Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, March 11, 1904, Page 5, Image 5

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    men farer i det samme
tilvejrs med et Stet:
»Signalet frn Pinta«!
Land —- store Himmel —- Land!
Jesu Maria —
paa Ticetlet alle Mand!«
Men ej han havde nssdig
at purre dem nd;
hvert Øre havde fanget
det lyllesvangre Stud.
De faldj ham for Fode,
den starrte Havets Ørn;
de solbrændte Gutm,
de hulkede som Born.
Og under de buslede,
gnistrende Bryn
fig Synsnerven spendet
og siyder Lyn Paa Lynt
Ja, Ja! der i Kitningen
blegner en Strand,
ej Stybnnkcr lcrnqer. —
dct forjasttede Latde
Den snvr fig, den krummer sig
den fkovkranfte Kost;
og Ellkorqenfolen blinker
pas Sandet tned Lk)ft;
og Landbrisen bringet
san kryddret en Duft, —
aldrin drnk Columbuss
soderc Luft!
Og aldrig hnn følte sig
mcr Incrgtig og fri, —
han ahnet ej de Lænter,
sont han sknl smeddes i.
Og Anteret knstes
og bunder inmg. —
haab og Opfyildelfe,
de mødtes den Dag.
Hans hvide Haar det flagrer
fra hojen Agterstavm
han glemmer al fin Msje,
sit Su! og sine Savnx
som Moses fra Bier-get
han stuer viden ud,
og lncelende han frommer
en Tallesang til Gud.
Og Storbaaden set-nies,
vg Aar-en pladsier rap,
mens Banner- sten spiler
sin guldgridste Lad, —
og snart under Palmen,
i Streut af salien SI,
Columbus kysser Stpvet
paa »Hellig Frelsers Ø.
H.
O vidste jeg blot, der bag Graven var
Land, —
men hvem har bragt vs Bad fra den
fremtnede Strand?
Columbus fsrte Frugter ad havetö
vaade Bef,
men hvem har set en Blomst fra
den himmelsie Maj?
Bel gaar der en Saga fra Bryst og
til Bryst,
enchengfeL der maner mig en hin
sides Kyftz
vel hviskes det trindt, at Til«værelsens
Land
gaar langt, langt ud over Stsvets
Strand;
Vel rnsder mig paa Verdensstrpn1
ningens Hav
en Flot, der lod haant om den
gabende Grav,
en sxebidt Stare, der smiled i Doti
hviö Øje bar Glans sont as Morge
nens Glød;
Og dog hvad jeg ahned og horte og
sca
kan det mod min nagende Tvivl
forslaa!
O vidste jeg blot, der bag Graden
var Land,—-—
men hvem hat bragt Bud fra den
usendte Strand?
—- Og mener du da fra dit eget
ttrre Sand
at kunne faa i figte Evighedens
Lands
For nd hvvr de hvide Sjumliljer
grso —
i Livetö legegang prsveg Tro!
Columbus han chned, han harte,
hcm sw, —
og fastere vg festere blev Trer
der-paa;
men da han first troede, han havdt
ille Ro,
fsr kætt han havde vovet sig ut
paa sin Tro.
O let tun dit Anker, last Linerm
los!
hver muddergemt Pol, lad den
huggses M Ros!
Lcer Simondsstab fsrst paa Gene
zaret S-,
men styr saa din Kauz mod der
Mendte W
si
Og, hvad du faa stol doje af Mod
vind og Nod,
far trøftig nd paa Dybet i For-erne
SMVZ
og, hat du ogsaa oprørsle Tanke
oinbord,
bed ham, den Opftandne, tage Tag
i dit Rot!
Ja, om du tot hejse hans Korsflax
i Simon,
og bede om Vor i hans hellig(
Naon,
og tage hans Ord til din styrenoe
Naal,
og være bam lydig i Tro og iTaal.—
Da ftal enganq dit Hierte faa Lor
at raabe »Land!«
da sial du fom Columbus faa see
din Palmestmndsx
ja just i famme Time din Støvdragt
maa do,
ital selo dn fætte Foden paa Hellig
Frelserg -Ø!
Chr. Richardi.
-——-»—--. O Ost-— --——-—
Advakch
Da Professor chht nylig hat ni
sendt Cirtulckrer til Atiiehofdere i
Anggar College og tilligc Blantettsst
for Attieholdcreiz llnderstrift, tom jeg
til at frygte for, at en og anden i
sin Enfoldighed stitlde strive under
paa disfe uden at vide, hvad det de
tød. Dei betyder intet mindre end,
at den, der striver under paa disfe
Blantetter, strioer under paa, at
Prof. Foght herefter slal have Net kil
at laste vedkommende Attiebolders
Steinnie ved alle Valg og Afsteni
ninaer i Fremtidem og det betyder i
Virteligheden at strive al Kontrol
over til ham as vor Stole og Efeu
dom. Forhaabentlig er der for me
gen sund Sands i de flefte af vore
Attieholderes Hjetnekistek til, at de
itte siulde se en Rcevehale, der er faa
tydelig. Professor Foght er iktc
lcengeu President af Ansaar College,
og Attieholdere maa være forsilrkt
om, at vi fom ,,board of trustees«
ital itte nndlade st tage faadanne
Stridt, som Sagen kræver. Jmidler
tid, om nogen hat understrevet den
saakaldte Pkoxy, bot oedtonimende
straks fotlange sammt tilbagelevekzt
uopholdelig. Loven giver bei-kommen
de Atties Eier Ret til at faa den
tilbage, for den er kastet. Dette i
Hast.
L. P. H. Highby,
Medlem af ,,boatd of trustees« af
Ansgar College.
,,Meuncfket« var hans svagc
Side.
Mr. Hanna havde saa at sige ingcn
Passioner. En.Dame af hans Be
kendtflab havde nylig folgende Sam
tale med horn:
»Hvorledes moret De Dem? Hat
De et Lystfariøj paa Erie Soen?«
»Nei, det bryder jeg mig ikke vm««
svarede Senatoten·
»Er De da interesseteFi Hefte og
Væddeløb?«
»Nei, det bkyder jeg mig ikke om.«
»Samler De fjceldne og mcerkelige
Bøger?«
»Nej.«
,,Omfatter De Malerin- og Billet-s
huggetatbef «?
»Nej.«
,,Sjcel"dne Planter og Orchideer?«
»Nej.«
,,Ainesist og japanesift Porcellæn6«
»Nej.'«
»Gaar De paa Theatet?«
»Ja, det got jeg.«
»Holt-er De af Hundes«
»Kat! for saa vidt, at de got Nyts
te.«
,Hvad er da Deres fvage Side?«
»Mennester«, svarede han. Jex
glcedek mig over at stifte ny Bekendts
siaber, vg jeg et glad ved at se Gek
siek i mit Hiern. Jeg hat en smsul
Villa 5 Mil fra Byem og der InsteI
jeg at msdes mev betomte Mond o(
ijindet og blive kendt med dem.«
Häsßuhjijiuiunec
Tit alle Abend
ml it knde old-les m en Dcl ai mit Iimvle us
nudde ttllcqemev en oq indeholtnsnde uldlma m
Optimumqu onn, hvotlkdss den list-» los, Un
mout usw-may form-km sokfwk e cr Inn-te
sal- ensmmtlom Ins-out sie-himmli
spcktei holt-tu i ve- hele tu et, un hclvreoec
Ettiler·matt da at forth-Ue mev at kugc mit husmn
t. tourt det kua 12 Cents om Ugtstk
Inte, com hat Don-, faar Ittldstænviqe U
lnensu et om et usmlddeL iom velbkedcr Mmsot o
ausm- uld Menf tuattou hoc un e Pl ek. Arg Inst
Ikk at Iclse noqet, men tun at satte me Duca-Loh
bestes-v for alle Abende. sdkes et
Mrs. M. Summers,
sc. v. Rotte Dom-, Jud
.
- prxsspogdaucer
« Drum, Washington Co., Nebr.
Dei ualmindelig smukke Vejr den
sidste Uges Tid hat saa smaat be
gyndt at fremkalde Fotaarstanler,
» og adsiillige Farxnere hat allerede
brwndt ,,corn-ftalks«, kørt Straa og
Gødning, og deksom ikke Nordenvin
den atter faar Ovektaget, vil msange
saa Havre og Hvede i denne Maaned
Dog ved vi of Erfaring, at Mart5’
er ikke at stole paa, saa meget mere
sosn vi endnu ikke hat haft vor forste
Zuestorm for denne VinkersVedkom
mende. Og det skulde jo da vcrke
mærkeligt, om man aldeles slipper for
Zneførr.
Simon Gnuse, en af vore tysie
Naht-eh bygger i denne Tid et Husz
paa den Tel af Formen, som til
falder han« Oq det er not endvidere
Henfigtem at der sfal staa et Brin
!up, naar .L)kkfe(»er byggei.
- Smed H. C. Jensen hat for
!.th Tid sidcn ubvidet sit Bærffted In
mdeligi. anedien tager sig nu helt
nnponerende uD med sine moderne
Muskiner, »Was-Ohne enaine«, Horn
inervætl. o. s. v., og »Essen flammer
og Gnifternc spiller, mens Slaqens
donner« fra Morgen tkl Kvæld.
—---- Ole Kornelius og Hustru hav
de sidfte Uge den tunge Sorg at miste
deres neestyngste Bat-m en Dotier,
to Aar gsammei. Hun havde værct
fng en Uges Tid af Lungebetæn
helfe. Slaget er saa meget tungere,
fom det er det tredie Barn, denne
Familie hat mästet En Proest fra
Linroln fden nærmesteAdventiftpxæst.
der kunde faus) kalte ved Bauten og
fotrettede Jordpaakastelsen
Fm Ccdnr Falls, Ja.
thgen P. Jepfem Diie, har tobt
afdøde Mr5. Shappertsf Eiendom be
ligaende paa Hjøknet af Vluff og ).
Gabe. sie-bestimmen er not 818 Jl)
Chr. N. Clausen, Ventura,
Ja» var forst i Ugen her i Byen paa
Fortetning og samtidig paa Bei-g
hos Slægt oa Venner.
—- Miss Marie Fritzen, Sygeplej
erste, tom i Tirsdags hertil fra Chi
cago og agter at tage Ophold hos os,
og da vore danste Sygepleietster altid
synes at vcere efterspurgte, saa vil
ogsaa hun sinde Bestæftigelse her. Vi
byder hende veltommen isblandt os·
-—— Anton Friis har tobt Wilh.
Otts Bygning lige syd for H. W.
Larsens Slagterbutit og vil til J.
Mai slytte sin Fortetning derind.
Leibe-stimmen er s5,5«s). Till ch Ma
dison, der nu har Restauration i
Bygningen, vil slytte mod Syd, hvvr
der for var Keglebane
-— Vort Kredsinøbe er nu til En
de, oa de sremmede, baade Priester oa
Lceasolt, er atter reiste hiem. Fol
gende Præster var til Siede. Jen
sen Engholm, Rolse, Ja» C. H. M.
Itroal), Follow, Ja» N. P. Clemmew
sen, Jeivell, Ja» W. C. Nielsen,
Rinasted. Ja., A. S. Nielsen, Coul
ter, «a., A. Kirtegaard, Thornton,
Ja» Th. Bett, West Branch, Ja., og
H. Hausen samt Stedets Præst Pa
stok Jensen. Pastor Hansen talte
Fredaa Asten om Mormonmissionen.
Han reiste Lordaa til Albert Lea,
Minn» oa Clemmensen oa W. C.
Rielsen maatte ligeledes reise Lørdaa.
Tilrejsende var ankomne sra Cont
ter, West Branch, Jndependence og
Watekloo, oq J stal alle
sordsiJ kom. J aiotde vel deri. For
handlingsmøderne saa vel som Gttdis
tienesterne var meget W bei-gie, II
alle synes at viere glade og vel til
sreds med Udbyttet baabe under For
handlingen og under Guds Ords
" Fottyndelsr. Maa saa Ordet, som i
disse Daae blev udsaaet iblandt os,
saa Lov at bare megen Frugt, Gut-s
Navn til Ære og os til Gavn ig
Glade.
—- Torsdag i denne Uge, d. 10.
« Marts, vil Frederik Nielsen og Min
« nie Andersen holde Bryllup Vielsen
Ivil fotegaa om Gstermiddagen M
iNazarethKirte, og ester Vielsen vil
Brudeilaren ksre ud til Brudens
ngjm Nieig Andern-IT erdsvine,
I bvortil Slcegtntng og Venner t stort
I
· Antal er inldbudne i Dagens Anleh
nina for at deltage i den sestliqe
; Del as Hsitidem De nygifte vil bo
; satte sig paa Andrew Nielseng Farm
setz Mil vest for Bym Ntelsen hat
soawbig forpsagtet denne Fami. M
s Inster til Lykte.
— Det ladet til, at Vinteren hat
sluppet sit Tag i os, og at Foraarei
staar for Døren. Alle synes at for
berede sig i den Retning.
— J Tirsdags ankom der Meddc
lelse oin, at Mrs. H. H. Markley var
afgaaet ved Døden i Fulton, New
Yiorl, hvor hun hat opholsdt sig en
Tid. Hun har været svageliig i det
fidfte Aarstid Hendes Lig vil blive
ført hertih hvor baade hun og hendes
cfterladte Mand hat mange Venner,
for at stedes til Hvile.
Audubon, Iowa.
Den sidste Februar havde oi vokt
JJteniglxds-Aarsmøde. N. C. N.
Zinith valgtes til Selretær, Hans
zit. Smith til Dial-on, og Hans Chr.
Hausen soin Delegat til Aarsmpdet
i Hutchinssom Minn. Det blev be
fluttet at faa dansl Stole mindft seis
Uaer nu i den kommende Sommer.
——— Vi hat tidligere haft et Etstrw
:Uteiiiahedsnwde, soin paa Grund af
«ltk1ftorWeism-aiis Opsigelse besluttede
at sende Fialdssbreo til Pasior M. C.
Jenseit - Engholm Pastor Eng
swlm bar svaret Nej til Kaldelsen.
-- En Del lyerfra er afrejsie til
stredgmødet i Council Btussgx
——- En Ynalingeforening er gansle
milia dannet her. Den organiserede
iia ved et Møde hos Carl Peterfens
med Pastor Weismann som For
mand, Chr.Jensen som Viceformand,
Jens Peter Hausen fom Setretcrr og
Thorvald Anderer som Kasserern
Foreningens Formaal er: At nd
brede Guds Rige til andre og sam
tidig dermed ftyrles og votfe fremad
baade indadtil og udadtil. C. J
Euston og Oleander, Fresno
Co., Califotnia.
Ved et af Menigheden afholdt
Etgtramøde fremlagdies Regnstabet
for det nybyaaede Stole- og Mis
siongl)u2. En Gæld paa ca. 100 Dol
larg haves paa den ny Bygning;
men det et saa ogsaa al den Geld,
Mcnigheden hat, medens den ejer —
fotuden Missionshuset — Kirlen og
Ptcesteboligen i Easton. «
— P. K. Kristossetsen et bleven
valgt til Kirlevætge (trustee) i Ste
den for Christen Jensen, det i Som
met agtet sig med Husttu paa et lern
gete Besøg i Fædtelandet og Enerng
— P. Rasmussens hat for nylig
hast den Sorg at miste detes yngste
Bam, en lille Pige, der døde as Rig
hoste. Forøvtigt hat det i Vintet
vætet megen Sygdom het, og da stet
lig iblandt Bøtn
— Ptæstehuset et fot nylig ble
ven sorslønnet og fotbedtet baade ud:
vendia og indvendig. Udvendig hat
Kvindesoteningen ladet bygge In
ntydelia Altan word-It soran paa Hu:
set, og indvendig hat Ungdomssore
ningen belostet en mindre OmdsanneL
se as et Par Vatelset, der got det
indte as Præstehuset baade mere pral
tist og tiltalende indtettet, sot alt
hvilket baade Menighed og Ptcest’e
follene et tatnemlige.
—- Om kott Tid bliver det Zion
sitmation her i Kitken
— Jgennem Fasten et der blevcn
asholdt Gudstjeneslte med Prcedsilen
hvet Onsdag Aften i Missionshuset.
— John Lotsen fta San Franck
co hat vætet het. Han holdt 8 Fore
drag sot os paa Dansk oa et paa En
gelsf. En Asten hørte vi om Tho
mas- Ftingo og hans Salmedigtning,
og de andre to Astenet om Marmo
nismen, leigesosm ogsaa det engelske
Foredrag var om dette Emne. Lak
fen et en dngtig Fotedtagssholdet, og
scetlig naar han talet om Motmonis
men, mætler man sttaks, at han et
kendt i Farvandene. Vi vat glade ved
hans Besøg iblandt os.
— Bi ventet nogle Jndvandtete
fta Danmatk hettil i en neet Fremtid.
Ogsaa en Familie fta Notge.
— Sktædder Nielsen og Hustru et
ankommen hettil fta Lsos Angelos,
og bot hos Chr. Pilsgaatd. De ag
tet at blive het.
M. N. Andreasen.
Arbejd for en Fromm-.
E. E. Caine, Præsident for »Pa
cisic Clipper Line« udtaler: »Jeg
anser Alasta Central for at være et
af de bedste Jernbaneforeiagender i
Amerika«. Bygningsarbejdet begyndtc
28. Ang. 1903. Aktierne stiger enormi
i Pris. De, som sikrer sig Aktiet nu,
vil faa betydelige Jndtægtet i Frem
tiden. -Vitkelig interessetede bedeE
strive til A. RW«I, Ckookston, Minn
sen, som er
paa Vagt
(«l"t(-I« Hi l-e-jliglnstl til ist Drin-(er sein Stil
ling. xsjlil«;t-c1gtle-n 11:mf«re-m. llvjstltsnnc
Jluncl limiwscnler sigtil
chioago, Milwaukeeästpaullly.,
x-il llun tnmltxxge sxisttlnnntsUplvsnjnger
um l,«stnsl. sl·-1«(-t1te-« liggekr pxm csllesrgrsmk
sit-r til klisnms Hutte-. at lum (l«-rve-(l lot-es til '
l.»vlik-.- Hg chllusnL Atlnssmw
F. A. NASH, Gen’l Westem Agent, 1524 Famam St.,
OMAHA, NEB.
E Mc Hosr Poet-»He i« »He , FÆE
löo sinc- ro swr Au- c-mmks,«x sm»o»x«s »m- mes
wonks OAMDEN N.J. 26 Jotsm sf.. New vdnlh
Fur Salt-« by DANISH l«(.-·Tu. PUBL. HOUSI-:, Blair. Nebr.
s Disorfor vil Te Frühlika at
Huö791potekcts Halm-Inst Lm1nmsrmw, Po
LeutMchmck ilhr musde Trug Bccsqx mach
mer«-r Lug-i til mais-! Num- Wan Oclbno oq
Pkmxe sum w Tuq sm- Ta] -(nd xor Avotetet U W
k» u» Tk - 3«.«-----u-s» mismmg lussmoi Ilion-Hirt
pmt punmedn tWt unlink Junius, Tonm, Minnc
jnm, thmsln o H : nrw diejem og Um, Worum-S
Verse Erfa!isi«kr. Adresse:
J. Hennmtmicu, Tronto, sz
Soin og Korn er Pcngc . . .
300 N. of Moore s stach kood oil solbmdre
zuqdom has-i come-us og umte TJ Bu
Max-z Vor-I Im knnu des ums Seelqu
von W T aqes«·1mve.1’usen krs75()p1.
Ms Ph. Mut-ji drei llwk vog.i)ø11ic11e, og
de lnsgge klese My, euch-s jnqen Vetaling
MOOKE s sTOLK F000 c0.
Äms-iust- nnsli(-.—. . « (’»nn(-jl sinds-. ln
V Ist-act tot-m hinu
Mms Inn haust-h u iis it Cis-—
Instit-. som IS hoM
lIåMklI US METUZIIIS..
In- IOM Inn III-Fest Wiss
dssktiv sk Vor-s- Tlltsl o this « III-Iow
st Otto DU- vpklctlss Ist-los
Iwøncks Warum-c
WORK-:- sit-. - o NSI
Iltrr Licht-. ricr - -
nq nndte Unnmnaxutu«· nun lo1trwtm«,
Nein-m sann Lunthubsxi oq Manne
Zcmer nip, sit-Um nuka og billigt. Vrd
ike og Hm Ins immnnsndc Forum- Ruhe
twqu os; Unmut-d uman lusmntcxk «
Vemllnm I inodtach pan Tssgninger til AK
tumnnnuom H« JENsENl
III-H linmshxuz .( »Hm il lk’.11H-. lonek
KVlNDbR.
sOM LlDEK
. as Kvinciest ums-sk.
i lum luslnsntile sig
« selt- Itnsd Orange
l ilx III-m innen
- » sit-Alt- t direkte paid
e nimmt-no U( le . ug sit t mit-euch lnsad
ingen bin Iigtit .itdl((ll(i11 zinvksndt incl
w ndig lum Hon. -- For Pmn r »i; X id
tylsyrkl lu nw mle r man sig til
Mrs. K. l). Preuss-, Dctkoit Mich
Baltimorellranklen
lim- ødels unt Bontur mecl liele det
ltidlmld kclts tin-Ste- fiui l. gest lmn jeg det
fm ikke urlsu mit Knrt ug lst aktive-leer over
Mut-Hand sl.i «le nim- trv kkeiss pas-un IMM
lcrtid x il it- g nie-d bli- Je- bcsvurel reve el
lek »Halt-ges th Hagern-le i vuke nye Kontos-et
HERMAN BADENHO0P, sehst-h
state linke-tu m ltisniigrutitm.
233. Pskk Ave» ssltimoke· Atl.
DanfijissionshIm
i
l 130 Prospekt Ave-, Bkooklyn, N. J
anbefales. Reife-we afhentei paa Forum
gende. Opgiv til hvad Tid og til hvilken
Station Te kommen
Ansgar conteste
Hutchinson. Minn.,
dlnttesle til Jul, den 23. December-. mccl
l258 Iclcven Arbeijt genoman den
l4.J-u1u;1r» til livilken Tid llye Elevsk
Cum-ges
Gmle thsnslsor og andre Rein-emine
lighmler forsikrcs alle-, som unsker at
komme til Nytai1r.
Skriv eftor Kittulog Og inner ()plys
umger
H. W. Foght. A. M»
Hutcliinsom Minn
sc YSAKS«
SKPERISNCS
PATEnTs
fis-o- Manu
desto-u
com-maus- sc.
Ankona sen-Uns a usw«-h nnd doscrlkvuon msy
qttlcskly usw-»un- mns siptnmn kmo w sechst- Its
»wenn-In s- yst-»mile putvmanla tun-minnen
Unns strteelycnntldentlnL KAMMMM 011Pswnds
sont »So-. »Hast armmy tus- tmcunnik pas-onu
Pakems tust-n l, tmuslt Mann s- (,’9. Icsifs
weckt-l notice. with-nn- chaks0. m »
scientiiic Ischari.
A honestumon mit-il smale Las-cost cit
culsuim cis any onus-! Tat Tot-nis- QZ s
now-dotiert
Most-: fnnr month-. Il. So
WI z co.ssss-ss·s«s-i New Ich
III-ach Ost-am M s« St« Wahn-kund D
H
God Grund til at vætc
taknemmclig.
Da LErkebiskop Farley for en Sncs
Aar siden var privat Kammertjener
bog Pave Leo 13, havdc han rig Lei
lighed til at modes med Folk af for
stelliq Temperament og Vid og Var
bekendt for altid at have et passend(
Svar paa rede Haan«d. Ved en vis
Lejlighed for-sagte en ung Franst
mand sit bedsste for at gøre Prælatet
vred ved at spotte over Religionen o;
Geistligheden. Da bette imidlertii
Inislykkedes, blev han ligefrem ufor
skarmnet, idet han sagde: Jeg ha1
hørt, at man Pcm Madagascar, naa1
man basngcr en Preka hænger en Ab
ved Siden af.« Den unge Mand lo
men Monsignor Farley svarede me1
et venligt S111il: »Vel, min ung
Ven, lad os begge vcete taknemmelige
at vi ikke bot paa Madagascar«.
citat-s for svage Mæncll
Elektrisk stlte krit
! Det streitig-te lete i Ver-dem
Fur Ist insprtesrts v(-rs-Je-r-c-·v Elt-("tri( Relik
ug inclan tin-I nllcs steckst-. twur de- er
uktsntllu ein-titles- vi mit-von Sinn trnsn et·
ils-»Um zisch-sit- hnsltey absolut »den cl
Hist sur Mucltuzxcreth
I um«-est- ef not-Ist Tilhutl us et sinlidt Fik
Inn Sonst jage-n Pest-Um (l(-( m site lmslt -ek
hie-Illig en hin-u
blank-list- lm Livclcmfh Pk imst nkz nec
UlmscL kraftlos ng Inst-ros. Inn- Inikllkst Uns
dmnsnmni Glis-»die »L- lxlivekk s(1k"(itllig gam
meL lieler De- nk Rygsmertohdimrlig For
dojols - »j( Mculkunmsstimwt Og et its-Ist As
m lieu-le Las-zorne- ndesn XII-Um elxs sum De
lillws hellnmdct ved ul lirugc Hei-sey Flec
tkic Ist-L
Vive(1. at De- ril hlivcs hell-redet og an
hesnle vmt MHWIUI Hund«-. »k: sank-des vil
vi lplives erstattet for vurt skivllliske Ums-F
Vi mener mum. hvnd vi Si er. Smcj on l e
fest Nov-s n Adreer mul nsttncnklth og
bit-net vil bfive sentlt nein Hist-oth
lERsBY sPECIAL TY. C0.,
320 A Weiden ch.. Jersey city. N- Y.
lk Horn Lutheran
fligh School w- college
ELK EVEN l0WA,
bekyntlens sln anarkfennju (1.l. April tot
unsre Nat-us ng Kvlnkl(«!·. Pmudesn Undess
Honian l de nlmindksllxts Fug vil der Mis
en Special A Mann-: soc sit-Mk Fig-eh los-os- de
lttin lzskre s)-IIin-.:. lkrss(l--slng. Hinllsvniuc
og Musik« s- Ist-mutigen irr sum for 4 Use-.
Degen før Tenninong A. lminx vil Eies-et
ne blive afhentedei Mann-, Asidubnv ellst
Atlanttc. nagt m- vetl lculmcslclelgen ankl
ve. til hvlllnsn By »- hvml TM de Inkom
mo. -— lndmelklelsek modiassss ok Fore
Spøkggler lusnvakes uf : : : : I
Th.N..Ie-slld,
gut Hoku. - - - - - towAs