød ver Jldiøs
i en Bisygning, der ligger kige op til
Haymattet Teater i Chicago. Tenta
beftyrelsen sit nys om det og uden
at Tilskuerne sit noget at vide om
Grunden, rullede Toppet ned føt Ti
den, de sidste to After states af, og
Forsamlingen fjetnebe sig i Ro. Jl-.
den htev vog mittei, spk den sit fat i’
Teatret· i
Roofcvelt vandt Prism i
St Matthews tyste evangelisk lu-"
therfte Kirte i Brooktyn, N York(
bar i længere Tid hvert fjeWe Aer
Zarmngeret en »Contes« angaaende,k
Odem der var den mest popiIlcere,
»«llræiideIIttandidat; denne er da ble- .
Its-It slæntet en kostbar Stol. Demo
lstate-me lIar nltib indtil i Aar vun
M Stollen. Hancoct var den for
ite Minder, oq Cleveland hat vunket
Ztotten tn Gange. Fsmi fire AarI
fide-n ais den cfter en vorm Etrid til«
Llirnan Men · Aar er den Aaaet til
dlioofevelt. s
l
s
l
l
Stett-en blev opiiillet, og saa stem «
tcs der mu, bvcm der stulde have
den, eller lwem der v- r den mest po :
pnlære «Br«.«esidcntlaItki.-..It. DaEtenx
»Im-me siDste Lordsq Bliten blesv ta!t,«:
Jrific det fig, at Stinosevelt tmer
inact W« og All-In V. Parler tunc
»Ian Stollen, snm er af Elfenbcn I
Irr foritmsct nIeb ikt krneboved af
nasfmt Msld so.:I Saandtag og iv
sltnldlzovedet sidder de r to Diaman
ter som Link. Un Komite af Kir
tengi Medlemmer ital rejfe til Wafb
inaton og orerræskle Prcesidentcn
Stollen.
Moorhead, Ja.
C. D. Larsen i Moorhead, Joch,
hat paatccget sig at scelge Bøger for
Danish Luth. Publ. Hause, Blair,
Nebr» og faar en starre Forsyning
af Smaasktifter og Bøger, som han!
onster at sælge til Landsmænd onn
lring Moorhcad Bote ærede Lands
Inænd bedes at hjælpe Mr Laffen
med at faa god Afsætning paa sincI
Bogen l
»Du-ahe- Dsicy News«81.50 ’
fm tm åf og til l. Jan.1906.»
»Es-nahe Daily News« Udgivere
vil sende dereö daglige Udgave fka
nu af og indtil 1. Jan. 1906 for
8150 til enhver, sont substrisberer i
stet af Oktober.
Dersom De ønssier SIndagsud
gaven ·-ogfaa, saa lckg 50 Cts. til
nævnte Pris. De, der er Voll-km
tan forny deres Abonnemenst paa
samme Vilkaar.
Vinter i Kansas.
En stærl Hagl- og Snoftorm hie-n
spgte Dickinfon County den 19. ds.
De svmke Hagl knuste Bindnesruder
og sdelagde en hel Del Fragt og Al
falfa.
gennem Niiddelhawet og Suez Kana
len, de stsrre Syd om Afrika. De
menek, at den kan naa frem i stet
af 90 Dage.
Kendelse i »Slocum«
Sagen.
Uforsvarlig Ligegyldig
hed og Slaphed i Tje
nesten er Styld i
den strættesligæ
Ulytte.
Tre Embedgzmænd antri
jeg.
Den Kommission, somRegerIngem
usdnævnte til at foretluge Undersø- l
gelser angasaende Lystdamspecten »
Sclocumg Brand ded New Yort i
Juni, hvorved saa mange Mennesker
faa ynteligt omtom, hat afgivet sin
Rapport, og Prcesidenten har i den
Anledning strevet et lcengereBrev til
Handels- og Arbejderminifter Met
cnlf.
Dei er glwdeligt at se, at der haa
de as stommigfionen og Præsidenien
tageg alvorligt paa en sasa højft al
vorlig Sag.
Her er nsogle Sætninger fra Un
derspgernes Rapportz
,,.Kaptajnen gjorde intet som helft
Forsøg paa at slutte Jlden eller un
dersøge deng Natur eller paa at ton
trolere. styre og hjælpe Passagerers
ne paa nogen Mande«
»Lodfene forfømte, efter at Sti
bet var rendt Paa Grund, oq der
endnu var manqe Passanerer onl
bord, derexz PligL at lijcelpe og redde
digfe Passaqerer.«
»Der er stært Saiidfnnligbed sor,
at Jlden tunde have været kontra
letet, dersomSlutninggsprøjten havde
været as den befalesde Størrelse.«
»Sti«bet5 Dætsmartdstabs Udirtss
fomhed og Uduelighed luden Tvivl
tnpist for de fleite Besastninger paa
lfxcuriionsdampernu er en af de
tsrefentlige Aarfager til Tabei of de
nmnqe Mennsefteliv«
Prcessdeni Roofevelt giver i sit
Brev Ordre til at affledige Oberw
ispeltør over Dampstibginsixttiosnemi
Z. Distriti, Robert S. Rodie, samt
Lokalinspettørerne i New York,
James A. Dumont og Thomas H.
Variet. Kommissionen holder nein
lia diSse Funktion-Etext direkte an
svarliqe for denSlaphdd i Dampsiib
inspettionen, fom er Anrfag til flige
Rcedslet fom de ved Slocums Brand.
Der er af Justitsdespartementet be
gyndt retslig Forfølgelfe imosd Sti
bets Kaptajn og Direktorerne for
Knicterbocter Dampslibsfelsiabet,
fom ejede Slocum, for Pligtforsøms
melse. Ligesaa har Departemenlet
sat Hean Lundberg og John W.
Fliemiing, assisttevende Jnspettører i
Dampsiibsinspektiionens Tjenefte,
som virtelig infpicerede Slocum, un
der retslig Tiltsale.
Desuden er Bestyreren og tre ef
de employerelde for Nowpareil Corl
Wort i Camden N.J. fat under Til
tale for at have folgt Redningsbelter
af tomptitneret Ko rt med Jern int
lagt, og Præsidenten anbefaler, ati
Kongressen veldtagerLov for Afstraf
felsen af en san what Forbrydelse
Underssgelsestomiiteen bestaat af!
L. O. Murray, Hjælpesetretær il
Handels- og Akbejdetldepartementet,
H. K. Smith af samsme Departe
ment, Georges U«hler, Generalinspet
tør for Dampspisbsinspektionem
General John M. Wilson og Kom
inandør Winslow af Orlogsflaaden»
Ravvorten er understreven af alle’
Komiteens Medlemmer med Undicsp
gelse ack Uhler. ;
(
l
l
Dreht af FodboldsSpark.
That-les Schreve af Union City,
Pa» en Dreng paa 12 Aar, bade den
18. ds. som Folge af et Spart, han
havde faaet i Hovedet, mens hcm spil
ilede Fodboltu
Hellcn Keller paa Udstillingen.
Hun tilskynder de blinde
« tilat arbejde.
Onsdag den 18. Okt. var bestem-i
som ,,Hellen Kellers Dag« paa Ub
stillingen i St. Louis. Miiss Hel
len Adams Keller-, den oste omtalte
blinde og døve C-olleg(e-Graduent,
var i St. Louis Dagen forud og
vilde blive der til Torsdag Aften.
Hendeg Lcererindie, Miss Anna Sul
livan oq en ansden Dame fra Boston
fulgte wende
Tette er Miss Kellers første Be
søg i St. Louis, og det er første
Gang-« hun hat været længere Veft
end Chicago, hvilken By hun bespgte
under 11d«ftill-Engen der i 1892.
»De blinde i St. Louis hat min
Synwnti«, sagde Mifs Keller til en
Reporter. »Der er en fcelles Følel
se imellem os. Men de vil vceke lyl
selige, om de blot er beflæftigede. Giv
dein Arbejde og undervis dem, san
maa de blive lyklelige. Lad dem Elle
vcere ledige. Menneftehedens ene sto
re Fejl er Lediggang. Dersom de
studerer og forfremmer sig se-lv, saa
kan de være sitre pasa at gøre de Om
ftændkgbeder, der omgiver dem, faule
des, at de man opveje deres Savn.«
Vi bar ikte før sorftaaeh at Mifs
Keller kunde beuge sit Taleorgan.
Msen ikke alene fortælles der, at hun
fagde det anføtte til en Reporter,
men Dagen efter, paa selve hendcss
Udsstillinns Dag, sholdt hun en Tale
for en stor Falk-effort Hun talkede
scerlig for, hvad der var gjort for
hende, og hvad der qøkes for andre
nlykkelige. Bl. a. udtalte hun denne
Sætning: ,,Videnskaben,- Naturen og
Kunst-en siger til mig: »Du er døv
on blind, men Nifaa du sial indgaa
i Guds Rige.« ,,G:id velsigne Natio
nen, der førger for, at alle denZ
Born bliver nnderstte!« —- det var
bendes Slntningsord.
Mitchell ellcr Picrrc?
Dette er Løsenet i Esyd Dakota.
Eltediattøren var nylig en ltlle Tut
deroppe i Noboftaten, og det var ret
paafalldende, hvor Passagererne pat
tede ind i Voanene, saa snart vi hav
De pagseret Statsgrwnsen ved Han
warden. Men fnart blsev man klsog
paa, hvad Eber var paa Fcerde. Ch·
Fc N. Wi. Bane gab fti »Excursion«
til Picer
Stateng Regerinasfæde er for Ti
den i Vierte; men der hat si lcenaeke
Tid vckret Tale om at faa det flyt:
tet til Mitchell, og det stal nu afgo
res ved Valget i November Der er
jo altisd delte Interesse-r i en Stat
om et saadant SpørgsmaaL om it
te af andre Grunde saa af lolalt
Hensym faa det er ilte faa under
ligt, at »der er Spænding.
Men det er nol endda ilte faa me
aet mellem Befollningen i de for
flellige Dele af Staten, der er Span
ding, fom mellem JeTnsbanlerne, oa
det er det grimme vesv denne Kamp,
at den sial ledes af dem. Det var
Ch. Fc N. WL Banen, der begyndte
mdd de fri Excursisoner, forstod vi,
for at drage Interessen til Vierte.
Men saa fulgte Ch. M. sc St. P.
Banen efter og gav fri Excursion til
Mitchell for at vtnde Sstemmer for
denne By. Og Foll var ille saa
dumme· De tog sasa Excursionsbil
letter paa begge Banset og sit en
Rundtur om igennem begge de onl
stridte Byer.
Mitchell er aabnbart langt mere
censtralt beliggsende i Statens Be
folkning end Pierre, sasa Hensynet
til Fleriallets Viel maa gaa for den
førfte By. Men det er derfor ilte
let at for—udsiige, hvordan Asstem
ningen vil falde.
Den lolsale Interesse trænger
lltelt Interessen for tde nationale Balg
til Side, synes det.
Røverkomplot i Omaha.
Fem unge Fyre vilde prøve
at spille Chicago Car
Barn-Banvitters Rolle.
Mende blev opdagede.
,,O1nal)a Daily News« bragte fol
gende Bereining i Akte-T
5 unge Forbrydere (Josef Trat1
; net, 17 Aar; Barney Dor«an, 18 Aar;
Harry Mabifon, 16 Aar; »Sloppy«
S-m«?th, 22 Aar, og Roy Case, 21
kAar, havde gjort Forberedelser til at
efterligne Chicago »C-a-r.-Ba«rn-B«an
.ditter«. Dei-es Maal var, efter hvad
zPolitiet sig-er, de hat bekendt, at
dsprcenge Harney Stkeet Cur-Born
med Dynamit. Siden vilde de be
aynsde deres Karriere som TogrøIVe
re. Men i Onssdagg Afteg blev de
arresterede. -
Planerne var laat for at sprænge
CiarsBarn (3vorvognsstaslders.s) paa
.Hjørnet af Hamen og 12. Strä. i
Qnsdags Aftes. Men paa Grund af,
at deres Leder, den 17 Aar gamle
Trattner, lom for sent til deres Mel
oe, ødelagdie Politiet denne deres
Plan oa arrefterede Simith og Do
ran. Der siges ilke noget om, naar
de ansdre blev arresteret, men Poli
tiet hat Vel nu vceret bersedt Pasa at
tage iismod dem, naar de kom. De
var vel forsynede med Dynamit oa
Feenaapparater oq bevcebnede lige til
Zaudern-e, og de fortalte Politiet, at
de ikle aatede at lade noaet hindre
Dem i at »blow up« Sporvognsstal
Wen og komme bort med alle de Pen
ae, den indeholdt.
De bar ogsasa betendt, at de i
lang Tid har øvet sig i at sprænae
Sten oa Trcerødder ndenfor Byen,
saa de var del indøvede og vkdfte,
hvor megei Dynamit der skulde til.
Dei er sikkeri en ftor Lykke for de
unge Fyre, at de blev navpede saa
tidlia. Der siges, at de alle med
llndtagelfe af Smith levede hjemme
bog- deres Forcewre, som alle erncerer
sia ved haardt Arbejde, oa de unge
’har selv sindtil for nylia arbejdet i
zlewdte Forretninaer i Omsaha.
I Dei siges, at de havde »organisc
iret« fig netov for dette sidfte Fore
.bavende. Doa siger Psolitiet ongaa,
Tat sde alletede har flere Forbrydelser
Fpaa deres Samvittighed. De flal
lsaaledes den 19. Mai have berøvet et
lPak i Riverview Pakt — 1. Juki etl
»Wie Nic« Selsiab, — 29. August
overfalldet Henty Steinhauset, — 8.»
Okt. berøvet Grocer Foley, —- 11.»
Okt. overfaldet (,,he«ld usp) Salom
bollder Czaplewsti og plyndrest South
Qmoha Drugftosre Hvorvidt de alle
bar været delagtige i disse Forbry
delfer, siges silke.« Men de havbe al
lerede faiaet godt begyndt paa For
bryderbanem Muligvis bog n-ogle
af disse unge kan redbes og føres til
bage fra Lastens Vei.
Sneftorm i Wyoming.
Fra Chenenne, Wyo» meldes den
18. ds.: En barst Enestorm rafer
hen over disfe Egne. Søwdag Af
tens Sinan flog i Gaar over i Sue
storm, og Luften er nu fyldt mer
blwnidende ansefnuq. Snefaldot er
ledsaget af stcerk Vind og bar alle en
Alizchøbds Mærkser med llnbtagelse
af, at det ikke er koldi.
Yale Kaptajn stemmer for
Roofevelt.
Ka-ptajn James J. Hogan af Yiale
blev opfordret til at slutte sig til
Yale demokratiske Klub, men hart
fvarede:
..Jeg tror nceppe, jeg bør gøre det.
Jeg et Demokrat, men jeg vil stem
me for Roosevelt.«
Banditter i Mexico.
Tre drcebte og flere
saaredeiKampmed dem.
Fra City as Mexico berettes un
der den 18. dg» at tre Menneste:
drcebtes og semten saaredes i et
Sammenstød med trie desperate Ban
ditter og en Del Soldaten
Flores, Saledo og Herrora var
bleer rasende as Drik og gil ind i
et Hug i Santa Julia, en Forstad
stil City as Mexico, og kaldte Man
Iden ud. Da denne samtnen med en
Tjener tsom ud, skød Bkansditterne paa
dem. . Tjeneren blev øjeblilkelig
drcebt, og Monden blev haardt san
ret.
Da Rygtet derom naaede Autori
teterne, udsentdtes der 12 Soldater
efter Morderne. Resultatet blev, at
een as disse og en Soldat blev draebt,
og slere blev sa-aret. En af Mot
derne blev fanget, men den tredie
nndflyede skønt saaret. Der blev
sendt en ,,Posse« efter ham.
Fra Washington.
He. J. Vredevold i Bsadger,Wash.,
striver et interessant Brev« i hvilket
han ncevner mange Tilfcelde, hvor
Dr. Peter’s Kuriko har vceret an
oendt med mærlværsdige Resultaten
Han bereitet, hvorledes Mrs. Bude
vold, hanssione, var syg i elleve Aar
og er nu helbredei vetd Brugen as
denne Medicin. Han tilføjer: »Der
er en velsignet Medicin.« Stpørg ikke
Apothekeren om Dr. Pieter«s Kurilo.
Han kan ikke siasfe den« Den kan
erholdes direkte fvaFabritanten eller
gsennem specielle Agienterl Sskrio
til Dr. Peter Fahrney, 112-114 So.
Hoyne Ave» Chicago, Jll.
Balkanhalvøen.
Dens indre matesdonske Organisa
tion med Hovedscede i Ssofia har of
sentligajort et Mem-o-random oder
alle de Begivenheden der siden 1898
har fundet Sted i Vixllajetet Adrian
opel. Der gisves heri en historisk O
dersrgt over alle de beg-a-aede Gru
somhetder. Organjssatiowen erllærer
til sidst, at den vil fortseette Befriel
seskamspen sasa længe, til Magterne
gør Entde paa det nuvæirende tyrki
ske Regimente og give-r Landet Ga
rantier for lovlige Tilsstsande og en
sckret ’Eksistens.
En ny Serum mod Kræft.
Den internationale Saarlæge
Kongreg, som for Tiden esr i Ses
sion i Paris, befluttede den 18. ds.
at nedfætte en Komite af Speciali
ster til at undersøge Dr. Doyens
Paaftand, at han har opldaget en m)
»Serum eller Vædsie, som kan kurere
lKræfL Denne Beflutning blev sat
ltet efter en hed Diskussion og indsvil
Hei i af Dr. Doyen pcm den Besin
’geslse, at det ikke stal ver-re en egent
lig Umderføgselseskomite (of investi
lgalionx men en lignenide som den,
»der prøvede Pasteurs Opdagelser.
l
Hr. A. Bang,
Gialesburg, Wis» hat nylig lommet
Eilbage til sit Hjem fra en Tut til
Chiccmm hvor han blev helbredet for
,.Eczem-a«, som bedcekkede hele hans
Legeme, ved Finsens Lysbehandling.
Hans mange Venner vil blive glade
ved at høre bette; thi Hr. Vsang hat
gennemgaaet de fotfærsdeligste Li
delser i over 19 Maaneder, i hvili
ket Tidsrum han var ude af Stand
til at fasa Spsvn eller Hvile. Han pri
ser Dr. Finsens unberfulde Opsin
delfe og de Læger i Chicago, spm
helbredede ham ved Finsen Sys.