Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, September 30, 1904, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    »Danskeren« udkommer lkver Tirsdag og Fredag. JfredagS-udgaves »Danskeren« kostet kun sl.50 pr. Uargang.
M» 78. Blair, Nebr» Fredag d. 30. September 1904. 13. AMI«
Situationen paa Ihrige
skuepladsen.
JapanerneliderModgang
paa Land og Sp.
Rugferne sejrer i Forpost
fegtingen
Port lethur er ille falden, og
Mutden er itle angteben endnu.
Dermed er paa en Maade alt sagt,
men rer er Enleltheder, sont not tan
date of Interesse.
En Melding fra London alf 29.
Sept. lägen at efter Meddelelser fra
Osten bar Japanerne ved Port Ar
thur lidt Modgang baade paa Land
da Es. Et Telegram fra Vladivo
ftot paastaar, at Togos Flaade har
mistet to Torpedobaade og en Diam
per, rimeligvis et Transportflib,
ved at stede paa Miner, og en Kryd
ser ital date bleven bestadiget. Ab
bvitten Vej denne Melding er kom
men til Vladi:vostot, siges itte, faa
Benivcnheden tan ligge forud for
den senkte Tidg ftrænae Blolade
cmtrina Port Arthurs Havn
Fottcrllinaen fom er naaet tilChe
foo ern Japanerneg stdfte Landen
areb Var. Port Akthur, der beanndte
den lit. Zept» paaftaar, at de mi
stede UND Mand, og RusfernesTab
tun vor melletn 500 og AM. Denne
Beman kotnmer fra famnte Kilre
san-. san manae tidliaere, fra Kitte
fere. sont ftal vcere ankommen 'ser
Fastninaen Det er Russpre i Chef
fod, sotn hat faaet Meddelelfen sra
Kineseren saa den not man taaes
med Farbehold
Tslljae paaftnnsz ret, at Japaner
ne paa Grund as Russernes ftarpe
Jld bar maattet sorlade tre af de
Fortu, de hndde taaet
General Stcssfel bar atter afslaaet
en Opfordrina til at tapitulere. tsn
Ven af bam i Et. Petersborg rap
porteres den 28. Sept» at have sakzt:
»Lm der end dlev lendt ham Jn
struts om at lapitulere, faa
vilde han sittekt solt-e Nelsons Ets
empel, lom promte vendte det blinde
Sie til Signalet, der sagde ha-tn, at
han stulde ftandse Kam-den«
Dog indrsmmes det fra ruösift
Side, at Stillingen ved PortArihur
er fortvivlet. Sital Fiaaden gsre
Fluatfsorssg, som der trueö med, og
Vandfarsyningen er under Japa
nerneg Kontrol, saa set det galt ud
rncd Vandforfyning,som nu kondeni
seres as Slibene.
Otn Stillingen ved Mulden mel
des der, at Kuropattin ftadig patro
ntllerek lange Onamas Linie for at
dlive tlvg paa Japanernes Stilllng,
vg under den-ne Patrowillering er der
forefalden flere Stærmtyster, i bril
ke Russerne stal have vunden over
Japanerne. Saaledei fortælles der
om Rennenlampfs Kosfastlere, at de
sial have gjort Und-re fsom Seouts.
Den 26. Sept· angreb Mtgtchenlos
Scouts,ledsaget of et ButterlAttilleti.
en japaan Sttlling iNEtheden af Jn
pu, hvot der var et Battert, to Essa
dkoner Kavalerl og to Kompagnie-e
Jnfanteri. Japanetne dreves ud as
deres Stilltng og led stort Tab.
Flere lignende Sammenftsd, t holl
te Japanerne hat tabt, bar der vceret
sortalt om oi de sidste Dage.
Man maa dog merke sig, at alle
disse Veretntnger kommer fva rus
siste Kllder. Japanerne tter og ar
beider, og de lasder ttke gerne Ver-den
vtde andet end de store Resultaten
Nu for Ttden lægger de Planet for
Angab, -og Uns-ferne bar ttavlt med
at tagttage dtsle Planet og scektte Ilg
t Forsvarsstantn En Dag. leyder det,
sont den rudstste her attet er faa
neer omgwaet, at den bltver nsdt ttl
tgen at trclle stg ttlbage, den ncelte
Das anderledes. J Astes betettedez
det, at Heu-sem- vn have 250,000
Mund og 800 Kanonet til Kamspen
ved Mutden.
Bladene hat ogsaa i de sibste Da
ge vceret bestteftiget med at foktælle
om en Uksas (Fowrdning), som Cza
ten hat udstedt angaaende en ny
Kkigshcer dil Osten. General Gesp
pen-berg, fom fsor Tiden komm-ande
rer tredie Armekorps i Provinsen
Vilna, et udncevnt til dens Kom
mandpr. Han vil da blive sideokdnet
med Kuropattin.
J famme Forbindelse nævnes det
at Ruslands samlede Her saa vil
blive paa 600,000 eller 700,0()0
Mund, og der vil muligvis blive nd
ncevnt en Feltmarschak over denne
bele enorme Hort. Der takes om
Storfyrst Nicholas Michaelosvitch
Grippenbetg er 66 Aar. Han
gjorde Tjeneste si Ktimcktigem nd
mcekkede sig under den polskeDspstand
1863 sog i Kampen i Turkeftan 1867
—68. For det sidste nwdtog han St.
Georgöordenem
Sidste nyt Tit Morgen be
reiteg der "om, at Japanerne hat be
gyndt deres August-, at be hat saget
To eller Da Psasset, 45 Mil Syd
øst for Mulden. Kuropatlins sstlige
Fle et haardt angrebet. Bans for
nemfte Styrke er tkukket Nord fot
Mathem og det set ud til, at han il
ke vil gvre noget alvorligt Forspg
paa at holde Mulden.
Æ
Uncle Sam eftecser ,,Real
Estate Meu«.
Des Meine-Is, 28. Sept. —- Post-—
myndigheverne hat begyndt Pom
»dure for at standse flete Real Estate
;Firmaer, fom driver tvivlsom Land
lForretning i Statut.
W. D. Anderson er bloven umste
tet i Jackssonville, Fla» besiyldt for
at handle med ,,wildcat« Gent-onl
me for et Kompagni i Des Modus-,
tendt under Navnet »the Equitable
Realty CompanyC Anllagen er
ikte ossentliggjori.
Den sivste Legislatur vedtog en
Lob, som form-et af alle »real estaie«
og inviskment« Komipagnier, at de,
for de san gske Fortetning, stal ha
ve Statens etsekutive Raads Sank
tion. Fleke af de hethen hørende
Firmaer er nægtet saadan Sank
Hon.
Judeukoligheder.
Nebenstaaewbe Telegrammer, navn
lig da det for-ste, gcelder famme Tis
fælde, fom vi berettede om for kori
Tid siden, men her et Billedet af det
stete, ikke malet noer saa merkt, og vi
ser, at der anyndighedekne er gjort
noget for at ftandse Osprøret
Berlin, 12. Sept. Til »Voss·.
Ztg.« telegraferes fka Kattowitz:
J den tussisie Grænseby Sosnsoi
vice kom det paa Jedernes Nytaars
daq til aldotlige Uroliigheder. Undek
en religiøs Lseremoni ved Vandet
bleo Jedekne bombardetede med
Sten. Da die-se gengældte Stenka
steue, blev et Born kamt, hvab der
crav Anledning til et Rygte om, at
Jedetne havde Ertle et Bam. sOm
Afjenen drog Arbfjdeme gennem
Gaberne, knufke Vink«setne i Jeder
nes Boliger og mikbnndlede en Del
Jeden Flere Jeder blev saarede.
Der foretoges 10 Arrestationer.
Berlin, 12. Sept. »Verl. Lokal
anz.« Ineddeler, at kst i den russiste
By Rowno et sinnt-et til Opipjer
mob Jedem-e. Lsshavsmcendene til
Ovtsjerne var Soldaten der paa
Torvet kom i Stenderi med nogle
jødisie Fkugthandlere. De mishand
lebe her en Del Jstdet og begyndte
derefter at dem-viere Jedeknes Huse
og Butiker. Ofsicetetne var ikte i
Stand til at faa dem til at adlyde,
og fttft da Bstandvcsenet begyndte
at fptsjte paa Urosttftetne. blev Ro
ligheden genoprettet.
Stygt Falskneri.
»Et Brev, hvori Arbejde:
l utiionenangribeg, fou
L gsivesatværestte
s vet afPrcesident
: Rsosevekt·
Butte, Mont» 27. Sept. —- Da
Senator Fairbanks og hans Sel
slab antom l)ertil. fandt de de repa
blitanfle Ledere noget bestyrtede over
Offentliggørelsen of et Brev i Mi
ners Magazin, som udgives af We
steren Federation of Miners i Den
Ver. B.revet syntes at vcere et Ind
læg af Prcetfident Noosevelt imod
Arbejdet - Unionen, fulgt af Pre
sidentens Ncegtelse af Vtevets Æg
bed. Præsidentexns Mvdsigelsse var
·sendt til forhenvætende Senator Lee
Mantle som Svar paa et Telegratn
fra ham og lyder saaledes:
»Deres Telegram modtaget. Bre
vet, De refererer til, fom stnlde vaere
adresseret til Michael Donnelley og
trytt i ,,Miners Magazin« den 22.
Sept» er naturligvis et abfurd og
uforslammet Falftneri. Jeg hat in
tet saadant Brev strevet, og intet,
sont «tigner det, til Mr. Donnellry
eller til nogen enden. Jeg hat stre
vet til Mr. Donnellen og spurgt harrt,
om han bar modtanet et saadctnt
Bren, oq i saa Tilfælde ftraks at
læqge det for Distrittgadvotateni
Ebicago for om rnuliat at find-e ng
straffe Falstneren.«
Theodore Roofevelt.
Brevet, som der ovenfor et Hentys
det til, og hvoki Prcesidenten stulde
have angrebet Arbejderunionen, var
adresseret til Michael Donnelley i
(Ll)icago, e··Forniand for Butchers F
Meat Cutters Union. Dotumentet
er givet in extenfo og med Præsiden
tens Navn under, men uden Dato,
og det figes, at det var Svat paa
en Henvendelse fka Mr.Donnellet) til
Præsidenten for at faa ham til at
afgøre den nylig endte Slagterftritz
Her folget nogle Uddtag af Brevet:
»Jeg staat rede til at gute, soin
min berpmte Fotgcenger, Grover
Cleveland, gjotde, sog Vife denne Na
tions Magt imsod alle lotale Oper
tmdere.
,,Sisdste Sommer følte jeg mig
taldet til at strive et Brev for at
faa mine Landsmeend til at standse
Lynching. Men Attbejdetunionens
Terrotisme og Fotbrydelsser er lige
faa ftort et Landsonde sont Lynch
loven.«
»Seid mig fige Dem, at Lovens
Haandhæveres istste Pligt — enten
det saa er Sheriss, Politi, Bergwe
fter, Guvernpr ellek Præfidenten —
er at optetholde ossentlig Orden og
at dæmpeOpvøt med en Jernhaand.«
Efter at have taadet Donnelley til
at standseStriten stulde Prwsidenten
have streuen
»Bist i hvert Fald forviöset otn,
at jeg not stsal holde mine Hander
af Beim, med mindre Dereö Daue
stasb bringet Dem i Kalt-isten med
Unitet States Love, i hviltet Til
fælde feg vil tage paa Sagen paa en
MaadekDe ille vil synez om. Hvad
mig angem, da hat De henvendt
Dem til den forterte. Jeg tun hock
ken lottes eller tues til at tage mig
af, hvad der itte er min »busmefs.«
Mm Haytvood, WesternFederation
sof Minets Sekretæty i Denvet for
tlarek, at det foregivne Btev fra
Prcesidenten et kopieret fra »Mitg
consin T·oiler«, men han ved ttte,
hvot »Steuer« udgives. s
Farce ille Fglsb
Falstnekiet er optläeet Walter
Wellman oplyser i »Chte. Rec. l-I)er."
as i Guar, at det foregtsvne Brev fseft
er foeetomsmet i New York »Ehe
i
ning Post« fom en Redaktionsarti
kel med folgende Jndledning.
»Fø"lgende Brev er et, som Prac
sident Roofevelt kunde (might) have
strevet til Fordel for sig selv og sit
Land.« Dei var saa gaaet over i
«Wiisconsin Teiln« et Socialiisiblad
i La Crosm og siden i Dem-er Ma
gasinet uden denne Jndledning. Da
Præsidenten sit det at vide, tog han
sig en gsod Latter over det.
-—
Prinsesse Louife af Koburg.
Pressem og da iscer den entom-i
ste, hat atter haft travlt med hende,
som for flere Aar siden vastte star
Eensation oed at fsorlade sin Gemal,
Prim- FerdimandPhillip af Koburg.
Der blev dengang ftillet hende Val
aet nmellem at gaa tilbage til sin
Ulsgtemand eller at lage Ophold paa
et Sanatoriunn Hun valgte det
fidste. Siden har hun saa været be
vogtet som foregiven sindssyg En
delig er det den 31. Aug. lylledes
hende at flygte, og hverlen hendes
Fader, Kong Leopold -a«f Belgien,
fom hat holdt hende under Bevogt
nina, eller andre interesserede lender
hendes Qphosldgsted Folgende Te
legrammer fra Berlin vil lceses med
Interesse.
Berlin, 9. Sept. Til ,,Lolalanz.«
telegraferes fra Nancy:
lPrinsegse Loukse af Koburg op
holder sig efter Sigende Paa et Ho
tel her for at lade fin Sindstilstand
underspge af medicinssle Autoriteter.
Digfe sinder hende ganfke Vist nsoget
elgcentrisl, men ille sindssyg.
T- Til »Verl. Lololanz.« telegra
fereg fra Paris:
Medeas den franfle Hovedstads
Myndigheder vedblivende er uviden
de om Prinfesse Louife af Koburgs
Qplyoldsftetz aftpolder Prinsessen i
sin Bolig i Ncerheden af Operaplad
sen Stonfetence med sin Adookat, Tr.
Stimmer fra Wien. Mellem de
Tilbud, der er gjort Prinsesfen fra
Wien, og de Fororinger, som den
pakisiste ,,Lig-a til Heevdelfe af Prin
ifes-se Louse af Koburgs Ret« op
ftiller, er der endnu disse Disserencer,
da Prinsesfens Kreditorer, der vg
«saa bar fortstralt hende med Pen
aene til Flugten, stal betales med
Renter og Rentesrenter. ,,Jeg er«,
bar Prinfessen sagt, ,,sandelig itte
vengebegekrlig,men i Lindhof hat jca
leert Pengenes Værdi at tende, og at
.bevcege Opsoarteten i Elfter til at be
sorge mine Breve affendt, var vg
saa tun muligt ved Hjcelp af Penge.
Qgsaa Nsattsevagttms vidste, hvorfra
han bavde en aabnet Haand og lut
lede Øjne Saadanne Elsemspler
er lcererige. Men nu vil jeg ille
have meve med Jntrigkr at got-e
Jea forlanger ftandsmcessig Unber
holdsning, fuldftændig Frihed og
Glemsel asf det ulvllelige Afsnit as
mit Liv, i hoillet jeg hat vceret
Prinsesfe af Koburg.
Prinsessen var under sin Flugt,
tførst pr. Automobil og fenere mcd
Jernbanen, ille til at bevæge til (.t
Horandre sit Ansigt ved nogle Kul
streger, og hun faltholXVt sinFordring
om at lsre igennem Belgien som Fru
Dr. Südeteum, trods Futen for at
blive genlendt der. J Virlelighe
den hat en Jernbanefunltionær ved
Sovevagaonen opdiagrt Flygtninge
nes Hemmeliglyod Haxn vilde dog
ilte modtage Penge for at tie, men
looede at vente med at afgive Rap
port, til Prinssessen havde passseret
den fransle Grause J Berlin stal
Prinsessen have foretaget en enefte
Ilsdflugi. til Grunewald. J Berlin
bar hun to Gange fliftet Bolig.
»Dansleren« udgaar to Gange om
Ugen. 81.50 aarlig. Mode-Nu frlt.
Bønnemøde under aaben
Himmel.
Russerne bønfmäder den
almægtige om Succes i
Krigen.
Moskow, 28. Sept· — Ei stort
folkeligt Bønnemtøde under aaben
Himmel holder her i Gaar paa den
store aabne Plads, som fronter til
Soukhavoss - Taarnet. Pladsen var
fyldt med andægtige Skarer paa
bøjede Knce, bedenbe for de russiske
Siejn
Ved Taatnets Fsod Var der opført
en prcegtig Tri«bune, hvorfra Klette
fiet i pragtfulde Klædninger ledede
Bønnetjeneften, der ledsagedes af et
tusindstemsmigt Sangkor.
Majer er ftoftfri.
Washington, 28. Sept. — Jfølge
Vejrsbureanets Ugentlige Oversigt
over Avlsudsigterne er Majsen i alle
de store producerende StaterVest for
Mississippi nu stkret imod Skade
fra Frost. Ny England og andre
øftlige Stater er mindre heldige i
saa Henseen-de. J enkellte Egne er
endog Kartoflerne bleven stadede of
Frost.
J Jowa behøver Psildigxplantet
Majs endnu en Ugestid af Varmt og
tørt Vejr for at modnes. J Mis
souri behøves der en halv Snes Da
ge. J Kansas sog Nebraska er Stet
steparten allerede sikvet imod Frost.
Øst for Mississippi er Majer mod
nedes mere langsomt paa Grund af
det kolde Vejr
J Illinois er Majsavlen sikret :
den sydlige Del, og omkring den 10.
Okt. vil vcesentlig alt være sikret
imod Frost. J Indiana er meget i
Fare for at feyse, og medens Maj
fen i den lsydlige Dei as Oihio occ
sentlig er sitret, behøver den endnu
et Pat Ugers godt Bejt i den nord
lige Del.
Frosten hat allerede stadet Majsfen
en Del i den nordøstlige Del af sidft
nævnte Stat, og den hat gjsort be
tydelig Stade si Ny England og den
nordlige Del af de midtre atlantisie
Stater, i de pvre Jndsøegne og i
den øvre Mississippidat
Unge Tolstois Anfkuelfe.
Rusland «vil blive Vet
dens mægiigfte Nation.
Det er da itke underligt, om
Smaafolt ille lan blive llog paa
Fremtiden, faa længe de stsote Ho
veder lsan nære og udiale stil mod
satte Meninger. Krigen i Øften gi
ver rigelig Stof for baade den rige
fte Fantasi og den flakpestr Filosofi
at arbejdse med. Nylig hat man set
Tanken arbejde med Muligheden af
en naer foresiaaende russisl-japans
Alliance, og den syntes ncesten i
Stand ——- pasa Papirei. Saa kom
mer der nu en Anstuelse fom fol
gende — og den er »der mange stolte
Russere, der delet.
Den 28. Sept. buinger Bladene
folgende Udtalelse af den lendte Grev
Tolstois Son, Leo.
Han var just vensdt tilbage fra at
tage Afsked med sinsBrodey sotn still
de gaa til Fronten, og i en Artikel
i ,,Novae Vremya« bestriver han Te
wrende Steuer, han blev Vidne til
i Tamboff, da Reserven afrejfte ef
iet Listen. Unge Tolstoi siger, at
alle Bpnderne ikle desto mindre var
enige om, at Krigen flal fortfceites,
indlil Japan er undettryki. Han
striver saa:
»Bei er en haard Tid for Rus
land nu, men det ek dets Genfødeb
les Periode Krigen i Osten er en
Seuator Haar dId.
Worcefter, Mass» 80. Sept. —
George Frisbie Hoar, den gamle Se
nator fra Massachusetts-, dsøsde i sit
Hjem her i Byen i Dag tidlig Kl.
1,85. Enden kom lsangt fva usvsentet.
Han shavde ligget hen uden Bedide
hed siden Tirsdag Morgen. Døden
kom saa sagte og blidt, at kun Lee
gerne, som vaagedse hos hum, muckte
de bestem-i Tiden.
S-en-ator Hoar var en mærkelig
Mund og hat haf stor Jndflydelfe
paa Landets Politik. Vi haaber (·1t
tunne give en kort sSkitse af hans
Lisv i næste Nummer.
Fra Island.
Fra Jfafjord sirivess til R. B.
den 26. August:
Sommeten har vceret forholdsvis
kold her pasa Vestlandet; Jsen for
det mefte ikke langt fra Casp Horn,
uden dog at have foraarsaget nogen
Hindring for «Slibsfarten. Meget
Solskin, god Græsvækst og rigelig
Haava Fiskeri fra Dækssbaade rin
gere end i Gennem«fnits-aar, undta
gen for de Skibes Vedkommende, der
hat gaaet paa Havkarlefangst. Hval.
fangften mindst ligesaa rigelig som i
Fior.
Byen holdes svedvarende i Kann
tcene paa Grund af Mæslingernr.
og slønt Sygdommen er stcerkt i Af
tagende, vil Karantænen ikke blive
ophævet før om en Maaned. Der
hat vceret adskilligeTilfælde af Mas
lingecrup sog Diphekitis mesd paa
følgende Dad. Epidemien hat nu
udbredt sig med Fisierslibe til Da
refjord, hvor de paagældexcdeGaarte
strats blsev ifolerede, samt over Land
til Stranda og Blardasttandafysleu
Mange nhe Bygninger er blevne
opferte her i Løbet af Sommeren,
de fleste af Stenstøbning. Et Ka
rantcenehus er under Opførelfr.
Den ftsrste af alle Striketu
Vi læfet en hel Del om Striker
n-utild-ags, og hvorkledes de beratet
ncesten alle Forretningsgtrene, men
ten vcerfte af alle Striter er, nsaur
vor Mave negter at udfssre del den
tildelte Arbejde. Saadan er Stvrte
lammer vortx helle System. Alle
Slags Mavesygdomme hel«bredes
hurtig ved Brugen af det gamle,
velpwvede UrtemidsdeL Dr. Peter’s
Kuh-iso. Sælges direkte til For
buugettm af Ene-Fahrikanben, Dr.
Peter Fahrney, 112-11.4 S. Hoyne
Ave» Chicag!o, Jll.
væsldig Krig, hvis Mage Russland
ikke har set siden Peter den Stores
Dage — en Krig for Bisiddelsen af
den euvopceisfkacksiatisste Kontinents
Lisetny ligesom i Peter den Seores
Tid for Besiddelsen af den vestlige
Kyst. Ligesom vi i Krigen med
Svensterne led Netz-erlag ved Nsarva,
men sejrede ved Pult-ava, saaledes li
der vi nu Modgang asf Asiens Spen
skere, men der vil komme en Dag, da
Japan vil blive overvunden.«
Til Slutnings fo(udsiget; unge
Tolstoi Ruslands Sejr, og han er
klærer, at diet er bestemt til —- i Ste
det for England- — »at blive Ver
bens største og mægtigste Nation.
Han siger videre, at Slaverne vil
sprede sig over og absorbere alle Na
bofplkene, som de allerede hat under
tvunget paa Krim, i Kaukaserne,
sstligeRusland og Siberiem og stüt
ierx ,,Rusland er den enefte Magt,
der er bestemt til at tealiseve Mitm
men om en Berdensevobring.«
Bi tot vel nok deriil sige: Ja, ja,
swa sagte! Der et flere og andre
Krcefter med i dette M. -