Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, August 12, 1904, Page 3, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Sönderjylland
qvvvvvavvvvvvsvv vvvs
Hiadetslev. —- Trafikken i
Havnen. Til »Hamburger Nach
richten« strives fta Aasbenraa, at Ub
dybningen af Haderslesv Fjord lau
godt makrtes i Aabenraa. Større
Dampslibe med Jammer, Kul, Fo
luerstaffer o. f. v., hvis Ladninger
var bestemte til Haderslev, lossede
tidligete i Aabenkaa, og Varerne
ssendteg saa til Bestemmelsegftedet
nied Beinen. Dette et nu ophørt,
Stibene gaar nu direkte til Habers
lev. Fra 1 Januar til l. Juli i
Aabenraa kom tun 7 Dampere met-«
tnaelste Kul, mod 12——14 i famnie
Tidgrum tidligere.
— Tystshesd og Bratw
vatnsfesten Lordag og Sen
bag den 23 og 24 Juli afholdteå
her i Byen en Branddasrnsfeft, til
hvilten der var mødt Deltagere fra
en Mangde Byer baade i Slesvig og
Holftem Dei kniber naturligvis meo
at finde Plads til faa mange Gester
i en mindre By« dg det vilde derfor
lockre i sin gode Orden, at man anma
bede Boraerne oin Husly uden Hen
Inn til Nationalitet. Det er da vg
saa flet. Festen burde jo dære alde
les upolitisi Der vil niaaske blive
reift den Jndvending, at Politik i
Virtelialkeden er udelullet. Men hvor
for, swtgcr vi da, pnnter man sa-:
Gaderne med Flag, preussifle, tyfte
oa ielv de nu fnatt glemte slesvikp
bolstenfles —- Er det for at vise de
fremniede, hvor tysl Bnen er, faat de
jo derved et fejlagtigt Billede, niens
en faadan Paadirlnina slet ilte ina
rer til Festens FormaaL Til Gen
acrlo ril det tysle Slrnd lun have til
Følae, at danste Borgere afholder sig
fra Deltagelfe i Festen. Man burde
doa for en Gang-?- Stvld være folge
lttena i Handleniaade. Dei er jo ir
lejinidkbjeragæstcr, der veiitedess. Da
man anmoder danfle Folt am at vak
te Warten da der onftes en krimin
delia Tettaaelse, oa da der fra danst
Eide ille lan indvendeLI det mindfte
inmd Forniaalet, vilde Festen væte
Eli-den opfattet aiikerledes, hvis man
—-- vi rsed ille, hriem der barer Anspa
ret havde nndladt dct Prcrsg as
Bilder-, foin nu toinmcr til at lwile
oder dct bele. Terfcr tnnde der gxdt
:pk-itte;-.
—- Free-it Inderi. ksn ung
Mund fra Omeanen izlite den LU.
;xili i Hadersk ev ,kardelian:sel i»
-toreaade flere fvtoarafisle Utensidi !
er, lmndt Palten iaft vaa sin Collel
ca leite op paa Sandertorv,hc:r han
satte Entlen ndenfor et Zorn-innigs
lotale for at gøre Jndlec1. Da dass
nannte unge Man) lort Tid efter
lmn nd for at tote viders.-, var Pal
ten fortwandern men vlwcm der bar-disk
taget ren, hat ingen lagt Mcerle til»
i
l
i
Aalienraa —- Plattenflage
' ken, der forleden laante en Cytle
bog Firmaet Jensen Fc Petersen her
stedA on fom oafaa vaa Hctel »Don
niarl« havde efterladt fig en Geld,
er det hidindtil endnu itle lytledes at
nappe. Det er heller itle endnu ble
rsen oplyft, hvem Jndehaveren af Te
lefon Nr. 620 i Aal-has er, med hvem
Irr-en som nieddelt havde en langere
Samtale her i Byen. Det er oplyft,
et Plattenslageren Dagen efter har
foksøgt at fælge Cytlen i Hadersleu
for 15 Mart, hviltet dog ilte lytless
des-. Derefter savnes ethvett Spo:
If hom. T
——- Ka pse j lkl a d s« Sejltlub
den i Aabenraa afholdt den 24. Ju
li sin aarlige Kapsejlladg, hvortil
der var udgaaet Jndbydelse til Son
derborg Sejlllub, der ogfaa gav MI
de og deltog i Sejlladsemdog udenfor
Konkurrente. Kuttetne startede Kl.
BE om Eftermiddagen. Efter endt
Sejllads uddeltes Prcemierne paa
Dampstibspavillionem Fprstr Pra
mie var den af afdsdeRigsdagsmand
M. Jeper stiftede Vandrepolal, som
i Fjor vandtes af Dr. Micheler.
Felsted. —- Sygetassen for
Felsted Sogn afholdt Lordag
d. M. Juli sin Generalforlamling i
. Free-? Gæftgivergaard Der optoges
14 nye Medlemmer, og Sygekassen
omsfatter nu 7 Distritter med 804
Mehlemmer. Til et Andragende otn
at anstille en Sygeplejerste vedtoges
Vet, at Distriktsformændene i de en
kelte Dsistriltet skal samle Underfktif
ter, fop at der kan gøtes et Overslag
over, hvor mange der et for Andra
gendet, og hvot mange, der vil bit-ra
ge til Omkostningekne.
Skærbæk. —- Til Forhand
singen ved Konsistoriet i Sagen
mod Pastor Jacobsen er tilsagt en
Mængde Vidner sherfta Byen, f. Eis-.
Guardejer Andreas Timmermann
og Husfru, Blikfenflager Didriksen,
Gæftgiver A. Niselsen, Hovelejer H.
Sørensen Hamsen, Vcertshushokdek
Johannes Hausen, Blikkenslager Lin
demann, Købmand Chr. Peterfen m.
flere.
Graaften Onsiegn — Pludse
ligt Dødsfald. Gaardejer An
dreas Hausen Paa Petetsholm ver
TyrsbøL en bekendt tyftsindet Land
mand», blev Onsdag den 20. Juli
mens han var i Fcerd med at klsæsde
sig af, kamt af et Hiertesiag og var
ftmks bot-. Foruden Pietersholm
Gnard var han ogfaa Eier af Gcesk
givergaarden Petersholm ved This-Z
bøl og af en stsørre Ejendom i Kol
lund. .
Hcm blev 52 Aar gammel. Han
bar i 4 Aar været Formand for den
tysie Landboforening i Aabenraa
Amt. Endnu sidste Tirsdapk Da
gen for han dabe, ledede han enSam
mentomst paa »Eliselnnd« ved Aa
benraa, sokn Var fat i Scene af nævn
tc Fcrening.
«.Ill—:«. —- En Zvøinmetur.
Godgfuldnnrgtig Jorgensem Hol
ftciighus, forføgte widrig dcn M.
Juli at svømme fta Fand-org til Als.
csn Zitirlning nf over THE-z dansl Mil
Han sprang i Vancet om Thllorgenen
Kl. l; on mente at iunne være veD
Mnalct Sil. 10 Vlflelh Pan Tuan
rat lka ledig-set af en leotorbnad
ca en Zejlliantu
Don lisivde somvriqL Bin-d ca
Ziorxn inmd fin. For io Tslar fiben
Tal-c Or. Jnrsxcnfcn en Relord i
Eilisninina for Elandinnoien
Aal-nimm — II f l n l d i q. Da i
lffjor chdlermefter Nielscng Værki
sted i Vollesgnde nedbrcendte, sor
fvandt under Bliebninggcirbejbet et
Ur, tilliorenke en saf Lcrrlingcnenden
at det lnlledes alle-r at sinde Det. Da
Lasrlinnein for hveni del var blevel
dort-c-, nil i MarleDHdnqeiie gil tundt
san LI.IlarleO-.—s,sls.1dieil, san han en Ar
lsejdszinnnT der denGana liavde bin!
Dei til veo Lliydninggnrlseidet, tnge sit
memenr op nf aninen. Lærlins
nen nicnte nn at geniende sit Ur Dg
tncldte Sagen til Poliliet. Politiet
lseslnglagde Arbejdginnnteng Us.
Tonne cpgav imiolertid at lzave ist-di
llrei i en Afbetalingszsforrctning i
Flengborg og fremvifle ogfaa en Af
betalinagtontraii. De anstilche Un
derføgelset vifte ogsaa, at Uret til
liørte Arbejdgmandem og at Mistw
ten var hell ugrundet. Politiet her
leveret ham hans Ur tilbage.
— Uret var dorte. Pan
Martedgdagen lom oni Aftenen en
klel Del nnge Menneflek ind i Hotel
Stadt Hambokgs Habe. Efter at De
allerede havde faaet en Del at dritte,
besiilte de endnu en Bolle og begyndte
at tøinme den. Den ene as de unge
Mænd havde imidlertid faaet for nie
get af »de vaade Vater«, saa ban
blov liggende midt paa Beim Man
sit ham imidlertid bragt til Side« san
han uforstyrret tunde sove Rasen ud.
Da han senere wagnede, var Mid
lertid shans Ur forfvundet, medens
Ida-den hang ved Besten. Man har
"l)idlil endnu ikke sunsdet Uret.
Jels —- Alle gode Gange er
tre. Kommuneforsiandervalget for
nylig hat ifle givet noget endeligt
Resultat, hvotfor man stal til det for
trkdie Gang. —- Siom meddelt valgte
man sprst Forpagtek Johansen paa;
Hntaldsholm der nægtede at tage’
msod Balget. Sau for nylig blev Kob«
mand Haufen valgt. Fortystnings
ibladei nnd-dein ille nogei om, him
Vidt han er bleven lasset-et af de III-si
siste Myndigthey eller han selv nirg
ter at smvdiage Valget.
Slegvig. — En Soldat dras
net ved Badning. Lsrdag den
16. Juli var 9. Kompagnl as det
bervckende Jnfanteriregiment til
Badning ved »Friheden«. Da Kom
I—
pagniet atter stod opstillet efter Ba
det, opdagede man, at der manglede
en Mand. Man gav sig strals til
at sage og fandt ogsaa snart den
savnede i Banden J to Timer for
søgte to MilitærlægetOplivningsfor
ing, men det var til ingen Nytte. Den
forulyttede maa have faaet et Slag:
tilfælde og er helt lydløft gaaet :il
Bunds, uden at hans 50 Kammeras
iek hat inckrtet noget. Liget førtes
til Lazarettet.
Vallum.— Jldløs i Staft
M ofe. Fredag den 15. Juli opftox
der Jld i Staft Mose. Jlden menes
at være opstaaet ved, at en Mand fia
Ballum, fom var der for at hente
Tom, shar last-et en brcendende Denks
ftit bott, da han hat tændt sin Pibe.
Det lylledes Ärbejdsmand M. Lau
ften, som arbejdede i Ncerheden, at
faa Jlden flulket, efter at der var
brændt 8—4 Læs Tom tilhørende
F. Rechnagel i Ballum.
Rødding. — Jldebrand i
Vimtrup. Ligesom Ssprøjten for
leden var kommen hjem fra Jldsg
bransden ved Hellet, lød vedTolvtiden
atter Brandhornet. Denne Gang vi
ste det sig at vaere Gaardejer Ehlerk
Gaard i Vimtrup, som stod i Lukr.
Jlden var opftaaet i Laden, da Fol
lene spifte til Middag. Manden var
fraværende paa Svinemarledet
sei's. Da »der var tilstræltelig Band-l
i en Mærgelgrav i Ncerhetden as
G,aarden lnlledes det at redde Stu
ehuset, uagtet det var sammenbygget
med Laderne. Desvcere og befynders
ligt nol, da det var midt paa Dagen,
da der var mange Foll hjemme paa
Gaatden, inldebrcenldte dog 9 Køer Un
noale szin. Liaeledes brændte det
indavlede Ho, 28 Las. En Karl blev
artesteret fotn misicenli for at have
foraarfaget Jlden, idet han slal have
røaet Ciaak i Laden. Eblers bar sit
Løsøre forsilret ved Zelskabet »Dan
marl«, men lider riaiianot et ikle n
lietndcliat Tab.
Ospgkl til nkdtatte Prifexf
Vi has modmget mange gobe billig
Bøger, lom ille er opfnrt i vnrt Kata
log. Jan-sinc- fcclges til neblnt Pris«
laalirnige Linan klaren Prisnfie et
nette, og Vnnerne ienbcs portofrit, til
Oclaqet er udsolgt, i den Orden, fon
Veitillinperne indløber. triv med
bei stimmen, inden d.; er for sent.
Vniierne lsicstillch efter Nummer.
LFM Tannmrt i Billcder af danike
Tigtere. 132 Sider i Omslag pcm
meast fint Pia-it m i fssiaqftild
1logave. Jndeltoldende det finefte
Ubvalg of Tinte, fkrwne af nasfteii
alle Tannmrls Digtere, hvori olle
de mere frexiitrcrdende Gepackt-inbr
der i Danmcirl befl)nges. Nedsai
fra 50c. til 25 Cents..
299. Den danite Ronebaads - Eis
pedition til Grønlands Øithit
Populært bestreven af G. Holir-.,
Aaptcijn i Fluchen, og V. Gurt-e
Premierløjtnant i Flaaden. 380
stote Sider i meget sinutt komme
tet Bind med Guldtryl. Til Tet
sten hører en Mængbe scerdcles fine
Billeder og et Kort over Grønland.
Nedsat fra 88.68 til 82.00.
300. Uvejrstider. En Stildring
fra Frimissionsegnene af Kaple
Brocken 200 Siber i Omllag. —
Nedsat fta 81,00 til 40c.
301. En Samling Vers af Chr.
Winther. 242 Sider i Omslag.
Nedsat fra 81,20 til 50c.
802. The Saming of the Shirer af
William Schatespearr. Med Glo
ser og Anmætlninger af A. Ste
wart, Mac Gregor, Selma S.
Kinney og H. C. Damm. Til Btug
ved Selvstudium, Prsivatundetvisi
ning og i Stoletnes højere Klas
ser. 182 Sider i Omslag. Neb
sat fra 80c til soc.
803. Macbeth af William Shates
speare. Med Gloser og Anmerk
ninger af Mr. A. Stewart, Mac
Gregor og Mrs. S. Kinney. Tit
Brug ved Selvstudium Privatun
detvisning og i Stolerncs hsjere
Klasser. 36 Sidek i Omslag.
Nedsat fra 60c til 20c.
304. Jørgen, Fortælling fta Wend
syssel af Kappel BøcleL 176 Si
der i Omslag. Nedsat fta 80c til
25c.
305. Brogede Blade, Digte af Ehr.
Winther. 352 Sider i Omslag.
Nedsat fta 81,60 til 50c.
306· Historikeren Vedel Simonsen.
En Literæthiftoriisl - Biografist
Stildring af Anton Anderer. 120
an. I. W
er den eneste standinavif
som gjør Behandling og
Sygdomme til specielt Fc
og dansle Patienter pag i
Private og ncr
Wm
foraarsagede af Ungdoms Utmfindigth
forfærdelige Folget-, saascim Stappels
retning, Nnres og Blærcftmdomme
omsorgsfuldt, billigt og i dvbcftc Tk
ukjendte as andre, licrværcudc Lægi
ngdommcn
uw
cn as os udginrt Vog tma M Ein
hoher-. Ægiesiaheh For-hold
mqu e Staao Zuavomme sg
sp- a cum-er mm Mand. St
entwer, com vom et Poftcort el
Dr. R. Rasender-: Co. 80 I
Eider i Omslag. Nedsat fra
7Jc til LIC.
Jst-T Blandede Tigte of Chr. Ri
chardi. 260 Stder i Lmslag.
Nedsat fra 81,40 til 40c.
EIN-A Kantater oq Digte af Chr
Nichcirdi. 124 Side! i Omslag.«
Nedsat fra Mc til 40c.
MO. Til Gen. Digte af Ebr. Win
tlter. 288 Sider i Omslag. Neb
fat fm 3120 ti« 50(.
TML John Vull og hans iLl Engel
fte Nutidssæder og Stilte of Moxl
T. Nell. 294 Sider i Omslag.
Nedfat fra SLLO til 40c.
JU. Stor Staabei fo: Jngenting.
romantifk Lnftspil i fem Alter of
William Sk)alefpcare. 123 Side:
i Omslaq. Nedsat fra 50c til 20c. ;
k312. Den Nordiste Kirles Grund-;
lækmelse cq førfte lldvilling of A·!
T. Jørqensen. 906 Sider og Til-:
las-g 111 Zider i Omslack Nedscw
fm IFMA til »Es-mo. H
END-. Søftende, Fortaslling af KaxH
Oel Voller- 271 Sider i Omslagj
Nedsat fra mc til Böc. i
T:1-l. zlttiddelalderens Magi of Wie-J
txsr Tftlidlicrsp Overfcit fra Svensl
med Fprfattermk Tilladclfe. 17I)"
Eizkr i Juckt-Hm zttcdsat fra Mc
th »Im-.
s:1."«. Zetterne i Dann-Hirt Ined fast-!
Lizi Densmi til berec- Vlfbiqelfer il
Lasten us den evaimeliftlutlierftcE
Mitte Ali H. N. Zwist-L SoqiieY
Ortst. —1-I« Biber i melnzw Neb
fat sm SICH-if- tii Slfifk
Dantle Luth. Endl. .Hoii«·k.
Bleir,Nebt.
Vogt Dem iok Katunlpcalvey com
indeholdek Kommt-,
mer«-m Avitsplv fltkett vilspkdatve Staatseinrier og
tdmcndmtsdelægge des help System. nanr del san
nuemd ieaueta Stundmderur. Sache-unt Artik
Ier biskde a drin bin-get unt-tagen elter Iotfkkitt Im
dont-ge Lager; M den Rade de vil Ums-»e- tt Gan e
vnke end de sod- Mriuinget, fom be malt vis kaum e
Inde. stells- Cuhkkb Cur-. tilde-tm as . J. Ehe-ten
« co» Inledm O» indes-other miet Kvitsp s, oq btuqt
founmdvortes Medium stritt tun direkte tma Blum
sg Clucihmderne. Rau- kijber stllHI Galan-h
cum aa ver km hu at an bea- Ir. Den hrugec
nun dort-I edimt Axt wickelt oledo, O» as F.
.s ums-s- co. Uebu- btnd kit.
Faan hoc spotteten hilf Ist Flotte-h
Zitrx«-Tilalcrik1« - -
W undisj IIIIJIIZIIIIIIIIIIL 1:'«III iLAITI IslI(’I,
LIIIIIkIIEsJI muri VIII-WIN- III III-anni
ZIIIIsI :siI-. IITIIII «,!::!kI m·v ! IilI.;1. VIII
ka mj -.H«I:«, ·-I.-.-:I- siw .Is’IIIs--:. IFIILII
Gomit-s us» III«I-II-I- II:.-II:.:I IIII2IIII«.«-:.. -
LTIXsIIIlIIIzIIII.I.-iI·-Ik:I-II««-III-IIEs«stIII7-1uIIHH
krummwa ««s:I.
H. JENSEN,
III-c UI();I-1uIIx.( sit-III Il IHIII1«. tun-I.
Ptmwcr
og Orglrtn
.IIIIII HIIII IIIIII Ruh-:
IIIIIg III m gIIIIIs La
lIISIIIIJ III sIIIqIIzIsIIde
VIIIII IIII "LEI-IIIIIIII15:
VIUIIIII DII IIIIIII skul
IIIIdkz III IIIIHstII lIIII
bcbIc LIIsIanclIrI m
IIIbIIdIH Col-II IIIIaI
Te IkI"IoI-I, bund Te
oIII"!I-I«,
PIIIIIO sur-I LIgeL
HE
NORTH WESTEKN
MUSIC HAVE
Csrl Raugland. Mgr
III-s IZLU XII-»Hast AYAU
NIIII)--;Ip«li.·i. Mit-II
shonhandin
20 Lessons.
F Förste Loktie fri
Absolut den mestfuldstændige og
mest tidssvarende Methode.
Plads garanteres.
Alle Lsktloss pr. Post.
lagen Maus-lage- l mutet Akbelile.
lagen Vsnskelisheder. Altlng let 03 mesIISHSL
Anbekalet as ledcnde
skolemænch ledende Nyhedsblade
samt sk Tusindek at Gnduanter hersta.
Adresse-:
Depsriment «
compaign of Education.
III Towasend hlchh »
NEW YORK.
"WW"W"W"NWWW
II sksllcunsvckp Sinn et hlrx ne- lItL lIIte
ils-III iukluto NIIIIIIUL l-.-Ivi(1-Ie-. It j- k- H
tlen esse-te i Amerika- sum sum III-Unent
Døvhed »- Øresusning.
Nin Methode knn bruges i lljommcst o
not-It De denkt-her Den-ei Tusk- lIlky html Je
Imdoksoso Summe »s- Sige mln Ipprtgtige
DIE-Uns Ins-sechs øIeEIcI INII(,
Izs W. Ins str. - NEW VOLK
»——
Be Lægeanstalt i Amerik-.
kur af tronifke og privaU
g og brcvvexler med notjæ
sercs egct Sprog.
vose Sngdomme
WMO
scr, unatutligc Vancr mcd alle deres
e, Tab af Livskraft, ustikkct til For
,svag Nny o. s v, behandleg lnutigy
Ushcd med sikre og ufeilbarlige Midlcy
W. Midicincr scndcs over-alt
s Raadgiver,
»Im
sr tunlunkrslck Livkis Ocmmkligs
kt wette-n Mond og spinde,
set-es Ist u- ow» og but-cha
uka mi fotfeglel Lmstcm tu
ier i Brev sonder sin Adresse tit
deatborn St» D 9, Ehieago
Pos- ssls sy
-;- LET« Au
· z---,,«, - WIsS
DIIElcTIONs FOR Isc
Wisse-Ethik around in the waret-.
XI
WHHT-s-.-5s-.gssxk-css.iickx gewiss-»W
LUTHER COLLEGE,
Racine, Wis.
anlmeg den ch September-. Ti.111sk Ghifolen
At--1(li-Inj(s· N»1«1nzc1—(’ollc,sms- Musik-ess
(’»urs·«. — Udnmstkct Undcwtciningi T anst,
Tusk,t«·1thclft, rinnt, NmiL
s3t1tvcslc1«.åatnlnq.
(’. ll..11«IN-«1«JN.
l-n(h(«.1’(’·)llegc. Rache-. Wis
s ·-«.'—«-"««-’-’.'--p’1«-«).'«·-Y—7’1’- sk
».s« J« « ·» .
O -.’ -"«’ sk s«.· -
»in
( A, « ( " ’- ·
NEW WORLD’5 FAlR
sPEclAL
Algang lra Omalm Kl. 5.30 Form.
Ankomst til st. Louis ch- 8.30 Elim.
l« Dinges Sinn-Lust i Kansas
("11)"««.-jv--»l);uu!ss fi«ss111(41ill);tgc.
For K«r1 -);(-,1«i111(-1;il-c1etc..—kriv
til
T( UT lll’(;Hl·JS, T. P. Agcnk
T. 1·«. m )1)ls’1x"l«LY. P. a- T -x7.x«711t.
s. I«J. Ost-nist· ch:ns(ll)t.inz.z«1:18.
tIJlAlle NlTlL
f-fffssssf««fsss-sssvf«s«fs-’sf
4«.44.4..4 « « « « « Ast-J
WABASH R. R
NEW
WORLD’s FAIRTRAINS
D A l L Y
rksnil slsswn
«l.·- Ä M. -"-:’l« l«.)l« l«v. »Hu-hu
»O ÄJL « :l-s l'.,«l. l.x«. ("--I:«(-i:llls1ll«s
tsc- l'. Jl. Txm ,X.Il. Ars«.U"·srl(l·«-sl«’nsrsmljcm
III-Il. TLIFIAQIHXUC St.l««ui—
ten-l np
Unmlm .-!rr.-:'.««l’,)l. ts:·s)l'·)l.
t,«»1ns(·illslnll-t Arn-WI- X,.Tl. -:l—"- EN
U"(prltl«sl«·nirstutiutt lAU —. J l'. Il. leJ «X.Dl.
st» t.«ui—- l,v« 7::;« t».)1. is:tI-A.)t.
Their Unn- u ilh »Hu-r links-.
·lsnsc- 20UI. now lriliu sen-im- wjll be
tsslimlisluscl hehre-sit N1.I.()ujs mal Fittss
l«n·g. l’it. uml (’lii(-ktzxt) inul Plttsburg
over Uns WAlUdll li. li.
Tlns Wahn-h latnijs all l«ass(sn,s..s(-rs at
mnl (-ln-(-ks link-Hugo tu its mvn stiitjnn
at Inuin isntnusus »l· Wurl(l’s Falk
gr(-1111(18. Think wlmtllsis Iwuns:q11ick
ti111«,(-xlc«« csius sem- SUVHLIUUl iuloljglw
kul trjp und »von un- nut all tin-J out
lmforeisnlisring the- lcxpusitjim-grunnds.
All A Muts Hm mutt- ynn via the Wu
lpash li. Il. l«’»1·lusuutjsnlWulst-H lsitir
soldek iunl all infonnmiun zul(ln-Ss,
HÅRRY E. MOORES.
U-. A. l'. 1). WML li. li» Hinab-L Nitle
-1-l-—1
»san«-w TI- sum
TAKE THE WAIAOII
Zwme
THE ONLY UIIS
nie wohn-s Ists
UAII IITIAICI
HARKY E· MOOKE5.
fis-»zum Poss. Dept..0mshs- Neb
cum-w uns-Eos
Inst-III- IDE
stok krisaecksættelso Ida Man Billottor.
Til MIIM Illlll s20«00
Its lWllWl lllll s 1 8,00
Tltlen It telie hllll t. IM- bskss slllsttsk
W Ins den Ist-ils psslldsflgs can-tu Unless.
set viderc oplysvlngek beuvend Dem til vote
Lokal Agemer eller
I.6.Wtil1lsss, Ists-. set-vom s- Isnctolph, edlen-.
-s' THE -«
Äszxi l Special lleilacetl
--»»- Excarsioa llates
vil blive gældende km alle Punkte-r pas
Chicago G Nortlkwestern .lernl)ane for
nedennmvntts ’l’jlt·selde:
sa11l«’1-:111csis(sn, 5.—9. Sept. Triennial
Cunclave Knjglits ’l’enlplar.
San l«’riin(3jscn. lSO.-—25. septsp sovers
ejgn Grund Lodge l. (). (). F.
l)enver, Fuhr-Ida Sprincs and Poet-w
Snmmer lijcnrsjuns .Inne lst to Sept.
.'3«, Mu. lletnrn ljmjts Oel. 31. 817.50
and 818.5» from Blau-, Nebr.
HOgdesn and satt Lake-sung dates and
! lnijts Sssdlä
Blacslc llills Punkte-same dates und
; l: ists 81i3.t«1()818.40.
l
st Paul, lndntn or Huperior—sazne
» date-s and litnjts 812.35:U:(1816..'k5.
lCliicag0—s-nne dates and limits 820.00.
Yjast Lunis with 10 daystopover
one way 25.W.
For nænnesnk Oplysnjng angaaende
Prisely Salgsdmo etc. for nævnte
og andre lefmlde lienvende man til
Chiciigo de XoktJVesterns A Senkt-in
Excursion Rates to st. Paul,
Minneapolis, Duluth, and the
Lake Resorts in Iowa, Min
nesota and Northem Wis.
via Northlvestern Line (laily. Tickets
limited to return nntil Oct. Bl. 1904.
Special Tour-ist Rates.
Ver-v low t« Neuster Rinsnrts in the
North hold clailx — als-so speciitl dates
July H tu lstli nnd August O to Ilth,
fnsgcirillslsx ljnxils —-- cilll m« writc for
Pnt·ticnlnr.s. A.L.(;0()1)RICII.
llli1i1«. Nclm TM. Agl.
Special Low Rates to Boston.
l Account (l. A. R. Kommissian
Aug-. 14 19.
Mc unsi- si illjs l---»:!«(- lllisxlssssisnl ls ex
susptezsldkllps losxull (sl"ll1«.s lud Nilus tu
lluxluli inul 1«-lnl«lv. xxlslosls Null l«- lll
tstltW l·«1«««l.:11«(«--.(«-1·-« Hss lE;«- Nonlp
letsrn l«";:s.: l":·(-1nislll-islxi'« usw-I :1n(l
Ni)1«ll1ms—l.
"l’l«- prinwnl ni(lj(«.«lli(nH zi«jnl l« it
html-t- ntuemlinnscs thun sit any Nil-unm
nnsnt 1lmt llas lusm l«l·l lspr Hisnknl
years nd lllwcA lmx mlpsis:«l(s1·-ln(«.x(«(«l
lcsnt ()111-»:·lnixile l« x isll Illi- ntuunlnins
unfl st-;islisn-(s nein-nd tsl tllts um«-II
Mute-«
Hiernl tllrsinuls Mc· inTsnlennsnls
will lm pism ltlHl truin u lara-s nmulnsr
««s pulth un llns Nurllimsslism l«jn(-.
(’0«n(-(-ljim ig ums-— xisk lillilsslxzu nilll
:1ll(-.«l.«l·-rnl1n(—s. ls·nll Iksliprlnstllulmsm
lns H«(«tu«s«(l lnsns 1lns nisurspsl ji«-Rot
sagt-Hi ist« llns («lij(-·(;.s« A Nuislll Wtssllsrn
llx".
Vls
Round Trip Rates from 0maha.
Tickets to Pol-Its below on ssle June lst to
scpt. 30th Retukn limit Oct. Jl.
(’hl(««20. lll. ............ 82000
Knien-Im lll·, (vj-1· St. Lunis
»m- was-) ................. 25.50
st. lDenn-Minnisilpnlls ....... 12.5U
llnlntlpsuknsrlur ............ l·l.5ll
Wunslsvlllts Hlmllsnn l«ul(o). lt).;')»
Splkll Lukts tUkulij ....... LWZ
«« ist«-km hakt-. lu .......... . . .. 6.85
Alexaniltsiu. )ljnn ........ .. 15.25
» (’lnu"lev()ix, Jll(-l1.. ......... 131.0l,I
llices hakt-. Wis. 15.U0
Walkcr, Minn. ............ , 17.l0
(’()1-r(-sns«)n(lin;xly luw Pan-s to
many pulnts jn Minan Michigan-.
Wis(«·)nsln. Kllnmsst)ta, tkanuda
und lcztstorn unil Scintlteaistern ci
li-.-.s. «
llnnnssm k«-rs’ rules tu junan jn
Not-kl- iunl N(v1-tll«mssl « ntl suntll
und Muth-netzt Un siile the lirkit
and tlllnl «l’n(«s(l-t)"s.
(’-sr(kult, tout-s vlu the Lrent lnlcesk
stemnpr 1«es·-rvittl()ns made in ad
Wink-e
Very luw mit-S to the lishinjz .
anll lsnntinxx resorts of Minnesota
und Miclnzxiuk —- oc ljuokleL
Let me know w leise von are go
ing and l will (-l10(-.rfnll»v give you
full lnl·m·nmti0n rtsgurtling rate-S.
mutet-, (-(nnmcti0ns, lmttsl act-som
0(l«l.lnns ·-t(:. ( all on or www-.
V. H. Brill, Dist. Pass.Ägt.
HUL Parnmn st» lll. Cont. ll. ll..
Ums-lus, Nebr.