Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, June 21, 1904, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    UUIREXEU.
,.Ds«nske1«cn« ndkommer lpver Cirsdag og Fredag. TirsdagS-mdgave. ,,Danfkeren« kostet kun SLZO pr. Uakgang.
Nr. 49. Plain Nebr» Tirsdag d. 21. Juni 1904. 13. Aarg.
Den republikanske
Nationalkonvention
Nin-or den republitanste National
tonventicn i Tag træder samtnen i
Odium-, vil allerede en god Del af
de fokrtsptsige Farretninger være gjokt
fta Onmttem Det væsentlige ver
Ssessionen i Dag vil sblisve Ex-Mini
ster Nie-ists Tale som midlertidig For
mand. J Morgen vil Konventionen
organssere sig med Spealer Cannon
sont itadjg Ineinand. Hans Tale og
Rappen fia Resolutionstomiteen vil
timeliqlie blive det taratterististe ved
Onscsnnrnk Mode
Toresesaa er bestemt til at btive Den
store Dag. Da vil Ex-Guvernsr
Frant S. Blact fra New Yott no
minere Theodore Roofevelt for Proz
sidentembedet i De forenede Statet.
Nominrtttonen vil blive selonderet af
Sencm Beverige af Indiana og an
dre. Lliorrsevelt vil da rimeligvis bli
ve itrsrnineret ved Attlatnatison. Der-«
paa vil man stride til at nominere
en Mont- fok Vice-Præsidentenbedet.
Hverr rer vit bliive n·omineret, faar
vi je- «-"—m Tnart at se, Valget syneg at
stullc tpxnsme til at stan imellem Se
natkr Fairbants af Indiana og Ri
pkcrfezxtnsit Hitt af Illinois. Den
ferne-:- lftkrncer snneCJ at være bebst.
Man krsener. at Konventionen vil
blive Satt-in den trebie Dag, og o:n
dette ster, oil del blive en af de tor
tefte Fiiinventisoner af nnere Dato.
Hirsyiteem der ftat nnbersøge »tre
den:i.:«::«, vil faa entelte vanstelige
Sperssinaal at afgøre, af hville det
vkerne l«l:ver det angaaende Wiscon
sin - Deiegationen Sont Regel aner
sendet ricsp denne Komite National
kornirtseni Afgsirelsr.
Tit rr laa den nckvnte Resolni
tionszitcsrnites Rapport. Det ver-sent
lige reri ril jo blive et Udtast til
Platsrnn De versentlige Planter
deri tenber man allerede. Kattonift
Dinn niser os dem i et Billede i
Gam. iftrsvtevelt lommer ridende Paa
Elefanten til Chicago. Foruden
Rntteren er Elefanten belastet med
Planke-me til Platformen, hvvrpaa
tiefes Jiaonenet Bestnttelses Tarif —
Retfcrrtng Lovgivntng —- Lighed i
Borgexstcrb — Sundt Pengestystem —
8 Aar as gode Tiber —- Ætlighed —
Jnsduftti —Venligl)ed over-for Arbei
derne — Ren Regering — Jntegri
tet. As disse Planter tan der iu
not tømtes en Platform, der kan bar
te Partiet oppe.
Tier næres ingen Tvivl am, at
Cortexyou vil blive valgt til Form.
paa Nationaltomiteen stssnt en
kelte nndres over, at man itte hat
ndfet en mere erfaren Polititer til
den Post
Den kepublikanfke National
kømite anerkender Stalwarts.
LaffolettevilhckDifputeu
afajort for Domstolene.
C!;icago, 17. Juni. -— J Effek
miorsagb besluttede den republitanste
Nationaltomite enstemmsigt at aner
kende fom Delegatek »at lakge« fta
Wissensin deMcend, som Stalwarts
partiet Iyar valgt. Der-rieb er saa La
Folemg Patti udelutteL
Mir-eng altsaaDisputen mellem be
fo rezitsblitansie Partiek i Wisconsin
et afqiokt, hvad »Ja-de i Nation-al
lonoentionen angaar, saa er Striden
ikke bermed endt. Man vil spge Sta
tens Domstole og faa dem tiil at af
gste, hvillen af de to nylig afholdte
Konventiona, der hat Net til at faa
sine Kandidaters Nasvne for Stafgi
embeder paa den ossentlige Valgliste
under Partiets Nat-n
Lederne i La Folette Paris-et Lober
at ville Lampe Lampen til Ende.
muligvis ogsaa i Nationallonventio
nen, trodö Komiteens Afgsrelsr.
Fta Skibsbrauden i New York.
Der ineldeg fta New York i Loc
dage:
En Dotier, som i Tag paany feg
te eftek the fta Stibsbrandem
fandt et dybt Hul i Flodlejet, soin
praktisl talt var fyldt med Lig. J
Lebet as en Time, bragtes der 8 til
Overfladenx tnen saa inaatte Dytte
ten midlertidig ftandfe Redningsak
bejdet, da Streminen var for stcerk.
Han siger, at der findes endnu 30 til
50 Lig i dette Hul.
En Kvinde, som fandtes i Dag,
var indvitlet i et stort ainerilanfl
Flag.
Eiter 3 Dages Soan vifek de
iamlede Data, at der er fanden 568
Lig, og de savnedes Antal angives til
380, tilsammen 898.
Politiet hat taget Fokholdstegler
for at holde Orden paa de ftore Sta
rek, fom vil samles otn Bearavelset
ne. Der var laat Plan for Begra
Velfe af 111 i Dag fra Hjem i
Nærheden af St. Marias Kitte.
Forketningen i de aiUlnkken ramte
Distritter er valentlig ftandfet, Hu
sene er draperet i Sort. Gaderne er
fulde af Ligvoane, Kirterne er over
syldte as Menneiler.
Taft om Filipinoernes Selvftyte.
New Ymts Handelstatitmer gav
den 17. om Aftenen en Banquet til
xelf-re for Filipinertommissionen til
lldiiillingen i St. Louis.
Blandt Talern-e ved den« Lejlighed
var Jakob G. Shurmann, meident
as Cornell Uni-veksitet, sam var For
mand paa den forste Filipinerlom
mission, Kkiasminifter Willisam H
Tast, Bistop Henry C. Potter og Tr.
Taveca af Kommissisonem
Minister Taft saade bl. a.:
,,Hovedfagen er: sig digse Gemis
maend den etsakte Sandhed. Talen
om en Reacting for Foltet ved Fol
tet i fin rene Almindelighed er miss
vifende. Man maa handle ligefrem
med Filipinoetne eller vgsaa for-lade
Detnr.
Hvad vi stal gøre 25 Aar hekefter,
er det ilte raadeligt at udtale sig om
i Dag. Dersom de da er siittede for
Selvftyre, saa siger jeg: giv dem del.
Men for Tiden siger jeg: opdrag dem
til at kunne ftyre sig felv.«
Et JerubaneiSqntmenstId.
Vincecmez Jno., 19. Juni. — J
lunende Furt fo«r ei veftgaaendePag
sagertog pas Baliimore öd Ohio Ber
nen igennem en nahen »fwitch« og
iørnede imod et Fragttog paa 30
Vogne, lwillei havde til Folge, at 16
Person« blev alvorlig saurer-Oh tre
af Dem formodentlig dødeligt.
Jnginiør Walters mener, at To
gets Fakt, da han opdagede, at
,,swiich«en var act-ben, var 50 Mil i
Timen. Hatt satte strals Dom-Munz
sen paa oq sprang derpaa af Lo
loniotivet.
Vincennes bar intei HofpitaL og
merk-eng der-for de lolale Lceger for
løbig forbandt de sasarede, blev Bank
spoket gjokt wdlsigt, saa de saurede
lunde fsres til St. Louis for paa
Hospitalek der at faa videre Lege
bebaut-läng.
Udstilliugsbespget
St· Louis Udstillingsgrund, 19.
Juni. — Folgende ek de ofsicielle Tal
angaaeude Pest-get paa Udstillingen
i St. Louis i Ugen, sum endte den
18. Juni: Mandag Sö, 592, —
Titsdag 75,143, —- Onsdag 74,188,
— Torsdag 85, 446, —- Fredag 87,-—
994, —- Lstdag 87,024. — Tilsann
cnen i ncevnte Uge 475,387.
Dem Tal naar knaspt op til Tallet
paa de bei-grade si Ugen foruv.
Fra Krigsskuepladsen.
Eidste Begivenheder paa
Land og So.
Fremtidsplaner
Atter intet særligt nyt sra den rus
sosjapanste Krig. Men der hat i de
sidste Dage vaeret gioet nøjere Bested
om oa lomrnenteret over de sidste to
stote Begivenheder --— Zlaget ved
Vasangow og Vladivosto!
flaadens Ødelaeggelse .xs
japansle Transportstibr.
Slaget oed Vasangow fortalte vi
om sidst. Beliggenhederne og Navnc
er oanstelige at saa rigtig Rede paa.
Stedet, hvor Træsningen sandt
Sted» hak vceret laldt Tilissu, Wa
sangtien og Vasangow. De sidste to
Navne har for Resten i Lsxsngere Tid
vceret· soroelflet, idet Wsasangtien hat
været angioet som en Jernbaneftation
omtrent Midtvejs paa Banen mellem
Port Arthnr og Liao Yang, og Va
fanaow stulde saa ligae et Stytte i
Øsi derfor. Telissu viseg paa det
Hort, oi har sor os, som nærmeste
Station i Nord for Wasangtien.
J russiske Meddelelsek aives nu sta
dia Vasanaoio som Navnet paa den
Plank» book Slaaet hat staaet, hvori
mod Teligsu anaioesz i Meddelserne
sra japaan Flilde. Men i hvert
Fald forstaaes det tlari, at Slaaci
bar sundet Eted i Nærheden as Jem
banen omtrentLIJiidtvejS mellem Port
Arthur oa Liao Bang.
St andet steinmer de ellers nogci
sorstelliae Beretninger ogsaa overens
om — at det var Russernes Stnrle,
der und-er General Stalelberg var
assendt sor at uudscette Port Arthuc,
der bled slaaet, saa denne Mission,
sorelobia i hvert Fald er mislytles
des-.
De to Hake, der msødte hinanden
i renne Trcesnina, angives at bare
Vcerei as omtrent samme Størrelse.
Men Russerne havde Fordelen as en
bedre Stilling, doorimod Japanerne
baode omtring dobbelt saa man-ge
Kanoner socn Russerne (den højefte
Anaioelfe af Russernes er 98 oa If
Japanernes ca. 20()). Der tcempe
des i tre Dage, og Japanerne vandt
det tredie storeLandslag; det hin-men
lianes baade i Voldsomhed og Be
iydnina med Slaget ved Kinchoto
Tabet var stort paa begge Sider.
Russerne hat selv indrømmet, at de
reg Tab var 2,000, oa sra Toliso sian
det, at Japanerne sandt 600 døke
paa den Slagmart, Russerne sorlod.
Japaner-les Tab hat oi itte set offi
cielt opgivet, men en tinesist Medic
lelse hat sat det til 3000 (døde ca
saarede). Dette er dog itle betræftet.
Japanernes Modgang paa Seen
meldtes der om, lige ester at Dort
sidste Nr. var udaaaei.
Der forteelles derom sra russut
Kilde, at det var en Fællesolan for
It lommePort Arthur til Hjcelp, paa
samme Tid at sende General Stam
berg med en Heer landvejs og saa It
sende Bladivostot-Flaaden ned iniod
Korea - Sitrædet for at angribe Ja
pans Traasportslaade. Dette ,,ra:d«
lnlledes med det Resultat, at Jazatx
mistede Z Transportstibe ud as R
lSado, Hitaichi oa Jzumi), oa der
Imlom ca. 1000 Mennester af Be
lata-ingen.
Omlring Port Arthur har det va
ket sorholdsvis roligt. Russerne sy
aes at naere godt Haab om, at den
not stal holde Belejringen ud. Te
bar Proviant efter suld Nation til
3 Maanedek og ester indstræntet Ra
lion til et belt Aar. Handlen gaar
sin icevneGang detinde o. s. v. Krigz
flibene, baade de i Port Art-hats «
dann, og Vlasdivostol - Flaadens
Stil-e er si tamipdygtig Stand Ja,
laadan fortaltes der i Gaar Morges;
nen det ligner russiste Sie-neu thi
den belejtede By er asstaatet fta For
bindelse med OmvetdenenZ
Fta japanst Kilde detimod het
det det, at de menet at have VladatU
stotflaaden i en Fælde, og at den mep
pe dil kunne undflisppc Ligefaa me
net de, at de fnatt stal gote det af
med hele den tugsiske Hæt i Man
chutiet. Her et et Telegtant fta i
Løtdagsx Tien Tsin, 18. Juni. —
J Folge de sidfte N·yhedet, der kt
inodtagne her fta Liao Yang, hat
General Kutdpatkim tvungen cf
det alootlige Nebetlag ved Bahn
gow, bessuttet at fende en ftcetk Ke
lonne for at hjælpe den slaaede Hast,
da han hat seld odettaaet Kommatki
doen. Man menet, at han hat i
Zinde at udføte Statelhergs optiiss
deliae Mission, at undfcette Pot
21tthut, dersem han findet det tm:
ligt at teotaanisete den kdtevte
Heer, fom siges at have tabt meatt
as fin Udtuftning i Slaaet.
Man fotstaat, at General Kntoti
hat benyttet sig af Kutopatkinz
Ftenithknina Og svunget en stct
Zthtke tvcets fot den tusfisle Baa
ttop notd for Kaipina for at afslcere
deteski Tilhagetog til Lia Yana Jllet
Mutden, medcns en anden Afdelina
ssal fotsøge at shindte de to tussifke
Hrete fta at fotenes. Paa sannne
Tid ovetetet General Nsosdzu baa Ved
Et:«.—!EJ-x«.s- Oder med en edetkegen
Ethtte. Digie Vevcegelser tilfanI
men menes at ftulle lede til at fanae
hele den Stntke, det dat· fendt for at
undsætte Pott Atthut.
Den næste Bevæaelse vil blive for
at slutte ind omtting Kutopatlins
Kolonnse,.o·a man menet, at Japaner
ne, sont nu et i Manchuria, vil vcete
i Stand til snatt at aøte en Ende
vaa lbting about the comvlete co
lapfe) Rusfetnes Felttoa i Man
chntia.
Ja, det shnes, de hat Mod paa
bque Sidet, oa det hat lange Ub
sigtet med at naa Enden paa Ktigen
II I- III
Senete Eftettetninget scettet Tal
let paa de Stibe, Japan ntiftere
ved Russetnes ,,raid« til Z. Fotuden
de ncevnte tre ftødes Sejlsttbene Ya
wata og Anfei i Sænt.
Viceadmital Kamimnta hat veeeet
Genftand fot streng Kritik, fordi han
itte passede bedte paa Rusfetne;
men de mete cedtuelsige menet siet ikte
han et at lafte detfor, at P«ladivo
ftolflaaden heller ilte et at ptife, men
at det var den blinde Lotte, det
ipillede dem i Handetne
De sidste Eftettetninger fta Totio
fottcellet, at Japanetne eftet Slaget
ved Vafangotv begtavede 1,516 Rus
fere. Detes eget Tab, sont tappot-—
tetet til Middaa 15. Juni, var am
lting 900, detiblandt 8 Ofsiceter
dtcehte og 14 saatede. Der aaat Rog
ter om, at Vladivoftolflaaden stal
have spillet Japanetne not et Pnds,
at den i Taagen et lebet forbi Togo
da smnttet ind i Port Attshuts Hahn.
Ligesan fottcelles det paa den anden
Side, at Japanerne hat taget een af
de indte Fæstninget omtting Port
Eltthut og detved tabt et Tusinde
Mand. Men ingen af disfe Rygtet
et bektæftet.
Dtæbt af en Lynftraale.
Cheftet, Pa. —— Fite Tuns-, sont
havde spgt Besthttelfe intod Stotmen
ander et Kitfebætttce paa en Faktn
: Ncetheden af Fett-m tte Mit het
ita, tamtes og dtæbtes i Dag af en
Ehnstvaale. Den ene vat Ssøn Of
Nandem svm ejer Formen, den an
een en Dteng fka Felton den tredie
en Negerdreng fta Cheftet, den tier
Ie var fra Upland.
»United States« et afgsaaet
ira Christianfand med 644 Pass. og
dentes i New York 27. Jyuni.
Kraftig Modstand imod
Parker.
Hans Modftandere i New
York vil fende en Romite
til St. Louis for athindre
haust Nomination.
Demokraterne er endnu langt fra
at vceke enige om en Mand som Kan
divat for Præfidentembedet. Dom
mer Parker af New York er den, der
hibtil hat famlet flere om sig end no
gen andeu. Men paa samme Tisd er
der faa stcerk og ubbredt Modstand i
mod han1, at der er liden Sansyn«lig
hed for, at han vil blive nomineret.
Der holbteg i Aftes et stort Møde i
New York af Demokrater, som ikke
kan gaa med paa Parkers Nsomina
ti-on, og den fornemste Taler
ved dette Mode var W. J. Bryan.
Da han viste sig Paa Tribunen, op
plauderedes han staerkt. For han be
gvndte sin Tale, sagde han, at han
ikke vilde ncevne, hvem han foretrak
fom Kandidat for Prcesidentvcerdig
heben, men han gjorde et voldsomk
Llngreb paa »the reorganizers« og ud
talte iia starpt imod Patker, der var
skudt frem af Korporationerne cig
ilke foretrukket af Folket.
Dommer Samuel Seabuty, som
Zoraefiberede overMødet, kalte omPar
ter socn ,,Plut«okraternes« Kandioat,
ca ban raadede Modet til at forkafte
Parker og fende en Delegatiion til
St. Louig for at protestere imod
hansNominatison oa for at lade Kon
Ventionen dive, at hvis Parker nomi
neredes, kunde Demokrateme ikke sei
re i New York. Mødet vedtog saa
en Fiassllesudtalelfe, en ,,Platform«,
der slutter faaledes:
,,Det besiuttes herved at en Komi
te paa 25, hvoraf Ordstyreren fkalJ
Daere den ene, udnævnes af Ordftrpj
reren for at reife til St. Louis oaj
fremlæage vor Protest imod Pakt-ers
Itomination.«
J Refolutionerne forekommer fol
gende Udtalelfe medHensyn til, hvem
der skal nomineres:
»Det demokratiske Partis Presc
dentkandidat maa være enMand, som
klart udtaler sine Principper, og som
man tan ftole paa, at han hat Fast-·
hed og Mod nok til at anvende dem«.
Mr. Bryans Tale skal vi ikke vi
dere indlade os vaa. Den gik i sam
me Retning fom Resolutionerne og
Protestem
Vender Krüger tilbage?
J Transvaal besiceftiger man fig
for Tiden levende meld Spørgsrnaa:
let din, hvorvidt den engelste Rege
ring vil tillade Landetå gamle Pras
fident at vende tilbage til sit ti’dlige
re Folk. For et Aars Tid siden ind
gav han not en Anspgning i faa Hen
feende, men den bleo ille besonnt
Det er almindelig belendt, at On
kel Paul føler en dyb Lcelngsel efter
sine Bjerge; han græmmer sig i sin
lldlcen·-dighed og drages mckd Tusindc
stjulte Traude tnsod den hjemlige
Grund.
Mellem de fndafrilansleBlalde her
fler inridlertid nsogen Meningsfok
siel angasaende dette Sspørgstnaal
,,Vriend«, fom udlommer i Blcerns
fosntain, og ,,Volls«stem«, der udgaur
i Prætoria, hat i den fidfteTid bragt
flere modftridende Attiller bekom.
Det engelsisindede ,,Vkiend« me
ner, at England scerxdeles godt kan
vise sig højmsolosig von-for den besei
kede Modstander, fowi han nu er
fom en »tandløs Lsøve«, der ille me
re besidder nogen fom helft Jndf-ly
delse i TransvasaL Krügers Tislsbw
gevenden vtl illke fremlalde nogen Be
vægelsfe i Landet, og England hat
nceften en Pligt til at give ham Lei
lighed til at ·dø i sit erm, for-di han
selv hat betet faa højmddig at und
law-e at offentläggøre visse hemmelige
Arkivek efter Fredsvslutningem -
»Volksstem«, dick er Transvasals
tidligere Regeringsblad, set imidlep
tiv ansderledes paa Sagen. Det set
gerne, at msan gør det muligt for
Onkel Poul at vende tilbage, meu
det bøsr ikke sie paa ydmygewde Vil
kaar. ,,Jngen Sin-de«, skger B.ladet,
»er Krüger bsleven agtet nvcre i Syd
afriksa end nu, ogsasa sblanIdt End-«
lændekne, og hele Landet vikde gri
bes a·f en mcegtig Bevægekfe, hvis den
gamle Prwsisdent atter betraadte dets
Jsord.«
Om en populær Krüger kunde bli
ve «farl.ig for Engla«wd,afhænger gan
ske af Regeringens Ho"ldning, mener
»Volksstem« vi·dere. Men Bladet
protesterer energist imo"d, at Krüger
førft fkal drages nsdfra sin Ver-m
melses Sokkel, før han kan faa Til
ladelse til atter at betradde Trans
vaaL
Disse Udtalelser fortjener Op
mcerkfsomhed, fordsi de sikkert er over
-ensstemmendse med Uen qlmcknidiekige
prattelsfe blandt Boerne. Disfe
»nsærek ewdnu fremdeles en faadan
!Højagtelse for deres gamile For-er, at
Ide ikke onst-er hansTilvageveuden pas
« fornedrende Vilcksaan
For øvrigt svnes det tvi«vlfomt, om
Etspræsident Krügers Forhaubnin
ger stal gaa i Opsfyldelfe. Hans høje
Alb-er — han er nu 78 Aar —- gør
sig bestandig mere og mere gæbdende.
iog hvisTilladelsen ikte kommer snart.
turke den blive overflø’dig. Det vilde
fiktert væsre god Politik at tillade den
gamle Folkehelt at vende tilbage til
«tet Land, han el«sier fiasa højL En
Isaadan billig Højnkodighed vilide gi
ve gode Reuter.
Rusfernes Bedømmelfe af
Japanerne.
»Na-vie Vremja« bsedømmer Ja:
panerne paa fømende JRaadet Ja
panerneg Operationer hoile alle pa.:
et sundt (8rundlag og det nøjeste
Kendstab til vore Forhold. Man maa
endvidere lade den1, at de aldrig op
tager en alvorlig Kamp, uden at de
først hat sanriet de fornødne onv
per Vertil. De matchere fptedte,men
staas samlede, og Forbindelsen mel
lem de forstellige Kolsonner opretlioL
Dies paa udmærffket Mande, met-eng
deres Vievægelsesr udføues fuldstæn:
dig korrekte Alle højere Troppeføs
rere ved nøjagtiat, hvad IRaal der
føges opnaaeh hvorester der gives
hoer enkelt lten fornødne Handwer
beo. Deres almindelige Princip er
at fast-holde Fjenden i Franken oq
famtidlig at omgaa en af hans Flan
ker. Yfavnlig er Japanerne øoede i
at ubfore lange Natmarcher for der
næst uventet at kaste sig over dereö
intiet anende Msodstanldcre. Gifte-e
retnings- og Opklaringstjeneflen nd
føres fotlrinlig;. Rytteriet er bog slet
beredet, hvorimsod Arlillekliet insbes
aer et meaet højt Standpunkt, lige
fom ogsaa Jugeniørerne er meget
goldt uddannelde og Læqvæfenet for
trcesseligt ordnet. Under Kampen ved
Yalufloksen blev Russerne fuldftæm
dia overrasiede ved Jllden af de ja
panfle Havbitsere,der gjorde Forstw
rserne mean Stabe «og hurtigt drei-J
te deres Kanoner til Tavshed.
HERE IT IS! : : :
To Rosebud Rasen-etwa
Lay your plans to take advantaqe of
this opportunity Round ttip rate ok
fare and one Mir-L to Fairkax or Zone-«
steel. going July lst to 22nd, final re—
tut-a limit of Aug-. 31—190(, keins li·
mit ok 15 days with oektain»stop over
privilige.
ccll or write for information.
Don-It miss it!
c. st. P. M. æ o. 4.1«. tioomucxc
mais-. Nov-. sm. Akt.