Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, April 22, 1904, Page 8, Image 8

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    « »Danskeren«.
W den 22. April 1904.
Bkair, Neb.
Dansk Gudstjenefte paa Søndag i
vor dansi lutherfte Kirte til de steh
panlige Tiber,-Form. Kl. 10,30 og
Ästen Kl. 8.
Sondagsskole om Motgenen Kl. 9.
———- Der Var ruftet sog regnet, huglet
og kniet, oq Den forste virielige Tor
Den buldredk over Blair i Gauk. Med
knittende Lkm kmim Tronning Vaar
sit Indus-F Winter-enz- Skyts er HagL
rein Js og Zne dækkede omtrent
Matten i Borg-Jus
—- Selrcjenbom betyder Fremgang
for Bym Detsom du er Leier, da
tsb ellet byg dig ser et Hiern. »The
Mit Building Fa Locm Association«
til hjælpe dig med Begyndelfen paa
leite Afbetalingövilkaar.
—- Siden sidst ihar der været tre
Begtavelset her paa B.lair«»Kitte
goatd — to Oldinger og et Bam.
Den ene var Josef Andersen, en
Brod-er til gamle Mrs. Johnfen, som
i mange Aar boede Iigc spd for Bom
an-siges at have vcetet mellesm 88
og 89 Aar. Hans Lig blev sendt
heftil fra en Naboby.
Den anders dar J. R. Wkine Er
of Bhem mellem 83 og 84 Aar gl.
Bottich C. C. Cunningham, var
Irrt-. Cunninghams Dauer. 4 a 5
Linn-. gammeL Cunningham er John
Mts Svoger, forstaqr vi; de var
tejft hettil fra Oklahoma for nylig.
—- Belal ikle huzleje. Ssg at bli
Dt Eier af bit eget Hiern. »The Blei
Building Fc Loan Association« oil
Helpe dig med Begyndelsen paa bil
lige og leite Afdraggbetingelset.
»Bau« og »Vinter« firer Krig
dvet fra sine Leite,
pg der kempes dtabelig,
W fra sine Lejre —
Iad dem ftkide, lad dem sitide,
vi jo vide,
Solen er paa Baarens Side. F.
— John McQuatrie hat et strtt
Vplqg af Bygningsmaterialet og Kul
til laveste Priset.
Matkedsptiset.
Bleir, Nein-.
Binde ...................... pr. bu. YOU
«chs(fl;elled,.............. ,, » 39
dcvte .................... » » 31
Aug-. ....... . ...... ,, ,, 44
Byg ........................ » ,, 32
»Um ....................... 4 IF«—4.35
South Qual-m
Sude (good convex-, - N.25—-4.65
, (choice feel-ers) . —
Lief og Koier Nebss .......... 3.40-—4.00
Han- (choice) 5.7.«-——0.-25
sakinget (choice1 ...... .. ' .25— -.5 75
Svin ....................... «400——4 85
Plads ønfkes
its en Meistist,son1 hat vix-m her i Yanoet et
sur og talek lidt Engelss.
All-en Jenseit,
913, North Artesjan Ave» 6hicago, Jll
Læker spges.
En troeude Læket fsgeg til at undekvise i
Religion og Dsnst I Vor erlsers Menigheds
Skrupel-, seen-th, Wis.
Anspgainger og Anhialinger icndes til
u ndmegnede inden l. Maj.
I. sie. 524 Jsadella Str» Nemah, Wis.
JM vilde : : ::
set-as honlodo Land-mundt- ()pmækk
sowa paa- vort Lager at
Dty Goods ou Gtoceries.
- Kom
U o- u pu Von-me
og ts- voko Priset
-c. c. NlELSEN.
KIND-Ue Mk, Wohin-tm sue-U
specielle necksatte
Ekikursions-Pkiser
til blifo golden-do tks Ills Punkt-r pas
Ohio-so « North-Westens Jakob-soc tot
Was-san Tät-las
Los Lunte-. boqadondo Z. Maj.
Iothotijst Epjskopsblcltkoas Go
mäsnksmwa
III IMM. 3.-—8. MU. Rot-U Gro
M Nsuoml Associmom
Oel-um cis-. N. J» 13.—1s. Jun,
sehs- ot the Untie- stuva
W O. Is.——28. Juli. Gaul
W s. « k. Order ot VII-. - .
ssn W h HJM MW
Col-obv- IMUIMUM « «
HI— W U. ——H. syst-. sont
CIM W l. O. 0. Is.
M M Mk W
III-M sto. tot lass-m
M III-M Ins til
linestc Jcmlixmc mal Dobs
beltspor mellem Missouri
tludcn og Cliicaga
Dirckte Linie tilst. Paul og
Mitincapulis.
Direktc Linie til lklackllills.
s. Unk.
lchste Linie til RunesteeL
s. l)., RUsrliml linlixm Re
scrvzitiun.
Gcnncmgaxkenclestwcxsogne
til 0n1al18. hvor der ved
l"ni(m Statimi holdes direkte
Forhinclelse for Äsgang til
Cliicuzp Og andre Punkter i
Oste-.
lngen Forsinkelser·
listet Togskiftu
Nortliwestern liele Vejen.
Angmiemle Prisci-. Hort rig
Koreplan man De henvende
Dem til nærmeste Agent cller
skrive til
Johu A· Ruhr-,
A. G. F. öc P. A»
0mal1a.
pggghandel og Smedeværksted.
Vnk velkenrltos LgnclsnmmL sei-ZU Ists
ssx. lim- modtnget en ges-r kokgynm st
Fle AUGUST vom Snslskes til time im
Pk Hek. Hatt sklstsr LInSttikVnknen nie-d
iulcl Gan-»ti- Huns smksrlevckhsts il » n -
llg fuksymst meet en av Gesallnsholtnmotns
sizf er i alles Jst-ad r ndrnstet til m got-e ult
ti Pages heimste-Ida
Vik- kssis Und at klxge ind lum hom.
,
» -- TELEFON NR. 22
J. l. U N R U H.
Igbelkokketnias 03 Mariabild-UT
Gulwppotz liojsotsppek,
List-er og Billodrammor.
Bist-. Nebs
Ove T. Anderfens .
. . . . Mem-Maria
anbefaler sig meb feth Haltet og riget KII
samt Cellery og »rein-eh« Fisc.
Tagens hpjesie Priset betales for Hut-eh
Ekmd og Finer
Hardware . ::
Alt hoch en ipiite Klasse-s Darf-make Zion
isten v l T e finde i den gamle, solche
« : Arndt Hardwarr.
Bsaiks Stat- Bank
Garanciiond 875 Wun.
Lilmmdelig Baniforkemch
Billigne lengeiorseiideliek
»Um-le ·liape1«modiagestillav Rente.
F.W. Ist-usw« Er , Biesident
A.P.bowee,-Lsiik lxici I.l5.Eteve-io,(sasls.
MARlE A. NIELSEN,
DANSK 1«4·j(;l«1.
II .-s
Lisice over quit Shoe Stute
— since Phone Tit
file han«-laws cush Brot-E
ic. A Pi-: Mast-N liestyrek
Eis-has at lxsso vori siurv Lager
It Gk cekies ljrygo ds og sto.
Vi vil got-ne vlse Dem von ny bro
cerys Department «
Dagens iiojpsle Pris» bot-los tot alle
Furmprociukior
eriom De snikek Herre- ellek
Trengedragter, Befiel-mags
aktiklek, Hac, Hut beli Sat,
Bat-satte ellek Taster, belalet . .
det fig at kjbe til billige og ·
besiemte Priiek bod:
ED. MATTHlESEN
BLAlR :: :: :: :: NFJZR
DORNACKERS
:G—ROCERIES.
Udisgte Telikategiek Alle Koloiiialvaiet
til moderace Bisses-. Hsjesie Priier for Land
VWVUMV Telequ 80 og Ri.
Win. Cheellx Fortetnmgsfsten
Il( v- A
F. R. STEUNRT.
ksse CI list-Ists.
Rom-on oves laue-s Amme-c
Z akute . . . »Es-. X
Nu er det Tid at ists-,
da di tm ins-ei me uye
omiiickvlltck
sit-mu,emv»suek.7ss«
M itzt es sit u Leillisbed til It ladevev
mir- ss til so sci. ou alle Vater
Sas Bros.
RWWIIUDIQMMIW.
L ——l
Korresxondancer
Chiusi-, Jll.
Paftor Petersens lille Sen Phi
lip dode i Tirsdags godt et Aar gam
mel og blev begtavet Fredaa 15. Apr.
Eygdommern fom endte lille Philips
Liv, var fremtaldt veb Tandperis)
den og bragte hani svære Lidelset.
Ved Baaren i Ebenezer Kirte talte
Præsterne Hansem Nielsen cg Ny
mp. Past. Haufen, der forrettede
Jotdpaataftelsen, talte i Hirten over
Joh. Ach 14, 12 om den salige Ovi
le fta alle indier Trængslet, der
venter Herren- Folt, Da den grufuls
de, ufalige Tilftand, der ventet dem,
sont Do uden Herren. Past. Nielsen
talte over Joh. Ev. G, 12 om at sam
le Sinkterne samtnen af Minderne
om det lille Born der nu vat gaaet
hjem til Herren. Past. Nytup talte
over Lut. 18, 16: Ladek de smaa
Born komme til mig og formenet
dem itkex thi Guds Rige hprer fast
danne til. Pastor Nyrup hat nylig
felv mistet en lille Sen og hat sau
ledeH erfaret, bvor imettefuldt faci
dant Savn lan verte. Han min
dede om, at Bot-neue er bet dyreba
refle, Fomldrene hat, itte for esl
Verdens Guld vil de miste dem; men
naar eeen sige:: Latier dem koni
me til mig — maa de være villige til
at lade dem gaa. Ogsaa lille Phi
lip var jo dytebat for sine Fotældte,
der var stot Glcede over den Ville
Meng, der var af en meget opvatt
og livlig Natur og ogsaa vvtfet godt
til. Men pludselig brsd Sygdoni
men ind, og svm en Frostnat faae
mangen en Meinst til at visne, ha
dan fit den ham til at blegne i DI
den, bog for at blomsire deroppe i
Gile Urtegaatd.
; — Den vedholdende Kulde hat
jfremkaldt en Standsning i Atbejde
«og Handel, og derved ogfaa Nod i
linange Hieni. Mange hat gaaet le
dig i Vinter og nu ventet paa At
bejde, inen ved Kulden hat de vatet
tvunget til at lobe Kul og væte uden
Fottjenestr.
— En Del Jndvandteke fra Stan
Vinavien og Sydeutopa er ankommen
og venter paa at komme til at arbei
de ved Cementlægningen eller ogfaa
ved Byggearbejde; men hldindtil hat
de maattet tage til Takte med at spa
sere rundt og beundre Byens SMA
higher-en
— Eftet al Sandfynlighed vil Der
ille blive bygget ret meget her i Aar,
da vagemateriale et meget dnrt.
Mutsten er siegen til naefien der boh
belte. Mange, soin bavbe tænlt at
bygge, hat opgivet del for i Aar.
—- Ebenezer Snaeforening tcrllek
allerebe op til 60 Meplemmer og Be
gtavelsesforeningen ov til 50 Med
lemmer. anmeldelse i disfe Fort:
ninger lan sie naar som helft oed
Henvendelse til en af Bestyrelsen for
Ebenezer Menighed. Ncrvnte Sng
forening hat været til stot Nytte den
lorte Tib, den hat elsisieret, ved at
yde Hjcelp til syge, og vi hoabek, den
maa vokse sig starre og fickrlere mev
Dagene.
— Den forste Sondag i Maj bli
lver det Konfirmation i Ebenezek
jKitlej Hjstnet af Wabansia Fc Rel
lwell St.
! — Ebenezer Ungdomsfotening
holder Mode hver anden vg fjerde
JSsndag i Maaneden, Kl. 4 Eftm.,
i Ebenezet Kitte, hvortil danste unge
indhydes.
— De sidfte Dage hat veret lin
mildere, og Knopperne begynder at
spulme og Græsset at grsnnes. For
haabentligt vil varniere Bejr folg-,
saa de forslellige Arbejdek lan paa
begyndes, hvillet Kulden hat hem
»mei
—- Louis Pesant, der myrdede
Mrö. Spilla den 18. Sept. 1903,
hængtes i Fredags Middags i »the
county jail«. Don var rolig og fak
tet vg havde intet at sige paa Ska
fotten Han var gift og havde et
Baru.
I — De ite Catbarnrwere er dsmt
’til at hænges 22 April. Den fjetde,
Roesiy, er i Reiten i diife Dage.
Priester af, forsiellige Wand fsgek
at pagvirte dem og give dem bedke
Ums-H
· LLY « Qömmunexolekne hat ilte
Pcads not til de steter-listige Bien,
der man lejes culpa Lokale M ca.
4,000 situ.
—- Atbejdei ved Mentfortougene
Funktßswfe De
zä- 4 ..
gamle Træfortouge med stote Hul
flen Fokdybninget i Jorden, hat for
aatsaget Vyen stoke Udgifter, idet den
shar maattet betale store Bsder ,t:l
Foll, der er kommen til Skade paa
dem. En ung daan Mond tmadte
i sidfte Ilge paa et last Btædt i et san
dant daarligt Forloug paa Westeer
Ave. Bkcedttet flog ham l Unber
livet med en faadan Voldsotnhed, at
hon som Folge beraf nn ligger for
Doden Hang Slæntninge sagsøger
BneIL
—-— Ten haarde Vinlek hat for-·
aatfaget adftillig Stabe paa Handels
og Jndnstri. Virtningerne spores
nn i ikle san gansie faa Fallitter.
IManne Butikker paa gode Ferkel
ninqsftrrg staat tomme og hat staa
et tomme en Tib. De fmaa Hand
lende hallet under, hvorimod de flo
te Departmentsbutilker med de store
Kapitaler keines. Det er næsten en
Umnligbed at dtive en Fokretning
op her uden stosk Kapital.
Beboelstslejligheder for Familier
et sat hsjere op l Pris, og en ordent
lig Lejligbed for en timelig Betaling
er naeften ille til at fau.
— Der gsres Forsøg paa at give
Politiet en prtrammer. En Hast
af Dejeltivet og Korrespondenter for
Dagblade her bar været fendt ud for
at iagltage, hvad Politiet taget sitz
for, nagt de er »on disty«. Menge
af dem hat deres Ophold lorlete cl
let langere i Saloonet og faar der
deres vatme Drit, bvorfor vgsaa al
Slags Gambling vg Uteklighed its
ves efter en stptre Maolestol soc-dan
ne Siedet-, hvot Lovene i alle Maa
dek overtrcedes. Andre gaar vg lu
ter den af eller tager sig en lille Hvil
hist og her Paa Siedet, hvvr Pub
likum ilke lan iagtiage dem. Alls
gevel synes delte Eftersyn at have
baatet Frmgtet; man set Politiet
cftere tundt, og del beweget sig lidt
hurtigere
—- Fta J. M. N. J. Lundsbetgs
Uldvatefotketning, 1678 Milwaulee
Ave» onbefales bomulds, fleeced,
cashmete og hjemmestritlede Strom
per, bedste Kvalitet til billigsle Pri-«
ser. Ligeledeå Sweateks, Dame- og
Herreveste, Undetth m. m. Hællede
og Sille Hner til Smaabstn. Te
blaa »Trading Stamps« fri.
En moralsk Gnade.
Følgende er en Gnade, der dateree
fkg fra leikens Taste: En Dis-;
Nand baode et Vindue, som var en:
Bllen dreht oa en Aten døjt. Tat
ban snftede tnere Lyk, ajorde dant
Binduet dobbelt faa stott, og dont
rat net fremde-les tun en Alen højtj
cg en then dreht. Hoordan git det»
for sig7 Ved sorste Ljetaft syneg det
umuligt, at det virtelig tunde lade
sig gsre Fortlaringen er, at Vin
buet optindelig var rudeformet og
stillet paa sin Vintet; det var en Alen
beedt og en Alen højt tveersovet fn
Vinkel til VinkeL Da det blev nd
staaret til en Kvadrat, et det seien
synligt, at Lvsaabningen blev dab
belt saa stor smn tidligere, uden at
hverten Binduets Heide eller Bredde
blev forandtet. ;
Paa samrne Bis et det, en Tel»
Mænd og Kvinder saar dobbelt tan
meget ud af Livet sont andre it
sann-te Tidsrun1. De renser og sten
ker Blodet ved Brugen af Dr. Pe
ter's Kutito og nydee Osaaledes godt
Heide-ed der et Livets Solstin.
Dr. Petet’s Kukito hat et Ny, der
streitet sig over et hundrede Aar,
for at væte en btodkensende og helfe
givende Medicin. Den gennemttcen
get hver Del af den mennestelige
Organism, uddrivee alle Ueenheder
af Blodet og got dette sundt og lin
givende. Ulig andre fcetdiglavede
Mediciner fothandles den itte afI
Apotetere. Den kan tun erholt-est
direkt-e fra Fabrikanten ellek gennem
lotale Agentet. Vvtö ingen saadan
sindes i Detes Nabolag, striv til
Dr. Peter Faheney, 112—-114
South hvsne Ave-, Chtcagp, Jll.
Herefteri kan Scandta
Ltne anses for at være den enefte
direkte Dampstibslinie tra Stand
nahten, fom medtaget udekuktende
standtnaviste og sinfte Passagerey
gesendet paa at Raubinsekten-Ame
estean Line, isom htdttl hat ind
tkwentet fig- til- Befotdrtng af Pas
saseree sen standtnavtste og sinste
schne, t et nyltg udstedt Ettkuleeee
meldt lav Steeeage Pest pg
» a Unmut-.
Dr. J. C. Clark.
Ophiyqtmptsgist pg Gespann-.
Nispm Ot- lider m Hovetivinr. New-Met
Evimmelhtb slmq Hukoc1nnelie. Immer oven
’k Number ellu nkv nd Ihmqm oq t Rasse-L kl
tn Ins-« ccnr founan 2-1«so.·1«jcmkkcncd Fand
jun modisr Inn med Ti« Matt
- ustqtu Hin-. du Un Mc hm Immer likirlpe Tem.
Udmusmrxirn us «Ik"k·11««k!u«tsl-·n nd cjeuqnftkmp
aklfr u Jäsnumsn til Hmdunnc Jst-befindenden
Hm usinlu TZH N kmsxs Nunrsüsmsel ved
Essz rtp m nu! lealn1vlpqnf Fiduniob og lau be
« bonum- hm »Hm Nu iIknrisnsssnnk ranh, og
« msd min Manne at Ida-Ju- Bjklm ul pa« san leg
skasmc du«- Humknnu nm;1»c-n1nlmsnzzc1se a
CZU Ja jnu (1,m«i"s!!..un MU-» suan Te
tmt »«u!l««1«buWes!:u»:suiu:i«i.1-1me»Ehe-bedu
.bi-nr-u sim .: bc im :«.·i«-k tin-: um
Ziel-te mirs
user Jrksmnnn fu«-tin h:-s:k-.1SNMUHHUH
Ziitmnou tnnchx i nun Music Hilleqlos et
nm ksmms IstltncdklsrmnHmL Ein Inn ( qut
im WHAan Knusnlmnvenn u fnmihvnkseL
solt-m 8i0(k. komm snd Nebraska Ariel-, Söoux city. li.
Vii vsrrc i Blnir paa Clifton Hotcl Mandag »Z. Maj.
c. Il. Mangolcl,
fakstexiasses Fotograkkorratning.
Aik «·up tu sinke-« pas is’«t«griiiie-ng
Hinraacic islniinsr A kt furstorrost Ak
ixsjtie mithin-Si iiiyxmt. i";tsi(-i Hier
»Unse« fonds-ier kae
c R O W E L L
LUMDCP Ins
Grain co
Kpbn alle Zlagg .,(«mm«. Zcelger enhvek
Akt af Tesmmu san-i Hal, R- « og Ums
Korn ind ai se vokc Bart-sog hpre note Prisci
roweli Lumber
and Grain c
I
Ist-Ane, NEM. ... i
PUUI Nllsmusch bar til Saigx
Swiilp l)ijk(«kdtiv. Tnnimgcs Fismi issk
such Zwist- liiomi die-us ins Knsmnnsk
»j( III-ists Psmlscj Ist-m im thsrlink
Ssi lziss iigk su- s i iiiist smni
hu swiits I Ums-im
Snn hol-ts- tii Dis-kons- imus stc Print r.
stumm-en Uvesy stsblq Blair. Nebr.
Blair Glothing Zo.
»k« coneauqivemle i
« Mode on Print-.
W. W. sTOIc’l’0N, Tilgt
Dem Joraaks Fodtøj .
sssi
i
i
Im i » as kac- ri rrwii merk du Miste oq iuldssm I
IIHIM jage ask , s anteiodisi ! Blum i
iiisr kati zum-LIMI— VI u- Mb VU Caii (
Bulux Gan cg Vain tlæciu Von- Fam- s k» auc- oq
vvke Lilde ssup To DATEn i
Ksb Koth im FI-:dssjiimcsmmsp Ort Indes drt
itsrilr lldimlu ca « Iueite Midn, oq tust fast man
mei: sur ime »Hu-at
- - THE SLAIR sHOL co. - -
HoNE FARNBERC
Tfffffiqä ff fffffffffff
Pelnjiosnm Numman hardware-Z
»Ist-pess- og «,IIIIwokc-·. Some Alagia
Vom mcd III-»Um nl Zoltbnet og Stuttg
fukbbed. Pufeme billige og brftemtr. For
ketnmqeni enbver venseende absolut seel.
TIIIaIbexdk udsøreg billigt oq gide
Tijoae It Draht-km Must, Mehr
U. MUEBZ
:MEDICINALIA :
BLNR - « - NEBR
Dust Dauetg hemmte Incdicmfke Pia-vornen
UdeII sit-set Helbredelse ingkn Vetaltng.
Land i den danfke Koloni
ved Lamm-I Graml Furks (’o.. N. Da
kota. baode »Um-m og opdmket Land as
smdeles god KvaliIeL Angaaende Pkifet og
Vettnqelset henvender man iIg nl
Rilw ö- chtmbem Real list-te Ase-Its.
blos-, Kennst-.
Altid tuncangivende I
Mclforrctning.
Folget nyje ewer annsindh Absolut
Nara-III for huek eIIkIIe EIN Mel. »Ur-v en
Sak. Vedre Brod bIlligeIe Pris.
ALME MlLIslNCcOx
ZEIT-Ins ka flcqxIsIlelmI Hund
A. cASTETTER.
Ban«okketnins. slsin Nebs.
Wanken aabnedes I Blatt 1869 med
en Kapital of LIUIIIY og I Tag
ovemiger note Aktion en holt-Mil
non Bot ,Ionetnjng Isr anieI for
at vckre et of Konnt-etc- mange
Eminan Rom jIId og got qottetnin med
os. Unhucc InfcktIIIIIg, stokcllec näh er
os vclkommen
»I« ist-neu l«"«rro«1nmm—r its-s man-.
(i·«r snssrtiertsr i Hort liisuL
Dr. C. C. Colb2.
e- bemist. a
Pier-»die Klagies Flibexde garniiiereg.
Blatt-. Uebr
qaa til ()K0(ill’s ::
ilnrtiwure store.
ilun fort-r imdgies i(v:ilii·-t »F Artikel
iji milin i«r1.»s«r. iier wartet-»Fab
iil Unin« eniover Var-« cis-r Essig-us til
Summa Nisus-m im Minimum-er Ward
(’0. uns-i Tillus-e ai« Fragt. ils-r gis-«
Psstn i'r« risntserkergikr til etshvokTici
» Lyiciijk i CHin ihn-stumm Ast. for
cis- - Whin Werks-II Mit-Mut
The
Northwestern
l· l N E
Sante- o
hohl-elf spot
Jærnmme mciiem Missouri River
og Thier-go
l.)ircitte Linie til st. Paul-Mis
ncapoiiisr.
Direkits Linie tii Bis-cl- llilis
Ilenvemi Dem tii nærmcste
Ageni for i«riser, Kort og Kote
Immer-.
Jernbaneliste. s
Edle-IV si. Psal.
Ists-unsoli- s cis-ihm
sy d pau
Nr. 7. Omshu Punnger . . . 826 Orm
1. do. do. . . . 10.i12 —
- ö. cio do. . . . 8.2i Bit.
N orri paa.
- 4. 'i win cityksssønqor . 7.i7 Pra
2. siout city Passe-nqu . TCS sit
- s. Ums-ti- Psssonger. . . Miö —
Nr. s, b. 7 os S eins-ils uns-Essen Somit-«
Wie-so s II. w. I. I.
" V s at p a u.
Nr. W. bitwoln Pia-sangen . 8,25 M
il. Blut-it liiiis Post-· . . Mo sitt.
O s t p is s.
s. Mo. Vuiioy Poss. . . 9,50 kn
6. Ohio-ists l«imit-oci. . . 4.50 Sit.
Tasse Nr- 4. s. 's ok s sssr nonh os sys, o
Ios s sur sit os vsst duslis main-s
MI
, . -1)’--.»-0
Demwiae «.-.-.-.7
Zash stoeew stoke
auhtsfiilesr It Lager iif Sknwj til
uhort billigt- Prjscsh mich-r locke-ds
pris. st-’(«wj. Flaum-L Pswuilu »F
zuner Minmfnkutrviinsr til mal-satte
l«ri-(-r.
Alle Hag- Uruceriiks til Hagen-; bil
ligstc Print-L
IEXIEIWUE cAsH WIUIY MAS.
Haus Time-h
l
W- Il- NATUR
Furrtstnlng i —
»Hardware,« Laudbrugsredslu
bek, »Buggies«, De Lavals Fis
de-Seperatok og symaskiner.
lee M Mut-, Stark .- J
lUntrAitlelinUkn its «’I’l«-«(,’0-0;-ku
Un- Mekclmntn’ (’--. «H"Isi(·u«»" til
l,)s(1s-s Kam-nur of alle Frido- elle
lclxvdewsnsr ktusstcmpmles Fund-ten
Vnrt Firma but t» stun- Grimm-»si
fuykenxingok ok; 500 Dufuilsncrecnisp
sek. Ijtsn Avnnu-.s»tn mich-c Koh
nmsad besass-r ««mssu«n«nns· ils-Irr vi
uns-I win- Kundtssn VI intllsysltsy Inn-s
du«-dyn- vnns lendnmitsnd til nt
Its-Inmi- nq vaskv sum hie-»nu- hsm tm
uml» sie-neu Uplsnlsl i Ihr-m Nyc
«lst»5(nins" tin-r Ue-. -
0. c. Thomas-h .I. christlstsseth
Eis-L Mikr- »f Salt-s- Dust
FrankH. Stkadling, : :
« san-sonst «
Almindelig sagsørerkurretning med
Kot-tot i »Die Pilot"s Byching.
—--—-———-—- Ists-s- licht-.
J. E. LUTZ.
» Cravmonume nte r.
»Im-non. eng-Inn
Blut-· I. Nebr.
T Hicm for Dapirc
Un Mc By med den W m str
vkeck-Statist) en Inmi« ny Arke med
en stok dem Menighed.
Ovi- nogen Dunste Ikulde Infke at
leve deres male Vase iblcmdt dem
Landsmer da fkriv til underte ne
de om et Hiem i Vyen eller
Iakbed Imm- s. Inst-.
stott- Uidr. IMM