Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, September 30, 1904, Page 5, Image 5

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    syst-C er ude for at lede efter des
bvktkomne Lam. En spgende Frec
ser og en sssgende Synder vil altid
Wdes. Deteftet talte hver af de til
rejsende Ptæstek et lille Afstedsotd.
Og felv om det maaske var lidt vel
langt til med Rette at lunne kalt-es
et »lille« Afstedssord, var der dog in
iet paa 45 Minuiter, som i Lucl,
Wis.
Saa tilsidst en Hiler vg Tal til
Meniyheden spaa «anein Ballet«
og dens Præsi fsor den mødte Vol
villie samt en Tat til alle Venner
for Samvceret i hine Dage. Muatte
soa den Hette Jesus Kristus vccre
gaaet ind for at blive has mange! —
J. A. Lassen,
Skkretcen
Fra Rustim Rebt.
Den danfte Bevægelse i Ame
rita ytrer sig Aar for Aar med stssrrel
Kraft ved Rustin. Settlementets
80 Aar gamle Historie vidner her
om paa ethvert Blad. Der har til
alle Eiter været Fremgang; men de
sidsie Aar viser støtst Udvilling, for
iaa vin der tan fes.
Siden 1. August 1901 er 36
Ejendomme — støkre og mindre —
gaaet over paa danste Heender.
Denne Udvidelse af de Danfles
Herredpmme udadtil samler sig i
det sinutte Resultat, at 125 Hjem
fra Rustin til Hardy for Tiden be
boes af Mcend og Kvinder tned danft
Blod i Aarerne. Dei er Familien
udgaaede fra saa godt som alle Egne
as Daninart, og tilmed er Hoved
parten af dem Sonner og Doire af
SmaalaarsfolL fom hjenmie biot
ejere eller lejede et lille Has, hvori
man tun havde det iarveligfte Ub
komme.
Men i Omegnen af Ruslin leoer
Bornene i velhavende Hiern, som ejer
stort gradvis Opsving paa alle Om
raader.
En saadan aunftig Stilling tan
Amerika give Foll, som intet besid:
der, naar de blot billigt gør Brug
af lraftiae Hander og udnytter hor
derligt erhvewet Gods Paa sorsians
dig Bis.
Sidste Esndag, da jeg besogte den
d a n f te Ritte, som ligger natur
siont omtrent i Midtpunttet af
Etttlementets arldfte Part, rsrte ska
hos mig en Mangfoldighed af saa
danne Tanker og Forestillinger. Dels
opstod de sved at se de mange deilige
Hieni, omgivne af frugtbare Marter,
men dels ogsaa ved at se Pladsen
opfyldt af 50 ,,sine buggies and
carriages«, som havde fort de besp
gende fra ncer og fjcern. Kraftng
velnærede Hefte stod opstaldede i to
itaerke og praktisie Bygninger, op
forte i detie Øjemeo
En prægtig Prckstebolig, tredfet af
tirlige Blomsierbede og en stnggefuld,
lraftigt groende »Lund«, forilønnede
dets hele Anlag.
Men det smullefte Vidnesbyrd om
Settlenienteis Kraft, itte alene ad
adiil, men ogssaa indadtil, er
dog, naar alt lomtner til alt, selve
Kirlehuset, »herrens Hus'«, hvor
Danste samles til falles Opbyggelse
og Dplysning paa Fædtenes Tro
og paa Fadrenes Bis —- vaa det
ganile Evangelium otn »Synderes
Frelse ved Jesus Kristus«.
Den nye, lyse rumsmelige og net
pyntede Kirte var —- som den altid
er -—— fyldt til sidste Plads. Selv
splgelig kunde mange, mange stere
have faaet rummeligt Sehe; thi
»hvor der er Hierterum, der er ogsaa
Husrum«. Det var unge og gamle i
yndig Sammenblanding En lisp
lig BIrnestare — om ved det halve
Hundrede — havde Plasds nærmelt
Korb-ren. Miss Sine West ,,legede"
smed Dygtighed og Trostab paa Or
gelets mange Tangenter. Musitten
brusede og betagende og lsftende i
mIde, og de talrige Krittegænger
sang af Viertenigrund kerveerdige
Melodier til gamle Salmer, som hat
lydt gennern Aarhundreder under
danst Kirleliv.
Den danssle Kirle ved Rustin op
retholder en god to Msaianeders danst
Stolegang —- naar den amerikanste
Stole hat Ferie og den ejer tillige en
velordnet Sondagsstole — sitlert saa·
got-, at den sogen sitt Lige. Detl
maa anses for et af Kirlellveis bed-z
sie lldslag, at man drager den dybeY
ste Oinsorg for Bin-neues Undervis
ning i det »som hsre Guds Nige til".
DenkundneTiders »hellige« dar ttds
ligt fort derep Virn til ombvggelig
Pleje ved Derrens Alter« Da Je
sus var blot 12 Aar gammel, fulgte
'han sine gudsrygtige Forældre, som
,,efter Scedvsane« gil o«p til den store
Paaslefest.
Men det hsjtidelige og alvorlige
Saltnevers:
,,Guds Ord, det er vott Arvegods,
Dei slal vor Asloms vere,
Gudssgifv os i vor Grad den Ros,
Vi holde det hsjt i Ære.
Dei er vor Hin-w i Ns-d,
Vor Treff i Liv og Dein
O Gud! i hvor del gaar,
Lad Vog, mens Verden staat
Dei i vor Æt nedardes!«
—- det minder tillige alle Gamle om,
at der bør handles flittigt med dette
dyrebate Arvegods —- Guds Ord -—
saaledes, at det »purt og rent over
gives til de kommende S»lægter.
Et dygtigt Sondagssloleakbejde,
som vi hat det ved Ruslin, virler
velsignelsesrigt i alle Retninger. At
oversvære denne Virlsomhed er en af
de lifligste Oplevelser, man lan have
under sit Kirle·besøg. Vi gamle
Dansle, som i syv lange Aar har fid
det paa dansle Stolebcenle og harte
Bibelen sorllate srso søtst til stdst,
sorstaar os i hvert Fald i nogen
Grad paa grundig B.ibelundervis
ning »sraBarndommen as«; men in
gen as os havde drømt am, at Ruslin
i Nebraska stulde faa enKristendon15
stole, der paa langt nær lunde staa
Maal med den dethjemme, hvad
sinndslab angaar. Naar Vi dersor
sølger Præslens indgaaende og let
sorstaaeligge Fortlaring med Bist
nenesz dertil herende helt igennem
sorstandige Svar samt den livlige
Opmærlsomhed, hvorsmed de delta
ger i al Sainlale, saa glceder dette
særligt gudfryatige Feedre og Mo
dre, saa vist som vi med den store
Vismand Salomon suldt erkender,
at »Gudssrygt er Begyndelsen til
Visniom«. Det sølger as sig selv, at
Konfiqnan«di4s’lrsderfvisning og Kon
formation er lnyttet til den dansle
Zlolevsirlsomhed At vcere nærdæs
rende en Lonfirmationgdag i den
dansle Kirle og paahøre den hele
Overhøring,det er en as de mest glas
rerige aandelige Nydelser, som Wil
dre, der sanser for grundig Kristen
domsunwerdisniing, lan opnaa. Her
leveres ille noget last, noget jagende,
noget as Biblen her og noget as
den der; men en Overhoring, som
tager Tib, fordi den gaar ud paa
intet mindre end en sammenhcengen
de Gennemgaaen as kristelig Leere
grundlagt paa Bibelen og Luthers
og Balslevs veluarbeidede Hafens
mug. »Hastdcerl er Lastthl« siger
siget det gamle Ord i Folkeinunde.
Det strafser sig haardt i Længden
-— -——om ille for —- naar der ,,sja
sles« i vor Virlsomhed, og navnlig
viser dette sig sorgelig stærlt pasa de:
religipse Omraade. En Religionsun
dervisning, der opsdrager Ungdom
men til sammenhængende aandrigt
Livssyn, grupperende sig omlring
Jesus Kristus, det »eneste Nasvn un
der Solen, i hvillet der er Frelse at
vente —- en saadan Religionsunder
visning vil vise sig som et godt Vcern
ille alene mvd Fristelser og Fald,
men ogsaa mod sveermeriske Udslej
elser, der oste gar megen Fortrced i
Guds Menighed. De herlige Hjem,
som det mcegtige, frie Amerika
giver os og vore Bern, vil i samme
Grad blive til Velsignelse, som vi
hat det rette Grundlag sor et godt
Hieni, dei nemlig i Hierietö Die-rig
tiglyed ,,at tjene Herren alle Dage."
Kundslab om denne Vetdens Anlick
gender, lyvad del saa end er, selbstl
geligt as dei, »som hat godt Lov
paa sig,« as det, sotn uddaner Ung
dotnmen til nyttige Botgete og Bor
gerinder, det maa anses for en abso
lut Nsdvendighety men naar Ulys
ning ogDannelse ille beeres as Guds
Ord ogAand, faa er det enlelte Men
nesles Livsgerning sotfejlet —- uden
Værd ii Evighedens Belysning, — og
ten vil ille bevirle den godeJndslydel
se paa voreOmgisvelser,som enhver as
os er lalsdet til at Ide. Dei Kitte
samfund, sont ssrger bedsl for Ppr
nenes grundige reliMe Uddannelse,
vil iopdise de starkeste og sundeste
Livsrsrelsey Wi Gudölivet sasar
Ncering ilke alene ved Von og Sakra
menier, men ogfaa gennetn en sand
Forstnaelse as Bibelordei.
J Den Foriyndelse as W, svm
»den dansle Kirke ved sin Præsi til
dyder Danste rund-l Rustim er unreg
telig Kiesegangens Cmtmlpnnlt.
Man lan ille gjre Ktav paar; at
alle, sont give sig af med at readily
siulle vcete lige dygtige i Embedet.
Men det er alligevel en stor Velsig
nelse sog et start Held at have en Or
dets Fortynder, som magter sin spre
re ngave; thi det indvirker —- som
naturligt er — baade paa Kiriegang
og Gudälivets Bekka Den »frie«'
Forkyndelse af Guds Ord maa an
ses for den mesdpvattisttzog det er
i hvert Fald den, som gar det dybe
ste Jndtryl — maasie ogsaa det va
rigfte Jndtryl. Vesd den »frie’7 For-s
tyndelje, mener jeg den« som er Eing
get paa egne persvnslige Osplevelser
med Gud og hans Ord. Hvis For
lyndelsen udgaar fra en Mand, som«
selv lever et rigt Liv i Gud og gran-;
ster den hellige Bibel med Flid, das
"øver den mægtigere Virtninger end:
Wunder andre Forhold Thi det, som!
spudgaar fra Hiertet, vieler paa Hier-J
ltet." Man tan vcere en giod Regne
tmeftey ogsaa i sin Undervisning,
Juden selv personligt at anvende Rea
ning. Jngen vil lcegge Mærte dertil
sog ingen bryde sig derom. J
denne Sag drejer det sig alene om,
at Disciplene faar den Nytte, den
FordeL as Mesterens Arbejde, som
de attraar. Men Gudslivet er en
aandelig Magi, som udgaar fra den
levende Gud og ineddeles Menneer
Namsaverne er jo hofft forstellige.
nenne-m Sonnen Ved den Hellig-aand,
»der virter paa og i vore Hinter.
Aanden gaar altid Hiertets Bef. J
Guds Riges Sag virter fra Hierte
til Hierte Livet har sit Scede i
tHjertei. Naar Hiertet er grebet uf
HGundg Riaes Livsmagt, faa komme-r
den store 11dvitlina. Der lan innen
Stilftand være i Hiertets Grebethed.
iaf Glle Aand Det hele Mennefte
maa erobres for Guds Rige. Den
lne lldfoldelse af lttuds Rige i
»Menneslet maa vife ssa snnligt is
Fdets hele Færd ilte alene i selvel
IGuds Riges Anliggender, men Dei-!
Isaa i ethvert eneste Stridt, der be-:
trører Forholdet til denne Verdent
tin Præst, der seid gaar denneT
FVeL der selv lever i denne Udvklis
Hina, prcediter Guds Ord med
Jstørre straft —- og med ftørre
Held — end ad andre Befe. !
Den offentlige Gudgtieneste i danft
Aand ved Rustin er saaledes under
de mest gunftige Omftcendigheden
Paftor L. Jensen er et elflveerdiat
Mennesie og en aandrig Prædilant
med betndeliae Naadega«ver. Han
udnytter dem tun for Guds Riges
Sag. Alle ved Rustin fnnes vel am
hom, fordi han got vel imod alle.
Men der er vist faa Menighedet,
Isom itte tender Post-or Jensens Nid
Ikærhed og Jnderlighed, hans IMM-f
’bed og Frisihed, hans Tydelighed ag
Grun«dighed; thi han er stsadigt ude
paa Mission.
Nu, denne lorte Bedømmelse of
det hele tirlelige Arbejde ved Rustin
bar jo itle nogen Betydning for Li
vets Fremgang og Livets Seit. Jeg
har heller itte noget Øjeblit tiltroet
den noget saadaniz Hensigten med at
sende denne Meddelelse til ,,Dansle
ren« er blot denne, at Bladets mange
Lasere rundt i Amerika muligt der
ved tan faa lidt mere Kendslab til
Livet og Forholdene ved Rusiin, end
de hat i Forvejen, og jeg har det
Haasb, at de vil glæde sig oprigtigt
ved at erfare, at mange Landsmwd
her dar det godt med hverandrr.
Men »Entng gør jo stært«. Dette
gælder ille blat, naar materielle Op
gaver stal Mes, men i Sordelezhed
ogsaa i Guds Riges Sag. — anig
blev dort Settlement gcestet af Mr.
Johnson med Hufttu fra Nebraska
City. De har mange Slægtninge
og Venner ved Rustin. Jeg havde
oftere Lejlighed til at tsale med denne
vakte Mand, og han udtryite da sin
Beundring for Egnens Godhed og
Hjemmeneö Fremaang, men tilfsjede
t Udtrnt, soni vidnede orn fand
Glcede, at Wirkens Liv var Frem
stridtets yndigste Fragt.
De mange, spm gennem Aar og
Dag bespger Rustin-Egnen for »at
se paa Land", deler fuldt Mr. Joha
sens Betragtning.
Ret betet er der itke meget kund
«so«mt Arbejde ved at sælge Land paa
en Egn lig den ved Rustin, thi naar
Landet er frugtbart, Vefret mildt,
Vandet godt, og Guds Ord bliver
prceditet paa Modersmaalet i den
Retning, svm de troende samles vm
det i Hiemlan-det, faa kan man sigex
»Ja, der ligger Hjemmet, siom du
lan faa, gaa faa blot troftigt an.
»Den Gud, som er mægtig i de sei-age,
han lever endnu. can er »den aamle
af Dage«, ,,hvis Ltysi er altid at
husvale« — han velsigner i »tusintde
Led«,ogfaa paa dei timeligeOmraade.
Sygdom, damlige Tider, tarvei
lige Aar og ansden Modgang tun
komme ved Rustin fom paa enhver
anden Plet —- men ,,Alt staat i
Guds Faderhqand,« og »alle Ting
tjener dem til gede, ssom elster Gud.«
J de sidfte Dage er der gjort flere
Om«ftce(tninget i Landbandelen.» Jens
Haut-wed, som lever paa 240 Ae. i et
fint hjem lige op til Hirten, todte
sig nylig endnu 1 quutter Land. Den
ligget 5 Mil i lige Linie Vsst for
Kirken, ejet sisoiie Vygninger og hat
det amerikansie Stolehus i faa
Stridts Afstand. Alle, sont hat godt
Kendskasb til Plasdsen, anser den for
en af de bedste Farme i Nuctolls
County. Prisen var 6000 Dollms.l
Ogsaa dette Hjem ejedes as Ameri
kanere og er sauledes nu gaaet over
psaa danste Hemden i kyvis Besiddelse
dei utvivlsomt vil bliive for bestan
digt. Jens Houtweds Svigerspn
Jens Hausen, der afvigte Foraat
blev gift med Daiteren Kriftine, oil
nernlig flytte sind til nceste 1.
Matt-ös. Denne flittige, yngre Fa
milie staffer derefter i dette Hjem en
nn, trofaft Støtte for Kirkens Sag.
Ved samme Tid har Jens Chri
stian Christiansen købt sig et fortrins
.!igt Hjem for 6500 Dollars. Denne
udtnærkcde Plads rummer ogsaa 160
Acres med god Jmsprovements og en
net Frugthove. Pladsens tidligere
Eier, Jens Jensen, hører til de al
jderftegne Dunste, som er trætte af
Farmliveis Besvcer, og han vil der
for trcekte sig tilbage til Rustin By,
hvor han sidste qu købte sig et unde
ligt «Alderdomsbjem«, der kostede
81700 Men Køberen iaf .Farmen,
Mr. Christianfen, fom prøvede Eu
,gena i Oregon, hvor han ikke fandt
det, han ssøgte, svil i sit nye Hieni,
stottet af sin ret talrige, dygtige Fa
milie, ogsaa danne et gddt Tilholds
sted for sandt iirkeligt Arbede
Et Par- dansstie Missouri-ans af
lagde Rustin et kort Beføg for nys
ligt sog sit strnks to udmættede Farme
tckt op imod Byen.
Man ser, at Seitene er baade ,,ud
adtil« og ,,indadtil«!
Landsmcend, som pnster Hjem,
vil jeg gerne bisiaa i enhvet god
Retning.
J. L. Westergaard,
Landagent,
Rustin Nebraska.
i
i
!
i
i
f
En ny Nække af Bager fm
d. norer Son. Bogh.
Methodisme. Samtale mellem to
Lutheranete as Dr. W. Sihlek,
tckft i Fort Wayn, Indiana. 54
Sider i Omsiag. Pris 10c.
Hemmelige Selstaber. 20 Sider.
Pkis 5c.
Om Naadevalget. Guds Ord og
den luthersle Bekendelse detom af
Prof. Stub. 42 Sider i Omflag.
Pris 10c.
Om Barnedaaben eller Hvorfor tan
et kristent Menneste af Hjertet
glcede sig ved den Daab, han som
Born shar m«odtaget? Af Past. F.
C. Clausssen S. Oplag. 48 Si
der i Omsiag. Pris 10c.
Om Guds evige Forudvidende og
Udvælgelse. 26 Sidet. Pris 5c.
Den lille Guldring eller Hvad en tro
fast Huftru formaar. Af Pastoc
.Fromel. 82 Sider i Omslag. 10r.
Læren om Tusinsdaarsrigei. Af Pa
ftor Sagen 24 Sider. Pris 10c.
Odd Fellow Ordenens Maal og
Princip. Af Pastor Frich. 2. Op
lag. 26 Sider i Omsiag. Priö 10c.
Otn Absolutionen. Af Pastor Ylvi
inten. 24 Sider i Omslag. Pkis
5c.
Paa Bandringen til det evige Hiern.
Af Pastor Weise. 154 dobbelte
Sitzen Pris, godt indb., 50c.
Et Lykkebarn. Jndeholdet: Lyset
fra Faderhufei. Et Held — men
itte af denne Vordem Paa Lande
vejen og bag Garben Ved Bede
stolen og ved Livskildem Getrig-·
heb er Nod til alt ondt. Gudzl
Aand er mægtig i Foltenr. 138;
Sider indb. Pris 40c. i
Guds Borns daglige Abgang tilI
Naadeftolen. Udvalgte Morgen-I
og Aftenbønner tilltgemed Kingoö
Morgen- og Aftensutke samt Sal
me paa alle Dage i Ugen. Til
Nytte for alle dem, som oil paa
kalde Gud i Aansd og Sandhed.
114 Sider indb.s Pris 20c.
Bidnessbytd af Dr. Martin Luther
om Skriftemaal og Nah-vere. En
Kommunionbog for lutherste
Kristne, samlet og soversat af Pa
stor Skov. 64 Sider indb. 25c.
En Stkolemester eftet Herrens Hinte.
Af Paftor R. Friis. 45 Sider,
indb. Prts 15c.
Grundig Fortlaring over Dr. Mar
tin Luthers lille Katekismus med
Tilføjelse af Dr. J. C. Dietrich.
129 Stdn-. Jndb. 60c.
Frikirten eller en af Staten uafhæn
gig evang.-luth. Stedmenigheds
rette Skikkelse. Af Dr. Walther.
216 Sider, godt indb. Pris 60c.
De bedendes aandelige Korbe af 41
Leb eller Kristendommens Artiller,
famlede Guds hellige Navn til
Ære og Mennesiene, i hvid Stand
de end leve, til Hierietrøst og
Hufvalelse af Mag· H. J. Hvals
spe. 4. Opl-ag. 318 Sider, godt
indb. Pris 60c.
Den evg. luth. synlsige Kirke paa
Jorden af Dr. Walther, oversat If
jfor Sholen
Stolen.
Stolen er som et Stattammer,
hvot Stattene af Erfaring og Kund
sta-b, som iSlcegterne vandt, er i
Gem for de tsommende Sie-gier, saa
at Nuttdens Slægt i tott Tid tan
gennemleve de svundne Slcegters
sLiv og hofte Frugten af deres Msøje.
lOg mcert dig dette, du vordende
JSlagt, som venter paa- Arv fra dine
Ficedre, der ev· dig den tosteligste
»Arv efterladt —- ga-a, tag den i Be
si«dde1se«—. Stolen akbejvek pas at
·blive i Stand til bedre, rigere og
fuldere at tunne meddele den entel
te efter dens bessynderlige Behov.
Og hvem vil fremdeles lesve sit Lio
hen i Uvidenhedens Fattigldom og
Armod. Livet er en Stole, siger
man, paa den Maade tom-mer saa
alle i Stole; men ved paa en Stole
at tilegne sig nogen Dannelse og
Uddannelse,lærer man ligesom lidt i
Forsiud for Livets Stole. Og om
der end ellers er n-oget, tom tsan vir
te til sin egen Osverflødighed, saa
tan Stolen det aldrig; mesn det mod
satte er derimod Tilfældet; thi Kra
viene votser, og hver ny Slcegt tom
mer ogsaa i den Forftand nøgen til
Verden, og trcenger til at itlædes.
Og nsaar nu Stolen fnart stal be
gynde, tcenter jeg mig mange, som
gaar med disse Odervejelser: tan jeg
naa at komme til Stolen i Aar?
hoor naar tan jeg komme af StedZ
til dens Begyndelse eller senere? og
hoorlcenge tsan jeg saa blive der?
Der er mange,som fortrød, de aldrig
tom paa Stole; men jeg traf aldrig
paa nogen, som fortrød, de tom der,
og sagde: om vi tunde faa tilbage,
shoasd det kostede os at gaa til Stole.
naar vi vilde opgive al Uldbytte oi
fit beruf, saa vilde vi ingenlunde gel
re det, ja itle for det dobbelte Alle
de nnge i Den forenede Kirte burde
besøge Stolen for tortere eller lern
gere Tid. Der burde gøres noget for,
at de unge i Samfundet blev til
strattelig opmaertsom vaa dette. —
Medens jeg nu nicevner de unge i
»Sasmfundet tsommer jeg i Tanter om,
at der er nogen, man tan taldeSam
fundets unge, disse, som har maattet
«friste den tunge Lod, itte at votse
op i en Hjemmets Kreds hos Fade
og Mspsder og Søftensde, men har
maattet talde snart en fnart en an
den for Fader sog Moder, jeg tcenter
paa dem, fom gaar ud fra vore Bor
nehjem. Hvad stal de, stal itte dg
saa de paa Sitole? Samfundet pro
ver her at gsre lidt for andres un
ge, lyvasd ivil det gsøre i dette Stytte
for sine egneLZ Ved den Tid, de
fortader Børnetyjemsmet, busrde de
have mindst et Aars fri Stolegang.
enten ved den Tid eller ogfaa se
nere, efter sotn det visste sig for den
entelte mest tjenligi. Følet Sant
fundets Ansvar over for andres i
faa Henseende, burde det føle det
end meget mere for fine egne. Dei
er som ofteft et ringe Udbytte der
faas ved at gaa til ,,commson
schools«, og mange hat stet itte faaet
Lejlighed til at gaa lder ncer saa re
gelsmæs-sigt, fom de ftulde faa Slut
ningen «bliver, de sendes of Sted u
den endogsasa at være i Besiddelse af
de asllevnødvendigste Sltsoletunsdsstw
ber. Dette bar itte saa at vere.
Delos.
. -
LUTHER Ton-BGB
Racine, Wis.
aabnede den Este September. Dunst Hilf-ple.
Academie- Normal- com-ge- Bis-ims
coukse. — Udmætket Undewcsuing i Dunst,
Tysk, Engelsl, Latin, Gut-sk.
Skriv eiter Katalog
C. Il. JBNSEN,
Luther Mose, Rheine-. Wi
WWW
Elk Horn
Luther-an Hish school
and college
begynder sit 27. skoleaar for
unge Mænd og Kvinder el. ü.
Oktober
skriv efter Katalog.
Th. N. Jersild,
Ell( Horn. Iowa.
Past. Ottesm 154 Sivek, godt
indb. Soc.
Missionslæsning. Redigeret af Pa
stor Ein-or Wkulfsberg 7. Aar
gang i et Bind. Pris 75c.
Danifh Luth. Publ. House.
Blair,Nebr.
Folgende godc Bøgcr
tan fass i Danish Luth. Publ.
House, Blair, Nein-:
Jonas Lie:
Lodsen og hans Huftm 227 Si
der i Omslag 50c.
Romuald-mits- Døim Fortoelliing
fra Norge. 204 Ssider i Omslsag
50c.
Naar Solen gsaar neb. Forml
ling pasa 184 Sider i Omslag 35c.
Onde Magter. Fortælling paa
205 Siiden i Omflag 50c·
Naiar Jerntæppet falder. 219 Si
der i Omslag 50c.
Carit Etlar:
Gøngehøvdingxn vg Dvonningiens
Vsagtmessten 646 Sider i Omsflag
81.00. Jndb. 81.25.
Folk i Nød. J Omslag 25c.
Martha fra Sigersvold og andre
Fortællinger. 104 Sitten Pris
25c.
sSced og HøsL Fottcellinger med
208 Sider i Omslsag 50c.
B.jørneæt. Nsackional Historist Ro
man med 350 Sider iOmslag 60·:.
Krigsbilleder. 272 Sider i Om
slag 50c.
H. F. Cwald:
Daniel Riantzou. Historisk Ro
man. 379 Sidet i Omflog 65c.
Jens Glod den Hautbe. Historist
Roman fra diet 13de Aarhundredr.
J Omsiag 60c.
Danifh Luth. Publ. housr.
Blair, Nebr.
Af Jvar Marias Haufen:
H je r te s k u d.
Livstsanser ii Hivevdagsklæder. 69
Skden J Omslag (meg«et billig)
10 Cent»
Mads Andetsen.
Et Mindestrift som en afdød Ven.
80 Sider. J Omslag 25 CenFT
Oliebladet.
En Samling df 80 Skriftsprog
mir-d passende Salmsveys, tryct
paa lige sasa mange Kort af Per
gament. Disse er) indlagt ei et
Fodersai. Pakten er omtrent B«
slang, 2« bted og z« tyk, saa den
er bekvem at have i en Vestelomme.
Prisen er 25 Cents.
Reisetanker.
16 Sidw J Omsiag 5 Cents.
S a l m e v a g t.
32 Slider. J Omsiag 10 Cents.
Nytaarsgave.
1899. J Omflag 5 Cents. (
Udstillingsfrugten
228 Skden Jndb. i Shirtinggs
lbind 50 Cencks. Betrvgtnjnger’
fra Vetdensudftillsingem afholdt i
Chicsago, Jll» i Sommeren 1893.
228 Sider. J Shirtingöbind 50
Cents
Danifhsuth.Publ.ho1-se,
I Blait,Nebr. ·
»O