Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, April 29, 1904, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    —- R-- -«-. k.-.. -
. . -»,
.!’ , « - f-.·«.- , « »-.J---’ifji«
- - . « --f—- - - - f- sk- ·s-«-7--—.-s--.·--s
,,Danikeren« udkommer hoer Tirsdag og Fredag
II 35. E
« - ssss pss Uesgsssgsz s· s
. 13Y Äaklls
q—
T
j
«K·ri«g«5n«yt.
«.«- F«:.Lg,1x;!-;! LIle V s- ’
Der hat« nu«i« flere Dage- Dæret
fvttått H .n« russitfe Jene Decade Ved
Yaln o Daa Eilen. ««Tet er særlig
stä· Pens, Dis-le Lffteteetninger tem
met. Nu snneJ nun imiDlettid ct
wie "7fenmen i Ttnler otn of Jctpn
txefetne maalte gerne tunDe beeeDe
Russerne en m) Ovekraflelfe
Allij 275 April ——«»Le Jour
nal««s Korrelpenvent i St. Petets
weg fegen lit Der fra Blut-wenn (e
inleben Teleqrntn en1,a«t Helenen et
lel frf fet JE, og set Det ljggei ja
unestste Mist lt ide nD for Mienen
Tetfe Telegrasn ««f)«ar Dalt adftillkq
Pugftelle anqclaenDe Flaaden Dcd
»Ich ivoftol. HDiH ltte Den feil-unen
sle Flaadeafdel ing, fein bar M "«O«ll«
qave at folge VlaDiDostelH BeDageL
ler, hat Dist stet.ForsemU1eljgheD,
sc a er Vladivoltol -. Flnaden gaaet i
en FcrlDe, iDet Den. bennttede en Tit-,
da den japanesijte ngtflaqde ille var
fnnlig til at snuute uD as bavntlh
Genfan ,,eller Wenfon e: ««.«s3)0 M: l
fra VlaDiDeitoL . HDHZ en jaDnnesnl
tsslatdre var oeDVlaDDoftot paa san-«
kne TiDJ fDm den rtissifteJlfsiaeDee
steD Den japanessftesTeanØpekl Däm
ker t Saal veb «(Hensdn,·«fen mäaTDen
natukligvis ftiefve Dkbfts ocn,nt-de«n tue
sllle Essardtebnvde feelth qunen.
LIlt Den japeinesiflelno Del Tom Den
rngsille Meiste er gar-et gennemällw
rea - Mel Zg leeng Mkass Ost
lDlthnses for given Tee er gale
Des Fette th at Den rnssisie E arDre
Ded sin Udgang of Helenen ek lern
mess« tm·ellem, te jaDanesisie Flaudeaf
Del«ingee« og asslaaken Tilbegetog « til
HaDn HDis Den inDhenles af« en
ald «:«le bliver Den tvungen t«ll at le
vere« Slag Daa gaben SI, uden B-.
ltnttelse af Feftntngslgnvnerne
LIuslanD llawsl Hause-.
-«l«·: - Penge. -
"tlln As. Null ;««—« Tet fein ««1ne«f!«s
Deer fka putzt-eng Sein-i, en Den
tttr Del ef Russlaan Migdlaan
Dlet lsmtne fta ttlsie Bank under« fran
Jttmaeee Navne ThlllenD ell
ille Erst-le DetenDt,« et Det hjæljlef Rus
lallt-, tnen He hkipat Bei vg under
Sfch af lransie Firma-ers Naene
an Det gact «
« Pakt-»s, ef. Apin — Unserean
ltnger om et Laan Den «8«160,6«00,000
er næften afsiuttet mellem et Syndtfsat
es Jtcinsle Banler og Ruglandt
Aste to Telegkammer squleYe hin
enden.
Japanesernc holder
Røqwkeu ..
St. Petekgbotxj, W April, Nin 1
m. En militckk »erpert«, smti er
fcktlfxi pnnriklet af mefefempz
Magens ( spNkkrfjrben · äf· Linapvjth
sithles ·sik.«1ek·,s of Brustan Vejen der
ska vix sckm ijkxkzcxi Terms til nie
use-te ·at Junke« ffeni injoh5««J-shi1den,
nien M as sqsxe Mhnleckngres dem den
rlkssifle Skang· heh· Jena«- THuan
Cheng og afsiikre General Rennen
TJWN Rosokkey som· mälfghfs er ctf
rM for at Fette AngreM bäe Gen
sann-( -
Ydspciciieh Press her fka General
flohen erhole fis-anee Mike Dveesidt
ever citudidnem "
»Ist Japdneserne segVnMe W
Landen txt-er Yälusivdenf hat-de ··'he
nebenbei-i fuldfinf Kommt-eucka
elean bereg Hacke sonst Flshkn sum-i
nerakerne anki her Mag
MMManho Hur af· bksfe VORBE
Heer cis he iv Tsioner dg ·k·r"e· Mee
vectlgadets Den fshlebe Streife et
Iw.000 Mosis Rusferne pag W
"« qusieSI SHe af Fköhee ki- hem
W
» fSIW «
nebasgwefekne Zaehe enhk he kfshs
ein ofbdjxehkkfer lob« he Cis-gen
Ah gez Hafc sit se RÆAWW
grasen over Flehen, og Iseste inv
sein siiiiii at Oet Mike vare ii·iiiiilisii!
jcr Dein ni lsiiidie bete-: L Iv·ergaii,. .l
Jnisineferncz Heini finster fii sn »
langt« sein fri Wiju iil Piek Tuiin, i
over W Mil. klitiiss ferne stod oveiio ·
den iniiligbed,n De vilde fiktie esovci
piiii ZU forslelliqe -3teber, og ali, De
iiiiiDe agre, var at fortrwbige de n
snn ineget foiii iiixi link, thi hver III-i
be paiin lijaip dein til ni fia gjorti
stsire Fordere-beisei- og fna flciH
Mainn
Hiftpkieii iendei knn io Tilfirlde,
hvok bei hiir vætet uiniiligi for· en
Herr ai fæiie over en Floh- Raps
feon ved· Aspern og Prins Engenei
af Sachsen ved Leth. Begge Gange-i
Pay Dei pna Grund as Hpjvnnbc. l
Riizferiie inaer for niegei
’ iLYJk ii«·«nden.
London, 27. April. — ,,Time-.-«
iniiimre szwkeespoiioent got Rat-- nd
den ,tussiste Historie-» Atit - stammt-tin
oiii san Des-ge Vil have en halv Million·
Mienneskee j· Mart-weg san vil von
tllckssisienDaiiipsulle .«begynde Im Ade
kegx uinmofsnaeliqe Frienigangx
- .- »Qin «-.. vix« since Loreespondeiiteu,
,;vevideter.-.Talletsmed to, sen vil oi
endvji væec Mo den sites Side. Siia
vibr-—-det.tan bestem-nei, hat Kurs-i
oaiiin for Icærmrende Jun 2509001
under finsäisommandmsp Derfm Man
foastrætkes adsiilliqe Posten, for Vi
nacir , Den viiteiige- Styete,: yan staii
icnite i Matten niek JsPort Arihur
sonVladivostot er. bet« Mindst 130,0»0·
53(),0cl) merk -wgter..Jernbanen; m
10.0s)0 inere ser .anderledes. besieer
gedes paci Linien. « Suadjynliqviss er
der- 10-chent-i Mitaleene, esi
Gern-Annnaer andre Aver- ud kkfrxi
Bienen »i- Lager-« formodentsigxss sssndee
s2(),090.s »Der Misbinxvowe 135,9()0
:at unless Melenkmeds inwd Fias
dennssgsrdet vdftvatteJOTeveimiunh
denneptlrme ital ibesctts ellet besiytte
inne-d Angreh zfra en sFiendezsssm et
vnnflsligt ati sowie-? denne Styietsssiil
et MEISICCE«««-I·J »i« siTI si-«
·Kuropatkm. Fittusj Me hat mere end
80,000 Mund under sin egen Kein
r Were et Oliv-Was bzk
Henbark ·se·1·i·, at hcin i We»"» sen
tilstf Weise Sttj r··ke til keveize et
effek« kytke H Flag. »sp« » !
wide detes sEftevwintugnJ i Das
domain MShsnghai og stelder em,
Witme siottsib efiet UND-i
sichs-III Mpusks IZH 71 cui
cis-Mütt- bei-et ckykiebl dsi We
Mut-Mk Rasse-« www ( ·
-ooerlegen«»pao-·S-tnk get- sdets nieset
Korrespondmten ßgek W, mt
maiåPkUOg Aars en til, at hcin itte
»W
----- rs »W-. G -- Lunis-VI
Eis Wiss-meins finstern-tilde m
i-! WOMMMOOIIIMMMU
psy- sc n, mge esse ist-qu- zip-er
Illig saht-ges — « »
—
London, 37 Apr. »F Mmtimlsta
bett1jat modtaget en :officie1 Betei
ntmx om Indtagessen ruf-Illig pua
Knitm saf Zomaliland. . Tre-rilgelfte«
Soldat-ei drwbtes og A senkt-des tm
dek Angrebet paa ijdeng For-spars-.
umlkr
KommsAdmikal Aitiafon-Willcz,
vm Istaftikanske Stationä vvekftkonk
manvnendr. sum-pessonliq komman
deæede«- Landgauqsftyrtem figer, U
Kompeü var paa nært Hokdz Dekvifhe
emt «forfvarede« bete-»- S1m ;,zaribag«
ogspiTscnsne haarduaktet, men de bri
tifke Blaatrøjer oq en Afdeling swf
Hampshire Regimentet stotmede Fickst
klingen tappert og drevv bem paa
Flngt med statt Tab; s Det- vnk umn
ligt at benytte Kansas-tm paa- Sti
bef udm Fake Lsfms Angriberne. Def(
Mtists ogk det italienste-Flaq rei
MsSide om Side paa.3kansernk,
fom "vil Kühe ødelagse, zog Illig vil
blivr overqivet«tkl en s Stamme, spm
er venliqsindet imod Jtatienx
IHYLU » « ...,.. ,
Is. kongres flutter
J Gaar Kl. Z fiuttede den Eis-.
Kongre5'·crnde11:-«Sæssion. J
Et Blad talder den en ,·,mæktvær
oig Segsion«« »Got-« Fliegtri.ngsf
fzuiztiolvnjng« «- er« em. enden Udtalelfe,
cg en tredie«talver den »en Kongre5,
ver me km gkort ander env at fpen ·
km Penge « « " - " "«
Han, der talder"de’n -;,god Regs
ringsiHusholdnksig«, -sluttek: »Vo!
Regetings Udgiftetg som- de visit sig
genmm Kovgressms Bebillinger, ol
i vet bele- bagext stott; «og df«Menne
ster, der sikteataswteh sog da smlig of
vilvledtexBladerxs swftsrigeg de« svm It
ftruvogante, vgsdog u· vor Weges-sag
eftet W heb-sie Autvtismer bin vmeft
Moäomistt «i hete den .civitiserkde
Vordem« - s « ·
Jernbanerne got daakllgekc For
retumger end tidligew
Jernbanemægdene ved Postens Bag»
ntzr indrøknmeh at- Tkaffkm .dgtte"
Foraar er daarligere vmade-ice fort- J
gaaende Aar Dette gelber itte aleneH
Rom. cg summte-, man pgsaa alle
Handelsvarer, Trælafttkangpnxt, Knl
og Jem. Tet er den Fidjttz Maatzcd
stahig blevct flovere« ogJernbaneme
stag- mt-ooexf.or den flappeste Paion ·
ye hat haft ·i mai-ge AarAs - , I
Iragtexne epvcdligkholot ganstcl
gode lu:ed.Unbmgelsk af Fragt pag
Korn sraniSsoukß Rivcr til Chicagg
.og Et. Paal cg paa·Sukker- fxa
Osten oa New Leieans til Missouri
Rina. Der gzsres start Anstrengu
spt for at. geunemfoxe Foxaatgfraa
tckugpaa .iko·x;1vk1xe:,. da Jtzwhakurne
elleer- vil.lide·.uhyry. Tab, spnaxir Skibsi
farten pag Eise-me begwdek.0m..itte
lapg TO s : - « ;
» Ort piste sig pgsaat fdstt Uge«,·-l
Zorskydslsen as Kam- og Kamvarett
øftpaa led en betydelig Tikbagegagg
En eller to af de øftgaaende Vaner
hat gjort god Fokretnjng men- De
pyrige hat hast taugt flere Fkggtyog
ne end. de bkljøver »
« ; Eå tveer ElefantY
En Refund sont var paa. Vej til
chroengudftilliugem tastede sighaivs
rejs nd af en »bm:« cark ved ei For
søq paa at fitre sig sin Frilied, ve
rette-J dek «ka Ean --i. Lyui5. Og
ten visde flej itic iJib iqen Den
bfev Aarfqg «til en Standsning pua
-. Time-n En« hel Del Mennesfck
«sqmlede-3 pq foksøgte at løfte Tytt
ti lboqe mcn formt-NO Tilfidst maer
Jembanenizendejie scxite «j«ch« Situer
under« Dyzet ;1«1«spki«(edes sit de dxt
Jud igen, og Toqet «·kunde« foxtjætie
Knox «b«e«d«es oplyfh ,
, qushiugwu D C,2s-«,Apki1. —
Eftex Förslag af Jen«ki««ns, Rep. fra
Wis, 391111«and i Loylomiieem ped
iqg Hufet i Dqg M Bcatzksnijeg om ct
bede Attyxney General Knpx oplyse,
bvoxyidt der M anlägt Stxassesaq
Jltod de Mxxnd so«m vax fimdet Disl
Pige i-« Overtrcpedsflel af Autitxusi
FUan «undek Hyjestexess Denn i Mer
Mk SOLO-» Bcksiutningeji dedtocxes
xiyitelglmigx og ude Debat.
-.-..M--..
Petiti- I g-- -i«s is a
W» . .... .
,(Hn Samlinosaf do bebst; «-Us'diacplf«i«et
sei-de ins-it tmdteiFethtsw
th Sigucqunkkn.-- .
s; »F lich-M dssGutr ogs »New-unk
psiumg Wonwespkmssms
»Krisdis.7—-Mmots-s Ihn-away
W agsäætisidedmww was
iKunstem — Siden- og Wm
Mk
»F dein-It sit-sinds sc mdk Gast-bit
; »Is- Mck rwx WIEWJ · 1. F
WUEMMLY Blatt-IN
Vetden"ö«-Fise««d»e«ii.« « «« i
iiiigizsspiiiiiezle d. Biiloid«
· « talee
J den tyiie Rigsdags Miede viir
Llpril Udentigeniiniilerietg Biid
i·i«k«t til Fcrhiindiiiig. »
Rigestiingler Gxev o. Bülolv erklec
«rede at der Fra et iyfk Standpunkt
iile tiinde indvendeg noget mod den
franflengelsie Oderengkonisi; thi» «ei
sperndi Fokhbld mellein Franirig og
lfiiiiland var en Fiite for Beiden
Fieden « Tyftlandg vionoinisle Inter
nied, ai des heisiede No i Metallis.
Der var ingen Grilnd iil at fokindde,
iii nogen Magi viide iiccente de iyfie
Jnieresiex i Manika » «
Tysllgnds Holdjiiiig over· foi Kri
iien j Øitiisien var nieaei sii«·.npel
Neueringen vilde gøie eilt for« al
iiiidqaii en Verdeiisp Krig, o««q for en
lider Prie hcedde «sii«i Neutraliiet. ««Fka
forsiellige Sider lxiir man bebredei
Negefiiisem qi den bar liidei iig öder
riifie cif Keiiienz inten- o«gsa«a de reden
de Siaismjrnd« i Piiris, London oii
-t. Miete-boten ja selv de jiipcinsle
Jieiiieseiiiiinier i« Si. Peieiszhorg on
iiiirEI lod sig overxiisie,
»Hdis vi den Gang havde indiagei
en pessiiiiiiiiil Holdninii, dilde mein i
Zi. Peiergdorg habe set ined Misiro
piia os« Pan den nnden Side havde
oiIingen Grund iil di iiiilride Japan
lrigerifie Hen«sigter«, iaa lcenge Krigen
iiie viik ektlceket Vi idcholdt ei
dekfor giinsle« kplige « »
« Man Eint endvidere bebeejdei ds) at
di hat interessiexet de for ai faa.Ki
nii eriieekei neiitkalt Dei ligger Linie-L
leitid i iiile Miigiefs Jnteieskie at der
ilte af« Kisigen i Øfwsien opitacik en
Berdengiriq. nien deiie dpnaczes dir
ie«nt,,lii«ii·t hiiig det stdre linesiiie Ri i
«g«e« iiie bliye«»r« driigei med ind i Ki«i-’i
en. Undek en Krig viide d·ei kniest-i
sie Hof riineligdis forlade Peiing, ogi
deiie pilde iidsceiie alle· i Kina boendei
Europceerii for sior Faxe. - Jeg ji«-or
dexfdk, ai« vi hat ijeni Fiedens Jn
ietesser «hedft ved at akbeide «f·oi· Ki
nas NenitalJiieL «
ch ad Butte. !
Feuer-en an fåqde kn Form-«
ninggmnnw »Hm-V i Alverden cr«
tsjwnden til«, at jeq itte Nunmede
sein jeq plejebek En «(—z-mugsi.TjVen
trvede jeg, at jcg runde-arbequ Thvor
mmct Ort stulde være, og mkmus vcrre
frist og hast« meet nu, Imar Afte
I12n«fommcr, est sjeq dødgtræL »Dum
-tet mer«-r- Rngqm sales ird, sum-mit
dkn um brættet du«-der diktiert-ver
hebe Leqemei. oq om Morgenen er jeg
vækte,sead da jeg gjt til Scnggsvm
Aftenen. Faktum er, ats«sdet. sqclar
Wwwigk Wrt
v Zweck-ngI JIHU Merftt Buben-Z
Fajx hat sknd b til,hookmnk1e
der i- PVikieligheden et, som befindet
stg f sammt Stillwgs ng TM U Mk
Abt McknV instz Mist may-Oe
III-W OUZMUPIFL« NEGL- M TUTTI-se .
Tons-«- M be «ka esiiwsickndig upmyez
MMYUML JMMMWLL .17tKU-ÄH,F-W« IRS-i
«M.(«QYCI.«TAU.WNS«PLMJ os« YMAWLJÆM
M PMB-UND Mk LIMITde Mk
spnamev Weh Utica-Mc HenseanZ-j,x"g«.
meVs umgpr Wexk yhpr WWW I«
Mk VII-M MWHMWCMMRY THE
Wust-e SHVW»-ga» ins-sw- »W«
TWHIMVJMATZDM» Jus »-«-- «..;«"-«, «
--«·I-«·-«-Æ«"- LMCJUTVTex-«I" k MI III-« DMRUM
HMXIULVGM «--si-Uth MEJW XVIII-»F
ToM MERMIS-i IUPCMLWM TMWGJ
BRANDER-«ka äisi MwuquMMU
ZM«.MFMLMM« MMV
:MMXI«O««1« whesqlssz «1»«MW
MXMMVNWCK its-M
MUWLZW Miglp
IN W«·M
«’kkü·i«kckn’ M. IRS-M
menwmi »Im-Weihe III
HEXE
s - I
FrelÄn III I i og
Juli M an il » æ ' af
beide-« Ethsr iiNknatäsnglMons
i London —- den største, ,,Hceren«
hidtil bar holdt. Krysialpukadset er
allerede lejet til Møder ,—» og der
des-sites omkriiig TOCW Ttlhæng e
af Heim dennites Vemzer ikle i
regiiede I«:f«’ —
General Booth hat bebt-SMAL
vih hätt End-rette »en industriel Koloni. I
hvor vordeiide Missfiometw Iforl Fidei
indre Aftiia Ian opdrages Zg ud
dannes. « 2 I QDVA
Ameriianerne og Tyrker
ne. J Konstantirkopel ha; Amerika-I
neune nu vpreitei en højere Pigestoloss
« Amerikanetindek ser- flihei- LiererinH
Der for 200 Pigecks IIIWMDINZI ec.
meqei blandet Foliefcerd, ilik
fbrsiellcöie Nationen er reptæieniercde
ibl landi dem- ·. , , .,«.-i
scp »das akk? re r
Dei kioklkifidsieP Äjisiiftevigfiik IV
Folge den iidste Trontale — heimt
iei ai orelce ei Lo o a soffF
mere aennemsør vie paa on a
gen. .Det.er. Regerjtigens Hensi », sit
alle LlrkJejdere -— ochia Zepder bei
itasftigede ved Jetnbanevæsenet —
siac have-s fuldstcendig -Frised· « öm
Zøndagexy alsssnrxeiniiingal where-,
ca alle« Forlystelsessieders som kra
ver Arbejde as andre, holdes luikede.
Dei sidfte fkal ogfaa gælde Teatre.
L u r lierdutinefseii «i«A11
sir a l i e n. De to litthexsiz»,sk,iyi.e.k«
famfund i den fjern«e..B-erdenskzel hast
fluttei sia samtnen anders Rat-sen
,,Den evangelisk- lutlhevske Synode i
Australien« ·
B ; a s i l ien. J derive veeldige»»
new-ihm mev sme 18 Milliouei Jud-»
langeke sindeg der tUn,-,Mike-vangezj
sifke Missionærek. Befoliningens ers
fu« five-sie Delen Kaioiitker Wer·
.Heoiiitigei. ’ f - « ««"-" "
Dr. B«1r«nk1dog «Bø«rttehjez«i1,
W uf vor Tidiuneft betend-ke- Vorne
vetmer et Dis War-sahn is England
J Folge deLsiJDJte Nk.« af det af ham i
tmgivne Vlad husei «hang Børnc-!
» 1
ksssxFMFktet og De skavescke
F uxx Max Qkipeksktix Wiss-»Hi- ;
for t ' HEUMLGNWPQ BE
INGZRC IstIkHIUt «
Dist- Oammecrssblx tm : . .
»DM :meb«1faas««11dpeæget«· Jver
drevne Germanisekskskgi af---Yez(evaqqck
liEsMLerex Stankng
M
»He Zlaver Banner ÄnTæfeddet wes-«
",lem de evangeliste Tystere og de an
;sdre Siedet De er tillige de few-—
zxstrevne Sendebudzoss , !
blandt de katolsse a . vo le
Ydes stal de doq ret kunne løse denne
jOpgan naar de mangler al Sk .
Fundervisning i deres Modersma ,
«og naar de faa dannede iblandt m
Issmaa fcette alt ind paa at optethowe
Ortes Folteejendommeligshed.«
»- Dette er vise DEV; soift«tsiebModisikI-«
Ition paa de« rette PunkterYllge Tä
Evel san anvendes overfor Prøjsernes·
Undertkyllelse af det danske Modus
Ismaal ifrndszaqda D , »
I EVEN franf Zwangeäääeit
lMi sfion. Den evangeliste Petri-;
"ser-Mission,"fös4 for "nogke Aar-«Ms4
auswg en Dersyxrswvomiwmusj
sionsselsiabeks Utbkfde’« Pack MCNN
gaskar — (de fransie KaWsek’sikde
nemlig ille lade den engelste Mission
der i. Frei-) —- komnxer nu vistnok
pgskiw ges-Wis- swokk Wqu
Regetingkscd til trifftng Mid«
ning.
THE HIUEESMKIWJLI
« ndiana.
CI F
·Miands)o -, 27 April. —- Den
Ppubllckatw Wwmävm zivmpth
tcg yet i Dag, valgte Delegafer til
NatioualkonLMidndn vg— «nomine
rede J. Hanf Hanllj for Guyet-IF -
ji«
EIN Bis-« »s«
kiJBi Itilfxemmer hierteligt og uden
MA
se og praktisie Argumin Pras
sidonthi hdsThødt de vældige Opga
der s m sphans høje Embede hat stil
lex EmTI fs Hisndtiömse Pligts og
-FL«E»-·I«s««gphøjede Stude. Hans Admi
nistratimi hat .v(kxet««—mz Erz-abstaan
og agte amoritaiisisxssshan has Frem
met Beistand-I hjemme— og s«værnet ’om
iofe Interesse 1e«LoV«ene Sthevm
«Mb)do-WWI thdeIsFrygi. som
VCMVUP äivne af ökongressen Jldger
nmqvmcend -e! bis-den fix-medicl Tva of
sentng Tienäsiex « Folku ønsker Fort
fættelfe af ncrrværende gov:s'og sta
E TIsthdt serer
vi eovore Woesioosevelts Nfom ticn
..,:
LLPræsidenL og paalcegger herved
T
bang Siaiididatun
O»-, --
Madagaskar- Missionens -
mende bil dette betyde en aaklig F -
inindftelfe af 40000 Franks«
M
«Hensigten heiliaer Mi -
let« Den Marts undkrsi v
»Alle-r Wiihetm Lopforslagei om O -
hcevelse af Jefnirterbovens § 2 a
Jesuitierne W a ltsaa nu Lov g
Ret til after at øve deres Propl
"«aanda i Prøjsen « « ’
»Zum betendt iillazgger Inin- Jef -
icternes Ethik sden berygiede Sc- -
Rinas- »Hensigten Ihekkiaef Midlei.«
Men Jesuitierne Paastaar, at d
findeg ikie i noaei af dens Skrifter
Jesuitten Dagbach har endda u
r
W -
vife Swinsinacng 3 .Til reife i
gewiss-; es fast
5 o gjort
Omfatsztende Swsdiek jpr hzaizsqpspore
Zasiningenks vg sdm Toffel-war for-.
spurgte than Daschh, om dztzne var
rede til paa den aj Trier Landsrei
at
Taa Sagen undersøgi.
i Dagbach svarede, at han ønski e
Sagen optagei In-,arest n
See foei. -
sen e
Tidgpunk.
" TIERE-is
bach Brevd om, at den 3
var ogfaa for iidligt. Han ma
have-k- 2»Aar .for.,at samle M
xia1e·i,»pg foreflgg derfot den
Februar 1906. . »
Man antager — nceppe ined U
— at denne Udstyden af Tidspu
M Linie Mein-M s«
Nederiag.
« TO « s I-—
»«-E"t FodicFarxNag Dei br
densmgsstseisKvnsiWum hat i
- ifenfikig "Meddelelfes Cnbefaleh at
den Dag, da Konfikmandällnde
nin n taget sin Begyndviie, a
MS n WjMM Mian
EAMSIgen indstkevne unge Menne
deres Forældm Faddete "og a
t tende.