Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, May 06, 1904, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    « Ny
- .
««·, J»
RIEMANN
« « ,,D1n keren« kostet kun JUN) pr. Aal-gang.
,.Danskcrcn«" udfommer lmer Cirsdag Og Fi·cdag. Jfl edagS-mdgaveo « s
-
Nr. 37.
Plain Nebr» Istcdag d. ts. Mai 1904. 13. Aarg.
- III
Ny Sejte for Japan.
Hunnen vcd Port Arthuk cr nu fpærrct oq forfcglct.
New Chwang iudtagct.
Nusferues Tab ved Yalu langt ftsrre end first ovgivct
J de sioste Tage er der kommen
Meldinger om et nur Zoslag vco
Port Arthnr. Japanerne gjorde et
unt Forng paa at spærre Jndfej
singen til Havnen Men det hco
sig, at dette Zorng itle alene var
mislt)llet, nien Admiral Lllexiefi
Bat-de lelv taget Konmndoen otJJr
Flaaden, og en Del Kanonbandc,
Torpedobaade og Torpedobaadgjage
te havbe i Forening med Fæstninazs
Gatterierne taget faa varnil inwde
panerne, at De var flaaet tilbage
med stcrt Tab. 8 japansle Brand
stibe l»fire fhips«) og to Torped:
baade var stirbt i Sei-nd Der lagdeiz
rigtignol ogfaa til, at thraet rasece
freniveles. J Tsag til Morgen (."-.
Mai) lommer i »Omal)a Bee« spl
gende Telegram til »New Yurt
Heralb« fra Totio: -
Toliv, 4. Maj- ——— Under en tæt
Timge i Gaar liftermiodagsz bar
Japanerne faaet Held til at sparte
Port Arthur ved at sasnle le Hirn
belästibe i Irrt-lebet sont nu er fulos
standia forfealet. Den javanfle
Flaabe feilede i fuloffart ins i Ind
sejlingem
Stossicerer, foni havde ajort lib
ligere Fort-g, bab om Tilladelie til
eit ubfsre ncesle Angreb i Tugslyfet,
t-: dette var leitete. Dei blev dem
tilladt. Saa bestemte var Marine
bsvdingerne Paa, at bet flulde lot-z
les benne Gang, at de besluttede 03114
nsdvendigt at tabe Halvdelen af de
r « Meend. Hvor manae der tabtes,
er der itte kommen Meldinkr om til
Tolio endnu.
Krias- og Marinedepartemens
terne og Generalstaben var en See
ne as dne stsrfte Begejftrina. To Of
de lejserlige Prinfesser befogte Ma
rinedepartementet, og de forfainlede
dsd dem vellommen med Jubel.
Saa fordrede Follemaengoen Chef-n
for Generalstaben, Helten fka Yaln
under den linesisl-javanfte Kris,
Admiral Jto frem. Han vifte sig
fom Svar paa Opfordrinaen, vg de
scluterede hom.
Man havde ventet Melding »fr-1
Admiral Togo oin Staget ved Port
Artlyur i Lobet af Pagen men der
lcm ingen. En Efterretnlng, som er
naaet til Tolio fraEuropa, at Gene
ral Kurvpattin personlig lederi20,
000 Mant- fra Liao Yang til Feng
Watg Cheng, modtages som en glas
delig Nyhed ud fra den Teori. at jo
mere aggressiv det russisle Felttog
bliver, des hurtigere sejrer Japaner
ne
Der mpdtageg Lylsnstningstele
grimmer fra Japans Venner i Ub
lanbet og velsleö ditto mellem Ha
renö og Flaadens Officeret.
London, 5. Maj. —- Baade »Das
ly Telegraph« og »Da-im Croniele"
Korrespondenter i Tolio fotsilrer, at
Port Arthur er «essectually corled«.
i I O
Man bar i de stdste Dage ssgt at
soc rlgttg Rede paa Tal-et t Slaget
i Sindagt ved Palaste-dem Men
seretntngetne varierer soc-et meget.
It Zapauerue vandt en gltmrendej
Getr, pg Heu-ferne lev et stoet Ne-»
Mk, er W heut over al Jvtvl
It see-ferne Mte 28 AUG« er
Inn enlq em. Lisesaa leine- man
mts one, at Entferne- Ømsstlomi
wiedererste, General Zassalttch, ogsz
Wiss Rechtsnaqu begge
III set-Me, os« der fis-, at den
M ee m. "
s M heb det sev st. petiti
borg, at Keiferen den B. Maj havde
modtaget Bereining fra Korupatkin
om, at i det mindste 3000—4000
Mond var dkcebte i Slaget ved Ya
Elufloden i Sondags. Man bliver
Haa ikte rigtig klog paa, om det stal
være Russere aiene eller dem og Ja
panetne tilsa«mmen. J Dag gaar
Tonen i den Retning, at Russerne
trsfter stg med, at dekes Mænd stred
iappert, ja gjorde haardnaitet Mod
stand, men Japanerne dar dem saa
langt oveklegne i Styrte, og de mener
faci, at Fjenden iabte lige saa manqe
Mond som de. Deite er dog for
modenilig en russist Lsgn Mage til.
saa mange tidligere uvedethæftiges
Beretninger, som synes beregnedei
paa at holde Modei oppe i deresi
Folt Men i hvert Fald synes Ska
gct i Sondags at have vomt et -«f
de blodigsie, Historie-I ved onl.
Bereiningen om Jndtagelsen af
New Chwana tommer fra London
4. Maj. »Daily Cronicle«s Kor
respondent i Ehe Foo telegraferer,
at Japaner-je Mandag Akten land
satie Treppen angreb og indtmzj
New Chwcmg. Russerne faldt til-»
bage for at beftytte Juni-einem »
Tokio, 5. Maj. — BeteiningerH
fom er modtagne her, paafiaar, at
Akdmiral Togos Forspg paa at sperr
te Jndlsbet til Port Akthur er fuld
stæudig lylledes, idet 9 Handelsm
be et bleven scrnkede lige i Judit
bet til Havnen.
Denne Rapport siges at vaere av
tentisi, uagtei detaillerei Rapport
fka Admiral Togo imsdeses med stor
Interesse.
l
Rustands Tab 2,0()0.
Den officjelle Napport fra General
scafhtalinslu vifer, at Russerne led e:
tnusende Wederll1g.
St. Petergborg, II. Maj. — En
essfjciel Newport til Czaren fra Gene
Ul Kaslnalinflv meldet, at Rugseri
neg Tab i Elaqet ved Yalu i Son
dags var LUW Mond og 40 Officc:
ter· Denne Eftcrrctning her haft :·:
nedflaaende Jndfltjdelse paa den tug
siste Vefolkning, som hat værel til
bøjelig til at tro, at Nederlaget tun
var en Del as KuropatkinsProgmm
Dei tilstaas nu, at General Zus
falitch led et laufende Rederlag, og
Generalen er Genftand for ftcerk Kri
tik, fordi han gjorde saa haatdnatlet
Modftand
Tel viser sig imädlertid, at Gene
ral Zassalitch for al kedde den rus
sisie Hm. fom var stationetet ved
Anfang, fandt det nsdvendigt e
vinde Tid og holde Japaner-ne til-s
bage for en hvilten som helft Pris.
De havde ncesten hell omtinget Rus
serne, som maatte baue sig Vej igen
nem med Bajonetterne.
Den enefte Trost for Russerne ek,
at Japanekne ogsaa led stott Tab og
eftetlosd deres døde i Dynger paa
Yakus Brei-.
I II II
Dei viser sig altsaa, at Rasse-tue
glædede sig for tidlig over at have
studt de 10 japanste Ssibe i Sank.
Thi Brandsiibe og handelsstibe be
tyder her Wert det samme. Oel et
singtens Japaner-te selb, der hav
spkskngf es senket dem
M Faen- Nyslet em, at Japaner
messen er i Lag med Malt-Wut
Flaaden igen, men der Ube- instet be
siemt derein.
De sidfte Nyhedet fm Osten.
Efterrelningerne i Dag til Moran
lyder i Korthed faaledes: De jap
panste Hære synes at trænge sig sam
men om Port Akt-hur, hvis Sterbne
oen russisle Generalstab indrømmec
er i det mindfte tvivlsom. En Trans
portflaade er set crt nætme sig Vit
sukvo paa Øftsiden af Liao Tung
Huld-Dem hvor den vil forcere Land
gang, og andre Transpottstibe sigeå
at være paa Vestsiden i Kinchow
Bugten, lidt ncermere Port Arthur.
Paa sum-me Tid holder den japanfle
Krigsflaade sig ud for Port Arthur
for baade at holde Øje med, om
noget af sde rusfiske Ztibe stulde vove
fig nd og for at assiftere Landgangs
partierne paa begge Sider.
Jaspanefernes Hovcdstyrle, som git
over Yaku, er mellem Autung og Feng
Wann Cheng.
Den rusfifle Vladivostot Flaade er
ude igen, og der tommer Meldinger
cm, at den er stødt samtnen med Aa
mitnuras Eskarde u·d for Wonson,
hvor en ftært Kanonade paa Ssøen
er hort.
Begge Lande laaner Penge. Russ
land Vil optage el Laan paa 8200,
000,000 i 5 Procent Obligationer
pas fem Aar. Dette Laan er allerede
filret of franfle Bantek. Japan vil
lacme s50,000.000 til 6 Procent paa
7 Aar. Halvdelen af dette Laan ven-«
ler de at faa i London og den andcn
Halvdel i New Y-okt.
General Zassalitch siges at vcere
frataget sin Kommundm og Rassen
ne er meget nedslaaede, siden Karo
pattin hat tilftaaet, at deres Tab ved
Yaln var omtring 2000 døde og 800
faarede.
Japanesetncs eget Sprængftof.
Shimosr.
Dei Einemwa Japanerne ho
bedsagelig bruger til dereg Miner, er
en ren japanst Opfindelse. Opfinde
reng Navn er Dr. Shimose, efter
hvem Ssprængstoffet er oplaldi. Shi
mose var for 10 Aar siden en af de
mkft anfete Profesfsoker ved et af de
reg Universiteter. Han hat i over
20 Aar utrcettelig experimenteret med
sin Opfindelfe og bærer mange Ar
fra fine Experimenter.
Opfinderen paastaat, at Simonle
fioffet Sshimose er starkete og mere
virkningsfuldt end Lyddit, Melinit
og andre europæiste Spræng«stosser,
vg at det endogfaa virker under For
holo, hvor alle andre Sptængftoffer
viser sig virkningsløse »Petkopaw
lowst«s Undergang tilstrives en Mi
ne, der var ladet med dette Spræng
stof.
En sprgelig Tragedie.
Tirgbag Estermiodag siød en
Mond i Syd Omaha, Fran! Smith,
Kone og Born og derpaa sig selo.
Monden var kun 21 og Konen 20
Aar, og Barnet var 18 Maaneder
gammelt.
De var bleven gift, da han var
18 og hun 17 Aar. Hendes Pige
navn var Mary Jensen, Dotter af
Ole Jensen.
Uenighed mellem Ægtefollene var
Aatfagen til den ftygtelige For
bkydelse.- Kvnen havde forladt
Hjemmet faa Dage i Fowejen vg
boebe has sin Stsier. Der kam Man
den vg saa hende og — drehte dem
alle tre.
statuten under vort Flag.
«VDen 4. Maj ikg LIjtnant Mark
Mit som New-steck for Ka
nallomvtistnens fmnelt imod Pano
ma Kund « Waren med tilbts
tende Wgningey og de forenede
Statut Flog hejstes over Kompag
nieti Kontor.
Roosevelt om Platformen.
Han vil, at Republika
nernes Platform skal
ocesre lortogbestemt.
Washington, 2. Maj. — «Vi on
ster og maa habe en Platforin, som
mener hvab den s·ger.« Saaledes udsi
jaslte Prcefident Roosevelt i Folge
Walter Willmsan sig til Partiefs
Ledere, som efter Præsidentens Ind
bydelfe var samlede i det hvide Hus
i Aftes for at konfereke angaaende
den kommende Valgtamp. De tilfte
deværende Ledere var Senatokerne
Aldrich, Platt fka Connecticut :-g
Lobge, Spealer Cannon og Reime
fentant Hemenway fra Jndiana.
Prwsidenten fagde videre, at han
enstede en lort og bestemt Platform,
en, som ille vilde omfatte alt, hvad
man lan tænke paa. Han vilde forts
Irælte et Dolument, sammenfat af
faa Paragrafet, korte og til Punk
Xri. Præsidenten pnssier ikte Gen
nemgaaelse af alle offentlige Spørgs
inaal, men en kort og vcegtig Frem
stilling af Purtiets Stilling til de
vigtigste LivsspørgsmaaL som er
oppe i Tiden, og overlade til Talere
at klare S-pørgsmaal af mindre Be
tydning. »Og fremfor alt,« gen
ntrede Præsidenten, »lad det blive en
klar, direkte, tydelig P«latform, mcd
,«no beating abcut the bush«, innen
Tvetydighed, ingen blotte Frafer.
Vi slulde vibe, hvad vi mener, og
sige det lige ud.«
Lederne samstemmede med Prcesi
denten for faa vidt.
Flere of dem vil saa fotspge at
udatbejde Udlast til Platfokm eller
en Del as den· Det er sandsynligt,
at det væsentligt vil blive overladt til
Senator Losdge at forme dette Do
lument. Man inener, at han vil
blive Fortnand for Resolutionstomi
ieen tin-der Konventionen.
Præsidenten ønsler imidlertid at
høxe baade alle deres Meninger, som
var til Siebe i Obstes, og flere an
dres, deriblandt Senator Foralerz,
for end Platformen bliver givet sin
enbelige Stilkelse.
Doktoren-s Ratiol
oeb Døren bember not et Hu! pkn
Epowitillingerne Te Tottorrekr
ninger, Te betaler, er Verme, Te
tunde have spatet, om De havbe haft
Dr. Peitsc- sturito i Haft-L Den er
Doktor og Apotet i et —- den fors
bnger saavel som helbreder. Mris.
B. Olsen, Lateville, Minn» ftriver:
J setz Aar led jeg af Mavetrampe
og almindelig Svætkelfe. Jeg Var
under Behandling af otte forsielliqe
Leach men tilfyneladende til ingen
Nytte. Jeg blev itte bebte, forend
jeg begyndte med Deres Kur-im
Ved Brugen detaf genvandt jeg min
Styx-ke, faa at jeg tunde staa op og
udspke mit Arbejde igen.«
Dr. Peter’s Kurito er tillavet
udelukkende af Urter og Planter.
Den sælges ikte af Apotekete, men
direkte til Fotbrugerne gennem Lo
kalagenter. Hvis ingen saadan fms
des i Deres Nabolaeh siriv til Dr.
Peter Fahrney, 112—114 So.
Hoyne Ave-, Cshicago, Jll.
Det danike Vicekonsulat for
Staten Iowa.
Det bekmbtgjkes beweh, at Posten fom
haust steeksutnl in Stufen Iowa er ap
flqaet ledig.
Petioney der matte Inste at komme i Be
tragtning vev fammes Bescttelle, bedes
tin-til indfeade en til det KCL Gefandtsiab i
Massenng stim, tytdige Optytuinger og
Rein-ema- indeholdmde Anf-gntng.
IuWncIsristen udlsdetd. I JulilM.
DetOgi. hauste Konfulat w Deakborn
st» Chiusi-, Illinois.
Erd-visit
c. h. passe-.
Fra Vejrbureauets Rat-part
Regeringen i Washington har gi
vet en Oversigt over Ugen, sont endte
den 2. Maj. Vi stal meddele et lille
llddraa.
J de nordligere Rocky Mountain
Egne oq den obre Missouriedal har
Teinneratnren vceret aunstia· Men
i de sydlige Stater, Ohiodalen og i
den største Del as AtlanterhavS
Ztaterne og New England har det
fremdeles været toldere end heldigt
for Planteocetsten, og i storre Dele
as sasnime Egne har overflødig Regn
hindret Farinarbejdei. J en Simi
ning sra Atlanterhavet tvaers over
Golsstaterne ind over Texas hersker
Mr en vedholdende Tørke. J Cali
sornia og Oregon har det fremdeles
været for tol di med ødelceggende
Nattefrost. « JWashington var Befr
sorholdene gunstige
J den sydveftre Del as Majsbeltet
er Plantninaen aodt frecnskredet, ag:
om Veiret i dennellae bliver gunstigtJ
vil der blioe plantet tneget i Nebraska i
Iowa, Illinois oa Indiana. J Eg- i
nene paa Atl anterhaosttsten har man:
beayndt Pl antning saa langt nord«
soni til Marnland. J de oftliqe Golf
stater oa Tennezsee bar Majsen ta
aet Stabe as Torte oa Kulde, i de
centrale og destlige Golfstater er Ub
sigterne giinstigere.
Vinterhveden bar ajort aod Frem
gang i Nebraska, Kansas oa Mis
souri. Oasaa i Illinois, Ohio, Ken
tucln, Tennesee, Verginia, Maryland
oa Nord Carolina har den bedret fig,
nien i Jnsdiana, Ohio og Pennsylva-;
nien vil megen Vinterhvede blive’
plojet under. J det fndlige Kansas
keannder den at scette Aks. J Mi
chigan er der daarlige Udsigter for
Vinterhoeden. Paa Pacifictnsten -.-g
særlia i Washington gør den gode
Fremstridt
Vaarsceden gaar det langsomt med
endnu i flere nordlige, vaade Eane,
faaledes i Red Riderdalen. Ander
tedeg paa de tørre og mindre vaade
Gaste
For Boniuldsavlen er lldsigierne
itte inse. Planterne staar daarligt
naisten overalt, særlia i de centrale
ca ostlige Eime. Det er Kulde i For
enina ined Torke, der trntter den.
Enlelte Stater.
N e l) r a s t a: Uan tør med nor
mal Temparatur. Vinterhvede rg
Havre votser lanasomt. Der Pløjes
rast til Majs, og Plantnina er be
gyndt i de sydlige Counties. Der
staat Fruattrceer si Blomst.
Iowa: Ugen gunstig for Ar
bejde oa Plantevcekst. Vaarsæden
staar bedre end man havde Ventet.
Det gaar rast med Pløjning tilMajs,
og i aunstige Lokaliteter plantes der.
Oni Veiret bliver g-odt, vil der blive
Plantet meget i denne Uge. Frugt
træerne knoppes til Blomstring.
Minnesota: Naestten stadig
Solstin har torret Jorden, loktet tid
iig saaetHvede ag Haare srein as Jor
den og lettet Farmarbeidei. Middels
varmt Vejr i den sidste Der as Ugen.
Red River Dalen vaad og langt til
bage.
Syd Dakota: Mart Vejt
med passende Temperatur, gunstig
for Foraarsarbejde’og Plantevceksten.
Vaarsaaningen snart til Ende, og
Sckden kommer op. Græsset kommer
sig godt.
Nord Dakota: Vatmere —
tlart Vejr og Vind har hurtig tor
ret Jorden. Hvedesaaning godt i
Gang uden i de svaalve Egne. Dei vil
tage en Uges Tid endnu at tsre disse.
Wisconsin: Ugen hat betet
meget gunstig for Fatmarbejdet.
Man er naesten frersdig med Jota-ais
saansinann i den sydltge Del og godt
paa Bei t de mkktve og notdlige Dele.
Vinterhvede og Rug tilfteddsiillende
omend stadet naget as Zwist-n t for
riae Use. Zeugin-Wann delvti til
feedsstillende.
General Mileö om Japans
Seit.
Boston, 4. Maj. En fremragen
»de Ameritaner har træssende sagt, at
IOvermagten pasa Søen vikde vedbli
iose at vceTse den obigtigste Faktor i
»den store Krig, som for Tiden fores
li Osten. Problemet kan ikke loscs
foc mange Maaneder, det vil maasie
tagt et a to Aar.
Dersom det lykkes Japan at gore
Russernes Flaade ved Port Arthur
og Vladivostok ubrugelig, hvad der er
bets Hensigt, saa ksan Japan i faa
llger landsætte en Heer paa 400,000
a 500,000 Mand i Korea og Man
churiet.
Befcettelsen af Korea blot vilde it
te have iaa ftor Betydning for Japan,
da Rusferne kunne befceste fig
langs Y-alufloden.
Japan tunde let besætte New
Chtvang. Og Befættelfen af dette
Punkt Vilde afskcere Kommunikatio
nen mellem Peking og Mossov eller
odelcegae al Kommunikation mellem
Kan og Russland — bog dette vit
die itte vaerse afgørende
Som jeg antsog for Uger siden, var
bet sandfynligt, at de to Armeer vit
de stode fammen langs Ysalufloden.
Stulde Japanerne forsfølge deres
oundne Succes ved at faktte overYa
lufloden og bescette den tilftødenoe
manchuriste Dal med en stor Heer,
faa vil de have en strategisk Stil
Ling, som tan true begge Kommuni
tationsliniet baade mellem Harbin
og Viadivostok og Harbin og New
thang og Port Arthur.
Ødelæggelfen ckf sdisse Jern«bane
linier oilde blive en alvorlig Skade
for Rusland, da dets Kommunikat-E
on med Pacifiktysien dermed vilde
vaere affkaaren, og Tidens ftørsteEm
ierprife, Gennemførclse af den Si
berifte Jernbane vilde dermed vcere
praktift lamflaaet. Den ny Vej o1n
tring Jorden vilde vaere ødelagt.
For at mode denne truende Fare
cller asoaerge en saadan Ulykke Iil
det vcere nødoendigt for Russerne at
transporteke, over den siberiste Jeru
bane, en Hast, som er stcerk nsok til at
overmande enshver som helft Krigs
ftyrte, Japan kan stille i Matten, el
ler at mobilisere Østetsøflasaden i til
straekkelig Styrte til at odelægge Ja
P..ns Sømagt.
Melfon A. Miles.
Heatft vindek Iowa.
Des’Moines, Ja. 4. Maj. ——— Den
bemokratiste Statgkonvention i Dag
var « fuldftændig Sejr fsor Hauts
Mændene. De niste, at ved en full
endt Organisation og rigelig Penge
var det lyttedes dem at sikre sig en
Delegation, som gav dem 145 Stem
mers Obertal veb enhver Votering.
J omstridte Countier valgte de der-B
fire Delegater og gasv Modstanderne
to, og derpaa paalagde de Delegatio
nen at ftemme fior Hearst og indskærs
pede ,,unit rule.« Allen-de vesd »mu
cus«erne vifte Hearst - Mcendene, at
de kunde kontrolere Staten. De fik
alle Distriktsdelegaterne med Unwa
gelse as 6 eller 7. Der var dog al
ligevel itke ringe Modstand imod
Hearst.
Til et spgeude Hjettr.
En Rcelke af lriftelige Smaafori
tællingek, sumlet og udgivet ved Th.
Land, 2714 E» 25. St» Minneapoi
Tis, Minn. Dienste lillei ng bit
vcere -is ethveri kristeligtsnhjem Bo
gen fælges til Fordel for den yer
Mission. Den indeholder 51 Skdet
og kostet i Omslag 15c.
De, fvm maatte swfh at sorhandle
Bogen, Hebel bindende sig til Ub
giveren. ·