Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, April 22, 1904, Page 5, Image 5

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Korrespondancer
Erbat Fall-, Ja.
"Jtchn Simonseu og Hustm der
t nino Aar siden reiste til Tyler,
hvot de ksbte jig en lille
Faun kom attet i sidste Uge tilbage
og hat Im hbt 5ss6 Art-es Land of
. C. eqpenstey Ost for Floden i
«arhcden»af Riels Christensen. —
Minnefota et lovlig lold, siget Si
mvnsen
— Jakob Adolfsen, der for ca.
its Ugex siden reiste til Chicago for
gt lade sig undetlaste en Operation,
tom after bjem i Titgdags og et me
get sog. Operationen hat ikke frem
"btagt den forventebe Bedring. Sog
dommen hat atter taget sat, og Haa
ej·om Bedting et tun ringe. z
« —- Don Banfield, der IIdfte Sau-I
dag i betuset Tilstcmv vilde tage sig
sele of Dinge veb at dritte Gift blev
« Titsdags sendt til Chetolee, hock;
Lan vil que Hjælp mod sin qkimnIeI
Last I
v— Von Kirkefangtot hat begyndt
at sve sig i flerstemmig Sang, og
efter hvad de lod os hsre sidste Son
dhg Affen, da trok vi, at de not sial
have Held mev sig. Flekstemmig
Sang et jo altid ssøn at lntte til, og
verfor et det vort Hund« at hvad her
er begyndt, IIIaa blive forfsaL
s
Delmar, Ja.
Dehnar er en not saa pcen Allele
beliggende oed Milwautee Banan
Hovedspot mellem Chicagv og Onke
ha. For soa langt tilde-ge i Tiden
sont godt en 30 Aar begyndte allere
de npgle faa Landsmænd at finde
Vej ttl disse Egne. Mange flere er
i·Aarenes st kommen til,-saa der
km er et gansle ontageligt lille Set
tlement as Danfle, 25-—.«)0 Familien
De fleste er Farmere, driftige og
dygtige Mennefter, som ille mindst i
de lenere Aar har gjort del godt j
timelig Henfeende. Heller ille i lie:
" lelig Herrscende bar di vætet foruden
Gutes Belssgnelfe. Flere danfle Pre
ftee hat i Tidens Lob betjent »I,
fanledes Grundtvig, Provensen,
Robe; tun en, Pastor Thifted, her
boet iblandt os. For Tiden berie
nes di as Pastor A. Nasmussen.
« Dmend Gud har sparet os her
for megen Sygdvrn og mange Bedä
fald, faa hat vi dog not kncetlet det
Taf og til, at Gud ogsaa ad den Vej
bar laldet paa os. Ogsaa nu i den
fenere Tid bar Sygdom og Dsd gas
llet os. Saaledes hat to af vore
drlftige Farrnere maattet nedlægqe
sin Vandringsstav, efterladende hver
en dndt bsjet Ente og en Del sorgen
De Dirn.
Den fstste var Chr. Ravn· Han
var fpdt den 10. Juli 1844 i Von
sild ved Koldingx han udvandrede
Mttil i 1872. Da han vg Huftru
fedstleden 20. Oktober gjorde en Tut
til en as de ncerrnefte Byesh blev deres
Heste stn for et Automobil og lob
lebst. Begge fil megen Stude, eg
Mk. Rat-n faa meget, at han aldrig
mere forvandt det. han dfde den
22. Martö og blev under stor Del
tagelle degravet den 26. Marts.
Den andert, som er afgaaet ded
Beden, var en Mond i sine bedste
Aar, tun lidt oder 41 Aar gammel,
nernllg Carl Ferdinand Rasmussem
Han var fsdt den 2. December 1862
i Mde Sogn paa Sjælland. J
Aaret 1891 udvandrede han til Ame
rilo, og 10 Maaneder senere fulgte
hcns hustru med 5 Born og hans
gamle Feder dam. Naar undtages
12 Rats Sygdom i Danmarl har
Rasmussens helbred vceret godt ind
til nu i den senete Tid. Den 18.
I—
j
Mal-is nvaatle han gaa til Sengs
og dpde 3 llger deteftee, d. 6. April.
Han blev begtavet den 9· April paa
Delmae Kiklegaatd. Reiten alle
Dunste og mange Ametilanere fulg
te ham til Graden.
Saadant er jo en alvorlig Pecedii
len for os andre om at vEte farbige
tll at Ins-de vor Gub; thi vks ved ille,
naar voet Timeglas er udeundet.
En feetlig Hilsen til ,,Dansiete«n«k
Rede-list og Lesen
Che. Jakobs-en.
Eifion es Oleauder, Cal.
As nyanlomne Dunste hettil i den
senere Tid er Jakob Jxriobsen fra
Ovrsenfzegnenf Danmakt, Hentil Ja
cobsen fka Los Angeles og Morrig
Jensen fra Auvubom Ja.
— Besogendc Mes. Linden fka
Chicago, Anthon Jensen fra vor
Ftelsets Menigh i Racine, vg Hans
Tengley og Familie fra Menigheden
i Des Meine-Z.
— Palmessnvng havde vi Konstr
nmtion her i Kitlen 4 unge aflag
de den gode Belendelse; en ung Pige,
der ogsaa flulde have vonef med den
Dag, blev forhindrei af smitsom
Shgvom i Hjemmet; men hun vjl
saa senete blive lonfikmeret alene.
—- Grunden omtring Missions
huset er bleven beplantet med Tretet
og tillige er der sat Stalit omkting
hele Ejendommen, —- det er ille saa
lidt af en Forstsnnelsr. der dermeb u
foretaget, og naae Ttæerne volset til,
vil Menigheden have en hyggelig til
le Lund omlring Missionshuset til
Friluftsmsder o. lign.
—- Alt staat dejligt og grsnt her
Mange hat allerede faaet forste Slwi
Alfalfa i Hins.
— J Aar flal vi for forste Gang
prsve at holde dansl Feeiesiole her
i Menigheden.
M. N. Andreafen.
Minneapolis, Minn
Sidsle Zonoag var her Konfir
nmtion i vor Ritte. Tolv nnge af
lagde den gode Belendelfe for en skor
Fotsamling, at de vilde bpte Jesnk
til. Han bjælpe dem vertil, i onle
fotn i gode Dage.
— Ved vort fidste Menighedsmode
gav Kasseteren og den glædelige Ess»
letketning, at Kirlegælden var so: :
mindslel med over sw- i det fort-b
ne Aar.
Kvindeforeningen hat nol lats
sig sont Maal at samle Midler til en
Lot for en Ptæstebolig, bvillet sillert
er wastsnnelsesvcktdigt, naar der sez
ben til Vansleligbeden med at leje
Jus on den bøje Leie, fom fass
lonk1e5. Fi.
Specielt Tillmd fka
»Dann New-C
»The Omaha Daily News« for
sendes sels Gange ugentlig fra nu
af og til 1. Jan. 1905 for 81.00 for
ud betall, altsaa gern-un Rufst-cal
Valglampagnen og nmligois gennem
den japanesist-kuösiste Kkig.
»Ihr Dain News« modtaget fund
ftændigt alle Sctipps-, Woche-,
Cable og Telegraf - Effetketningek
samt fuldstændig Tjeneste of Newpo
per Enttoprise Association, Ugesom
del hat fire specielle Korrespondentet
paa Ktigösluepladsem hvokfot det et
i Stand til hurtigst at kunne bringe
alle Nyhedet nsjagttgt Dust, at det
er et Iafhængigt Mad, der ilte et
bundet af Densyn til Gunst ellet Mis
hcg- —
Dette Bill-nd gækder tun i April.
Bestilllnget indsendes tll dem
Blads Kontok eller direkte til »Vine
ba Dally Ren-BE M, M.
l
II I. IUSEIIEIIS cis-,
er den emste standjnaviske qusunsjult I Amerits
Iom qjm BItImtdlmq og hu III kkoIIIIcc ug privat
ZIIIIksomnus M sprum Fug ug !-1IsI-r-·.I·1s r uxconuilw
ukI Oausss punctitkk Wa BUT ch« Zpt·og.
Privatc III iusrvofc "IIIIdommc
QUOOHQDDOQSQOQQ)
iotaaksagrdc us Umwqu IE«-«-I- d -·-I vix, Inmmtligc me mksd alle den-g
Iorickkdelsqc ,’IIIlIII-«,I w Issn dann str, Loh of Amstme itstikkct til For
kciuiuq, Nyres oq Mir.u-I1I«tstvsunic Its-III Aug o. f.u tI handh: nun-III,
musorggfulkL l slI It vI I »Ob« t« sitz-.!III- tmv Iiiic II.IIIsIsllII11l:s-,I Mudlry
Unklsdtc cf Usllstky II.· «.’ IJIM «.«.« II T« s timI s itbs JUIuIlt
Ein-»Li. Ductus :«-3I2;IL-(IZ:-c:«,
» s- ek. —«- D As-« -1.« «-- w Hs
» » « I. I II I--I I« .I --s « . .I«s.- VIIIle ist«-um«- ig
»I- xtmsks I s— t, ,- II« o LII n u« « hluh nd no »Und-oh
summi- Tum- smwswms o! drno »Hiqu- ons. out-Ism- m
Its k« umvpk cum M Ind Ein-« « Ins I Enthalt- kamin III
sah-Inn Iom vsm et Vom-In mer i Vkev sendet- fm Ade-ou til
Dr. R. Rose-them Co. 80 Dem-vorn St» D 9- Ehimgo
Til note Abounentcr.
Mange as vore Venner hat den
slemme Vane at sorglenrme ellet lade
det staa hcn med at indsende Be
taling for dore Blade.
J den senere Tid hat vi med stok
Betostning udsendt Regninger til al
le, som staat i Restance· En Del
as vote Venner hat vætet slinke og
indsendt Pengez men der er endnu
mange, som ilte hat cendset vore
Breve.
Vi set os nødsaget til at halben
de os til alle, sotn staat i Nestance,
om at indsende vort Tilgodehavende
inden lste Mai 1901. Da stal vi
have vort -Opgør, vg« til den Tid maa
vi have vott Tilgodehavende, da vi
slal beuge Penaene, til at betale vore
chninget med.
llndsttyldningek et ilte gældende,
de betalek itle vote Regninger. En
hver tan selv se paa Adresselappen,
til lwilten Tid der er beialt paa
Blut-et Saa snatt nogen indsender
Betaling, vil der blive tvitteret, cig
de tan da se Forandkingen paa
Abtes-fett
Vore lldaiiter er stote daglig, Ja
vi man have vort Tilaodehavende for
at mode dem. Bi maa stole paa alle
de smaa Beløb til at betale med. Om
sdet lun er en Dollar ellek to, der
slnloeg os, saa maa man husie, ist
,»mange Balle smaa aøt en stor Aa.«
Dersom vi tan saa vort Tilgodeha:
verwe, da tan vi ogsaa udgive bedre
Blade oa udvide vor Fortetnina.
Hast, Benner, at det et en god Saa,
J er med til at stotte. Man tan
støtte den ved at das-re punltlig med
at betale fm Abonnement.
Ved at indbetale inden 1.. Mai
1904 gives dette specielle Tilbud.
Enhver as vore Abonnenter, sont
indsender suld Betalina for Blade
og et Aar i Forstud, maa udvælge Z
Etsemplarer as nebenstaaende Vogel-,
som vil blive seit tilsensdt, deksom
Mløbet er indsendt til Danish Luth.
Publ. Hause inden 1. Maj 1904.
Der bedes bunt-klet, hvilte Boger
nistet-. Hvor der indsendes soe mere
end eet Blad, maa der udvælges in
Bog mere for hvett Blut-, som der
indsendes Penge sor.
——--?5ire Fortaellingek as Hans.
»Nun en Tjenestepigr. Fortælling.
—Kitty. Foncelling sra Engelst vcd
Ellen.
s—-Lygtemcend. Fottcellma sra Tyst
ved Ellen
——Fra Jøde til Kristen Fortcelling.
—.Hyrdedtenaen. Fortulling sraTyst.
-—Zionisme. As Hatald Jensen.
-—John Foktclling as X fta Fak
merlivet.
-—Ole. Fortcelling as N. P. Mad
sen.
Lotomotivsoreren. As A. Vollmar.
« J Bplgerne. As A. Vollmar.
—--Fjorten Nsdder. As Hastingö.
—Hvorsor er Mennestet i Berden?
As Functe.
--—Iand og salst Omvendelsr. As
Reummachet.
——En Time med Jesus Hat-ergat
--Stovgaard Petetsen: M deUngel
« » i)
———Neisetanler. As Past. J· M. Han
sen.
—Min Kaum med Monnonetnr.
Joh. Nielsm
—Ctudenterbevægelsen. As Heiden-H
»—Jens og Mai-en. Fortælling as en
Vendelbo.
—Hvor Dansletne i Amerika findes·
Rev. A. M. Andersen.
—De tke Hovedshmboler. As P. S
Vig.
—-Hvorledes staat del med dit Regu
floh-, As Fittickeh » -
—To Julesorteellinger.
—Tre Julefortællinger.
Danish Luth. Publ. Hause.
BlaityNebn
The Black Häls.
De tigeste hundrede Koo
dtatmil i Verbeu
.,The Block Hilfe-« i sydvcstre
Hfsme af Syd Dakota, Produceter
en Ttediedel of det Guld, som sin
dez i de fotenede Statet. Det siges
at være de rigeste hundred-.- Ave-brat
mil i Ver-dem Chicago and North
Wsestern Jierwbane Kompagni hat
udgivet en lille Bog vm The Blatt
Hills med detailletei Kott over den
vidunderlige Region. Send 4 Cents
i Ftimcerker for et Eisemplar til J
A. Kahn, As5’t Gen. Fri. and Tit.
Agt., Chicago Fc North-Weitem
R’y. Omaha, Nebr.
Sönderjylland
Fiirleindvielsr. — Anden
Paasiedag insdviedes den forste Fri
menighedslirle i Aabenraa Amt.
Den ny Kirle er, i Folge ,,Flensb.
A.«, byggei paa en højtliggende
Mark, som Sprogforeningen for et
Par Aar siden erlyvervede sig ved Si
den as «Follel)jem«. Fra Landwi
en fører en bred nyanlagt Vej med
Alleitæer op til Kirkeballen Den
lille Kirle med det forholdsvis stvre
sirlantede Taarn, det rede Tag og de
hvide Mure virler ret in-dtagende,som
den ligger ljlertoppe. Fra Taarnet,
der ender i et gyldent Kors, er der
vid Udsigt over Aabenraa By og
Fiord Bag ved bugter sig Balle
stmlninger, der indrammes af Boge
flove Rundt oin Kirien er der Plads
til Anlceg.
Jndvielfen foregil under stor Ephi
tideliqsbed i den provsyldte Kitte, on
de lirlelige Handlinger foteioges rif
Frimenighedsprcest Poulfen i Bon
land
lssfter Jndvielfen fandt der et Fest
nmaliid og et fcerdeleg vellvilei Mo
de Jted, bvor nicmgt et godt Ord
oin den dansle Kirtcsng fandt levence «
Tilslutning.
Midlerne til Kirtens Opførelse cg
Udsinylning var tilvejebragt gennem
ftwillige Bidrag, og Kaptajn Fischer
bovde i denne Henseende vcrret fast
lig virlsom
Der var stor Glcede blandt deDan:
fte over dette saa vel tilendebragte
Foretagende og over, ai den kirkelige
Trang herigennem er afhjulpen.
Jeg er en simpel Bonde
inand. J ,,J-lensborg Avis« stri
veS: En lignende Forbavselse, soni
forleden i den tysie Rigsdag ved Op
lcegningen af Mads Hansens Sang:
»Im er en fimpel Bondemand« lag
de sig forDagen over, at en saa ustyls
dig Vife lunde var-se forbudi, hat
vceret almindelig i Nordflesvig, hvor
endog innnge Hjetnniewskere hat vak
ret ined til at synge den, inden de
vidsite, at de prøjsle Dommere fandi
den for-liq
Nu er den forbudt, og forelsbig er
der nceppe meget at gøte ved det. Den
lan ille mere fynges ossentlig eller i
Ncerværelfe af Angivere og Sspioner
Da Foli imidlertid hat vcennel sig
til baade Melodien og det fmukle
ijcevne Jndhold,vil de nvdig helt und
Tvcere den.
En nordslesvigsi Landmand, P.
cher i Arrild, hat spgt at raade Bod
paa dette Savn ved at fvrfatte en
nv Sang, der i Tanlescet ogUdtryiss
maade ligner Mads Hansen’s Bise,
inen maa antages at have den For
del, at den ille frembnder izlnqrebsxv
Pilnlter for prøjsiste Anilagere rsg
Donnnere.« «
Den sniulke Sang findes efter
«Flensborg Avis« gengiven anden
fteds i Bladet.
S i l d. Hundtede Aar. UT· ZJ
J Gaar den 1. April, kunde Ente
Laffen Bundig i Morsum fejre sin
hundrede Aas-S Fodfelsdag. Den
gamle, hvig Mund og to Born er
døde for lcenge siden, et endnu rast
og rørig. Hun larter endnu sin Uld
og er flittig sysselfat ved Spinde
rotken. Af Slægtninge hat den
hundredaarige bog endan en De:
Bornebørn vq Bornebørnssbøm
Voftkup Sogn·.- Tte Kon
sitnmnter. Fl. ANY Fra Hanved
Sogn er der blevet·1neddelt, at der
er blevex konfitmeretsp tte Gesten-de paa
een Dag. Det samme er Tilfceldet
her i Sognct i Aar, det var nemlig
2 Menge (Tvillinget) vg 1 Pige,
Born af Arbeidsmand Lorens Nis
sen i Retter-.
Abild. —- Valg· (V. T.) For
fort Tid siden var der her i Byen
Valg af en FattigfotftaniderQed brül
ket der valgtes en wnstsindet Mand.
Dette Valg blev imiblertid kasserct
af Land-tandem isdet der sial være
fundet en Form-feil, og nu er der
Glevet valgt en tysksindet, Maler Hel
lesen.
T ø n d e r. —- Jubilæumsmødr.
(V. T) J disse Dage havde de
Skolelætete, som for 25 Aar siven
tog deres Afgangseksamen paa Se
minariet, sot hverandre Stævne her
i Byen. Af de 30 Lcrrete, som i
1879 bestvd Proven, er 4 bede, og
af de 26 er der mødt 21, fom nu op
frisster Ungdomsminderne her i By
m. Af bete-z Lærere er der tun een
:ilbage, nenilig Overlærer Wendlinzh
Jubilarerne havde Feftmaaltid i
Tirgdagg paa ,,«Svejtserkyal.«
Ali-. — Majbølgaard. (Dbbpsi.»i
Ved YJkajbølgaard hat i gammel
Tid været en Van·dmølle, og Meile
bcekken gaar endnu under Lande«
oejen ved Landstebet »Holdan«. J
Nærheven af Majbølgaard finde
Spot af den forhenvcerende Molk
dnni, der, for saa vidi den et fri for
Band, for en Del er tilplantet og
lilgroet med Taten Den nahmen
de ejer Th. Jessen hat her i en af
lang Krebs ladetKampeftene net-gra
ve i Jorden og paa forsiellige af
disse ladet indhugge Navnene paa
Goakdens forstellege Eiere fra Aar-et
1640 iil 1874, da hans Fader, H.
H. Jeser, afstod Gaarden. Pan
Majbølgaard er inange unge Mænv
fta Nordflesvig i en Aarrcelke bleven
ubdannede for Landbruget, men nu
hat Einem der er bekendt som en
dngtig Landmand, tobt en Gaard
pcm Fon, mens Sonnen, H. Jesfen,
der er prøjsisst Undersaai, overtager
Majbslgaard i Forpagtning.
dedin g.—— Knrlen paa Star
bcet Mølle, som forleden midt under
Branden gik til Sengs, var, eftet
hvad Ver nu meddeles ,,Hjemdal«,
bleven utilpas af Røgen og Anstren
gelfen ved at bcere Band, og havde
af den Grund opsøgt sm Seng. Hvis
Jlden havde grebet videte om sig,
kund-e bei let vcere blevet sicebnesvan
gett for dani.
Etodborg. Uheld Da
Ganrdejer A. Enthon Karl i Stod:
borg forleden Dag var ved Smedjen
med fm Husbonds Hefte, var ogsaa
et Føl tommet med. Dette flog
Smedeniester Peter Volfs 4-aarige
Søn saa slemt i Ansigtet, at hcm
maatte bringes under Behandling af
Lægen Dr. Bolten i Jels. Staden
er anmeldt til Regulering ved det
lslnste Ubeldsforsilrings - Agentur
i Rødding, hvor Eictbof har taget
Genforsilring.
Tauben —— Knufte Ruder· («V.
T.) Krigerforeningen havde spran
staltet »Kommers« (S-old) paa »To
nehallen« til Afstedsfest for lyidtib
vasrende Amtsdommer Broctfchmidt.
Bed denne Lejlighed opplantedes og
asffyredes nogle Kammer li den lille
Baggaard Folgen var, at der gil
Ruder i vaet i ,,Tonehallen« og
Nabohuset ved Lufttrytlet. Menge
findet det underligt, at del tan voete
tilladt sat styde med Kanoner midt
inde i Byen, især ogsaa hvor man
tcenker paa mulige syge og new-se
Personer i Nabolaget.
H a d e r s le v. Posthusspørgs:
in-aalet. —- Flvtningen af Hovedpofts
tontoret opgivet. Der er til del
herveerende Postverer lndløbet tele:
grasisi Meddelelse fra Overpostdireb
tionen i KieL hvotefter Tanlen om
It flytte Hovedpostlsontoret ind til
Byen nu er endelig opgivet.
Fra Beboere i Gammel Haderslev
var der i Forvejen indgjvet et An
Drsaqende til Postmyndighederne om
at lade alt forblive ved det gamle.
Dette Andragende var bl. andet ble
vet understrevet af Landraaden og
andre (fkiibed51i1ænd, næringsdrivens
de og fiere Privatfoli, som iaa mange
Poftsagek. Dette Andtagende man ver
altsaa vcere blevet tagei Hensyn til
Hvad Hjælpepostkontoret angene.
da vil detie blive flytiet om i den
Nybygning, som agtes opføri paa
P. Laurfeng Grundstykte paa Hjøti
net af Nortegade ogs Gaarskærgade.
Tio f i l u n d. —- Ved Toftlund
Bsisidderret fothandledes forleden »spi
gende Sagt Møller Caspersen af
Mølby Mølle ved Spanvet stod an
klaget for den 7. Febr. i Arnum Kto
hos Gaakde at have udialt formu
melige Ord imod Geiidarm Gutzman
af Atnun1. Anklagede, som ankam
til Ktoen om Aftenen, havde fanget
en Del danfke Sange, til sidst »Jeg
er en simpei Bondemand«. Sie-Wat
men var da iroadt til og havde sagt.
at i Fald han ikte holdt op meb at
synge den forbudie Sang, meidte hatt
hom. Anllagede skældte saa Gent-ar
men ud. Ansklagede kunde ikfe husie
noget og foregsav, at hcm den paa
gældende Dag havde været lidt med
til Selstab her og der. Dommen lsd
paa 40 Mk· i der. v ·
Paftor Jakobfen vg Den
tvske Forening. -»Svndek
sburgek Zeitung« (Amisdommet Dr.
Hahns Organ) aftrytterEtticeringen
fra den flensibotgsie stedlige Afdeling
af »Den tyfke Forening sfor det notd
lige Siesvig«, hvori der siges, at Pa
ftor Jakobsen er Medlem of Asde
Iingen,og at Denne itke viloe have no
qen danfk LVerløber som Medium
Bludet tilføjer:
»Bei) Offentliggørelse fra een sied
lig Afdeling turde hele Den tysie
Forenings endelige Mening om Ja
kobseipSagen ikke være benut. Mut
samme vil vel forst titnnesbestemmes,
naar man kender Udfaldene af den
fvævende Retsforfølgelse mod Jakob
sen.« " « C
NY,D1REKTE FORBINDELSE MELLEM
Christianssand, Gøteborg, Helsingborg og New York
l3ll.l.E"I·-PRIleR:
m sung-Wen sie-ou
massmnastsksv slMo
DIE-»F- s. s. «ADRlA«
afgaarfraNew York 30.ApI-il, KI.10 Fro
KØb Billettek nu. m(-(1c«,t1s(1(3 lin’(- Frist-r Vitnsic
lellJlA WE, 53981333583351 SIMILIEJIZSSLZ
lil.l.lilck HVlLKlZN SOM HELST AF LINllZNS A(iliNTliR.
Worin-ON
l .!«I« Wuvscwhksfll .
(
Pos- 0ustsk. Mission-I aller Noli-.
Mir mie- Lsrsr s m- Tld nq Mist-. tax-us i or Als-sah
Nivn list-aiment Pol-It fuhr-s - (ZIlI-ss;««-·il sss Wiss-si
»C«so«flastkultuun.dw.. spinnt-n sur stcsmsk F ..
Ist-los mod Netto-M- for Instruments-s- Mt nas« m
not lustnnmqn -- usw«-« skk v imus n« m m- ssn
sklithlm t«0.· to sp. CII st» mais-m u.
»Dansieren« udgaat to Gange om
Ugen. 81.50 aaklig. Probe-Nr. krit.
Ämekicam Dominion
og White star Lines’
Don-pen- visdllxphnldcdk refetmwnalgo For
bintlelsek mel em
New you-k, Philsdelphls, soitom
Antlan Hslllsx
Dann
southsmptoa-Uvekpool-Quunstown.
De Akt-te of elf-m et- l)olsi)eltsikrueclsm
Den-. 0Kt r e Si dem er de at o k Ste Dunst-—
Skilsei ’e-rc1en.
Dis-n atoke POPULAIIHTBIX Aom onst
tmwnte Liniek nyclesk bis-mit des sei-Mk
l’11sslllkum, et en Suche-r Sorgen for at alle
Pnssøserefnoesk Gen-stand sm- venlII lum
msknnsmesnhech Und Opvuktuins. «qu til
Stmslclnslls n- veltillqvet spinde. hol-U
()v(-rrt-jse esnmt Lwcetilsyn ng Mecstcith
mmk riet b lasse-.
nennen-n finde-s i disk-n- Linlcsm skibp on
Mfznqde Familielejlislwdek ps- 2—4—6 VI-—
te SN
Der Ist-es leun tin-k- 0le111 i EI- land;
tlIi Psnmiggkerne. sinnt Sessel- mod bis-I
(?AN. DUIINlUN ng WHITB s«l’AI LINIFV
lmmxmkllseh ankommt-r til England l kenn
TM il at fortan-Ue Reisen tut-d Nord-«
klimmt-kne- til »die skandinavlsltes Imme.
Du. Rom rennst im riet amle Las-GI
lushøvok helle-r ililke ut von cs lmnse i Ins-«
lnml zum Beim-chin- til Ame-»Um. des-som
lelzst onus el- mlissusdles Ima mscsnmsvnies
Ante-in
Pris- ssg Asmmscslitttor tin-titles muss-est
mn De Hkrivek til
F. c. BROWN,
Markt
Mmspy Ok. VII-It Puglien-» Akt-m
dles Ist-· Gen d es 90.96 Dukhpm sk« .
Muts-TM l cis-usw III.