Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, June 17, 1904, Page 2, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Direkte Dampskjbsture kra og til Skandinavien.
. T-« DEN ENESTE Ule
som medfører skandinaviske og finske Passagerer
UDELUKKEN DE.
Tit Mann-Wien Moll
W sama-WEI- sIMo
Dei nmte skib. som bar Pfad-er ledige. er det nye. store og bekvemme
I I
S. S.- »ADRIA,
Som afgaar kra New York den 25. Juni Kl. ll Formiddag.
Dette er Exkursjonen, Som »Harmonien
sauget-e« slutter sig til. Kob Billerter nu.
159 Kandelka Str» chicago
An l lln 90l Olive str» st. Louis
37 Broadway, New York
euer hvillcen som helst as Liniens Agenten
Dr. POWEIQ V. s. 20 An- Erfsring
Til lndgnidninsk
af HESTE, KVÆG o. s. v.
CARANTERET
at helbkedc sen-pay ..RZn«.,-"U(sn(-«. ..1N«c:s»·1«.x.«ut Ums-CAN ..8111j11ts".»;8.(’.s 01«c«
kicukb8«. .,capped Hock«,..Shoe13i»sj1s".»Bs-sg spavin am! Fuss-»O cnhver De
FOYMZTCT 08 Udvikkdh hovne Kodet Ox- M112k10r. k«(«-r.-:uvnjm: isxz l«I««-1-vrjdnjn8
at Hohe og Skuldek, al Slags Halten. ..swcency« og Knicszamielsc o. s. v.
se « pris 50 Gent-. trit seyen-en se
Anbclalinzck os Kein-cause !
T. C. ca«ah«m. k- n-- srmk AucrtaneL »Ist-. M. L(·E«1r.s(s«j. stzkspssj s· k fss s« Hiss »Es It
L. ch- Kuznexz Tr« »m-! Hszrsks Breedem U« »vi. ch .r’-z West r« s-— k ji« sey he· e-. J N k.
d E C(chd. V. S» f d. Inkkh Z« :." U-.s..x’«—:. UT W THE-r- n Hi Nr Uns-« Lspkker Nek
J(Ne-phU"-1tsuu. Ettg"1-Itisn-1Frs-nthllssrsvlmps rt-«k,l·1-:us’«n
skriv tii
jk. adower Tomme OnIaba.
Nin-n dctte Blatt
for l904.
Urku- sumnnxrtwrjsn lstsl Yil histus Nun Eis-—
ty(1clix.kt.uns lic« hur x·---": Ilzisukslssn11«L1(:-n:::i2
l';im kletter, uslgi vnsr nf
lernbana co.
Residenser vecl lud-ver ug andre 1«-dige« Sism
merholigeri Michigan.Wisconsin, Ninus-kurz
J lllinois og lnwa hegkrives j disse- Pantflettesr.
Diese smaahsger. der sigsaa give-r Uplysnjns
Ug Togtjeneste,sendes f()rficentsiFrin1-krkcr.
Cum-l Vettern Asetm O M A H A .
her esr slpt ji«-kmstirtisiltxxt:;11«-;:-·--l'12n«-1«f-«r
. chicago, Milwaukee 89 st. Paul
H get- om Billetpris. K()stz)enge. Jernbanensutc
F. A. NAsH. 1524 Famam Stute-g
Sommer Residenser
FIFPFÆZZÆZÆ
is- skncs ro wir Au. matt-»u- n« »An-«- »«vs »sc
ICIUI cssskls I- J. PS JOHN N» UII VIII
Sclgeö i Danish Luth. Publ. hause, Blatt, Nah-.
Vaars »s- sammt-r
lvstroisar
fort-sank ou med de popan og
hurtig-gemis- cht-spaltle tilde
tende
Amt-klein«
Dominions c
Whits Stsss Linse-s
Do, som make at besass det gam
10 Land, got klagt-i pr. omgmado
It til-dive- äjsse Linie-ro Kontos tot
Mpkokm. hvilket tilligo
mai Prislisto, Dampskibsuste o· s. v.
strik- tilsontles trit.
Do Felsen pas Mo Klasse tm ciot
ssmlo Luni or nottut, tjhkyadovde,
com Ist-o sc W samme, til sun
mt It ksbo Mark-just
Oli- næmoke Oplysnlnsot til-Iris
PWS c. leWN,
via-. Pia-. Aas-In
M. W st. cui-si, Is.
Wes-usw fu- fu«
TAKS THE WAIAIIII
swflouis
THE OULY UN
Tllk Wohl-MS kllll
IAII III-blos
HAKKY E· MOOKZSJ
Gen-Ast Psss.1)ept« Ost-Ihm Neb.
«Danftereu« ubgaat to Gange otn
Ugen. 81.50 autlig. PtsveiRr. fris.
Danniarh.
I
ITødszfalrn —- Den iendte Zto
leinand Justitsraad J. Tang er den
1. Juni afgaaet Ded Doden i sen Ali
der as 75 Aar.
Tier-De T. Anderer Tang var født
i Staby i Vesiinllan-d. Eiter at
Virre bleven demitteret fra Ranum
Ecminarinm fii han Ansættelsc ved
Ist tøbc1.i)avizfte Stole-dreien broe
han virtede fra 1851—56. Hon Var
derefter 3 Aar Laster vers Grundt
vigg Hofstole paa Marienlnst, indtil
ban i 1839 oprettede Blaaaaard Se
:ninarium,hvortil senere tnntterseg en
Højsloleafdeling, Der i 1872 flnttedes
til Emdruvborg.
ngaa fom Polititer vil Tanqz
Nov-n vcrre kennt, idet ban 1877 dala
Ites til Medlem as Foltetinget i
izvendborglredfem og denne Krebs
Ireprcksenierede ban tmfbrudt i 15
Aar.
i For et Par Aar siden trat ban sig
ltilbage fra sin Etolevirtsonibed og
Jlevsede bog en Son, der er Forpagter
can No Lellinge, en Gacird under
ikallø Stift.
« Taan Navn er tnmtet til flere go
Tde Lærebøqer, hvoriblandt en Bibel
hiftorie, der er udlommen i adfiillige
Orlog, ligefom ban bar udfoldet en
re: omsangiria Virtfombed fotn Sto
Jemand.
-
Midnatåmixsfionen i Ko
renhavn —· Den 1. Juni cm As
tenen afholdtes bei første Beim-elfg
mirde i Tliiknatgmisfionen efter Clau
fenEs Tod. Zorn naturligt var, lan
ke Miksionens Stifters on Inanaeaa
riiie trofnfte Arbejders rludfselige
Bortqanq et viit Vemod over Msdet
Men for-vrigt Var Etemninqen Weg
finrelsm tillidisiniL on man Var klar
:-ner, at Ilrbejdet ilte itmatte do meld
·'"Tl:.ufs:n, men lsnrde fortfckjtes ei al
Kraft Den iznsmc Tällirsfuthed rg
Trinrriniet Her fio III-irrt blanri
pslrirjperre In Beitr-greifen bezxefter
VIII-drei- xkes III
i
VF
Ti. THE-Iris Irr For-sanfin Sism
kerzs inrcnfsr Beitr-reifen en Ins
THE-I fcm itiwüforknast Ter Werts
983 :f Manufattnrbinlsler Krarilp,
ninnqeaarint Metzlekn of Grimasse-L
Zorn nnt Medlem i Etedet for Clau
fen fuvvlerede Vesmrelfen fiq ud of
Llrsksejderneg Firedg med Port-r ved
Et. Jcbanneszs Etiftelfe Jakobfen, der
ä lcrngere Tid dar vcrret en virtsom
Tell.:;rr i Arbeiter leiaatte Her
ren i sin ngde sremdeleg vedtendc
sig deite og veliigne det!
J Eindbierg Kirle blev der
den fidfte Eønlcag i Mai — flriver
»Vejle Amts Follebl.« —- sunget i
ten nye Salmebog for Kirte og Hjem
for forer Gang; nwste Sandag sm
de der ogsaa syngeg i den nye, og
Der forifættes med 2 Sondoge i
Træk i den nye og den tredie Son
dag i Kingo. Juledag, Paastedag
sog Pintsedag benyttes den nye; men
alle andre Helligdage regnes med
—Swndage.
Der var msdt saa mange Kitte
gasngere, at Hirten var omtrent be
sat til ssdste Plads, og Songen git
belade lrasftig og mdd Lyst. hviltet
man tunde tage sont et godt Barsch
da saa godt som alle ded, at den
gern-le Ring-»ng var faa fastgrvet,
iscr hos den ældre Befoltning Der
hat flere Gange betet fvtssgt at faa
Ttllæg til Kingoz men hver Gang
blev det fothitkdtet For 2 Aar silden
blev der famlet Understrifter, endog
haan asf Menigheden sites im
dm men endda tmwe den nye Sal
Tmedog ikke indsptes. Ftrst mi, ef
»ter atMenigheddtaadet blev valgt, et
ldet bleven Wogen
» Aristeligt Dagblqd i
Morge. — Der fees-ges i denne
ka tegnet M,000 Kr. i Mier pua
20 cr. til Gmiwlcggesse asf et kri
stekigt Dass-lud der som setlig Op
ganstalhaveatvætedrgasnfor
MllY UUUUR
Jammer c- zunu
lier bruaek tun
WATKM8'
OTANDAAD
KLMSDISQ
Spuk Litqeseqnins
hast sqeaten Im
vokt ateoirmfse La
bgatotälnnättlstly
0( ,lm ttr et ek- «
des-. Oft-w met M XII-FULL
Eckva as wainui
»dasqu oq soqehoih himme
taad for alle Svsdomme hoc Men.
uesset pfl DR
The-L R. uneins Med. co.
07 Udesfy sp» Winons, Minn,
1 HLA
«- J
trifielige sg littelige Jnteresset i
Norge.
Den norer Jndremisfion skal ba
ve Jnsdseende med Biladets Ledelel
og Ret til at indl løie de tegnede At
tier Man mener at kunne ftarte
Blaret til Dosten
En god Futtiggnard —
Fka Ulfborg flrives til »Jnll.«: »V?
meddette i sin Tib, at den her i Kom
munen værende Faitiggaard var san
ledes adtninisireret, at den itke blot i
næstsidite Regnssabsoar dckitede sine
egne, men ogfaa somtlige Kommu
nens Faitigudgifter og endog gav fe
ke Hundrede Kroners Ooetsiusd,hvil
let Fkrhold itte alene var entstaan
de for Amtet, men sittett bot-te til de
ftnritc Zicktsdenhcder i Land-et Med
Delelfen lan nu suppleres med, at
Fattiggaarden efter det opgiorde
Regniiab for 1. Januar 1903 til 31.
Matti« 1904 hat givet et Oversiud
as 2,159 Kr. 71 Ore.
Vnadeitud. — Tirsdag As
ten —— d. ZU Mai —, da Kpbmand
i Ganblofe ved Hillewd Soderbergs
17innrige Sein lom ind til Bager
Nieiien i samtne By, blev han ranxt
i Vanlwvedet af en Kugle fra en
SalonrisseL Han stnrtede død til
Jorden med det samme; Kuglen vor
gaaet ind i .errnen. illniken Var
fokaarianet af en Bagersnend, der n
den at vix-e. at Bossen var ladt,
iigtede paa den unge Søderbem med
den.
— Dei Bandes-tun der drwbtc
Købmnnd Zoderbergs Søn i Gaud
løse, assyredes as Bogerfvend Ander
ien sra Spinnr. Han nat aldrig for
hafi en Besse i Haandem Førii sigs
tede non baa en Tamez men BUT-sen
llittedr.
Ter bar vasret Isat Bank Oder ban
dn lnn er san katoivleL at man ftng
ter, ist-n ital inne Lioet nf im fein
——
Frnnttræernes Blum
i.tl«inu. —«" Tkt bhves Yiieaci tfcks.,
indui krnntimcxne fnr nde lke
rei- Rlcnmer i Iler, flrivcr »Weil;
Lil. It lkbi.« Men de: tnn manle
» Osnnlith isr quztisxmingem -t.—
lesiiiiringen format-r sitt-En, da derv
innen Kein-froh intsiindcr iig i Bin-ne
strinngstidem hpiltet er finde-link for
Beimgtningen
-.L)cweejerne hat vnina set IIdiFrnkw
nor tilgosde, da der de to nasrmest fe
regaaendeAar bar være liden eller in
gen Ftugi.
Hjallekup Marter-. —
Hiallerup Matten var den J. Juni
zilfart ca. 10,000 Heite. Tier hat
vertet ualmindelig livlig Forhandel i
Aalborg cg Nettesundbm og der
var detfor tun forholsosvis faa vir
telig forste Klasses Hefte paa Mar
tedet, og Itisse holdtes i en mcget hti
Pris, der dog hen paa Eftekmidb—a
gen dalede n-oget. Gennemfnitspri:
sen for forste Kiasses Hefte paa
Mattedet var 700——800 Kr. og for
almindelige Handelsheste 45s)—-600
Kroner.
Jndbrud i en Kirte.——
Tirsdag Nat er der sitt Jndbrud I
Vemmelsv Kiste mellem Stagelse vg
Korssr. Tyvene hat opbtudt Kitte
bsssem hvis Jndhold bog ikke be
lpb sig til ret meget. Tyvene et end
nu itke funldne, men man wiege-hat
det er de samme, sont Ratten mellem
Mandag og Tirsdag for-bebe Jud
bkud i Sor- og for nogen Tid siden
i Sigersted Kiste.
En Krnbslytte Magre
ben iGribstotx —- Efter at der
i længete Tisd et bleven studt paa for
ssellige Sie-der i Gribsiw uden at
det stedligeForstpetsonale tunkde tref
fe Mdtomsmende, er det —- kfslge
»Fred. A. Av.« —- endelig fsotleden
Rat ltsikddes at anholde en Krybs
siytte, fom viste sig at være en Par
kellists Ssn fra Gut-evang. Vedtvnp
mende forspgte at naht-by men blev
indhentet af en Skovlsben
SilkeavL —- En Haandværker
Oaa Sams- vil i Sommer gske des
fprsie Forspg paa Udtlcetning af
Stillelarver. Han bar fra «Selsta
bet for Silteavl og Motbærbustuds
vikling« modtaget 60 Morbcerbuste,
hbiö Binde stal tjene til Ist-e for
Siltelarverne, Iigesom han ogsaa hat
faaet Æg til Uddlcekning as Laton
neL J Höfe Dage begynder —- ifpls
ge ,,holb. A. Dacle —- dri ftrste
Forspg med stklæsningem som sial
sinde Sieb i enDempetatut as mindst
r-— 1
15 Grader Reaumur. 32 Dage et
en Larve otn at usdville sig; saa be
gynder den at spinde sig ind i en
Kvtoin hvsoraf Silten iiidvindes.
Siltecwlen stasl jo, naar den drives i
det stotte, være en tet rentabel For
ketning. Til cit begynde med, indtil
»der er vunden Erfating, et minde
Zorseg dog de heldigfte.
Der blev itte noget as
den Handel. —- En Proptietær
paa Vibokgegnen hesiuttede for nylig
at feelge sin Gaakd. Han sendte det
for Bud eftet en Ejendomstommiss
fionam eg kenne tom ud til Guar
den ·og optvg en Bestkivelse af den«
Da Kommissionæren var fcerig
henned, satte Propkietæken sig — i
Folge ,,Randers Dagblad« —- til
Rette i sinKvntorstdl og bad ham let
se Besitivelsen op.
Dette gjorsde Kommissionarem og
detefter sagde Proptietceren:
»Na trot jeg itte, jeg vil fælge
Gaumen. Jeg hat asltid ønflet mig
en Gaard som den, De hat bestre
vet, men aldtig for hat jeg vidst, at
min egen Gaard havde de Heklighes
der, jeg enstedr. Nu ved jeg det, og
jeg vil itte scelge den for nogen Pris.«
Ti! Amerika? En i en af
Befierbrog Sidegader (Ksbb.) bvende
Urtetmmmek, hvis Forretning itte
git scrrlig gebt, hat for nogle Dage
siden gjort sig usynlig ester at have
realisetet saa meget af sit Godg ellct
rettete af sine Krediiorets Gvds som
mutigt. Regninger fra de forsiellige,
han ftod i Forbindelse med, er new
lig sttømmet rigeligt ind eftet hans
Forfvindem Dei weites-, at han sam
men med sin Hultru er afrejst til A
merika: der vil næppe blive gjort
Forng vaa nu at stoppe beim i Flug
ten, oq Vlnmekdelse til Politiet er visi
nol ilic stet.
Okn Ost - anrig Alster-es
k c m me n. Tisn Ort-: 9(;I:«Llar gam
le, snrbenvcexentse Slibiiintendant V.
kaseisen rer fvrleden sag ubeldia at
falde nd frr Zølnckithuiei oq besta
dige sit-. Hofte. Etærlt lidende Eile-)
ren gamze Jliand lett til Fiel-criti
.fJos;-iml (.Kpl1b.), bvor non til at be
gtjsnde nsed Var utlar oq havde Dei
damiigt Siden bar dan det imidlet:
tid bedie, og det haabes, at han er u
denfor Livsfare.
Kamp med en Tyr. Gamb
ejer Hans Th. Rasmusfen i Lun:e
var ifolge ,,Svendb. Av.« den 28.
Maj ude i Matten for at se til sit
Ungtveeg, og blev da ovetfalten af
en 1 Aats Tyr. J 3 Kvartet laa
han paa Ryggen og vergede fig,
novnlig ved at tagt Tyten i Nase
botene. Endelig, da hans Ktæfter
næsten havde forladt hom, siap han
ftv Dytet og teddede sig vdd sinnt
som Flugt.
Et nyt Prestetonveni.
For en TiD siden var der, fottæller
,,Aarhus Stiftgtib.«, en Sammen
tomst af en Dei Bretter med Feuer
fra Aorhus og Lmegn for at dtpste
Muligheden og Bett-nettan af at
faa oprettet et Pkæstetonveni. Man
enedeg om at danne et nnt Brette
tonvent fauledeg, at man holvt 2
Moder om Amen Det ene Mode
ftal vcere for Ptæftekne og bete-J
Ftuetx pao dette sial der væte For
handling om SpsrggmaaL der fett-—
lig den-roter Prcsstegetningem den
anden natlige Sammentomft stal
ordnes som et tittekigt Mode med
Gubstjenefie, Foredragsmsde og mu
ligvis Diskussion, hvortil der stol
vcte oftentlig Abgang.
Disfe Moder stal have Aakhus By
fom Midtpuntt
Bretter, som maatte have Lyst
M at ftstte wenne Tause, bedeö om at
meddele dette enten til Pastvr Bille,
Maatslet, ellet Post-n N. Joh. Laut
sen, Aarhus.
Tet blev vedtaget, at det fskfte MI
de stal holdes den anden Torsdag i
Jusli Maaned Kl. 12 Fotmtddag,
hvot der vil blive fothandlet otn et
Forstag fra et Mentgchedötaav til
andre Mentgbedsraad mn at tndgaa
i Falleöstab til det kittetige Udvalg
om en Ænkvting i Konfirmuttonsotd
ningen.
Mødre.
sont eller Mist ellnsedsttkktsr ts m ists-,
mit M sont v« h vo· entse- mi
eedet es
Z-«·u"«:p.-««ZHI«MZFFILII ÆMJMF ts- ten-em
Itt tut-i Inst andres.
Mas« M. IUMMEIG
Bo- D. Nov-e Dime. lot-.
knme
Baby havde to til feks Tilele
vaglig.
Leb fkygtcligt —— Izu-gerne udrcttcde
inm.
Tr. Miles’ thvinc helhrededc hanc
ävaenx umspka Zum-tw- Smaabcrks ums-zum es
Behinan sosdan ir n Tun kr. Mil « Non- nk III
ist«-. Ihmr Ness- Eommrmn fokiommsgz mus- rse m
unlemriscAnfald rltcr Amt-um Entwe: Moos-- tin-de
starke sinc- can-s oa fmk Ast-Ic- Nervcr nssd IN Misess
Ren-jun re Wand-nat va vikksomt Erkennt-used mai
alle new-sc llvkhmrn Lin del Tugend-«
»Da mm Juk- Essn var IN Man-redet um«-«- tmm
ksan Mann-« time Frist-er va Ort-»Der Dr c» belt
sammenkntknc 1 to tun m kam-. J Rossi-um« bialp
Jndgmävmngup mm cf » to Haku Fausts qus der
miet. svm awer um« qvvt as del Vom »was-s- scie
fkrcv. Vi titkalkms m mitten Lukas-. mer h mr Mediu
halpifke, sag m mir-te en mdus o-1I«m7s.!dfedet
Ringmarvmmdom Iled »nur Tcd tin Rossi-n Le
aemt Cammcttkrnntket. bang Nimmt- knn um tm den
ei» End oq bang sauber og dedn Use sk» Dens
vidkliet var snmnsli.k m lmn hat«-»- ·..« « :.: Mk
M.2mmanfald bver LIMI. ;qu sp-) Um T- Mist-T
Numm- sos New-met oq ma. at M rn und-s ;.«-t im
Rmmvmnsald saa W malte-. CI kisa ists-: ocsrss »s
M tundk Hause-Cornet Alle m Urw- hxuts w
most bam En balv Flaer staunst-de Uns-»sama
dme, ou hanc remmer ten-des - endmc m spukte del
«b:(dtde spann Dass er tm m smer eq imm Treus v.
aari Stett-. Im lmr mutet for at is Im tm« sIamle
Zkumbed ums llntdk vm M, set-nd m: mit-«- skuvc nl
Tem. nun Ist-n lmr im mit ig. Jeq Im sk! ussk ff.
Mus-« HIZzsrzsskscmsk kstkrsom W vrd at sw N- " stat
Esns Umk- -- Mro Unab Nclson Lan-«
; Alle Olwtrkns sit-ask oq qanmkm«1 di
JNTL Mistv Lassemidlrn Sknv s. « . s
»An-Damm m Dim- tnkmmme. AND-« II: TI. tl«.t-’
,Msvtm’ Cl- ,E!!!m:t»1:td.
i «.!lfl1.ch5- og .Højs"::.eh:.
tellet hedder et nnt Hat-»Steu
gende fom i die-se Dage tu- tIt Up
set i den med stinnende t. Narbe
ovcrnmlede Ejendotn Colvø«««-3::gga
de Nr. Zit, Larvenhaer Te« »Die-«- aj
et Attiefelstab nf ’Llft)oldgttti.rssd. hvis
Bestnrelfe d’.err. Bogtmttisr U. T.
Peterfen tfformandk F.s’«»din«qs
masnvene zwin, Jense— Zimm.
Jkielsen bin-n, og Jenseit Zwei-«
Nartner Stunder on .s·J-:«-:-:—fnld.
ntcrqtin Echivtz : Christen-TO «er Okl.
Mai jammern meo Ver-neu Jiielg
Lauan fm :.Ii«.1ndcri— f:s:«.«.«··ss: dej
nite Bank for m Kirch- 07 s-.?-::tbte.
Bot-allen let frexntkckder s·..s- : iwdt
J. Mag-feg- HoteL nasrrxsst Lenkt
for sandte-etc er trat-;- ::- isrtetig
Tttnkxsnlre Vii :«171tt—:·i-.1) 21 ·«::-c1fe
Ost-trinke E«i!li«1t, ittc :!-:t-«-f : Be
trastnitsiq HE, ct Tritte.s):«71s7c-T:(mcj
ex Inst-It inkcnfrr ketis K -« ther.
pststcllsst Bisninq cis-E « ·."-k::-.-sel:
s!:«:-ct, bit tax-te ridt E Jsxs .--.s f.
AL. Dr 17-«.«-«« str. DI« Esse. ksr us
Iet co» III-W str. Drin Iscw Entset
Tiettei one Halt-del er Det, pr ta
get i Brtm i riet otnjalte T« »k»:. ta
aex rniin den enden Tci :--:« two-I
Der nctnrliatsiss er Itskstsspsxuz vi?
man komme cr- ima ca. s-» Brrelsen
Pan Hotellet maa hverkssp Urlqu
eller nnd-es Eviritns as req-« Akt
Viborq Tottttirtir. De
to r a t i r n. Maleren Jst-IN « Einv
gaatb er nu vendt tilequ Erz fm
Studiereer til Italien, staer bkunet
of Sydeus Sol, og optager s Fl.
»Viborg Stiftst.« i diese Dur paa
ny Arbejdet med Domlirterrz Deko
ration.
Kunsteten vil ogsaa i Aar blivc
assisteket af yngte Kræfter U has
beriSvmmet at komme et gebt
Stytte sama-d.
Kirte i Grindsteb Vesi
sogn. Da adftillige as Beboerne i
den vestlige Del as Grindfted Sog
bar indtil 12 Mit til Kitte, er i Fl.
Vejle A. FlkbU den Tanke kommen
op beruhe, at der hurde gstes Forspg
paa at faa bygget en Kitte.
Der har var-set holst Moder m
Sagen, og Pastor hskliick, Grind
sted, hat faaet Annwdning om at ta
le med Kisteministeren om Sagen.
specielle nedutte
Ekslcunionkpkisek
; vtl hltvo gewende- trs alle Punkte- ps
s Ohio-so «' North-Nestern Jan-baue tot
nettes-Immu- Tut-leis
Atlcntic city, N. J» til-M Juli,
Nohlos ot the Myutc status-.
civcinmti. 0., 18.—28. Juli. Gran-i
Lodsc B. t P. Order ot Dir-.
san Frauen-ca s.—9. Sept. Trtonntsl
conclavo Kntktm Tsmplsr.
san Provence-. 10.—26. sspt«. sever
clxv Grund W I. 0. O. F.
Donner-, Solon-do spktuss und Puoblo
Sommer Braut-tots- Juue lot to som
s so,1904. Kotum ltmtts Oct. st. 817150
and stsw from Blatt-. Naht-.
Ogdeo and stif- Lskkumo Cato- Ins
ltmtts Mäd.
Blick Utlls konnt-same Cato- satt
- Matt-s RGO to Its-O
st Faul, Duluttt ok supeklok — sam
clsth sml limit- Its-G smä 816.35.
chicssksams Clau- aml ltmtts MO
Vts St. Louts with 10 Esy stopossk
ons way MO. .
Pot- nsmsko Oplysutas sog-nomi
W. Zugs-Date etc. tot dumm
o- stutto Alt-Ue bot-fonds man til
Ohio-so « Nord-Weitem dient-on