Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, June 10, 1904, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Ei gammelt Brei-. Telegtaf
Iud Joban Jensen i Marstal modtog
i Folge »Ohne-wes Dagblad« Lor
daa ricix H. Mai med Posten et Brev
Utnzp Zorn ban havde sitevet den 22.
Januar 1859. Brevet var adressc
ret n: bang nu i Kiel boendse Bis-oder,
den Mann Makrok- Jens C. Jensen,
Ian- er i den danfte Brig »Coukri
et«. «.»li«te-:sse: Dei kongelige dansle
GeneraucsnfnlaL Bnenoa Ajke5. Tet
spat snsnsrilet i Hamburg den LI. Ja
Iuar un Ei London den 27. s. M.; an
dre Itsixftitempler forefindes ikke paa
Preises men man kan fe, at der er
stehen tietalt 17 Stillina i Pol-w.
Bremsi var ved Modtagelfen gan
Ie fon. csed Affendelsen, nemlig for-«
jegleh man maa fokmode, at det i de
45 xslnr hat henliaaet ganste nrørt
vaa et Posthus eller et Konfnlat.
.,Hdnd ian det nntte!« —
Odder Dagblad feriælleu 2. Baiaib
long I-:. Kompagni, fom i disfe Tage
IXder i det paa Falleden ved Raben
hqvn har et »Nnmmek«, der er män-:
ne kannst i
Under Yoelserne fokleden iærpedes;
Ttovgslasreren Gevcergkebene ind i
Lang Vor-ed Dei gik uafbrudtt
»Gemei- i Hvil«, »Gevcet ved Fod«.
Nitmmeret svedie og opgav tilsidst
bei hete
...f·)prte Die iike, jeg kommende
tede Gevæt i Hvil«, ftreg Rrgeniem
»Man He. Sergeni«, sagde Fnren
tkosinldia ,,-hvad Nytte et det til?
Jeg ved jo dog godt, at de sttaks kom
mndeker Gevcer ved Fod«·
Seraenten opgav ham foreløbia·
Sönderjyllcznd
Hat)erslev. — Uventede Pin
segckiter. (Schl. G.) Da Rentiet
M. isaa Stibsbroen Sondag Af
ten then 15. Maj) tom hjein efter en
syst ildflugt til »Viktoria«, var
dank Sau med Familie, som bot i
Amerika, uventet kommen hjem for
at asswgge ei tangere Pinfebespg.
Kriitten gaar saa kam-(
ge — . En lDen-det- Liaakig Drengi
beugte i den jenere Tid den Frem
ganaemaade ai forespstge hos Fami
ijek, om de havde lidtBrwnde ellet lig
nenne. Hans Moder stulde vaste, de
var mange Sostende og Faderen laa
Hyg. Naak Folt itke havde det, han
tustede bad han om en TipenningI
til a: ksbe noget for. Fii han faa
en «T-I"2illing, Isbte han Slittevi for
den. En Gang provede man Ihren-»
gen as og gav ham lidt Brande, men!
det kasiede han Dort efier fra sig. Deni
lille Sludberi er imidlertid nu die-I
ven opdagei, eg det hat vist sig, at
san ogsaa hat gjott sig styldig i Ty
veti. For nylig forfvandt fta en Re
favmwr et Damens med Rede. Det
te btagte Drengen forleden Dag til
bage, men med den urigtige Kædr.
dem paaswd at have fundei Uket paa
Wasser Man toa ham imidlektid i
Jovis-h og saa iilstod han at vcere
Tot-en Han havde itie kunnet Dom-!
sie as med Utet, og for at fasa enFiw
del-n ibragte han dei tikbage. Den
fotkette Utkesde havde shan i Folge
.Schl. G.'« stjaalet sra en Mastinist.
" i
Anfættelsen af Lecker
iniier i Nordslegvig. En.
Merskklet üil ,,Apenrader Anzeiger«»
seinen i
»He national Henfeende tan man3
ikte glæde sig over Anscettelsen af
Læmindek i Norvflegvig. Ved Val
gene til Kommune, Kirke vg Stat
boktfal«det der saaledeg en Stemme,
fcm under Omftændighedet vilde
tunnsz give Udstaget. Af næriiggen
de Grunde er desuden en Leererinde
fide H Stand til at fremme Ttysthe
den i den Grad som en Lærek.«
hertil bemærtek »Modersmaolet«:
Veso Ansættelsen af Lærere eller
Læekrindek et Spotgsmualet ene og
salem Stolens Tam J det mindfte
gelber dette i enhver Stat, der fættet
Pris paa Kultur og Civilisation.
De preugsiste Myndigheder et seid
ftlgelig af sum-me Ansiuelfe. — Al
kigevel san vii godt iwdlade os paa
den paagceldende Tysters Taute
gqng. Hvad mener han til Etsecnspek
om at befreite alle Lcrekplakvset i
Rowilesvig med hienwenvte paus
sisie Korporalek fra Felttvgene mod
Linse-ne sog de Sorte i Afrika? —
Jet, vet er bat-e et FAMI.
Sognei ei Andkagende om Uns-erstri
telse af ei Legat. Anspgningen lod
: »Syv Gange Ti er Støvets Aar«.
"og ncermende mig Detie Maul, tm
jeg ikie forunsdrc niig over, at Blodet
brannter at stione i mine Aarer oa
gar nkig mit iivligiere Herredøinme
over Naalen stridigi, og naar nu
hertil iommer Savnet af et hjæipens
de, deltaaende Versen, saa lcerer man
at sande Digierens Ord: Ene on-.
Raadet er ene om Sorgen; Enslighed
er ej for Menaesiet got-; Sjælden
er Venstab i Hytien og Borgem Med
hjcelp behøves M stort og iil fmaaik
Da denne Medhjælp, som sial op
«veje5 meb Penge, fattes mig, er Dei
mit Haab, at ved llddelingen vil
lade en Lnsstraale falde i niin mørke
Tilværelsei
En 82aarig Hjuhrider
hat man i disse Tage lagi Mærte
til i Vamdkusp og Osmegn. Det et
,,gamle Ahienkiel«, der for gansie
fort Tsid siden gennetngii en meget
svcet Operation Paa Kot-hing Syaeg
l)us, men nu et saa kast, at han med
fior Færoighed itæder sin Tricyile.
threntiel, der et fta Holften, er
Veteran fra Treaarskrigen og var
fenere i flere Aar i Amerika. J en
lang Aarkcksskte var han bosai i Lan
getoeo, fenere boede hat-. hos en Sie-n,
der var ansat ved Gransegendatme
riet i Bastkuv, og nu bot han hoö
sin Datier i Sindstrup. For de
mange Venner, Ahreniiel hat faaet
paa Bisse Sie-der, er bei en Glcede
atter at se ham saa rast efier sin
Sygdom
R ødding· Landbrugei hat i den
sidste Tiv sindtil Msidten af Maj) lin
iike ubetydeligi under den alt for me
gen Vcede og bei uftadige Vejrlig.
Nun faa Landmcend ere fcerdige
med Bngfæden, da Regnen begyndie,
for hvok Jsotderne et funken, er det
galt, i det man hverien kan køre Ged
ning eller ploje. Mange er i Færd
med at køre Goviiing ti( Byg og
Rock i denne Tib. Enkelie hat alle
kede faaei Rom ifær Ksaalkabi Paa
bojete Marien Den· iidlig saaede
Havre staat i Stasmpe og lider af
Ruan paa de koldere Jsorder. Bare
nu ikte Natiefrosten ogfaa siulsde go
te dei af med Frugkblsomftekne, ifær
Kirfebær og Æbler, saa Frugihssien
ligeiom i Fjor stuide siaa feil.
T o f t l u n d. -—— Fort over Græns
sen. —-- Ten 18. Mai biev en Rotte
Jprgengfon on 2 Born, soni var
biemmehorende i Soekrig, of Amts
tjener Schütt der i Byen transpor
terede over den svenfte Gman Hen
reg Mond havde ifi. »Hjemdal.« for
ca. 2 Aar siden forladt hen»de, og da
knm itle er hietnstedsberettiget her on
Vel ilte liar lunnet forsprge sig oq
sine Born, er hun bleven udvift.
Ei Mantfund Landmnnd
Jeppe Anderer i Rurup fandt
forleden, medeng hcm pløjede sin
Mart, en Solvmsønt i Størkelfe som
et Femmarkftnllr. Striften er pan
Latin, Aarstollet 1622 Monten er
antagelig tonnnen herop under Tre
diveaarstrigen.
Vefttysten. —- En god Jud
iægt. — Som Bedig paa at Kreatur
ovdrcet her paa Egnen spiller Hemd
rollen som Jnsdtcegtssilde for Land
manden lan ifl. »Bist-bot - Posten«
ans-reg, at Banearbejder chkr ved
Vesibanen, boende i Drengfted, er i
Besiddelse af en Ko, der fom darg
tig tostede 450 Mi. Kalven folg
tes, sprend den blev født for 50 Mk.
Men da Koen nu har faaet Tvilling
talsve (Kvietalve), blev der ikte no
get af den Handel. Tvillingtalvene
er nu folgig 14 Doge gamle, for
105 Mk. og en anden Kober har alle
rede budt 10 Mk. i Fortjenestr. En
faadan Ko bringet dens Eiermand
»en tlcrtielig Jndtæsgt.
VamdrIup —- Hcm blev ban
q.e —- En vkvstum Haandværtssvend
fhjeinsøgte i disse Dage Vamdrupeg
nen hvor han ,,samlede« ind til sin
Reise til Hjemmet i Dorfens. Ad
slellige gode Mennester ofrede i den
Anledning saa vel, at Pungen til
sidst struttede af Pengenr. Ei mere
starpt tænlende Hoved, der lagde
Mærle hertil, fandt, at Jndlamltn
gen burde stuttes, og truede med Po
Iiitiet hope-keck cyuspekim bekean
.at han hcvde veret W Bei-g bog
I still-WILL kkggpæszBURTHVETJ
lkestxrclstsn im "l·»ni.-imm Durch-»so
Suunsnir ("0in tsoiissmsi)·" vil claim-lett
tsn Sinn pim III-»Im ils-Or mit-n distriij VII
lxlives mit-Halt til den Pers-m- (lt«k Hell- »
tin-us riet Imjssmigts Nummer puu An
tulltst ist lieu-lu- Atlguuzcslmrt til Loui- »
nimm Furcht-sc Expnksitimh sum uqu «
Ins-les i St. Lunis sit-. April »- glntter l.
l)ec. Hm- Slcultlc det imjastiixe Num
mer ilcius ln«llmmtiies.x-iilsc-lpøl)et tilkaltlp «
den. sum konnt-ist dpt »Ernst-It Umi
ntsgzsltjuts Lein-thesi til at Sikrc Ais en
Fortune ins-rief inter. Vor Hei-sitzt
tin-il dritt- enestuuemle Tiihuti er I
’
fromme salget M vort- "smn·enir coins
ut Aifsssissism t-) the World- Faik". Dis
sts »Im-versi-Cnitm" er of ktntstneklnk
Vaenli »j- uerstuttelige Som Erindking
um steck Støtste us auc- Utlstilllngksr.
lsnrtwt im Jan-s Affektiomssvænli vil
vi nimlmgis die-n Sinn kogulæke Isillettet
Ul Yordtsnsutlstinnige-« og clorsur hol
ilcsk ri et liilletkontok Vetl HovedimL
ital-Hausen til Urlstlltinggpludsen sa
hcnt hka Dug under bete Ochs-Hun
geri. lcun et hegt-enger Arn-l as die-de
suuveniru VII viere til solz. Pkis 50
Leute-. For due-· "s»uvenik Coin".
—
der stolzes. eklsvcnser tnun sit-; Rot til at
gætte og imlssemlc clot Lisettcsde Tal
lngen hin- Fnrtrin kuk stritt-e i der-ne
GENIUS og du kun lige san let km- de
s.·)0,000 Som en malen. skultle tim- lplive
klere end en nøjugtig Gast-sing. vil
samtnen blivc delt mellem del-erso
net der gictter nøjsgtigt cllek komme
met-meist. klvoriok ilcke dig? Den
lykleelige findet vll kaa Uttdckrettiicsg.
sauern-ri- det et ofsscielt beleendtgjort
lusokmange bete-Ue Ädgsngslmkt der
er solgt til Udstilltmgetr.
Vi betsler Jesuiten dias Udgiktek vcrl Rei
sen til st.l·ouis 03 lcvekek Zelt-het. 350.000
ien stot· stek fylckt tue-I Guld
Til ClIWinzmulstillingen einigte-s 21.M.—
141 Rittern-tu til clen immike Udstilling
Paris 1·3.795,167. til den punumerikt1n
ske ljclstilling ABOUT-It
T tkk skriv sttaks ng hast-,
øv 1 et ut alt. lnsad cln hat
at got-e fin- ut san Dei i cltsune forth-lag
tigc Gactnlcig er st Semie 50 cents for
en Hnuk og sjeldeu Ritnstgensbmtc
Souvenir Zin 0f Helmission
Worte-PS Fair, St. Louis, Mo.
,·: » COUPOMOM LoulslANA pURCHAsE
»Juki-Um I« sIskJnsssl uith ·-«-«-1Is«1-- I-«l·ls·l.xN.X
X-«««-« ..........................................
«l-lc«·--s«s ........................................
-««1’.......«« ...... skihs ...................... , f f
· »l» Cut out this address and pasle on the envelope you i
Is;—n-««.«k-s i— » send us.
sAlNT l.()Uls, U. s. A. « s «
sic-««s».x---..—-» sum-« »s« »...s1.t«·« -—..«1». SOUVENlR ColN co s .-«T"«f " «««
s » -'· ; s«" - «s :
. . » -v «
« - I« . , su
- i ,» «
« «
en Softer Syd for Grænsen, metk
Rejsepengene svandt noget ind, htm
for han havde sagt »Forftcertnsing"
i Vamdrup, og da dette havde givet
over Forventning godt, havde han il
te tunnet høre op. Alligevel sit Sven:
den travlt med at komme afSted med
forfte Tug.
Broager. — Malkning med
Procentgodtgorelse bliver mete cg
tnete almindelig her Paa Egnen
Enkelte meget dygtige Arbejderfami
lier san i Folge »Hjemdal« hervet
have en ret antagelig AarsTindtcegL
og Ejerne opnaar at san deres Køer
bedre waltet.
Rolfnark — Zmaatyverier. —
Her i Byen set der i det sidste Aarg
Tid blevet begaaet adftillige fmac
Tyvetier hist og her. Tyvene hat
tilvendt sig Hame, Hattelfe, Svine
korn, Brandsel vg ander Køerne er
somme Siedet bLeven malkede paa
Matten, andre Siedet er det endoq
gaaet san vidt, at Køerne er bleven
malkede paa Stalden. Flere Steder
er Fjerkræbefætningen svunden ind
til nogle faa Stykter paa en Nat, der
er endog blevet stjaalet 20 Stykket
fra en Mand. Beboerne vilde vcere
Politiet meget taknemmelig, hvig
Invene kunde blive vaagrebne, da del
er hofft ubehageligt at have den
Slags natlige Des-u
::-:: Ida-:- -5;1!t. stre Den 1111 ogscx
Miit-r m: e! suka Grunme
Tsoint til tsrftatninzs
J» wen E.:z-k, sen-. var 1«:i« af Brnks
keräeig Fallitxm nmo fein kxj Zelsi.
-et-:« TIElsnnstaadgmeblennner pas es
s5-1·n«1tninq —.1f;:(s,s««) chari, fal.1.
der end-kli: Tom ten W. «)."sj Dr
Ldndrsetteni Handelgafdelitiq. »Ref:
1fle-:ii—1s:TiDck-.De« !nekd-e!er, at de fexis
LItmns sinnt-Je iil It inne Usrkth
itIanIeIL
Man-Irr
Un (I)1'Ulc1'.
nun gw n-« Lin-ed
ninq til m give Ly-—
lyoninzxcrangaaendss
Vnsrr nq WAGNan
Unmut, og man sknl
unde, m ingen hcu
bedu- Vctchlscr m
ruhtde INny n.:m
Te skrioe1", hond Te
ausser,
ano eller Orgel.
THE
NORTH WESTERN
MUle HOUSlä
Carl RauglanC Mgr.
THE IUI Nil Ulltsk Ä VE
Illin-««-sp»1i—. Hirn-.
Vaars sojnmep
Ustrejser
sunsgnsus Im ritt-il tlis populære »j;
hurtiggaaend-s Dampskibe, tin-o
r--1»!«
Americas-I-,
Dominionss »
White Stat· Linien
Dis. sum anskks sit fass-sm- dist gam
lkk LIIIHL Mr klagt i I)I«.«mg;1.«ii.«11(je
at tilskrjvos shssks Ums-m Kunst-r for
Ekskurslonspmgrsm. lsvjlkist tilljge
mal l»rjshsk«. Dampskihkiljstes ».s. v.
struks tjlsptsslus Trit.
Du Frist-n pim Jäsljss Klass« km dick
gumlts Lunil ksr Hut-TM ftlskymlsskisdkz
sum »mi- iU bis-skizze- s;nnnn«« til sun
Isisst at koshts å·«tnrlnll(«t.
Um unsmmns Uplzskinmmsr ttlskriv
FRANclS c. BKOVVN
Ins-In lex-is Ai-k:x1·.
00 Od, Desrbom st., chics30, llL
.: .. .. .- ":: « .. « « .. · » .. "::. :.: ::: .:. .«. G
III Sholeboger. RGO
ABC med Banden
tin praktisk Ocetebog ior Zinaabørn. Bogen ek fikeven i fristelig Aand og »O
« des-Juden interessant. 64 Zider ined niange Billet-en Nodt indbunden 20 Seins-.
C. F. Balslevs Bibelhistorie
tiuige nied noget ai nirkens Historie eiter Apostlenes Tage. subb. 25 6ents.
C. F. BalSlevS Euere-bog
« nied ioit Fortlaunzp (Ten ai den fotenede danife Tiefe anbefalede). Jndbunden - -.
ST
G
211 Cenis3.
Ny dansk SSæsebog
· « til Brng i de danite Zkolei i Amerika. 208 Side1. Naht indb. Pris- 50 Centsk .
Dansk Sproglære. C
Av ni. xlliitteliem 23 Cencg for den mindre lldgave, 156ents iot den schrie-H
Holms Danmarkshistorie.
kenne interessante Tanniaikshiiiorie er en Fryd for Børn at lære og læse· ED
I. og 2. Tel i eei Bind, mit 323 Zwei-, godt indb. Pris- 8l.()(). F
--
Bondcsens og Vestergaards Læfebøgen H
Pris indb.: l. Lel 30 Weins-, 2. Te131.01.),55. Tel 881 lu. T
Myrebogem G
den nyc ABC Ni. 1 Brig 15 Gent-L :12r.3,indbuuden, Pris 50 Eenlsk . .
— Tisse Bøger egnri iig bebst til at fupplere ined i danske Fei«ieftolec. G
Damnarkskort for Skolen og Hjemmet.
Pisis 45 (seiits3.
Dangerem
« deiiiilie,1’siis1·)c.,61sc.,80c.og 51.00.
valmebog
ior Zøtidagsskoler og Bibeittasien Pris, fikertt indbunden, 25 Seins-.
Barnetoner,
J. C. A. Tangs større Bibclhistorie
tillige nied .5kirkehinorce, Luthers Katekisinus og Striitsieder, ior Folkefkolen og - -«
Neals o; Laiinftolen subb. 80 Gent-L
Danish Luth. Publ. House,
Bleir, Nebr.
Flengborg. —— En Frinat
for Vaaerne — Flensborg Bayer
lav har — for at jin-bekomme et
lcenge næret Ønste af Bagerfvendene
og Lærlinaene —- vedtaget, at Bisse
flal have en Frinat ved hver af de tre
fiore Fester Jul, Paaste og Pinse.
Der vil ifl. »Fl. Av.« herefter itte
blive bagt Brod i noget Bageri i By
en Ratten til anden Zule-, Paaer og
Pinsedag.
B r- ! de r u p. —- Kirlen —- CFL
Av.) J Sommereng Lob vil der i
oen herværende Wirte blive indlaat
Varmeledning. Zparetassen giver
2000 Mart Vertil, og til Reiten ftal
der saa gereg Udvej paa en eller an
den Mande. Det er itte loenge, frden
Kirken sit et not Orgel og nye Ita
der, og det er itte smaa Dire, det
hat tret-net
Lsgumlloiter. — En Kann
pegrav. — (T. Z.) J bis-se Dage ital
der afdættes en Kæmpegrav paa en
Mart nær ved Tornsiov, i hvilten
Anlednting Kuitos ved Oldsaasmui
set i KieL Or. Ruttemann, er an-l
kommen her til.
S l cesr b ce t. —- Afsonet Straf.
Fru Midtgaarv her af Byen hat nu
assonet den hende ikendte Bøde for
uden Tilladelse at være vendt til-i
bage til «Sslesvig. Sagen blev for
nogen Tid fiden taget tilde-ge Fru
Midtgaard assoneve »den hende ihm
te Dags Arrest i To—ftlund. Eiter
Forlydende rlil Der være Udsigt til,
at den haardt hjemspgte og hjemløse
Familie faar Lov til at blive i Ster
bcek, twor Fru Midtgaard for Tidrn
opholsder fig.
vatland. —- Det sjette nyj
Hus i Aar blev den 20 Maj reist herF
t Byen Byggelysten er altsaa mag
» .
cum og Korn er Pcuge . . .
300 N. of Moorf- stoch Food vil forhinbke
Sygdom has zvinene og war-e 75 Bu.
Muts. Hvis ikke, kostet det intel. Sælges
paa 30 Daged Prove. Prier e187.50 pr.
100 Ph. Forhicsttrer11toj boH Hausene, og
de lasggc Hei-e »Ma, ellers tilgen Betaling
MOOKES sTO clc F000 c0..
Ast-sites winke-. . .. Cuuncil Bltjsss. la.
thevxklalerier - —
og andre Kunstmaleriet, som Punkte-neu
Blomscer samt Lanmkavgs og Mai-ine
Scenek ofv., udsøkt fmukt og billigt. Bed
ste og sincer imponcrede Rat-ve-» (Tube
Colotch og prepated muqu benyttes· - :
Veskillinger modtagcg paa Trgningct tix Al
terkamsuetom H· JENsENi
522. antlusuzq cunncil Blum-. los-is
citat-s for svage Mændl
Elektkisk lete krit.
Dei kksktigste lete i Vordem
For at nvektere von-Jet- e)· Electric Beit
ok mde dem nut- stetlen hem- (1e et
u Todte. sendet- vi entwer. sont ers-n er
del-til. et us dich- lxælter absolut utlen "(1
gilt km- Mmungeretu
Deut- csr et nulvet Tillmd uk et solicit Fik
ma. send imxeu Pengez riet miste lpælt - et
nennle en have.
Ums-Ihr De Lin-kraft. er tkæt og ged
Slaset. kraftlos ug nun-ask lmk nilstet Uns
dotnmeuy Gliede »s; Nin-r sur ticllig gam
mel. lldksr De uk Rygsmertehdaarlsg Pot
døielgeo blmlkongestiunek o« et træt of
den-steige eme udru thtct da Lan De
Z-1is-risci’uku et ved at bruge Bersey Flec
ttsc hel.
Vi wed. m- De vil hlive liellvkedet ng an
befnle wer haslte til darin-. og sugletjes vil
vi hin-·- esrsttgvet for vort tthsiltt sc tät-cis
Yi menc neun-. fix-sitt vi si ek. drml us De
kes III-w - oft Adresse mal »Hm-authe, osk
bælttt Vll l) ivs scmlt Dem Kritik-.
IERSBY sPECIAL TY. C0.,
320 A Weldon Bckg.. Jersey City. N. Y.
Chi- oj III-ils klkkL
sinksturnlssslssloltrrost «·:un«-n«-sn s
Un »Im-u« Ali-n W Incl. HI- sn II- ! s
nzn . JHUL Jsd U t« I« - bunt-s Zum-.
asixsu Pakt-os- iil . III ut W Uns
Ins n »U- »m! -HI«ng--I1«s I l « IIII r
sitt-Up- ( lir. Ums-sug( Inn-m ji«-km
srlt VI holt-or lnsm Mut-«- « ·.« F-«
MI- I’Iir«- »- nntlris I'r1«ns·-s « K "·«I
( M- —I-s-I·« »n- tss llsuissp Isk .
Ilsl Hirn-l 290. los-arti Ananias-. Flus
«sou.ow Tut sum-s
TAKS THE WAIAIII
snmflouss s
IRS VII-V LIIS
TIIS Wohl-MS Fllll
IAII III-blos
HAKKY E. MOOKES
Gen.A-t. Passe-. l)ept..0mshxs. Neb.
sKiiilJiiiAVislil iiRMHiE
itIiilswliss iii LII lmssvtte —is(i S sitt-n Ilnrv
inmi. innr tie- xsil linde- (-! iusliugpllgi »j:
sur-sit Klinm »j( muss-i Lan-i iil thut-lim
Primch Hm tirnml ni· (1i-« iIIniiliiclisurts
X -«( srlseti ssl Ums n-( Mord-« Hist-r finir win
hin-n re isiiitl hnd lslqes inc slcs rkss Im
sinkst-L K: Irl sitz inskuistnili Famil-stut
Vil Nin Sssntll iIil nd Ilenusunslclss til
H. BADLNHOOP, S·'·’«)«. Since Unier us
lIInIIiksmiinIL Iksiiimunn chl
OUIIAKD LIMEN
nun-tun Inn-v
klein-ass- CIVTFI oft-: sp. I0 t
o tun-sue eve, ob an ev ( ( os te t.
525 Ist-It lan t, 14,500 sit-treffen
tit- this- o s xost ,
dobheltprapellede 000 . oh lange, l4,1-30 Ton.
Dei I n e sohbkltpkopellsbe Dennpr I
VIII-s Elsa- .I«Isdlan ,13,555Tos«
aDeJobbeltytomllku Dom-i
D, 470 yet laus, 7 500 Ton.
sinnst Linien Ists-tu
åqw »F »Um-» 28 Mannes-.
Mist Its-. ssk..suklsoknsusnsoipli wuchse
eaer Lokal-Isaria over-m. l
KVlNDEK .
s 0 M L l l) E K
ni fix-indes mit-nimm
kkm lushimielis wig uplx
- » unwlUriinLc l,i1). Ihm
mir-( Inl( I- d» direkte
.- - Ihm tit- unng Ime hist
t(-r. Isvml in us Maule- at
) miitin mussan imln ns ig. kmi Hart
but Plan-er ng Viclnoshz rtl its-wendet
ins-m sig til
Mis. R. D. Falte-, Dei-vit, Nich
IZ sksllcklclsvekp smu er lilevne heil-ke
rjtscle i Atti-m- MunnmL heviiincn sit jegi ck
jen euer-cu- i Amerika-. sum kun helka c
Døvhed o- Øresusning.
Min Nerli-use kun lau-zeig i Iljeutmet o
nna- De bewirthet Des-es Tilswche. slml
mutet-steige sonnt-e os sit-e niiu out-Ist so
DIE-»W- Møacns one-curios
szs W. 123 str. - NEW VOLK