Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, June 24, 1904, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    MM Uhu-missbe III-fle- tsc. s. III-Mk No. 5-6 C
7MMMMMSUKIO0.0FMMMU Wes-It It vol-s se
oeste Mk Potdttltlastt
AT MMW SK MVT NEUG
Uåea l mit-dot- sssde at wmwstjkkm VMM eUkk s
Ost- tk Its-Haku ds- vi DUPWMUWPWO
Sepmtnv M Of Uelbgwigm Orte- In s( besticht-sen
G- IIL Pers-u Akt-is eitel Kttsil · M
M Fwiiedripgek »F Potdele M ’. I.
Ums at ved in hob-lu. s. Is- dsbueo Mk sor
mcs VWIMIU M IICWM
M Magie-Frost also pas Ums-den M Lob « .01U.
w- Wlbcs tts toll-DE Mk IDM ts.
Osq Its-they unt-. II- M Im , th M
Os.h-.Mssb. Gold-Ia MAX-vom
zool-out set-Ia soeban Co» seist-II Ists-. It
Dk. POWEIL V-S. . » . 20 An- Ekfaking
Ttl lnclgmdning
af HESTE, KVÆG o. s. v.
CARANTERET
at heldrede Benspzk,»Ringbone"-...Nav:11151r HTO was-» -’, —·«. »s:"d(:one"
»cukbs«..,cup1)cd Hc)ck". ..sh-e BER« ." ; Ep-· "".- ask-I i·u.«—«'. ?««k·-"T’I ""
formjtu og l·(1v:k·kzt. hovne Kodas og Tisu—·—.;«: . For rus: Is.:,; -,,: lä(:-.-r31:.Z-»,I
If Hvkte ug Skuldek, al slags Halten. ..d·wccnk;)s « US 1(«.1,s’!aks;-che (- —«. v.
Je « pris 50 Levis kri; Zwei-eh -·«s Je
Andtlsliasek es stetem-un
T. C. cis-thin. Fine stock AucttuneeL Noth-. M. l. Einsied, Pejigrkkj Stuck f» spr· B-.’v 1 s I
J. christssney« Tmmn Hszkse Steedoh Ernen- chakses Wenn-L Seuch- ksrher Gent-v-. Neb.
s E. cuzfokcx V« S» ·, d. lnspr., siiuth Grund-. W. W. Cum-tunv Huvse Ovid-net Ehe-net Neb
Joseph War-»Im English and Fresnch Hat-e lmpmsteh Linn-in
Skrjv til
J. Ipower Compang OmalU
Nievn dette BlacL
« Sommer Residenser
ior 1904.
1)et er slet ikke for tidljgt at lzkgge Plane-r for
Dei-es sommerferie. Der vil hjkclpe Dem he
tydeljgt,om De har ved Haandrn nagte smaa
Pamiletter, udgivne af
F chicago, Milwaukee F- st. Paul
E lernbano co.
· Residenser ved lndsøer og andre ledig-e Sum
mekboligek i MichiganAVisconsim)Ii-111cs«ta,
Illinois og Iowa beskkives i didsc l«amf1e-tts-r.
Disse- smaabøger. det- ogsaa giver Oplysnini
get om Billetptis. Kostpenge. Jembaneroute
ogTogtjeneSte, Sendes f()r6cents ijimærken
E F. A. NAsH, 1524 kam-m Straf-,
i besser-l Wut-m Ase-M ON AH A
l
« » m »k; pp-»««T. z» »;,F,ÆZ
solt-s cost-tu II..I. 20 Josu- rk.. III rot-.
Sælges i Danish Luth. Publ. Dense, Weit-, Nebr
Usltommen setz-—
Mod Strømmen.
I. c. heuch. siehe-.
Dame forttialige Bog, der med enestaaende Grundighed, Klarhed og Alvot
behandlet vor Tids mest bkændende kjrkelige SppkgdmaaL Rytationalismem ub
its et sgte luthetst Standpunkt, bsr absolut laseg as enhvet troeude Mund og
spinde. ,
Fotsotteken sttivet selp i sit Forsch: »Jeg hat strevet for Ieuishedem itke
for Theologeme ellet ketteke for Theologekne tun, for saa vidt vgsaa de heter med
til Menigheden«.
»Mpd Stummen« et bett i folgende AfsniU Religion og Kristendomz Moral
og Livi Gub; Den nye Forsyndelfe, Korsets Ltdz Jesus of Nazaret; Trer og
Bibelktitiken; Sptebt Fægtniug.
Den toteliggeude nye Ubgave er tkykt pas godt Papit meb smutte og tydelige
danste Typey iudeholdet 226 OktavfideL Gebt indbunden. pg. .1«00«
Svau
As I. c. heut-. III-Ins
En Imiættelfe as Mich Strsmmen«. Jndbunden lig »Mov Stremmen.«
III-l- 06 Gent-.
DANISH Ulka PUBL. HOUsE,
txt-Atte, Mk.
Danmarh.
Det kitkelige Udvalg.
Dei tirtelige Udvaigs Summen
ttckden højtideligboldtes den Bl. Mnj
med en Gudstjenefte i Helligaands
litten, der var fnldt af en taltigFor
famling. As Kongefamliliens Med
lemmet overvckrede Kronpkinsregem
ten, Rronprinfesfem Prinserne Val:
denmr og Harald samt Prinfesöserne
Lllexandra, Tkmm cg Carl End-stic
nesien.
Endvidere hnode Kultusministeten
givet Mode. .
Man sang iørft Salmen »Wind
over Annder« og »Von Jerusalems
det nn«, hvorvga Formanden for det
tirtelige 11doalg, Viftop Nordam,
besten Præditcstolen.
Biftop Rokdam talte over erene
fra Peterg 1. Bkev fokn Tetst: Lg
ootder felo fom levende Stem, op
bnggede til at dotde et aandeligt
Hug, til et helligt Præftedomme, at
frembære aandelige Lite, velbehage
lige for Gnd ved Jesus Ktiftus.
Bisse-n Nordam fremlicedede der
efter, at der hos mange Menneflet
Var en Tilbojeligbed til Stede til nt
fette de mennestelige og Udvortes
Bud højest. Men merens de vel
tunde lontrolleres, om risse added
fes Bud blev overholdte, faa tunde
ret forblioe ftjult, om man virtelig
vifie Lndighed mod Herren. Man var
ogfaa tilbøjelsig til at fastfætte ndre
Kendetegn paa at være en fand Kri
iten. Dette var imidlettid en fatlig
Zag. Kun Herren tendte sine. Dei
rilde føte til Fotdckrvelie at opftille
og faftholde saadanne ydte Lende
mxtten det dar at Vise Mistillid til
Herren. At holde Mandtal paa den
ne Bis vilde tun fote til Ulytle —
det maatte man holde sig for Øje
under de Fothandkinget, sont tote
stod, og book det gjaldt otn at bio
fsre en Ordning. der var gunstig for
Foltelitten og lunde gste den til et
godt Hjemfted for Herren-s Mang
heb.
De to betydeligstsx Spotgsmaat,
sont vilde komme til at foteligge
under det tittelige Udvalgs Arbede
rat forst og fremmest Tilvejebtingel
sen as en saadan Forfatning for
Foltetitten, at denne uafhcengig uf
vetdssig Magt tunde behandle sine
egne Anliggender, og bereitet
Spotgsmaalet om Ptoeftetnes Kal
delsesmaadr. kUndee Randflagniw
gen sont disfe Spotgsmaalö Ord
ning nmatte man baabe, at der tun
vilde vise sig Villie til at tjene
Herren, og at Pattihensyn moatte
viere Raadslagningekne fremmed.
Gudstjenesten stuttede efter Bistop
Rstdams Tale, som den var be
gyndt, med Salmesang.
II- I- ss l
J de indtil S. Maj forlobne MI
kset hat Ukvalget delg været bestcefti-;
get med Forhansdlingen of en Form-J
ningsotden, rels foretaget 1. Be-«
handfsjng as Spstgsmaalene om Ad
gang til Nndelfe af Nadvervinen i
Særkalke og om Oprettelfe of et nm
Bifpeembedr. J begge disse Sagec
er der nu nedfat Underudvalg.
J Underudvalget om Sætkalle
valgteg Sognepmst Vol-sev, Guard
ejet Knud Jensen, Bisiov Poulse;:,
Provst Zeuthen og Professor Westen
gaatv. Dette Underudvalg hat
valgt Provst Zeuthen til Fotmand.
J Underudvalget om et nyt Bism
embede insbvalgteö Lehnsgteve Hol
fiein-Holsteinbotg, Valgmenägheds
præst Lan-sen, Mstop Poulsen, Ge
heimekvnfetenfyraaid, Lehndbaton
Needtz-T«hott og Provst Tsobiesem
Baron Reedtz Thvit er valgt til
Fokmand.
c. F. U. M.
60 Aars Indus-um«
Den S. Junsi var det 60 Aar siden,
Englandeten Geotge Williams stif
tede den fstste »Young men’s chri
stian asfvciation« CKristelig For
ening for unge Mand) i London
J de 60 Aar, sitt-ver »M. ngl.«,
hat denne Bevcgelfe saaet Guds Bel
signselse til at naa ftem over hele Ver
den. Der sindes spenden i den pro
teptsantiste Kristenhed Afdelinger qf
»den ä Katolicismens Vierte, og Deo-«
ningelandene —- i Sydafrila — i
Australien —- paa Sydhavsteme, i;
W, Mira og Japan. Og desl
omstridte Korea hat nys faaet en i
i— f l
-
Hovedstaden Spul. Bevægelsen, der
ogsaa herhjemme har faaet en rig
Udvitling, har overalt, book den er
naaet ken, virtei til mægtig Oprejs
nina af den mandlige Ungdvm —- eg
Milliener asf Mesdlemmer vil vcere
med til at bringe Herren Tal for
kenne Bevcegelsr. Utallige sinbder
»—— inennesielig set — den« at de i
en tidlig Alls-er fandt Frelien i den
Heere Kriftuiä
Ten levende Meninbed i Tanmatl
er med blandt dem. rer ogiaa sen
det en benlig tatlende Tanle til den
endnu levende Stifter, den »unge«
Oldink1, George Willianis.
s
Smaanyt
Nnt I.liisfionsl)us. J for
rige Une, sltivet »Kr· ngU af LI.
Juni, blev Korset og Kranien bejit
orer bei nye JJiiLJsionShus i Lille
borg.
Tet ligger naa en Hiernepladg i
Breng Centrum eg er 35 Alen langt,
17 Allen bredt og BE Alen fra Gulv
til Luft. Ter vil blive Seidsdepladi
ser teil 5——600 Mennesier. Gaverne
et inditrømmede san rigeligt, at der
lan tiliiødes Jndre-Æssivn fuld
sicrndig gekldfrit nu til Efieraarei.
Grundlovsmodet i Eim
borg den 5. Juni for Jndre Mis
sion og ,,de unges Sag« havde, eiter
hvav der slrives, samlet 5—60(10
Mennesier. der fyldte de meegtige
Esksovbalter til Trckngsei.
E Kl. 12 aabnedes Modet as Missio
ncer Meustgaard, og Kl. 2 talte Pa
ftoe A. Schatt, Kjbenshavm over
erene: »Rig li Gud«.
Fel. 42, talte Hpjstolefotstandcr
David-im Haslev, om Josva, hvis
Liv og Gernsing han anvendte ann
deligt paa de tilstedevckrende.
Død under Grundlovs.
festen. Under Grunsdlovsfesten i
Sæby ftete der et hejit uhyggeligt
Dødsfam
Formanden for Byenis liberale
Forening, Urnmger A. C. Brun, san
oppe i Lystanlæget og horte paa
Grundlovstalerne. Da blev han med
et daarlig, greb for sig med Hern
detne og udbrt«d: »Na der jeg.« Blo
det sttsmmede ud as Nase og Mund
paa hom, og han segnede bevidstlos
em.
Distrittslcegen, sont var i Neuhe
den, blev strals tli«llaldt, og der blev
sendt Bud til Bruns Hjem med Med
delelse om den sprgelige Nyhed. For
Lcegen var der imidlertid intet ut
gere, vg en halv Time efter var Pa
tienten afgaaet ved Dsden
Disdsfaldei har, striver »Aalborg
Stiftst.«, vatt ftot Opsigt i Byen.
Btun var en as de mest agtede og
ansete Botgete og havsde haft flete
Tillidshverv. Han var sauledes i
fm Tid Formand for Byens Verand
veeiketforening, og det ftyldes nann
lig hans vsitksomme Atbejde, at man
sit kejft en tetnist Stole.
Den afdsde blev gth 60 Aar gl.
Et Leve for Ministeriet
E struxk Ved Wen-sites Grum
lovsfnft H Aarhus, lyvot del ifplge
»Auch. Stiftst.« gil ret ledsomme
ligt til, faltes dset fom en befrienbe
Adfpredelse, do en afTaletne, Lands
tingsmanv Sprensen-Egaa, i Di
strattion stuttede fm Tale for Rege
ringen med et Leve for — Ministe
riet Estruxx —- Del var gaaet saa
ltckgt og tryktel for ham at faa sin
Tale aflevetej, og ille et eneste Her
hat-de opmuntret hum. Han styndte
sig da at blive fæedig og satte i den
Anledning Tonen nsogle Gradee til
Vejts for tilsxdst med stækl Rsst at
udtaabe: Ja, law os taabe et traf
tigt Hutta for Minisietiei — Estkup!
En 8——4 Sckykler havde belavet sig
paa Hutkaraalz og det kom ogfacu
men den svrige Fotfamling var
ganste fort-irren »Spisdsetne« saa i
Jotden, og SIrensen-Egaa selv saa
ganste ulyllellg uv, men han sagde
ille nogei.
Udttcedelfr. Dei meddele3,
at ht. Spwglcter Axel heutihy af
Ost-easy som hidlil hat virket sum
Poe-ff i FtikitleiSamfundet, «De
sotenede ev.·luth. Frimenigheder i
Danmarl«, nu et treu-di tilbage fta
ldenne Stilling og dermed samtidigt
Jud as nævnte Saatqu for alter at
Hslutte sig til Felle-dickem
- Danmatls Brugsfon
Hentmger. Fellesfoeeningen for
L , , f l
Dantnarks Brugsfokeninger afholdt
ifolge R. B. den 8. ds. en as 7—800
Mehle-innrer besøgt Generalforsams
linn i »ans Forsamlingshus i
Odense. Hsjelteretssagføret Svend
Onggbro dirigjzredr. Formanidem
Seoerin Jotgenfem aflagde Berei
ning. Lmscetningen var rotfet fra
4 Mill. Kr. i 1896 til 19,765,000
Kr. i 1903, Netteoudbyttet fra 107,J
Um Kr. tu 791,000 Kr. Der var i
re R Aar flet en famlet meætninq
as 87 Mill. Kr. Formanden omtalte
endvitsere Virtsvmheden idet for
løbne Aar. Der var ovfokt to nne
Brig-ringen en i Kolding sog en i Aar
lmL, og Omsætnittgen bar-de paa
allermrdader været i stætt Stigning.
J -in«devcktende Aar vor der i
Lnnkilsy tobt 13 Thr. Land, hvorpaa
der nu sittlde opføres Bngninger, on
i The-nie Var der tobt to Efendommc
vaa Wortes-lade for en famlet Kobe
sum af 121,«·»"s0 Kr. Revrcksentants
shbet harre vedtaqet at danne en
Agsllmncefond mer- Tab i Matten
ved Sei-reiten
Der var nu 915 Foteninger imod
5310 i 1896.
Fort-den de lovmcrssiae lldbetalin.
ger: Rsente of Vlndelstapital og Re
servefond, ialt 49,0m Kr» vedtoges
del at udbetale 415,000 Kr. til Divi
Dendelontcen oq 207,000 Kr. til Re
fervefond, samt at afdrage paa Eim
dommene 80,000 Kr. Til Prisfaldsss
tontcsen overføres 85,000 Kr. og til
Asfurancefonden 5000 Ar.
Fabritscrbejdernes Ulobytte an
dtager ca. 1600 Kr» og 24,000 Kr.
ovetføres tiil næfte Regnflab. For
Imuen udgør nu ialt 1,332,000 Kr.
Revisorerne genvalgtes. Dei dedic
ges at bemnndige Besten-elfen og Re
prassentantsiabet til at tsbe eller an
lckgge Fobritter for Tilvittning as
Sæbe og Reb, hvot og naar det fin
wes beteiligt. Endvidete vedtsogez
forftellige Lovcendringer.
Det vedtoges at hol-de nicktste Ams
msøde i Aathus·
Jld i et Tug. Da Aftentoget
8,45 fra Fredekicia fotleden naaede
Ejby Statiom slvg lwie Flamme-: ud
af en af Vognene. Vognen, der ifslge
R. B. var ladet med Mult- fes
Vejle til Odense fiktes ind paa et
Sidespor. Fsrit ved Mit-nat flatte
des Jlden, eftet at hele Ladningen
var opbecendt.
Tilstaaet Jldspaasæt
telse. Vesb et afholdt Fothsr i
Anlevning as Braun-en i Btedsmkx
ved hvilten Fistehandlee Jensens has
nevbteendte ,tilstvd ifslge R. B. cn
14-aarig Dreng at have paasat Jl
den as Lyst til at se det beende.
Dsd af Sult. Den 7. ds.
fanth Politiet en gammel Mund lia
gende syg og bevidstlvs i et Slut i
Jægersbokggade 9, Kybenhavn Det!
beugte hcnn til Kommunehofpitak.1,
men all-: wird-e Forssg Im at foas
hatn taldt tilLive mislyktedes gonkleJ
saa stcerit novbtth var han as Kulte
og Sult.
Degen efter dode det gamle Mai-T
nesir. Jngen aner, hvem han et.
Ned ad Butte. Blandt be at
refierede Vetters Tom den 8. dg. stod
for Rette-is Solmnle i Kspbenshaom
befandt sig en gatnmel Arsbejdscnand
Wirths. Det et tkist at bemerke,l
han et nemlig en as de gamle Bete-l
taner fta 48-Krigen og udmættede
sig under Stormen paa Tal-bestand
sen, saa han bagefter sit Donne-:
Magst-user Ellen bukde Samfun-»
det itke bedte sorge for sine Bete-;
rann-, end at de stulde winges tilf
Tiggeki, skkivkk »m. Dght.«
l
Modbydehig Bsillebe-.
dtift. En mete end almiwdeligs
Naahed er, forteller »Ringst. Fltt.«,4
fort-den Nat begaaet i Tybjerg, ideh
nogle Personer hat mishandlet Gdt ;
Niels Hansens Heste med KnvstiL J
den ene Hefts Bringe kaltes endog 130»
Knivstit Positiet ledet nu efter dei
freette Vol-Menaan
Skotsle Landmænd paa
Besssg i Danmart. Ei ststre
Selstab af stotfte Landmeknd og
sandbrugsinterepsetede Vilde isplge
Telegkam til N. B. fra London i
Dagene omkting den 18. Juni an
ksomme til Mnhavn for ved en
Reise i Dianmiatt at gyee sig bekendt
med det danste Landbrugx Deltagetne
er hovedsagelig Were, Land
brttgsleetere, Fotwgtere og Gamb
ejete; fertig ncevnes Sckt Arthur
i . . " ·
Islbagogsver synot
Exil-s et end-genagt suadpuskt
«Actlns." en stoksrtet Optimum-. set
hell-redet alle Me- og Mensygclonk
me mit-a Opskstloa ellek Medicina-.
lkn rislumlerlm Opduxclnk or Linn .U Hiqu
sktihsmsmicn ok- U iiitnlcr tsenkst Prof U. c,
XVIII-n. Ilnn lmr Atti-lot et Misldcl fis-L)-·t-k1k
sum ·’Aerinu". ück heim-curi- ulls svzgil smme
i Ojnents u« wusmz Him
sum lslinclhkth sss .Inu!s
teil l«i(ls," stsrr »Hu-nd
tc Hirn-. l)uH-.(«-I. » It, v..
Imin lipcrutiun t-!lk r Mo
fliehn-IS lnst er s-! Eim
p(-lt Apparat. Ic si-- sc the
Auf-m Puck-et h «-k»«s,
npsvul chsn Iun l Hirn
let-ne helf-kecke sie Nslv ihres- kgms Hu-« . De
sltkes nhms nvcrsiibslip sm· de sl«kkt- «
lsjniigc Mesthmler,(1«s1« «.--.-iktiget·rg:«t t« ·
0rriihrmsr, mrn nisttsclkummc sumtiijm r
tultlsuunligukrnris kurz .
Oliv-II W.(,’.6»»cIMI-s.Moll-It-. staut- Ists-stor. Hm
ask-um »Nicht-» Usslsln . tl «Ae-tlns«’ Osr ·n If kr
T1-I--t-1----- mai-»liqu stund-lieh Ist-a »so-i-- Ist
ijs lrs »- »Der-Umk«
bit t-'. W.Askvom1.spklnssioli1.III-» unt-a- -«. Ucc
til-s-"lsowmjs10 hun tot Ums-G hsn tm st» Mk u ;
I Ast.
Ir. 4.1» Ums-s Pan-h N. Y.· sitt-on · A vix-« km
Vorm-! Hist km Impeskeritw AJIIG Jos- Iyo we ists
mit-n hrlllsn srsb Ast- »sama«-«
Ihmer Baker« Wes-t- l’-rt, Ptllthklnsr qu nis
vskret Isllnthhsvde Icsk ist« liruct Pum- «
lZn Crl fremmkentles Burgen- lmr msszsmiw
set et Roms-kan "Th(- New Y»rk H l.«-«-»1»I.«
Bleclkic Ass«cjuu-m" nks de lmr L «t III-n
Methode en Ins gruntlis Pan-c zum -..snsirks1e
us Tilsirltlen der »Hier-sichs sur ulelU - Etlic
osz Immslnse sit de nu knn sorvjkre »H. ji«-»ne
d(«l·(-. «Actinn" sen-leg portnsrit pius Esponz
lhsiw De ril kumme sollt-r sen-k- ldwcs N « cl
Ikr Ailslnsue tll the New York « 1,-.»-!«ss
stctric Ästwmhtunth I)(-I-t. EIN II, »Ist U·;1L
nuk st» Ramm- ciU-, Mis» vil ldc szn »Hast
kritpen wer-sinnst Is«-z—1-mk aus«-« -1 »«.
tie- nn Un- Ezse antl un ldismaks in («-i-.--k,-1»«
sog ldc kim were fis pas-. at ltcrm :-«.n »k
lofelse v« All-agenvas Urm, sclv om sukm
mai-ge Lust-r her leitet dekl. I
Campbetl Orde, Sir Lenkt-an- Lvell
og Puofiessor Wright fh Bett-tr
lands Landsbohpjsiolr. .L-:nfs·-..-n
med Besøget er indgaaentde at stucere
Aartagerne til bet danste Lortobrugz
belsdige Stilling for om muligt J
anvende be danfte Metoder i Stor
land.
L
S
En Heft vrcrbt as Bie»
En Heft, tilkyprende Chr. Jacadsen i
Lunsly rev sig sisplge »Skive Fltbi.'
forleden los fra sit ijr kg væktede
under sin Vandring et Bist-Ide, der
stod i Martsiellet, men sorn tjlhprte
Naboen. Bierne blev rasende over
den ublide Medfart, overfatbt Hestett
og tilredte »den fauledes mers Erst pas
Hoveid cg Hals-, at Dyret dødc alle
rede ester ca. 3 Timers Fort-b.
Heften var et entbre, men dyqtigt
Dnr, som dens Ejer holdt fcertig me
get af. Men ban bar en sto: danst
Hund, som mutigt sprgede man
mere over Heftens M. Da vet
dræbte Dyr nernlig blev gravet neb.
fordi Kødet var forgiftet, satte Hun
den sig ved Graden og vilde stet itte
forlade denne.
Sprunget at Tvget. Es
Tsmretfvend, der for Ttoen arbejver
i Krt.-Eflilftrup, reiste fvrleden mes
Tsoget til Tjllpfe rg var da ssa uhels
vig, at Hatten blæste as hatt-« Den
vitsde han nsdig mtste, og noget em
taaget, som han var, sprang han as
fra den bagerste Vogns Platform os
styrtede derved bagiæwds ned over
Sttnnerm men hrldigvis bag vep
Toget.
Begivenheden var imivlerttv bei
metrtet asf nvgle Passagerer, og ej
ter Antomsten til Toll-se senotes i
Folge »Benstkes FUle nogle Baue
folt med et Lototnotiv og en Vogt
ud for at opspge den forulyttedr.
Han fanidtes da i Grsften ved Side
af Sporen en Del forsiaaet.
Hatten hat-de han itte faaet fat i.
Handel med unge THan
Ved sjerve Kriminalkammet behand
lts i denne Tid en Sag, der angaat
Fotbrydelset, der lomtnet næt ov til
Bcgttbet Miit-behandel. Eftet An
meldelst fta et Pak- unge Piger hat
Politiet anholdt en 32-aatig Koinde
ved Navn Hansigne Rielsen, sont i et
Aatstid hat dtevet den Ttasil at
stasse ungt Kvsindet til fotflellige
udenlandste Utugtshusr. Faulpr
et man kommen under Vejt nwd e
Snes Tilfælde, i hville hun hat lot
ket Kvindet af Sted ved Lsftet oat
godse Mal-sey men hat scndl dem di
telte til fotbtydetiste Fotbinsdelsetz
af hvis Klset det hat vertet meget
vanssleligt fot ver-kommende at flisppr.
Dei et da ilke usandsynligt, at det
tommet en Dtl Tilfækde fttm entmu
Fotudtn fot den her mednte For
btydelse statedeö den attestttedt
Kvinde for Russetl i ststte Stil, kg
hetom hat hun alletede afgivel Til
staaepsr.
Hun hat paa beggt de Omtaadet,
vaa lyvillt hun ,,atbejdede«',» sætlkg
ssgt sine Osfte blanbt de mete letle
den-de ung- Piger.
Billet i Sindetmatkem
Ei sittte Slag hat fotleden staat-l
l Smdetmatken vaa Socialsdemoktas
ferne- Gtundlvvsfestplads. En Flok
af Nosksldevejswatteteis og Fett-e