Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, April 22, 1904, Page 2, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Tit Zielet-ne as
,,Danfkeren«!
Bi sendet absolut srlt 20 Galloner, 160 Pints, as en dejlig.
stummende Drik til enhver Læser as »Danskeren«. Denne Sand
hedsdkik er til Stadighed blevet drucket as mere end en Million
Mennester i de sidste 16 Aar. Dersor kan vi gsre dette sorbav
sende Täon Klio denne Nolits ud og striv Dereg Navn og
Adresse paa Liniekne nedensor, saa stnl vi absolut srit sorsyne
Dem med 4 Flasker Lunbins Kondenserede Eneboersirup, as hvils
ke laves 20 Galloncr, 160 Pinte, Enebaerdrikke, en ægte alkohol
sti Champagne. Vt sendet dem seit paa 30 Dageg Prsve. Hviö
De ikke Olivertilsreds, saa kostet de Dem intet, da De so intet
hat betalt·
Nava-.........
lereöse....... ...... ...... ·..... .·.... ...... ...·..
Send ftraks denne Notits med Deres Navn og Adresse til
Lundimäz Co , 2445k2445ss447 W. Kinzie St.. Chicago, Jll. Agens
ter onstes overalt. Behageligt Arbejde i ledige Stunden Betins
gelser sendes srit paa Begoering. Striv »Ja« her: . . . . . .hvis Te
Inster, at oi stal sende Tem vor srie Agents-Proposition.
v os. powkic v. s. « » « 20 Adi- Ess:ks;:
Tsl lndgmdnmg
SARANTERET
at hclbrede sey-pag »Riagbone«. »Nuvicular Disease«. »splints". .,sidt :one«
..Carbs«. .,Cappe(l Hoch-X .,sboe Boils«. »Bozk spavin and Atka enbvek Des
formitet og Udvækst, hovne Kodek og Muskler. Forstuvaing og Sorvridvisk
ak Hcltc og sltuldeh al slags Halten. »swecaey" og Knæslappelse o. s. v.
« « pri- 50 Gent-. tritt-verei. « Je
Anbctsllasek 03 Referenten
T. c. all-Is-, Poe stoss- Auktioneei. uns-ht. M. l. cis-Meist Pedxkreed Fluch Rassen Bemle- se
J. christitnex Trouin Hut-e Basel-F Genus-. » chaclea Wams-, wuc- ksssek han«-. Neb.
S. E. coeca-C V. s» " S. lnkph South Ovid-. i W. W. can-Tom Rasse Ost-nor The-les Neh.
Joseph Wstsom Enkllsh and Fee-Ich Bot-se lmpokteh Llacolkk
sktiv til
If. Ipower Company. Gmaba.
Næva dette Blatt
EHARIIIOHIUNTZE
DÄNMARKSTUR
koresusnrkm New York di S- Ju.i
med den uye, hurtigsejlende Damper
"UNITED STATES"
II hecyccsx hoc-Im Pklsslb skriv efter cirkulixsre med sc. Frische-then
N. c. Mel-SEN. KERFE-Z 843 w. Noah Ave» chicz30. m.
A A WA-- «
Vacgz DIESES
Take your vacatson intelligenle.
Gel p()stc(l«.
The nur«-It ztnn Isle (-«(«1·00mc
especially atlrictjxc lr -s Jnjs xc«..r at
especiall) luw rules-.
A few os uxsr c-.x«c«rsir)ns:
Denvcr, Colomdo sx")rings. Muska
Yellowstoncpark listes Pin·k,
(J()I()m(j«.
·""; 11«2ksx2 spks s.1).
UT- IN «7«.«T fass
Mqu «7. -!.
J« FRÅICIZ’ i«-»I--s.-"« FU- «.-».·,k-- AFLAL
Dir-ehs, Nob.
«FØLC FLAGET«.
»Will- kslk use-·
ØST . SY D.
sT. LOUls.
Den eneste Linie, som har sin egen Station ved Hovedindgangen
til Verdenöudstillingm
For hclv Ple plus 82,00 sælgos Blllottek sorgt-o o
tkodlo Band-g l hvor Umocl til man e statjonok m
syc. Rvek Das modoremäe Prjser til s le Vlntekkosoktet
»Th- Wøbssl1« benytwr slne oxne Badeanlwg tr
Omhs Kansas clty Des Maine-, st. Louls og Chjecgo
tll Dotkoi Tolodo, N l am Falls og Buttle mal gev
aomkmv o vidore For-b Idol-etc
Dei-es Dummste Ase-or ·ve Dem Billet vla
Wsdssh R. R. Pot- 0plysnln ot- om erdeasudstilllngon
P such-o lntormatlonek es man lieuvenclo si pas
obs-h clty Okklctz 1601 Pan-am sue-oh aller slk ve tll
list-)- S. Moos-oh G. A. P. D., mole Nebr.
----- I
Mc son- Popuus «- »e
ÆEMMJHW
«- ssnts ro wir Au- swmkm anfingng
Icsu cssskll UJ. 20 Jst-M N« Its soll-so
Sclges i Danlsh Luth. Publ. Dense, Blatt, Nebr.
Damer
Rumuelighed es Taaliomhed.
Svm belendt lermpede afdsdc Po
stok Montasd ihærdigt for, lpad hatt
laldte en ,,tummelig og taalsom«
Follelitkr.
Adstillige mente allerede denganz
at de fsothaandenvaerende Fotljold i
vor Folkekitle ille gav nogen fertig
Anlednsing til denne Kamp.
Og Pastot M. Pontoppidsan hat
nylsig lweret et nyt Bei-is for denne
Menings Rigtighed.
han sitiver i sit Blad «Ftit Vidi
nesbyrd«, at «et Mennestes Jothocd
til Troesartillerne er itte def, der
Cfgbhom han hatho ellek Mes- Pi
net bei vig f. Els. med Mikallerne,
nu, saa sopgfv Miralletne· Eller lan
du Eile tto paa stu Gut-vorm san
sig: Jeg trot ikle paa Jer Gut-vom
Ellet pinet Opstandelsen — saq lud «
væte at tro paa Kkifti Opstandelse.«
Naat en Prckst i Follekirken under
oældigck Wald fra Usse Bitledals
,,Fti Kitlesamfund« lan strive sau
ledes — altsoa gøke del, der et Kri
stenbommens Grund-vom til noget
uvæsentligt og ganste ligegyldfgh fom
man efter Bebag kan tto eller ille
tto og bog være en god Ktiften —
mon bet faa ikle turde bevise, at vor
Follelitle er tet ,,rummelig og soul
fom«?
Menge vil vel endvg mte tilbsjs
elfge til at mene, at Runmtlighedsm
og Iaalsombeden er lovlig sink.
Chr. Sprenfen.
,—-, — —--.-—.»-- H
"E·f5i;ciänyt.
Fbv. Sogneptcest i Havdrup
cg Soll-ed, H. F. Jørgensetk et
Langfredag Aften afgaaet veb Do
den.
Holdok Ferbinand Jokgensen, der
dar en Sen of Provst L. F. Chr.
Jøtgenfem blev Student fm Metros
politanilolen 09 Kandidat i 1855.
Zomme Aar blev han Missioucn i
Gmilanly hvor han forftemmedes til
Zeminarieforstanidet i Godthaab.
1869 vendie han hjem og blev nogle
Klar efter taldet til Sogneptæst i
)Zørglev, hvotfra han 1881 blev for
isiymt til Haudum Heu wg Afsikv
ifta sit Ptæsteembede 1902·
! Han blen, eftet at vckke vendt bjem
sra Grpnland, ansat fom Leltot i
Grpnlandsi og fungerede tillige som
Ministetiets Konsuleni i grsnlandsie
Sagen Han hat bl. a. besstget Ub
givelfen af Samuel Kleinschmidis
grønlandfle Otvbog og af den kevi
terede grsnlandsse Salmebog, ksg
samtnen med Paftot einen Kjer og
Pafior Chr. Rasmugsen i Lynge hat
hcm paa Grundlag af Lektok Klein
fchmidts Forarbejder tevidetet den
grvnlanbsie Bibeloverscettelse og
gjott det nne Testamente færdiq for
! Ttnklen.
Vorn paa Sngehuset. ——- J
»Kvinderne5 Blad« fortæller Eli
sabetb Rübner s- Peterfen folgende
smaa thel fta Birnestuerne vaa ct
Sygehus:
Ludvig et fern Aar. Han hat en
let Lungebetcerrdelsr. Tre Dage efler
Jndlæggelsen siger han til sin Sage
»plejetste:
»Na er jeg helt rast."
»Nei, hell rast et du itke.«
»Jeg er da ille fyg mete.«
l »Jo, lidt endnu.«
Efferiænlsotm «,Ja men ieg er da
levendek
»Ja, del et sikkett —- — meget
endogsaa.«
En lille treu-Its Pige er lige ind
kømmem Don set pm sin SMA
»etfle M stete, tillivsfulbe Dame-im
vg fpttgev
»He-leih naat blivet ieg rast7«
«Snart, min lille Pige."
»Vil du ikke gste neig rast om seit
Dagek
Sygeplejersten, der hat tradit:
»Jo, bei sial jeg steif
Vatnet inUrcngendn »Im du
vilde vel ille gste mig rast i Mor
Zorns-«
Erkendtlighedsgavr. —
Medag sperraltes der i Fig. »Bi
botg Stiftstid.« Postassisteni An
dersem det forlader Posthuset l Sti
ve for at aftjene stn Bctnepligst, et
Igskagek mev Just-wem km
Mmesieren tilligemed Posihnsets
Person«-le, Postbude samt gaaende og
isten-de Landpostbndr.
l—
Brandene paa Egholrw —
Det er nu lyttedes den i Anledning
as Brandene pas Egholm nedsatte
Kommission bestaaende af Hunds
fvged Petri og Oderbetjent Mart
nrann, at faa opttnret de to Brande
henholdgvis den Zä. Mai 1901, da
Forpagter - seligen nedbrcendte, vg
den 14. Januar f. A» da baade La
den og Kostalden mdbrcendtr. En
hoc Forpagteren tjenende Gattun,
Chr. P. Andersen, der den 21. f. M.
bled anholdt. bar nemkig nu, i Fslge
R. B» tilstaaet, at han begge Gange
forscetlig hat wasat Jltdem
Saa nma den Efterretning vi
dragte i sidfte Nr» veC viere fortett,
eller ogsaa maa Staldckarlen have
ladet stg tue til at tilftna Irr-get han
itte var siyldig i.
Dræbt i et TerrsteværL
—- En lille firoaars Dreng, Pleiefsn
If Husmond Larö hanfem SInderi
fellinge, var den 2. April i et abe
oogstet Lieblit gaaet hen til Guard
mand Jens Rast-russen, her man
netop tærstedr. Her gik han ned ved
hefteomgangen vg kom ind i Masti
neriet og blm fortaller »Sie-stott
Uvig«, tletnt saa slemt, at han dpise
n 5. April om Morgenen.
En nn tatbolst Kirtej
Dde n se. -— J Folge ei sitkett For
lqdende i ,,Odenfe Apis« vil der i en
nær Fremtid blive paabegyndt Op
sprelsen af en nv Kirte for den ta
Iholfte Mensng i LI-dense.
Planen er ikte as nyeste Dato, nun
fstst i dette Foraar bar nmn faaet
saa tilstrcetielige Pengemidler fAnsi
garfonden og private Jndsamlinger),
at man kan vaabegynde at rejfe er1
representativ St. Maria Ritte.
Mindesten — Beboerne i He
denfted vg Si. Dalbn har, i Isige
»Beste Folkedl.«, ladet satte et stort
fsnmkt udfsrt Gravnwnnment paa af
dsde Sognepræst J Chr. Terfildsens!
Grav
Paa Stenens slebne Plade er ind
hugget ftlgende Jndstriptiom
J. Chr. Texts-Ist s
Sognepræst
for
Hedensted og St. Dclby
1881——1904
Mewighederne
reiste hakn dette Minde.
Kvalt af en Siuinp Gale
rod. —--— Fokleden var en Kone i
Aalbotg ved at gpte en Suppevisk i
Stand, og hendes femaars Dteng fi!
cn Guletod at gnavr. Ei Styike af
den blev fiddende i hans hals, og
inben en iilkaldt Lege kom til Ste
de, var Drengen,.i Zeig-e ,,Aalborg
Zrifistibende«, ded.
De fokenede fydjydfie
Telefon - Selskabet afhoidt
fokleden Generalforsamlina i Kol
ding. As Direktorens Verein-Jn»
fremqit dei, at det fvrlpbne Aar hat
meet godi. Aktieudbyttet fasisattisg
iil 5 DO» vg der henlagbeg 25,0«)
Kroner til Reservefonden De us
gaaende Medieinmet as Firma-sen
iantfiabet genvalgtes.
Træbt ved Baadestub. —
Da Fredag Eftetm., l. April, Trie
stomand i Svinninge ved Nytsbing,
S» Ludvig Jenseits invaarsge Snn
var i Bei-g hos Bedsiefadeken i
Landsbyen Vög, legede han i Kalbe
ten med nogle andre Sinne-bange
Han sit da fai i en Posse, sein Bed-;
fiefaderen Dort fsr havde lagt fra sig,
da han var bleven iaidt op. Den
lille Fyt tog nu Genus-ei og Itavle-’
de pp paa noget Bunde for at tunne
tigge nedi Bosseltbet han koni her-»
ved til at rsre ved hauen, hvokveds
Studet gis af og kennte Dtengen i
Tit-hingen saa han dsde omirent paa
Siedet
En Pyroman i HavnegaJ
de. —- Ejenbommen Nr. 47 i Dame-?
gabe, Ksbenhavn, hat i bei sidste hal
ve Rats Tid vatet hjemssgt af enT
Pest-einen Kett fjr Nytaat apdages
de Beboerne itte mindre end 6 Gan
ge, at der havde bietet hat-di Betro
leum paa Treppen og sat Jld paa.
Dei havde bog ille faaei tigttg fat
i theværiei og blev let stutkei. J
Februar Maaned i Aar steie det igen
to Gange, vg nu endelig i de sidstr
Dage er Beboeme attee bleven op-»
stræmte ved de uhyggelige Attenkofer»
mod Eiendommem !
Politiei hat nu tagei sig as Sagen,
og det et blevei overdtaget den be
f
lenvte Jldebtanvsopdaiget. Oberbe
ljent Waldemat Petetfem at finde
det faklige Menneslt
Mangel paa Latere9 —
Andenlckretembedet i Stmlålle, sont
vesv Laster Nielsens erflyttelse til
Vuetup for en Maaned siden blev op
slaaet ledigl, et, i Fslge »Folletid.«,
nu, da Anføgningsftisten et ule
ben, tun spgt af een Lætet, der til
med itte fyldestgsk Betingelserne for
at lunne saa Eint-eben Delte vll swa
ledes paanv blive vpslaaet ledigl,
hdoseftet der endnu i heldigste Til
fetlde vil hengaa et Pat Mai-neben
for det kan venles befal.
hvem flal betale? —- Sid
ste Sommer vrev en M Hval vp paa
Hatboste Finstan og ilke mange
Dinge efter dens Ankomsl mache
Politiet paabnde dens Medic-stelle
paa Stranden, da del tandnende Dyt
udbredle en sundhedsfarlig Stank.
Med ket betudelige Udgifter fis man
det begrnvet vaa Strandem men u
heldigvis blottede Hat-et snart efter
Steh-eh saa man ined sto! Ulejlighed
og Betostning maatte have del sinke
Aavsel still ad og ved Hjctlp as He
sie slckbt op i Klitten i ej der kostet
ftort Hul.
Mtm hvem flal betole? Hier hvad
der flriveg til Bladene, et del endnu
ikle ofniorL Hveklen S—oqnetaao,
Herredslontor ellerAmt mener a! ba
Ve benne Forvliglelfe. Lg der ct
ofret flet itle saa faa Slkioelset pas-.
Sagen uden noget Resultat. l
Afdød Veteran. -—— Vejassiz
ster Vilhelm Tandberg i Nyborg et,«
s Folge Privatlelegtam til »Dagbl.«,
afgaael ved Dsden, 69 Aar gam
mel. Afdsde gil sont trettenaats
Titeng med i Tkeanrglrigen, i hvils
ten han fokrettede Tjeneste fomHorn
blæser. Ton-Oberg, der var deloretel
med Dannfbrogsmcndenes Herberg
tegn, bar vcetet Vefassistenl under
Svendbotn Amt i 26 Aal-.
Lang lommunal Virt
so m bed. — Kot-wand L. Hom
Slagem der fta 1. April b· A. hat
tkuttet scg tibbage fta sin Vitksomhed
som Minnen hat verej Medlem af
Singen Byraad i 80 Aar (1869—
1899) og Kæmner i 27 Aar (1877
-—190-4). Hr. Helft var et lyndigt
og viklsomt Mehlem as Byraadet, en
dygtig og indsigtsfuld Fptet af Kom
munens Regnsiab og hat bidraget
tetydeliqt til den heldige Lssning nf
de for Singend Fremtid san vigrige
Svørggmaal: Jernbane og Harn.
-3porvogng - Ulysse. «
Omtrent udsfor Banegaardswfttow
totet i Mobenhavn blev d. 6. ds. en
Dame tøtt over af den elekttisse
Eporvogn Ulvkken stefe ded, at hun
sind midf mellem Spotene og vjsiede
meo Lommetsrtlcedet til nogle bott
Løtende Passagetet paa en and-n
Spotvogn og derved ovethstte Begn
jtykerens Kirnem To denne obfers
verede verte, bremsede han af al
Firafx men for sent; hun blev
vckltet onl, totn ind under Fotpetonen
rig stckbtes et Stytke med af denne.
Da hun blev truttet frem, var hun
bevidstlosz Ansigtet var singt Lock-steh
og en tilftedetommende Lege, der un
vers-Aste hende, ektlcerede, at hun ei
meliavis havde faaet jndvendige
Kvæstelset. J en Ambulancevogn
tsetes hun deteftet til Kommunehoi
fpitalet, hvor man strats tunde et
kccne, at hendeg Tilstand var beten
kelig, Rost efter Jnvlceggelsen i Ho
spitalet dsde hun.
Ertendtlighedsgavex.
—- Paa Asmtsraadets Vegne ovetraks
te Msller L. Pein-sen, Sie-title, i
Fslge «Frederitsbetg A. Av.«, i
Ovewacelse af Dytlcge Lybye Ig
Distriktslcege Albrechter, Abstim
tende Bestyrerinde af Sygehuset i
Frederitsvcerh Fri. Smtth, en tast
bar Opsats, med Tal for often Aut
lang og tro Tjeneste.
—- Fjerritslev Afholdgforeniug
vvetratte, i Fslge »Thist. A. Av.",
fotleden Weiserer Strensen Gan
vrup en elegant Guldurkæde som
Tat, fordi ht. Gandtup i flete Aar i
Træk uden Vedetlag om Muteren hat
holbt Oplcesninger for Foreningens
Medlemmer.
Stolemsdr. —- Det fsrfte al
mindelige Skolemsde i Ribe aufme
des den S. April af Borgetstolens
For-standen Katekei Lotsen, der nnd-;
belie. at et lignende Mtde M blive
Anholdt Voldgmand. —
ffocseden blcv en gammel Lebt-wen
som hat Plads ved Hyldegaath
i Ort-tun ovetfaldet af to Bflcr.
som blev vtede, fordi hats ille dkkde
give dem andevim vg misbqsdle
de ham, faa han tabte Beoidsthevm
DE lagde ham derefter ub paa SM
nerne, men den gamle Mond-Vom Hel
digvig til Bevidstheden, inden der ste
te ham en Ulysse·
Nu et des lyttedes Notdte hikli
Politi at anholde den ene as VII
lerne.
En ung Bandit. — Christian
Jensen ttængte fertige Nat ins ho
sin Moder i Adelgade 97, KMbs
og mishandtede hende paa forsteckg
Vis, fort-i hun ille vilde give hqm
Benge. Tilstdckt tom Naboecne heude
til Hjælp og fis Drengen arresteket
Katarrh kan ikke helbredes
vt « Uydu Istle dad- ille lau-m
senkt n est steh- elln stoan
doch· Ost in Umb- deu, man Mist
md.-1« Cmms Cato lag-l Indes M M
mslodei Ell-a »dem-. saus- onst-I
a me m av- mcia. De- uai main H
ask-eve- out a! de Abgesele her c Sande Um c n
u alsti L m ddei. m sammt-IN
sie-mer Isa- tieudn Its-I vIts
as M DREI-C der vie-akk- dir-PUN
oaae Ins-a am a III
du hevittna Wie-lau a NOT-.
Und-jin II nat-m slrio e tu- www-If
· Ins « so .
CI
usilss tät-v- Ill- u IX est-me
aflyoidt hvett Aar. Modet ovetvektes
des as ca. 350 Tilhorete fka hele de:
sydlige Jylland Efter Afsvngeifen
of en Sang talte Bistop Koch pm
Fristheden i Undervisningen, og ie
nere talte Overlaket Hans Animus
sen, Saht-hing om den religionsls
le Stole. Ved Modets Slutntng
valqtes et llsdvalg til at iokberede
ncrfte Aarg Mode.
Attek en stor Gave til
Kryvttitten i Lsftewold Sogn i Is
benhovn. Fta en Mond i Sag-let
bar Sognevrwit Brostrpm mvdtsget
1000 Kronet til Kiklens Futdftiellr.
Finsens Lys : Institut
Ho. th. Hofhed Kronprinsen, Prin
jfesfe Ihm-en Prins Carl og Pün
tsesse Jngebotg aslagde den 5. speil
et langt Bei-g poa Finsens Masti
tut. Bagefter befigte de kongekige
HHetsiabet Professor Finsen.
l
JVibotg vil have ekelteift
L y s. — Vibotg Bykaad hat-, i Zol
ge ,,Vibvrg Stiftstid·«, nedsat et Ub
valg, der hat til Hensigt at underst
Ige Mulighedetne for Anlasq af et
Eleltrieitetsverrt i Viborg.
» »Dansleren« udgaae to Gange om
Ugen. 81.50 aatlig. Wespe-Nin fett.
Deckbt of Spiritus. —
thleden Morgen fandtes AMI
mand Marinus Olsen af Dronningi
gaaedg Teglveerl liggende M i en
Grsft ved Baneliniem »
Ved Siden nf ham laa, i spitze
.,Vendi· Tid«, en tsmt Potflafle og
en fnldt tre Pergls Brandevinssiastr.
Doden er indttaadt saavel as KR
den som af overdreven Nudelfe af
Spiritus
Org. I. I. Adams-,
Ist-ist« Utah III-en
»Ihr- os subsu« ei s Is-—
n- pelsgmlls soc its-it- Oft-IV
Ost-I it tun Im I III In is Ists
hes is Isme- scdnes stock is
nor-i Ins tose- n Ist-« societ
uet use-s »se- Itsuy us Deus
»Ist-u pl Ins-W- Iei unste- b
hlssp Its is tust-I Ist-Indus h
ause III-. Den fis-es II sie-os
UIIII do costs-u List-Ohne- IIM
III-mit q Jot- Hauchst-Oe
tqclstms. « «
Mes »Ist-m hinder« sue-m Akko. Ida-I
secoeivaqk tmtmdeh hvis Magnet-Nod et l
vordem bms meodek et nebst-them I.
fom libek as Usemmk i Maaessosses LI
oadre windequ Ehsbelmhet», Man t
huke fig ielv hemmt weh helle luspr
Legemtddel Ist Müner Isla- of cui-U
der bar tut-m tusindek as Tit-cise,.hs
Linn-te Mk tunke garsne Dvokfok ist I
gnnre Idaq at tsxive Mitt- wk Apotheke
tnc Mosis-I M en Tom-L Mxid asle III
vq Levekokskskk bsr man den-site Ihsdsss
lack Tro«1.k;t.««
Anmntnke Rand m Ic!skIa.4-e Ffl
Inn Usnre »Hm ins-( « ihm- tot
»Ist XENIEN I Isiwu Trr-1n»-Mf.«
Uhr-nass- pga Mermis-e Co, Ductus-Iw
ga, Inm.
WINENOAIWUI