Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, April 29, 1904, Page 4, Image 4

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Ezanllenw nlhmmei hon- Tustaq og
« Fredag
Uns-ist Aargaqg 1 Te wen-neue Stank
; · CI 59 m Hammers-Ja
laderkbdtctes s For-sind Issntjuing, Be
takjrg Æresttjrandung og alt ander
s angaaenbe Find-l adxesxeresx .
dAdsksuhmu iuzL 1101 sh.
"« IMan Win- «
Mäuska A. M. A n d eksen
Atl- nd indem adæssekesx Ianfkeren
statt
Frist-teil m Un P h, :itåZl-U« Nis«
Issecont1:cut—mu»).t l I - H
Akhenhmg kam-a muss- knuw. uz
tpphcstiom
(
l
(
Musketen«
Nive- hätt-Minimum nbe us;
WMTIAMI moyoch as Udgweme
in- Ittal Lockengiensmtzse
. - ·
kbafoetnepknve , nq 111 pxolk der
Äohaski : Blut-ei W so: at rohe gos!
Dem Or- Ist at jstikplysnmget om bei
soman kesgkvsyaltid on(1a1e, axde ina«
ZW«« -—· · —H«- :«"1
. OvekW Jst ;
« PH- Y;;;.-: »
Dritt Udttyk kam vi sil- at kaute
paa VII-stimmt i sivste Fredags
Aunskner om at staa tre af Vore Bla
de Maine-as til m s «
TMJLM IrieTamIgLB
hat vckxet ttlbojekge »ti! akftxidz over
Emse met ej, sag synes zer; sont Di
virtelsig hat gjort der.
Tanten om at sindftrwnte vor
Bladfort ning paa -s eller andcn
:·i·dl;jge.re·, men begge· Gange ex For
fxaget blevet AnevstcmL Meu Ost-z
kommt Jan paa, om de cerede Reprod
fentanter ved klarem-bei im-« War
sagsta äneke Hensyn til Dicsket enc
til E v n e n. » »
Da dex nu lige ist Aarsmpdets
i Aar er qivyt beftemt Vensrilling
om nZt stack-IS ire Plade — Dunste- !
, »D. k. Ktrkeblav« Y »De;
unges Blad« —- sammen til ert, sag
maa set «veL- tätqu t;174)t7tlick-t«1. Henan
begru« s- (
Yi stal Use argumenteke direkte
Alex-J rmvP mens« vi vil blos prsve
i- yege paa assiilligt, fom maa Ia
ges i Bettagtnimz de dektt Spsras
nfackks Besvakelsr. ’
Det er Acri-Mele der iI
sidsie Jusank bietet-« Fenswa
kei for hele vor·1iierwke Forretnikqj
bei-Was BenTSrives Mes- Fimeælla
,-,-over Esva Aarsmødet stanx ovetl
has-de Direktion og,,Boa1-«D of Teu
tzesk «og alle andre, spkh« -.1«rbe«jpe·r i
ZEIT-EVENqu AYIEILPEELLTELIUL
ninger er de Hovedlinier,
det;
fsr Dest- Jst-welke Zwitti A» .
Auf-pay Derfvr er des «.Tåa« stkr
Sidst at des Tusker — danfvtva «t
Icng fogsi dpt txt-»wes -
heds Drift jom overfor vnre agxcxre
Birkspmhedetg Gang,
Og fee ges-Idee des-Izu Ist-meinst
tun over· og hnsiek, Eat dennes Birk
Winke-, kpcq fümiiic Tit-T spm «h-ek jkke
tersesnshovedapgave wt deine Form
ning läg-«.ch«r"»den Fu Forremingk
side, og zkgar Ecken crsom at« advide
ellekspkndstrwiiksysssaa Mem , der "førft
W
ke Je r be m«
»Ier «- Ass
Me zre deck jttetx Iesittdi
!
wve dige ss
gen deitifä get er rrslet i fortei
spkkgt MEPH
Hsckd cika e« Mifgms MEng deköm
det maa blive deres Sag. Tgxn dct
er et TilbageM set TET et sigr.
Er pi gckset over M Ida maa Z?
s et Frnrsi Hist hat«
Wi« WFY szztxk VT
sts Formiägwaith vil
Mo sfqtledes ji«-state- egne pr
We MS "M"W«VUO It e
vgsück W i·e!«"«-F«cee W; one i
d-. , W Wien THE-SICH
ÆU «Mt«he«4 te Zahli lisgeizx
M nas- MMI Acht-so- E
ne, saa mass-U- DWMO Ist
I ess- W ins-Inw» com
siet itte soa gxl en Tanke, om de dasL
vokfede sig store not vertil. Men vi
maa sætte Ztæpne eftet«va«11e. Tet
maa vi ffaa se at gøte fuldt nd i vor
Blaxwikksomhed .Og Hi eft stPtL,Ugc
blad kcm der not stät-e Plavs til ljdt
om alle Grene af Zamfundets Bitt
somhep fcxuden en hel Du meke som
oi itke her stal komme ind paa at
desinete.
i Men bv set sHid
Witz rstellif ol;
WI Kbljf g »T
u. Bl.«: sianJamscrLZ»-J»a, ZE
san mhver Ho ietz- Uente over1 men
man-Lil- ip da sinks- at dzt siet its
Glut Moc- Ynxte fotskelligf, end sk«
ne Livek er-; Biwcx saf Tote Menigbe
du« Der-Dis spaW Be
givenka werde i von eaet Land
vg-? leanvct,sog mewsviksgesmevære
mer at»vkati:xstxkem- W Ei
og vet verdsltge--LWI DMW
Zorn Kristne lever Vf fi- fmed fi den-«
ne Beibkn oa i Be foiMlliquctsekgkp
fer« baadspaer Kirkensva det verdä
ligkkSamsiinBsYLniraabQ Sack fcsk
detilSågs Skyld ihgen Anat-it "
Ja des bar Tod-now Jan-les tiI
Obervefölse, Enden den ombandledc
Sag ersann-es ’YSaa " fis Shtnim
tun den Beweka Efter vor
Overbevisning san der intet Henfha
avtes gebend-h fom bsr tvinge zss
til· at— stilk Mete, end vi bar Evne
tit! Om Mino alligevel qør det. foa
vil Hi fva tif fvr elle! kenn-C ist
forttnve det: -
« .:.—·—
Wenn-Eh lud osjommc .
til« Aarsjiwdc yden Gans-.
Stimmeme M trcenger er i Kauf
des oknttent saadanne:
a«. Tkl lLæterløngkaz sen Skl. »O «
b. Til Jndianetmiggionztax-sen
W——
y:iWOI"’-JM Uns-I
« .; I 1.
III-J YO- ·t«p?’u(cla«YI-I Eh Tigär.j
des-Do njkxmgskst .. Inn - « .. .r «
1«f " . « s
To: n: Wer-m ME— Essen ! .I:«V- Ätw
-—.-.-..«. ,
De : cli »ar! re BUNTER-f knkfsksp
»
h.r!:i.:f: ::;.1L:g:; Cis-r ,,VI.::: H «-.s.·
freu« yet ; Zangen Ti; ::i:..:::-: ;.
rre 701 Cz kemk Meterne drrez Lor.
LIN Z Esss f hvekzmrk met k
belljae Orts: »Arme- B ister ki-: ji«
kske f—.:: m verek«
OTT- Jerfscnmfgsftvnmshs wiss Hssr
sue xji vcskc intae Liezmerr w o DIP
ciss xsgpx,.r.gs· s; des .s; sk s ;
RJEFEXL Akkord-Zwecke THI- fix-: siå
ever-? ::na·e i I.Iserti-3Mierrxe.
ZU staat tikbcue Summen JJM
ti: de to andre- Miesicner: Juri- Os.
ZWEIF-neanfinnenzm
Bi trånne case-; her ner Ucts Dort
Heft-! Hisdzskdmet »«Ud ex'dJ
si! fu«-. mange.« ·,
L Von-vers »den hafte- med Kon:
genk Ærinde!« Ogioa i denne Be
fvdnfnss at pi m! med Gkasde oq Tot
Humor as at Zade dort - Kobben
Solv« Da Grer but-käm stnde ind i vosr
Herres Kä« Esel
Lcsd detke lille Vennemab have »
pelkkgspnet Este med sig.
Med btoderlia Hilfem
-," "Ø. B. Christiansen.
- Motmqnmrssionm
»Nun min Reise i Tanmart foi en
dansi luthetst Mission dlandi mor
meva Qqndäimrqxv was-des
lng est isgttckge IJAMeren og
fermllightden for ais bringe Frelfeng
Budscåsbyeiktheduikigemr. Mars set
herfrras medBediIvellst at fäa
mange« LMDMLMV hat fvtkddt den
kristnesKikjemi Don-must vg sex traadt
Wyd- Eiter-Ub
taleljer yg udpist Interesse er der
Grund M as kto .- - ,
fein eMe Fräser « «
wckndMFjundellige »«
dswstisslwhctst « "
III-Mike Willsecell «
Hiqu streut-K
NR
iabedet, so
, sVei: alle I -
gkf I Illinois !
K N. Das «
Femme to
Osth MI
sinnend og fretnftillede eke
Ter as Moktnoneknez Læte og st
»Hier- deres egne Strifter. Jeg traf,
Gans flete, fom med Sorg ·«omta.ltc
Irseres 111ormonske— Slægtninger oq
I Idenncr i Uj j,«ah EnMand sortalte,«
last hans Moder, flete Zodsiende Oa»
Heller-? over 100 af bans Bekendte best«
«i Utah fom Mor·moner.ssog at fiden
bnn jelv lættc Fre!sereng Vej Jst
Itende, bar der verriet bang indetligeI
Jnfke,. at Dig- -«.nntte sørcz nd fra
sin PMB-J ...TL«TT? LIMIT
mblHIL Fonds-Any jcq bar fast .
pedes bar jea fundet var n znteteös
se »vor denn-: Miszm et nndeingt
Ønfkk·on1, at Den Inaatie lvikes ig
bringe fkcr Velsiqnelfe. .
En Dei Kisinder i Ten f. Rim-l
traf den Lvermgkomst indbnrde53, nk
de vilbe nde en Dollar bver til dennc
I
illuäumxxa tjlftynbe andre at gerc
nnM MnW
den nnmodes o-« at Inst-in im denne
selv mahnte Kontingent. Mine Ein-»
bedsbwdte og jeq enedeg om, atlfdets
vilDC tjene Sagen bede «at folge-;
smnme Munde ei samle Penge til
en Misfinn blank-f Mormonerne oq
saa Sle Jseg vij gerne bebe
Kvindcme, fom risse denne«Sag af
bebe Rad - velssane den og san nde
lwer fin Tollen til den. Pengene
trængesj Alle, som missioneter i
Nicbe finde-, at det er en meget kost
bar Missidm oq vi san ika vente ani
det-,«end at des stimme bit Felde Den
danssk Cutlktske »Mission.'
"’-’for henveb en MaanCtXsiden kosn
jen til Utah, kwor Missionsnkbejoet
ssal Weisqu bat s den Täd reist cn
Dei-somiking«. Nackt jeg ffiiver iqen
ftal jeg sitive om mlne Jagtagelfer.
Gib Herren maatte fem danne ok
cfter fin Villie for den Gewinn-, han«
hat- lågt hen til os i alle deng For-«
»1rkninqkr, on selv staa·Vej«for ds,
saa Inaa Arbeit-et lykkes, Herren tsl
LIEU og anesier til Falle for Jst
1
H H a n s e n,
BZ Gast ·?.rd S,outb
Sa! tLake City, Umk
) Aarsveretniugen.
Un narmer Tiden siq jO igen« Vi
Lefrt«30mnmrs fiel holde Aarsmøci-,
ola Da islejer der jo at udaives m
m—ber·e1nan, f ninp zlagr møbet er
forbi. zMeqn Der er nqget ved bis-se
;.Il1ere:em:« gee, fom innen and-est
t-.«n fokjtaa end de som bar vætet .:!
Unr: mndet Ieg mener med Henfvn
til Zorbondlinaerne Tier striviö
Punkt 1 antwet Punkt Z vebtaget,
o. f. o.: men man faat sset inqu
Forkhrina sm, kjvad det er for
Punkten s «
! Annoe bet itte lade fig Spre, at
;mt1«n Lande« fah at dive, hvad der
fothand«les um? Jeg niener file, at
der skal beste fuldssetndigck Referat
af thctletserne, men dei Mtde bog
væte täti, vzm man i Aargberetmnqen
kunde fcm en Torssaaesse af, hvab
der er forhdnbfet om. ««
"",",·Da«nsie,ren««« «« «oq « ,,K«irkebladet«
sitivek jd««gekne kivt om Aufs-»den
men dek er jo ncetmesi om Mkdets
Gang og Redaktsretnes Jndttyk ber
af, og «d«et Lan være meaet Todt« Jeg
Icefer det med Interesse, men jeg san
ikke nagte, at""·1e"g«"gerne vilde vide
ineie Dei er fo Este nlle, der tun
reife M Antäus-w ’
«"«« ocis-hattWaldemnr
«; Japan «n
I Nein-: «·manv betragtep Japans rief-z
«ferel« dg« bescnkexsäk Müw Her
. godt en Pennesiealder,· stden Laut-et
ask-Zeiss THE Mffhfk Kucknlh sag:
.mc«n- wfkcfeirIi i Mit Inbpr at der
lmss Im sygst o checks-M Mmd
wes-T vathkæns du. Entsinns- Ten,
K ad «« « .«-««T "«. -.
ITM M« Jesfoken Js« «'««Ii«1«’1ic«in, Irr
Fesefenpi nf MsnE RWkkaWgOs
sdek Mit Mag-« W er Wo pg
MW« M M« Jkckssc Wmellek
s :
tjeneste, dels
oliti ;
Mit utsuk
to, den
ldfte egent I
erde , J
, uropå
ergo-me Iatnmen Ignet med Mihk
doen i Japan.
For fort Tid Jeden højtidelighol ldi
ban» den jtd Tusinde, fern Hundtede
ca fikeoaetesindstyvende (2564)
Aargsdng for Kejjek Jimmu, der
arundlagde det nækvcerende Dynafti
cg nf ksckenf han er Ven Hundrede I
tooamvende «(122) Eftervkouixneynew
ffammende i liqe Lfnie
Han er en Mand- der er elsket ng
aret as sit Folc· Fra tidlia Mor
PUCK IU ER! qusi Akcjüqek sicut DE
m( ae ntere se i Osaenk
ftab af Qeejset Inaa omsatfe. La dank
Zren sozI Werte er aabent for saure-Si
den kiae- fom den faktiqu Henven
delfer »
Hveet Aar sendet Japan nogle Of
sine kløgtiaste unge Wd til Euroocx
da Jlmenka für at Mc des- Uyefkk pan
Lpfindelfernegs «;o yg Videnfabend
Otnrande De aj Kesserenk
MiWeerWsMi
niftre, dels»fo!n Udfendingektjt Uni
versiteter vq bøjero tetnifde Stola-«
» Japan sind-er man det modernese
af dek moderne amerikansie Mass?
neri. Ist-:- lMigssiibe er as nnefte
Konstruktion» dets Stoff det bedste,
der findes, oaRusldnd bar obdogek,
at det« hat en velndrustek Mndstan
der. . - « «
illiarquiå Jst-, der er M Aar aam
mel, bar, Inere end nogen « andcn,
ajort Japan til en nmderne Nkitidn.
J Firiaen mellem Japan oa Kina
var han den lebende Haand oa han
ex uden Tvivl en af de fu«-sie ja
Inaasse den ftnrfte -tatsmand i
Listen. «, « , «
Hærfsreren MarquisYamnaatq
er den bøjeste krtilijcereslukoriset« i Ja
nan. Han er si- Aar-, har deltaqei i
adss llige Krige oa bar tjent sit Land
paa mange Maader. Siden 1F«I
hat han fra Tid til anden den-If
Kkigsministen General da Umwä
sadør. J 1894 bavde han Overan«
insel af Herren, der vveksvsmmede
Manchnriet, og da. han- 1897 fendees
forn species-Ambosfadst til St. Pe
tersbota for at underbandlesomz Ba
varelsen af Korea-z Uafhængighed,
opnaaede han· den Kontrah, der var
ksrundlaget jor Japans Fordrinaer
tir Ausland for nkigepg urska
B
.-«——-.O.--——
- De danftc i Zibitim
- (,.Doqdiabet«.)
Gn Modiliseringgicenr.
Ali ct Bat Biene ftci en ung Dank
iier, Der ophoider sig pzntrent mir-i i
Zibetiem er di jat i Zinnd til It
nieddele necenskadende Brndslytler:
.Dei er jo en meget utolig Tiv
her, naonlig da mdn aldrig ian vckke
fijter paa, lzvad der bliver gjort med
cS Udlcenbinge. Lg for de danske
Zimmer er det en nieget alvoklig Tis,
da hele det ølondmiiie Liv liggek stif
le. Jeknbonen et opiagen nf milii
tæte Tun-Spottet saa intet of Be
tydninglan affendes ellxr modiages;
Mastineme . til Eoinnieriæspnen . et
bleone fniidt cif inDe i Vestsibitien fist
at flosse. Plads M Soldaten Enhvec;
Jnddrivcn— af umfingende Foxdxiii i
get hog Burg-eine maa opgives,»og!
diese forstaax itke altid hell at stellte
mellem Japans-e og Punkten-. eLcy
ntvsmidlenex sing-i uhyrej Pris; «
Pund Zulienkofter fauledes ca.«7-"s
Ste, oq alt andet eti Forhold deriil
. Som sagt vi levex midi i en ol :
vorlig Reis-, i hvilien di jo ilte hat
anbet. at gute end at holde oö fals
strenng wlige og belade paa, at der
ienere vil Give Bng fee alle gode
Kxæjtet.. »
»Im Zrigsituepladien hsrex mein
luin sparfomzne og piftnol upaalidc
Jige Eiterretnmgex..2 Men. ten Tng
maa man indtsmrne,,q-t der gaak en
W ,Natioualstein1eing gegnem
FviteiH det ex. UtiMetende ai-, se» dgni
zkejdighin vg» TM bin-net- unge(
Kasse og gamle Speiseng quisl
lief-»dr- quet Afsttdk vg. qugu as
Sechs-til Lampen sinds-den We
Wi- nkein Essai-i kop
PG Alle-F foävdw m
- ,..«s Un «»«
M
w WW Sie-, inwisi
Die-W TMM .. « »Ist-Hi
pvft åfgan yetnede fta Wiet ved
Akiäibjergene kil Jeknbanen, Ists-Is
lbek wankte-« Nile-? disk-te Paii Mai-sen
foran Hirten var smnlet vei 10000
Mennesterh og drin faa man Elle en
Politibeijene, itie en llnifonn Der
vnt en Püssen cxi7Sieden,· Ren-den og
Gknad afrdeni. der Mike blibe til
bage ---— san Isd plndfekig Kirkekiots
terne, og nd of Äirtepotten Tons en
stor, kikielig Procession Den« stote
Mennesieiiiængde« bkoZtedeHodedeL og
alle flog tre Kvts"fok««sig, Belsignelfen
blev uddekt Og Optogek fotivqncht at
ter i Mitten - .
Sack sont den fidste Afstedtagen
)Mnn sangamlethkndkkysse hinandea
Hin nie-rese- og smaa ioegrædte Bat-ne
nine maaiie for- sidsthangshpjle paa
en iuns 18ik—200arigsFa-dek « Rai-s
ferne giftek Im je ofte. sotn rene Bom
Qg Fass- feetier endexig det-.ubyte Tog
nf Eleeder sig i Annae-ist Wen nos
nen Konmmndo og tilfnneiadende i
den vildefte Norden.
Men ude byoaniiepnen gaar over
: Viergene, stand-set det Man set
et Poe .Trojiaer komme jagende fra«
en andenVeL nd as dem springek et
Var Mænd i de. araa Since-espele
Kommende-nah Heftevrinfien et Poe
Minntter s·——s onTonei foksvinderz on
einer Biemene weben-Z Kirseplgdsen
lanafomi iømmes «- - f
,
.) -’-.---.-.—.- —
»FraMaet-gmens«e ødslcjk·
»Im Marxignseng Dienstes« ck
Lvetsttiften pack en indgnaende sein-«
meldelse .i.»Bents·che Volksiiinnnef as
den betenote tyste Raiionaløjononi
Dr. Franz Oppenhei.merg fibste Bezg,
hvis Titel Inder: »Bei grundlaggen
de ixkatl Matx s· Samsnndslæte. Ins
tritist Fremstillingk
« Aktitlen ex for vidtlp ftig tii her kii
gengincs i sin Hellnsx sncn en sani
ntentmsngt Zrenistilking -a«f Hoved
pnntterne vil sikteki kunne paaregne
note Lceiekers Interesses , .
Iidljgete hier« Natiiialptoiwsiier,
deddep net, honedsagelia tun impdc
nanet Carl Marxs Beernilckteq
sinnt hnejten han se1v.:lltr hans Ti»
sciple hat tillagL den nagen- afgnken
de, Betydninn Axiinod bar man ikx
te gnaet hans Teoci om de n in du«-k
strielle viiiefektzecirme stil;
steten-HAL- pag Klingen —. anan vin
sie jo med Maitzisusq LZF der fsdtcz
so r nane Mennejkeri - ......
Denne hidtil tilsidefatie Unbest
arise-er det De. Oppenheinsus Petri
indifxder flg paa, koxdi def, naat nun
as Vigiiglfed cit- eftersife UNwa
heben- itf -netop hin Ieöti. du M er
den-F der—'1iggee til Giund for bund-ic
nere Howdeeori ,,L o v e n o mit dse n
käpiialifiiske Ayktueiujlii
ii-oii«, hvotefier det fkal veresgivet,
at jo mere FordeL Arbejdsgiveme heu
af· arbeidsbespavende Mastiner, "jo
seit-trete bliver Jupiter for-den Erbe-I
Idekhæt, der —— est-er Man «—.-·- er
oveeflsdiggjott eser sai nd Of SM
» let ved Akt-stimme og sum der-for n«
ldeg til at iilfbvde sitt-Arbede tii
enbver Reiz-, « Evens Arbekvkgbkkiie
uhindkei icm Titegne fiq MEDIUM-sit
of den-Z Stirn Mike ,,Lov««Mnex
isoa Wer Nrundlaqet -foe Ihn-F
Fordrina mu, ·at deis ,",k«1s-I«Miifie
Siest« man vigc Pladsen ick bes- koi
Mieviftifie Fretniidsiiai.
At movise renne ,,Lo·os« Jst-Be
fioaensdq cii opsiille et ander Primit
;fok·".-,Ka·pit(tlismens« Viekemube er
Ha« den« quovc vaenbeimek dem
Jfai MI« «
; Mens cpvenheimer nu dect IT fein
folge-Matt idetme Fremiiillisos Ins
Urbejdsfordnideig historer UUA
ilina faa del fom as der Fasten-: ck
ETiisiedevaskelfen of de ins-ge or
:bejd?iofe, »den industrielle Reis-sear
imeC winxier Vlrbejberen iis awfgivg
»den- ved days Athefve nd dein-hän
iekien Lon frembragte Produktion-:
xvcrkdi tii erbejdggiveren o-; icaledeki
Ileveie demje en ijervcerdiC Horn its-e
Histothefbcimp Tod«-bestes thiwa
k opsiige does — for TM·ck’ej’-:·-" Pisasimw
losz ht T den ",,eapii«ikfiisie«sstaesvik
de arbefdklsfe Sfaree ait iddissrsk
i i l E i e d e’i vnftieisi -si1«mii·ekers«
dold fom nu, itie Mene i Industrien
:og·i Landbfiliket,«fiieci i helf den«-II
iioiiiisse Midas-,- faa' ni« dek; sele ein«
H de- «Jd«mdsckkuing as en »Sage-me
HAfbejdsiøm äffscka iiie et ROTHE-Mir
iiiqhed for at vcekge Akbeiderue mos
iKapiiafsinenZ fotisiskie T? eqiieife
I(17»Metværdien". «
i MUMI en siawsindikj BRAULA
kfe ticiekk Oppenhetmer ad seaiismi Bei
)
til dei Resultat, of dcikk Wken INan
HIWWMW
iforelfk er Tilvækfizn its-bei
ji« ice ickiqhde 'Df.«t«be-in7e2c i
s ngltkgglk GEF.II-gLT-L7u.s-UFLU FIEDL
alle Man-? DoktrineeJoeeqasiei efter
en manae GaäszkdiietMaaiestoi end
den samtidige Tiibcfffi af Besvliiiin
»gen i dei hele Hexaf fziaeesda f Msiäi
»den industrielle Refemafifik og SYii
dermed forbundne meistequ Ge
vinftfordeiiiig vil foifvinde Jsd fikziii
andre ;— Jndufixien uvedkwmende
Beger til Salg
Also-de Pastok R. Venncsene Boger er til Salg i Tcmjfh Luth
Pum. Uhuuse Bis-gerne steige-Stil nebensmaendc Priser plus »Hm-sey
delieszomkostningev ..
Ikssxiiiksiurmkssrmw 1·ivm-"y. ii M»
Imäv Jst-mithi- kvartsmeZit ..512»0
tut-hieb- bibcjszvrlg 6 lijmi good
« indhunslm .................. .1'.«I«
lksnhans l'il(«jzklmsxsni«ing, Ml
V»k»kk» . . . . Im
Bis-nich veci M, Maximum on
« .A.SA(-lmnjvl(lt Ikiwukgottwmlh ji«
Wohnt-en- Aiailctujc Dienen-ich
»mi! usw-. It«
Pesoplck g( isissitimkakz isn the Am
as ff. W. Riese ..... : UII
Umsonst-no on Um huspol
Mark-: sc WITH seid-nor godx U« Um
Hoch-me 1’ls)sjol»g)«. its J
dick-IS gudt nich ...... . . ,7."«
sucht-m Miste like »Ur-intuing
kndt Mal-. . IS
Pktt III-flu- til Lyki 25 Port-ennu
get- gotlt halt-. .«· .,-.;. Hm
Zweit-w Kund-I Hund«-säh ..... äu
likacgusj lkøiuwuv disk-Ja « A.
Mumiy goutjni1b...gls
Thi- Wlpit Gott-medium gi)«k1·t ib.
i öl Kind ............... .:I«Iu
chtinmsry of the iiibsc It M. U-.
Smitls ......................... l,50
Llfo snii Spinne of st Das-L as
« ( uiigbäaris og dessm g-. todt-. l;00
Wie Uflmgslicals Psalmist. - « ele
le(«di·on qf XIV-les antksyjtmpsp
« guclt well-. ..«. I,00
»d01s·qnse.-—(3Iu. litt lind hinun- ji« ",75
us-« ev -.1-«u« Kikikos fis-wie i ·
Amsflks us R. ÄUMU .««. : . . IGU
YI jubslicckck im Kirkmjsxonlom
spät-Cim. ,.-«,..·«.·.»;«--;«-«b.« IS
A com-Ums the Mem-d List-nags,
schilt indh « » m
Lssrebog i.ermäk if fis-n Ho «
, goittinäd «« ....... IS
sitqule lzotHMikskisk- wos
i -21.dkCLZIlÆ-«x. .·...:«’...--. .:«:;«sö
.Wpl-ksto«k ·W6kwti0nuky, s. th« — »j»
yxpwcoukplu gpglifdkg »ti) ,50
epdsj Kello qjli bqk bist-obs
Ein Michain ges-sei v·...- ...... ' m
lcikltous Historie at PTNLMU ·
««.«.,sl«ossl Odhnm’1«-YIM.J«..75
IIOCIWCMI HAVE Esswa » ·
boq O oM
Nitöüo TWATIR oopon os» »
moan av. m »in
STIMME way-«
« lieume Bucht-is Lenkt-san ..- .. .». . »Im
l now-ist- 1zjka1,« ......... . 1».s,'«
TM- ·nw-log)« us Linde-L Ums-jin «
Hilf ? MmL gudt intlb .· EIN
Hsssic LSUWBMZHSU antl Was-« «
» links-l«miulmsutmer«gmutisih.ss l o«
! Theologerlätusycglospotljttz at Wem
; «i-.k :.«ik»1 »aus-»u- m
I Ists-Mal Hin-log) Neu Eli-Immoan
: us U iMmsr i s lsjml zweit mäh. III
I kloimsntery Ilmnilsstjtss. its Kiy,
scxltilulii .. .. .«.- Isi«
A lwsximn ois the l-r·«·k Mit-ts- «
! llnent g(-(11i«silb.s...»..,.,»«, TO
I lc brav-L l«u«rt-ss:tnlngek tnclb . 50
; Bilmängglp at Nie-mess- l ach jnclb HÄ«
- Thi- Wsy »fr(slvstiou in Unslätth
tsiilunh ny .. ......... :.-. s:.?.«i
IMMBOWMW WLW —
»Ob«-Un Full- .....
Imt tix MU
il DIE-Fu ais-Mit EBOOK lis
» X eilt-lustig til Msk Rose-nim- ·
--iijRsI-Z JJZNZXH ;«.·. ..«.,«2. .’.I-. »ic
Bibel Migli- jcmäb . 50
Iwa Wgsqutsmmip sp
WM’ M UNWMMTs
xW laws-Muc
WIUM. «041TMb«-.« «.«« .» . . ..«.75
Kod- sic its-käm UWWMQE
MIOCIVO« . J. «.p. · .s.-:·-" «-. s »m
Gooäwins limek buc- « 75
Liitin Grau-mut- - - "··«
gotitmclh».«.»·«s» " « Häf
« A system ot Cis-ists «- ’
Wolcjuhiz Iockt iner .
compiste Nystks West-www 75
» stunk-sinkt- De Boilo Gsmcio « II
JMMJ kodHstrldspw , . « HA
nkaqu OWNJFN , » t,:»F. s.
--- . «( ·- -«t · wissstdwh »weil«-hu tm « « « . - sph
-«- sql ,
slshlsssk W«Mkk-öx .—.
östwssu t-« - » Cl at Its-i Mut-Turm tm
wes-M MARTHE-HAECKEL w
»Mus- owwszws
»Du
- -.« l s)
ZEIT-dä- MAY-Ha YMMIx Euij
Inst-o »Ist» »O « Wiss « -.-«III t- »
LMR lAJ Us Its-g- »i sein MJZTZI.I«N«S )
QMIU
isv M
iIl N
.»«"0 Jun. THW i H- »Im sit-«
M W»
kaa « MMOM Wiss-Use
«I-«.-s-s-s u gis-ist« w m- vyol un --- m
UWMW Wiss-« «
Ists
M Mc- Utf sm- qu.