Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, June 10, 1904, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    .,Danskeren« udkommer hver Tirsdag og Fredag.
Nr. 47.
MWM
jfkedagS-mdgave. ,,Danskeren« kostet kun BLZO pr. Uargang.
Blatt, Nebr» Fsrcdag d. 1(). Juni 1904. 13. Aarg.
Den forenede danske
evangel.-1utherske KirkeS
B. 21arStnøde.
« Kandidaker orvineres.
Bote Blade flal udgaa
soin hidtil.
Der er ncl blevet ct lille Hut i
Rest-raten saa det itte just fortfætter
i dette Nummer, hvor det fluttere 1
sidstc Nummer. Men vi hat ilte tun
net aøre for Det, da vi har maattet
nojeit med, hvab der er sendt os, og
vi er tatnemlige til. Jmidlertid er dct
vist jllc saa svært meaet, der favnes,
on hvad her mehr-eleg, er refereret
ganfle not-L
O si- O
Eøn Dag. Handaan er ailtid
Hsjttdsdagen veb Aargmsdet, og det
dar Den ogsaa her. Omendsktnt del
rennen-se om Morgenen, og Tagen var
tell-» taa var der mpdt mange i Hut
chinfrsne verne Ritte. Kl. 9 stulde
Gubgtjkneften med Ordination be
ann:e. Der var li Randibater ind
ftilletie til Ordinatiom Kand. Chr.
Christensen meb Skala fra Linvfat««
Nebr» Esdward Nielsen med Kalb fra
Nord Datota, H. M. Haner med
Kalb fra Cordova, Nebr» Frev. Pe:
terlen med Kalb fra Svan Latr Me
umher-, Syd Dakota, Chr. Peter-sen
ner Kalb fra Polter, Nebr» og N
P. J. Nielsen med Ralb«fra Bost
mcmnxz Carol-g Ja.
Da Jiben tem, var Kirlen fyldt.
For::sanr-en, Past. G. B. Christianfen
tjente ne: Alteret, og Næsssormandem
Pad. A. L. J. Soholm holdt Jud-:
vielsegtalen over Joh. T, :?7, ,,de le
aenske V««.ndstrømme«. Derefter ov
lastee Ordinanterne deres Vitaer, Jg
den heilige Handling, Ordinationss
bandiinaen foretogeg. Det var en
Hostikssstund, ikke alene for de 6 un
ge Mand, men for alle, der sit Lov
til at overvtrre den. Prælteløftet af
laareg, og de var indvieve til at vak,
re Herrens Tjenerr. Saa pkcrditebe
Bast. P. S. Vig, et Osser aptoges til
Jn:remi·5sionen, og ved Slutninaen
af Gubstjenesten tjente Past. H. P.
Miller, Mich» ved Alteret. Dette var
thmiddclgshsjtidelighedem
Lsster at have ntjbt en velsmagende
Middag var der tillyft Ungdomsw
de naa Stolen, hvor Præssterne O.
R. Olsen, Albert Lea, og A. M. Niet
fen, Minneapolis, talte til en ltor
Stare as unge. Der var Ungdoms
mode hvet Eftermiddag under Ams
rnsdet nede i Hirten, hvor forstelltge
Prasster kalte.
Essndag Aften var der Altergang.
Past. H. P. Miller holdt Striftetas
len, og Post. J. J. Kilvsig samt h.
Hausen assifterede ved Nadverbordet.
Mange deltog i Nadvetmaaltidet
Derefter talte fsrft Pasi. J. P. Jen
sen, Blatt-, vg derncetst Past. L. Jen
sen, Rustin, hvorefter Dagens Haj
tidelighed fluttebes. Det var i Sand
hed en Festbag for Guds Fall.
Our Mandagen toges For
handlingerne ap igen. Det var far
liat vore Wabe, der stulde til For
handling. Den Konnte der hat-de med
den Sag at gere, tunde ille enes, ldetl
Komiteens Flertal foreslsog, at »Dan-!
steren«, ,,Mrtebladet« og ,,De Ungeö
Blad« stukde siaaes samtnen til eet
Blckb under Navnet »Den danste Lu
theraner«, sog Stubstrispttonöprisen
fifty-les til 82.00 med to Redaktprer
samt 4 fast anlatte Korresponlventer.
Mtndretallet fort-stag, at Bladene still
de ubgaa som litt-til. Dei hele blev
tagt paa Verdet, og der ltgger det
entmu. Derefter valgtez Behalt-)
ter ttl Kittel-ladet. Past. J. Weder
sen, Punkte-n S. Dat» valgtes sont
Bladets egentltae Redattty og Past;
C. E. Wittensem LindsQ Nebr»
soin Medredntiør. Senere bester-ne
Ylnrgsmoded at Past. J· Pederfen til
Vederlag for sit Arbejde soin Reduk
tør stnlde oppebære en Lon ai Tät-)
aarlig.
Om Eftermiddagen havde Bonrd of
Trufteeg for Ansgar College en Sag
for Aargmsdet — om det var villiqt
til nt hjælpe dette nd as de ftore fi
nancielle Vansteligheder, i hsvilte Dct
onr stedt. Det var en nahen Hemm
lighed, at Boardet havde udstedt
Kaldgbrev til Past. Kr. Anker, Blnir,
Nebr» som Stolens fremtidige Bism
rer. En Romite blev nedsat til at
forhandle nved Samsundsetg Stole
rand, og fenere raspporterede deites
at Past. Fir. Anler stulde selo afgore,
hvad han oilde gore oed Kaldsbreoet
med Anfvnr ooetfok vor Stole, dort
Folt samt Gild- Da der var meget
Llrbejde at gsre endnu, bestemtes der
en Aftenfession, og i denne optoges
Kredgmiiisionen Den havde vætet
fkenime tidligere paa Aarsmødet;men
denne Sag var blieben henlagt til
en fcrrlig Konnte, der siulde rasppors
tere senere. Komiteeng Flettal fo
reflog: nt Kredien stulde have 50
Procent af de indiomne Bidrng i en
bver respektiv Krebs til Missionen
i denne Kreds, niedens de andre still
de gaa iil anfundetg Jnldremigs
siongtngse, og Aarsmpdet bestemte da
i Henhold hertil, at Pengene stillde
indsendes til Zanifundetg Kagferer,
cg derfta stuloe dcet Kredø faa fm
Hnlodel Koiniteeng Minsdreinl fo
reslog: at alt stuslde verre, Vom det var.
llndek denne Sagg Behandling dar
der en livlig Diskussion; men Sagen
var det ogsaa verd. Dog kunde nian
sillert med Føje sige: tarni tre Gan-·
ge, for du taler. Sagen blev dog it
te afnjort for nasste Dags Morgen
ined odennædnte Resultat
J Forbindelse med Mandagen stin
des der at sige, at Byeng Borgere hav
de inoiterei os ud til en Ksoretur
gennem den smutie og venlige By.
Jndbydelsen modtoges med Glis-bezog
omendftont det var ioldt, nnsdte By
eng Borgere med deres pæne Kittel-pf
er, og vi fit en dejlig og bebagelin
Loretur. Vi siger Tat derfor.
Der var inange fmaa Sager tll
Behandling oin T i r s d a g e n, da
del var Aarsmødets sidfte Dag. »Bl.
a. dlev der nedsat en Aoinite, be
staaende af Præsterne P. S. Vig, J.
P. Jenfen og J. Pedersen, der sittlde
udarbejde en Protest mod den norste
Synode, og tilfende samme, fordi den
hadde i sit Feststrift stemplet »den for
enede Ritte« for at fsre falsl Leere oin
Retfærdiggøtelsen—. Præstoenleiioini
teen genvalgtes. Børnestoletomiteen
genvalgteg og Lftulde arbejsde videte.
Ligeledes Alderdomshjemstomiteen
Sondagsstosletomiseen blev for
tget nied to Medlemsmer, Lægmcem
dene C. Clausen og N. Johniom og
som saadan stulde den fortsette sit
Arbejdr. Jndbydelsen fra Cedar
Falls, Ja» oin at holde Aarsmsde der
til nceste Aar, 1905, blev modtaget.
Der var en anden Jndbydelse fna
Kenmsare, N. Dat» og det stal siges
»ti! Brødrenes Ære, at de havde gjort
ineget for at faa Aarsmsdet der til
næste Aar, og Stemningen var ogsaa
nieget i Favsr as N. Dal.; men Flet
tallet Instede Cedat Falls. En Jud
bndelse fra General Council otn at
dæte reprctsenteret ved dens Ausnu
de i Miltvautee, Wis» dlev modtaget,
og Past. L. Johnson valgtes sont vor
Repræsentant. Desuden valgtes G. B.
Christiansen til at være vor Repres
sentant ded »den forenede not-sie Kir
Jte'«s Aarsnwde i Albert Lea, Minn»
sog »den danste seit-MS Aartmssde i
Cedar Falls, Ja.
Om Eftermiddagen var Stutnim
gen paa Fothandlingerne. Ungdoins
tomiteen genvalgtes, og den stulde ta
ge under nsjere Overveielse paa
Grund af den stigsende Interesse i
Ungdomöarbekdet Forslag til en faste
re Organisation De Unget Blad alt-i
Apellerer til Præsidenten.
Fra Tellurioe, Colo» meldeo un
der 7. Juni: M. J. Sullivan, Grube
arbejdersoreningeng Selretoer her i
Born og O. A. Floaten, en as Be
styrerne oder »Peoples Suppln
Store«, tilligemed en ,,Caktender«
sved Nsavn Tony Rolla er as de wick
tære Myndigheder beokdkede til at
sorlade San Miquel County. Estee
Samraad mep Kongregmand Hogg,
hvem de hat engageret som deres
Stigmen hat de besluttet at blive,
lyvor de er, indtil de blioer fjetnede
med Magi.
De hat assendt folgende Telegram
til Prcesident Roosevelt:
,,Vi hat saaet Ordre til at soelade
voktHjem den 7. Juni, men agter ille
at gore det. Zorn Borgeke i de sor
enede Stater beder di om Deres Be
flyttelse som vor grundlovmæssige
Ret. De civile Myndigheder vilde
beflytte os, men de er nmgteslsse.
Guvernøren vil ille beslntte os.«
O. A. Floaten.
M. J. Sullivan
Moderne Trinkers Tumleplads)
,,T«he Clyicago Herold« hat und-«
fanget den enestaoende Jde at stille en
Side as sin Zondagsudgave til Rua
dighsed for Droftelse as Dagens hig
tigste Sporggmaal Undet Overstris-·
ten ,,Moderne Tanters Tucnleplads«
tilbydes der Offentligheden Anledning
til en sund Diskussion as alle Pro
blemer, som got Krav paa det ameri
kanste Falls Opmcetlsomhed. Dygti
ge Penneforete seemsceiter deres An
sluelser om Etnner, som itie alminde
iig behandleg i Dagspressem og He
ealdg Lcksere indlmdes til at deltage
i Debatten. Te Vcerdigste, krastigste
kg mest originale Bidrag publisereg.
Folgende er en Del as de Emner, der
hat vckwet dkøstede, siden denne As
deling blev oprettet:
»Er »Blacllisting inden sor Lo
vens Omraade?«
,,Trustg og den tigtige Maade at
regulere dem paa.«
»Den store Fore, som teuer det he
densle Kina.«
»Lilørhandleden og dens slemme
Folgen«
»Er det onsteligt at have sri Bo
ger i de offentlige Stoler?«
»Umenneslelighesd imod Dytene.«
»Ny Vanslelighed sor Negtene.«
»Recotd Herold« staloegger sig alt
Ansvar sor de Dogmen der stemsæt
les, de Teorier, der sors«vares, og de
Lagemidler. dek anbesales. Bleibet
sorbeholdet sig tun Ret til at oder
holde Orden, udelutle Personligheder
sog Sigtelser og se til, at der gaak en
god Aand og Tone igennem Diskus
sionen.
gaar fremdeleg som sædvanlig. Past.
L. Johnfon genvalgtes iom Bsrnebls
New-isten En Tatkerefolution til
Bnm Hutchinfon, Hutchinfon vg St.
Mortens Menighed samt Myndighes
derne for Aug-gar College blev fors
flaaet og vedtaget. En Aarsberetning
til 10 Cents stulde tryiles. Da For
manden keifer til Damnart i Som
mer, blev der sen«dt en Hiler med
ham til Udvalget i Danmsart, og tilli
ge blev der bestemt, at han i denne 4
Maanedets Fetie alligevel stulde op
Pebære sin Lon; og Nest-Formanden
ssulve have den Hjælp, han behmoede i
Vaketagelsen af Formandens Ger
ning. Dette endte Forhandlsingernr.
Om Aftenen var der Glut-sings
møde i Kiklen, hvor mange aflagde et
varmt Vidnesbyrd, vg gid det maa
bæte Fragt
Vi stilles igen ——— men vi sige Tat
for alt godt Samvcer — og vi er itle
utilbsjelige til at komme til Hutchim
son igen. De giorde alt for os, og de
gforde det med Glætdr. -
Korrespondeni.
Kampen raser om Port
Arthur ?
Hzlnakebei begyndte i Gaar
« Morge5. ;
Et· Petergborg i febrilsl
. Forventning.
Eiter at Luften i de sidfte Dage
’l«,ar oæret fuld af ubetrceftedse Rog
7ter og fpændt Forventning paa,
«k)oad der vilde sie, lommek der i Dig
Hden Meldina, at Kam-den raser dolo
fomt omkring Port Arthur. Ang:e
;lset begnndtes i Gaar Morgecs ba-a:e
fra Land- og Søfiden
,,Omaha Bee« meddeler ei Tec
groin, fom er modtagei af »Jndiar.1
polis News« fra dens Stadt-stotte
fpondent i Glxefsco af 9. Juni:
Dei længe forderedtsc Angreb cf
Japaner-Te vaa Port Akthur le
anndte tidlia i Dag
Russernes Samle fil Jus-Zank
ning af Tropperne, fom havde gar
niserei Dalny oa Kinchoto
De ruszfisle Skibe i Havnen med
stets-:- soære Flancner bjslp Land
!ftyrlen nted at tilbageslaa Angabe-L
zKampen vedvarer freiiideles.«
s Tet er den fidfie thed fra Krigåp
fluepladfen, oa der er al Riineligbed
797 denz Paalideligbed
Fta Si. Peiersborg lommer fol
gende under l). Jun: Blandt de Rog
ter, som fylder Byen i Aflen, er der
ei, som hat bedre Autoritet for sig
end de almindelige, nemlig, at Karo
patlin selv beoaeaer sig Zydpaa fra
Liao Yang. Dei er dog ikle mu
liat at faa Bereiningen tilstkcellelia
betete-steh Foll griber med Grim
dighed enhrer Stunw af Meddelelse
fra Øften, paalidelia eller upaalide
lig.
Enhver er fpckndt paa ofsicielle
Meddelelser angaaende Angreb for
Alvor paa Port Armut Man hat
Paa Folelsem at det ilte lan lade
vente paa sig ret længe. St. Pe
tersborg er i større Spænding an
gaaende Port Arthurs Skæbne, end
den hat vceret angaaende noget an
det siden det forfte Slag paa Seen.
Nu, da der er Sandfynliglyed for,
ai Fæftningen vil «falde, kniber det
for Russernr. De føler ualmindelia
Sympati med Garnisonen, fom er
afskaaren fka al Fordindelfe.
J Gaar meldtes der om, at Mine
ferne haode faaet Lov at forladc
B«yen, og at disse Flygtninge for
talte, at Lampen allerede havde ta
set der i fike Dage baade fra Land
og So. Men i London satte man
ingen Lid til disfe Fortællinger.
Dei lan i det højeste ilte have vckret
andet end Fokpostfæsgtninger· Men
nu er det not Alsvor.
Ligesaa kom der i Aftes Melding
om, at Japanerne yavde lidt ftort
Nedeklsag baade paa Land og SO
33,500· Mand og 4 sSlibe tabte. Men
det var ogsaa efter, hvad Kinesere
Syd fra havde fortaslt i Liao Yam
og foin saa var sendt til St. Pe
tetsborg. Der hol-es ille mete om
det i Dag. Selv i St. Peiersbotg
ttor man ikle disse linesisle Berei
ninger.
J Nord hat der dæret en Tref
ning. General Kuropatkin telegr.:
feret under 8. Juni til Kejferem
»En fapanst Briaade ans-eh bis-.
russiste Styrle, lom holdt Saimal-e
befal, 7. Juni. Russerne traf sai
langfomt tilbaae ben iwcd Fench1--;
lin Pas Paa Grund af stendenz
Overlegenkyed Vort Tals ·:.:k to Of-;
sicerer og 100 menige døde ellse
saure .«
Forovrigi bviler der ft-o-· Sen-ne
lighsed over Bemaelserne paa disfe
Egne. For nogle Dage siden hed det
fig, sat Kuropattln holdt paa at flytte
sit Marter fra Liao Yang, nu der-J
tmod, at han befæstee stg meget stærkli
I
l
ber. General Kuroli lan ingen bli
ve llog paa. Han synes ille at hasve
i Sinde at gaa angrebsvis til Værls.
Jsapanserne holder paa at klare
Talienwan-Bugten for Miner, og
del fkal vckre gaiaet gobt fremad mev
dette Arbejde.
Ei Rygte om, at en Del as Rus
sernes Slkbe ved Port Arthur stulde
Vcere flupne ud og have fotenet sig
med Vladivostolflaaden, er itle ble
ven belræfteL Beretningen i Dag
sm, at Skibene i Havnen deltager i
Port Arthurs Forsvar, fynes endog
Dirette at modsige det.
J Gaar paasiodes det, at Tyrlen
Vilde tillade Ruslands Sortehavs
flaabe at passiere Dardanellerne paa
den Betingelfe, at den ikle lom til
bage mete. J Dag paastaas det
modsatte, at Tyrken svil Oholde sig
neutral og ilke tillade Ruslands
Flaade at sejle igennem StrædeL
an et Hjem for Dem selv.
400,000 Acres godt Skov- og
Prairie-Land til en Pris af fra 86
til 812 pr. Acke. Beliggende i del
midtre Minnesota fra 100 til 150
Mil fra St. Paul og Minneapolis
og-50 til 100 Mil fra Duluth giver
det et Marked saa godt som Chi
cago.
Tat ved Jernbanen. godt Band,
billigt Bygningsmateriale, hebe Binde
og Blizzsards ulendte. Personlig le
dede »Excursions« fsrfte og tredie
Tirsdag i hver Maaned.
Angaaende Koth Cirkulcerer etc.
henvender man sig til
S. S. B e nso n, B.radshaw, Nebr. U
Bilde hjælpe en fattig Familie.
Mk. Jovis-, som bot 20 ås Cu
ning Ztrs., Qmaha, blev i Forqaars
underrettet af Politiet, at hun munt
te slutte med sit saataldte Bann
bjertighedgarbejde i Byen.
J Fong Kapter Mostyng For
llaring hat Mig. Davis gjort det til
en Praksig at opspge et Nødstilfæch
fom Undstyldning for at gaa runot
at samle Penge. Politiet unbenet
tede henbe onl, at Verfom de atter
blev opmærifom paa hendes Hierwe
forretning, blev hun arrefteret
Dagen forud tog hun Mrs. Blan
ston og hendes 8 Vorn, fom forde
redte fig til at mdde Mr. Blanftcn
i Ashlan«o, til Politistatiionen, idet
hun paastod, at de var blottede for
Midler og vnslede dem bevarede der,
mens ljun gil ud og samlede ind til
Dem. Politiets Undersøgelse viste
imi«dlettid, at der var gkort fuldt Ar
rangement for del-es Rejfe til Ath
land, og at Mis. Davis Jndblans
ding var ftet uben Anm«odning.
Politiet bragte ogfaa i Erfaring,
at Mrs. Davis bavde samlet Penge
for sat lhjælpe denne Familie. Hun
tilstod endelig ogfaa felv, at et barm
hjertigt Menneste havde g"ivet hende
Penge til at lobe Mrs· Blanftson en
Kaliloljole for, men da hun sikie be
høoede den, havde Mis. Davis und
ladst at give hende Pengene.
Kaptejn Moftyn erllærer: »Beste
er simpelthen et nyt Elsempel paa,
hvorledes Folk kan finde paa at
stjæle fta Byens godhjertede Meutre
ster. Saadan Forretning vil blive
stan«dfet, saa snart vi blkver immerf
fomme derpaa.«
—
Et simpelt Spørgsmaal
Trcenger De til et Styrtemiddel?
Køb en Flotte med Dr. Petet’s Ku
rilo. Den styrler, bygger op og gør
Blodet rent og fundt. Den fælges
lun af specielle Lolalsagenter. Der
ssom den iiie er til Salg i Deus Na
sbolag, striv til Dr. Peter Fahrw
112——114 So. Hoyne Ave-, Chinle
Jll» eftet en Prsvelassr.
s J «-.-Zr?j«3". Mk « :»-»W
Pøbelherredømme
i Teller Co» Colorado.
BlodigOpftandfølgerpaa
Dhnainiteksplosionen.
Sammensvcergelse?
Den Dynamiteksplosion oed Jude
pendence, Colo., fsom vi bereitede om
fidst, blev Signalet til en nh Op
stand i det tioligere saa oiprørte Mine
distrilt i Teller Co., Colo.
Det er det spændte Forhold mel
lem Mineejerne og »Miners Union«,
der ligger pasa Bunden af det hele.
Man vil erindre, at der for nogle
Maaneber siden underen Streite var
fendt Soldater dertil vg erklceret
Krigslov. Den Tid sit saa en Ende.
og det syntes, som Unionsmsaendene
tildels git af med Selen, i alt Fald
med en hel Del af Folkets Sym«patl
paa sin Side.
Men Ver Vedblev jo at ocere Strid
om, hvem des- siulde have Overtaget.
Unionsmændene fynes at Ihave haft
andflydelse not til at indsaette af sine
Mcend i de civile Embeder. Men nn
tom denne Eksplosion sont en nh Fak
tor i Situationen. Paia et Par Und
tagelser ncer var det Jkke-Unionsi
mcend, en hjemvendende Natstifte, den
djævelfke Fokbrydelfe blev ovet imod.
Hvad laa da ncermere at antagse, end
at Helsvedsmaskinen var anbragt og
etsploderet af Uniosnens Mcend2
Summe Dag blev der Opløb baade
omlring Ulytkesftedet og i Viktor, oa
Minedriften standsede not omtrent
ever hele Distrittet. Man meldte be
vcebnet fra begge Sider, 1000 Uni
onsmænd og ca. 1200 af modfatte
Parti. Man sprsøveoe paa at holde
Taler fra begge Sider, men det blev
ikke til stott. Flere Sind velsledes.
De flefte stød i Luften, men der falot
dog flere dræbende Stud. Omkring
en Snes Mennester er i det helc
drcebt, de ved Etsplosionen omkomne
iberegnede, og mange er faarede.
Saa opbragte var Mineejerne og en
Tel at Botgerne, at de truede med at
,,lynche« flere Embedsmænd, der sym
patifereoe med Arbejderforeningen,
hvis de itke resignerede. Der bleo
valgt ny Sherif og Marshall, og hele
Militsen blev taget i Polititjenefte.
Der var tre af Foreningens Ledere,
der var udset til at blioe hcengt strats,
men een af dem, Thomas Christian
sen, kunde de itke faa fat paa, og fast
blev det ikte til noget.
Der tales om, at der er fanden 40
Fotografier i »UnionHall« af ,,scabs« «
oa Mineejere Ai disse var 5 mærte
de med et Krhds, og disse fem var
cnten døde elleyhemmeligt forsvund
ne. Saa droHH man «derfra den Siluts
ning, at der maatte sindes en Sam
menssvækgelfe imod Mineejerne.
Situationen er meget indvitlet cg
itte let at blive klog paa. Men i
Dieblittet er Stemningen vendt imsod
Llrbejderforeningem fordi det synes
faa indlysende, at dens Mænd er
Sknld i den flmkkelige Handling.
Det er bog ncevsve rimeligt at antage,
at thbejderforeningen stulde have
planlagt en faa gruelig og skcendia
Forbrydelfe. — Den Mand, der saas
flygte, og fom man mistcenkte for at
have osshket Ekssplossionsmasiinen, er
ilte siden fanden. Bildhundene
fulgte hans Spor et Styfte, men
tabte det ved en By, hvorfra han for
modentlig hat taget KøretIL
SIOO Mlonning PIOO
Dette Blads Leim vil were fotn ende- o r at ein-e
at der idet mindste er en qutet Sitaris-m tossi M» n
fkabenet blevenStandt tat futekei an o-: us .- -.«
biet og det et Kot anh. sauft Cis-ern Gier er Akt
ener vieren e elbtedeltesmivdel L« ei: I: d-« Ies
der. Da Ita ask et en konstitutiouel pgdon r-;:e
den en konstitutiv-set Be andltnb Ist-se Cum-»st
Curota est-Id, vtrter diee te von ledet m » ( Ost-.
deknei Mem-h tiltatet tief detwdSnodou-ii.. »s
Lag os gtvn attenfen We ved at nsibn e Im t
wneu vgl-ice de Naturen ftl at m ist«-beide Eier-se
Its-tu tttlftt ftp fildetshe oedenoe cic« It « »
the-der et undulde tollstsfot Insect steten-m w- J
since Meine-at deervtkt Miso Ist-i ec·
ste ABOUT-Its M
I
. hesedäce..1p!ee:.2
Eis-Mk lx f
»E— TI·—- «