Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, August 19, 1904, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    es-,,.
Q»n
« her
,,Danskeren« udkommer hver Tirsdag og Fredag.
jkt«cdagS-mdgavc.
»Danskeren« kostet kun 81.50 pr. Uargang.
Nr. 66.
Blatt, Nebr» Fsrcdag d. 19. August 1904.
13. Aarg.
Port Ztrthur holder ud
endnu.
—
General Støsfcl nægter
at ooetgive fig og ligesaa
at lade ,,non-combatantg«
forlade Byen.
Trcette om Rieshetelni.
«s Det tniber nu for Alvor for Gar
nisonen i Port Arthur, og Japa
nerne hat opfordret Byen til at over
gisve sig, men General Stssfel siger
nej Der telegttckferes sauledes fka
Tsotio i Gacm
-«;Ifekdesdh.xr, at Port Arthurg
Garnifon hat nckgtet at overgive sig,
og den er ntilbtjelig til at lade »von
eombatants« forlade Byen.
Jldebrand rafek i Port
Arthur
London, 18. Aug. — Jfølge Daily
Telegrass Korresponsdent i Chefvo
bringet Flygtninger, fom er kommen
dertil fra Port Atbhur, Gftetretnin
get om en alwrltg Tilftand der. Te
siger, at Japanetne hat antcendt
Pmmme i Dokken, som indeholdek
Aulforfx7ninger, og Resultatet er stor
attede Kcnssagkationer. Mange Bygs
ninaer er EdelagtY og Hospitalerne er
overfyldte.
Ianansl Eftakde til
Zh a n a lt I i.
les-:- en :«.panft Essai-be liertil i Daq
Japan k«. r beste-int, panftiag der, nt
den wiss-wickelte Kindser Aslold og
Toroedojaneren Grozovoi stal forlave
Hainen strats eller afvckbnes.
".-"lt den Ttolte russifte Kindser R u
tit dlev studt i Sænt af Kam-intu
rng Estarde, er indkømmet fra begge
Sider. Ili Pallada ogsaa er studt l
Scknt anfeg for utvivlsomt. De to
Stide nf Vladivoftokslaadem Rossia
on Estkonmboi. sont unoslap, er kom
men tilbane til Vladivostok. Men
Resterne asf Port Arthur Flaaden
ved man ingen Rede paa endnu.
Novil, sorn forlod Tsingchou, siges at
være ftukt i Sant. Czakevitch ligger
udngtiagjokt i Tsingchou tillige med
tre Torpedojagere, og Aflolb og en
Torrekojnner i Havnen ved fIhm-HI
hai. De øvrige er vist vendt tilbaae
til Port Vlrthuin En Del af dem
hat i alt Fald giort et senere mig
lnttet Isluntforføg
Tr-: bar rcrret en ltel Ztnahej an
naasxitvs Inneren Rieghitelmä fom
III —: n» ait inn on iog i Ehefoo
ist s «t sxland talder det en »fra,-t
Lin-r : 's- if Folteretten og Neu
kriti. -: :«i oJ fordter Ztibet ndle
ver .. Txr bar i den Anledning Due
ret trkt rsm, at Seina er allieret med
Ja:«.1::, c-- at der er Brændstof not
deri til ist antænde en bel Bei-dens
lrig. Japan hænder imidlertid, nt
Juni-ten laa uafvckbnet bei-inde,
tsesuism at den bragte Efterretnin
ger fra Konnnandpken for Port Ar
tbnr Estatden til Kommandøren for
Vladivoftot Essai-den Dette, menek
Englands Negering, var nok til at
berettiqe Japans Optrwden, da det
var en anbenibat Krcknlelse as Kinas
Nentralitet. England forbeholder sig
Ret til senere at spare vaa Rustands
Protest. Den vil anders-age, howe
des de to lrigsfsrende Mag-tei- i det
lfele taget hat overholdt Idinas Neu
t:alitet, og den vil handle saa Not
mnligt i nsje Overensftemmelse med
de forenede Statuen
-!.1::al"«ai, Js. Ana. —- Ter Ven
Segel-s
Ei- ses-Att- n d- »sei- »Mit-·
lige Sygdtmme og bev- Bekundung.
St Was of Vi. . wrmatms
188 Cis-h Ist-i
- AWMMMW Fest
Sidfte uyt fm Krisen.
Dct metch fra Chef-w under 18.
ds. om Aftenen, at der hat rasct
voldsomsRamp omkring Port Ar
thur den 14., 15. og 17. Aug.
lKampen ftilnede noget af den 15.
om Aftenen, da Japanerne fenbte De
res Forflag om Overgivelse til Ge
neral StøsseL Han tog høflig imod
Majoten, som overbragte det; men
hans Soar var et tort Afslag. Det
figes, at shan blev rasende over For
slaget, og da Majoren forlangte Z
Dages Vaabenhvile, for at Japa
nerne tunde begrave deres døde, neg
tede Støsfel det, og Kampen rasede
da pggny den 17. om Morgenen Dei
paasiffiiz at Japanerne hat atter
tabt 20,000 Mand, men at be til
lige hat vundet vigtige Stillinger
ncermere ind imod Port Arthur·
J Forsiaget om Qvetgivelse new
nes 5 Slagsiibe, to Krydsere, den ene
Pallaida, og siere Torpedo- og Kanon
baad"e. Det fynes sau, at Pallada al
ligevel er i Behold.
Tog og Spotvogn findet samtnen
i Chicago.
Fire Person« Dræbe5, oJ
iiinngesnkireg.
Cliicago, 17. Aug. — Zire Meint-:
sler drasbtesh et blev dødelin harrt,
its·a 35 lilev nlvorlig fanrekc i Eiter
Wir-D n oed et Zammenftød nf et
lftk seist-I n pna litsiczao F: Great
L; its. rn tin ncn Ig tre elettrisle Zpor
online der vnr pan V Zej til Hawicsrne
Vieddeløbzbnne
Forndcn de drcrbte og saarede fav
nes der et Par Mnend, som vides at
bade vasret pna forste Vogn, men man
mencr, de lzar meet let saarede og er
gaaede bort for at søge Lege
Sannnenftøbet stete, hvor 48. Ave.
ca Grent Weitem Spor trndser
hinanden. Ton-et løb ind til Byen,
on efter nonle Vidners Udfagn lom
det i fuld Fakt, andre og Tagwerks
nnlet paaftaar, at bet tun løb en
Fort asf 20 Mil i Timen. Det elek
triste Sporvognstog ncermede sig
Overlørselen i stcerl Fakt, just som
Jernbanetoget vifte sig omkting en
flarp Drejning veft for Overkørselen.
Motormand Bvan bremsede as alle
streitet-, men Bremfen virlede ilte,
on saaledes lob hans Vogne imod To
net lige bag ved Lolomotivet. Mo
torvonnen tnuites, on den lige bagved
verlier-e oa droges 100 Fod med Tr
get on blev oqsaa tildels tnust. Den
tredie Bonn blev Pan Sporet, da
Kolslingen nil it11, ellers vilke de san
redes Tal siltett blevet langt starre
Motorninnd Rimn fil Hovedftnl
len lnnit og menes itle at tunne lebe.
Som hnn lnn pan Jorden, og Folt
tom og vilde hin-we l)am, sagde han:
,,Bremsen vilde itle arbejde Det cr,
boad der var Styld i dei. Ta jeg
saa, den itle vilde viele, vendte jeg
den elettrifte Strøm Gaa nu til Si
ven og vier stille, jeg Vil snart blive
.,all reight·« Dermed tabte han Be
vidftheden og blev fett til et Halsri
lal.
Division-s-Superintendenten for
ncevnte Bane fande: »Toget stumpfe-»
des i en Afstand paa to Vognlceng-;
det. Dei beviser, at -det ilte ian have»
vceret i ftcekt Fakt· Kondusttsten
paa Spoevognen lob ilte foran sitl
Tag for at se efter Overtsrselen, fom
hans Kompagnie Regler fordrer. Det
er nanntng at han ikle vilde gsre
bette, ist Motonnanden staut-lebe
Vognene, og det gjotde han illa
Hvad »der var i Beken, san jeg itle
sisse,Wden ee itte vors·
»He-Wem« uwotmnee dvee Urs
das pg siede- es Min tun 81.59
nat-l
As
Peinen-any ten-des seit pac- soe
uan
Et grusomt Negerbaai.
To dødisdømte Regt-e ta
ges med Magt af en Pp
belhob og betend es
De havoe drcebt en hel
Familie.
States-how Ga» 17. Aug. —
Atter hat en Pøbelhob 11dgydt sin
Hævn over et Var Negre, Will C a
to og Paul Reed. De blev i
Tirsdagg taget nied Magt af Rettean
Hænder, bundet til et Træ og brændt
for at have myrdet Hodges og hans
Familie
Den grusomme Etsetution fandt
Sted omkring Kl. 8 om Eftermidda
gen. Begge Negrene var fundne skyl
dige as Retten og var dømte til at
hcenges den 9. December.
Forhøret mod Reed var just stut
tet, og man skynsdte sig at føte hacn
tilbage til Arresten. En stærk Militg:
vagt var opftillet. En ftor Follefta
re holdt paa at samle fig, da en høj
Mand ftod frem og begyndte at til
tale Hoden.
Lig en Etorm reiste Hoden sig. —
Den brød ind vaa Vogtem men dre
veiJ tilbaae Men saa qreb to af
Bebelen en af Vaqtmandftabet og tog
sung Gedar fxa dani. Ved Undersps
aelfe vifte det fin, at den var tom. ;
Ena faldt Pnbellwben mer Vagten
Da orermandede ken, sloa Dorene ti»l»
ffænafelet itu ca toq warmem-: ut »
Red. Hoden-L- -, den Innrdede Manu(
Bruder, nnraabte Poltellwben om ·?.t’
lade Netten aaa fin Gang; men man
tatede ittc deman. «
Vaatmandftabet gjotdes til »an
aer, oa Hoden satte sia i Bevægelse
efter Hodges - Familiens Hjem fets
Mil dorte.
Der taldtes san forRely men Maa
bet: »den-nd dem! brcend deni!« fik
Qverhaand. De ftulde have samine
Død soin deres Oste. De blev da
lænkede til en høj Trcestub. Der blev
ftablet en Dynge Fyrrebxænde op oin
den, og det blev saa overhceldt med
10 Gallons Kerofiw Da de tcendte
Baalet, belendte Reed, at han havde
drckbt Mr. og Mrs. Hodges, og han
antydede, som han havde gjort for
Retten, at der var flere medftnldige.
Hnn angew, at en »Handy Bell« hav
de drcebt Bornene
Den grufomfte Scene fandt nu
Sted, idet de statlels Ofre pintes i
Flammerne og anraabte baade Gud
ca Mennester ont Forlsarmelfe
Zcenen stal vi itte nætmere bestri
Ve, men di sknlder at tilfvje, at fast
lia Elieriff scendrict føgte at bedage
’lwls-ele11 til at afftan fra sit Ware-na
tende Men Hoden svarede: ,,Lov
ok, nt de stnl Lilive i Ztaregbcro
FamqfeL saa dil vi sprede ok««. Da
Elterijicn itte liinde lode det, git de
paa.
Det var ifølge »Cl)i. Rec. Her-« d
28. Juli, Mordet paa Familien
Hodges blev begaaet. Det var en
frygtelig brutal Forbrydelse. Hodges
var en alf Statesboros Borgere og
havde et Landsted 6 Mil fra Byen.
Den Aften, Forbrydelsen blev began
et, kørte Hodges til en Nabo fot at
ltente en lille Dattet, som havde til
k-ragt Dagen det. Det sidste, Ven
ner saa han og Pigen lebende, var,
da de gik i ,,-Buggsi«en og løtte efter
Hjemmet. Bed Midnatstide opdage
des det, at Hvdgeö Hus brcendte. Jl
sden hat-de faaet faadant For-sprang»
at de: intet kunde gsres for-at redde
eller sluttq saa Hufet bkændte ned
til Grunde-n. Da der tntet saas til
nagen as Familien omtring Pladsen,
troede Naboekne, at de var reiste til
bage til M.
Men Univers-gelte nf Ruhm-ne oscn
Morgenendtckgtss Ofve foi·Dngen.
Mr W was-denn m man com
han kunde here M mid en We,
ogfoa Met. hodged og den Mo Pt
ges Lig bar Mærter af Vjiiglmndling,
hvorimod det faa ud, som de andre
to Børn kunde være omkomne i
Flammetnr.
Hesten og Buggien fandtes i en
Skovlund bagved Hu·set, og adsiillige
Mæsrter viste, at der hab-de staaet
Kamp, og Hodges og den lille Pige
var myrdede vesd Jndgangen til Hu
set, og at Mrs. Hodges var myrdet,
idet hun havde forspgt at komme dem
teil Hjcelp.
Tre Negres Flugt vendte Mistw
ken paa dem, og smete Fovhsr hat
saastadfæstei denne Mistanh
sDet kan vel saa siges, at de to sit,
lyvad sdetes Gerning Hoheit-Myva
wen dct set Use gde sammelng at
Psbelen sial regen i Siedet for Lor
og Ret ;
En Iowa Brøndgravcr arresterct
Atlantic. — own, 15. Aug. —- Mil
liam Sørensen, en Brøndgraver, er
bleer arrestevet i Marne, anklagel
for at have truet William Simpson«
en Bankør der i Byen, paa Livet.
For nogen Tid siden modtog
Simpfon et Brev, hvori det fordre
veg, at shan skulde henlægge 81,00C
under en vis Bro, og om han itki
gjorsde det, vilsde Bxesvstriveren drcebe
Zimpson, kaste ,,acid« i Øjnene paa
hans Huftru og ,,kidn-ap" hans lille
Son.
Mr. Simpfon fit flere Mænd sat
ud paa Vagt, og saa henlagde han
Pengene paa angivne Sied. Men
ingen visste sig for at afhente dem.
En Detektiv sit Sagen i Hcender,
og Sprener blev arrefteret. J Man
gel af at tunne skille 81,500 ,,bonds««
indfattes han i Arresten.
For lidt Regn for Massen.
J andre Henseender hat
Ugen været god for
Avlen.
Nebraska Avlsrapport for Ugen,
som endte den 15. August, paastaar,
at der er falden for lidt Regn for
Massen· De fidfte 4 Daae af Ugen
Var Varme, oa den genuemsnitlige
Temperatur var 1 Gr. over det nor
male. llgen var meget gunstig for
Hobjergningstakning kg Tcerskning.
Paa sine Siedet hat man beayndt
Efieraarspløjning.
J sydøstlige Del af Etat-en
klages der von-. at del er for-Im for
Majsen. God Høsavl Dei gaar godr
med Stalning og Tcerstning.
J nordøsilige Del — Sinon
sæden altsammen tcerslet eller i Stal.
Havreavlen god,Majfen gør det godt,
Inen behøver Regu.
J den centrale Del —- Verst
ning gaar godt fremad, Havren yder
godt, Stalning til Ende. Majsen
voller godl, men trcenger til Regu.
J den sydvestlige Del s-—en
god llge for Smaafaeidem Sitakning
nceften fcerdig. Majer staat tem
melig godt, men trænger til Negn.
Gtccsgangene og Engene gosde.
J den vestlige og nordvefi
lige Dsel — færdig med Høsten og
godt Paa Vej med H«øavlingen. Vef
rset har værei gunfiigt for Hø ng
Smaasceden, men Majsen trænger til
Regu. Der meldes om nogen Hagel
ssadh
Paa chen
jil Si. Louis - Udstillingen siands i
Chicaao, om De bar Anledning der
iil, og beføg Dr. Peter Fahrneys La
boratorium. Det er der, hvor den
imdede Medicin, Tr. Petets Kurilo,
tilberedes. Belogen-de er alttd bel
lomne i Doktor-eng Etablissemeni,
112-—114 So. Hoyne Ave-, Chicago,
Illinois.
Millioner for Missouri
floden.
Major Chittenden rappor
terer, at Der behøves
1,475,000.
Major Hiram M. Chittenden, som
et United States Jngeniøt i Slioux
City og har Opsyn mesd Arbejderne
paa Missouriflodem rapporterer un
der 17. ds» at der i de første to Aar
behøves Pl, 475,000 til Flsodens Ub
bedring.
En af Henstillingerne er, at der
bevilges s475,000 for Arbejde paa
Missouri og Kaiv Floderne vsd Kan
sas City for at afværge en Gentu
gelfe asf den ødelæggende Ovetfvøm
melfe for et Aar siden. Rekommen
dationerne er ellers som følger:
Kansas City — for Reparationek
875,000; for Fulsdførelsen af Udkaft
8400,000. «
Sion City —- for Reparationer
835,000; for Fuldsførelsen af Udtast
850,000.
Omaha og Council Blusss —- for
Reparationer 875,000.
St. Jofef — for Reparatkoner
81M,nm; for Fckldførelsen af Ub
tasi· P200,s)00. ?
Murren-S Bend —for Reparationer
LLJOXWU for Fuldførelfen af Uh
kast 8200,000.
Noch-wori, Mo» —- for Fuldfc
relfe of UVkaft 8100.000.
Alt tilfammen beløber sig til wen-«
ncevnte Zum s1,475,000.
— « Slagtetstrikem
Manor Harrisons Forsøg paa at
faa Stoctyavdsstriten bilagt resul
terede nærmeft i singen Ting. Pa
kferne ertlærede, at de allerede havde
vundet Sagen, og de vilde blive ved
at drive deres Forretning uafhcengig
af Unionsmcendene. Præfidenten for
Zlagterunionen Donnelly truer saa
med at stramme Tøjlerne, udvide
Striken og udsende flere »pickets« og
figer, at de tan sholde ud, om det stal
være, ,,inotil Sneen flyver, ja indtil
den ligger 10 Fod dyb.«
Det fidste nyt er, at man i Chi
cago mener, at Præsident Roofevelt
vil intervenere. Det siutter man sig
til fra det Faktum, at en speciel
.«)lg-ent for Commerce AL- Labor De
Hsartementet er i Vnen og forhandler
ined Lederne paa beqqe Sitten
En yobel Hort-in
Japanerne sannnenlfgner Janer
den Bele111dling, Nur-its Bestei
ning nob, med den, som Vladivostck
Essai-Den usdstfte inmd Besætningen
paa Transmrjftibet Hitachi. fom
denne tsfkarde støsd i Sænk under sin
Mit-.- Jcsgxl den 1-'). Juni· tjsn frem
ragende Lfficer faade til en Repres
fentant for Vlkssosciated Prcss den
16. ds.
»Japan hat hævnet Hitacbi. Ka
mimura reddede og hjalp dem, der
var behjcelpfsomme ved at sænke Hi
tachi, og som sejlede bort fra Hun
oreder af druknende Ofte. Vi ofrcr
deres lebende for vore dpde.«
Samfundets Bladr.
Pvøvenumere saf »Dansbesren«,
,,Kirkebladet«, »De Ungeö Wert-« vg
,,B»ørnebladet« sen-des frit til alle,
ssom Inster at virke for Udlbredelsen
af vore Samfundsblude. Bote Blu
de sendes ogsaa frit spme direkte
til opgivne Adresser af de, Rom mu
lig kunde mssie at hol-de voxe Bla
de. Bennet of Samfundeti qude
beides-at indsende Abt-essen
Pan M· Luth, Mp heisses
Beque, Paul-;Pe«ters’en,
WH« «.«’.
II
Udsigteme for Berdeushøsten.
»Verdens Gan-g« har for at faa
paalidelige Efterretninger for Ver
Denghøsten henvendt sig til Norges
Generalkonsulater i København, Ber
lin, London, Paris, Wien, St. Pie
tersborg og Genovia samt til en god
Kilde i Chicago. Riesultatet, særlig
hvasd Korn og Foderstoffer angaar,
sorgligger telegriafisk saaledes:
«D a n m a r k: For Høhøstsens
Ver-kommende er der en knap Mit-del
høst. Kvaliteten er god. Priserne
vsil sandsynligsvis blive høje. Foder
roerne tegner msindre godt. Hvao
Kornsorterne angaar, stiller det sig
meget variabelt — fra yderst tigeligt
til yderst daarligt. J Gennemsmt
ventes sdog en god Middelhøsi. Op
lysningerne er indhentede fra den
mest kompetente Säbe.
R u s l a n d: Jfølge Landbtugs
sministeriets Opgivelsser as 28. Juni
var Hostforholdene for anterscedens
Vedkomsmende daarlige i 2 Einverne
men-ter, midde’lgode i 11, gode i 4 og
i de øvrige tilstedsstillendr. Vaarsæ
den staar diaarligt si 8 Guvernemen
ter, middelgodt i 9 og er i de øvrige
Guvernementer tilfredsstillende. Hvad
Foderstosserne angaar, er Høsten u
gunstig, for det meste daarlig.
Østerrig - Ungarn: Paa
Grund af Tørken bliver der for Bog,
Hvede og Rug et svagt Middelaar.
For Haer og Halm bliver Aaret
flet, for Hø saavel kvalitativt som
tyantativt godt. Med Hensyn til
Majs- og Kartvffelhøsten er Udsigter
ne middel.
Ztor«sritiann«ien: steslge
Jntbereåningerne anfes Udjtgteuic
for dette Aars Høst i Storbritannien
og Jrland for Ugunft·ige. Dette siyl
des hovedsagelig Tsørten. J Sini
land og Jrland er dog Forholdet no
get bedre end i England. Kornhøsten
er i det hele mere eller mindre under
middel. Kornet har ogfaa Paa man
ge Siedet lagt fig paa Grund af nn
lxig falden Regm Kartoflerne har
lidt stærkt. Andre Rodvcekster lan
maner komme fig. Alene Høet er
godt og giver over et Midltelatars
Udbytte.
Frankrig: Efter Oplysnsingpr
fra Handelsbørfen er Usdsigterne til
en god Høft betydelig ·forminsdst«ede
paa Grund af Varmem For Ode
dens Vedtommende bliver dser kun ct
Middelaar fnarere under; men Kna
liteten er udniærlet. As Haore bli
Ver der ubetydeligt Foderftosserne
san vcd førfte Jndhøftning ftorariet
Udlmtte; men der er daarlige Krisis
ter for Efteraaret
Italien: Pan Grund af den
redvarende Tørke er Fiornbesien un
der et Middelaar eller en Fjerdedel
under forrige Aars 7yor ,yoderftossers
Vedlommende er Dosten slet
De forenede Stater: Hosi
de og Havre giver et Middelaat —
Majshøsten stiller fig lobende. Kar
tofler staat godt. Høhøsten har været
nmaadelig.
T t) s k l a n d: Fra Generaltonfu
latet i Berlin har Blasdet ille modta
get Svar. Fra anden Side har det
faaet sfølgende Meddelelfe: Som Hel
hed lan det siges, at Tystlands Av
ling af Kløver vg Grces er voesentlig
under middel.
Agenter Infkes.
Lokale Agenter i alle danssle Seme
menster, ogsaa rejsende Agenter, In
stes for Danish Luth. Publ. Houfe
Gode Betingelser gives. « Der behe
ves ingen Kapital til at begynsde med.
Kun paclideltge· og dhgtige Agat
ter enstec, uden sede- Unbefalinget . ··
nytter det We at melde M. »
« De, spm kunde M at arbejde for
Uddredesen es Iede Wtse segn
vg fund Læenth set-J at strkve Fett
vom-»Meine esse-. see-.