Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, September 30, 1904, Page 8, Image 8

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    »Dansteren«.
III-;
stetig den 30. September 1904.
HI
Blaiy Nebr.
r —
Danst Gudstjeneste paa Sondag i
Ior danste lutherste Kirke til fortwan
lkg Tib, Kl. 10.30 Fokmiddag.
Studagsskole i Kirlens Basement
Kl. 9 Morgen.
-—, ·.Gudstjeneste i Kennard sprit
kommende Sondsag Kl· 10.30 Form.
og ÜnLJdomsmøde om Eftermiddagen
Kl. Z. Sondagsslole hver Sondag
Kl. List-) Form.
AORSE sHOW, OMAHÄ.
For Horse shuw at Omaha sept. 26.
to Oct. l. rdnnd trip tickets at rate of
Il.00 will be on sale from Sept. 2().-30.
incl. with return limit Oct. 3.
Z. R. Most-E Agenh
—- J Onsdags Afteg flulde der
vcere »Republican Rally« her i Byen,
og noget saadant blev der da ogsaa.
Men paa Grund asf Regnsvejt blev
Tilflutningen noget dæmpet. Beng
de to«Kennedns var her, Kandich
lerne for Kongresmand og Distriktg
dommer. Jsohn L. Kennedy, Kon
gresmiandiKandidatem holdt Hoved
Kalen. Efter Omstændighederne var
Modet godt bessgt, og der blev dan
uet en republibansk Klub med F. H.
Clavkdge fom Præsident, J. WL Hen
dersen sorn Sekrejær og Joe Cook
fom Kasferer. Omtring 125 traadte
til som Medlemmer.
Der dil alter blive republikanslH
Mode her Torsdag Aften den ss
Okt. Kongresmand J. P. Connsorlj
fra Tennison, Jowa, vil tale. !
AlcisÄRsBENscARNlVAL J
For Ak-sar-Ben-caraival at Omsha
sept. 28 to 0ct.8. rouncl trip ticlkets
will be on sale at rate ot st.00 from
Oct. 3.—7. with return ljmit including
Oct. 10 Z. R Mosxs. Agesh
— Der Var en Sag oppe her i
Byen og Countiet for et Par Aar
siden, fom atter i den sidste Tid har
faaet Liv. Det er en Grøfte-Ssag.
Countn-Raadet hande, saa ret vi
for-staat, udncrvnt en »Ditch and
Bridge« Komike, som flulde under
ssge, hvorvidt det var nødvendigt ct
san en Grøft griavet igennem Lav
Landet -": Missouridalen her Ist i
C«ountiet. Sagen er ikke endnu af-;
gjori. Men Mr. Joe Gutschotv hats
alter bragl den for Ossemligheden
ved at offentliggsre en Række Artik
Ick i »Th- Picot«. Der gaas iswkl
Iss paaCcunty-Raadet, fordi det mis
bruger Countiets Midler, og de hat
harret ful"de, naar de stulde forhandle,
faa de har siddet og trukket deres
Dagløn uden at gøre Fyldest der-for.
san gsøsr ogsosa swklig galdende, at
·,Fifih Creek« er den naturlige Grsft,
og naar den blev renset, vilde der
ikke Tyverken lieh-des Grpft eller de
Lange Sesswner for at for-handle
betont Der er maaste noget i det.
J hvert Fald kan det være godt not,
at de Herrn-, der soll-et i Stedet for
at varktage dereg Embede, bliver set
efter i Sommene
—- Jchn McQuarrie hat et sinkt
Dplag If Wingtmaterialer og Kul
til ladeste Preisen
Markedsprifet. .
Blatt-, Rebr.
k
I
ovebe ...................... pr. bu. 31.04
Reis tsbellew .............. » , 44
harre. ................. » . 7
sug» ............... » ,, 60
Vyg ....................... « « 7
Svm ....................... 5.20—5 30
South Omahm
Stube (good cui-um« ........ jetzo-Hm
Kser og stritt Uebe) .· 3.0»«—4.00
Nin ....................... 5 75—6.00
Øje-Specialist.
Hust — næste Datum for Dr. J.
T. Etat-L Oje-SPecialtsten fraSåoux
Tity, vil bltve Mattng den B. Ott.
Hans Patienter i og omkring Blatt
er de rette at gaa til for at faa An
defalinger for Monden. Dr. Clark
sover at rette Stelsjethed uden Ope
ration, og mange Ttlsælde asf Hoveds
dirs-, Nin-Weh sum uden held hat
met behandlet paa and-n Monde,
hat Dr. Ciart linvtet uden Medi
einer
Hedkhuiet
If c. Gaul-recht. Dame yppw
sitespheltllevogergodatlcse
h M UT Stdn, i hast« Be.
MJMM hist-, Its-.
bestes-Mie
Zash Skoeekv stoke
acibekaler sit Lager ak skotoj til
uhort billige Priser. under Indkobss
pris. lcjoletoj. FlanneL Percals og
andre Maauiakturvarer til nedsatte
Priser.
Alle Slags Groceries til Dagens bil
ligste Prisein
UEXIEIVIUE cisli Ssocknf sMIL
Hm stumm
Eine-te
Kvalitet as
Minngsma
Haut
Pkis 51.55
pr. sæk.
15();17)0«ll)8
P. Z.
-· . Thsshscuav
lilessAssURANCE
Vuk Lands-mund. Bat-bet- Muktits Fiel
Sen. et Ägent sur Sckmclinaviiin Mutnisl
Aitl Association Det billig-te- qu mth
innig-lusting Selslmli ut liule gis jin-fur
slkkk ims- — DEisoM mislcer at lade six
ins-kursier heile- beavensle gis-: til
MAKTlN NlELsEN. Styls-, Nod-.
Trengedmgtet, Bette-dump
artiktek Hat,.L::ue,h-1tset
Vadsække elletHl after-, betaler
TM d t ksb l b ll ,
PFYY bxäeiiiiecäzrifetehttslk l W og BE
ED. MATTHIESEN,
BLAIR :: :: :: :: NEZR
D. Christener : :
.Meat-Markcl
anbekalek sig med .,kenlt Haltet og ros
get Xod samt cellety og canaeü Fisk
Dageus lisjeste Prisek betales for
Rades-, skind og chtkræ
slsik Photi- 00. slslr. Neb
Hardware : :
Alk, hvad en fjkste Klasies Hart-make Stdn
spru, vil De finde i den gamle, solide
: : : Arndt Hart-warm
ersom Te Inst-r Hem- eller !:
Nyt Fotaats-Fodtøj. . «
Fra "u as kan v: prakemete Im sttrste og fuldfmn
d( fte Lager as Tokqarsfodtst ( Blan
issrer alle elaqc derber-— Vier Md Vor Tals
Balour Tals og Bote-Mitver- Vore Nat-Ins en- nuk o
W MW "up To one-·
idsb Fodtsj im Fodtsxsfortktning. · et findt-S del
flsrite Udval og te noestt Moder, oq et fast mai
meft for siae Einge.
- - THE SLAIR SHOS co. - -
oaa til CROGII’8:
—llar(lwaro store.
Hau tot-or bodste Icvalwet og sælgot
Eil billig-m- I«nsek. ller smer ogsus
til Urdre enhvcsk V are der sælW ti.
sammt- Pris som km Montgomuky are
Co mod Tillteg at Fragt Her give
Fem Procent Mærker der tllenhvokTio
et gyldjg 1 denno- Portornjag. Ast. fo
Gss - Wiss-: Wes-kla- Mschlnm
Citizens Stute Bank.
Gatantifond 850,000. Alm. Bankfonetning.
Penge laaneg paa Land o Log-ke.
Anvisninget paa Penge for Jn- og lldland
sclges til Dageni billigsie Kuts.
JHH Maul-Mem II. Ambition,
Bkesidetm
sieesskesivend
D. Z. Wut-umt, Gast-ten
l:. II. Mangoch.
Tinte-Kluge- Tores-sonstw.
Alt ··up to mit-z» pas Foto allem
can-MO. Bahvok Art to et Ak
bojclo udtokos 1 Bl got Putol ollot
Zun- Vsn »vo. disk-.
Hetved heulebes mede Landsmænbs Op
mckrtsomhed paa, at jeg den w. Aug. over
tagex den af Mk. Brime bidtil dtevne
Smedefottetning Mord for ckowells Ossice).
Anbefalende mig paa det bevsie med at Stags
Atbejbe henhprende under Fugen
Ætbsdjgst
Ile Jst-usw«
II
F. R. STEMNMD
Use Os Maus-.
kommt sovsu statt-as spornt-.
H til-un . . . Isme- X
THONEW s- FARNBERG
Velasfotmet arm-sing i Nhtkisttw
»etwas-es Wurme- sm- mass-s
Vater med anfya til Sotid m og Sams
iuld ed nieme billige bestem-. For
tem ngetn enbbek infeen ne absolut reel
Tinar ejde udfstei b lltgt os gott.
M C- JIkuiekg, Maik, Mk.
Stils- Ststs Ssnk
Guttat-sub Us, MO
Ilmiudelis stutzt-with
,c««kqu JE- HALBHEXE
I.ss Treibt
Is. mequ sti( sum-, Essi
Ir
cstarkes-vandeuten
W
Cedae Fall-, Ja.
Miss Thyra Lorentzen (Syge
plejerfke) hat i denne Tid Bespg as
sin Moder og en anden god Ven fra
Wäthee Wis
—— Brødtene Lars og Hans So
rensen hat lobt den for Will Nod-in
son tilbørende Ejendom paa Hjøtnet
af Grode og 1(). Gabe for en Sum af
s]200.
— Mr. Niels Nielsen hat lobt
Bettel Grams (den yngre) Hus Øft
for Floden, beliggende paa Grand
St. Kobesummen er 8800 Han
tager alleredse Hulet i Besiddelse i
denne Uge.
— Miss Dorthea Haufen, der for
en Tid siden undergil en Operatiou
raa Augustana Hospital i Chicago,
snnes bestandig at være i god Bed
ring og vil nok fnart attet vcere i
Stand til at komme hjem — til ftor
Glcede for hendes Moder og alle heu
des Venner.
— Sidfte Zondag havde Vi Host
prcedilen i Nazareth Kiefe. Kirten
var i den Anledning dekvteret med
Mai-T Havre og andre af Mariens
Fragm; det var saare stønt, og stsnt
var del ogfaa at se Herrens Hus
fyldt til sidste Plads af opmcerks
fomme Tklhøterr. Og ved at lytte
til sdet varsme og slaaende Vidneg
byrd, som ved Paftor Jensen blev
forelagt os, trot vi nol, vi tat sige,
at alles Hiertet blev stemte til at
udbtyde i Lov og Tal til den lebende
Gud for den velsignede Marsde han
atter i Aar as sm Naade hat givet
os; og der blev ingen Plads i Hier
tet for Knur og Utilfredshed, noget,
fom jo altid maa vige, naar Lov og
Tat til Gud bot i et Vierte Jo, del
var en flsn Dag, som føtst Herren
sial have Tal for, og detncest dem,
fom gjorde dereö til, at Kirlen blev
smyllet med Mariens Frugtet.
—- George P. Boyfen og Mary
Andetfen af Watetloo ægteviedes j
Tirsdags i Brudens Hjem i Mater
loo. George et Medejer af »tbe
Economy Sboe Store«.
;—,— Paa Lordag Formiddag blioee
der ftot Konfirmation i den katolsse
Mele; 45 sial lonsirrneres, og Bi
skcw Keane fra Dubuque, Ja» vil
væee her og udfsre den hsjtidelige
Handling.
— Lats Nielsen og Hufttu et i
disle Dage kommen tilbage fta de
tes Dantnatkskejse·
Selma, Cal.
Mr. M. C. Henrikfen fra Hamp
ton, Menighedens mangeaarige Kas
feret og i de senere Aar tillige Agent
for vot oFrretning het, sitiver til
sos fra Selma, California:
Jeg er her i Selma, Cal» at bei
føge min Brodet Eggett, mest bog
for mit Helbreds Styls. Her fslek
jeg mig, Gud ske Lod, rigtig godt,
san jeg hat bestuttet at blive het.
Her et ikte saa faa Danstete het
omirmg, men der er saa mange Set
tet. Her et fso da ogsaa en lille dansl
lutherst Menighed, som Past. Oster
gaard betjener en Gang hvet to
Uger. her er et dejligt Klinke-. Jeg
bat ikte fslt mig saa vel i mange
Aar, hvorfot jeg et vor Iære him
melste Feder meget tsaknemmelig.
Jeg hat ilke tobt Plads endnu, men
hat en i Sigie, der er beplantet med
Tuch som alleeede betet-.
han beder om Etsemiplsater If
vore Binde og menee, at han not kas!
svirke noget for deves Udbtedelse
beruhe.
Tit Lykke med Flyttm
Ord, Nest-.
»Sorg og lede,de vandre tilhobe«,
synes vi herude at kunne istemme,
hvasd det kirielige angaar. For en
Ei Masanedet siden sit vi Pastor heehe
til at betjene os, og det hat vatet
Festdage for vor lille Mewighed, hvek
Gang han er kommen her og sor
kynvt det gamle Web om Synd
og Rande. —- En Familie er i Som
merens st blevew optaged i Mie
nkgheden, og det er vott Haab, at
flere og flete af vore kære danste
Fell mwa stutte Islge med os, ille
alene paa Kittevejen, men ogsaa pa-:
Himmels-dem —- Til vor Sorg hat
vi nu wettet sige vor laue PÆ og
Siehst-get Fami, da han hat
Weges Kalb fta Evancil Auss,
Mesersteplads Wes.
En daan Mein-sie isaek en saadan Blatts
Jeg bar vix-set Mein-sie 1 u Flut paa Tau
matks bebst-s Mejeksen Nwtmeke OWN
aingck vcd Heuvcndelse til
Mejeksle Mutgkethe Indes-leih
281 South Tremont St» Tenver. Colo.
En dygtig Koklcpige,
der san von-stack Hugbolditittg. lau saa Pladg
vaa Ell Horn Hlljfkole fka S. Oktober.
Man heuvende fig til
Th. R. Jetsild, Ell horn, Ja.
Onskct De at lobt
en god «Zfovfarm, starke eller mindre, j et
ston damk Zenleineut, ifle langt im Kiste
og Stole, Vtm og Jeulbane, da bøt Te
Vfrive til nndmegnede for ncrkmete Aphis
ni g. Joban Jugensuh
West Tenmakk V D»
Potk (5o., Wis.
Missionsmsde i Ethqn, S. D.
Lord-U og Sondag d. 29. og 30.
Oktober afholdes Missionsmøde i
Ekhan, Z. Dol.
Venlixx Jndbydelse til alle.
Man lan melde sin Anlomst til
Jacob Lotsen, Route 1, Eidam S.
Dat. J. Pedersen.
Ungdomömøde.
Om Gud vil, bliver der Ungdomgs
made i Royal, Ja» den 7., 8. og s.
Oktober, hvottil alle et venligst ind
budne. Modet begynber Fredag, Kl.
2 Estermiddag sog afslutter Simdag
Afterr. A. L. J. Ssholm
Missiousmsde.
Om Gud vil, bliver der Missions
mode i Ell Horn MenigheK Ell
Horn, Jowa, i Dagene fra 14. til
16. Oktober. Der vil under delte
Msde blivie afholdl et starre Ung
domsmvde om Smdagem Venner
fra nær og fjekn indbydes paa dei
lærligfte til at deltage i Moderne.
Tilrejsende bedes melde deres
Komme til undektegnede og angive,
til hvillen Station de komme, Au
dubon eller Matne.
Paa Menighebens Vegnetl
Th. N. Jersild,
Ell Horn, Iowa
Ja. Dog, vort Hand er til den ftore
og tckre Overhyrde og Tilsynsmand
at han vil fende os en anden Mand,
der ogsaa i Sande ,,vil lobe Her-«
rens Buds Veje«, saa at Gerningen
fremdeles maa fortfcettes, at Guds
Folk maa opbngges paa detes aller
belligfte Tro, og de mange, som so
ver Syndens Sonn, maa vælles.
—- Fra 21. til 24. September var
her for Ballen Co. ,,Ackicultural
fair«, ved hvilten mange stsnne
Husdyt »vor fremstillet og viste, hvilte
gode Resultater der kan vpnaas ved
indsigtsfuld Opdrætning, Pleje og
Pasning. J endnu ikke mindre Grad
drogeö vor Opmoktksomhed hen til
Matt- og Havefrugter, det scerlig
bar Vidnesbytd om, at her-ten havde
opladt sin milde og tunde Haand sa
kcetiigt i Aar.
—- hek vil i Aar blive en ualmin
delig god Majshssi. Wen var
god baade i Kvaliteten og Ehe-niste
ten; ligeledes er her ogsaa en god
Kariosstlavt
— Kvindeforeningen her, hvilken
dog tun tællet nogle faa Medlem
mer, atbejder og spater samtnen til
at kunne ksbe en Byggeplads for til
en kniest-Vorig. H.
Læree R. Christiauiem
Nielz Pier aa Wolle.
En Samtale i det jydste Spros,
J Omsiag 10c.
S a a n g it ce te.
J Omilag 10c. »
Staktelg Heile.
J Omllag 10c.
Sowneraadsforhandlins
J Omflag 10c.
Samtaalsmsd
J Omsiag 10c.
De la si swot, men blyw
godt
J Omstag 10c.
Alle odenneevnte heftet er strevet i
det fisdsie Sptog, meget interessante
og undetholdende. her er siildret
mange betegnendeTtæt fes den tell
gifse Vettelse ved Judte Mission i
Jylland.
Danifh Lutsh Publ. conse,
Maik,ReV-e.
Vl vllde sen-e heult-de Lands
mæncls Opmwktsomhecl psa vor
'
Gtomieg og Bewoon
ff Xom lud oc se pag Von-me ng
ksa voke Pklser.
»-,«- c. c. NtELsEdL
M m old neu-id- ssd3., wish-m sk.
cROWELL
Lumbsss »s
Grain co
Kobet alle Stegs »W(ain«. Sælget enhvet
Art as Tømmet lacnt Rut, Kalt og Cement.
Kom ind at se voke Vater og hpre vme Priien
rowell Lumber
and Grain c
I
nume, NEM. . . . ,
I .
has. P. LippmcoT
The lmplement Des-list OII stau- St»
Als-ir- Nel). has the following hin-»l
on band that must lu- gis-M wittiin
the next 60 days: Doeklnjs Binden-.
Ums-setz Rates and Twini-. Acmessmcktsks
and Swoepm Supeklok stockt-is de sweeww
Resd Jacket kamt-I Aekmotok FYlnkl Muls
Dr. C. E. Colby.
o Domiti. g
Fasse Klaöfeö Akbejde gutem-res
gla1r. klebt-.
glmct G Taylor, YHH
Apothek. leitet-Amster, Sæbe. Vor
stet og Kamme. Maling, Olie og Tapetek.
»Jewelry«. Lamme- og Stumm
Speck-link Ttlpagning ai Briller. : : : :
Vognhandel og Smedeværksted.
Vor selber-die Land-minnt søIsN Ism
SZNJUU modtsiket ev stok Forsynln as
XVle BcGGlsG som sælges Ul rlcne lge
Pklser. san set-er LanSanJGInen nie-il
iuld Gut-entl. Hans Smedevsktlmted es- nys
III totsynet weil en n Gassollwboksmmuv
o« ek l alle blinder u kostet ul at give alt
I Fqket heult-konse
Vsk s-- Iod at Eli-se lnd ho- hum.
Blei-· clotving Zo.
, concmislvensc I ,
«- Inotle di Print-. Ä·
lte Gutsklmw Ostsh storE
K. A. l«1-1-s1;sk;N, Besitz-rein
ist-MS at besse vort stan- Lage-r
M ist-»so stieg Urygoods ng Sko.
Vi vjl gerne vise Dem vort Hydro
ceky Departmenh ;
Dass-ne tue-jetzu- Prisosr hats-les sur alle
Furmprmlukter.
J. E. LUTZ.
Cravmonumenter.
»und-com ein-mir
Blslr ( Netzt-.
The Zee Hing Stute Y- sue
Blitk-Alüe11acen It ««1’hc com-ers
tlve Lieschen-IT Co. of Cblcsso" Ul
bydet Kober-te II alle Fede- elle
ledevsket eoesttseade Pol-dele
Von Fina- btn to stoke Gras-erer
incketulncek os M Detailioktetnlw
sei-. Den Avsvce.som andre Kob
mtnd bei-let Gras-entom deler vi
meet vote Kandel-. VI Indbydek pas
det bedu- vote last-dumm« tu st
komme oc vcke Dom hjemme bot o
undek dete- Ophold ! Zyeq Ny
«Bakssias" hvec III-. «
O. c. The-usw .I Einfluss-um
sie-. dick- ok sales Dem
Hicm for Dunste
i en heilig By med den foteuede Kit
tes Stole en imuk day Mrke med
en stot dates IIeuigh ed
dvis nagen Plane skulde quke at
leve dere- aml e age· Glaubt dere
Landimcn da skriv til under-te ne
de om et sjem i Vyen eller ens
Narbed imm- s. mai-.
Blei-, Reh-. List-sinkt
Farmets Meat Martet.
Vi suskek at hinlede Dekei Dpnuetkv
fomhed paa vort Oplag as feksk og ialtek
Kod. Vi hat hiemmetaoet Pslse og uotst
salicis-ist Laveste Prisek. Æthdigst
ZILTITVVFJZZZ Fink cfc Pkice.
FrankH.Stmdling, : :
.- saceønktr. «
Als-michs Sckfpkeriortctaiag meet
Kontos- i »Die Pilot"s Syst-sag
-—--—-- Inst-, Eil-b
lJ. MUEIIZ
: MEDIOINALIA :
SLAlR - - - NESR
n allen her-um medicinste ame
o gdkn sillek hellstes-eile tagen Fetai ins.
Nu er det Tid at its-,
da vi bar faaet vors nye
Sommervater.
Bi hat alt, hvad De susier.
Kom und og gip os Le"llighed m at kadsDem
spare 25 ttl 40 v t. vaa alle Vater.
Sas Bros.
Vi dekale bsjeste Brig sm- alle Landmadutm
uns-. »Am-IT
— Furkotnlns i —
s»l-Iakdware,« Landbrugsredskss
bei-, »Buggies«, De Lavals Fli
de—Sepct-ator og symaskinek.
Iohn n. Peevle.
Sinkt l.’(1vuls sc bednte Gkncecikks til Da
cens billig-te Pklsetn
Potcelluinsvssek lklikt Bdka
Nebrask- Phone IS. slslk Phone 05
! Mast-. Nebraska.
Altid toneangivende i
Mclforretning.
Folget npje ethvekt Fremsknbt. Absolut
Garacni for hoer eneske Sæk Mel. szv en
Sei-L Vedre Brod — billigere Pris.
ACME MILLlNG c0.
Milleks of Fig-Hat Umn
Land 1 den danfke Kolom
ved Lerjmoj Stand Fokks Co., N· DO«
tots, baabe Pkætie og opdykket Land as
fakdeles gob Kvaliten Angaaeude Priiec oq
Betingeliek heut-endet man fig til
Kikek s- chindet-. Rest list-te Ase-Its
statt-. Its-nass.
TELEFON NR· 29.
J. s."uNRuH.
Msbelkokmänins as «Undektskin3".
Gulvtæpperv liesjsetszp ek,
« Lister og BinexlmmmoL
Slslk, Nod-s
A. cASTETTER.
sinkst-»etwas« statt. Nebs.
Bauten aabuedes i Blait 1869 med
en Kapital as 85,000, og i Tag
overstiget von Akttver en halv Mil
lion. Bot Jorreming et anfet for
at være et af Sommers mauge
Ftentfktidt. Rom ind og gar Form-tin nnd
os. Unhvet cmscrnnng, stot ellet U e, er
os velkommen.
V. F. Holler og Mo
»
Oe er qensVetersen hol Ovet
40 klar-me vor Folg,
eudvlbete nmnge on
bre lljendommr. rlleel Bekundung Landg
nmsnd del-es henvcude ng nl
Magens Petekicn,
Blatt Phone Hu. Vlair. Reh-.
MAME A. NlELsEN,
DAxsK »Im-;
Office over slalk Chor stott.
Ossice Phone 7
Poul Rasmussen Exil-VI
svllts Dläestllxödksnhs e soc-d lot
Stil-· svl die-l oklktesmtek
os sHits Paultty Zone lot Fiel-htt
ssslaes llse Is- bllll som
fr- Iifts Ort-Ihn
svln kobe- tll Dscetts bojeste Pklser.
Its-W Uveky We. Miit-. Nod-.
The
Northwestern
LINE
Gaul-s s
vol-hell spot
Jcmosse mellem Als-onst Ilse
o cblcag o.
ltekte seLinie til St. Paul Nilu
nes all-.
D rette Llole tll Block lillls
llevveael Dem til nenne-u
Ageat tot Ptlseh lcokt og Kors
plsaer.
Jerndaneliste.
P
chlesso- ti. III-l
misuusolls s 0sslss.
s y cl p sc.
Nr. 7. Omatlu Pia-enger . . . TM Erm.
- l. do. do. . . . 10,32 —
- Z· flo- do. . . . s.21 str.
N oktl pas.
- 4. T sln clty Post-sagst . 7,17 km
2. Slcux City Eos-vakat . US Btt
s. Omln Pius-age- . . . Ess —
Nt. i· s. 7 os s dsslls nachse- Ascesi-.
edle-so s li. II. I. II. ·
V o · t p s s.
Nr. Sö. Mogoln Futen-on . 8,10 Pra
7. Block llllls Pan-. . . Mo Zit.
S s t p s s.
- s. Mo. Vslloy Poss. . . TM Pt
· 2«I. Chlosso thnltotl . . . (.s() sit
Eos-i st. l. I. 7 ot s sur nonh o- sycl. as
s oss sur Ost os fest dssus malt-sit
III-du