Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, April 15, 1904, Page 2, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    lslver spand lllællt CI
zkylcler Dem en vi- Achsel
FLODE
»O
Naar en Rand skyltlsk Dem V
Dense. og De trænger haakclt l !
til disse. send da simpelthen en L s
gocl Opkræver til ham. og et- lisn G It
en god Opkræver 03 den Mand, J ··»
der Skylder Dem Pengene kan be- g );
tale, vil han sikkert faa Pengene. E j
DEN BEDSTE opKRÆvEH Ei
I MEJERtvERDENEN ER EN El z
u. S. cREAM sie-Amme M II
VII vll Its-le livek Drache Horte-, Maslken skylclek Den-. l I
Mysps s..’.«-ec.-««n! Axt-lik- R E
DMIXMJ «n - i ins-« « «:s--s :- .«"r«««-«-. Jlinndsspolls, l :
Zion-« l—. »(«« .«s«-.s..i .:— »wes-til G z
Vor-sicut Punk- Eis-« ’- Use- (’» ·;( Huws Falls Vl. .
sCAN DlA LINE..
NY. DlREKTE FORBINDELSE MELLEM
sMNlJlMVllEN US NEW YUM
Bll l li T- l)lLlsEl?:
Tit sWnstIEn M. 00
W swastskw slMo
s. s. «ADRIA«
afgaar.til Christiania og København
fra New York sc. April, Kl. 10 Form
lcøb Billettek nu, meder sle laws Frist-r wirkt
schJll W , 339813335352SEEILIEVHZZT
ELl EK HVll KEN sOM HELST AF LlNllst Actli NTE li
—De reiser nd
xor at tjybe odt tat-Laub Utah Dator-Iso
Z Toll.vr, m« jo Toll. vr. z- Seftwn kon
iqnt. Besten 81255 Toll. Mannean eller i entna
Asdkag. 160 Ums Dissens-stand seit heb
Sude-I Of. Ftuathar Zorvbunlx fort-Essetng
Bund, lude Grasaff-L hinder Amm- og fnt
Aul. Kam eller ftnv esse-Kam- oq cvcglnmgcr.
Se dcg om »unter-steht sont faa Mos, vg Im 1211
Inart ver-te Eier as en Farin- Kun
pr. Akte
I · 2 kommst
wish y. Bin-n co»
mithin-. eile-m tatst-Oh
Osten-.
Uhr o- lUssIs PLUT
l’hret otnthkklpicstfer»Cum-man
, Unw- «Q-nl".stsns FOR-um Hls m St t.
» ihn-sto- AtlL stunk-syst dem-«- sur-u.
Nil-M Punkt-« st-; III Ul lcss Ps
tcpn »g- s-«n-1»s«s-o--qenss. H Hin-irr
Umsi- l"hr. Ist-is- t-- Pfun- spind
frit U http-w l)-«m Num- « 2 Its
M Hirs- sis um«-s- Pksrmpr s-- Inn
l das sit-tin »Hei Ast Mal-» Ils. (-«.,
sitt Kittel sm. tote-nd Unsinn-« Iso
Dampfkibsbillcttcr
web alle Liniet, til vg fta det Samt- Land og
alle StedekiAmetika, laveste tiset. P omt
vg paalidelig Undenetning pm 14 Linier frit.
"smenieuöcCt-uk,w onna »Nimm-.
DI. POVEIL V. s. , . . 20 Asks Erim-ins
Til lnclgnsclnmg
If HESTE, KVÆG o. s. v«
OARANTERET
at belhrede Beut-pay »Ringbot1e«, »Navjcular Disease« . ,,s;-! uns-« »Sidc:one«
,.cukbs«. ,,cappec1 Hoch«. »shoe 130i15«. «Bog spavjn and Fuss-N enhver De
iormjtet og Udvækst. hovne Kot-let ozx Muskler. Porstuvaing og Eorvrjslaink
at klin og singst-, al slags Halten, »sweeney« og Knæskippelse o. s. v.
« at III-i- 50 Gent-. tm lweret se «
Anbeksliasek os Keine-Inn
T.c .cslI-hsn Fine stock Aucnunees. mach-. ) M. l· cosan eld Pest-few stockt Fa sog-. beli sv H- I
.s. Chrimäsney Tromnkliuksel Zweckes Geneva L chirlks Westum s ucli knsek Jst-m
s E coitqmäv ’ lnspn smah Omshc ! W. W. Same-tun Huise Ownks Use-let Neb
Josepb WHAT-ou Eos-lich and ernch Hof-te lmponesk.l·inc»1n.
skriv til
J. adower Eompamz Omaba.
Nævn dette Blatt
s45.oo
caliiotnis antl Mun
Ä til 23td to May Ist the Butlington will
sel tickets from Missouri rjver to san
Francisco and Los Angles and return
et UZOC
Attractive diverse routes are ()siered,
es well as liberal stopover privileges and
kaum limit« The Burlington is the
. ,....»..---- .—»,.. scenic route to caljfor
— nie-it takes you past
Bullm Inn ; the grandest scenery in
the world, the Rocky
«, , Mountajns by dayljght
R s! U s k-: IMIWOUYY ais-me m ons
J « t-...».W2.Is.a.-:M::::: .«:-,«. »s
th sssscls. sum-! »san«-·- «-«»e.
owed-. Ied
E i
Dasuiiarh.
Knuftakademiets anilkrumsfest.»
Cl)arlotte11oorg-til-stil
lingeng Nahrung·
i
Tet kal. Akademi for de stennej
Kunster fcjrede den Jspksjk Marts fin;
Llnrgfest, oed hoilten Foraaröndstil-]
lingen Paa Charlottenborg aabnedes3.i
Akademiet fejrede samtibig sit 150
Aars Jubilæum
Repræfentanter for Kunst, Videns
stah, Rigsdagen ni. fl. Var scerligt
indbudne til Festen.
HI. Maj. Kongen og Drs. kgl.
Hofheder Kronorinsen og Kronprim
sesfem Pein-Z Valdeniar og Prinsesfe
Marie, Prins Christian og Prinfesfes
Alexanorine, Prins Carl, Prinsessei
Jngeborg og Prins Carl af Soerrig
ca Norge, Prins Harald oa Prinsesse
Thnra samt HI. Hojky Prins Hans,
alle med stort Jenae, overoasredc den
fjælbne Fest.
Tocent V. Johansen Heldt Festta
len, Tom han beaimlste 7aoledes:
»Es-It er i Tag st« Aar iiden. Der-es
Ellkajeftast overtoa Protettnratet over«
Rades-nich og H« Aar fide-n, Deres
Isllaieitæt beanndte som Vieoteltor at
indtaae Forscrbet veb Akademiets
aarlisge Etiftelfessfeft Tet er da
Iltademiet en leer Pliat i Tag aller
forst at udtale sin lonait bengivne
Tat for den Veirsillie oa naadige
Steine som Der-es Maiefiaet i alle
disfe manae Aar bar vist Atademiet
oa den oansie Kunst.
Akademiet er alao ved at konne;
lnkonfte Deres Maieftcrt til de for-I
lohne 40 Aar netop i Dag, da detI
felo lan fejoe 150 Aarshagen fors
sin Stiftelfe; tin den 30. Marts 1754!
belegte Kong Frederik den FemteJ
Atademiet i dets nye Lokaler her paai
C«harlottenbora, oa den Taa bleo der
fasttlaaet, at Frederit den FemtesH
Fodfelsdaa fremtidia boert Aar itnlY
de fejres som thademietå StiftelsesJ
ragt
Taleren gis derefter over til at ow
tale Atademiets Historie og dvælede;
vers Atademiets Betndning i Veni
soundne Aarrcetke og ved dets Stil-!
ling i Øjebliliet sorn Faktor i danst
Kunst- og Kulturlio
Til Gulomedaillekonlurrencen i
1905 er der givet folgende Opgaver:
for Arlitelter: En Bygning til Af
holdelse af Moder og Festligheder,
for Malere: Adam og Esva stjuler sig,
da de hster Herrens Rsst,
for Billedhuggere: En Scene as
Stint-Hoden
for Dekorationsmalere: En Tronfal
i Christiansborg Slot,
for Dekorationsbilledhuggere: En
Tronftol med Baldatin til Tron«
salen i Christiansborg Slot. !
J Konkurrenten for indeocerende;
Aar deltog to Billedhuggere, en Ma-«l
lerinde og sire Arlitelter. Den min-;
dre Guldrnedaille tiifaldi ArkiteltH
Hans Carl Andersen, hoem Hss
Maj. Kotigen anniodesdes om at over
rette den.
Taleren stuttede med at tolle Aka
demiets Tal til Os. Maj, Kotigen og
til de Ivrige tilftedevcerende Med
lemmer af Konsgefamilien for deres
Næwærelse og udbckb sig spaa Ala
bemisetö og Uvstillingökomiteens Beg
ne, at de allerhsjestie herstaber oilde
behage at aabne Foraarsudftillingem
Derpaa blev anden Del af Karita
ten affungen, og- hele Forsamlingen
begav sig over i Millingsbygningew
Frit Tilbud
til lidende Mænd.
Aeg snflet at naa Mond, vis» hell-no n msdbruvt
out en Feige as Ungdoass satt-selten Um nl mit
nd og hold vp and at ekvsmämemeke Iw- »Im-pe
laeoikiaeh Behandlta er Vetter o. s. I. Tom ttlhydee
og umwinqu fv e ers-mer« Vetter selbe-der tue,
of Indi at tagt edlen-er the-segnet Jud-jenem tor
e km ji Slat hele Socken-et ou ask vgvommm nheb
tedeli .
des zd selv t sleke Im- qf Ingeni- ss Ragout-seien
der, ma: Westasien-h Reiterei-, Ren-ein« bed,
Beim halommelsr. verwundet-, tobt Mund sm,
l heb oft-» ieq var dum not til at Ins-ge al,
u gi, mit kom kais Pet, lata blev vom i Stehetfok
hehre. Itlstdfl tejstr teg tcl Oamlelaavet oq Isqu
spueqte set en frei-rasende flcadlasvtfk Lage, oge ble
nudek han« Behandlia iuldftcudiq hell-reden keep
tm,1pm.Wekesem ,hak es eapnn or da jeq »
en eksht Marias ded, »F san el qt m er at
de sla heti Landes hatte be nnntfhxklpe
We,sstueahver. fett m er l seh-lie, is spi
rttser til Its, sendet ie- eu Mriftas dcaae mecke
lse stereot. am its-wen Mund-, Mtiealorfoqtet’
sind-Ist , mme fore set m Connecticut-us
as fo- taft est-up alt-hell taki-leimt es et lieu-:
wes u den Ins aqe uqusttaa nd »
ro dritter ist- belfl spont- . e ded, sub est-O
am ademer. bunt-rese- cf cap ek hie-m b.
steter of m; Ms am sub p- fostg ben. oq Ve
Ide den at viere hevte end a et endet, V- hsk sk-;
, os den vil hell-rede Ves- M beendigt :
kfel as Ikke md damit-state m, Iom vedx
it eise- atod sie-stimmu- Jtle ehqadliusetsJ
e tun-« psy» date sit defte for auflas-re III
Papier MepletserJomikke tin-ever- seq hause-;
Hholdet eben Ravi- ksa I- streaqeste, eapeklumj
(-. 0. D. II bar um« set e. Its es stets-Im er:
sc Seins, me Ve et ul cum He steh . Rade-.
eIOsfkudishevet ers-user es am- eap dem-e
lI est-I es De bei-let des er Me, fsr De «
s set-h hell-redet beste an endete de- tieuei
e, es Im set des-. triv tu III Ism- Iap De Mc
les-et . a I, at Matten ei Delos-no n ten
Mt, es De e ist-et tn beme, ist De et he rem,
dstI-10ceats. lilstnv
Te. sum-. Ia m. cis-mo. su.
III
»Hvilte er Aarsagerne
til Fotbrydelset?« Ovek
dette Eume holdt -i Fl. »Fyns Tid.«
Pafiot Manch Vridsløselille, Ftedctg
Ast-en den Zö. Mosis thedvag i
»Kristclig Forening for ungeMcend«
i Los-ne Salen var fyldt saavel
af Foreningens egneMedlemmer som
as udrufucsiuuendr. He. Mkmk cakle
ud fra 10 Aaks vtaktisi Erfating.
Hcm nasvnfe særlig fire Hovedaarsa
get til Fokbrydelset: daatlige Fami
liefothold, Arbejdsløshed, Alte-hol
oa Forlnstelsessyge. Angaaende Al
koholaarfagen kunde han ncevne, at
af 1845 Tilfælde, som er undetfsgte
af Tr. Grill, var tun 5 af Forbrys
deme Afboldsmænd, Neffen met ellet
mindre paavitkede afSpikitus i Get
ningsejeblittet, og over Hnlvdelen af
Forbrndelfer turde ene og alene til
strioek Paavirkning af Spiritus.
Fund i Rostilde Dom
lir ke. J det saataldte Kapitelhus
i Rogstikbe Dnmkirke, der i Ambrin
dreder hat vætet Sakristi. hat man
fornnlig gjott et overrasiende Fund.
Te man borttog cn Del Fyld over en
Hinrwinzh fandt man deri en money-l
de Esslqsstntkerx da Afvckkningen fort-«
sattes, tiltog Tallet, og der et tm
emsig-et nogle Stæpper Glasftykkec,
alle farvede og støtfte Parten maled«!.
zum enkelte fis-ne Ruder, men man
ge mindre er helf bevarede, nogle mcd
Hocher, andre med Jndsitiftek.
Man mener bet at have fund-It
Lenningeme fra den Brand, der 14:
st: hjemspgte Tsomkirkem og om hvil
ten der fortalles, at den øbelagbe
Riesens farvede Ruder-.
Religionsundervisnins
gen i Foltefkolen. Paa e!
Stolemøde forleden i Odense med
delte Seminarieforstander Bredstruv,
at »Daan Stoleforening« paa et
Vesinrekfesmøde i Oktober Mann-ed
bavde vedtaget at andrage Ministe
tiet om, at Eksamen i Religion munt
te blive asskasset, o«a at Leucht-gis
undervisningen blev stillet seit.
Denne Meddelelse vandt, efter
hvod der meddeles, Forsamlingens
Bisald.
Gave til ,,Luthetsk Mis
s ion«. To gamle, ugifte Btsdte i
Freverikshcwm af Professer Not
"!edrejete, hat i Fl. »Aalb. Amtst.«
IS disfe Dage givet 5000 Kr. til Lu
thekst Mission —- de saakaldte Vorn
holmeke .
Ei spitende Hvedekorn
i TiteL En lille T Aats Treng i
klinkte-hing fik i Fl. »Lange!. Av.«
for nogle Tage siden Ørepine, og da
Sirieriekne tiltog, tilialdtes Lagem
hoem Dei intkedes at udfinde og fjets
ne Aarscigen til Ondet, ei Hvedeiorn,
der bavde fotvilbet sig ins i Barnetk
Lee, en Tag Da hnn legede paa est
Loft. Hvedetornet havde begyndt at
fvire inde i Orei. ;
Socialistifi Frihed. J
Horseng Zocialistblad oplysek en
«Forretningsfører«, at en med Nenn
ca Bopæl angivet Bødkersvend iike
Vil inomelde sig i Bodierforbundei,
og tilføjer folgende Teufel: »Es-biet
forbunbet haabet i en nckr Fremtid
ai san Lejlighed ti! at belsnnc hain
Optrckden pna en passende Ilinade«·
—- Det er den saa hemmte socialiitis
sie Frihed!
Aftenskole paa en Her
r e g a a r b. Propt. Hausen, Gren
»·hove i Vellev, der tillige er Forpagiet
Jaf Gaatden ,,Hagshoktn«, hat i Fl
!,,Randers Venstteblad« i Vinter be
statt Læret Bokdsen i Tostrup for at
holde Astenstole for sidstncevnte
Guards 10 Kerle. Trinken et smuk
og vær bat tage Etsempel efter.
Elektrieiteien paa Lan
det. Paa Bromme Mille et der i
Fl. »Ringsted Folket.« for nylig ind
lagi elektrisi LUS, hvormed samtlige
Gaumens Bygninger saa vel sotn
Vandmsllem Savsiæreriet pg Boge
tiet oplyses. Desuden beides Boge
tieis Mastiner med Eletiricitei. Dy
namoen drives fta en ny indlagisup
bitte mev ea. 9 hestes Kraft. Tit
Regulering er anvendt la Tour-Kra
toflvt og som Reserve et sitt-te M
kumulatotbatteti.
En Husmandthest beste
avlsforeningen for Bester - handened
hat i Fjlge »Am-org Amt-if Isbt
en Gngstplag as en husmand i Syd
Jyllanb for 6000 Kr. og 6000 Ke.
lpaa Villaer.
Der fortælles, at Hnsmanden lun
hat saa megen Jord, at han blot hat
en Heft og en Ko. Nu bliver der
Rand til mete.
Stern Blichers Evigers
datter, Ftu Wilhelmine Blicher,
fejrede fornylig sin 90-aarfge Fed
selsdag i Hsfpitalet i Adams-.
Der afholdtes i den Anledning en
lille Festlighed, ved hvilten Pastor
tlobell talte for det aldrende Fød
felgrsagsbarn.
RU Aars Mestetjubileeusm
Dette sterbe-les Jubilæum lunde I.
Paastedaa fejres af Muretmefter,
Vygninasinspettør Dahl i Hillerpd,
idet han den Z. April 1844 aflagde
Mestetprave i nævnle By, shvor hart
siden hat virteL Dahl, der et 85
Aar gammeL udnavntes for ca. 12
Aar fiden tilBygninasinspeltør og er
for Tidsen Medlem af Besttnelsen for
»Hill«erkd Borgerstiftelse«. Den
gamle anilar, der glcebset sig ved
et gebt Hei-been holder til næste Aar
Diamantbmllnp tned fm 84-aartge
Onftrn om de lever·
ist u l d b r v l l n p. Mitremestek
Fr. Bild Groth oa Huftrn, som nu
harBolia i Haandvcrrterstiftelsen paa
Ble:-1:a!:;-:—Vef, fein-Je Tokedna Den ?
lemil dereg Zu LlargBrnllandag ved
en Fest i Diryindss Zelftabkkotaler.
Lavsbeftnrelsen »in Nenn-« nwdte
am Fosrniddaaen fmn for at lnløtts
fte den anle ansete og afhoidtsr
Haandvrrrtsmefter og overmkte ham
en fmnl Hader-Lande fra Laoet.
LverfaUx —- Volks-Innen
dene faar Bank. Da Felder
tnefter paa Kans, Saaten Dran, Son
dag Aften den 27. Marts Kl. 11
kom fra Ejsing, hvot han havde va
ret til Good - Templar-Msde, blev
han i Folge ,,SkiveFolle«bl.« i Lihme,
lin nedenfor Lihmegcxatd, ovetsal
den af et PatBanditter. der laa sljntt
i Vejgrøften. Forli foelanate ts:
Skraatobat af ham; det hat-de han
Eile. Saa fotlangte de bang Penge:
men han sagde, at han havde ingen
Penge til dem. Endelig vilde de
have hans Ur, og da han heller ilte
vilde udlevere det, tral de hver en
Kniv ftem og spukgte, om han havde
Lnlt til at smage den. Detpaa git
de les paa ham med Knivem men
han sprang et Pat Sltidt tilbage ag
forspatebe sig nu mandelig et helt
Kvarter med sin Stol, og de to
Voldsmænd sil saa drabelige Prygl,
at den vvetfaldne mener, at de er let
te at kende paa Strammenm de sil.
Omsidet trat de sig tilbage, og SI
ten Degn tunde fotlade Balpladfen
lom Sejrherte uden at have taget no
gensomhelst Stabe.
Hjottkhejmordei. Ved
Neuns- m. f!. Herreders Ret Paabes
gnndtecs meddeler R·B. den 29.Maris
i.-1: tjrftatninggssog for uforssyldt Ba
retckgtssængfeL anlagt af fhv.Gaatd
eier Sgrensem Faderen til den i
Hjortsbøj myrdeve Piqr. Sonner
paaftaar sig tiltendt en Erstatninq of
Los-) Kronen
Hotel'3,!Jcet11-pols tidl"1
gere Natportier anboldt.
For ca. 7 Ugcr sädcn forsvandt Licsiek
Metropoig Nawottict tFtbbJ, all-c
Les spprkefL Hm havre vm Nittin
faaet 400 Kr. til Opbevaring of est
af Hotelletg Gesten oq disse Penqe
havde hcn taget med sig foruden et
mindre Beleb, der tilhsrte Hotelle1,
og hvomf de lebende Smaaudgiftcr
afholdtes· Sagen meldtes til Poli
tiet, og der sendtes Stikbreve san
ve! til det tyste som svenste Politi.
Resultatet blen, at han forleden an
holdtes i Hornher hvor han havde
opholdt sig i Mellemtiden, og forte
den Dag heutedes han hjem af en
danst Politimand.
J det fotelssbige Joch-r tilftod han
at have tilvendt sig de bettoede Pen
ge, samt at hat-. hat-be svitet dem
alle ap.
Prcsi og Astronom. Pa
stor hausen i Profit hat for nogen
Tid siden gjort en Opdagelse nnd
Densyn til Solplettetnes Farbe og
hat tilstillet des fransie asiwnomiste
Selstab en Afhandling hemm, led
saget af farvelagte Tegninger, sont
Pastoken selv hat udfjrt can hat
iftlge »Pensi- Av.« nu fta Gema
beti Miele der blandi Ine Med
lemnm tællet den her-wie Flamm
kion. modtaget en Mel-Meise, der He
tegnet Opdagelsen som vigüg og be
UM Eli-Ächle T
De imng ux Fralclcm Ilrors
m-? For iu- lmldc b: uidcn urka
"·L(-j: im« at hnlcle Vanncn inde
, Lust-Joch da med dct Leg(rmc,
----n Zugs-n thrmc hat«-— sie-I
! » »Im-. jurisqu Lege-um sum
I-« «.-.«--«Z-—r Jst Hunde Kjud st
! H. Jct buhlwcr.
’ "O«E? Sand-inne sigcr vi. m
.»s1"s Emulsinn skxiffcr den
I- Ins Slxigs ImGkcn IlvurfUrP
! 1 s--«(13 SmiFs linmlstn bzsggck
«««.s, solid Kind og tilvcjebritk
I. irr ncmp tilstt«ir1(kcligt cht
Iij at tilfrcdsstille Naturen
’ erns —— ikkc men- Diktte er
.--nshct)-dcndc mcd Leb-ems
rat-ine.
· s TM sonst-s Dom on Provo tm W Ioktanpomso
Zeus-r «- 1Z0wx8· 409 Peser suec-L New York
buder Afhandlingens Fremtomft i et
af de førfte Numre af Selslabeti
Tidsfkrifter. -
Fta en Rcrvejagt. Fotledui
opdagedes en beboet Rævegrav i
Nærbeden as Stjem Stumm Dei
lykkisdes at dkckbe den ene MikkkL
medes den anden trat sig tilbage nI
Hulens indcrfte Aftroge. Da JO
gerne blev Lebe af denne Fornpjelik
git de hiern, men savnesde fenete es
lille Rottehund, der hovde vceret mets
Jpaa Jagten. Bed neeste Dag fals
Tftcrndigt at opgrave Hulen fandt ans
Lschi ifølge »Ringk. Amts Arsis« i des-s
inderste Dei saavel Ræv sum Hand
dsde; de havve lckmpet saa lange. It
forkedz og gensidig dræbt hinandm
En gammel Kraftlatl
Gamle Kristrn Pedetsen Lading i
Saht fyldte ifølge »Stibe Av.« for
leden 90 Aar. Han «havde veret gikt
2 Gange. J sit fsrste Ægtesiab hu
ban haft 5 Born, 6 Bornebsrn vg 2
IVmebsms Bom. J sit andet Q
Itesiah der varede i 28 Aar, hat ht
haft 6 Born og 16 Bornebøm Jst
5 Aar siden fejvede han Sblvbkyllls
med sin tredie Husttu, der et W Ist
yngke end hom. Han er endmi ie
gems- og aandsfkist og til Glæde str
sine Omgivelser.
»Harmonien« reiset den 6. Juli
til Damaqu
Den betendte danste Songfow
ning »Harmonien« i Chicogo, sont i
lcengeteTid hat arbejbet poa en stre
re Fasllesrejse til Danmari m
mutig e Ubflugter til Notge as
Everige, hat nu trussct Bestcsnmelsr
om, at Reisen vil foregaa ten 6. Jus
fm Ner York tned det nye modern
hurtigysejlende Dampstib ,,U n i t e d
S t a t e g« (10,000 Tons).
! Jdet vi herved gør vote Leter
Jopmættfom Poa Turm, som sinds
ovetteret her i Bladct, skal vi anse
fale, at saa mange som tnulig statt-:
sig samtnen meo »Harmonistetne«.
Enhvek Deltager gerantekes en bo
ftemt Rabat under de geloende Pri
fer, og sarntidig vil Deltagerne fort-O
væte sinkt, at Behageligheden pas
Turen i mange Retninget vil gstt
Reisen til den fornøjelinstr der hat
ttndsef Atlanterhavet.
Der geres et 6 a 8 Timerg Of
bolo veb Niagaka Falls, og der et
Zundsyntinhed for, at der forindts
Afsejlingen blivet en stskre Fest i
Ner York.
Enhver kan deltage og faa Andefi
den elgtta billige Pris, nyde gobf If
de mange Fern-jeher etc» ved i ka
at sitre sig Platz-'s. J Anlednins C
den nu goldende Billetkrig et set
af stor Betydning, at hatmoniesi
DanmutMomite hat ttusset ej su
dant Arrangement at den« der Ist
indbetalt et Depositum stkres des
nugækdende Pris, om Bei-lerne est
gaat op, hvorimod hvis Prisci
gasak endnu lavere, vil den, der ht
betalt sit Deposttum, faa godst of U
laveste Priser.
Sein-terms Adresse et
N. C. Nielsen,
843 W. North AU«
Chicago, Jll.
M ø d r e.
satt elle- I l hell-redet im dol- m given
v Wes Im Oe en. wader wes en ke
nnestina- nie-, ss ossla en e eher en II
diensnse liebe-di icon heute-i
smwsv Ists ssuse aus-et n«
MIs. C« HUMMEKsp
Bot D. Netto Dime. lud.
»Da-Meisen« udgaae to Gange o
IUgetn 6150 saftig-. Prsøvethu fis-.