Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, April 29, 1904, Page 3, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    En Husmandslod eller
en Cykle? J ,,Horsens D,agulad"
skkiver en Jndsendet, Jul. Plesnek,
fskgende:
,,J Dag sit jeg tilfældigvis en
Jndbydelse i Hemde fka Landboernes
AndclsiFotsikkingsselsiab ,,"Fædrclan
Tstt«. Ved en ellet anben Dankesw
bindelfe fnldt dei mig ind: Hvor me
get sial en Tjeneftekatl iegne for i
Livsforsiiring, hvis han ad den Bei
vil sikke sig en Hiksmandglod, nrsr
han et 25--J() Aar gammel?
Jeg fondt da nd: Hvis han i 143
Ant- Alderen tegnek en Forsitking
isaa 2000 Kr. med Ubbctaling ved
Dsdsfalb eller twis han leder, naat
tun et 55 Aar, san sial han betale
sit. 18,50 hvcr Mai on November.
Oriis hcm ssm vil nifie sin. nnak han
er 28 Aar, ian han ie: lnane 4—s—5«()
scr. paa denne Poliæ Fokuden ni
fjite fm eller sin Familie de 20001
dik» sitkek dnn sin altfaa Abgang
tii eget Hieni. Ja mon de antlige
ilvgifier hetved enentkig er stotte. end
de Udgifter, Der føkqer mcd at købe cg
hclde en Cum-?
Da senkte jen: En Cntle er en rat
Eing. Sitter Abgang til at faa frii
txt selvfickndiqt Hjem er cgsaa nvget
rati. —- Men bvad er san ratesi? »
Sporgsmnnlet et maasie bog verd;
m ovekveje.« ’
M a n ge N a v n e. Skærtorsdag blevj
der ifslge »Na-fidei- Tidende« i Toisel
vætd Kiste dsbt ei Born med folq
gende Navne: Ghatles Christen Chti J
stian Carl Viggo Viktor Vilhelmx
Vintet Atthuer Peterfm !
Latonisk. En Bonde san-di
fortedem meddelet »Fl. Av.« ved
Plsjning as sin Matt en Pandesial,«
fom han antog stammede fka ei
Born. Do han fokmodede, at der var
flet en Fotbwdelfe, sendie han Pan-.
destollen M Lcegm med Paasiriften
,,Barnehoved«. Lægm fendte Pan-«
bestellen tilbage, og paa en Seddeli
ftod der ,.F(th»ved«.
Sönderjylland.
Stocmen
Onsdag den U. ds. hat ogsaa rasef
skemt i Sindetjylland og anrettet be
mdelig Stabe flere Sicher, hvad ne
benstaaende Meddelelsek vtfer.
—- Skckrbckt Ztotmen i Dus
dags kasede her paa Egnen sa-:
haarvh saa vi i Aaringier itke hats
tendt Mage. Diget ved Btedeaaenszs
Mut-thing viste sig itte at væke hoff
not. Dei blev bvgget for en 18--s-1«J
Aar stden og er forvvtigt cneget for
:naalgtjenligt. Hat-de oet iktc verei,
oilde Flor-en vaske bleoen meqet verke.
Den hat dog ankettet betydelig Etat-e,
Mc saa meget direkte som indirekte,
nemlig ved til Deis at odelæggc den
san meget onrsttibte Vej fka Hjemsted
til Brod-weder Anlægget, der i sin
Tid blev gennemfsrt paa Trods of
Lodsejernes Villie, burde for lang
Tid siden vckte saaledes fuldsprt, «k
et Tilfctlde som det i Onsdags blev
undgaaei. Hvem stal nu lide Tabec?
fpstges der. Entreptenøren eslek
KommuneM Det faar ftaa ben.
Vejen er nexnlig ikke antaget endnu,
og det er nu itkc let at sige, naar An
tagelsen vil ste. Saul-et fra Vejen
l - k J
er nemlig af Band-ei styllet ud over
Maktsennerne til begge Sider, hvil
tet er en nieget stor Ubehagelighed for
de Paagældende Ejere Denne Vei
sag, der allerede i THIS Aar har sog
selsat Sindcne, turde blive endnu
mere indvitlet, naar der nu sra de
Ziadelidtes Side reises strav Pan
Ztadeserstatning. Der tan fortsmiat
tilføjes, at Provintzlanddagen af et
saataldt Dotationssond har bevilget
Rom Mart til Anlcraaet
-- Rødding. En Storrn ra
sede fra Altoraenstnnden af hele Ost-z
daaen over. Tit Tiber, naar Byger
ne trat op, Var Stødene saa vold
sonnne, at man lnap tunde særdeg
lpaa Otadenz inen nden for var der
sendnu lanat vierte· Mariae torende
ltiar forsitret, at de hvert szeblit ven
led-: at btioc slnnaede i titrøften med
samt storetøjet Det ait iscer nd
over de men Straataa forfynede
Btianiiikrrr. Enaledeg stal i Ftastrnp
en Lapi dasse- tslasft om, oa dem Gran-.
aaard ital Taaet dcrre blast af Stal
den. J Hierting er et nat Zlaatehuz
vrkttet as Staunen, oa Taqet forte
den over vaa den anden Side as
Landenejen J Roddinq var en to
etanes nn Vnanina udsat for at blive
odelaat ded, at Taaet løsnedes ca
bvert Øjeblit truede med at styrte
ned, saa man inaatte forbsnde Taaet
til Jorden ved Hjcrlp as Steinen
Politiet lod Gaden afspcrrre, for at
de oejfatende itte ftulde komme til
Stadt
Hnau m . Den orkanagtige
Ziorm i Onsdagg tfsteriniddags3,
der var scerlia voldsom sra Kl. 4——«5,
tiar foruden en hel Tel Stnaastader
paa Bnaninaerneg Straataae, oasaa
her paa lkanen forvoldt et Par Tde
læaaelser af mere alvorlig Art.
Hoss Landboelsmand Johan Rath
i Hygnm Stov styrtede saaledes først
den overste Tel af den vestliae Gaul
ind paa Lostet. tst start Held var
det, at der her paa Lostet sad en
Del Inder, der noaet dcempede den
indstnrtende «.Utukns.a—5ie5 vældiae
Zlaa, sont ellerg utoiolfomt vilde va
re aaaet acnnem Loftet oa tunde tm
ve soraarsaaet ubereaneliae tllnttcr,
da Beboelieslejliaheden netop er ne
denunder. Da Binden saaledeg hao
de banet sig Vef ind paa Lostet, va
rede det itte l(enae, farend den oberst-r
Del as den sstliae Gavl i starp Linie
med Loftet startede nd med et vole
soint Brag.
Bygninaen, der er tættet med Taq«
pap, er nn og opfsrteg sidste Som
mer. Eieren var itte hjemme, da
Odelceggelsen stete, idet han tort for
inden ester Opsordina as en Nabv
var gaaet ned til denne for at hineer
bam med at bpde paa Straalaget der
tkuedeS nied at riveg leg as Etor
men
Hos Jndsidder Jeng Peter-sen paa
Hygum Mart, en gammel oa svaa:-«
lig Mand« har Stormen saadan va
ret paa Fast-de, at Huset foreløbig er
ubeboeligt
J Reisestalden i Hygnm stro holdt
med sit Keretøj Handelsmand Peter
Clausen as Fol, netop som Stormen
irae paa sit højeste. Ligesom han var
Etommen op paa Voanen og var i
Fastd med at tote ud as den pstlige
Vort, styrtede den vestlige Port, der
haode været lultet, med et Brag ind
i Stalden. Dette bavde til Folge, It
P. Clausens Hest blev stn og satte i
fuld Furt ned ad Vejen ester Bis
strup. J Ncerheden as Bager P.
Dallg Hus tsrnede Voanen mod en
sTelegraspcel, hvowed den sokreste
«Del ncesten helt sdelagdes. Clausen
iselv og besten tom ellers saa nagen
lunde ustadt derfta.
— Jels. Stormen i Gaar var
snæiten Mage til den, der rasede den
«12. Februar 1894, og som voldte be
·tydelig Stude. J Gaar gi! det isar
lud over Tagene, et Sted saldt der
Itaa niange Tagstene as, at Beboerne
istrcetslagne slygtede ud as Huset og
«hcn in en Nahm Ei Steh via-sie en
Del Ruder ind, og paa Sprpjtehuset
sle Paptaget as og spareede Vejen4
saa Folt maatte slytte det over pas
Matten ved Siden as. Ogsaa hct
Postbud Lange plceste Paptaget at
band Lade. Hos P. Schmidt pac
Øtsted Matt er Taget tevet as paa 4
Fag as Kostaldem For tt Aar sider
blev næsten hele Overdelen as hant
Stuebus kevet as.
Landmanden langes nu staettt es·
tee aodt Bett sor at tage fat pa
Mattatbejdet, da der staat meget ttli
sage sta t Eiter-meet
—- Ftelsttun Den heftig«
Sterne t Saat dteeste has Saus-H
! —,
HI. Finnemcmn i Knud 12 —13 Fug
»om of en Kornlade.
i
i — Haderglev. En orianag
itig Storm af Beimordvest blcefie dei
op iil i Gaar Eftetmiddag5. Tcr
iom usderiiden nogle vckldige Bindi
iasi, som handlede ilde med Tretet
nes sit-beuge Grene og siviste sami
med Tagstenene paa Hufenr. Held-ig
vig meldeg der ikie om aivorlizie
.illi)tie5iilfælde. Ved GmL Haderglev
Prasstegaatd er et Ttæ blckfi om, so.
paa Fuglsanqs Ølbryggeri kasie:c«
Sitokmen en Dør om paa en as Ar
bejdetne, som derved fii Benei sicertt
limited faa han man holde Zeuge-L
; Under Siormen lostedes Tagei afi
YSlagter Chr. Jenseits Elaqtehug is
Hierting og iafiede dei over paa
»Vejen. J Sienderup fiai der væte
ræliet en Lade-, tilbørende Jepves
Nimm J Hundes-i dickste Vom-s
gei of et Eiuetmg i en Lænqde as
8 Meter.
i Ha m 111eled. Under Stor -
men i Gaar Efiermiddoqs3, den stckr !
leite, di hat haft i insdeværende »Um-,l
bestadigedeg fk Fug as iijaardeietk
Hans Sorensens Kofialtk j
·-— Heils. Stormen i Ortsbqu
var for Hele og Lmegn den vold «
somste i de sidfie 18 Aar. As mindre;
Hlllæmper og Siedet seg et storre An
stal. Af itørke Stadcr beinceriedes en
lvctsltet Lade paa Gaatden ,,.5lcellinq
tcrr'«, som ejes af Vroprieicer S. Lar
ien. Den herved fokaarfagede Sirt
äde lan endnu itte fuldt overses, da
der her var henfai en Mangde iil
Dels kostbare Avlsbrugsmasiinen
—-- V a m d r u p. Den orkanags
iige Storm, der allerede iidlig paa
Dagen trat op, fotaarsagede mange«
fiøkee og mindre Stader i Vamdrup
og Omegn. J Byen ramlede mange
Tagstene ned, og Vinduesruderne
ilirkede, vg paa Landet væliede flete
3«t-orsiene, ligesom Sieaatagene led
deiydelig Stabe fleke Siedet.
Zlasrbasi. - Rats-mode«
Sipqrpleierforeningcn for Ilerda-f
Da omligqende Sogne afholbt Es.
April sin aarliqe Generalforfl1111link1.
Aargkegnslabet udviste et Oberslud nf’
174,6l) Mark, san at Foreningen nu
meb tidligeke Aar-z Oversiud ejek MRH
Mark 79 Penning. Der er i del for I
lohne Aar ydet 190 Døgns Pleje.
l
—-— »Gammel i Gaarde« er
adskillige Tjenestefolt blevne, fom hat
haft Plads paa Hans Mathiesenz
Gaard i Traasbøi. For nylig afgik
sauledes ved Dsden Røqter Hang
JørgenSanderfem som til dagligdagg
gik under Navnet »gamle Hans Jos
sen«, og som lom til Siedet, da hatt
var omktinq de fytketyve og nu havde
, tjenl der 48 Aar.
Summe Dag fom »He-us Jpssen«
blev Karl paa Gans-den, sit man en
ny Tjeneftepige, lom blev der til sin
Did, ialt 42 Aar.
Entmidete hat man paa Gaatden
hast en Rsatet i smnfulbe 27 Aar,
om hvls Pligttrostab der blandl an
- del meldes folgende Trek: Han var
T tldende l Usbenraa for at heute
Apokekeksaget, men vendle hiem med
c ufotreltet Sag. Man day-de paa
s Apoteket betodet ha·m, at den maalte
iscnte lidt. Han fvang sig imiblek
tid stkalg i Sohlen og vendte hjcm
til Traagbøl for sprft at røgte Korr-1
geL tFL AVJ
Mangstruxn ---Jordefærd.
Forli-Den jordfæftedeg pna Mangstrup
liirlegaaro Enieoemefter Andreas
Peterfem »Den stcerke Smed«, som
han lalbies3, blev tun 65 Aar gam
mel. Hart var af dem, der var let til
lijlasde nq let til Harme, og naar hatt
sa-.1, der blev ovet Uret, var han ftratis
iede iil Forfvar. Livsglnb var han,
cg lmn lunde muntre hele Seit-loher
med fin Sang Da siiie Fortællinger,
Da lmn hande lceft meget og Var godt
begavet, litteledeg havde ban ogfaa
atmet en Tel igenneni Llfdøde havde
Ieltaqet i strikten i 18·.i4. Efier Kri
Jen fertige-lebe man ham, 3 Gendars
mer heutede bam til Haderglev, og ca
ysm itte vilde aflcegqe Ed, maaite
Ewi, sont han felv spng bespge alle
Tyoehullek, fm Haderslev til Alto
:i«.i, hvok han saa blev losladi. Sim
Dcii blev altid anset fom danst Un
Dersaat, og hatt selv vidfie ikle Im
det, og tibt harmede bei ham, naar
ban nmatte stua tilbaqe ved kommu
nole, iirielige og andre Valii
Da faa Optaiitspsrggmaalet i Kol
Jerperioden lom frem, og Prpjseritc
Jilde foibyde danste Undersaatter et
holde dansie Aviser, blev ban Vred
)g vilde have fine Papirer i Orden:
Dei vifte fig da, at han var Pkøjsifks
llnbeksaai, og nu var ingen met-e
tlad end han, da han nu sit Loo
til at afqive sin Summe Den af
Døde og hans Huftru, der ingen Born
Hande, var stræbfomme FOU, der
havde arbejdet sig frem til forholdss
Dis Beistand.
llldal. -— Kasserei Kom
inunefotftander-Siedfot
iræder. Møller Ragmus Moll-er
i Uldal, som var Stedfortræder for
Kommunefotftandeiem stemte vcd
Landbagsvalget i Fjor paa den dan
fle Valgmand, hvorfot han blev af
flediget fta fm Post. Derefter blev
Gaardejek Esiilb Hansen i Uldal
valgt; han blev deriinod ille antagct,
da han vilde have sm Frihed veo
Valgene. Derefter er Gaardeier
Hans Mader Holsi i Skkydftruo
bleven valgiz men Valget et endnu
ille godkendi.
Gram. — Stvrken et kom
men. Som Tegn paa, at Fotaaret
nætmek fig, indfandt Starken sig den
5 Apr. gennemblødt og snavset af
den megen Regn, som er falden hver
Dag si Paasten. Et gammelt Ord
sprog siger: Naar Tkæerne grceder
Paafkemorgen, saar vi en frugtbar
Sommer. Dette var Tilfældet i Aar,
da Paaskedagene ikke bragte andet end
Reqn, blandet med Sne og Hagi.
Ovek JersdaL —- Jersdal
Mejeri hat folgt sit Smør for
lwele Aaret til Købniand Lange for
1 Mk. 1(). Vg. pr. Pd. for hele Aar-It.
Til samme Mejeki hat Købmand
Ludvigfen i Jersdal leveret det højes
ste chmtum Mælk pr. Ko, nemlig
WLIZ Po. af en Ko, derefter fulgte
Guardejer Klausen af Lilholdt med
ca. 6000 Po. pr. Ko, gennemsnitlig
er Der leoetet pr· Ko 4781 Pd. Mem
Fokaqu til et Ph. Smør 26,44 Ph.
Mcelt ("i Fjot 26,83 Pd.), gcnnem:
fnitlig Pris 102,57 Vg. Pr. Ph.
Smisr.
lebagagiFI syntzt
Mille- et tilde-gelegt stsmäpuhki.
»Musik« on owns-tot Optik-detac. der
Mbtsdok sue ØICO CI Oreasygckums
me mit-a Oper-icon ollor Medium-u
Un vislumlcrlik Updimeluk er Kinn us PH- «
wuhssnumissn »p- U Masseruenlrt l«k(s1. U. ( ,
Wilh-» nun link usulet et Mist-til sie-Hi »J(
kam «Acljms", Urk bellst-sales »He- suec-»unm
I Ojtums ok- Unin« su-. s
Ihm IslimIIsciL«t·-c;mul:s
M11·fdlts,« sur-J htlikusl
te Øjm·, INWLHL n. h, r- ·
Ich-n Oper-stim- ellrt Mr
Orian Drt er rt sim
Rost Amt-»Ah ltuldkf Use
( lim- l'»(-bt·t Instit-ty,
ns nscl ät« Inn Patien
Iskne hell-rede Im uslx klares cgms tue-m. Um
Ikhe ulcne ipvesitlnslik or de sinkst-Tin- «
Hnilur Neun-steh ist-r rascheres us Oft-w usk
Unsnlissgcsi » Ins-u «l-4!««tlkumcuc sutuliclifl tsu
without-sung »z- vtuig Kot-. ·
. c». Ihn 0006Ilmsollaio, Wi skrtvscz ssldul
ist »Ja onst-Ums Ist-Its . It «At-Utss’ osr km It wir
«ks.1--ti1«««·m- soll an Musk- Dca »Am III-s
was »Ist-»Not- a.«
sc s. W. IIW.II-I schm- -I-ck. u »Ak
Ilss ' hithlshsst lot fluc, sm- Lsmo tun It l
It Ast-«
It A.1..Iov blitzt-sinnst- «·.4-k·la-" ds
kssmst ID- tn Ists-s Ist-so Jus-. Jus m M l
Us- isrmotsscss tu MON
I Ists Mor· Use-s ihr-. FAMINUUNH »Es Ums
von-I Miss, Inst ps- tsso hkust Maus-II
EII seltsam-s mir Borsiere Inn- Crit-ais
ket et Icotsp II «·«t’he New York s- London
Blei-Use Assor It on» m( cis has- izlvet del-me
Indukt- ea ts- snmssls Pksve p-« hundreds
If Tilssklclh der erblicke-tie- fuk usitslbreclelise
CI but-Ists It de tm sus- sonllkre nm Heim-e
del-e- «Acun-« somit- ponnccit Im- Prove.
u vi- Ds sit heima- ellet sen-le Den-s Nin-I el—
set Adel-esse M the ste- Yokk s Lust-los
slectriehsoeissoh De III I, 920 Wul
Iut st» Its-Ins city. o» vil De ist Inst-·
titsc- skkcksssis Ins-Prof Wllsoss »Heu
sles o- Use life satt o- Dtseues la Generals
os De Is- vsu vls put. It det- Sya o
nst-eis- vu tin-W des. ists o- schu
hssst Ist M
III
TTTITTTTTTI
II TET aaa
Besitz-toben km »Und-sinnst Pindus-« «
metsnir (’0in (’01n«nny" ril tltspmnskcs
en Hun- pim FULle disk nilssn Aftlrug vil
Islivss utlluslull ti- iltsn Demut-. der Ost-n
slostnsiclpt nøiogliges Nummer kmu n
tmlltst us heule clknngstlmrt til Loui
smnu Furcht-ne Expositlmh sum mil
Inn-i St. Luni-( IV. April csq Muth-r l.
lim-. »Mi. Sknltlts Cis-i »Hm-time Num- s
nie-I- iklns isulkntnttits.villieslnlmt lilfnlsis
sie-n. nmn link-Imm- dcc nkpkmth Den
kst-Hymne l.(-jligl»-(l tll ist mälckc tilgt-n
Furt-Im- lksmttsr intel. Vor lhsnsisxl
tin-il clHlts tsttcmtinnsnclo Tilliml er n
’
ins-inne Ruh-H ni vore«s»uv»1it cum-I
us Aslini-.ssi0u tu tlus Wut-kl- Fiiik". Dig
ksp«s»uvs-nir(-«niin" er ask-markieer
Vusrtli ng susrntmlteligik kmm Erinclring
um sie-n summte as alle UdStillinger.
lsurtpust sm dort-S Asstsktimmvkkkdi vil
vl »milmg(- tlcm Som net-unsere kiillettek
Hl kocht-machstilliugism oiz dterlok hol- -
der vi ist ljillcstkontor vccl Arn-consid
inclgimgen til ljilstillingnplmisen im
Ixsnt Inst-r sing under hele Udstllliw
LHL scnn et hegt-kostet Amt-I Ak disse
Sustvonirs vil sit-»- iil solz. Pkis 50
Inst-« For tin-r «suun-nit· cost-«
—
cler liebes-. erlsvskrvek man Slg let-c til at
Lisette ug indsokmlc Clct ges-Mode Tal
lngen lmr Forli-in knk uner i donne
katninzz. »z- rln kun like Sau let san de
330900 Horn en andert. schilile der blive
llere encl en Imjagtig Git-tninz:. vil
sum-non bllvc clclt misllem cle- Pers-n
netcler sit-tust nøjugtikt esllssr lmmnnsr
austrat-Ah H vokfok lltlus elfgl- Den
lylclcellge Vinclec vil fsm Untier-revidi
Haasnart dcst » ofilcielt lwltemltgjort
lsvormunqe lustultis Atlxsnsgslmrt sit-r
er singt til Utistillinsetk
Vi bei-les Jesuiten di» Uclgiktct vcd Kel
ien til SOLO-sit os Leverer Bei-bet, 350.000
i en stot- sæk kyldt mcd Guss.
Tit (·lsitsnjknndstsllingcsn senkte-S 21.W.
til Bittens-h Eil sie-n imngke Pdstillimk
Paris l·i,79.3,lsj7. til (1-n pur-amerikan
gkc Uslstilling 5»55·Z«I»R«39.
T jkk Skriv strah- og busi.
øv 1 es ist alt. hvimä du bat
at kon- lur at sm- l)(-l i der-ne ins-dolus
tixc (;:t-ttii«;.:(-r M sitt-mie- 50 cents for
ksn stunk ng sie-Hm- Kunstgenoan
Souoenir Zin 0f Helmission
Worlck s Fair St. Louis Mo.
SRHJ’.9.T«..-IIZ:..8PZ.» LOUISIANA PURCHASE
--tt!««ti«. r- It L Its-il I-Htls Je will-« l» I««-(fl-·l.X.NX
« ««s««F-’IJ""·" » « sOUVENlR COIN CO.
du«-«- .
.4«l-«-s«s SAlNT LOUls. U. s. A.
Tj,-1· ...... N,«««» f
» » Cut out this address and pasle on the envelope you
l(;—t»«·-i. i— 4 « « send us
Kszstes
s 0 M L I I) E K
.;-i Kvi-srlessygclmnnnn
Lkisn lit-h«n-llt- Higntslv
Ame-lOrange-Luzi. Nun
unv- nchsr sht ehrt« Its
.- — -..,—«««I (1«-uIL-t-l-nel)tlts.
ng Jst n ir- Uns r In .«1 mch Zlitsssmh fis
M« th in tun-« Inlt incln näh-. kiin Hort
» lisr Praxis uk X Mut-Jsny liesitvtsmlpr
nsssnsiktil
Mu- K. l). Restes-. Detroit, Mich
T ——«- —-—« «"’· sp« -"—«" T —
Ansgar college.
Hutchinson. Minn.,
sluttctle til Jul. den Iz« Uccekmhcn med
258 Messer-( Arl)«-jk1ks1gennptitkscsd den
4 Januar-. til lnsilkcn Tjd nyc Elevsk
com-ges
Godc Vitsrclscr »z; andre HAVE-Inne
thtsdor furzjknsd nllc. sum onskek ZU
komme til Nytiusr.
Skrjv ektcr Katalug ug andre ()p1ys
z ningen
H. W. Foght. A. M»
llutchjnsoki. Minn.
Dampfkibsbillettcr
med alle Liniet, til og fkn bet atple Land og
alle Siedet l Amerika, lavesie nser. P omt
oq paalidelig llndertetning vm M Liniekfrit.
MotienfknschohM cui-d AsChikagm
Moer
« s.«·7 en sr Vetqu lnsllmdtsp Its-. Hof-s M anwe,
Mr- s..1s.«grnts.rni Filum-m Irr Anse- tn kuIIIkmt
« :ks,»l.«iss.1-.!rsh» uk i-( Wl nnde ist«-r en As te
nan . « 1 m mhsl «)1s«inms-beh.utTHan sum helf-reisen
stsst N im q nmnkqs «n Hex-.
Mlks M. sUMMlZKss
BUX l) Nun-- han«-. hul.
DamkNeksnonsuic1::,
fis-IRS « ERST-DIRE
130 Prospekt Ave-, Anselmu- N. J
axtbcsalss. Juni-nor mhenkeg vaa Emmri
grub-H Lxsgm til hvoo Erd og nl huilken
Zmnms st- h wran
Oratls for svage MæncH
Elckkrisk lsslte crit
Det kraftigste Bklte i Ver-dem
For »O 11I"«-rt0-r(s vsssssjssr tsy Eis-H ric· sie-its
»z: nssilnns (1--m nllp htpthsk llvns (l(« H
11ke-I-(lt--.m«11(1·-r Unsinn-r -·»m Und-n Pl
elcrULH »Ein-»u- I--s-«lt-«r «I-·-mlut udcm ’(l
gitt lur Nisistssgpnsen
lu-(t----r ist n--I»«t Iilhutlnf t-! Anler Ftr
tin-. Sisnsl »Im-n Pmuzcsx th-t iø Hss list-It Pf
no ntltks ists- Etw
kml k 1«- l,iv·-kmst. tsr tin-H ng cis-d
isk-usw« kmnlwi «- tIssssxsn-. hur sssikmst Fug
Junius-us- (il;--(1·- ug Nin-r inr ticlliks Linn
»u-I. h(l--r l)-« us Nyxzpmsprhshdankt-« l-«n
tlmpslsi nxz lslssdknnkzsshtiunps »z: ist Hast us
nl sprtnlv Las-O nn- n(l« n XyUm ds- Iisut Uc
l-livi- li«—ll-n«(1--I vkstl ut ist-um- lstsnstsy Floc
El I IssI
Vi visrL m lie- Vil Mivss stell-roth-( »L- nn—
Is(-i«l«s xssi ( list-l!(-1ilun(1r·s. »L- kmislisdqsks vi!
VI M x«t-s-r—iisslt-Q fu- vortf«six-slliz(esl’t11:(sfl.
VI »nur onus-. html vs umkr. S ml m- Us
rtan V « Achwa nnsl I’·is-tstm-cl(k. »
I-;(-ltot x il l- iw kimtlt Dem greift-m
lERSt«.Y sPECIAL TY. CU .
320 A Weiden Mig» Jersey City. N« Y.
Ballimore Branden
hist mit-tu It nu( kmslur uns-l luslts (lt-t—
lndhnltL (l«- tin-gn- hm lfgwr knn sog tlssk
itsc tlilns utln Inl·- kuci »k- lstsdkrtvvlspr »v- s
Nutz-lan ilu il »in itrvkkssssv mumy ins-cl
lcsktsu vil je-« ins-d Glas-« Inst-Wun- linsv-- tsl
Irr mutlingss II«-imgisnslei sure- nyes bonum
HERMAN BADENUO0P. seinem-.
SIIIUI nun-Im « linsnigrntimh
233. Psik Ave» Mut-nur« As
Yianocr
og Qrglctn
Kun giomig Malt-d
ising til at zum O.
lnsningemngaaende
Unser og Vetolings
oslkaak, og man skal
finde, at ingen hat
nedre Vetingeliet at
nlbnbe. Oplys n at
Dr skkivet, twab Te
onster.
iano ellet Orgel
Carl Hin-glaub
wkml u Konntest-its
Im Nicollet Ave-me
Ilnaespolls-dltnn.
- s I
zcvsn og Korn ck Prngc . . .
Z 300 Pä. of Moos-e - stach Food vkl forbmdte
i Sugdom bog zumute oq spare 75 Bu
) Mai-s. Ewig Itke kostet bet inte-. Iælges
f vna ZU Tages Provi-. Busrn rr87.50 pr.
L IW Ph. Forliic drrr lltok bos Hauskne, og
, de lctsgge Here MU, euer-z mgen Vrtaling
I Woge-s sTo»I( Fooo c0..
jAXesntcr ønslckksk . .. cnuncjl Blum-. !
!
II skflndinsvcks sum tsr littsvncs hell-re
ist-del sitt-N- MnunuL kmxidtnz it ji«-( (-r
ihsn out-RU- i Ame-flink smn kun hellste-de
Døvhed og Øresusning.
Nin Tlotlunlt k: m Drum-d i Axt-M ng
thun lk l» skrixt I- l)«- n- .-. "lils.- s Mc Alml je g
ussslttrpøgp s tut-n »k- sit-( min siknijkttxe
»Um-«- Mølecns øteEkuNm
Izs W. I23 str. - NEW Vol-Uc.
Uhr oj ins-so kR 1'k.
l·hn-t einluden-toller» « Uns-inmi
Ihn- ««1("Htsm N unt St m Ist-c
tys km- Htll Usrsntoro f I« Mit-«- I tildl
IN UT Ptlcdujr Ill» lIIk tll Ic( Ps
k· n »- m- Im m( l Inst-nn. S l sen-It s
vaw ist-. Kjlhlt me (’ lmrm punc
IHL Vl hast«-is- l)(-m Blut-»An 2 MU.
000l’i1rs-»k suer Pritsmäw s« sein-s
· mi-«I-s--»n«- s» muss-« Ic-.(s--..
Illl Miso-l LIM· cis-card Imago-«
oq andre Kunmnalmer, fom Portmstteip
Vlomftet tamc Laut-»abs- og Murme
Scenrr osn., ndmrt jmukt og billigt. Ved
ne og finrste imponensde For-net Habe
Solon-U oq prcpnted minnt-Z bmuttcå : :
zVestillmq r modmgeg pna Tosqninun tilAL
terrannmk ow. H· JENsENi
III-k- lin)uclwny. cnnncil lklusss losm.
isttcwxnalcrikr - -
I
- War-s- so»mmer
Lystrejser
kommt-Dr nn metl di- populærc og
hurtlggsscacks l)smpsl(ihe, Unio
result
Americas-I-,
Dominions o
White Staks Linie-«
nxz imm Anske at hegt-ge cis-r imm
16 Land, gar klojxti III-. Umkreis-entit
at tilskrjve disku- l«inieks Komm tot
Elcslcuksloasprosksm, hvilket tilligo
mal l’ri8listo, Dumpslcibslisto o. s. v.
stracks tilgt-mie- krit.
Im Frist-n pas Zeile Klasse km dot
gamle Lancj er new-m tilskynden do,
smn set-S at hegt-me samme. til sap
kost sit- lwbe lioturbllloh
Um nsokmoks Oplysnmser tilskriv
FKANcIs c. ZIWWN
VII-k. Diss- Aal-NR
W. Durham st. cis-eno. II.
BORT
shtivtil m- olk-r besteigt-n Alislmsus.
llvs llntnllwstlos » csrsnr m- 1(-t«- Ut
tinxzvlpwr fu«-n um«-h ils-I- tsk mi—
liess Ins »He-.
Tykus, Difteritis, smaakopper.
bspitssnus Eil sind-st- (Imlc«pige- Syg
dumme formt-kernig i(l(-i»rnm«1«(sn—
( ciletnsimiltsks n- iimlkniul Ruhm
instit-»s- clcst imdzssnsetlts Kunst-r un
Msr «l«uI)e-te,s-. Altslpsmtstitstsr iln t-. sum
Vørmvundmlciinltsk Kis«m)IniIU-nns,
I et Arm-steilka Ums-»mus
Alnlmmims m- H l)(-nissic«lrii0nn
s mitlslei. ldtsn mitf- (lc-r syuclunmnpi.
r
l
rest- og Umf: Ulv las-tut on steh-Les
mein. Nin-I- Istsurtl Im « Rossi-II uk
er sit-a Ist-km amn des-me seh-.
Alclpusune rdronss used Inmlt
Vol-C nx »Hu-» l( in nimmt-·- der-.
sitt-h- ein-r et ums-It Provelcokt o
Oulysnlnmsk umkoman - Stoffe-Es
lit g. Tag like noset billigt Sub
stunk
lcøli ltan M Pumls Pulcite . det- et
tyclelist mass-IMM-.
ALAIZASTINS co»
-
»F
SMND MPIUT . . . Dicki
N.Y. Don. 105 Ist-r st. s
WOM