Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, August 19, 1904, Page 8, Image 8

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    --
,,Danskeren«.
Ist-Ins den 19. August 1904.
,
Blair, Nebr.
, « If M
- MDansfcRbstjenefte paa Zondag i
H danste lutherske Rirte til sadoam
.U Tid Kl.10.80 Formiddaz
« ksxiSondagsstole i Kistens Bafemmt
Ob- 9 Morgen
— I Gast Aste-; sg tirpels i Nat
fik vi en belgøtenoe Regu, en tigtig
, Rot-Mode Om der er falden lia
nende Regn ub over Etaten, saa be
hsver man ikke tangere at llage over
at Massen trcenger til Regu. Men
hvad lsær kom, var ikle overflodig.
— En ung dansk Mand, Mr. D.
Christensen er nu i sin egen Slagter
forretning Syd for Eroghs Haw
tvare Storc.
— Murene paa den nne Fløj ved
Stolen er nu fcervige, og ,,Cotnice«en
er fat paa, saa nu kan der vel snart
holdes Rejsgilde. Dei har gaaet godt
faa langt. Vejket hat været gunstigt.
Og nu vil Bygningen fokhaabentlig
knart vcere nnder Tag, saa man ikke
seh-ver at være afhangig af en Regu
dag.
— Vort Canning Factory et attet
i Birisomhsd. J Gaar Eiter-mid
dags begyndte det at lade sine under
lige melankolste Fltjtetonet lyde nd
over Byen. Og i Dag Morges kaldte
Flstjtsen Folk samtnen til Arbede Bi
forstaar, at der bliver meget at gø:e
i denne Jndustrigren i Aar.
— Mr. D. Christener har kpbt
John I· Smich Meat Market, be
liggenre over Gaben fra Posthusei.
—- Vi havde faa i Gaar atter stort
Oeng fra Omaha. Det var Modetn
Wooomen of America, der holdt
Pic Nie her. Der er ikke stort der
jil at bemeser Det var sikkett en
stsn Fridag for mange Arbejdere med
due-is Familien Paa den anden
Side fulgte det sceooanlige Gøgl jo
med, men der var not ilke faa mange
Attesmtioner fom side Vi har kun
hart om en enkelt. En Særegenhed
ved denne Fest var en Vellykket Bal-l
len-satt hen over en Tel af Byen.
Mellem Kl. 6 og 7 gjorde Regnen en
trat Ende paa Herligheden.
—- John McQuatrie hat et stokt
Volag af Bygningsmatetialer og Kul
til laoefte Priser.
Matkedspriset.
Bluitz Nebr.
hvede ...................... pr. bu. Zugs
Reis (s«helled) ................ ,. 45
harre . ................. » » 29
stigm. ............... » » «
Byg............ ...........,, » 23
Smn ....................... 4 15—4.s;»
South Omaha.
Stube (good cornied ........ Sö..'-()—5.T.'s
Lief og Kvier siede) .. K.(2»——1.--0
Svin zL-5—.J.I'.
IJW coukok
Esel-XVIka »in Rfmrsmrszxprmivs
sen I. Oktave-.
skkiv efiek Katalog. kli. ANKEK,
Blsisz Nebs
Stokt Ungdomømødr.
Fra 2. til 5. Sept» begge Tage
ibetegnebe, afholdeå Ungdomsmøde i
Sicsux City, Iowa, i den haust-lu
iherske Ritte. Flere Præster hat so
vet at vcere til Siede. Vi venter
mange tilrejsende fra Nabomenighe
Deine —- særlig af de unge. Paa
Grund af »Jnterstate Live Stoct
Fute« i Sioux City Lan tilrejsende
faa Nedfættelse i Billetprisen, mere
bevom senere. —- Kom nu endelig
denne Gang.
Pm de unges Vegne:
Niels Damskov,
Mgh.s Wurst.
Erindriuger fta mit Liv.
Fta Pastrt Bill-. Berti egen
Hund kvrt sit han« Div. Denn
Oos sum ejei of alle, som hat denne
sur Mund ter. Den et bat-de me
ist lawssekistifl for Jorfattmn som
M sc W di give- Mss et
« IIILWU M til et W
W sck Mk M Kitte
M U W Tod«
You-m Qui Im qui-.
ask-. sie-.
Mcierskcplads soges.
Un danfk Mejersfe sogcr en iaadan »Und-D
Jeg bar været :I)E«ejcrskc i sj Ihn paa Jan
matt-J bediku Meinicxu Aasrmcir Iphig
njuger ued »dem-rnde rit
IJkexirstc Marzzretlpr Andrrikn,
287 So«11tbstmmnr3(» anu histo.
K
Faun til Salg.
!6(I:’lc1-e«zas" der bedste Lands mem Im i
lwa- ckkodc Gngnmger —- Landkk sanfte tde
»,1-Oumg«. Rqu 4 Mit Im daan luih vcixsc !
m-( ved Stole og ra. 6 M it fxa uens Ja. k
Man heuvende ug m
Waltcr Kloster, Nemfem Iowa. ski. l.
LHctman Weinbmndt .
hat et godt Udvalg as inst, sauer og ko
get Kod. Te fcm faa et godr og rigeligt
VI d Z -
M« ho Wetnbrandts.
Vi vilde sen-e benlede Lands
msncls Opmækksomhed pat- vor
Gram-its og Yrygoods.
Rom lud os se pas Vater-ne og
kat- vote Priser.
c. c NIELSEN.
M fis-cis ww- etc-. sum-wozu
Vognhandel og Smedevoerksted.
Vor veltevdte Land-wand soISN JUN
ssNJIst matt-set en stok Isokynin si
IVle BUSClKQ vom sælkes til time ige
Prisci. Eos Ist-et hinsink- F osnen med
fulcl Ost-ritt klun- smedevætksted et ne
cmfoksynet med en a Gesottn- Lotto-not v
gfeti alle Its-der a kostet til at got-e alt
ti III-et heult-read e.
Vsk s-- sod It cis-e iacl bog Imm
Fnöaller og Mo
Se erlB gensPetekfen hat over
40 Farme vor Salg
endoidete mange an
dre(71endomn1e. Reel Behandling. Lands
mænd bedes heitvende sig til
Magens Petetien,
slait Phoue 140. Umir, Rebn
DoRNAcKERs «
Udisgte Telikatefier Alle Kommt-waer
til modemte Priser Hofeer Lriser ior veind- !
Produktes Telefon W og 93 .
Win. cheelth Fortexnntgssmer. (
or Deres kurretnjnger MS Jun,
der ask-»wer l vier IMMJ
l
«« " - « CI ’ :
Octczcnv state baut. ..
hinausster fsspssn .«1;::-.. 32.1:-.«««:!-,:::-::r i
Verm-I mancg VM »und JI —.«c-.-Fk
.’12111:-:s:::ug-:2« Und Lenqc scn »J: :«2» älxlktcsc
Akker Xti Ta. Uns bril:1,s:s.««(:1:—:i. l
F. H. Mattliiefrm M. Mattlnrsen·
ersndmh th e slucs :r:«7.
, » l
T· Z. MummkkL Laslum (
Darm-risse -
Zaih Sroeeky Stor
anbekaler sit Lager ak skotøj til
ubort billige Priserv under lndltobss
pris. Kjolerøj. Plan-sieh Percals og»
andre Manufaltturvarer til nedsattel
Frisch !
Alle slags Groceries til Dagens bllq
ligste Fräser-.
UEXIEIMLLE cAsll SIUCESY stoss.
Um Its-Im.
T. (5hkiftensen : :
: : Ment-Matket.j
anbekaler sig med fehl-, Haltet ozz ro
get Kod samt cellery ug ciumcrl l«·isk. i
Dagens højestc Prjser den-Ile- fi-r l
Ander. skind Ug l«««1«-.-rkr:ts.
Blsir Phone CO. Blsir. Nebr.
— MARIE A.N12LSEN, l
, DÄXFK LJEUL
Liiice over Blair Shoe Storc.
Lssice Ohr-ne Its. !
«A.cAsTETTER.
Banklonetninx Blsih Nebr.
Bauten aabnedes i Blatt lsst med
en Kapital as s5,000, og : Tag
ovekstiger von Aktwet en halv Mil
lion. Vor Forteming er aniec for
at vætc et as Coumietz mange
Fremsitidc. Kam ind og gst Fortetnin med
os. Enhvet Qmsætning, siot eller li e, ei
os veltommen,
Farmers Meat Marter
Vi pustet at hmlede Teres commi
somhed paa von Lvlag af sekst og faltet
Kod. Vi hat hiemmelavet Polse og notfk
zaltetFisr. Lavefte Prisen Ækbsdigst
BLILTNTIZZZ Fint sc Price.
Nu er det Tit at ksxz
It si m met Im uye
Sommervater.
si sit alt- M De spie-.
m ins es Iiv es Leillighes til at me var
spat s til to Ist-is sue sue-.
Sdssnø.
IT W MIIO M for CII Winken
olikorreszzondancer.
Cedar Falls, Ja.
Gamle Ty. Land —stä Minneaöd-«
liL, Minn» bar rpholvl sig her en
Ugej Tis oa faaet udbredt en Dcl afl
sine fmaa Bøkjer Te t hat glædet est
at have den gamle Bruder iblandt
os, og del er vort Onske, at hans Ba
ger maa blioe til Glæde og Opbhgk
gelse for dem, som købte dem.
— Gamle Mark-n Frederilfen, derl
for nogle Uger siden blev fendt til-(
Sindsfygehufet i Jndependenm f
gik Onsdag den 10. August Ved Dr
den.
— Udflugten for vore Spudags
flolebørn sidste Torsdag blev en mun
tet Tut med dejligt Bein Nesten
alle Bornene var med. Lærer vgl
Lærerinde trakterere dem med Jcel
Cream og Kage, der smagte dem
godt. Førft efter Solnedgang spie
Yde man sia ad Hjemmet til.
— Niels Mathiefcn og Hasttu gla
der sig i Dis-se Dage over, at detes 3
Ssønner, der ilte i flere Aar hat vir
ret hjemme paa en Gang, bespger de
res Hjem. Anders og Niels hat de
res Ovhold i Nethokl, og Jenö hat«
faavidt vi ded, sit Ophokd i Omahc.
—- Bprnefesten, der blev afholdt i
Sondags Eftermiddag i Nazareth
Ritte, var en stsn og opbyggelig
Stand for baade unge og gamle. —
Bsrnene fremsagde adsiillige Agi
ningek og Vers og sang nogle Sange,
fom de havde lcett i Dagens Anleh
ning, og alt var gebt. Feriesiolen er
gaaet meget godt i Aar og hat vætet
godt des-At, og Mifs Eline Atildsen
bar som Lærerinde udsprt et godt At
bejde, Forældrene og Bornene baade
til Glæde og Gavn. Maa nu Gud vg
faa faa Lov til at velsigne dette Ar
bejde, forn her blev ovet iblandt de
fmaa. faa det better sin Frugt.
— Pastor P. Z. Vig var her først
i Uan og hilfte paa Zlckgtninge on
Venner.
— Paa Eisndaa Eftermidbag Kl.
K vil der blive Mode bog Joban Pe
tcrfens, End for Normalflolen Pre
fwr Jenfen vil tale.
chcll, Ja.
Tet er nu nogen Tid fiden, at
Tanftereng Lckiere bar hørt fta cs
ber. Lllt gaar fin jevne, stille Gaum
— Vi hat haftLTptagelfe i vor Me
nigbed, nemlig Mer NielS Hennsin«;
sen dig bendeg Z Born.
— Den »t· Juli fejredes ogsaa her
ved et Mode i Nagmus Kollian
Ztov. Paltor Clemmenfen talte, :.sg
Tiden forlsb med Sang og Samtale.
— Den 2. Aug. fejtede Kristine
Nielsen og Bei-get Johnsen derei,
Brnllup. Brylluppet ftod hos Bru
dens Sdoger, Georg Johnsen. Pair.
Clemrnensen fortettede Vielsen og tol
te meget fmutt for dem. Nogle faa
Zlckgtninge og Venner var til Sti
de. —- Vi pnstek til Lotte.
—- Den 10. Aug. haode vi Son
dnggflolefeft i Rasinuå Kollings
Zion· Man bavde braut Madlurrie
med. Efmniiddagen forløb nied Ti
le-, Jung dgl Zamiale san-it Sirderinx
as Jce Cream m. m. Man nil bis-m
nied Forfmaelfen af at bxve tilbrajt
en god Tag·
Racine, Wis.
JEland Part, til hdilten Bnen th
lejet Grund neden for Luther Colle
qe, er i Sommer Racineg populceteite
Zainlingsplads4 Qssentlige Fri
Koncerter afholdes der 1——2 Gange
ugentlig, og det er Byens Hensigt gi;
fuldfpre hele Partfpsrgsmaalet satt
snart fom muligt. Fuldsprelfen af
Perlen hat scerlig Interesse for Dan
lterne het, idet denne i hsj Grad bi
drager til Forstpnnelse af det danckte
Meter orntring Hsjsiolen
— Fetieskole hat vMet holdt i al
le de danst-lutherste Ænighedek her.
Befsget hat været got-t.
— Pastor Prsvensen vil holde sin
Tilttædelleöpmdtten i Emaus Me
tsighed dien 18. Septlm
— Luther Tollege begynder sit tm
Stuleaar den S. Sept. Summe Das
ccfholdesAktiehokdetmtde paa Stolen.
IW TM vg huftm st« Te
th MI- Js» but EICSE et selig
pas SM
L- TW Jus-tagen paten
.ker at Ue M M Mstolelans
deitllMfotWststiu
um M. Waisen Ict fette-I
A. c. oso. A. u» U-. s» Dies-· vom-.
Phot. A- s. Los-h Priva
W
Eadokjged vy Hm Nat-i
Bank and business men.
mode in Ro To Darm-. Bank them-es and
,)«’1’,vpewrt Fazit-dem- esu work tot- vom-C
such tur tre dikt- okkum bound la ulligstor.
sinkst ever Dahn-but by a Buslaess Colle-zo
Rcaa it. anü Ida will act-onst wo N. U. O.
den ude at se paa Landst, men noget
Resultat foreligger endnu ikke.
—- Tist hat oæret en tør Sommer
for Iliacinc og Lmegn; bog vil Hka
fxen blive nogenluzujr. bvis Vi tun
staanes for en tidbig Frost. -
— Uagtet lidt ttyttende Tiber i
Rscine opfptes der dog en Del Bog
ningerx paa Stute Str. bygger Cafe
Co. en stot Kontotbngning, der strack
ker sig over en hel Blok, og »Dani:1«
opfører et nyt Foksamlingshus. —
Tanfkeme samles paa Højstolelandet,
og til Trobs for de daarlige Tiber er
F- ngninger under Opføkelfe der.
— Mts. Ane Jenfens Broder blev
i Fredags drcebt af et Tog nckr Cor
liss. Mr. Jsenfien vilde tote over
Sporet med en Tærsiemasiine, das
nogle Mastindele satte sig fast i Stin
nerne. Da Uheldet stete umiddelbartz
for Tog ventedes, lob Jensen frem
mod dette for at faa det staut-seh
men i sin Jver for at afværge Myl
ke for Toget og dets Passagekere kom
bon Lokomotivet for net-, blev over
køtt og dtæbt paa Siedet.
- M. K. J.
Lack, Wis.
Zøndag d. 31· Juli bavde vi et
not faa stønt Ungdomsmøbe her i
LUIenEghedem bvortil Ungdonnnen fra
Vlnneti Menigbederne ogfaa var ind
I«11dt, og hvorfra itte faa faa var tjl
Etede, og Inange af be celdre fra de
forfkelligc Mcniskrder bar-de ogfaa
give-r Mode, faa Forsanriingen bleo
yansse Ulrin In Da ifmr om Ener
tribdjgen
Pist. (7ngl)o!!n, Wolfe, Ja» var on
fsa indbxzdt men kuncc ikkc komme,
XII set m: Este ander at qore end
ijælcsc o-: Iped de sinkst-L Ii h:
Dljnkt ts. Mrbej er Isc7rerrtx fas.
sent, at Der ifte bleo TED M J: int
:·:«s:-e irr-sen nnd-In Prceft
Meter indchcdei Im Formin
gen kned tjinoktjenefte, lmowed Past.
Evrenscn Mie. Vg bereitet var der
Jællezspitzning paa Feftvlndfm Lm
Eftermiddaqen fortfattes Mode og
Taler bolotses af Pastor Sprenfen og
Vi. Brochnanm booreftet Tiden var
fremskredem faa Farmerne maatie
hjem og passe del-es Aftengerning, Eg(
da de, der blev tilbage, thde fpist
Aftensmad ved de veldæktede Borde
paa Feftpkadfem kaldte Ritteklokkeni
til Aftenmode, book Sprenfen og R.j
P. Brochnann talte. l
— Vort Semng som nu hat hvilt
sig et Par Aarå Tid eller langem rief
nærmeft paa Grund af, at vi ikte day-J
de nogen i Menighedem sotn var over
tigtig i at spille paa Orgel, tog vedy
Ungdomsnmdet fat med fornyethaft»
med MifH Nielsen sont Lrgelfpiller,»
saa nu haaber vi, at Orgelets dybez
Toner herefter ei! lnde i Kirer un-l
der vore Gudstjenesten »
— Ten riae Hob-ft, som vi her
hat haft i klar, er nu for saavibt til«
Ende. szlnden Zlcet Kløver er tjens
lig. Zckslxøften bar taget sin Bekann
delfe; den er ogsaa god i Unr. Fior
net staat en Tel tilboo-:.
— Tet hører itte til chelbenhech
at Kreatur-It blivet Drcebt paa Jem
banen her i EettlementeL Peter Ni
elfen fit for en Tid fiden 4 Rost
dræbi. Kost Tid estek var et Var
Ponnyer, tilspkende Kreaturhandier
Spreu Jensen ved Luck St» kom
men ind paa Benen. Den ene blev
dreht, og den anden lsb fotan Toget
henved et Var Mil, men ved at lobe
over Jembanebroen tet Osten for
Kirken sit den det ene Ven ned intel
HIem Plankerne, saa Togfoltene og an
dre tilstedekommende maatte hugge
nsoget af disse for at faa heftcn los·
Den tog bog ingen Stabe. — Nu for
faa Dage sideu sit Christen Pedersen
Nord for Kisten 10 Kreaturer drcbtz
men det ladet do, at shan svil M Et
staunan
—
Dagligt Brud.
Umlgte Spwg as Saht M met
etSalmoerttilhmdagkscM
Mit kam-wen As Tau-. pas
sen-II spat M for Im i Gu
tes-Netz en M WI- II
Was M- sog,
MLUQMMY Ists-, M.
Tx-euged1aq1et, Beklmdnmgs
amkmx Hak, .ste, lusn ZEI,
LTodswkkks eitel Ta·!cx, bemlez !
Y«« der na n; folsc m Viilezxe sog »
Ä bcslenm Pum bin-: »J—
ED. MATTHIESEN,
131·.UR. ":: :: -"::«« -:; r NSUR
c. H. Mangoch
Forstesxlasses Fctczratkorrctvinz
ÄH «uz-t«t!ujes"1).«m lVIsLtssLlUtLEean
(««r.«xi«iss. läufan Als tunlich-! ,U
Ist-stie- 11(11«1««·sj Ists-zusi. l’it.kt·«1ts1’-·-r
ersom De pufkei Dekre- eller v
.
O
set-Ane. Viumämnsiz »Nimm
C R O W E L L
Lumbsk Ins
Grain co.
Lohn alle Slags ,,"'miu«. Immer enhvex
Axt as Tommn samt Kul, Rats og Ecment.
Rom md at se voxe Vom og hme voxe Uns-eh
rowell Lumber
and Crain c
BLAIR. NEZR. . . .
U. Musiks
: MEDICINALIA :
SLAlR - - · NEBR
Hast Hallerg berpmte medicinste Praspatatn
Uden sitket Helbtedelie ingeu Betaling.
«
oaa til cROGll’s :-.
—-»-—llaråwins0 store.
llan toter bedste Icvnlitot og sælgek
til billigt-te Prjser. llor svarer ogsss
til Ordn- enhvok Var-e. der sit-l es til
samme- Prjs som km Momgomery ard
(,’o. mal Tillæg df Fragt. Her give
Fesm l»rucent-Mærker.dok tilenhvorTid
» gyldjg i denne l·’okret11ing. Ast. fo
csss - Will-: Wes-klug Mit-blas
Dr. C. G. Goldk
c beim-L a
For-sie Klasiss Akbejde ga1a111e1e5.
Blatt-. Uebr.
D » - . · O
kzsrank H. -tradlmg, . .
.- sACFØREK. ,
Almjmchsz Sugforcrfurrcminq mcsn
l(«,-ms,-r1«".l·hi.-l’il-.-1"sl’«)-z.;71311g.
Blair Zlothing Zo.
» coneangsoemlai »
« Mode oq Ists-en «
s atmet C TMJWL Blatt, Nebk
Apothek Loclet Music-h »Sker Bot
szer og Kamme. Malutg,c1:e og Tumm
,,Jekve1ry«. Domme: og Ente-um
Epeckalitetx Tclpagnmg as LIulieIx : - :
J. E. LUTZ.
Cravmonumenter.
»san«-on. eng-Inn
Blslr J Nebr.
The M Hin-I Flori- gig »L
BlnipAMrlinutsn ist «Tbt- cis-Umsta
tink )lt«k(;l«-4m·-’ (.."». »s(.’hi(1«j(»" til
I-)sslrk Kot-eine Hi iillks Fasse-- tsllksr
Hlnsxlisninsk uissstumesndk Form-tu
Yssrt Firma link tu Ists-n- Gruft-spross
1-srr--tninkzist »z( Ile l!·-lssilf««o«htin—
U »r· l««uAI«1-«u«.-»m m«1«« Hut-.
n Ists-! brtnltst Ums-herums. msjrc U
«--«-11.««n« Hunde-L Vi its«"-)«·1(-rpn«
dass Ists-hin- vmtz Ltindmmknd til »I
kspnnnp »s( Ists-n- imm 11j·«nm»- !»,- »s
Imslssc Iltsnks UplmH i li)o-I1. Nzo
««;sn.;«sns-" lsxcy Dus
0. c. «l’homsen, J christisnsem
ji«-L Ist-« ni Stils-.- Ue s-!
Hardwar : : :
Alt hoch- en. serIs most-sei .I«11bxoaie Zion
fster,vi11e nnde I den gamte« frIlIde
: : : Arndtqurdwvarr.
Jst-Its Stat- Bank
Garantifond Mö, 000 00.
Almindelig Buntfokkemin
BIUI sie gengefotfeudelfet
»Warte Papa« mo tuges til lav Rente.
F· U stund Sr. PresIdenk
I. s. hol-ei Vice- Prei. T. c. Steht-IT Isafh
he Gutsohow cash stork
Ic. A· FAMILIE Bostyketn
Zeugs at bete vokc stoko Log-or
It Empoka Dtygoods og Sto.
Vt vll come vlao Dom von ay Gro
coqiDspanmont. ;
Das-as hsjests Prisek berstet tot- alle
kamptoelukdcr.
W- Ul. I A If lis.
--sotkotnt-sl—
»Auch-sm« Windm
hek, »so-Ihrs Ue Unl- kli
Cessepekctok o- syst-hinein
THOka F« FARNBERG
PRINT-f WITH-III
Lsexagsoneiet Fort-mutig i ,,hatdware«.
»Stovks« og ,,Tinnsare«. stmne mass-s
Ismu nie-d Ommn til Sokibikki og Imag
suldldetn Pnsnm billige ok;!-cslci!1te. Foc
ustnjumni ersinnt Museum ursnmc teeL
—,.i.inakbkzbc ndsrusst luwmt M anb
levnr ü- III-WITH. Bthisx chsbn
--:-.
TELEPON NR 20.
X.«-".; Modelsotretnins 03 «L!nciertaka"·
Gulvmsppss.". lissjssiknsjqnstx
Ljsler uq lkjkles«1r.x!11111esr.
Blau-. Nest-.
«
«
t!
-:
l«
U
Land i den danfkc slsoloni
ved Larjnmi Grund Fnrks (’»., X. De
k()t;1, baahc thic og ovbmkct Land m
vwrdeles god Konnte-L Angaaende Pnset og
Benugelfer henvendex man ng til
Rikek ö· chsmbem Rest list-te Ase-Its
Blut-. Hieb-asia.
K on. PU
F. R. STEMUFRL
ksse es Nimm.
kommt oan »Aus-es Amka
Z BLAHT - . - Amte K
IND-. P. Lipplncos
The lmplement Denk-r un stau- st»
III-ist« Neh- ltqs the following Ins-ils
on band that must he gold wittim
the next Mdaym Diseklnk Binde-Is.
dir-weih Rates sian Twlne. Armestnrkssks
and Sweeps. supekior stachen- dz Hwes-p·.
Rest Jacket kaum-. Aekmotuk Wind Nin-.
Altid toneangivende i
Melforretning.
Folger wie ethvekt Fremstridt. Absolu:
Gatann for hvek eneste Sckk Mel. »Ur-v en
STI. Beka Brod —- biuigere Pris.
ALLE-ENGEL
muss-s sixjxkcskxksss!-,!:1.«.».«»c«
Hicm for Danfke
i en dejlig By med den sotcnkdc Kik
ch Stole v en imuk, nyslirie med
en nor dan Menighcb.
Hvis nogen Dunste fkulde snfke at
che dekes gamlc Tage iblandt deres
Landgmænd, da skriv ttl nnderteqnes
de om et Hjcm i Byen cllcr dens
chthkds Dame- Q. Muth
Blum Reh-. Laufs-Juno
Poul Rasmnsscn Ess« M THE
swlsts Digesthq Tcmlmge Fund tm
swsl11.8wilt.-Blno(1 die-at lot like-mutet
«- swiits Ptmltry nun-«- mk Heil-»O
Skcljztss lige Hm billigt sum
im dwiits Orts-ha
svln kobe- lil Dom-us lmjente Pilger
Rumuuen Liveky stsblk slsisn Nebr.
san Foruarssfodtos
«er nu as san r! kamen-ne der ststfte sg Ouwnckn
bus» Logik as Formakssotiesj I Bin-n
B spr- kallt Enge Meter- B « Im VII Calf,
Vo! our Cal« oq Pan-nicht«- Vcire »Hm-us »- u« oq
Volk AND-» »U-) To DÅTEs-.
Usb Nun-i sen Iodmksicskketxmtq. Her muss Dct
ftnfn Udvam on te tmesuModeh oq tm fast um
mrft Vor sme Benge.
. - THE SLAIR sHOS co. - ·
Iohn n. Revis-.
statt Udvsls st sie-due Gmcekles M km
sens Muts-te Pflege-.
kmcellsinsvacek i sitzt ljslvkslk
Nebst-k- Phoac Is. slsir Phone 65
Man-, Nebraska.
The
Northwestern
LINE
Este-tu c
vovbelt Spok
Jst-Turnus- msxllrm )lik-.:ic)un Ring
ng Umwang
Dir-sicu- Ljnje til st( Paul-Min
nen «)lis.
Direkti- l,inite til Ali-Ue Hitls
llenvend Dem til nkkrmrste
Agent for Print-h Kurt og Kore
plans-In
Iernvaneliste.
P
ein-sitz ti. Psal,
Iwane-poli- « much-.
S yd p as.
Nr. 7. Omshs Las-enger . . .8.20 Fra.
- 1 do. do· . . . 10,32 —
- 5. do do. . . . 8.21 Str.
N okcl pas.
— (. T sta city kam-user . 7.17 Fru
· 2. swa- ctty Pia-sagst . MS Ztt
· s. Omshs knotige-. . .6,85 —
Nr. (. s. I os s dsslts must-sen Stadts.
CWIOIILILWM
Thus-II
Nr.s Unwis- Wt. .s,ss kr
7. Blick Mit-Ps- . . Mo str.
Ost-Ins
- S. Ue. VIII-f Pis. . . Mo Pr
- U.WMM..J,IOM
Tomsr.thosssutuonhosqmos
syst-sitt cs sitt its-us Musi
som