Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, April 29, 1904, Page 2, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Direkte Dampskibsturer fra og til Skandinavjen.
DEN ENESTE UNIE,
som UDELUKKEN DE medfører skandinavjske og ijnske
Passagerer.
TA sAAAnIAAAAEA slMo
AAA sAAAmAAAAEAA son
s s. «ADRIA«
afgaarfraNew York 30. April, Kl.10 Fm.
Kuh Billettek nu. nich-us du lavc PrjsAsr Hin-II
l59 Randolph Str.. Chicago
00l Olive Str., st. Loui
37 Broadway. New York
ogv Lokalagenter over-alt.
Dr. POWEIL V. s. . . . 20 Aar- Schritt-,
TIl lndgnsclnmg
af HESTE, KVÆG o. s.v·
GARANTERET
at belbrede sey-pay ..Rjnzb0nc«. ..Nin·jcular Umsatz«-M ..Spk:n:.-". »Hm .ono'
..Curbs«. ,,Capped Rock-. »shoe Boj1k".»1302 ssxav:71.md IRS-N enhvcsr De
formjtet og lfdvitsksh bovne Kodek ok; Musklen l··or««.tuvn.mz »z«s Hm vndnmz
as klin ug skuldek, 211 Slagd Halte-L »Sweene)s« og Knasskappclsc o — v
« se pri- 50 Gent-. tm lutes-en se Je
Anbcislinsek 03 Kelcfenccr.
T C cs cis-m. Fnis sssi «- Auuri met-. imshs M. LCans.el.1, PJ Irrkasspk k- g« k« v · II
J Chkizususv Trost-ne Hi in« Ein-ed» G nsivs ch k« zs Wen P ds It k: sp- Den-U, Jst
s E Cpst hrd V S l d. In pr. d »1!(,.«1rr-.Ahi. W W fssm s- n Nu IV Uer the-Ver But-.
Joseph II Ahn-on Engl istt and l·’.kkn- 11 link-- lmpsi n« k lmmln
skrjv til
k. Ipower Compang Omaba.
Nasvu dette Bliid
Billige Billetpriser
for Tur-’(ol0nister 02
Tur Retur·..Homes
seekers" via
Illinois Central R. R.
Priser for "t·uk-l(olonister.
Tll Stemer Muiikinxa. ltlal10. szslljngt«-n. (Ir--.(«1.- l::.’:—’:« ( —- u
bja og All-Hm "l’(-«rr"1t»rjum. Einem-r »Hm-s sing-ji« H :-.- April Raub
Ding jndmmmkss liberalt.
Tilsteder151j1111esota. North oz Ninus links-m Mann-fu« WHnsm
Untarju daskzxtphkvmn csg Asunllxom Miit-mir —;· kas tin-r «l«irk«l.x.- :
Marts og A prj1.
Til steile-r 1 «l’·knnk«sseo. Mississtpku og Luuidsxmxk Miso-mit —-« xzps
1. og Z. Tit-Makk- Jlath M Apnl
Priser for Tur-Ketuk-»Homeseekekss·.
lesteclkrt Akkoan (;i«0r-.zla. Her-turle dllsstsless l.-su.-1.««.
North og Routh Farolmix "l’k.-nn·«qs-k-,s« »p( Yirxzuz si. ils-wir Ul will-J
Prjs plus 82110 Sælxzes lnsdr 1, o« Li. Ums-in 1 Max-« ««,: Hirn stand-—
njng mdmmmes liberalt
Niermere l"uderreunng give-s tue-u l··»n«-Jo«;-o- m-( »s) 1.««I»i Nil-»so
N0. HAL. Hirn-im Al« »muGC eller man behagt-. m sknns til
W. H. Brill,
Inst l';t.—d A whe«
0m8ha, Nebr
E Tit-.- sqkf Rom-um «- ».·s.-t-:, FÆUE
Æc Ins-t- w swr Au- sf«rc»a.-u« Inst-»wes »w- mit-:
IOIU csIckN N.J. 2s JOHN sT.. UII fossh
Sccges i Danish Luth· Publ. Heule, Ahit, Nebr.
Den, som er
paa Vagt
after en l«ejligltc(l til at fordeer Hin stil
ling, vil ihængden naa frem. Hvis sleenne
Hand henvcncjer sigtil
chicago,MilwaukooästpaulKy»
vil han modtage saadanne Oplysninger
om Land, det- enten ljggek pas ellek gis-en
sek til detjne Bene. At bsn den-ed fes-es til
Lykke og Volk-etc Adresse:
F. A. NAskL Geist Weitem Agenh 1524 kam-m st»
- 0MAHA· diss
ll
Dgnmgrk
Jndvielsen af Ribe Dom
tit t c. —-— J Anledning af Individ
sen as Ribe Dsomtirke eftet Restau
rationen, vil Os. Maj. Kongen, Dr5.
kgL Hojhedet Kronptinsen og Kron
pkinseifen samt Pring Christian an
Ykommc destil. 40 Mund af Graus
segetjdatmerict skal Palme en Mus
vagt. Paa Skotsbanken vil der bli
ve opsprt en Gengivelse af det gamle
»Riberhu«5«, ligefom det paatrenteå
at opfore de gamle vaorte i bistokiss
tto Form.
Elgpastor M. Jensen og
Kirlerne. —- Efter hvad »Au
hus Stiftstidende« bar bragt i Er
faring, hat Kulticiniinisteriet Hi en«
Slrkvelfe til en af Follelirlens Bi
stopper thalt, at der ille lan give-S
nfsiedigei Eognepræii AnwnMJew
fen Abgang ti! at sungere som Praest
i ,ollelirkens siirkekniie
Saa vidt Bladet ved, bar Paftor
einer. Jensen forqut at faa Abgang
til at prasdiie i Ei. Paul-I Lirle i
Aarhus sann i en Kirke ved Stan
derborg. Dette loder. fig altfaa ille
gore ielvsplqelig.
Jndforsel af Jersey
tvæg. Landbrugåministeriel hat i
Folge Freberilshavns Av.« mebdelt
Kvæaovles og Opdrcktlerforeningen
,,Jerfey« Tilladelse til i Lobet as
indeværende Aar at indfsre indtil
1000 Zjntler Kvæg fra Tkn Jersey
til Fordeling blandt Foreningens
Mehlemmer.
Te blide Barndomsdage
er Titlen paa tre fornøjelige Swam
foriællinger af Kriftine Weimar-L
udlonine paa Eiloams Forlag
Fortællingerne er grebne ud af det
Daglige Lin og fortalte jckvnt Og lige
fteni ined Forstaaelfe af, hvad der
rprer fig i Vornehjeriei.
Bogen, der er smult udsti)ret, vil
egne sig sum Gave for Born.
Fuldbvrdelse af Straf
a r b e i de. Rongen hat pas Ju
stiteniinisterens Forestilling givet sit
Eaiiitylle til, at der foretagez f-!
penve Ændring i Anordningen om
Fuldbxiroelle af Strafarbejde:
Der sial daglig gives saavel Fan
gerne i lknkeltcelle fom Fallekfangep
ne i-- hver Arbejdssal for fig — to
halve Timers Ophold i fri Luft. For
Fangerz der er sysselsatte udenfor de
egentlingbejdslotaler med el innen
tsørs Arbejde, der medfsrer, at de faar
mere Motion og irisi Luft end Fan
qerne i Alinindelighed, san der bog
anvendeg iltun een Gaardsiur paa
en halv Time daglig. Pan Fan
ger, der er sygselsaite i fri Luft nied
iet Arbeide, der giver iilstrællelig
Bevcegelse, findet Reglerne ornGaartk
tut ikle Anvendelsr.
Anti : Brandegsianfl
F o r e d r a g. Den i den literære
Kamp saa vel lendte Pastor A. Schal
Vildc Aftenen den 12. April i Kon
certpalaet holde Foredrag oni: »Den
Brandessie Retning som tulturned
brrydende Magt.«
hsieftetet behandlede den 11.
April en Sag, hvorunder tidligere
Gaardejer af Hielmstrup, nu Ar
bejdsmand i Gilleleje, Christian Mel
sen tiltaltes for falst Klagemaal til(
Vorighedm
Frit Cilbud
til lidende Mai-nd
Jeq Inssek at nca Mem-, time hell-no « nebhmot
gn- en Fslqe If Ungvomosowuvelfer. Un til um
nd es both ov med at espsertmentere mes »Ist-ps
Itediriaer. seh-now er, Bette- o. i. v., iom ttlvhves
pg nunmqu in e erst-net Bettes bslbkedek like.
of subt« It the edtcinek Idescgqes Iokdsteliem for
estee n Slut bete Saite-sei oq th Syst-streuen abst.
redelf .
Des ed iels i flekk Aar of zeigen-e as Unsinn-Isid
de«· ioatx Bollutioney Dankt-reib verspeisen-des
sprkket datemmel(e, Nssdflaaetbed, saht Mond-way
Liszt-ev oft-» so qu Ist vum III-km atfokisqe el,
Ists-ji« was spat I Inn Bek. sum blev merke I Stehn ist
bedie. Inst-m tetste W til Osmlelandek og nah
ivukqte ver en fremtqgeade Madinavtfk Lese, as blei
Iadek baut bebaut-Uns full-futuqu hellste-»t- eeepi
teu, Iom bewertet-e sug, bar jeg end-su, des da ses If
e ea I etsbt Erim-IS red, dom- sssfkel gt net et at
use jclv her i Les-det, bat te hell-net It hist-e
Indie, os M eahvssr. for-I tkkn er ldvedelie, es ic
fstsm nl mig, sendet seyen isttlfias dem-e III-eke
sse see-em, fest nsdveu s esse-d, Miit-I fass-let
sendet-L Reeevten sue eisek en Gaumens-muss
sto- ben-se Ist-II uItsel eaedietym es est as
ledei Iieve at den ach . nqe Uvqtikksa ude- teil
äu dritter inu- belfl syst-L Je ded, hvsd demse·
eem Ivketter. caudredet If Ins et bsevet el
stevet as des-; Ists Im sub oq sprit- desr. es V- «
ase den et vers berste end aoeet anbet, De tm se
t, oq den Iil dgl-rede Dem fal ital-ist
oneksel usi- Me seh dass-Ihn eee, fes-I set
is el’ es seltsam-m Rote-IN »Oer esquisses-,
e Im-· ris» date Ist dem for It tituanefls
e for Gebiet-eh is- Ifle bestreut- Ltes des-k.
holder ehe-I Uevn no deine-niese, eIdeeisuet
. O. D. es bat Mel et ist«-. Ilt es sitz-, k
so kenn. sue te erfsld Ost-I se beede. Usdee
i Most-Ideen mit-sei es sete end des-e
JAUJZEBZZMEF IMP- f «
tu e e I I »
ZU III - MDMIII sti. fes Dem
Fc. c. EINI, III IN. IMM- ll.l..
«
-
r
Christian Nielfen blev i 1886 nsdt
til« at gaa fra Gast-den« det blev
ovetdtaget til hans Bruders-m Denne
Overdragelse ordnedes af davækende
Fuldmcegtig, nu Ovettetssagsørek
hammetich i Kronborg vestte Birk
Efter Anstiftelse af andre invgav
Christian Nielfen i Juni f. A. to
Klager til Ftederitsbotg Amt, inde
holdende fotstellige Bestyldningek mod
Hammekich for svigagtig Omgang ved»
Afhændelsen as hans Guard. Disse
Bestyldningers fuldsiændige Urigtigs
heb er fuldt godtgjokt under Sagen.
Ved Kronbotg vestre Biris Etsttas
retsdom blev tiltolte anset med en
Bøbe af 50 Kr. Ved Overretten
blev ban ftifunden, da han ikte tun
De antagegs at have forstaaet, hvad
shan gjordr. Hsjefteket stadfckstede
Overrettene Tom. -
»Den lille Hornblæfet«·
ded. Vejassistent Wilh. Tandberg
i Nnbora, der veltoa i Ieeaarstrj
gen fom Hornblæser, oa som meneik
at have været Modkllen til H. P.
HDZstL »Den lille Hotnblceser« et
ifølae ,.Eoro ?lmt-:«tid.« dod i en
Alber- af 69 Aar.
Jndbrnddet i Tantixvl
Ritte. For længere Tid tilbage
ftete der Jndbrud i Taulov Kirte jj
Jnllnnd, ved hoilken Lejlighed den
blev for-yet et optørende Hemmt
Forleden anholdt man i Raben-J
havn Bagetsvend Vilhelm Peter-sen,
for Jndbrud. J et af de forste For-»
bot tiistod han, at han nat Ger
ningsrnanden dettiL »
Forleden reiste detfor Opdagetnes
Lautitz Peteksen oa Tinefen derovet.
tned heim til Paavisnina·
En Staldbygnina blast«
samtnen over ti» Kreatu
1et. Under den ftckrie Etokm for
1eden blæfte en Stalvvygning, der
tilberte Kommunefotitander Branss
E Frsrun em. J anningen stod op
staldet en Besasfnina vaa Os« sereaini
ret, som begravedes under de sam
menftyrtede Bjcklket og Murvært
Efter et ihærdigt Arbejde lyktedes del
at saa de stattelgk Dnr stem af Ru
inerne; men flere af dem var da
stemt tiltedte. 14 Mauer-er maatse
sttaks nedsiagteg, og andre to et
bleven siagtedr.
Bed et mcerteligt Tilfætve slap ire
Malkepiget, som sad oa malkede, otni
trent ustadt versta, idet de samtnen
ftyktede Bjælket dannede over dem et
besiyktende Telt.
Den anrettede Stabe er ifslge
«K«old. Av.« ret betydelig og menes
for Bngningen alene at andkage ca.
12,000 Ke.
Dei uheldige Fiftevejr,
som nu hat varet i Uger, siader Es
bierg Fisterflaade og Fisichandlere
for mange Tufknde Kronen Det er
tun en enfelt Kutten som i Foraaret
hat sisiet for 1800 Kr» de fleste hat
ikke fanget for 1000 Kr. Og nu et
en hel Mannen af den gove Ffsietid
Idelagt as Stann
U l c) l t e. Teglockrtgorbejder
Martin Jensen fra Breinholt vers
Steuer vilde Sondag den 10. Aprtl
samtnen med sin Dotter og Zvigers
fader feile til Steuer. Te er uden
Tvivl alle drutnede, da der itte er set
noget til Baaden, siden den passere«:e
Ven- Strand. Det var Byqevejr, oq
Banden var lille. Jenfen efterlader
ifslge N· V. halten og to votsne
Bern
Jndvandting. kadag Ef
termiddag og Aften den l-. dg. an
lom til Stagelse et meget stott Antal
af polste Mond og Kvindet. J Af
tentimerne gav de Fvllelivet paa Ba
negaarden en ganste eiendommelig
Kolotti. spcedt i Hundtedvis, som de
var ovekolt: i Vestibulen, i Ventesa
lene og paa Bekennen Jalt entom
ifslge ,,Slagelsep.« 7——800 Polatler,
og man vil fotstaa, at det tog Tib,
for »Aufseher«ne sit dem fordelt, ens
ten med Tagene i de fokstellige Ret
ninger ellek med de udensor Statis
nen ventende stvre histvogne, som
stulde site dem nd til Gaatdene.
Krondiamantbtyllup.
Studagen den 17. April kunde ifslge
»Bei-M. Tit-ende« Snedlet Thomas
hat-alt og haften Unesirlttne Melc
dattet i Stube-l fejte deeei Man-via
meinestleur
Eu Jyde sein ameelkqnsl
Igtqtpecstdent Cn Ssn af
verwaltet J. Most-« Frei-erlis
gade i Aashus, ht. Robert Mal-few
hat i fleke Aar opholdt sig i Amerika
i Nest-heben of San Francisco, hvor
han hat vrevet Agerbtug i stptre
Stil. Or. Robert Madsen er for
Iiden hjemme paa Pest-g For-leben
moving han fta sit Hjem telegtasisk
Undettetning om, at han et bleven
oalgt til Ptæsident for en Land
manvs-Otganisation af omtrent
famme Akt som den danske Agratfor
ening.
»Am-has Siiftstidende« forteilen
at Hi. Robert Madsens Mein-ent
gage blivet 24,000 Kr.
l
l
Elolegymnastiten. KUH
tusministetiei hat udfendt to Circu
lceket til Eloleraabcne udenfot Kel
benhavn, hvorefter det meddelcs, st
Usbgifterne til Tilvejebringelse af
lultede Gymnaftitlotalek, under For
uvsætning of, at det paagældende
Lotale opføres i Forbinrelsc med en
ny Stolebngning, lan medtages
blandt de lldgifter, til lwis Dcetning
Ztaten ineovirter.
Tot niedreles endoiocke, at Unber
visning i Gmnnaftit for den konstr
mekede Ungdom fremtidig vil lunne
meotagegs ved Fastsætteljm af de
Tilstno, sokn qennetn Stolewadene
ndexs of oet paa de dortige Finans
iove til Fremme of «Llstensioleunber-!
vigningen pag Landet deoilgede Be
lob.
I
i
l
Flcrrebave Hur-monog
slc i e ved Ringsted slutter nu fnarh
sin forsle Winters Vitksomhed. Be
sogel bar vckret særdeleå godl. T-el’
si Ijlaanederg Vinterlurfus hat ver
ret bespgt as M Karls, deraf var 49
fra Zerne og I"-.5 fra Jyllanlx 70 us
Eleverne hat haft Amtsunderstøltelfe
til Ovholdet.
Fm November 19053 til April 1901
hat ver værel afholdl svv 11 Da
ges WANT fom tilsommen dar m
Iel belegt af 154 Deltagere fka hele
Lclnch
Til Zonnnerfloleng J JJlaanederE
sinkst-S fra Mai til Oktober er der
indmeldt RH PigeL 72 af Fiaslene
fra Vinterflolen hat faaet Undet ’
ftøtlelfe fra Landbtugsministeriet Skl.
et « Maonederg Fortsetlelfesluksusl
Vaa Stolen fta Maj til Novemberl
Pan de korle Kutfus i Lanbbtug ogj
Landbrugetg Biethvetv, Havebkug.
Biavl o. l. lan der modtages 200Del-l
tageke, og der et man Plads baudel
for Mel-nd og Kvinden Stolen uoss
vides for Tiden saaledes, at der fra
Mai bliver Plads til 100 Elever og
25 Kurfusdeltagete paa femme Tib·
Jlnthdt Bronftifter. Denl
lænqe efterføate Brondstiftet i GL
lsjerg er bleven anbolot Det er en
Snedterivend veb Navn Jens Bedec
sen, der i R Aar hat opholdt sig der
i Vyen, lwor han toq Ophold, lige es
ter at han havde udftoaet Forbed
tingghusstrai Han hat omtrent heie
Tiden været ansot som Brandniond,
og heraf fortlare5, at Brandvæsenet
cxltid var pao Branbftedet for Po
litiet. Ved en mindre Brand i Tor;
rings havde lmn glemt sit Ut, lwiltet
ledede til han«- Paoqribelfe
Anholdte bar tidliqere vcrret ftmf
fet It Gange for Jndbtud i stoben
havn Jngen i t55bjerg viDite, at tmn
var en gammel For-binden Han var
i Egbjetq bteven gift oq bar staaet
opfsrt paa Valglisten. As uoptla:
rede Brandt forelaa endnu It i Aaret
1900,L7 i 1901, 5 i 1902, It i 19l135,
2 i 19s)4. De 12 Branbstiftelset,
sont i fm TiD foretogeg af Brand
ftifteken Margaokd, stete uden Hen
fyn til, om Mennefteliv udsattes for
Fare eller ej. Derimod hat den nu
opdagede Brandstister omhyggelig
pasfet paa, at ingen saadan Fate var
til Stede, naat han satte Jld paa.
Brandftifteten opdagedes ded, at han
meldte sig som Ejetmand til det Ur,
som Politiet avetterede som fundei.
Blandinger.
Fra gamle Dage. J Bester
Bjetg i Hygum ved Lenwig sindez en
gammel Dagdog med Optegnelset fta
Aaret 1778 af davcekende Guard
mand Jens Jensen Vierg. Af disse
thegnelser et fslgende tet interes
sant (Sta-vemaaden efter Origina
len): »Es! vel udlektt Student dlev
en Gang tagen til Junge If de Ro
men, fom straft bebteydede Dom
med, at tage Fat pas detei stell
gtou og Les-dem det hat-d ensd dg
tust-d sin vtllte mustte dtlstaa des
paa sie-Int, hvtcket gqv W tu
meget Gunst ho- dem, at de detovet
cONsUMPTION
Den cneste Art rifcimsiimptim1,
man skiil frzsth cr "l"0rsomt
c()nsumpti-m«.
Veil den swigcstc Misiiinkcnm
consumption bot- mun lijolm en
Fiasko scott’s Emulsion og bes
gymlc ut tagc regelt-istsssigcl)osis.
Dcsi ojehlikkeligc Bring :1l·sc()tt’s
Eniulsion hur i Tit-Kinder ACTU
lchdc txnzzct Vasgisumgcns Arm
nc(l til Punlel sur llelbruch
For-Sonn Cunsumptitm existie
rcr ikkez lnsor der er soc-Lille
limulsium
Prompt Bruxx af sentt’s Ein-il
sion stanilscr Sygdummcn me
dens den cuian lex-n standen-J
Skrlv essen fri Prove
scnff s Nowhst Um Pcarl Sirt-sel, Nisw Vorl-.
lillod Ham, at lomme pao fri FoI
igen, men paa den niaade at Hand til
afsleb flulde give dem en strifili»:
Prpoe om Hans optigtighed og be
finndighev i den dereg af Hain an
iiigne Religion on Lærdom, wille:
Hand gjotde oq under sin Haand vexs
Hans nf Reise tilflrev dem i den un
dersltevne Form, diese lvende Beis
lwotmed de var velfotnojede, men Ia
Hand var lommen i sit Behold, befa
lede Hand dem Ved en fltivelfe, naar
de lælle femme Vers, slulde de lade
dem folge jckvnsides ad fauler-es: Jez:
ganfle toller of den Romerst liv ca
leere ofv. lDeraf fotnam de en sior
forandking on dem as Hain ai væie
bedrogen).
Jeg gansle iallet of
Luiheto til min Graf
med spot jeg nu let ud
Lutheri Ord og Bad
Jeg habet uden roe
den Lutheranste Troe
Hvo svm en Luther Dser
hand er i Saihang Kloen
Den Rometsl liv og leere
vil jeg optiglig ære
Almig alhelgen Bsn
er mig en last-vom sitn
den sotn vil elsle Paven
er i mit Hierie graven
Hand visl til Himlen lotner
sosi dpet og Tto en Romet.·'
(Vetsene tiefes altlaa, som m de
stod ved Siden of hinanden.)
Ogsnn en Bitt-Ung. Bd
le Anltkavik« fotlckllcr:
l5l Var ckldre Foll her i lFizneih
foin var Eiere nf en ret Vemdeligffdr
inne, blev inegel uliekereoe, Da de sit
Stalleligningen at se.
,,Hør«. loqde Mannen ti: Wnem
,,l)vao lan del nu nylle at jamlePeit
ge, naar vi saadnn flal lil a: spare
Zlal nf bem. Lan man vi Da helle-e
bruge dein. Lad og stran Jnsiafte
os hver el Sirt noe Tcknderz Dem har
oi lange lrængl til. Sau stipper v-.
dn for al svore Slat If de Perle-«
Den Tale fanbl Konku, der var
Rimelighed i, on nckste »Don log begqe
de gamle til Vejle on lob en Tand
lcvge ikælle de gamle Slmnpee no
samt bestille fig bvek et Zæt nveTæn
der.
chio mon voke Lovgivere oilde
sinc, lwig de bsrle dcnne Vitlirniz Of
Ellillelovenek
Under Fothnndlingen i
Foltelingel oin Follesl.oleloven udlnl
le Jensen - Rnudstruw
Allerede i 1887 ndgil der ei- lul
lugminillekiel Strivelse, hvori del til
lodes et benytle Bibelhislorien som
Grundng for Religionsundekvsznin
gen i Folteflolen
Jeg hat nonen ste til at take meb
om denne Sag, for del var en lang
og niegel haatbnallel Sirid om Ue
ligionsundervisningen i min Stole
der asssdte helle Citlulæte, der enhnu
staat ved Kraft— en lang og mange
aatig Sltid om den Fkihetz sotn iea
havde lagel mig paa egen stund
men som Myndighedetne ille Hllod
mig. Jeg tog sporenstregs ind lll
den daveerende Kulluöminifler lSeai
venitts), som var en i aandelige
Spsrgsmaal ftifmdel Mand. for cl
tale min Sag for ham og sit Los til
i en Time at udvllle mine Mage
giste Anstuelser. Jeg maatte have en
JtettescllelfY sagde Ministeten. for
dl jeg havde svel Selvtcegl, wen i
Gesunden holdl han med mig.
»En Riese stal De have,« sagt-e
han, og da ieg blev nogel bespinnt
heb holte Udfald as min MissionJam
de han venllgl haanden »Na »mit!
Mutter og sagt-: »Den dirs De .——
—- kclt ch«