Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, September 27, 1904, Page 2, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ,,Danskeren,«
et holvngentlig va.os- og Oplyss
ningzblad for Det danste Folk
i Amerika,
udgivet as
DÄNXSII LUTIL PUBL. HOUSE.
, Bloiy Reh-. -
»Faulbrut« ndkommu bvtt Titsbag og
. Frei-ag.
Iris m. Umgan i Te Form-de Stank
Il,50; til Udlandet .2,00.
sladet betcles i Ins-sind Bestilling, Ve
taling, mesefomndcing og alt anvet
angemqu Bladet adkeiietes:
DAlell LUTFL PUBL. HOUSE.
Blatt, Nein-.
senkt-n I. It. Anbctfen
Alle Bsdrag til .Tansteken«s Jndhold:
Ashandlinger, Korrespondaneer og Aktiklet
as enhoet Att, bedes adressekm
I A M.Indetfen,
Blan, Nebr.
tote-ed It the Post Oslce at Eli-in Neb
u met-Etu- mutet-.
Advent-ins Rates made know-s upon
sowie-minn
»Dauskeren«
blivek lendt til Subfkribentet, inbtil nd
ttykkelig Opsigelfe modtages as Udgivekne
pg ul Geld et betalt, i Lverensftemmelse
med Te Forenebe Staters Posilove.
Rast Læfekne henvendek sig til Falk, der
nimmer isBladet, enten for at lobe ho
hem eller for at faa Lplysmnger om du
non-tende, bedes de altid omtale, at de saa
Imnissemencet idem Blut-. Tet vrl vxte
sensidtg Nym.
Ny Bogforfyning.
Vi tillader os hetved at heulede
rote Læsetes og Kandel-s OpmcerksI
sorubed paa, at vor Forretning, Dan.
Luth. Publ. Hause, nylig hat mod
taget en stor ny Forsyning af goke
og interessante Bis-get fka den indre
Missions Boghandel i Kobenhavm
Forfyningen bestaar fætlig af Bøge!,
som sindes i Fortegnelsen over »Te
Unges B»ibliothel«« vg ,,Hjemmets
Bibliothek« samt Bibler, Testamenter
og Salmebsgser.
Nu et det STan at lobe gode BI
ger, Aftenerne begsynder at blive lan
ge, og Sommettravlheden lægger sig
efterhaanden. Læg Maske til vott
Bogasvertisemeni.
--—-.-0-0-—
»Ist-c« ! Hat Te faaet Fabe?
Ten Velvillighed, hvormed Arbei
det for de brnftfnge er bleven most
nceiten over alt, hat været en swer
Inuntring.
J At Sagen hat vundet Venneri
! Interesse ikle alene hvor den hat
l« vætet talt — men ogsaa nd over you
Siedet og Egne, bvor intet færftilt
hat været gjort, vife de mange Be
ssillinger paa »pre«, hvilke komnie
fra vin forsiellige Siedet-. Den lillc
Barmchjertighedens Budbtinger sin
ter nu allerede Vej til mange Hjem
— fra Øft — til Vest Kyften, fra
Canada til Texas lfra Dannevang,
Tean tom forleden en Liste med 11
Abonnenter). Dei hat vieret en vir
lelig Overtasielfe at faa faa mange
Abonnenter fra det fjeene Califoknia,
som hat vætet Tilfceldet·
Men der er bog endnu mange flere
Sicher, hvor ,,Fssbe« stulde faa Lov
at bringe sit stille Bud, baade i »Den
fotenede Kirle«, i Den danste Kiste,
og i bet hele til vore Landsmand,
hvot de end htte ben.
Enhver ny Monuent vil ved at
send-e 25 Cents til ,,Eöen-Ezet«,
Brule Colo. faa »Ist-« for eet Aar
og tillige de alletede udlomne Nunm,
san længe digfe endnu hones.
Oktobetnumret vil have direkte
Interesse for enhvee, sont hat Kret
lighed til Diakonissegerningen her
pg i stn store Alntindelighed, da det
og nceste Rumte til ludeholde Uddwg
as Referatet findet for nylig ask-old
te Bestyvelsesmsdr. Entwideee Kon
stitntionen for »Gut-CHOR »Was-o
nissehjem og Sanatsorium«. »M
vedtcgterne for de Dialonissehule,
fom ete samtnentluttede til Falles
mtdct i Kaiserswerth«. Uddskag of
Rappvtten feu det for nylig afholdte
»Feellezm0e i Kaifetsweeth«, og at
sidstr Efterretninger fta Mal-misse
hjemmet i Danmatl.
Alt dette vil have sin Interesse
for hver leisten Mund og Krinde at
sit-sog at tun-se refeteve deetit
Endo-there vil neste Numte inde
W Usedet of Warum Wirt
Whndet alle-Jede til Deli et
ansagt, All-des of Will-tm Lthe
Eber er leiht i Den luthetste Kirkes
M W es M Snille pan
M litt-ists- Mdex of Zlkedner
U « Miit-sehen i hanc fle
Pp- M
H
Der M bfive gjott al Flid for at
»Ja-be« maa blive en But-bringet —
ikke alene of Ijeblillelig men af vatig
Bktybning for Henviznings Skyld.
For nu at faa Bladet fra Begyn
dessen indfend fnakt Der-es Nsavn og
25 Cents til »Eben-Ezer«, Bruka
Colotadcx
Med Frevens Hiler
· J. Mad s en.
Fra vore Beutel-fein
Af L. Johnson.
F ,·- 11.
En Tante ligger i Almindelighed
til Grund for Behandlingen af vore
Bern: Hvordan vitde vi bære oiJ
am med vore egne Born i lignende
Tilfceth Ud fra denne Tantegana
faar de deres Vejledning, deres Un
dervisning i Hjetnmet, i Svndagb
ftoten og i Bnens Stole. Med den
for Lje iaar de Mad, Husly og Alex
der, oa bliver fat til arbejde paa
Hjemmet og usde bos andre. At det,
raa Grund af at der er faa manae
Berti vaa et Sied, itte altid lader
iig acnnemføre, iiaer fia ielv. Mxn
ret er :I.Itaalet, vi ititer efter. Noaet
and-et tnener ieg heller itte tan ite
fmres for Gud, der bar faatt Glfk
andre —- itte tnere, ejbeller mindre —
men, fom dia setv.
Fott bar fernnderlia manae Mc
ninaer Dm vcre BernehietYL Dis-Te
·.I.Itenittaer deler ssa i t-: Hovedarttn
per. Ten ene betraater Vornelifett:
met sont en Elaså Etrafieanftaft
iem et Institut i Tantttart, book
Bernene mit-ten talt bliver behand
let fokn Einstim, oa alt lwad der heb
ter startiabed Milde eg Retfasrs
diahed for Ijlkenneiter, aZt twad der
draaer et Hiern, Da aor et Hiern til,
lwad det er, den dejliaite Plet tun-.
Jord, er fjernet. Jntet Under, at de
anie ved Tanten paa Bornebie·n.
Te bar maafte betrat en Ztatsisinsti
tution, bvar Trenae ca Piger ftillei
ad, marcherer i Ratte ira oa til
Bord-L fra Da til Zenai, oa faar
iEtcend og Straf for ei Fejltrin
!»Board of Control« for Ztaten Js
tva arbejder paa at iaa vort Hjem i
Elt Horn! omdannkt facrledes, mest
Lea bar fagt beftemt Nej og fortalt
rem, at vore Hiem blev ledet efter et
privat Hjems Grundtante oa Prin
cipper, itte som en StatsinititutTrn
rg fortangt Tilladelfe til fremdelee
at lede dem saaledes. Her dættes
itte Bord paa Statsvis med vigse be
itetnte Retter for tfoer Dag og hvert
Maaltid. Men jeg bar hprt Vorne
ne sporae: Mama, maa vi faa Pan
detager i Dag eller Suppe etc» at
turat svrn i mit eget Hjem. De stor
re Piger hjælsper de mindre i Sen-;v
efter Andagten og bjcelver dem til
Rette tned de tusinde Smaating gen
netn Dagen, sotn andre Swsiende ger
Bessg vore Hjetn ved Lejlighed, og du
stal se, det er Sandhed Du behpver
heller itte at melde dit Komme i
Forvejen, saa alt af den Grund tun
de viere i Orden og »straalende« for
Jnspectitow Du vil finde det sorn et
andet Hiern, med en ualntindelig stor
Bsrneftsoh Onde Mennester har til
Tiber udspredt Rygter vnt, at Ben
nene itte sit god Mad, og Folt hat
bessgt Hjetnmet ver Maaltiderne for
at se —- at det var Lsgtt De har saa
fortalt hensigten med deres Bei-g.
Den andenhovedgrupspe af Menin
ger pasasiaar, at Bsrnene hat det alt
fvr gebt. Deres Mening er vel not
mest, at Hjemtnene sinkt-e være et
Stags Fattighus, hvor Bat-neue sittl
de leve paa Affald as baade Mad
og Kletter, og itte have Lov til at
viere samtnen tned andre Bern, men
have en Stags »Mit-er Its-ist« Op
dragelfe.
Der er je faa Range Grader af
Meninger imelletn dtdse to Yderliky
hever. Men trete Beamt, vt maa
not viere undstyldt, naar vi af Er
faring hat leert siet intet Densyn at
tage til disse mange Meningey der
jo tun- vil spre til Witwen-fele
hvordan vi stiller os, og i Stedet stil
le os Ansigt til Anstgt med Herren.
Hatt hat tun een Wen-tug. hatt er
de futule Fader og Gutes-i For
tvaver. For ham M der asisgget
tmwa vg- til htm-v Bekbehag maas
vi fort-ge at gire Gerningety sont
et os bete-det, ont esse-a det endet
hver Ding med Knæfallh Mlte
fvr MS Uusigt vg M out Rac
de- Tllckspslse vg Fort-atmend
Mi- W UT XII-s It IM
W Ist-M Famshustk sz VI III
Its-nie hat di spqs DE holde soc sonst
Horte fva ssenene sdm nmligt; tht
den ee hemd og funfende og edel-eg
ger det batnlige, det lyse og glade og
foritdlige i det lille Bamehjertr. Og»
hdor langt et Stdkke af Livet kan der
ille ledes, fst den odeddindes hos
BIrnene. Filelsen as Tilsidesættelse,
af Ringeagt virket kuende og forw
dende paa Barnesindet. Nes, Bet
nene er itke Fatkiglemmer. De et
rika Bein,"S-amfundetg isten Den
fotenede Kitke et der-es Hiern, og den
fotenede Kirte er trwadt i erældres
Sted til disse Born. Derfot man
de behandles, ikte som ftemmede,tnen
sont dore Bern, og ddte Hjem maa
foge at give dem al den Kætlighed,
Hygge, Pleje og Vejledning, di for
maat, ssge saa nær som muligt at
date et Hjem for dem.
Saa nett «om mutigt —- ja, for
di naat det jv iste, om end di gerne
dildr. The Feder er bokte, og Mo
der er dorte, og hvor er saa Hiern
met· Og Flocken et for stot. Nei,
vi blider widrig for disse Bern, hdad
di sinkt-h di Vil altid ffaa i Skyld tiL
dem, men det maa jeg jo til mine
eqne Bern. Hder Tag blider jeg en
anldner vgan i mit eget Hjem Der
fvnes fom det bele med Opdragelsen
tun er et Forfcsg.
NR Diåse Attitkck er sitevne med
færiigt Henblit ma Hjemmet her,
bdor jed er bebst tendt med FA
holdene, dg bdor Bestyrerinden be
siandig gaar i Zamtaad med its-g i
alle digtige Zagen men Fotholdene
pag dort endet stem er Paa des
nckrmeste det samme. Tet er i aLt
Fatd Befryrelfens Tanke nt Bøtnene
stulle behandles ens.
——.-O.---—
Ungdomsmødc i Stouxlsmx
.,Tl1i dro; ban ist«-Bei nied (Eila-de.«
Tet var liaeiom set Jndhold man«
scrlod de: Mode med. Tbi man mat
tess Eier med Bradre ca Zoitre i Hex
ren, delie i Falles-find bani Hilf-:
OiareL E-: iit a: bete ilere sama-IN
kund ital jea akre for at blive sattng
»in-or aixdcliat, naar man set noaei
If sen Bedrsvelfe, der virler Lmven:
delic til Eal"ahed. Zelv deite at
færdeiz blandt en Stare as unge cri
der noaet ovlivende ded; det er Haus«
keck Alter, ng det lægges der illei
leul paa. Men her deler Staren
sig akkekx khi dejiigst hiivek det dogi
at omaives af den State, svm levekI
i »de: Hetlighedens Haab, Kristusfi
Kunde dog den Zlare aOf unge, som
fand-es am vg, og vi færdes iblandt,«
komme til at eje og leve i dette Haab.
da tunde der i Sandhed figes til de
unge —- hdad der i andre Fothold
ihm meet vwvlet og pjattet om til
Dem —: alædet oa sendet edet
erers Ungdom. Thi med alle andre
Haab og uden dette er der sandelig
alt andet end Ftvd oa Gliede at ven
te; tvckrtimod set det mstlt vg fort
nd for de unge —- ja, de gamle
med —, som itte lender eller ejet
dette Haab. Kunde der blot blive
mange saadanne Milder, hvor man
fotmanede i Flang og i det enkelte de
unge, ja indstcendigt bad dem din
vende fig, vende sig til Herren, »Mi
ftus, det Herlighedens Haab.« Er da
de unge saa siemme, at der siulde no
get saa ,,tadikalt« som Onwendelse
til for dem? Ja, et de stemme, hvis
Styld et det saa? fsrst og ineft de
gamlesz hvsillen en Byrde as Skyld
og Ansvat hviler der itke paa de
gamle fta Fotholdet over-for de unge?
Men jeg vilde Insie, man her vilde
hollde op med saa relative, ja for
svindende fvr ille ai sige intetsigende
Udttyt som siem ellet ikke stem; thi
her gældet det frelst eller ille freist,
og det baade for dem, man vil talde
stemme, og dem, man dil kalde ilte
stemme.
Sikcetlig Msdet i Säoux City san
fremkalde Ønstet em, at flete stote
Ungdomdinsder kuade sblive afholdst i
Aarets eller i et Aats Lib, minds!
to, et com Foraatei og ei am Esset
asarei. Man kunde jso undeende spu
ge, otn der da stal noget scerligt til
for de unge, hvilket vel ttle er Tan
ten; meu de unge hat endnu ej läde
bewegeligt Sind, fom fotlængft et
tabt for de gatnle, og kunde de da be
væges til at vælge den «gade Del« i
Siedet for den ende, medens de end
nu var unge. Man hsret femme
Tider de gamle sige, at Ptersien hol
des meft for de unges Skykd; thi vi
gamle er, som vi er. Der er ask-get af
sen and Tante deri, men ogsaa noget
eleudägt oa ipjaltei. Ja, spmme Ti
der fast man endaa Sie paa Daten
cf en ikte faa ler Ræv deri; thi
dette »e: som di er« stal betyde, at
vi naar nok Himlem svm vi ek, vi hat
da lært, men det hat de unge ilke;
som om des al have lett var mähe
tydende meb at have sin Sjcl stellt;
men hvad hat man leert? Ovad man
laste, Var tigtignokx men beholdt
man til Trods bei-for nlligevel Mel
sink· egne Tanlet, saa hvad man:
lette, fotandtede intet i ens LivJ
hvgkken Tanler ellet Beje. Saa stsnl««
man lockte, som man kaldet det, faan
man dog sim egne og sine Lysieks
Vejr. Man bei-get lansie Guds
Has, men med vote egne Tanket, og
gaar detfta igen med vore egne, de
gamle Tanlet; detfor er man del,L
man er, og vedblivet at være deti
man er; men hvad Ende vil
ret i a g e?
«F.f Hjektet ausser jeg lylkeligere ogi
blidere Kaar for de unge i faa Hen
seende. For nogle blev del begyndil
ved Modet i Sioux Citn.
» »
!
Tal for disfe naasderige i
Tage, som der kom og svandt. !
i
l
!
i
i
En Teltager.
Talsigelfk.
Coulter. Iowa.
En hiettelia Tal bringes herved til
alle, iom lom og belegte min Hustru
under bendes Ingrimm og var benoex
til Trost on meunlring og i detj
hele Var os til Hjcklp i Ersatmnnnensl
Daac Da Vev Vegkavelfen. Ligeledes»
en hiertelig Tal til Paftor Nielsem
Ebers Ven
Peter Sorenfen. l
W
Guldbryllnppet i Nødding.
esrxbscnbt as Past. N. Tamstov.)
Ten 1:I. August fejrebe Vogholde:
Kloster i Roddinq og krank Huftru
berei Gulbbrnllup. »Hejnlkal« bru
retter bercnn
Etrate om Morgenen blev der at
Venner brant Dem en Hiler, ibet et
LUcusittorpS Vættede bem veb at blckse
nogle storaler uden for beres Bolin.
Hen paa Formidbagen begynbte Ein-i
ret, Blcnrfter, Breoe og Telegrankj
mer at flrømme inb til bet gnuan
Julselpar. Saaledeg modte en Te-;
putatron for en streng af Venner onl
afsang en til Lejligheben ftreven,J
stcemtfulb Sang, som en Slagg
quebrev, hvormed der fulgte en
Chaiselvngue og to Leenestole. En
enden, mindre Vennetreds senbte
dem et Gulotoeppe. Senere hen pac
Formibdagen tom Stebets Prakt,
Post-or Mathifen, til Siebe for cit
holde en lille Anbagt kner de Gamle
og beres Familie. Orn Efterrnidbagen
fomledeg efter anbydelfe en talrxg
Zlægt- og Vennetrebs meb Guld
Ibrudeparret i Gæftgiver Peterfens
Sal, bvor Frimenighebspræft Lycte
bolbt en Tale til bem, og ber biev
fanget et Par passenbe Samen Der
efter overratte Ganrbejet J. N. H·
Etrumsager fra Kobenhoveb Habers
porret et fmutt Solvtrus, lebsaget of
en Adresse. Kruset, ber var sende
les stilfulbt ornarnsenteret Ieb Ass
tryt af forsiellige ælbre og nyere
Msnten inbeholbt et Bei-b af 200
Mrt.. i Gulb og bar folgende Ind
ftrfften
»Meb Tat for trofast Arbefde i
Froh og Krlvglunbs Herreders S, s
retasse i Rsbbing i 32 Aar.«
Den i frnutt Famtrryk ubfsrte
Adresse, bet i sint og fsmagsulbt Lee
berbinb tebsagebe Gaven, leb:
»Til Gukbbrubeparret J. A. Mo
ster og Huftru Laurentine. fsbt Berg
holt, den lö. August 1904.«
Siben hin glabe Bryllupsbag den
15. August 1854 ligger der et langt
Samliv og en lang meb mange Om
stiftelser as Glcrbe og Sorg fordern
ben Arbejbsbag. Der er i bette
lange st salben baube Lys og Sing
ge paq Ebers Vei. Var bet i gebe
Dage, ba Kantene var blibe for Eber
og for alt, hvad J hapbe tært, eller
var bet i msrte Dage meb tunge
Uvejrsstyer vg trange Haar, J tabte
itke Mobet, men bevorebe Trer og
Haabet i et trofast Arbejbex verfor
siger vi Eber Tal, samtibig rneb at
vi bringet Eber vor hierteligste Lyk
Insining paa benne Ebers heitin
bag, haabenbe paa, at Vorberre vil
give Eber en blib og geb Livdaften
Paa Spaniers-sent Begne for
Iris-es Kalvsluntos Herreber t Reb
bing den lö. August 1904.
nger Many Niels Frank, Je
Fkis, O. Haner M« Joh· Johan
sen, h. Koch, Joh. Luni-, N. Lycke,
Oluf Mr, J. Schnitz, A. Schock
J. N. H. Eltumsager. Z. Thpslesen,
Ic. Tftergaard, P. M. Zmibt.«
Mens Zelslabet var samlet veb
Bordet, indløb ker endnu en Rang-c
Telegrammer — i alt kam der onxs
trent et halvt Hund-rede — og strikt
lige Hilf-mer i Bunke, som Wir-neg
byrsd om den state Deltagelfe, fom det
allerstegne Guldbtudepar lunde gla
de fig ved. Ved Bordet blev der
holdt en Ratte Taler for dem, og
blandt be mange Sange, der blev
iungne, var der et Par, som var
flrevne i Dagens Anledning. Af
iVeres 6 Born lunlve Guldbrudeparret
lkun grade sig veo at have de to — og
to Bornebsrn —- om fig denne Dag
nemlig detes entste Dotter, der er
hjemme has dem, og en Son, der er
bosat i Aalborg. J Amerika har de
Sonner og 18 Bsrnebsrm som hav
de glcedet de Gamle ved at sende dem
lwer et Gulduhr med Guldkcedr.
Tet gomle Brudepar deltog hele
Tiden rast og livligt i Festen, der va
rede til hen paa Ratten.
si- - i
Ovennævnte Date fejredes ogsaa
herovre i Amerika af Brudeparrets
fire (4) Sinnen Andreas, Valdemar,
Thorvald og Kttftian fom alle bot
i Nærheden af Oyens, Ja. Herren
bar rigeligen velsignet disfe Brsdre
her i det fremmede Land, saa de alle
hat et gadt og sijnthjem med en tem
melig talrig Wrneflot At de ogsaa
hat tænkt paa et Hjem, naar de en
Gang skal forlade denne Jord, synes
at fremgaa af, at de ikke lalene tilde
rer den ved Oyens varende dansl
luthetst Mentghed, som de i sin Tth
var med til» at stifte; men det kan Mk
rgsaa med nogen Ret siges,- at nogleJ
af derei skinneste Timer tilbringe de
sammen med hversandre, naar de sank-«
les i Menighedens lllle, hyggeltge
og stsnne Kirkr. Disse Brot«-re fei
rede altsaa de gamleForceldres Guld
bryllup her t Amerika ved at indbyoe
alle danske i Settlementet til enSam
menkomst has Thowald Klaster.
,Sksnt Tiden var travl, havde bog
ncesten alle givet Mede. Menighedens
Priest, Pastrr Bonho, og handhuftru
var vgkaa tndbudte vg til Stede. Pa
stor VIII-o kalte i Dagens Anleh
ning og mindede om Orden ,,Ær bin
Feder iog dtn Moder lhvtlket er det
firste Bud med Foriættelse), at det
maa gaa vtg vel, og du maa lange
leve paa Jovden«· san mindede am
Fowldrenes Omhu og Kerlighed.
om Adstillelsem og om -i Dag at mis
DANA COLLEEIIEZ
A F O E L l N c S R :
AcAlsssY. stsmentkkfak Enkel-h oc Dann-h skrivnlnsk os Dust-Im Kes.
tun-. Historie o. s. v
NUIIAL Tll l’ dank-esse- af List-esse os Lasset-Laden- liaade for sen osientuse
state sinds s Ismen M cnuaty ng stste cetuiicatesd us tot den
den-he Stint-both
scslslsss. suldsutmlist Kur-us
cuLLsCs. Z( Uns-Ase- Kansas-.
sksclAL Col·1.scs. Zt mekit Kur-us for den-. der s
Attila-. sot Cen- sives Umsatz«
ktmnssgnssos tll Polytelmishsslsmswgkola samt suuanlksersiteter.
dick-Im Violim Ukkel us
N Unnmete oc andre. fwis Styls-su- bsk wket iotsømh issk fis Lejllss
Insel i I bunt-sc malt-I It erinneka sls de praktisc- Kutsdstsbeh Dom mtm
mais bin-e- sok at komme ist-m bet- t landet. met- Iom de vonsheyst tun isa i
clc enkelshe steten —- cnä , dot- ek noch-sm- 1 entsinnen-Je syst-« Isn h»
let-te ·- tale. ist-se of aktive etc-s Hoden-naht klsUst. —- Zimflkmatksmsunsjer.
n
Hutan ennem V Leiter-nisten
Dung e o- enskelshe Wer-re knkentn et holde lei , o- velbesscte Moder
Insek Pred- Aftekh lelnssnin .·kslek. s o. s. v. ki Au sm- tsl nie-en
Sud Shøali ennu- ssmt m- lt ) Zunlts nc Flugs-einer l sso ms Blblimhelc.
.. nnslclassek »F sangsnnsniusxen Fus- Pi kl- näekvlsninkl liasnåskssejkle o
skrctlcseksynink. snsusk Os- nmerjkans bynmnstlh Esset-Im Dass-et satt
qun Tevnls n. s. v
smdenusmes lett-wisse knkening holder Mode hver Lokeias Akten
St 19.oo sok et Ast-s (34 Use-) Uusokvlsnlak lcou es Logi.
Den ny Tillszsäning mesl st(sk.1)·s Foksamlinxssul os Indes Klasse-nordde
Uivek sit-uns til en1.(,)lt(0I-».
slmlcaaket lmgyndet den LI· »Hm-ein slnlv ist« Kunst-up
Kr. Anker, Slsih Nebr
asisek malum-us W.
: . . A t, I : Dt .
Fabricius Danruar xsmp orie.
En Am illustreret Danmarksmstorie for End-ed
En «.1..« l·.!»·;.·.is. gksxnnstnsct us Rpktur V. A. lilisck lug
ll I)c«l imlhuntlun i evt ins-gest sulidt uxz smnkt Kittel mul
Arn- Humlnssslis l!lustr;1tinnssr. yHnsrliLt uclfurtin Bisse-us
storrelsc er ltjx7l 2 ug 214 «1«»nInn-!z·k. lxtcisshulJor iskntrssnt
IUHU Bisse-n trykt tin-d lminskn Typpn pzm sint Apis-. En
Linn-Hing nl lemisriw Fuiks Ska-Z»11c-L(-nu(-m Tulisu frxx
Leu ktshlstes TM til visns »Am-. itnlhtsfzitusntlu (Jhrjs1iis:. lX’
lcssxxtsri!1g. Furt-le i slct most ::.t(-r-.-8O:mtc sprug at lszux
mark-s heil-te l-·»rk«-Utcre ug Ilisturjcskriveer
Engl-n fu«-s i
. 7 «
Musik-II LIMI. Publ. Umne, Blut-; dem-.
Pris i elegant og stærkt Sind S4.oo.
NE· Pris -n pssst Jouue Zug ltur for vkckct i onmlsg
M.U». imllmnclcn d.2().
Tkinitatis seminariumT
begyndekq omGud vil, Hin Enden-Ess«
ning den 4. Oktave-u saadimne uns-T
Mit-nd. sum out-her Optagelse paa sc- !
mit-Strich maa Haare-U jmlsendc Be
gasring bekom. Iedsaget ak Äuester
for dekcs lfddannelsc og Modcnhed, til
undektegnede. «
Maik, New-. P. s. Vik
Folgende godk Vøgcr
Lan fang-i Tanish L::tk«.. Publ.
House, Bleir, Iher
Jonas Lie:
Lodsen og hans Huftru. 227 Si
der i Lmslag 50c.
Komondørens Dotrr. Formlliing
sra Morge. 204 STdek i Omslag
Mc.
Naar Eolen gaar nev. Forml
ling paa 184 Sidet i Lnrslag 85c.
Onde Magnet Fortælling paa
205 Sitten i Omslag SOL.
Naak Jetntceppet falder. 219 Si
der i Omslag 50c.
Carit Etlan
Gpngehsvdingcns og Dvonningens
Vagtmester. 646 Sider i Omstag
81.00. Jndb. 81.25. .
Fell i Not-. J Omsiag 25c.
Mattha fta Sigetövold og andre
Fortællinger. 104 Sider. Priz
25c.
Sud og Host. Fortællinger med
208 Sidet i Omslag 50c.
Bjsrnecki. National Historist Ro
man med 350 Sidet iOmsiag 60c.
Ktigsbilleder. 272 Sider i Om
slcg 50c.
h. F. Mard
Dsaniel Rand-Im Hiswrist Ro
man. 379 Sidet i Omslog 65e.
Jens Glod den hande. Historist
Roman fka des lsde Aarhundkedr.
J Omsiag 60c.
Danish Luth. Publ. heule.
Blatt, Nebr.
! Lægebog.
L En Besirivelse of de meft alminde
Tlige Sygdomme og der-es Behandling.
YEt Uddrag af Dr. Thormanns
;Suadhevgtemtou. 133 Side:, gpvt
indbnnden, Ptis 50 Levis
Durst-L
III-Windan En ny Bog
just upgivet as Kirtklig Fotening for
»den Jndre Mission i Don-nack- Au
’tokismt Oveksskttelse des-met ved
Pasior N. P. Mavfem 640 Sidet,
godt og solidt indbunden. Priö
82.00.
Das-ist Luth. Publ. Dense,
Vlninchr.
kes med Bxudepamt for Nachens
Frone —- og om det mulige Genin
paa Evighedens Kyster. Den wrige
Tid bran til Samtale, Sang psg
Musik. Der bis-v setvetet ,,ice cream
and supper«. For Adstillensen af
fattedes en hilsen til de kam gamle
fta den dankte lutherste Menighød
ved Ohms. Den bkev senere sendt
siristllz
J