Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, April 15, 1904, Page 3, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    » o
Sonderjylland l
- i
D o b sza l b. Da ,,S-paretas:«- »
sen for Sandved sog Omegn« Tots-l
Ig (d. 24. Mart-D afholdt sin anr
We Generalforsatmlina paa Kur-i
Juki i Graaften, favnede den Uns
kaugeaarige -Ordstyrer, Urmager Val
Dttnar Braun, soin i Torsdags ef
tkt et kort Syseleje dsde af Lang
Uenselsr.
Urmager Valdeniar Braun blev
73 Aar gaininei, men var ivrig og
Atti-Im, indtil han kastedes paa Sy
kleiet Den afdøbe harte til en
sammel sicett Æi; hans Forældre
Iltv op imov de hundeedr. Han var
Idt i Ribe og kom som gansie ung
IMgetsvend tilSandved, hvor han
It Eli-beide has den bekendte Urma
kt Johanssen i Kastnusdani(Sotte
up Ssogn"), fra bvis Verriited de
Umte ,,.5ensmasdam - Kloster«
agit, der næsten itod lige saa hsjt
i Ry fnm »Greenerne« fra Raben
m. Dei bevægede Aar 1848 op
mdt, og den ange Braun fil Kam
In at se paa næri Hold. Han blev
ss fkivillig Plejer for de saurede
Inste Soldater, smn blev indlagde
Ist det dervcerende Feltlasarei.
Cmnle Braun hat i Aarenes Lob
Usedt en Momgde Tillidsposter.
Hin var fauledes, efter de spinnt-re
Ie tholtx Byens føkste Korn-manc
fkstandsek og i flete Aar Kirieæld
It. Bed sin Dsd var han Medletn
If Tilfynsraadec for Krediskbanken
II tillige en af dens Revisorer. Til
s- beilædte han -dema-ndspvsien
Dr Byens gamle Bcgvavkiselsiag.
in Tid lang fungerede han entwin
st fom Fokmand for ByensKominu
scanning
Zitsi og fremmefi var Braun en
geh danst Mand.
En Landstryget i Gran-»
in forieden Dag bjemsøgte Egnea
bekomiring, kom ogsaa ind til Gast
svet M aj la n d i Gjelgbw
II bad dm jllnogei at spife.
VI dem blev hakn nægtet, git FU
veu bog- om Haset og flog Vindaet
In ind til Spiseiammerset, hvor han
Ifotde sia til gobe med nogle bish
iogieAsg og hvad spiseliqi, der fand
IQ Af Ærarelfe over, at alle Fia
Iet, sotn stod der, var tomme, kn
Isse han den hen ad Galvet, hont
ted Beboerne i Haset blev opmærk
hat-me paa hom. Et Par Granse
ssdakmer blev tilkaldte for at an
Dokde Tyven, foin imidleriid anebc
Ikaad og tog Bejen ind over Sans
Ick Hebe, hvor der gjokdes Jagt paa
M i et Par Timers Tib. Om
fdek blev Fyrm drevei til Entomo
Iw, hvor han stjalie sig i Rainerne
sf et Has, iilhørende Skcerbæk Kre
Mbant Na blev Mannen dtaget
statt og mev Hændetne bandne paa
Doggen foreløbig indsat i Sirt-j
Mfet Da man efter en Ihalv Ti
Ies Forlpb vilde fsre den cui-essen
Ik videre, var Vinduet i Spec-ite
hsei btækkei itu og,Fuglen flsjet,
Windende sig det Stykke Reb,
Pormed hanö Hander havbe varet
III-due.
senet inufi. En lille Dreng
Im site Aar, Ssn crf Handelsmand
treu-se i Grasmsbn var kotbeden
I- uheldig at faa det ene Ben i
KUKERER DØVHEB
« OG KATARRH.
IUN ET LÆOEMlUDEL EI( slklcliRT
00 DET EK «AchNA-«
Sprvhssl ers 93 usw-stärkste Timclilr sie-n Jl
Ikte Pol-e as knmink Icarus-m i Unions-L »k
mklt l Orest-. Virkninmsp
ne ask-unsri- er ist « »
sykle »F til-Unmu- I.u t«
vkjen metl Al"-c«-n«l-«ink:rr.
» illa-Oe st»1«1)(«rt kurt
T ll tlc vlhkercntle liess-s
Funktion-In tun-Hinunt
er. 0 Kot-eben ver-elek
lte L dasse. føkdlnseAi
It)n·1tlnssektirrnes. net n
umuligt at nun tlct Incl
vemli e Use ved sonde
kfnge ler"sprn)-ing.« u
det er um«-sein M,«u slis
heil-te Øjcnltcgek »F Lus
» Uihe Imn bellst-eile.
,i(1»1nknbcn bar fu«-list
en Vikj til at mm klim-»
mit-sen Eli-»st- l)s-k- m· »n
vtstlcsL Penns- Uptlngrlms
er Messen tust-let «·A(-Ii
Ums.« Den ri- cn lmmp
strom. sum gam- zins
nkm de um«-hinkt- kor
is aus«-fidei- ug opløoier ele lmtarrhulske As
sstsdrinsckr, Inn ist Je Herrn-eh »F pua III-num
M løssics lss-msm-. (llc»nIm-r. Amhnlt ni
qusmjln 1 ilrr tmlvcsmlixe Use. sum ut klr
mkkkq mivck intultngcllxc sur de mimlsue
hxcssihsiuiunkn sum-Um ktss WWE Imm
Hsr »Um-n «I’lcuturrh us er Je keinm- Texts
»so-«- lmvtnssl. »Aus-m« huren-I- nlticl tlcnms
Is- hinzu-link Posmsnnneslaex vs lust- sct, m. Til
Ilpir ask-unsinnig Ystrixlmi er stellst-Hirt pu«
in- I«skt-r. «Actstm" ek » Ist-« et Spociulmiik
Its ful- Astlm1n, ji«-alt l. øm Hut-, sung-.
l-anm-r Fiikkølelse » Is»ve·lplm-.n0m allt-,
skca ·.l kkkte elksr Inst nskttz Inn-mei- uf Ris
ioskfk «'A(-tinn« sen-les smrh)srit Ism- Frau-.
Ob n-» til »I- um M rcss Ttlfccltle. vi give-r Nun-l
sit »z-: beste-tue Betst-er km- llrlhrcslclsir
YHHH www-V- 100 Sirt-r «l)lcummry m· ist
nur« scatte- okssa krit. Tit-kris- New York
s London lzlectric Aus-n, Dem. 258 c) 920
Ist-tut streu, lcsmsus cis-y. Mu. «
Klemme ved en Vogn, faa Lautbenet
lnustes. Kusten saa ikle Dtengen,
der var ved at klatke op, mens Bog
nen holdt stille· J det samme trat
Hesten til, og den nlylkelige Dreng
kom saa haardt i Klemme, at Vog
nen Inaatte stilles ad, for at Dsren
am knnde befries· Drenaen kørtes
ftrals til Liege Poulsen i Kolsnao,
og bagefter indlagdes han paa Sy
aehuset i Gram.
Haderslev. Det indtvæsser
ikle saa sjceldent, at leonnenter be
klager sig over, at deres Avis er ble
ven stjaalet, naar den er bleven lagt
ude paa Forstuen eller sat ved Dor
llinlen. Sie-m Advarssel for siige
Gratislæsere lan her efter et tysi
Blad meddeles, at en Kone i den ty
sie By Königshiitte er bleden idømt
1 Daas Fængsel for at have taget
et Blad, der var anbtagt ved Der
llinlen
Dyre Sundhedsforholdäs
regler. J Landkredsens 11 Kod
synsdistrilter er der fra 1. April til
1. December blevet synet 37 Heftes
910 Stkr. Hornkvæg, 1315 Lann
1255 Faar. 447 Kalbe, i alt 4050
Elagtedyr. Omlostningerne herved
del-b sig i alt til 6297 Mk. — Man
market ille noget til, at Kødet er
blevet bedve eller sundere, derimod
hat Koberne nok wettet Prisftig
ningen.
En uheldig Tyv. Forleden
Eftermiddag tfoysøgde en Vagabond
at tømme Pengekassen i Snuwm
Kro, fokuden at han fyldte sine
Lommer medSuller. Jmidlertid kom
Gestgiverens Kone til. Hun greb
resolut Manden i Kraven ogs holdt
ham fast, samtidig med at hun mah
te om Hjcelp. Lidt efter lom en Hjul
rider forbi. som harte Konens Raab,
og de to sit nu i Forening Tyer
bundet. Man telegtafetede til Gen
dannen i Anbenraa, som saa afhen
tede den uheldige Tyv.
—-—-.—O
Studentckne og
Aflioldsbcvægelfen
tEfter ,..itr. ngl.«)
For gth et Aar-Z Tio siben frem
tom Der kundt om i Preser nogle
Jcotitser on1, at den ftadig omsiggri
bende Afl)old51)evægclse, der var ban
ret frem af De smaa i Samfundet,
nu ogfaa havde banet sig Vej til den
ntaciemifte Klasse, ioet der var ble
ven stiftet en ,,Studenter-«21fl)oldgfo:
ening.«
Den evangeliske Afholdgfnrening
»Man Kors« bar Æren for, at der
oocrhovedet etsisterer en saadan Foc
ening blandt Studenter, sanledes sont
Tilfældet er. Dens Hovebbestyrelsc
indsaa, at Tiden nu var inde til at
talde paa den atademiste Ungdom on:
fit hos Studenterhjemmets Bestyrelse
u«dvirtet, at Sagen blev forelagt Stu
denterne ved et af de okdinære Tots
dagsmøder, hvor Paftor Schak ind
ledede en Diskussion over Emnett
»Er Afholdssagen en z'-’5-rerntit)sfagKm
Flete af »Blaa Kors«s kendte Foit
—- saafom Paftok JuhL Overbib
liotetar Lange, Pastor Mollerup m.
fl. —- fkemtom med dygtige Jndlæg
i Diskussionen, og Frugten af denne
blev da, at der nogle faa Dage ef
ter stiftedes en Forening. Man var
i Tvivl om, hvotvidt man stulde ind
skrcente sig til at atbejde blot indem
for Studenterhjmemmet — altsaa
blandt de kristne Stil-deutet og hatte
dem til Arbejde for Sagen —- eller
om man siulde opttæde fom alminde
lig Studenterforening ogs altfaa ar
bejde paa et tent humant Grundlag.
J Erkendelse af, at Afholdssagen er
en Sag, der hat Krav paa alle gode
Ktceftm besluttede man, at den nye
Forening stulde henvende sig til Stu
denter af alle Aanbstetninger
Siden da er der som sagt gaaet et
Aars Tib, af og til er Foreningen
ttaadt frem for Offentlighedem men
ellers hat den gjort sit Arbejde i dei
stille uden Brust og Bram. Det
turde verfot nu viere paa Tide at
spsrge, om Foreningen hat vundet
Jndpas blandt Studente-me, der al
ttd fra gamse Dinge hat vieret lenkt
for deres lysttge Drittelag, hvor den
i dybefte For-stand altfor forgudede
Bacchus blev fejret paa festligste Vis,
og hvor Lystigheben tngen Grenser
ten-vie. Da de gamle Akademier htt
te om den nye Fotening, trenkte de
paa deres Ungtbomttid t Studenteti
founingem naur man samiedes om
H
Putischebollen for at høre de stote
Føtere tale detes bevingede Ord, og
tystede ipaa Hodedet af Nutidens Stu
denter, der« vilde drage paa Felttog
mod Bacchus. Hvao mon de vilde
faa ud af deres Ungdomsaar der inde
i Hooedstaden? Hvotdan mon de
vilde more sig paa rette Vis? Aa jo,
soatet vi, fom er unge og ftraks med
hele Ungdommens Begejftring flatte
de os til den nye Bevægelse, det gib
det forste Proveaar, og vi fik Vetters
telfe paa, at Livet leves lige Mike
ligt, og det faar itte mindre Verd,
fotdi vi totalt siget Farvel til de
Glæder, som Mennesker endnu er
taabelige not til at tro findes i
,,Drueng herliae Zaft.«
,,-Ztndenterne5 Afl)oldstotening«
begyndte tned et Medlemsantal af 27,
og nn et Aar eftet staat den tned 120
Medlennner ncen at have ndfoldct
nogen caentlia stasrt dslqjtanon Ti
den Innatte jo sørc oet nted fig, at
den Vc;.t,::!ic. ssxn fattjft et lslrvrn
en af Tireniti itætteite Fa aldelcs
uin1od";·.·—2elim en Stn!tits.-t«se«a«aelse, okt
faa dandt Tilslntnina Lilandt de
Mennrfler, dist- Dcl mer: end noaen
anden er taldsksc til at Date Multi
tenLJ Vkrrccc szi Isrplnntcm Jtsctp
i Kraft If Denn- delkso hat Bis »
vceaelsen i Ldrct ai et klar tnnnetz
Vinde IN um- Tixbamacrc ner fiasrll
Agitation.
Foreninaen dir-let for-it oa frentl
meft for Oplysning, dens sprste Op
aave er at spredeKnndftaber ud blandtt
Ztndenterne om Alloholspørgstnan
let og gennem dem fenere hen Ud Lil
de stote Massen Dette Maal fogerl
den at tealisere ad to Veje: dels gen
nem de Medlemgmøder. den holder
2 a 3 Gange i hvert Semester, ·«.g
hvot dygtige og ansete Mcend har
spat at belyse videnitabeligt en eller
anden Side af det omfattende
SpøtgsmaaL og dels gennem det
Bibli-otek, der staat til Raadighed for
Medlemnietne, og som rummet adstil
ilige betydelige Vetter indenfor Af
holdsliteratnten.
Men for sin indre Virlsomhed hat
Foreningen itte glemt, at der ogfaa
er en ydre, at det ogfaa gceldet om,
at faa fat paa alle dem, der staat
siøoe og ligegyldige overfor Sagen.
Derfor holdtes der i Eftetaaret et
ftott Diskussionsmode i Studenten
foteningens Sal, hvor Dr. Hertz ind
ledede over Emnet: ,,Atademtkernes
Stilling til Kampen mod Altoholen«,
derfor lod den en af sine Bestyrelses
niedlemmrt fotelcegge Sagen for en
Del af Sommerens Heft af Studen
ter ved en af de forste filosofifte Fo
relcesninger i September, derfor ud—
virkede den, at der ved det nærmest
foreftaaende præstevidenstabelige Kur
sus vil bltve holdt 3 Forelcessninger
over Altoholfpsrgsmaalet for Lan
dets Præster, derfor udsendte den
til alle Studentet en Rette »Mä
amensraad«, der navnltg manede til
Afholdelse fra Spiritus. Boot man
gen Student hat mon itke t Tiber
nes Leb under en trafttg Ase-mens
lægning ttoet at finde Styrke og
Kraft i Bageret, medeng det t Vir
telsigheden hat soætket hans Arbede
evnet
Vor Ttd et Organisationerneg —
maaste mere end nsogen anden. Oa
saa det hat »Studenternes Ast-ole
fotentng« filt. Den hat derfor stut
tet ftgs samtnen med anden studerende
4
llngdom og har foreløbig sluttet Pagt
med Zeminaristerne, der hat Af-«
holdgforeninger saavel i København
som i Odense. J del -hele taget er
det Meningen at flaa til Lyd for Sa
aen og stifle Foreninger i Tilflulning
til det allerede bestaaende For-bund
blandt Landbohøjftolens studerende,
blandt Tandlcegestolens o. s. v. o. s.
sv. Ogsaa den vordende Ungdom vil
man føge at faa i Tale ved at nd
sende Talere til de forslellige Stats
floler Landet over. Det førsie Skridl
paa denne Bane er allerede gjott,
»det man netop for faa Dage siben
indbed alle Elever fra 4. og 5. stu
derende Klasse i famtlige lebenhavw
fle Latinflolek til et Mode i Studen
terlnemmets Sal. Desvcerre havde
lun et rinae Anial af de indbudte
fnlat Jndbndelfen Dr. med. Pio,
Follelinaginand Paflor Vierte on
Tocent Wanninq talte til de nnge
Latium m velnfte lwer sin Zide of
Jlltsikolspvrgkknisalet Den spsfte
fernka af dette Mode er bleven, at
mal-I Mel-er i ,,Lflersøklade3 Latin:
Ja :liealstoke« bar dannet en Asde
!·:nq under ,,Zlndenlerne«3 Afholdzc
fnreni11a«.
Uian lnv sannst-: se, a: der ar
:·.«joe-:- med J,ver ng linerni indenfor
ten ni;e Foreiiinkh der da ogsaa er
Nenel lnlfi snm es yxlæoeligt Tidens
Tean af l)ele"21fl:old5folkethndet over.
Allen del er Elle blot i Danmarl
at man bar slnttei »Forbund; man l):.r
eafaa spat til vore stammebeslcegtede
Foll Zidste Sommer holdtes der i
Jønløpina i Sverrig en 4 Daaes
Studneiterlonarez lyvori deltsog for
den dansle Forening Docent War
inina og stud. med. E chit. Hejberg,
ligesom ogfaa Norge var repræsente
ret. Her stiftedes «Notdifk studerende
Ungdoms Totalafholdsforbnnd«. De
falle Rammer for dette Forbunds
Virlsomhed er dog endnu ille hell
udfyldte.
Afsholdsbevcegelsen er forlcengst
»bleven anerkendt —- ogsaa herhjein
me. Selv de, der staat den fjerni,
fænler Kaarde og indrømmer, at Be
vcegelsen er en god Sag, der fortjener
Sympati. At Studenterne nu ogsaa
Ihar tagei den paa deres Program og
Halt i et Aar hat vix-let for den, er en
lBotgen for, at Fremtidens Afholdss
lbevægelse —- all eslersoln Nulidens
Studenlergeneration voller til — vil
komme til at gaa i en fund, frisk og
nsaiuklig Reining. C. A. S.
Keileren og Stutionsforstandeten
Da Kejser Alexander ll af Rus
land en Gang forelog en Jernbanei
reife gennem Guvernementet Jekaleki
nodlav, lod han gsre Holdt paa en
Mellemstalion og gis ind iStations
forstanderens Kontor. Her bemæelede
Kejseren en opflaaet Bibel paa Steine
bordet og spurgle Stationsforstanderem
oin han læfte meget i den. »He-er Dag
leeserjeg et Stykke, Deus Majestcet«.
»Du var ret; hvor langter Du kom
men?«,,«1il Matlheens Evangelium«
,,Naa, Ja, lces blot flitligt, —- den«
der fskger for iin Sjcel, hacn vildei
ogsaa gaa godt paa Jorden. Da Stall
onsforstandecen gil ud af Veerelfet·
lagde Kejseren hemmeligt 5 hundred
rubelsedlee mellem de fidste Blabe a«
Many-end Evangelium.
En Tld efter reiste Kejieren altes
JEEEEEEEEsj
l EEE EEE
lit·st)«rtsl,-t-n fris "l·0nik-«ii«cm Furt-hum
smn«(.s11ik(.10in c-)snpuny" vil sit-pollen
en Sinn Ima- SIIUIIL ils-r mit-n Aktlrmsk vil
lilivp milusmlt til Its-« Pest-um. Um- Hen
(l(-r«.-z det tmjuzxtigcs Nummer Im« Au
iullpf uf swmlfp Aslgnngsdknrt til Luni
sinml Furt-lusan Exi)ss.-(ikii-st. sum unli
mski St. Lunis-« Its-. April ng Mutter l
l)·-c. HON. Skultlts (let imjnctigts Num
mer jkkts hi(lk0nnn(.-.vilHemde-i tilfultle
Jen. Smn kommt-r dct tin-kniest Den
kst-Hymne- Lojlighcd til ut Slkre gis en
Fort-me kmstesk intoh Vor Haus«-It
nie-d Jene eine-Lastende Tillpms es- St
-
snsmme sah-H uf w-r0'·sunvenir Cisins
us Admikzslnn m this World-H Nah-«- Dis
sss «d’0uvcsuikCum-W er itsksmstncrisk
Varnlitmuorststtelice sum Erhaltan
um den Støkgte at alle Udstillinkon
lknrtsust sm des-es Aikcktlonsvwkdi vil
vi nsmltagts dem umt- rcgulzekc Billettek
til Vcsrtlcnsndstiklingt-m us derkor hol
der vi est lzillctkontuk v(-(l Huvetlinck
imlgungen til Udstillinggpladsen sa
lsent Insel Das under bete Udstillin
gesu. Zum et hegt-sendet Auf-at nl disk-te
Stunckiirs vil værc til Stil-z· Pri- 50
Gent-. For lsvsr "s»uvenik cost-«
—
der Indus-V eklnsekver man sig Rtst til at
gætte og inclkzentlc riet guettmle Tal·
lagen lim- Fuktrin sur auch-e i donat
Gætnimh og du kun lige sm- ltst fkm de
8501100 som en andern skulde der blive I
Hen- cucl en tmjmxtlg stumm-. vil ·
samtnen lplive slclt molk-m dopcsrso I
net der gættcr nøjagtigt eller komme
nxrmesh livorfor ikke dis? Den
lykkeljge Vinder vil fast Uttclckkettsing.
Saasnart det er ofttcielt bekendtgjokt
lwmmange betalte Adgangskntt der
ek solgt til Udsttllingem
Vi bete-les- dcsuden dine Udsikter vcck Kei
sen til sum-i- og seveka Bot-bet. 850.000
i en stor Sæk fyldt mecl Guld.
THE CI«iuswmtlslsliingou Its-isten ZiJFIZp
l« Eint-»Na til den fmnske l’d:-ti1U-18
ji«-ris- l·«-.79f).lti7. til den punktirt-Erweis
skts Ulstilling IJMOGSSL
T skk skrivstmksuglmsk.
øv 1 es nt alt. lnsml ilu het
sit gøre km- at Hm Oel l donne san-detac
tige Gætniucer st Sentle 50 ccnts km
en mnnk og Riemen KunstgenstenC
Souoenir Zoin Of Helmission
World s Fair, St. Louis Mo
JRHFTPIZIFZEZZ. JoUlssANA PUKCUASE
tsstinnhn in mk mujl nith.·s.--m-1-I«',«l«l«l-I.x
IWIIU IIÅSI IUI XleIsC HlNC H. Nr IHIlH. NIN- SoUvENlR ColN Co I
.Y-« s«......«. ...... · '
l.l-;-,:'«ss.s ....... « sAINT IHOUIS U. s. A. .
,:«,l-...... .. Si- «- ...................... — - J- "——" —f-? --«:-—»"k——«-—
-- »l» — -— I Cut out this address and pas-te on the envelope you
IJU Alt-»st« is- « , , f · » « T s send US
II
Den, som er
paa Vagt
tsfttsr tsn Lejlighed til at kurbedre sjn Stil
lst-g, vil jocnchn naa frem. Hvis dumm-,
Hand sie-wendet sig til
chioago, Milwaukeeästpaul By»
vil lmn tnmltage Saadannc Uplysnjngcr
um l«;1nd,(lcrenten ljgger Imn eilt-r grant
ser til demu- Batie. at han den-Hi søres til
Lykko ug VelfaenL Adresse-:
F. A. NAsH. Gen’l Westem Agent, 1524 Farnam St.,
OMAHA, NEB.
Ipaa denne Jernbanelinie og gjorde
ikken Qphold paa Stationen, gik hen
ti? Stationssorstanbereu og spnrgte
hom, hvot langt han var kommen med
fsfn Bidellæsuing »Ti! LttkaS’Evan
g-:1jum. »Naa«, lad mig san se!«
; F- W JOSEPH-TI
,.
.sso gng
H skkivtil nat-Herl-t-Snk:t-n All-hasti- llj
ne Ilqndlensle o ers-» Je leite Ist-— ·
[ ringt-her im- csn out-»Ah du- ek an- at
I ben int- alle-.
» . . . . -.
LE« dpireknc tu disk-e Jmleltge dykk »I»
-l,i
Q
UJ Tyfus, Difteritis, sind-Rappen
clmnmts formen-I- nlgi des fortan-limit
i de Linismssch nimm iindcmänl Kuh-m
slå mineogdet fordern-esse Klistek un.
I
Gip
(1(-k Tupetch Als-linstlnc er ich-. sum
Vaknnsnntls-Ic1istesk Knlsnttilktertto«
tst Artus-Erd im- dymlonnnkx
ker o« l’t0j; tin-Erkennt en stets-Le
nusktt. Nin-r lmsnl pas Va-chn 08
er Sau vgrig smn dem-te Seh-.
Alabxnttinc mlkøkes tin-d lmlilt
Vanil. ne entwei- chn psxiføre den.
sltriv ofter et Stnukt Provelmrt ojx
Oplygminger ankam-sinke Stoffes
Btujc. Tag ikkts tin-et billigt sub
Sein-L
Kksls sum i 5 Pan-IS Pnklcmz Jet- er
tycltslict nun-Rede
ALABAsTlNE c0..
OKAND ENDle . . . »ich
N.Y. Kon. los Unter st
Alksbuntine er et Dissivktsktionss
z nimm-L Don ndrvckder SysdnnmspL
Weisen-en tog Bogen ogfandtSedlerne
»urørle, hvok han havde lagt dem. ,,At
lyve er en ftor Synd«, fagde han til
Stationsforstanderem der var nær oed
at falde om afSkam og Frygt. »Du
har ikke søgt Guds Rige; dersor maa
Du nu ogsaa undvære den jordiste
Belønning. Lad detle være Dig en Lære
i Fremtiden.«
De 500 Rubler sscenkede Kejferen
til Byens Futtige.
Tro og Gerninger. —- Li
;gesom Trer gtiber N-aaden, saale
des vifer sande gode Gerninger, at
Kristus og hans Naade bor i os.
Ligefom Solen udbreder Lys, fact
ledes viser Lyset, at Solen er der;
men ligsesfom Lyfet er en Virkning
af Soslen og ikke kan forekomme
uden den, saaledes er Trom, fiom gri
ber og overgiver sig til Herren, de
goode Gemingers Moder, og hvad der
ikke komme-: af Trsoen, er ikkse en
Guds Plsantning, men Mennesteværk,
dødt fsor Gu«d, om det end glimxer
for Vetden. Brochmann.
ceverfyge
Mange Sygdomme saafom Gulsot, Dvspcpsicy Søvnløshed og andre
sygehge Ttlstandc foraarsach as en træg Leuen
Dr. Peter’«s- Kuriko.
lyelbreder Lrvcrfnqe lntrttgt og ndcjn Fort-. Ten ansporrr Levrrvn til
fort-yet Virkiomlnsd og drivsr den gnnge Golde ud as Blodet Judetmldcr
mgisn Mnsrmlusr—kun Umr
Lotalugcutcr iorhandlck dru. Striv til
Dr. Peter Fahrt-ex
ll2sllc so. Iloync Ave-me. cllchco. lu-.
«- UOsf Pcpuhfsk m »Es I F,,,z—
Äms-MAY »
IF- sf »t- ro Ist-«- Au »mka Im »Ma- »«t vie-·
Imm- csuotu u..-. as du«-I st» Ums sonst-.
Sælges i Danish Luth. Publ. Hause, Blair, Nebr. ' « LI;