Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, September 30, 1904, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    DOHRN Dr Ein Zifskmft
Ir..1H.J Os: Jl 1«E( Buhl
in ksxkjurt Ok- Ys ?H"’«·k k« Ut
Iisx erHHL mi n Hirn-!
·J .i’ls . 'l :),(!."«’-s
·. ss1(t-«’!:(!r«"k:
spukt-L (Il::!:-!«: le
k»-!.1—11»«I 1n1.-.»-sn «(«h
.« »F zu («--: n; ; ctssn In
O
» .
17·’I« fj«s11nst;
«1.1«.-Z.-1,!-I;H.-«ss1««
— H
III-Illi-« ««-!1 Jx -.1« :»H VIII-·
«"’!«- rJH Hin 1)! «u« M Im
«-s-;-«.!k l« 71 ? — «- (i- nn
O1 Vi;--: ·s« s - Eis-n
« .i:«:1·11«si..
M;«.:-ss-1-««.»
swhnsssps
.:H!
·V’i tlc n.
E· ·-s Zit-«r·«fsk1 c m.
( «.«. Zins-I Un II U IIUHTg .
Usss s-» sur-»l; uns-I «Å
Pi· » L: Urstuxzhl j J pk
» -..1 UT ;-.J(««I II-7-(
--l(- f-«-!" It ··«-I:! H-«
«!I«
.. olt HI( 8121slj
1fty L k«;.«!l:m«( s.: i Mo--1i-«nn:(«
U« Haus«-Jst ·l«s-nn mh ni
hJ Zu (-i1;-kk(-Utn-t1»Hu-.
THEDFORDS
BMclkDRAUCHI .
hjalzsse mig, og at han vilde lade it
Miralei fle.
—— Hmnd vor det for et Mitalel?
s« Jo, del var blot et Miralel . ..
—- JnoeL men der maa dog for
uden lJlirallet være flet noget fal
tisl, ellckg havde De vel siddet endnu?
— Tier var da i og for sig ille sa
miralulkslt .....
— Je, del var det netop nu, stal
De bere: Hvad han egentlig hedder,
ved ieq ille, snari laldte han sig
Smilh, lnart Sit William Thomas
og incrt opttæder han under andre
Navne. Nu, en Gang, medens jeg sad
i Fano-klet, gjorde ban Belendtflab
med ncsqle Artiftindet, og han lovede
den-. nople pilagtfulde Diamantrin
se m 11ristedte dem en Glieer paa en
Bank. ch maatte isnidlertid lcnnte
et Var of de Ringe, Te havde paa.
for It fis-a Maan paa de nne nos
agtinn on de gil ind pan at laane hazn
dem
Ncrricsc var han kommen ned af
Treppen sprend Pfanne fortwd del:
de faul-de MEStanle. lob ned i Stuen
iil en Ven, en fchkoeizifl Tandlæge,
csg lmn motog fig It folge efter Man
den.
Tcndlctgen 7.’:, at vedlommende
gil End i en Jiisselerbittil oq fil Nin
gene durderede, dereftet gil han til
en Pantelaanek fcr at Pantsætte dem.
Tandicegen gil ogsaa ov paa Laune
tonlorei, men ad en anden Jndganq,
vg han fit Pantelaaneeen til at op
lholde Monden, niedens der gil Bud
efler PolitieL
Han blev anheldt, og samme Af
jen lom Politiinspeltsten forbi Sta
tionen og gil ind for at htm, om der
var noget nyt.
—- Jlle noget videre, sagde Be
tjenlen, del er et mindre Juvelbedra
geri.
—- JuvelbedkageriT Hvorledes er
det gaaet for fig?
Han sit Omstendighedetne nett-ne
te bestreut og loId sig straks fste ind
til den Anholdie.
—- Retl John Smithl kommand
tede han vg John Smith foee op of
en Bank som en Ralet vg stillede ffg
tei.
— Endelig racrbte han, fil jeg
Dig fanget. Nu er det ude med Dig.
Han negtede first, men Politiinspel
toten, siom var den samme, der i sin
Tid havde vidnet mod mig, lendle
Kam paa ei Ae spaa Hallen. Saa gil
der Bud til mig, og jeg var fri.
Jeg lynes ikle, at der er megen
Ligbed mellem ham og mig og del
overbevsifer mlg endnu meee am, at
der maa vcere et Komle i Gang
imod mig. Hex-i er Politiinspektsren
altlcm ultivillig Deltager.
Selv om del aldrig lyllez mig at
aflløte dene, saa stal jeg ogsaa finde
mig i at undvære HELM. Men del
sværger jeg til, at jeg stal staffe
England en Applilationsrei.
Dr. Beck, sont hidtil havde Halt gan-'
del-ersten toednede de sidsteOed frem
vg dunklede med Knythaand l Bor
det.
—- Hvad for-langer De i Erst-al
« ning?
— W leg hat lkdt vg betet pet
fortligt san Mc Hist Mäuse-« C MI
ttonalfotnmc erstatte mig. Men jeg
mener, at jeg hat Krav paa at fan,
hvad jeg r,ent pekunicert hat fat ti!.
Jeg tunde have folgt mine Kot-ber
miner i Norge for Aar tilbage med
stor Fordel. Jeg hat« faaet tilbudt
MOOO Kr. i Skadegerstatning, men
ieg forlanger 30,000 LstrL
Den mishandlede AdolphVech bli
ver heri Byen i nogle Tage. Han er
kommen hemmt for at bespge Kam
merjunket Adolph Lindholm, som
han tender fra Chile. Lindholm er
et af de Vidner, som i sin Tid vidi
nede til Fordel for Brah, da han blev
usivldig dømt første Gang.
J London er der nu nedfat en hel
Kommission, som sial tage sig uf
Sagen, og den engelste Jndenrigs
minifter hat den Js. ds. meddelt
Bech, at den vil btive fremmet hur
HAE.
Dkt nyc Osten.
Eamtidia med at alle Folt saa at
siae et interesseret i den danlige 11d
mitlinaas Strian mellem Russland
da Japan, et de met spetulativ an
laate Mennestet, og da især de for
stelliae Landes stnwnde og ledende
Mcenky ivtigt shsselsat med at teoti
sete over, hvotdanStillingen i Østen
Dil blive, eftet at Ktigen et udtæns.
det, fcetlig da hvisJapanetne blivet de
sejettiae. Suatt set man Japanetne
i fnld Vittsomhed med at gøte sizt
til Hettet over Kina fot at omotgas
nisete dette Lands Statsdcesen i
Lighed med Japans, snatt set man
hele den guleRace samlende sig sam
tnen i en Magi, der ttuet Europa og
andre civilisetede Lande med sin
Rovlnst og sit Magtbegæt paa alle
On1taadet. Man hat Teotiet af al
le Auge-, og de tan alle have sin Jn
tetesse, stint det endnu tan vcete fot
tidliat at oanne sig nogen asgjott
Mening detom.
Folgende thtilel, der et taqet sta
det ametilansukTidssttkft »,TheOut-s
lool«, distuteter Stillinaen ganste
saaliat oa draget notsaa fotnustige
Elnthinaet og vil derfot have sin
Jntetest sont et Jndlceg i Diskus
sinnen:
,«Jl1,:orr-el«, sttivet Bl-adet, »man
itte nred Bestenntsd lan fotudsige,
lxnlte Jotatidrinkst Ktigen melletn
thsan Da Nikel-and vil afstedtomtne
i den nmdetne Ver-km saa qøt dcg
den Lsofattelfe sia a-.1·"dende i Euro
pa, at den vil blive If epotegøtende
Betydnina. Diskussicnet over Si
tuationen i den enaelPe saavelsmn i
den tontinentale The-e hat alletede
taaet en opsigtgmltende Vending.
J Eanae Tidet lstt ttsxtopa tun ans.t
Osten som et thI-’amtuade til at
blive uofotstet Da tolonisetet af Ve
sten. Tet hat auset det som asgjott,
at Ostens Lnslet og Magt helt stul
de lades ude af Bettagtning, og at
man itte behsvede at tage nogethew
syn til dets Ve og Bel. Det eneste,
Statsnmndene vg Pol-interne ans-Ja
for nsdvendigt at betymte sig om,
vat Magtetnes Fothold til hvetan
dre, naar de sagte at tilvende sig
Jndflydelse ellet Tertitotium.
Det hat tilsyneladende aldrig
aaaet op for Europas Ledete, at Jn
dien, Kinm Japan, Petsien ellet Af
ahanistan sont Nationer besad Ret
tighedet, som det var deres Pligt at
tespeltete. England hat fsslt Red
tendigheden af at give Jndien og
Ægypten en dhgtig, vitkningöfuld
og crlig Regering, itke fotdi Ægiyp
ten og Jndien havde Ret dettil, men
fotldi Engslændernes Stamsvittighed
ttævede det. Hvot som helst Rus
land hat faaet Jndpas i Osten, hat
det givet Follet den Slagg Regeting,
som det ansaa mest passende. Selv
halvt sorientalst hat det staaet som et
Dvetgangsled mellem Osten og Ve
sten, i en vis Forstand staaet sotn
en Maglet mellem to hinanden helt
modsttidende Temperamentet og dels
btugt Ostens og dels Vestens Meta
det, eftetsotn det bedst svatede dets
Hensigter. Men det et tvivlsomt.
om det nagen Gang er gaaet op fot
de tussiste Statsmcend,at Kinn, Ja
pan ellet Asghanistan besad Rettig-.
dedet, som det bat Ruslands Pligtx
at tespeltete. Ja, seld nu, da nyet
Begtebet otn Situationen i Osten!
gst sig gældende i den vestlige Ver-;
den, synes Hovedtanlen i den engel
ste saavel som i Fastlandetd Presse
at være dennet Vvotledes vtl den
nye Ordntng indvitke paa Fothoidet
mellem Vetdensmagdemes Zelle-;
Vvad vil Osten sige ellet gsres mem»
stille sig overfor hverandre under de
unndaaaelige Maatstifter, som nu
allerede foregaar2
Dei er for tidligt og vilde ogsaa
blive særdeles voveligt at forudfliLs
le nogen Profeti angaaende Krigens
endelige Udfald. Men dersom Japan;
ftulde udgaa af denne Kria med be-t
tydelig forøget Miagtanseelie, stulde
opnaa at bevare Korea fra at faldet
i Ruslands Hænder og opnaa at fo-—
rebygase Kinas Diesing-, faa er det:
llart, at nne Krafter er traadt ink
paa Verdenspolitilens Arena, og at»
man har nve Maater at regne med.s
Piti bereites at have sagt, da det!
blev fortalt, at Napoleon var vendtl
tilbage fra Elbat »Na maa J gernet
fammenrulle Europalortet.« Medi
samme Sillerhed lan det vift oascsat
nu fian, at Ksortet over Østen i den»
nære Fremtid vil undergaa meaet
viatiqe Forandrinaer. Vendensmsags
terne vkl ille nn lcrnaere være i
Stand til at bebandle Ostens Felle
flag som passive Tilsluere. De maa
regne med dem, iom de regnet med!
lwerandre. Dette Minder ilte, at List
na med eet vil blive en anaribende
Magi, eller at Indien vil frigøre sia
fra England, eller at Tonlin vil af
rylte Bei franste Aagx men det bew
der at det hurtig vil gaa opsorØstens
store Folleflaa, at der elsisterer cn
vis Jnteresfeffære dem imellern,sa7nt
at de er i Besibdelse af itor Magi,
faafremt de ltan blivse organskserede
og opøvedr.
J Japan, der er den angribende i
den nu paagaaende Krig, har Østen
fundet en handledygtig Nation, den
eneste iblandt dem, der er i Stand
til ille alene at tcknle og føle, men
ogfaa til at handle. Japan er i Tag
et af de bebst og grundigft organi
serede Lande i Verden. Dei er vel
tvivlsomt, om der sindes noget andet
Land, hvor der er en faadan Enhed.
i Opfaitelse, en saasdan lidenslsabelig
Hengivenhed forHersteren og en sau
dan Betedvillighed til at ds for sit
Land. Alt, hvad Japanerne har ais
yde af Kræster eller Midler, staat till
RegeringenMaadighed for at benyts
tes i, hvad de anser som en Kamsp
paa Liv eg Dsd for deres Uaflycew
aighed. Japan vil i det minste gaa
ud af denne Krig sont en unben
rangs Magi, stark nol til at maattet
respelteres sog til at tvinge de andre!
Msagter til at regne med det i deres
fremtidigeA-fgsrelser, og at Kina un
der bete Ledelse vil blive Inn-organi
ieret og blive en ny Magt i Verden
er heilt sandiynligt.
Hvorledeswil Rusland og England
l
,,Flkbl.«
Mpxxssi XE- 4-- - -« - Im k Hsm km »h» j
Von-IMM
Besitz-folgen km "1«ouip-tiukm Putclmse
souvenik·(,’0jn«««Cmnk-uny« ril deponere
en sum pim Jst-»Mus» der »den Aldmg vll
Mike udhetult til den Pest-Ams, der sen
det- rm riet tmjnmige Nummer pna Atl
ttillcst us betont- Atlgungkdknkt til Loui
siana Furcht-Sc- Expnsltiurk sum sub
mkdes i st. Luni-( st. April ng glatte-r l·
ldecJWL spenklks det mijastige Num
mer schu- imlknmkanri1Nessus-et Ulstlde
der-. sum komme- iicst Itzt-kniest Den
no Hymne besticht-d til ist sikre sig en
Forum-e himm- itstut. Vor Hensigt
med Jene encntmsrmle Tilliucl ersat
I
I
fromme salget at vore «souvenlt coins
us Ätjmissiun to the VVotldS kalt-W DIS
se «80uvenlk Coins" er as kunstnetlsk
Vitknli ng uetststtelijxe som Erindting
um den støkste uf alle Udstillinger.
Uns-tatst ins den-s Akkelctlonsvmrdi vil
vi mucltnge dem Sinn tegulæke Billet-tel
til Verdensudstilliugem ng des-km- hol
der vl et ljillctkontok ved Hovedlnd—
indgungen til Uslstilllngspladsen sa
Iusnt Insekt Dis-; under hole Udstillin—
Ken. lscun et liegkakitsct Arzt-il as disse
Suuwsniks vil viere til snlg. Pris 50
cis-stu. For twer «s»uvenik Coin".
—
dek las-bess, eklwensek man Sig Rot til at
Kette osk inclscnde det geirrt-Elle Tal.
lagen hat Fortrin for andre i denne
Gætniag, og du kan lige sah let fsq de
BRUNO com en andeu. skulde der blive
Here end en nøjagtijk Gestank-h vil
summeabllve delt mellem de Perso
nekder gætter nøjagtigt eller konnt-et
nsskknesh Hvorfok ikke dsg? Den
lykleelige Finder vil kaa codes-rettung.
sagst-act del- et unless-U- bchendtgjurt l
hvotnmnge lycstolte Adgsngskokt der
er Solgt til cdstillingem
W bot-Ies- eleruden dia- ngktck ved Res
sen til st.l.ouii os levekek Sol-bet, 850.000
ien stot« sæk fylclt med Guld
Til clticngoudstilllngen Solctes 21,480.
141 Billctten til den kmnslce Udstilling
l’-»i.-1s3,795.167. til den panumerlkmi
Alex- 1'(1stillingä»'i60«-Ii5«.4.
T skk Skriv stralts 08 hast«
øv 1 es at Alt. hvud du bar
at gut-e fus- iil fisk- Dcl 1 clcnne for-dolos
tigts Gartningckr at sen-Ic- 50 Cents for
en tmqu ng Fiel-Im KunstgensmnC
Souoenir Zin 0i Hämission
Worlck s Fair St Louis Mo
--» —
!
, coupon No. 599. ·
NOTICE: ("ul »I» thi— ("«ItI-»n.wrih- »Nun-. itiltlrtsss Hin-l "
i-—1«Imh«. i« Hishi-mit uitks sp»(t-1n- tsi l«·-lfl.slA.’i-X ,
l«l"K(«ll-X.NFJ SUI X lsxllc FHlN ("U.. ST I«()l Is» IICL ’
!
Admi- ........................................... ;
Jslilnsss ....................................... I
!’-«i,1'......«............S·k««« ...................... ,
Jst " A « « " f""" f-«·Tf ! ."«7« —« J
« JOHN-unl» is« «- » » , s « s« II
s H » » f : »-,»« »
-,
LOUlSIANA PURCHASE
sOUVENlR COIN CO.
-—--—SA1NT LOUls U .A
Cut out this address md paste on the envelope you
Send us
Landsmæncl
Bemaerkl
Zutun ltcltggcttdc, ttltntc st·ttgtl)t1rt Land
bnls Mitlde tun List llttdctlctg, 5 til 15
Mtt sxa Gurt-tu- Mntknqcc nteb 271,U«0 Inb
bttktittstts okt s ltnttlgtsts ttted 4,0W, nq ftnt 2
ctl ·- "t’tl im Botttttott oz Monts t Jttbiatt
Futtan
Wins, thtcrhchu Bttq, Ouuuy star
toslrt oq Fittgt givctv ctt ettorttt Asgmde
husttAaL
Tot «- mkttxi Nqu at dtsic Rat-me nagen
Sittdk n udbudt til Halst. Pttfcn et slö til
DZU m. Blut-. setsont stotdbttttdcsn ttlc i en
huct Denn-cum- et· ma goo sont Illinoan vg«
sont-Ost da letter Jlletten ittgettttttg. Bi- t
sollnutktentst·»21-ttt-ttltntctc, Tttllc og Zutritt-;
l)et--t·-1bciztngen thtdtatusnn «
Futtntmlut er at brfastte en as de stotfte
dattsle stolmtiet i Yltttettm i dettue ftugtdcte
lE-gtt, ltttok Ätettt alt-I er tlldelesJ jtllcl. i
Im utl give ttrtitltg Namtttt ttl enlgvetz
ttttlnt nt jsxzx tut gisrlkche Undet k- :’lat" fra«
dett Iaq Yandet ist sulth oq give Vlts UT .
Am ::t«te, end sont tut botan-E bei-sum Lan
det hle im l. Januar lebt-'s. I
tstsltttsmtter nimmt ltutst votttc oq ttediei
sitgdukt t ltuet Mantua tittltsltliilletct Brig-»l
for litt-mutte; tu »Ist-Pt- ttl.ttt1l)et«e. Med;
Ade-usw« til nun tttmnctellc Ntnattti hctntticsfi
ttl Wutmn Zur-ums Faul,
I.scotltttttq, Ja. t
sum Jintto..al Mutt, t5t:ta« Zu
Faun-Its hist-hast« Paul Num, Jet.
»Im- tttnstntstts Tolttiznntg thut ttlt
Ast-lag Boufkth
Lioltediosttorct,
tkmi S tstmt It» tslnmgo, Ru,
etlek N. P. Blutstu
befuldm· Aal-nd
Ihm-Weit J. L.
Llsmtts Bottsen Nestde Wan, JA
. ·
thersgjtllalerter - -
og andre Kunsttnaletter, sont tlkormkttey
Blomfter samt Lattdskctbs og Manne
Scener ein« udtørt sttnttt og billigt. Bed
fte og smette itttpotterede zuwei- (Tube
lsolorst og prevated canvus benytte6. :
Bestilltnger modtach paa ngningek til Al
terrammek ow. H· JENsEN»
IN. Brandwan Cnuncjl Music-. laws-.
OUNARD LINISN
Uhu-Im IM
stok Prisaotisattolss Ei ccoaa killottor.
Til ptllsllkl llls 20«00
Its W 18.00
II- Ok flets- sI mäs- dlslssh sich dont Ists-Un
sitt ssu Ist-le muss lsi cum-s Unless.
II fide-I Oplysala et- heaveml Dem til von
holt-l Xgemek ellek
I.0.IUMII. Ist-» cis-dont s Isnsolpih Male-sc
W
shonhandin
20 lossons.
Försto Lcktie fri.
Absolut den most fuldstændige 03
mest tidssvarende Methode.
Plads gamma-es
Alls Lsktisss pr. Post.
lagen Hlmlrlagek l ander Ameise
lnsca Vsniielighedcr. Altlng let 03 lot-Essensl.
Anbekslet If ledeade
Sltolemænch ledemle Nyhedsblade
samt sk Tusindek al Gksduanter deckt-.
A d resch
Dcpsktment-—
compaign of Educati0n.
in Townsend blclg.,
NEW YORK.
WWWWWW
»Dansteten« udkommer hver Tus
dag og Fredag og loflet kun 81.50
aarlig.
Home Visitors
Excursions
VII
Illinois Central
Ranroad.
Rouncl trip rates from 0mal1a.
Mammon-L ln(l..s1;I.RI Sandusch ()11i(),828.0()
th. Waymh » l().2« T()1c(lu. .,. 21.24«·)
South Reinl. » 17..«3() C()luml)us. » 23.10
l«s);.xans1)«rt. » 18.2.·) l)a)-t()11. » 22.0U
K()lc()ni». » JNJJJ Cincinnati. » 22.5«
La Fachg. » 1 IRS I«ima. « 21.()()
Tcrns Mann-. » 18135 SpringlicltL .. 22..·)()
Yiiiciiiiics. » 1 NAT- Mari()11, » 22..·)U
lsvaiisvillc. » 18..")U Finsllay » 21.;«)5
lntli;uiaI-«1is. » 1940 Zanessvillc. » 253.7.«3
RiclmiumL .. 21 .«« Galicm » 22.7.·)
New Allman » 21.2.«) l-0uisri11c. Ky» 21.50
Hund«-. » ltUW ()wc11:-’1)0r(), » ALUH
EikliarL » 17.7«.·)
0n sale sept. 6-Iz-20-27 öc Oct. lith. Return limit 30 days.
cui-resp(milingly luw ratcs tu many utlicr points in
()l1i(), lniliana. llli11(pis. Michigan. Wisconsin. Minncsota,
Untat-im New Turle l(c!itucli»v, ,l’cnncssce. North Carolina
antl Virginia
Full partic-Mars eher-Halb- gircn at City Ticlcct ()t"lice,
1-l«l)2 Farnani St..()1:ialia.ur writt-v
FV. H. Brill, Disk. Pass. Agr»
Umalia. Xel).
AMEchN»
DOWMON og
wHITE sTAR uNEs
stlsek scnnemgucnde Billettek
til eller km
stRIGE,»
Nonse.
DANMARKOS
FINLAND
til meget lave Priser.
De spat-et Pers-Cz nm Ue hohe-r Billet
tek nu us dct blika tll Den-:- Rot-del
linrtlcst st liess-ste- ellek tilskkive ni
ellck nasmtcste Lokal-Mein sur vjdeke
Ovlykmlniker.
’i udkærdisek endngsxm Nun-Hypot
dern samt TruvellekS-Clselck9 til lnv
Kur-.
Pan-m »er. Him- kekjser nie-J »von
nævnte «inier. laut alle tænkelisc Be
kvemmelishecler.
FKANcls c. ZKOWN.
VIII-r- PASS. Ast-NR
WOC, Durham st» Stich lll.
f lw’"T·M-f" W T T""T’f«si"WI-, 1 »
I
F
F .
NEW WORLlTs FAlR
sPEclAL
Als-as kr« Omaha kl. 5·30 Form
Ankomst til st« Loui- Kl- 8.30 Eil-n.
10 Dngos Stundsnirg i Kansas
F City give-s baadc fromog tilbaksxh ';
E- 1«’ur Kort og Timutabcl etc. skriv Hi
»Ju- .-«k »k- -.m-. »Hu muwa »Hu »arm«-du«- Ms usw-I
— in
E TUM Hu(;111«:s, T p. Agcut. H
F T. 1-«. (;()1)1««1ek:Y. p ET Aue-m .
; s. Ic. corner 14th and l)0ugliis. L-—
E oMAHA. Nim. d
TMMMAWH Ju- « u Juå
Great Reduction
in Rates via
Wabash Railroad.
Hoer visitnrs Ex(«nrsions sold every
Tuesday in septemher and Oct. ilth.
Ilulk fare (1)lus 81.0») for the round
trip to all points in lndiana, points in
Ohio and Kentucky
813.80 st. Louis and return sold daily.
82115 lzuikalo. Niagara Falls or Torenta
and return sold daiiy.
821.50 Detroit and return sold daily.
620 00 (’hlcago and return (one way via
st. Louis) sold claily.
Long limit and stop over allow-ed at
st. Louis on Ill ticlcets.
schedule of our fast trains«
read down
Lv. Oniqha 7:45 A. H. ihm P. M.
Lv. Council Bluts-Null A.dsl. Apis Ell-L
Ar. Worlcks Pairstatlon 7:35P· M. 7:00 A.M.
Är. st. LouiS 7:50 P. bl. 7:15 Ä. M
read up
Art-. Omalis 9:00 P. bl. XII-All P. M.
Arr. Councll Blusss 8:46 P. M. SxG A. bl
Lv. Worlckskalkststion 9:15 A.M. 7:45 P. M.
Lv. st. Luni-NO A.M. 7zs0 P. M
Ttiese tralns rnv Many
compure this time with other tin-es
The Wahash lands all Passengers at
and checks haggage to its own station
at main entranoe of World’s Faik
Freunds Thinlc what this means; quiclc
ime, extra car kare saved. and a delights
l"ul trip and you are not all tired out
before entering the Bxpositioii-groiiiids.
All Agents can route you via the
Wahash R. li. For heantikul Worlcks
l«’air folder and all information address,
HÄRRV E. MOORSS,
G. A. l.’. l). WAiL lt. li» Umaha. Nishi-.
C. F. Bauten
Lcerebog. Katekismus
med ksort Forklaring. (Den af den
forenede dansie Rirke anbefalede).
Jndbunden 20 Cents.
Bibelhistorie
lillige med noget af Kirkens Historie
efter Apostlenes Dage. Jndbunden
25 Cents.
Danish Luth. Publ. Dense,
Blatt,Nebr.
·
öratts kot- svasMaLfd
Elektriik stlte krit
Dct triftig-te selt- l Ver-len
Fnk at svetteske von-Jersey Electle Ist-Its
ok indsøse dem alle siedet-. hvm tle et;
u emde sendet vi entwer- som Its-en et
derilhet akdlsne Ida-list- slmolut man ’d
still for »Nimm-roth !
neue et et cmlikst Tut-nd af et solicit Fic- i
ma. Setul Inst-n keimt-; riet los-te hielt-« e
aemlic en Gan-. !
Man-let ne Mystik-ist« et not o nett
Ilsset. lcksktløs ox »etwas« hat kniste- (-’n-- 1
Commen- Glsules os Nive- fot Ule sam- »
mel. llclek De as Rycsmettehtlstkl I For- !
Apfel-n- 0 bimllmngeotlnnek ok ek tut-i as
st Jetle Je eme »den Nytte da lttm De- !
blle helf-re et vul at Mute Jersey Flec
ekic Det. !
Vl ves. at De vil bllvc hell-wettet ns In· ;
hefale vort batlteUl andre oz gemieden vll
vi bllve erstattet for vokt llrhs Mike Muts-.
W memr nemp du«-d vl nistet-. smcl o- De
kes Naiv-s o A( kesse used Postnissklkr. os
bssltet vil b ve sen-u Dem statis- !
IERSBY sPEclAL TY. c0..
320 A Veldon Bis-» jemy city. N. Y