Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, September 30, 1904, Page 2, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Direkte Vampskibsture ira og til Skandinavien.
DEN ENESTE LlNlE,
som medkøker skandinaviske og kinske Passagerer
UDELUKKEN DE
TlL
312 sKMIJIMVlEN
Det its-te skib er det aye. stoke as bekvemme
S. S. «AD R l A«
som afgaar fra New York den 15. Oktbr. Kl. 11 Form.
Billetpriserne fra skandinavien er ogsaa miser lave.
I59 Randolph str» chicago
scannln lln 901 Olive Str» St. Loui
37 Broadway. New York
eller hvilken Som helst ak Liniens Ase-met
MÄLLEÄBLE
COOKS AND RANCES
55 cash and 55 each month.
Non-breakable -- ever-lasting. Made
in our foundry. The Best in the
World. Quick bakers. Fuel Saver5.
Any kjnd of sue-L Write for Mal
leable Magazine tfree) and learn ad
vantages okMalleable over ordjnary
kind.
FAULTLESS M FG. cO.,
BLAlR AVE.. ST. cHARLES. ILL.
Dr. POWEIL V. s. 20 Ast-i Erst-sing
Til lndgnidning
as HESTE. KvÆG o. s. v.
GARANTERET
at helbrede Bei-spat, »Rjanone". »Naviculikr Djsease««. »prim-.«. »de( .one
Curbs«. .,Capped Hoch«. »sboe Boils«. »Bog spavin and Putks"«.enl-1ver De
Kindes og lfdvækst, hovne Kod» og Muskler. Forstuvning »k- Eorvridnini
Hofte og Zimmer-, al sjags Halten, »sweeney« og Knikslappelse o. S. v
Je « pris 50 com-. hinweisen «
Anbeialinset oz Reis-meer
T. C. EIN-hat« Fine skuck Aucnuneek »in-h- M. l- GsnfseU. Pest-reits- ssuclt h ser« Both-»H- I
J. chflslsaney, Tromn Hof-e like-des Genuss cis-riet Westen, Stock sitt-es Gen-v-. Nein
S E. cottokcL V. S« ln pk.. Suusk 0m-hs. W. W. Gan-»un. Hmvi Namen cnksvu Nest-.
Josepb US stson. English and ernch Hof-c lmpukter. Linn-m
skriv til
k. adower Compang Gmaba
Nævn dette Blatt
L
Danmark
Udfstsel af Landbtugs
produktet. J Ugen fra den 4.
til den 10. September et der af in
denlandste Vater fra Toldstedetne
KMnhavn, Essbjerg, Aatshus, Aal
borg, Bamdtsup, Nandets.Fskedekils
havn, Vedsted, Kvlding, «i Odenfe,
Svend—borg, thstom Nylsbing F.
o; Gedset udfsrt:
Smst i alm. Emballage: til Lon
don og Parkestone 358,548 Pd.. sil
Hull og Gtitnsby 764,794 Pd., til
Newcastle 814,734 Pd., til Leith
478,335 Pd., til Tystland 47,829
Pd., til Notge 6,401 Pd. og til an
dre Lande 1044 Bd» «ialt 2,471,685
Pd.
Singt i hetmetisl Emsballagc til
London og Parleftone 12,731 Ph»
til Hull og Grimsby 9,883 Pr» til
Newcastle 9,16.Z Pd.. til Leib 8,195
Pd., til Tvsiland 120,860 PV. og til
andre Lande 205 Pd., ialt 156,0·37
Pd.
Krondiamantbryllup.
Den 25. Oktober lan Aftægtsgaard
mand Niels Mortensen og Huftru
Haken Christensdatter, sSInder Jel
linae, i Fl. »Na-sw. Tid.« fejte deres
Krondianiantbrvllup, efterfom de til
den Tid hat været aift i 65 Aar.
Niels Mortenfen er OR Aar, og hanz
Huftrn er 10 Aar yngre. De ganile
bot hos dereg Zen, Gd. Motten
Nielsen, Eonder Jellinar.
Hosten lan nu lden 13. SepH
belragies som affluttet het, strika
der til »Kr.· Dbl.« fra Lemoigegnen.
idet for Tiden tun aansle ubetyde
lia Vaatfæd staat ude.
Hele Høften hnr været ualminde
lia beaunstiget af Vesret, Da Afgtøs
denke er bietaede i fortrinligfte Til
stand.
Man antaget, at Foldudbyttet vil
lunne naa et Middelaat; i Fnld
mangler der en Ttediepart af en god
Host, saa man itle ubelymret fes
Vinteten i Mode og i ille faa Til
sælde maa indflrænle Besætningerne.
CFn nn Hirt-e i Grindsteo.
iFn Devnfation med Paftor Høtlrxk
fom erfører hnvde Foretrckbe bos
Biftop Koch i Ribe for at anmode
ham at interesfere ssg sor, at der i
Grindfted - Grene Soan bliver op
ført en Annekskitke ca ansat en Ka
rellan tkl Medhjælp for Sogneprw
sten.
Visiovpen stillede sig faerdeles del
Villigt iil Sagen, der bar storBetnd
nsing for alle kirkeliqt interesserebe
i be vidtsttakte Sogne, og lovede i
den ncermesie Fremtid perfonlig at
jage Fokholdene i Øjestm
As Kirke blev eftet endt Ne
stauration fotleden indviet ved en
Gubstjenefte, der overvcetedes af
Kitkcjerem Baron Wedel-Juris
betg tsil Palsgaard, Provft Crit-er
feld de Simonsen, Amtsraadsmed
lemmerne Ruge og Jota Jensen,
As-.Klakring Sogneraad,As Wenig
bedensraad m. fl» ligesom der ogsaa
lidt fenere samledes en taltig Stare
as As Menighed.
Siedet-Z Pmsst, Post-or Melbye
kalte.
Medens As Kirke tidligete var
tetntnelig tarvelig udstyret med et
gammeli simpelt Jnventat, steinha
det den nu i sin nye Skikkelfe, stri
r »den-L Av.«, sont en hyggelig og
venlig lille Landsbykirbe, forsynet
need nyt Inventar-, alt as Exzesse-,
vtydet med det nhdeligste Billet-stre
tetarbejdr. Sterlig et Kotet med
det nyeAlter wagtng fmyktet med et
heiligt Altetbilletm thstus paaKop
set, en W as et spanst Messer-met
Orlogsslibene og viote
Fiskere. J den sidste Tid hat de
bansie Orlogsstibe aneettet itke faa
lille en Stabe paa Fisterirevsiabetne,
sont Jestetne anvendet i Stote Salt
stil Sikvesisieti. »New-ed Tit-ende«
halte fotleden med en Del Fislere, og
Ide var natueligviz nieset kwe af den
Historie da det betyber store Tab ille
alene at msistr Bei-May men at
det netop siet paa et Tidspunkt, da
der kan forventes Fangst. Seins-l
Mødre.
sank l Wen-isten Museum-de ,
tilde Iaa stens azives en cis-its
eiosel farb- Wir-es II MIal Ie- sit-;
»Ist even-ethis- etand linkss- hellre-de
Alt a is me anwes. -
Its. M. tut-MS
so- l). Rotte Dime. lock.
I
4
gelig vil Fisterne forspge at saa Er-!
statning for de sdelagte Garn. ·
Kvindelige Stenslagere
et ifslge ,,Bogense Apis« itke noget
sjældent Syn paa Kattebjekg i
Haarslev Sogn, hvvt der er 3—4
K«onek, som temmelig stadig bestæfti
get sig med at slaa Sten og gIt det
godt. For nogle Aar siden var der
fra denne Egn en Kone, som ved at
slaa Sten og hatpe Gras havde tjent
fil Billetten til den nye Vetden.
Grceömangelen hat i den
skdste Tid vcevet meget fslelig paa
Rostilde-Køgeegncn, sttivek ,,Østfj.
Fallele Entelte Siedet hat man
endog alletede maattet holde Ksetne
paa Stald en Tib. idet Mauele
sen sank Folge as det spatsomme
Grces blev temmelig ringe, naat Ko
etne stulde gaa ude.
Bænke til Kirkegaarde.
Da der for et Par Aar siden i »Kr
Dbl." fremkcm Udtalelset om, at
mange Kirkegaarde i Danmatk var i
en fotssmt, uhyggelig Tilftand, og
der blev givet Opmuntring og An
Visning til at faa dette For-hold for
andret, hvad der nu naermeft maa
paalckgges Menighedsraadene, blev
det ogsaa udtalt, at det var sanfte-—
link, at der paa Kirlegaarde blev an
bragt Beenkr.
Jeg vil benlede Opmætkfomheden
Paa, at man fra Hedeselssasbet hos
Plantgk Jørgensem Stovbjekg pr.
Troldhede, lan faas Bænke til site
Person« for den billige Pris af 3
Kr. M Lire pr. Sti. Vil man be
tale 4 Kr. pr. Stk., vkl der blive an
vendt mere Arbejde paa dem. hont
red de vist ogsaa bliver mete hold
barr. Tit Vonsild Kitkegaard et
ansiasset 4 Brenta fom vi er meget
alade ded; de afgiver et godt Saeoe
ca fer per-ne ud.
Hedeselsiabet got opmækksom paa,
at Bænkene bot bringes i Hus osn
Winter-en Hvem der hat Brug for
Havebcenke, kan næppe faa bedre
Baute til saa billig Pris fom Hebe
feljkabets.
Vonsild Præstegaatd.
Johannes Claufen.
Villedbuqqcr Hausen
Jakobsen opholder sig for Tiden
i Vejen, book han i sit nyopsptte
Ateliet er i Fætd med at Habe et nyt
Kunstwer et Mindesrnasrke over den
gamle Frkmenighedspmft Appel i
Nødding. Dei er ifslge »Kold. AV.«
Beboetne i deding og Qmegm der
hat besiuttet at rejse dette Mindes
masrte, og de tyske Myndighedet hat
givet Tilladelfe vertil.
Monumentet er en Vase-tiefsten
tue, der sial hugges i Granit. NogetH
Jnsltiption ud over det bingrafisieI
man itke staa paa MindesmætteL
Kunstneren bar desuden nsogle min
dre Ting under Arbejde, deriblanot
en Bufte of hans gamle Faden Gkr
Isierfem Vejen.
HansemJatobsen rejsek sidst p»a
Aaret til Bornholm for at lægge den
swsie Haand paa Ahlman-Monu
mentet.
(
—
Prof. Finsens Lysinsti
tut. Fotmiddag den 13. ds. af
kejsie Overlckge Fotchhammet cg Dr.
-ned. Nenn til Berlin sammen med
Ic- helbiedede Lupuspatientet, fom
stal ftewTOilles paa den medicinfke
Nr- ngkes fom i diöse Dage afboldciss
i den tysie Nigshmdstad.
En Rotsfarerske paa
Stallingen. En gammel Eppin
de, der i et Pat Dage havde strejch
rundt paa Sknllingem blev fotleden
beugt til ho, du hun var mistæntt
for nogle Smaatapserier. Dem for
skod tun Tyst og Polst, opgav at
hebde Fransisio W og at
væte paa Kokstog til det hellige
Land. Eftet at man havde fsgt at
gste heut-e begriibeligt, at Vejen fra
Polen til Palæsttna ille gcat over
Stallingen, blev hun, foriællet,,Ribe
Amtst.«, send-i med Bauen syvpam
da hun intet ulovligt havde begaaet.
Aflssning as hsftidsi
offer-. Ministeriet for Kiste- og
Undervisningsvæsenet hat meddelt
Appwbation paa en mellem Maj
jbslle Sogns Menigshedsraad vg te
Oosietbeeettsigede samme Stedg ind
gaaek Ovetengskomsi om Miit-sof
rets Aflnsnäng fta 1. Januar 1905
at regne —- dog med Forbehold af
en eventuel Otntegulering, sacstemt
der maaiie udtomme en- Lov om Af
lpsning as Osset —- mvd faste nar
1ige Vedetlag af 440 Kr. til Segm
præften vg 385 Kr. tisl Its-Mange
ten.
En ny Opfindelse. Cletus
ter P. Jensen, Havnegade i Es«bjetg«
hat ifslge Byenö Aviser konstrueret
en lille Benzinmotor, som tan paa
swites enhver almindelsig Cykle og
vermed fowandle denne til en Mo
totcykle, der tan gsre en Fort as 4
danste Mil i Timem
Prier for en almindelig Motor
cylle er for Tiden 6—700 Kr» me
dens Anbringelsen af Hk· Jensens
Motvr tun- kostet 150 Kr.
Negerprcesten Pastot
M o rgan, der for Tiden (15. Sep
tember.) opholdset sig i Kobenhavn
har bvek Aften holdt Foredkag om
Missionen blandt Negete. Han hat
saaledes talt i »Studentethjemsmet«
i den derværende »K. F. U. M.« oJ
i ,,Essata« i Valby
Pastor Morgen, der felv er Neger
benytter under Foredragene Toll· J
en likzliq Fremftilling giver han et
Bsllede as Missionssforholdene blandt
Negrene, men det Billede, han opru1
let af den nandelige Tilftand hos
den sorte Rate, er cfte noget mis
trostigt
Gt Zanatorium ved Vor
dingborg2 Tanten om et Sa
natorium ved Vordingsborg har, stri
rser »Vordin5(b. Av.«, været fremme
fer ved fotfkellige Lejligheder, uden
at der Log er tommet noget Resultat
ub af det.
Nu frembyber Spørgsmaalet juris
lettid sig atter i en Forbindelfe, der
sittert tør paaregne almindelig Jn
teresse. Fra Repræsentanten for
Form-Fugen til Optettelse of Andels
sanatorier, Gdr. Hans Frandsen.
Risby, er der nemlig til Byen kom
men Forespørgsel om, hvotledes
Vordingborg maatte stille sig til
Tanken om et Sanatorium der ver
Byen. Andelsforeningen hat jo al
lerede optettet et Sanatorium i Inl
land vg paatænket nu et nyt paa
Sjælland, og man hat da bl. n.
tæntt sig Vordingbokg som Dienste
det for et saadant.
Eftet hvad Bladet etfatet, hat
Foreningen allekede saaet Tilbud fm
Stellt-L
! Mistæntelig Japaner.
IBlandt de teisende med Kotsøriltcs
get den 1I)-. dg. var ogfaa en elegant
Jopanet, sotn opmmtfomt fulgfes
of Politiet, lige fra hans Afrejse fra
Kobenhavn til hans Ankomst ti!
Rotz-L Denne Bys Politi var de.
næst underrettet om hans Komme oq
vil ligeledes have et opmætkfomt
Øje med hom, saa lcenge hat et der.
Japanekens Bei-g i Danmart me
nes nemlig at staa i Fotbindelse med
den russiske Østerspflaades Post-sage
gennem Stauble
Prisopgave vedrøtende
Svinets ngt og Pleje. J
Mai Maoned 1903 nedsatte det tgL
dansie Landhushqldningsseksiab ved
Midlct fta Julius Slkites Stiftelse
en Prisopgsave vedrsrende Sonne-s
Regt og Pleje. Ved andlevetings
fristens Udlsb den 1. April d. A
var der ändkommet 21 Besparelsek,
der blev bedsmte as Gaatdejet K.
M. Christensen, Moskau-, Statis
tonsulent P. A. Mstkebetg og For
pagter F. Skov, Tybrind.
Dommerudvalget hat nu substit
let, og Selstabet ist«-todt at der til
deles 2 Afhandlinget, lyvis Fotfats
tere et: Assistent ved Forssgslabotai
totiet, Landbtugskandidat M. Beck,
Skwbryn pr. Falles og Land
brugsiandidat P. Gent-tiefem Grin
dalslund ved Rand-ts, hver
en fasse Pmmie paa 400 Money
samt at den udfaite anden Ptæmie
paa 200 Kr. tildeles den af Konsu
lent, Landbkugstandidat J. Otto
Pedetseth Allerup, Fyen, indsendfe
Afhandling.
De 2 med fix-sie Prmnie bei-n
nede Afhandlinget vil blive udgisvne
af LandhusholdningsfelstabeL
En Slyngelstreg, der
blev afvætgei. Undet den het
stende Sitike hos d’hrt. Schall-e
mofe og Peetz i Ringsted hat de stri
kende Arbejdere eftethaanden for
spildt enhvet Chance for almindelig
Sympatt ved dereg Optmden sterng
over for Dr. Pull. Don-Z Tsmmerx
pladz hat veret i en fand Belei
ringstilsiand, og baade Wunder og
bvorledes er detth
Dittlb her et hundreds Douai-« seitwan vor u
hvm Ia mdea Kamer der Mc Iaa hin-noc- m
sslks Ctmkh use
Jus Eh heueocsc co» sitt-, Tot-do O.
Hi Un guck- hak sicut-fis s. chenrv : de sidnc
1.i Itat Akt-oh den etude us habet-läg I alle Form
uisgssjmuiqtfionet flnsncielustand tttat o iyv
de mhvetxsowliamslr. IF « Firma bar lagst
Tuns III-stehl- Dtag it Listen-, ad.
what QM M aaau Max-la
olesslt Dingfistx Tsledm c
IJIOI Cami- Cuntqges indvc sog vtkkn Im
Drum siedet ossssimetsu Climlmtder. Ins ID
pr. Its-Ied- sahe r U do Mord Ni
e
pladsssgende Arbejdeke hat vætet
usdssatte for. gmetende Tilwcermelser
og Uartigheder, for ikke at stge noget
verte, fra de stritendes Side.
. Det hat dog altsammen tun va
ret Smaating imod, hvad der ifslge
,,Slagelfepoften« er pasfeket Sendag
den 11. ds. En eller siere Personek
er da gaaet ind paa Plcwsen og hat i
Mastintummet struet to Møttritker
laf Manddætslei. Hvis det nu ikke
zopdagedes i Tibe, vilde Folgen blive,
tat Dampen pludselig vilde strømme
bud og stolde den eller dem, der var i
«Nætheden. Der var altsaa sat Men
nesieliv pack Spit.
v Or. Peetz fytede felv op Mandag
IMorgem men opdagede rent tjlfæl
Id5g, at Motttitteme mongjeoe, og
matostrvfen blev sauledes farbindtet.
s Sagen er anmelbt til Po!i:iet, og
forhaobentlig vil det lnktes at finde
Ovbavsmanden til Attentatei.
«.-———
«
Et Martyrinnt.
leolph Vect i.støbe11!f»avn.
Med LUcorgentoget fra Christianka
atriverede den 1.'-:. Zept. tii stoben
bavn ten i bele Verdengpreifen saa
otntaxte Minecjer Adolph B-3;f, der
tnr fiddet fein klar i Tnjxrisct i
England, nstnldia dømt for Jner
tnberier, og sont i Jantur i Fjor
islev anden Gang arrefteret of. denkt
for den sannne Fcrbmdelse o; Time
liaoig Vitde have fiddet i Fxrnatcst
endnn, bot-Z itte den virteliJsI For
brnder ved et Tilfælre var bleven
fanget.
Man vilde taxere Adotnb Beet til
at ver-re en Mand omtring de Hah
hnndrede Aar, oa dog er han mer tit,
saa man Vil forstac1, at Ludolrset i
Fænaflet itte hat svckttet kam rent
leaemliat eller paa anden Maade cel
det han-.
Han er en eleaant Mand, ligner
of Udseende paafaldende Etat-stand
Gustav Hausen, han taler nu tnn sit
eget Sprog Norst, med megen Van
ftel«ig«hed og ladet helft Tunaen løke
paa det engelste, som han hofft nfri
Villigt har været nsdt til at betjene
sig af i en Rcette af Aar.
Det er itte Meningen ned disse
Liniet atter at ville fortælle hele den
Roman, som Becks Liv er, Vi npjes
med at ans-re nsogle markeliae En
telthedey som tommer frem ved en
personlig Samtale med Manden
Hvor var det muligt, at en Mand
fom De, veltendt, stor Mineejer, itte
stulde være i Stand tsil at siaffe Sm
se af Vidnet paa, at De var en he
derlig Mand.
— Der maa have meet et Kom
splot imod mig, derom filer jeg mig
fuldtomsmen overbevidsst
—- Hat De nogle Personlige
Uvenner.
—- Jeg tan dertil spare, at H
aldrig ved af at have gjort noget
Menneske nsoget vndt, men jeg san
not tcente mig en eller tso Personet,
som tunde have Interesse af, at jeg
blev fangen. Det som faeldte mig fsr
ste Gang jeg blev dem-L var en Poli
titnandö Vidnesbyrd, det git nd pqa
at han havde anholdt mtg en Gang
i 1877, men at jeg da aptvaasvte un
der Navnet Jvhn Smith.
Anden Gang jeg blev artsfteret var
det helt haust-list for mäg at forsvare
mig.
— hvokledes holdt De Modet op
pe i de fem Aar i Miet?
— Jeg blev fo forsawidt meget
godt behandtet Avbejdet var tkte
smtt —- det var t Poetland Ferng
siet —- jeg pillede first Vert, blev en
tort Tid sat til at hugge Sten, men
var for svag til det. Sau blev jeg
ansat ved Strcddertet i Feengtlet og
sitt-ragte Tit-en med at lappe de an
dre Fangers th.
— Falte De amtg med nvgent
— Jo, da jeg havde ver-et ftre
Aar i Fængslet, tom der et nyt Reg
lement, efter hvtllet vt flsk Lov til
at tale med hverantvre en Gang om
Ugen.
Men det som« holdt mtg owe, og
legede alle mine Sorger, det var ham
devappe —- ht. Beet peger op mat
Løftet —- den stote Lege, den store
Dom-steh jeg vidste at han vttde
;l:ow Rates
s Gast
September ti, Is. 20 and 27.
October Il. 1904.
One fare plus 82 for the rouncl trip
to many points in Indiana and Ohio.
and to some pojnts in Kentucky Good
to return for thirt) da)8. V· Ia the
Zhicago. Milwaulæe ö- Si. Paul
Railwav ;
Through train servjce to chicago
from all pointS on the main line of the
Union Pacisic Railroad. Route of The
Overland Limjted. Three trains daily,
Omaha to chicago.
Edi- km sieh still fis-k- Usdly flll Out This costs-on M its-il ladsy to
P. A llAsll G. W. A., 1524 kam-Im st» 0malm.
Name
sxroet Adüress —
city Its-!
Pkobsblo Desttnstlon I
fstt Ists Post-this »I- »t- F,,Æ
«. ENGEL Mk
uesso7 I —
Mi- M Luni Mc dont-. Horai-, gest-.