Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, June 17, 1904, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    .’·,,
»O
J i
-,1«' ON
sps
EVEN-«
,,1)«1nskcren« udkommcr lwcr Tirsdag og Froh-F Jf redagI-mdgaves ,,Dan.skeren« kostet kun 81.50 Pr. Aal-gang.
M. III qsps Blum Nem» J-kedag d. 17. Juni 1904. 13. Aarg.
WM cn u es k er
omkommcr i Skivsbrand.
»(5encral Zlocumch en LIIItdampcr, brændct paa EaItRivrr
vcd New York.
De flcftc af de omkomnc er Rvinder og Born af et
Sondagsfkole- Sclfkab.
New York, 15. Jums —- En at de
ftrwlleliaste Ulytler i New Yorls
Histcrie stete i Tag paa Eaft Niver
ved Takt-lebet til Long Island Hund«
Stetet er itte langt fta New Y-orl,
og Ulnllen tunde iagttages af flere
Tusindc Personen men de flefte af
distr var ude af Stand til at gøre
noaet sfct at begkænfe Katafttofena
Omfactg.
«H-5eneral Slocum« var en Lust
dampei rncd tre Dæt og den ftørfte i
diese Bande. Den brckndte tll Band
skillet, ca derved omtom over 600
Mennesler, mest Kvinder og Born,
fom enten brændte ihjel ellek dkulne
de, idet de flyede fra Flannnerne.
Tet« er allerede fanden omtring
Zle Lin, oa Dottere er fremdeles be
stasftiacre med at spae efter Besten
Dct cr nu ved den Tib, da Srn
daakflulxsr i New Jltort tager Udslitas
tet :il Eteder langg New York Buasz
ten Ia Lona Island Sand. Det sidss
ste Bat-: et et af de meft malerifle i
Laut-et l
«Zt. Mache tnfl lutlyerfle Menigsp
ded hat«-re gjort store Forberedelsek for
den-« Zendagsstoles syttende aarlige
Elilurlicm og «General Slocnm«
var lejet til at befordre Etslurtioni
ftetne til ,,Locuft Grove«, en af de
manac Sommer - Resotter langs
Sundet. Man mener, der var 1500
a Ist-« Person« paa Zlibet, da det
lejlkde ur. Stilsets Ejete paastaar,
at der var tun R7fl Passagekey men
man niener, at der ved Siden derat
var flete Hundrede Born, fom itle
Var talt, men fulgte frit med Fak
ekldtene.
Sein Dantpslibet seilede op ad
East tttivety udgjotde alt spaa Dællet
en lyftsa Jene. En Masse Flag
vajede for en dejlig Juni-Beile Mu
sittcrpfet spillede, oa Bøknene sann
ca tanlede og viftede med deres Lom
metsrtlceder og Flsag sont Svak paa
Hilsener sra Fvlt Paa Stranden og
paa fotbifejlende Silbe. Ved th
enden as Nandallsoen er der en
Streckning as Band, der laldes »tl)e1
Sunten Moadows«. Just da de kam
til dette Punkt, og mens Fall fra
Stranden iagttog den lyftige oa de«
toretede Dampet, brpd Jlden ud, og
ta Stibet var byaget -«· 1891, og
Tretet swledes var gennemtjrh
btedte Jlden sig hurtigt. Hele Stibet
var lusart et Flammehav. Jlden
siaes at veete btudt ud i et »Lunch«-«
Vettelle nwd Forenden as Deltet cg
at stulle hidtsre fra, at en Potte
Fedt var bleven veeltet. Alle Stut
ninassorspg vtlte sig frugteslsle.
Sitibets Kaptejm Wtlliam van
Schott, forssgte fstlt at rende Sti
bet tnvd Land ved 134. Gabe, hvor
der var et Tonwer- og Olte-Oplaas
sied. men han Alev advatet derimod
for ikte at sætte Jld paa disse Sa
gen Saa stnkede han Kutten mod
North Brothet »Den, omtring z Mtl
dersta. Der lant Stil-et Kl. 12.55,
2 Timer og 25 Minuttek after at Jl
den first opdagedes.
Der hetstede den fwgtellgste Pa
ntt og sde vtldelte Seen-er paa Dceklet.
Mange sprang ovekbord for Flke at
omtvnnne i Flammen-e Nogle af
bitte reddezde sig l Land, andre deut
«"nv·e've. Muster pressede msod Rcktvwkket
pasa Agitfendety hviltet gav efter, laa
mange styrtede t Baader
Den, Inm- Sllbet sttawdede, hat
et Asyl for Staklagens - Patienten
En Del Passagerer svømmede eller
fløv i Land. Patienterne, sotn iagt:
tog disse, ordredes ftrats inden TH
re, og Anstalten-Z Lceger tom de li
sdentde til Hjælty men mange a«f dis
fe døde nllerede under Behgandlin
gen.
De meft rørende Scener bestrives.
Andre Furt-irr forspgte at rebde Pak
fagerek fra Stocum, og det lyttedes
til Oele-, men de var jo udsatte fsor
ogsaa at ftittes i Brand, saa de itte
tunde fortfætte Redningsarbefdei.
Kaptajnen og to Loofet er am
fterebe.
st- Ilt II
Seneka
J Medbelfer frn Neto York af i
Gaak paaftaaeg det,ntTnbet as Men
nefteliv i Stibsbranden muligvis Vil
nna 1«l)«. Der var omtring 1500
omboro, og man bar «itte entdnu fun
Det Im i Hofpitaler og i beres Hjem.
As JW funone Lig er tun 14,.-0
gentendt.
Der fotefaldt hiertestckrende Scr
nek, naar Lin-me bragtes i Land, og
Slægtninae as de savnede foksøgte at
gentende dekeg take.
En teilt-re tyft Kvinsde passsereoe
blandtRcetterne of de døoe. Eint-bebs
mænd forspgte at ftandfe hende, mcn
uvillig sagde hun:
»Im havde 5 Born tma «Ztit)et,
den ældfte 19 og Den yngste 5 Aar
gommeL lad mig passeke.«
Assisteret as Sygepagsere tom hun
til en Pige, fom laa paa en Sena,
forbkændt om Hovedet og paa Lem
merne· De gentendte strats hinan
den, og fotglemtnende sineBrandfaat
for Pigen ftrnts i Armene paa Mo
deren· Moderen tog hende mod fig,
og isdet de tsog Afsted, sagde denne:
»Mit Navn er Mrs. Jden. J
Morges havde jeg fem Born, nu har
jeg tun eet.«
En lille Dkeng, som laa i et Ho
spital, fortalte, at hans Moder havde
givet sham en Redningslbøfe i stdste
Øjeblit og sanledes fkelst hans Lsiv.
Men Drengen titsche-de
,,Je·a antager itte, hun selv havke
nogen, for vi tan itte finde hende.«
Kaptajnen paa Budferbaaden Ar
not figer bl. a.:
»Sitrats vi ncetmede os det thu
dende Stil-, tlcesdte to af min Be
Tscktninsg, John Olsen og Gunder An
dersen, scg af og sprang nd iblanot
de omIflydensde Legemer. De bragtc
.6 Kvinder og 2 Vsrn ind, som alle
var lebende. Derefter revdede de 15
Lig.
Olfen, ssom saa 3 Born Commen
de ncer ved Streut-lautem sprang
overbotid og reddede to af dem, ildct
han hokdt dem over Vandet med den
ene Arm og svømmelde i Land melv
den andeu. Derpasa vendte han til-»
dage, teddede det tredie ug svssmmcde
i Land metd det.
Da han tom tilbage til Boot-ein
var han sasa udmattet, at Von maats
te hales op l den«-«
Om· et as de fundne ng fette-!
les dek:
»Liget af Mes. Granfier sandte
med hewdes 9 Maanedet gamle Born
i Armene, fasttrnttet til hendes Brylt
Ifor at frekfe det. De var begge
blmndte ihjel.«
Fokuden ovenangivne Aarsag ttl
Stakelberg er lidt for sen
i Vendingen.
Han vilde angribe Japa
nernes hojre Fløj, men
fanvt forinden sin egeu
højke Fløj angrebet.
Russerne træthcr fig til
bagemeo stortTab-—
efterlader13 Kanonen
St. Petersborg, 17. Jun. — Kej
feren hat fva General Kur-opatkin
modtaget folgende Telegram, dateret
16. Juni:
,,Jeg nxsodtog sølgende Telegram
fra Generalløjtnant Baron Stam
bekg, oateret 16. Juni, Kl. 10 IIn.:
»J Gaar havdse jeg i Sinde at
angribe Fjendens højre Fløj, men
just fom vi havde gsvet vore Trop
Per Orvre i den Hensigt og begynkte
med Oel-d at omgaa Fjendens højre
Zløj, angreb Japanerne min højke
Fløj msed overiegen Ztyrke, og j-g
saa mig nødt til at retirete ad tre
Veje mod Nord. «
»Dort Tab er stott, men kendes
ikke tilfulde envnu.
,,Under Træfningen blev ftr«:e
Artilleri Brigares tredie cg fjerse
Butter-in boaftavelig ftaaret i Stum
per af de japanfte Granater. I
,,«.«1f 1-; Kanoner blev de 13 gjcrt
aldeleg ubruaelige og forlodes.
»Solbaternei5 Opfprsel var »Mei
lent", en Del af dem vcegteve sig veb
at tetirere, indtil Oe acntagne Gan-Je
blev okdrede deriil.«
Osvenstnwende er sidste EftetreLs
ning fka Slagmarken, vg, fom man
vil lægge Mærte til, er Telegram
mekne officielle o««q fra russisk Milde.
faa Russernes Reverng i denne
Træfning siktert ikke er forfwrrei.
General Kuropattsin sendet en un
fsrligere Bereining om de spofte Da
aes Lampe i Ncerheden af Vafangow,
en Pladg mellem Port Arthuk og
Licio Yana. Men ovenstaaende synes
at være Enden paa distfe Kampe og
soreipbig Eil-den paa General Sta
felbergs Forssøg Paa at undfætte
Port Arthur. Hvad der foregaak
der, et en Hemmeligshed. Forl«e«den
fortaltes der, at General Stoesfel
var bleven faaret i et Slag og maatte
have det ene Ben sat af. Rygtet er
ifke betræftei.
En nng Finne skyder
General Boriskoss.
St.«1ketersbokg,16. Juni, 6.16
Eftm.: General B-oristoff, Guvernos
ten af Finlanb, blev i Formiddags
Kl. 11 ftudt og dødelig fauret ved
andgungen til det sinfte Senat i Hel
fingfors.
Sinigmorderen Schaumann, en
Søn af Senator Schaum-ann, tog
ojeblittelig sit eget Liv.
Borisloff ramtes i Maven og i
Halsen. Han fortes til St. Peters
borg i døende Tilstand. Attentatct
tikstrioes sinssi Patri«otissme.
Schaumann menes at have været
Medlem ass, hvad der er kendt fom
det sinsse pattiotiske Parti.
Branden takes der om Eksplofion af
en Stegepande paa en Gasolinftovh
BeggeBeretninger gaar imidlertisd nd
paa, at Jlden er optomtnet i en
»lunch wom« i For-enden af Stibet,
hvor der var Lampen Olie og andet
Vetfoengeligt Stof, msen intet ander
bog, end hvad der hptte Stil-cis Ub
styr til.
Der takes fremdeleö om, at Stibs
besætntngen ille tan være usden
Sin i, at der onntsom ssaa mange
Mennesier.
Den danske Kirkes Aar-Zinsbe.
Lm »Den danfte Kirte«g 27. Aarss
msøde fortceller »Dannev.« for denne
Uge. Vi stal derfra Ineddele et og
ein-det.
Onsdag Form. den 8. Juni nah
nedeg Aargniødei. Dagen forud,saa
ret vi forstaar, dar der holdt Aas
ningesgudgtjenefte
Der var 24 Praefter til Stede ved
Begyndelsen, og saa tom der en seite
re. Tier dar 45 Delegater fdtuden
:: lage Medlemmer af S«tvrelfen.
Ztyrelsen fremslagde et Forflaa til
Dagsordsen, og dette vedtdges. Dei
fmste paa Daagordenen var« For
mandens Jndberetnina. Han or op
mærtfcm paa, at det gkelder um itte
alene at tunne handle paa Aariscnøi
ket, beslutte, men ogfaa at titnne
handle gennem Aaret i Forholt til
Beflutningernr. Dette i::::·.er ban,
Kirten i det svundne Aar nogenlun
re bar dist, den lunde, idet den hat
aennemført Beflutninaen orn at teg
ne 81(),000 til at opføre en Midia
bygning ved Stolen i Des Moineg
for. Men der manglede adftiilligt i,
It den Zum Var stasset til Befe, sont
Eint-elfen i sit Aakssoderslag kad dm
til Zkikrfttndets Dritt. Til Pia-insta
len Var der tun ydet godt og vel det
bald-e af den Sum, de bcrd din, saa
de badde maatte osptage et Laan Pan
:;«k.'),«(·).
Tot var staaet fejl med at faa en
Rand. theol. Hojbjerg frn Danmart
til Stolen i Des Meineg i Fjo:.
Jinidlertid dar det lyttedes at bedac
ae Petit. Mittelfen fra Omaha til cit
taae til Stolen i Winter. Nu er han
reist til Damme-L og Kand. H. den
teg hertil i en ncer Fremtid. Sty
relssen hande med Ansvar for nærdæi
rende Aarsmiøde lovet liam en Løn
af 8600 for det førfte Aar.
Eiamfundeig Formand havde fo
relngt lldv.1lget i Danmart fidfte
Aarsmødeg Beflutning om mutigt IT
faa Besøg af en af de danste Disson
Per. lldvalgetg For-stand Past. Hel
veg, og ligefaa Bistop Rørdam havoe
ftillet fig veldillig til Kirtens Ønstky
men der var ingen Udsigt til, at det
tunde ste før til Somcneren 19ti73,
og man venter, at Zamfundet selv
maa bære de med Bespget forbundne
Udgifter.
Det er itte meget, Styx-elfen i det
svundne Aar hat tunnet gøire for
Mission-en, ,,vcefentlig degkundet Paa
Mangel af Arbejdere.« J det fort-od
ne Aar hat 3 Priester forladt At
bejdsmakten, nien de hat faaet 8 i
Siedet. Foruden Past· Højbjerg
ventes der P. ny i en nær Fremtid.
J Filadelfia hat der vceret gjott
Fort-g paa at faa ansat en Præft
fra D. d· Kikte i en Menighed, fom
hsrer til den engeIste Synodex men
paa Grund af Modftand fra denne
Svnodes Side er dette itte lyttedeg.
De hat Herab om snart at faa an
sat Ptcefter i Von-bellst og Flaxton,
N. D. og i Viborg, S. D.
Hsjflolearbejdet i Ntysted er det
tidfte Aar ttssttet med 8200.
J Kredsen paa Pacisictysten ven
ter de snart at tunne faa Atbejder
nes Tal fordoblet.
»Den danfte Kirte«ss Udoalg i
Danmart hat i det fvuwdne Aar
fulgt Arbejdet herovre med one-sten
de Kækligbed Fornren at sende ny
Atsbejdere herooer bar det betcitet
Udgivelien af Psastok -Østergaar«ds:
,,Haandbog for deandrere«.
Dette er saa bangt, Refemtet i
«Dnnv.« naar. Mit-Este ri findet
lidt merk af Interesse sehen, sont ri
saa senere stial me·ddele.
DI-. Nile-·- Anti-Pain All-.
Et buntem füttert tm vaalidcslsos Mut-del for fnq ssllet
new-s Hovcovimy Nvaimerm, Munevmr. Neuralgia
Nekvasitet, Jeritabjlitet, Ssvnlsgfsm que, STIMME
Indeholder Werken Odium ellrk Morfln oq ist-erleidet
tagen stimme Estervtrtainger. 25 Dosts 25 semi- Pan
Ipotetet ellek sendet as
Vis. All-'s Medic-l co.. Bluts-M sittlich-.
Arbejderurolighederne
i Colorado.
Arrest og Deportation er
Autoriteternes Vaaben.
Dei heb-der nu derude fra, atKank
pen snart er endi. En af de sidste
Meddelelser siger, at Formanden for
Grubearbejder - Forensingen Nr. 40,
Mr. C. G. Kennisen, er arrefteret
som mistcenkt for Delagtigbed i
Voldsdsaaden, Elsplosionen i Jude
pendence. Han selv paastaar fm U
styldighed
Forøvrigt har Meddelelferne der
ude fra i den sidfte Uge fortvinsssvis
dreiet fig om Arrestationer og Depar
tationer.
Elsplosionen gav Madstanderne ccf
Vlrbejderunionen Vind i Sejlene og
mere end det, den lagde Magten i
deres Hænder. Enten dei blivcsr
fuldst optlatet eller ilte, hvem der ei
Stvld i Eksplosionem saa tan Unio
nen i Folts Ontdømme itle frsigøre
fig for Styld, forend det modsaite
bliver bevifi. Derfor er det Vel heller;
itle mere end rigtigt, at Statens Gu;
Vernsør med Militcermagt hat dcempet
Urolighedernr. l
Men ncegteg lan det heller ikke pactl
den anden Side, at Monden, Uni
onsmcksndene hat vaeret behandletl
span, Melker Assty og Harme. Førft ais
kafce Oftene, man faldt over, i den!
berngtede ,.bull pen« og siden medMi-»
litcersmagt at læs«fe dem paa Jernba
nevogne og løre dem ud over Statens
Grænfer i forftellige Retninger og
der fastte dem af i en Ørten uden
Levnietsmidler — det tan da ikle godt
betegnes anderledes end som Barba
ri, særlig naar vi huster paa, at man
ge af de deporterede havde Hieni, Ko
ne og Born-indes i Minedistrittet og
blev saaledes sat ud ai Stand til at
førge for disfes Nødtørft
Hoordan det flal ende, er ille let
at sforwdir. Kansas’ Autoriteter be«»
tattede sig for at tage imod Coloradost
OlfslunL hvad ingen tan undres over.;
Men om Stallerne saa fkal jages fra«
den sene Ende af Landet til den andcn»
og tilfcdsst, naar de itte faar Lov atj
busastte sig i nogsen Stat, lansde —- —l
i Havete Thi vet vik Konsekvmseul
jo føre til! i
Vi mindes aldrig før at have hiørt
om en ligsnende Deportation. En
Udoisning er ellers altid betinget —«
enten for-lade Landet eller — tage
Følgerne. Jlle ensgang Rusfernes
Deportationer til Sibirsien er faa n
rimelige. Der er da et Hjørne af"
Riget, hvor Ruslands udviste faar
ch at verre.
Men de fra Col-oraido udvifte spvrg
ger da heller ille om Lov til at gaa
ind i Staten ig-n. Der fortaltes for
leden Dag om flere, der var kommen
tilbage tlil Denver. Som de er ble
ven behandlede, stal de fitlert itke
glemme at prøve paa at fasa Hcievn.
Saa det tan gerne be«frygtes, at Fre
den itte er saa nær for Haanden,
som Guvernør Peabosdy og General
Bell mener. Lad dem dwmpe Op
standen med Magi, men« ved Siden
af maa de give de mistænkte Ad
gang til Forsvar for de borgerlige
Domftole. » »
Der er fra Unisonsmaendene gjort
Henvensdelse til Prcesident Roosevelt,
smen han nægter at tage sig af Sagen«
Loven hjemler ham inigen Ret destil,
spr han enten anmodes derom af
lvedtosmmende Stats Myndigheder,
eller Konsgresfen paalceager ham det.
,,S·alvatsion Army« vifte et fmult
Trcek imod de depsorterede, som var
lapdt uden Levnetsmidler. De vendtei
tilbage «fva Kansas sog kom ind it
C-ol-orado til en af dens Kolonier,
hvor de- saa blev bespistr.
For as at tage Parti i den Sag
wilde være baade dumt og urigtigt.
Dei er tun entelte Handlinger, man
paa Afstand kan have Klarhed over.
Elsvlosionen og andre Voldfsomheder
fra Unionens Side er absolut for
dømmelige, mien saa er ogsasa Volk-s
bansdlinger fra modsatte Side. Dei
er haardt imod «haardt, og deraf kan
intet godt Resultat dentes. Vi begun
htiger Arbejsderforeningen Forening
set Arbejdernes eneste Vaaben imod
lgridsie Arbejdsgsidete. Men de stal
være ·stilkelige. De maa beuge Lov
og ingen anden Magt end den, der
ligger i Sammewhold Voldshand
länger er ford-«Inmel’igse, hvem de faa
Iend øves af.
Pasi. Christiansens Adresse.
Under Pastor Christianfens Op
hold i Danmark vil hans Adresse
være:
Past. G. 'B. Christianfen,
Adr. Hr. N. Larsen,
Sandergade, Middselfart,
Danmsark, Europa.
Udftillingslaanet.
Dei stack-, at Finansminifter Shaw
cengstes, fordi det ikke tegnet til, at
Udstillingsbesl«yrelsen vil kunne be
tale tilbage af de 84,600,000 Laan
ud af fine Jndtcegter. Dersom Mi
nistcren gør Regning paa snart at
faa deite Laan tilbage i sin Helhed,
bemcerler vor Kilde, saa maa hart
helleke flippe den Jde og tage sig en
Fetie.
tilbage i sin Helhed, bemcetker vor
Kilde, saa maa han hellete slippe
den Jde og tage sig en Ferie.
Minister Hans Hoteltegniug.
Sitatssminister Hay fortceller, ai
han efter sit Beng i St. Louis paa
en Uge betalte en Hotelregning paa
85777. Mien denne Sum betaler faa
ogsaa for, hvad 6 Personer spiste, og
for 8 Vcerelser, som Ede boede i, samt
for nogle Automobiler, som skod til
deres Raadighed Ministeren til
føjek, at han fynes, at Regningen var
meaet rimelia og langt mindre end
hdad han vilde have kommet til at
betale paa en af de ledende Hoieller i
New York. Det taler aodt for U«d
stillingen. Nu er det Tid for andre
at lcegge Planet for deres Rejse.
Landpoftbndcnes LIn.
Den st.:l i Fremtiden beregnes ef
ter Længden af Routeme. Det til
lade-Z dem for egen Regning at bei
fordre Butter, men De maa itte, for
at modtage ellet afleverc disse, gaa
udienfor Den bestemte Route.
Abner McKinlcy ded. «
z-.
Zomerset, Pa» 11. Juni· Wurst
dent Mcstinleys Proben Abner Mc
Kinley, er pludselig afgaaet vod Do
den i sin herværendse Sommerbciig.
Hans Huftru fandst ham død, siddende
i en Stol i hang- Soveværelfe, da
yun i Morges Kl. 8 kom ind til ham.
Antagelig er han ved egen Hjækp
staaet op i Lobet af Ratten bg er ble
ven overrastet at Dosen. Siden han
bar været fvagielig, hat en Negertjener
altbd sooet i hart Nærbed, men denne
Mund havde sidft været oppe hos
bam Fil. 2 og hsavde siden intet hort.
5100 Peldnning 5100
Dettt Blut-s Lesers vil vom lata-jede over at Mut-.
at dendet minpste er en vgte Gygdom tom Bisen
tahen er vlevett Stand tl at tut-at aue dens Sta
1er. ogpetex Mitarli- Isllss Ost-anst- curs er det
emste vtrtelc e Jelbkedeltecmwdeh Ue- ettanden sten
den Da Au gn- er en tonftitutionct v dom, tokdrer
den en konitttu pncl se aadlln . Iss Cis-»t
curo tu es ind, du«-let dire paa Blut-et oq Sinn ca
sekne c yttemet rinnt-F
. , J- dnved SITdommens ar
xsrg og gwa atten ten zpi »
, rke vev at oki No Konstitu
konen og htct ve Naturen tat re fl Ur Ide. Eiern
hariaa me en Ttltro til dets admde Kraft. at di
nun-der et Bunds-de Tolle-s sen-lesen Staatse- vom
dqnne Ist-data We bevttter Oe adelir. Wo euer
Erste og thust-Iris Tcltlriv «
· w. b .ISY. Phsueysch Iman
o o m.
kl bebst
IIPI Mls Puls II