Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, April 22, 1904, Page 3, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Zwinglt og LutheT L
staat man stal ncevne den Mand,
fest for den eefoemerae Kitte hat
oset det femme fom Luther for den
esaneliit - luthetske, da tommet
M noget i Foklegenhed Tht set
im paa den tefonnette Kitte, san
ledes sont den fremttcedek i Nutiden,
stetigt i Tdstland, Franltig og
Schweiz, da maa nadenbakt Calvin
nOneI sein den, der hat givet den
sit Putz· Men saaledes var det
itie med den teldste kefokmette Kik
te. Den Potdte itte den tolige, tan
tellaee og befindige Calvin fin Ka
kittee og sit aandelige Peæg, men
de- ildfulde, excenttiste Zwingli.
VI det et tun i Slotlandg Fritikle,
at inan nu til Dags tun sinde noget,
dee lignet Zwingli og minder vm
han« sisnt ogfaa der i noget oft-tem
pet Selittelte Ellets bar Calvinz
Hand seit-et ovekalt. Det vceee her i
Istenthes bewertet, at naak den
nqlitantte tiete endnu saa ofte keg
nes med tist »den tefokmette Kiete«,
d« betot dette paa en stvr Feine-gel
ie. EnlyVeL der sendet dette Kitte
scntfund dit vide, at der et fuldt
in weget katholiserende sotn respe
Itett over det. Vel hat tefotmette,
W duritanfte Sttsmninset til
Mk gjdtt fig ftæett gældende inden
tse den anglitanste Ritte, men den
tu ingenlunde ftilles paa Linie nied,
sind man elleks laldet den use-kniee
te Kitte. Den er en ,,eefokineret«,
itle en ,,tefoetneet« Ritte.
J det Isilige Schweiz, i Grevstas
set Tongendukg, hdot Tvst og Itali
ens sit-des, ligger Kittel-den Wild
quz 3500 Fod over havet her
ndfdtingee Thueftoden, Alpeblomstet
Maler i de keneste Faevek og Fiel
dene taatnlt sig op i de driftigsteFors
mer« medens den hsje Beliggenhed
ndelultet al Koknavl Her fodtez
juldteich (lllkit) Zwingli i Aaret
IM. altsaa et Aar efter Luther.
sanf- Fadet var en velhavende
stand, cetet fom en Patriatt at
sjetghytdetne, og Vorneftolten i
hiemmet var stot. Den lille Hul
deeich var en rast Dteng. Mcd
Stengederne sprang han omlap paa
Fieldeh og bans jodlende Sang tun
Ienlnd mellem Klippernr. Gerne
ldttede han til sin gnmleBedftemodetH
iidelsie Historier og Lege-ide« Jq
Ieihedssansen valtes i ham ved For
tcellinqerne om Schtveätekbsndernesx
Kanip for detes Selvstændighed.
Ttdliqt bestemteg Dtengen for den
gejstlige Stand og sattes i Hufet tin-Z
en Farbtodek, der var Ptæst. Hatt
dar et fonmderligt sandbedstærligt
saknz Løgn stod for ham sont det
cfsiyeligste of alt. Da han sum
Student tom til llniveksitetet i Ba
fel, til ban der Forelcesninget at
ste, der pegede paa Betndningen nf
Jer Forsontngsdsd Det var Hu
ttnnisten Thomas Wyttenboch, der
Wt disse. Og Zwingli fandt en
sen og Kontinent i Leo Jude, nied
Odem han baade studetede, sptllede on
icngx tlti dan var meget mufttalsi.
De gamle graste og rometste Jst-eint
leee elstede ban over al Monde.
Ihn 22 Aar gammel blev den unge
stolngli pkæsteviet. Han blev Prceft
iGlatus, men hae næppe den Gang
haft nogen tlai Foreftilling am Prie
Iegemingens Betydning; detlmod
- tog han sig kned Jvek af Stolevcesenet
eg of soclale Opgaver. En ttgtiq
Frihedsmand var han. Det var paa
de tider Stil, at unge S weisere
lod Ig hverve tll at gaa i fremnied
Krtgttjenetdr. Saa tom de hjem og
bragte fremknede, lsse Serder med
sig, til Stade for den hjemlige Be
follntng. Her tog den unge Glas-us
Preesi alvorligt sat. han revsede
baade det at tjene fremrnede herrer i
Siedet for sit eget Land, og Nedbryi
delsen af Foltets Sudelighed Ja,
han udgav endvg en riniet Fabel am»
»de listige Ratte, der sdelcegger Fri
heden for ask Smn Feltpræft fulgte
han daade 1512 og 1515 Sehn-eiser
hæren i Krigen nwd Franlrig Dei
var Stil (t Grunden en smut Stil),
at Preesterne bar Fanerne i Lampen,
og Zwingli forstod da for Reiten vg
saa at beuge sin paart-, naat det
gjaldt, faavelsoni at trsste de faarede
og dtende paa Balpladsen.
Det var i disse Aar, Zwingli tom
til at fotdybe sig i Striften. Disse
Granstninger tilligp med de Luftnin
ger, der git igennetn Tiden aadnede
mer og mer hanc Die for Betydnins
gen af Trven paa Armut-· »Ari
stuö, itte de Hellige, er vor arme
Sjels eneste Stat«. Fuld Klarhed
hekar sit han dog ftrst, da han
1517 forflyttedes sont Præst til Ma
"ria Einsiedeln, hvvr der var et be
rsnit undetgsrende Mariabillede,spm
Pilgrimme stremrnede til t Tusindss
tal. StsntZmängli havde stor Ind
tckgt af disfes Osser, tog shan dvg il
te iBetæntning at lsfte sin Rost mod
denne »Afgudsdyrtelfe«. Man syn
Htes godt orn den dristige Priest, og
Lixm htev ander at Pkckst ver-vaeite
Dmntirle 1519. Snart var Kampen
her i fuld Gang »itte mod Ulvene
paa Fjældet, men nwd dem, der Ide
lregger Mennesteslcegten, mod dem,
der handler med Mennesseblod og
Menneftesjæle«. Det dar Hververne
Yog Afladstræmmerne, der means.
Da endnu var man itte mere klar
lvera, hvad det gjaldt, end at Bispen
li Kostnitz roste den djerroe Priest.
Og modig var Zwingle itte blot paa
Prædileftolen Da Peften hjemsøg
te Zurich, ail han rundt i Hufene oq
»plejede de fyge baade paa Sjcrl og
.Le«qeme med Fare for sit eaet Liv.
JJniidlertid trængte Luther-S Ztrif »
ter oa Rnatet otn bang Virtfomhksd
ind i Landet nordfra. Det dar no
aet, sont Zwinali tunde billige; tun
lynteg han, at Luther git altfor var
fomt frem. Fra Rom sagte man at
vinde den beaavede Mand; endoal
Kardinalvcrrdiaheden stal bade var-It
ham tilbudt, men han var itte til at
iroltex tvckrtimod blev bang Anarkb
Tpaa Nomettiirten starpere Dag for
Tag 1522 stre Aar for Luther) aif
tede han sig til alle rettroende PH
Pisters Forargelse, oa nu git Refor
Hnattonen frern i Latr-ich og flere Sie-:
der i det øvrige Schweiz med raste
»Stridt. -— Men snart lom det til
aaben Kamp, ja Religionslrig De
papistift sindede Skovtantoner vilde
nemlig itte se roligt paa, at Ztvina
lianerne sit Magten i de andre Kan
toner. De siuttede Fotbund Ined
.Østerrig 1529, og Reigen begyndte.
ijingli var med i Kampen, verbnet
»med sin Hellebarde. »Som Josua
og Gideon vilde han vove Livet fort
sit Land« Han holdt den strengestq
»Mandstugt blandt fine Falt, ingen
txd git uftrasset ben, og daglig prak
ditede han for Soldaterne. Sejren
fulgte da ogsaa de evangelisie, og daJ
Freden var sluttet 1529, var ZwingJ
liandssydelse i Zittich starre end no-i
aen Sinde, nceften sorn en Konges.;
»Men tun tortvarig var den vundne
IFredz de papististe Kantoner reistes
Isig igen, og Krigen udbrsd want-;
FEKL Klotterne tlemtede Landet
cheiz Jlbud tulate vaa Jlbud. At
jter toa Zwingli Afsied med Huftru
Ira Varn og drog af Sted i Panier
m Nladr. Ved Kandel msdtes den
lille evangelier Heer paa omtrent
IDMOMand med omtrent den fix-dab
fselte Stnrle den 11. Oktober 1581.
» Ssvidsen ail Prasterne med de
fnriletliae Kantoners Faner. Zit
risbs Banner, baaret awainali. der
bar Hielm, SvErd og Hellebarde,
ivttede ftem og tog Vladg paa en
ssovtlasdt hof. En Tidlang gil alt
aadt. da hen tmod Akten Fjenden
schade en uforknodet omgaaende Be
waelse oa nu faldt de evangelisie i!
Runde-ding. Da Ratten faldt paa.;
IMOMinali og 25 andrerster pan
Nalnladsen mellem de dsde: fligt
an var itte set stden Korgtvaenesi
Mine. Nu bavde taget Post mellemi
rme Saat-essen oa tnaelede just nedT
k» at trstte en dsende Ben, da han
»in-M at en itor Sten, oa strats
»was af to Lanfetttt t Lenden-,
saa han segnede »m. J en døende
Tilftansd blev han trusset af et Par
fanatisie Papisten Han laa nicd
foldede Hander og Øjnene vendte
mod Himlem Saa spurgte de, om
han vilde strifte eller paatalde de
Heilige, men da han kystede paa Ho
vedet, gav man hatn Dsdsstjdet fvm
en forstoltet Ketten Liget blev hugi
get i Stytter og brændt; Asten,blan:
det ined Svineaste, blev ftrsget for
alle Binde. Saaledes dsde den
martelige Præst; man tunde maaste
talde ham ,,-Schiveiz's Absalon«,
til Hælvten en Herreng Tjener, til
Hælvten Frihedsmand og Soldat!—
Det fejler næppe. at Hiertet bew
aes smnpatheiift ved at høre Huld
reich Zwinglig Historie! Mindre
vil maner en mtberst striften spie
Sympathi for hans Lære da Kik.
leordniiia. Der er her to Tiiia, soni
er Eirrlenret for Zivinali. oa sum
nor hatt-. saa forstcllia fra Quid-sc
Dei ferste er, at han vil tage alt
nd as Etristem trieben-:- den ljkiiorifkc
Euerlenerina iTraditioneni intet lsc
tnder for liaiir. Dei nnd-It er, at bang
Refarnmtiun er not saa meaet sæde
liq som reliaiø5.
Ved istudgijeneste on siirteforfgk
nina iassteoe Zwingli langt soeer
ende List vaa de ndre Reformen
Han ejede itte den Tnvbe da Inder
liadeo som Luther, for libem Trom
OR Læren dar del førfte. J End-I
tjeneften vilde Zwinali have alt det
nedarvedc tuldtastet· Alt, hdad der
iltc hadde udtrvttelig Hjemme i Bi
belen, maatte bott, niedens deriniod
Luther holdt paa, at alt, hvad der
itte stred imod Bibelen. gerne mont
te blive. Man fortceller, at Zwing
li end itte tog i Betæntning at lat
terligasre Messen ved en Gang i
Raadet i Ziirich at bræge en Anspa
ning frem i Messetone. Og hvor
blev itte alt raseret i Zürichs og de
andre reformertsindede Katoners her
lige Kirterl Jlte dlot Orgler, Klot
ter og Alterlys siassedes af Bejen,
men til en Tid endogfaa al Kitte
sang. Billederne blev revne ned,
sonderbriwte ogz lnuste »Gud til
Ære og Lov«. Huggejern og Kalt
lost blev flittigt brugte, indiil ingen
mere tunde gentensde Kirlernes Jn
dre, hvor nu alt va- nsgent, hart og
hvidt. Af Lxltrene blev tun en Dist
eller et simpelt Bord eller flet iniet
tilbage, og Aliertavlerne forsvandt.
Mærleligt var det, at Barnedaaben
sit Lov at besten-; thsi den er jo bog
itte udtrytlelig paabudt i Slriften.
Dog ved Dauben spurgtes itte Bar
net, inen Fadderne, om Barnet stulde
djbeT ligesom der ingen Daabspagt
lod, men tun nogle Paabud otn at
opdrage Barnet til Herrens Ære. Og
Nadveren fejredes ved et simpelt
Bord. Striftsteder blev oplæst om
Herrens Jndftiftelsr. hvert Ksn
lnælede for fig i fine Stolestader, og
Bradet deltes om paa Træbrilter,
Vinen i Troebægre Kun sire Gange
aarligt var der Nadverr. Retop her
ved Læren om Nadveren var det jo,
det tom til et Sammenfttd mellem
Luther og Zwingli. Thi medens
Kwingli holdt paa »det betiyder«, idet
han itke tunde se paa Brodes og Vi
nen svm virkeligt verende Krifti Le
aeme vg Blei-, faa erklcerede Luther,
at »Ordene var ham for meegtige«;
naar Krisius siger ,,det er«, lan sdet
ille vore »det bewdet«. Dei var paa
at de to Reformator-er mpdtes for at
afshandle denne Sag, og Luther sad
og strev med Krin paa Verdet: »du
ek«, indtil han tilsidst rejite sig med
den Ertlcering oderer Zwingli: »J
hat en anden Aand end vi!«
Allerebe has Zwinin dæmrede det,
fom stden sit tigtigt Udtryt has Cal
vin: at Stat og Kirte stulde være
et, ibet Staten vældeligt —- om for
nødrnt med Svcerdet —— siukde bound
hæve Krisfi Ære. Dei var Tanten
um en Stat som Jødernes i det
des ham at gennemføre denne Taufe
i ijrich, saa at alle Love her udgit
tagt-: sind del gamle Testamente for
Zwinqu csom for mange andre refors
mer«-) nogei tier paa Linie med bei
inz. Forundetlia var oafaa Zwing
-
ITyriek af De gamle pprog Og man
Istønney bvcrIeDeH Tod on Sædelig
Hin-d bog ham Var not saa meget at
Ivempe sum Trom: thi for Dydens
Zkyld regnet ban endoa Cato, Sci
Vio, Nunm, ja, selv Herkules, med
»Im vil shelst vckre fri for at komme
i Zwinglis Himmel, for jeg er bange
for Herkules’g Kelle«! — Stigt var
langt fra Luthers Tance; der vidste at
værdswite Trer som Hiertet og
Midtpunltet i hele Mennestelivet.
Der var fanledes stor Forstel paa
den schweiziske og den nsordtyske Re
formator-. Dei var egenttig tun den
sidste, der ret fvatede til Navnei (Re
formatok): thi han vilde drage det op
rindelige frem, medens Zwinin vilde
omkalfatre alt. Dybest og stsnnest
træder Luther-s Ejendommelighcd
fretn i Modscktning til Zwingli ved
Lasten om Sakramenterne, hvor
Zwinin baade ved Daab og Nadvere
aldrig san komme lcengere end til at
se dem som Tegn og sindbilledlige
Bandlingeh der ssulde iagttages of
Lydighed mod Kristi Befaling, men
wen at man der faar nagen traube
7ig Naadegave ud over bette: at fün
Ies i det paa anden Maade tilveje
Religionssamtalen i Marburg 1529, «
gamle Testamentes Dage, og det lykke- «
,,i Jesu sirifti INan J bet helex
lig Fortæklighed for den klagsiske Old-·
tid; man masrker her Den lsegejstred27
til »de hellige«, san det var gnnsta
vitki«gt, naar en Teolog bemerkede
Grip
Medfme Gigtimettck i Dosten-h
New-s Svckkelie paaiulgtr.
Dr. Wild-« Nekviue tilbagegav del
hum
Aeq var essellmeadessimeken u 05 si OW
Inms o »m- oq nicvss net-Ue I-« sama-li- ei q
s isten-« Essai-tu If L« O tvvc Os Inn-Hm var
h- imckrnl liber, J set vst unn- g Im sum at
Imoc an« i Ssu en. Jeg tut-or tkk i ve. Jeq tut-»
h II I te heb-se Ue es m I n is um« i i-. nur ausk-«
jede Ast-die net for sonnt-I t -; sah v, nun nun-» e
sue-i Nimmst smäs tm sog II Muts Its-imm- v
Izu-m- Ze o J »Es-I en av Ini nslbkeunx W »
. I e end leg vor i steck s s lit a nik b-« t ne h( ««·
I- I » n - steh rosm Eumvl ti h d, at tsct Im Ir.
ers Mr sum-» Nie-um« fu«-I sIWI - tsl - Wiss in t.
I- ( Ehr-m kmne vsc sur-est ist te( nimr osi h I.
hu. VII-mitt- veo B ais-I ui D . Mist- ’ Inst-poss
Idclt qu tm und-in it Dr Miit-s Msom m am He
Lamms-« -- »sich Meu- AO,-Mt-dilk’d. H D
«.1ru b rv aussehn as Ema-ne i «i km as usw«-s pkg
Its-Its Sku mi, mid m iqq t qk invr Fsl t HB u
Ith m qu tm cause must-e MI. Im h o e W l M
II sma, wm ielse i Dsccts « wars-. Mist Liqu be
sass-Ied- mn or rcves o Maorin4do«s« »san« in
Ist-n Linvristh samt en m endet-list cis-Mit s’
sum cui- oh Witwe-im Ost-spitzt . Um diqu ti-— g
le en Ecke ss ais-s m Bill-. qu »m. u «
ItM sie-ist s du« h ist-m- - Im J IS
somit-. II m- us, Jan
Ist- Iponckeu Ist » ou kamst-m- dsa ist e Fia
kss Feckmlkkvsqsmidleu ökkiv eft kka -s,« m
mss euch-paar Ins koka
. urk Nehmt Is» sichs t, Jas.
lsätulutt s.;""«» nonwsxvmct
liestykeLcsn sk- "l.0ulniqns Furche-P
souvesnir cntn («ompqny« vll est-puncka
en sum pas 550.M. dei- uclen Amt-I vil
Ule nähen-U UI den Person« der Sen
der on Eilet now-Use Nummer pag n
tullet as betone »Umsatz«-oft til Loui
siana Punkt-use Stpositlom Som anlk
net-I st. lxmig O. April os Mutter l.
Dec. »Al. sitt-Mc des- nøjsuthe Num
mer lhkes lncllkomtne.villkeløk)et insle
dem-Dom Isitnmek des its-kniest Don
nc syltlne Lelechsel Ul It gilts-e slc en
For-nut- lkmstek intet Vor Uknslxt
j med Jene ehrst-senkte Tllliucl et a
fkemme Qslqet at vol-e "8()uvenik colns
of Äclttii«gion m the World-I Faik". Dio
Sc «-nuvenlk com-s« er of kontinue-ist
Vsekdl os uetstnnelise com sktvdklas
um den støkste at alle Udstllllnger.
lznrtset fr-- des-es Asektiongwskell vil
vi most-ice dem Som fes-untre Zulettek
M Verdensudsulllusem og dersok hol
der vl est Billetltontor vecl llovcellnds
nun-singen Ell Udstllllngsplgclsen as
Iwnt bvet Das under bete Utlstllllw
get-« lcun et hegkænset Akt-l If disse
souveniks vll viere Ell sals. Pkls 50
Gent-. Kot hvek »san«-ni- Golf-«
der lud-bes. ekhvckver man gis Rot tll at
zweie os müsset-de riet Ist-Kerle Tal
1ngen bat Forum for andre l den-e
Cis-Lamm os do lusn llge uns let sa- de
MMV sont en sinds-m skulüe der blive «
fleke end en nsjagtig Gast-link vil
samtnen bllvc delt malte-n de Perso
vek der gis-tret uøjsktlkt elle- komme
sich-niest. Avokfok itke disk Den
lyltltelice Vlndek vil km- lindern-Statuts
Simon-n det et oktlcielt bekcndtskjokt
hvokmanse bot-Ue Adssacsltokt der
et Solgt til Udstillinxekh
Vl bot-les stunden diss- Utlsistet vetl Kes
un tll si.touii og Its-tm Bis-het. OZCOOO
sen stot- sælc fyltlt mecl culti
Tll Cliicngondstsllinizen Solcteg MAD»
Ul Rlllettmq til den trat-Alte Udstllliss
Pnr1816.795.167. til den pokus-verursa
slte Udstilling 5«360.859.
T skk sltkiv Its-ais ok hast«
øv l e· at alt. ins-d du hsk
It Lake for at im- Del i dem-c hinsank
Läge Gast-sing er st Sei-cle- 50 cents kot
en san-le os: sjelclen Kunstgeustsmt
Souvenir Zin 0i Helmission
Wort-T Fair, St. Louis, Mo.
. OOUPOMOSSS LouissANA pukansE »
sOUVENIR COIN CO
!
I
i estimate- in ink um« with 50 tut-is tu ltlelslANA
!
l
Print-Aste Sumkcmst(,«tx U-. Sr l«»( 1s, Mi-. l
’ XVI-»ic- ................................... .i
W» « ....................................... —--—sA-NT Louts u s A ?
« 10 ............sf««- ...................... «·"«" « "f" «""" «—"""«:r « —r—- —
——-- f» - — - -l-------—---— —-—-----——-—————-— cut out this address and passe on the envelope you
I bistimnle list » . »L-» L »L» -L»——L—L—· Und us- :
Mødre.
Dank est-r Pksgl hold-ever Ist-. Dol- det sit-tin
ruhen-« Ists sahe Smaem Ver smi es los uns
ins-kutsan based oqxeg ital Ixnse ede- ka Us
nmg .- ks enket Hienm.beh-nvttas, ioat hell-teuer
s am Ju( cs ins-se andres
MKS. M. sUMMEKs.
Bot D. NOT-n- l)smc. lud.
bkagte Saul-fund med Herren. Zwing- .
Ii sagde endog om Lutheks Sakra
mntlæte, at den »it!e blot var
dondeagtig og ng; men endogsaal
afrwn og letfækdig«; men ved Re--I
Zigivnsfamtalen i Marburg 15291
die-o han bog soa gteben as Lutheks.
)akme, trogindetlige Personligheb, ot7
han raste hcnn Haanden med Taaret
: Øjnene. Nu hat de To siktert for
Icengst takt hinanden Haanden i Pa
radis. »Speto.« i ,,Dg«bl.« I
Yltevxklalerier - -
og andre Kunst1naleriet, som Pokttcktmy
Blomster sann Landfkabss vg- Mariae
Scener oft-» uditm smutk og billigt. Bed
ste og finene unpouerede Fnroe:. (Tube
tsolow og umwand canvus bennttes. : : I
Bestillinget modtagess paa Tegninqek til Al
tettamntct ow· H· JENSEN.
522. litt-u(1u-n)-» cum-til Blum-. los-su
.. » . ktmotinfw
--; 91.1 M LIDEK
(
Ä « ist HVitdtlpsygslnns»Hi»
is- kim Ist-handl« Fug sch
» Hin-d()rzsngc-1.HV. Nun
nnvt«s1(I--r klot Hin-Mc
s« s«»-««. —- »,«p:«n(1k-«-m winse l)t-l(·.
»I- slct mirs-Ihm html inmsn Jus-usw If
Estiirisknnnsnsltits(lxsc-I1tlt«.k1scsgute-.
km- Pndnsr iuz Yiilmsshzsrd Mein-einlei
nmn sig til
Un- K· D. Preises-. Den-ost. Meh.
«Ansgar college.
Hutchinson. Minn.,
L Hi
stonktotlo Ink- og litten-ok
SXKURleNEK
511 Its Will UUMSIEI
Z second »un
tsco ne- nnst-e kund-use
CWWJ LIIE
Ich-W lM
kil staatliaaviøa s base, s Tit-ok
Httn Ins-Mo Mhltptopslbse ds- Ich
UMIIA MERMITHEA-BED
do bis-thue III-spann l sto- foelts Unkpool Ists-I
ps tot-et fe III-un vssspi Ost-w
UIBIIIA E Millle suchst-«
bot Ist somit-wozu
cAlllWIllA ««« ARE- u-.
Welt-Runde tos- 2600 es Ists Illino- Pius-Inn
do Its sodhsltpnpslluto Its-m spssss Ist-ts
sAXllIlA IVEIIIIA «« »Akk- zw.
to It Co Ist-its htmpsltldo meins-Mo solt-M sum
AuRANl , Mo Tät-so Inn.
Its sEW chlcl I st scsfos.
LUCAUIA. I«I 7
g.nsps«.s'."«« « lxz IVEIIIÅ· II. I.
HERR «" ZE
« » (
sonnt-. « at ««««««« 2
LUcAIII lusIl 4
Usssils. « II IVEIIIA« Dust 7
Specielle Bekvemmelighedet for Zdte Klasse
Iklvate Kamme- web 2 H- 6 Sovevladie t bvet
vaa Ovekdcetlet rfwcr Seuq udftvm mcd vatent
Svkin Bund og so net mcd udmækkede Sen llæder.
a ein-umst, SpelL Bands-raste oq lasieh
Sche, Otto efotftlceder oq hattet etc llwekåalmt
does Asdent-g hat im e ca Solleial ftok og kam
meflt Sv ittammck med entzweit-, Ehe oq Kasse
Unter etc. etc
To Promenavevladfe, en paa det aabne Des
lot Bruq t lmult Vcik oq en stot Plads paa Oper
dasklkt bestvttrt mod Nenn oq Vind
Osqevcrecfh lton m bckvemtrelskt
ct Zuber-rette for Dame-, e eaant udstyket
oq med et hattest Pia-to for Tkedle Klasse Passa
qekrko ndtluttcnde Aftvenvttelie
Uevertkwmllqe Betvemmellqheder ·vr alle
Klassen-, mca l Scrdelksbed Trele Klasse.
Frlt sum as Small-Ich for chdik Klasse Bas
Iaaerek liqefaa frie Splie oq Dnllelak hvtlle holdes
rene of K omvamets Tit-nen
Fok am- andre Cvlnsnmger heim-nd Dem ttl vore
Lokal Raum-r ellrr til
f.s. WMIIIG.III.. dont-am s« Umsonst-Obhut
Danskn peisuonglncny
sfffk RFFSRJI
130 Prospekt Ave» Btøoklmh N. J
attbefaleg. bin-Heime ashentes vaa Fortun
gende. Lpgio til Invad Tid og til hvillen
Stanon Te tun-net
Hutte-It- til J111.(1(kn 23. 1)(-c(-mbct·. meü
258 Blum-D Art-Oder gern-junges den
4( Januar, til Insilkcn Tid nyc Elevck
optsgcsk
Godc Virntlscr ug andre lktskvcnnne
lijxhcdcr forzjkrcs alle-. som onsker at
komme til Nytaan
skrjv after Katz-lag ug andre ()p1ys
ningcr.
H. W. Fogllt· A. M»
klutchinsom Minn
L
« - I
evm og Korn ct Menge . . .
300 N. of Nov-Cz stach Food vil iorbmdre
Sugdom bog Sonn-ne og wem 75 Va.
Muts Hvig ims, fester det inte-. Sælges
paa Im Tages Prove. Ptjfkn er87.50 pr.
100 Ph- Forhis drcr ij bog Hauskne, og
de lcrgge flcsc EIN-g, clleisz tilgen Vemling
MOOKES dTOpK FOOD c0.
Ase-net much-w . .. council lilussek la.
Baltimora Brandt-n
titu- ødela t von Isctmmr mul lselee klett
ladholtL de misste lau Pisis- kun jcg disk
inr iklus ndns nist- Hnrt »s- Hcstkkivplncsr «vp-k
Nsrylunti,(1uils-mian kko-us)nany lniit1—
lenkt vil th« tin-d Hin-( est-»uner Akt-vi- est
lek modmms lkctidøgesnsus i von- nyc kommt-»
UEKMAN BADENHOOP. seinem-.
Stute Ruft-an o- lmmiszmtimh
233. Pssk Ave» Zsltimorc. MI. F
23 sksclclillsvckp kann er lilisvms hemm
«1(-J·«l«i(lstt- Nimm-C bepicht-. l jisg er
den est-kne- l Ame-fikti. Dom lmn hell-mut
Døvhed sc Øresusning.
Nin Noth-»h- lmn drum-g i lljtsnstnkasg
nam- Dts l---1-«hri8«·sr Den-H Tlls;--l(l(-.Hkal j- «
unstet-agi- A num- ng singt- min ( IsristiJs
MIW Møncns Mem-mag
Izs W. I23 str. - NEW VOLK
Wiauoer
og Orgletn
Knnqivmig stund
ning til m qivr L-.
lugnncgerongaaendts
Knien og Besen-ins
otlkam, og man fkul
finde, m nigra hat
ssenke Wetingetiek CI
suche-. Oplys n at
De skrioek, livad Te
ansken
imso eller Drqu
Carl Karman
von-I s- kenn-»arm
JIVZ Nicollet Ave-me
Minoeapolls.ditnn.
Oratts for svage MændI
Elektrislt lete krit.
Det hastig-te Bclte l Untier-.
Fur n( tin-»ph- Yunthst esy Elprtrtc Belt
nq inclfose (l·-«I »He- St«-(Ie«s. hvuk de et
ukesntlttnmsnslcsr rienhnssc —«m trasn et
ist-stil. est us disku- hirltcsr nlmulut tust-n ’(1
gilt sur Modus-kennt
nett-s isr H niplisst lilhutius esl solicit Fik
mn. sumitIL«-111’t-ttgts;(1(-tiø H1(«lpuslti—t-k
Ins-Illig k---- um«
N ins-l r no l.iw—kmss. ess tut-i us neul
kslnmst. kraftlos- »k: ins-Toki. lu« wisse-( Unk
Jmnnnsnpss Uhu-Js- mx lilivtsk sur thlli gam
»-(-l, Hilp- l)·- us Nygmnrkttsh thut-list For
dnjisln u« hlsptlkungpktjun-T ug --k Ins-I as
no l--—tnl«s Lusgssrnss Inls « NytI·-. du Insn De
lilivts Insllvkmltst VHI nt lsrnxv H(-rkot-y Fltscs
U c l-- l
Vi VHL III DE VII Islivv hcsllsrmltck Ost Un
l)(««ilts v-- l Noth-Tit sinds-H ug nssislcsdtss vil
vt lyl w- tertuHH s-« Hirt ssix illim- lsdltkik
Y- must net-pp. Iwml n Hugo-r s ti(1(ml)k
kmN v ng Aufs-st- niecl Imshsntsrlttz n
Imslht le Islsw .--«’n(11 ist«-II Urahn
IERS hY sPEclAL TY. C0.,
320 A Weldon Hüg« let-sey City. N. Y.
, I;r(.)IeN-1"Its
· (,()IeIek(-I«kjl)-s
vok Aas-ou mai vom-Jung st »Weil
Ida tratle Ast-. vl hu- hsm us- os cl- Iso Ak- .
b Jdo.horott-qqk n- uldon Ihm-loss, at 90
tmcssnt at mass Tut-Wie III bono-Miss· Isle
kl- 1 Tile lustig-»Ho- oti k vom Ists-nähn Do
Most-Wot- vl hsusxot ot- Iltisslos kickyhjolligo
tr- do Ilmmdisilflo· us Kosulmissmo W
more clltssottnstllloncko. Vl sticnwkdk sc
ratlosleimaan Ist Tut-Mc II imsut ol
slumpfml mltdnxo Putlcuma ot- utulok on
Hi Äms-n sowyctlnts fis-It M wuka
Studium tut- vuky Mammon-, Inme- vl soc
munfo 's ils-Mo hat- bsvlaisp It cluk l IVka
syst tin-um o« Stjsmstiod iu- opuumss vgl-is
as tut-l-mndl« stplbrsss·CI-s. W hat speci
Hlo la« komm-kot- iots Zolmntllln II Pan-l
ans hns Samt-both og san halbt- O via-!
mk syuo Lea-aw- os Lock ade- Oper-Wovon
’ll’n .rlv os snwpsdo hvlllwdsomluslsi TU
sasltln at I s-- 1ua’tsjlcllck Issrnlyhtg tlil fort
11 unt er at suer mGtl sur do Fing-s- Vl Ists
tlssr vnk Familka lklk pas Annnahan As
lcokkospondmoo mn fort-spat Enkel-h
THE L c- MclAlN
ORTHOPEch sANlTARW
Zioo ist-s- sekesx st. ums-. »o
FA A SU ()l"l"’S lJIlll LSION
Der er to Slxigs "l’(-)1«Slcclcrcr
tmn linmlsiuncr -- Smth uzz
alle de nn(lrc. llclcc ecn sif den
sidstnævntc Slxigs u« san nier
difulcl sum South l«·,mulsi()n.
Der lcommes kun clc rcncstc
licstandclclct · vor lcmulsimr
og dcns Kvalitct u ulumndu
lig. Dottc ci- (-Iuncl·.-n til, m
den hjaslpcr l1v0r allc umln
slaar feil.
Vi garnntcrcr, at Scott’.«
Emulsion cr det bcdstc Mitl(lc"
mod svagc Lunge-N synlccmh
Livslcrait og svlnd i Systemet
llvcm gamntcrcr de andre?
VI vll Osde VO- III kksvs Itlt ps- sonstige-Ida
See-H- i Zorn-« Mkesklstkect. New Von