Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, December 22, 1903, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    - »ste- Iiiss HERR
UUJKEXEU.
,, i « ; g U
’. «
e
e
—
«’ Aal-; .
ists :
l9()3.
» tbcr
« Denn
Tirszdag d. «
« Nebr»
BTHUL
, l()0.
Nr.
MMMMRO HWM III-T DRWOIIIW l
Glædelig JulY ?
Edek et ( Vag en stellstfsdtl
ZEI- mthGadJ doch-feste l! ·
og··fked paa Jokdenl
og I Menaeskene en VelbehagelighEFF
H et kimer nu til Julefclt, Og lad 05 gcm nie-d stille Sind
» Vet kimer for den lpoje Gassb Som Hyrdcrnc til Varnct ind, ’
Som stcg til lade Hyttcr nco Med Glædestaaker takke Gnd »
TNed Nytaarsgavcr, Fryd og Fred. For Miskunthd og Hund«-lind
O kommer mcd til Davids By, Kom, Jesus, væt vor Hytte-Gæst, ,
Hvor Engle fjungc under Sky; Hold selv i 05 din Julefcst,
O Hunger nicd pcm Inarken ud. Da skal med Davidsharpens Klang
Hvor Hyrder horcr Nyt fra Gad. Dig takke hojt vor Jubelsang.
WWM WO
Nu er der Krigl
Den begyndte i Scnntet i Torsdngs
— uden Kkiqsctkleeking.
Fetste Anchb kom frn Senat-n
hoar. de senkte fra demokratifte
Senntorer.
Senator Dom-, Republitaner fra
Massachusett, hat det Ord Paa sig,
at han hellere folget sin Samvittig
heds Diktat end nogen Partiledelfe.
han hat revset mangen republitanfk
Administration. Den 1.7. das. ka
stede han en Hasandgranat ind iblandt
de republikansfse Senatorer, idet han
both en Tale, hvori han alvoeligt
kritisekede rcesident Roofevelt for
hans altfor hurtige Anerkendelse af
PanamæRepuhlittens Uafhckngighed.
Han lignede De forenede Stater
ved en stor Politibetjent, hvis Pligt
det var at paase, at Færdselen over
Jsthmen holdtes nahen, men da han
san soc-, at Kolombia blev angreben
af Nevolutionister, bandt han Lokom
bias beendet-, saa Revolutionen tun
de blive en Sucseg.
Mens Senator Haar kalte, saa
Demokraterne glcedestraalende paa
kam, og de republikanste Senatoeers
Unsigtee blev merke af Harme.
Demokratetne havde jo allerede fsr
sagt Planet for at hindre den ny Ka
nalteattats Rattfikatton, og un geeb
IScnator Gormnn Den gyldne Lein-»z
!l)ed, som Senatoc Hoar have-e gioei,
Zog holdt en dramatisl og lidenfkabelig
?Tale, hvori han Ang rel) Præsibenten.’
I Han ønslede at vide, om den ak. Meri
itanfte Regering i Præfident Rosse
velt havde en anden Napoleon. Hm
læste assisterenide lldenrigstninister,
Loomis’ Tale, hvori denne keiften-is
nor Die fsorenede Staters Handling ji
Panama, og latterliggjorde den.
· Gorinans Kritil var meget umgewa
ende. Han lod ligeftem forftaa, ut
bnns Standpunkt var denne, at De
fokenede Staters Trang til en Kanal
ille var saa stam, at de stulde behøne
at stjcele den. Der stnlde fsrst of
alt fes hen til Amerilas Ætr. Han
haabede, at der endnu var Mod og
Patriotisme not i Senatet til at bin
de (ftay) en freinfusende Monds
Bandes-.
Eftek Gortnans Angreb fulgte der
en hetb Debat mellem Senat-nenne
Foraslet og Horn-, idet den forste togi
Adminiitrationen i Forsvar Gor
man gav Haar chnbellap, og For
aler gav ham alvorlige Vennennp.
Han fluttede mied at pacrftaa, ai der
ingen vielelig Grund var til at kri
tisere Administratlonens Fokhold i
den foreliggende Sag, tkle engnng saa
meget, at Demokraterne tunde drage
Fordel beruf.
Neste Dag gjorde gamle Mor
gan Chan som i fertige Kongres le
mode de lange Taler tmodrthtaten
nnd Kolombw et volqunit Ungreb
paaPræfidentem — bestyldtc ham for
at have erklocret Krig med Kolom
bin uden Kongressens Tilladelse ofo.
Siden hat det gaaet Slag i Slag
i Senat-et Og ikte alene i Senatet,
men i Kabinettet og i be forftellige
Regcringsvepaktementer lægget Pa
nama-Spørgsmaalet Bestag paa al
les Sind.
Kolombia truer og afventer. Kan
det maaske drage Fordel af Krigen i
Senatet?
Naturligvis kan ingen forusdsige
Resultatet af denne Krig i Senatet.
Men bei synes os godt, at Angtebene
kom saa tidligt. Det falder os dan
skeligt at tro, at Administrationeu
siulde have handlet overilet. Men nu
stal der not blive gaaet til Bunds i
Sagen, og dette Rør kati fremsiynne
Traktatens Stadfæstrlfr.
Kong Oskar overmkker Bism
sticrne Bisruson den literære
NobelsPtæmic.
Den 10. December moving skong
Oskar Digteten Bjøtnstjerne Vjørn:
sen i Audiens i Stockhoan Dei »
rier sprstr Gang, at hans Majeftæt up
Tigtcren bar talt med hinanden
Audiensen varede i ire Knatter.
Kotigen Var overmaade venlig os
udtalte sin Glædse over, at Forholdct
smellem Norge og Sverige Var blevet
sta megef forbedret. »
Præsident Roosevelts Lin truet
af Anatkifter.
En Mand, der giver sit Navn som
Charles Pierzen, blev den 17. dns.
arresteret i Galveston, Texas. Hain
holdt en aniarkistisk Tale paa Gasden
cm Aftenen for ca. 300 Personen
Man mener ved haus- Paagribelse at
have opdaget et Komplsot for at fnig
myrde Prcesident Roosevelt og mulig
Dis flere af Nationens højtstaaende
Mænd. Han gav sig ud for at voere
en socialiftifk ArbejedenOrganifatorJ
rev voldsomt ncd paa Præsidenten ogi
Regeringen sog tilskyndede de arbei
Dende Klasse-r at rejse sig.
Da han undersøgtes paa Politi
stationem fandtes der megsen ,,cir
cumstantiel evi’dence« paa hom, —
saaledes Tegninger af Regeringzbyg
ningerne i Washington, Præsident
Roofevelts Hjem i Oyster Bay og st
andre fremragende Moznds Hieni.
Desuden fandtes der i hans Lommer,
figer Politiet, Breve fra Patterson,
N. J» Chicago og New York, hvilken
Omftændighed fynes at rsbe en Sam
menspcergelse af Anarkistetne i Lan
det. Desuden fandtes der paa ham
en Liste over fremtagende Personen
Da Politiet udspurgte Pierzen, er
tlccrede han: »Jeg følger simpelthen
min Livsgekning«. Han nckgtede at
Ach nogenfomhelst Fortlaring af fm
Optrceden eller angaåendePapirexne,
fom fandtcs Pan ham, og udfordrede
Politiet til at forfølge hom. Han er
omkrina 20 Aar gammel, tilfynela
dende ve( Vannet ng ialer findende
Engelsf.
Galneswns Arbeiderledere anser
ham som dereg Fjende og vil intct
have med ham at gøre.
Hans Saniket betvivles ikke.
Kolombiad Gatti.
Dei siges, at Panama er
villig dil at betale en
Del deraf.
Man ril i Washington vide, cil
Republillen Panaina er villig til at
sætte en Trediedel af de 81(,),UOU,0(,)0,
fom De fotenede Stett-er i Folge den
ny Traktat stal betale den for Ka
nalretien, til Side til at møde en
Del af de Fordrinch sin udenland
sie Pengemcrnd hold-er Guts-obliga
lioner med Kolombia for.
Storbrilaniem Holland og andre
europæifle Magier holder for, at den
ny Republil bør overtage en Del af
Kolombias udenrigflc Gæld. Bu
nau-Varillas senere Besøg i Udeip
rigsdepartementet hat vceret i For
bindelfe med denne Sag. Det er
kommen saa langt, at Vatan er rede
til at understrive en Ovserenskomst
desangaaende.
Saa snart Traliaien er stadfcestet
i Senatet, vil Krigsdepariementet
fende en betydelig Heerstyrke til Isch
men. Trakiaten bestemmer nemlig,
at De forenede Stater garanteier
Pan-amas Uafhængighed.
Senator Dictrich,
hvis Sag vi for hat omtalt, erklærer:
»F» Sagen er til Ende, vix ver blive
llarl for enhver, at dette er ret og
siei en politifl Forsplgelfe. Eftcr at
Fokhøret er afslutiei, vil der ille være
rinnen Plet paa mit Navn aller Rygte.
Jeg er ilke styldig i nogeu Uret, hock
len som Guvernøt ej heller som Se
nator. Mere ksnn jeg ikke sige nu.«
Sen-atmen har nylig været i Om
BIOO Helonnmg 5100
Dem Vlads Were vil vcere Ioensjede over aleklake i
at detidet nnndste er ruleng S ygdom lom Bibl-n «
il« lsenek bleiicti Stand tl as latet-i alle dens Sta
--iJ. og de tot Raum-h Aalps Ost-Inst Cum er isei
site viriciixse elbredellesmiddeL Ltmeslanden ijei
» Da Ratati et en sonstitultiouel Sngdom imdm
Die-i konstitutiv-let Be andl inY Hatt-s Pius-ski
» sagesind vixter diie ie vaa lodel oa Summa
ecc syim kt i-. itsiesäzior den-ed Sy dommenJAak
Iui give-: Pi tien en M at vvy yae Konstitu
un oghjielve Naturen ilai Hnsttcl ide. Eier
c lau me u Tilttoii dets des sehend-M Hit.
sum-et undrede cela s vert Tit seide, voel
sen-es Brit r Wföx h f Whil
ne
sleosv due-been isltetiknuztht a
wes-Messe W
Desti
ha og haft Raadslagning med Gene
ral John C. Cowin, der er engageret
fom hans Ad-volat. Forhøret er sat
til 4. Jan. Bpade Senatoren og
shans Advokats ønstede at have det
faa fnsart som muligi. Der er fire
Besiyldninger imod Dietrich, tre imod
ham Personlig og een imod ham cg
Postmester Fisher i Hastings tilsam
men. Det vil vcere en Hceder for Die-I
brafka, om han kan klare sig godt
fra dem alle — d. v. f. bevife sin
Uslyldighed.
Nægter at köre de döde.
Nu gaer Folgerne af Strikerne ilkel
alene ud over de lebende, men ogsaw
over de døde. Fredag i fidfte Uge op-l
holdtes Begravelserne i Chicago paa
Grund af Liner - Kuskenes Strile.
Arrangerede stonartede Biegravelses
processioner maatte opgives. Ligene
Eørtes til Begravelsespladsene i lige
fremme Vogne. De sørgende kørte til
Kirkegiaardene i Sporvogn, pr. Jeru
bnne eller gik til Fods gennem dyb
Ene. En Strite-Komite tvang en
,,Hearse« og flere Bogne til at køre
tilbage til Stalden fra Kirlen, mens
Begravelfesceremonien hol-dies deriv
de tfn Vogn mantte ordres petTeE
lefon for at tage imod Liget og føre
det til Grad-en. Mange andre lignen
de Steuer berettes.
Bankrövcre i Kennard.
Sidste Fredag Nat stete der Ind
brud i vor lille rolige Naboby Ken
nards Bank. Det var ved Mit-unis
tide, da alle Byens Bebceke sov trygt
med Undtagelfe af en Reftauratør, pg
for han«-; Dør var der sat væbnet
Vagt. Roverne var tre i Tallet, og
de brød ind i Banken, sprengtePengc
stabet og fandt omkring 88,300, som
de slap bort med.
Sheriffen sporede dem til Benfon,
cg det viste fig, at de var flygtet med
Heste og Voqn. To Vogne fandtes
nedbrudte paa Vejen, den lredie hav
de de efterladt sammen Heftenr.
Falk, vi mödcr
Har De nogen Sinde lagt Mcerle
til de Ansigter, vi fer hver Dag? —
Nogle er saa tynde, gustne og dsød5
trcette, at Vi udilkaarlig fyldes med
Medlidenhed for dem. Der findes en
Historie bag hvert saadant Ansigt ——-,
cn Historie om daarligt Helbred, Li-!
delse og Belymring. Hr. Josef Tu-!
ren, McKces Rocks, Pa» siger: ,,; Or
at gaa til et Hug, hvor jeg faa exi!
Mund spadsere frem og tilbage i
Vcerelset, Ansigtet galt som Vols, zrg
Fortvivlelsen ftod malet i hans Træk.
Der behøvedes ingen Ord for at for
tælle, at han var syg. Jeg talte til
ham om Dr. Peters uKrilo, og jeg
troede med Guds Hjcelp at kunne
helbrede ham. Han smilede fvagt og
tystede paa Hovedet. Han gav dog
sit Samtylle til at forsøgc den, saa
jeg sendte ham en Flasle. Efter feks
Uger kom jeg igen og fandt, at han
var frisl og paa Arbejde. Jeg var
en Smule overrastet felv. Vi hat
meget at være taknemmelige for i
kenne Berden, ng blandt andet Dr.
Peters Kuriko.« —- Saadanne Ord
kan itke andet ensd glæde en Fabri
kants Hierte, hvis han er interesferet
i noget andet end den rent kommerci
elle Side af sin Forretning, hvillet
ban sikkerlig burde være. Dr. Peters
Kurilo er bleven et Samtaleemne
baade i By og Paa Land paa Grund
af de vverrasiende Resultaten der hat
fulgt densBrug i de fotstelligste Sys
vddmme. Den er ikle en Apotheke
medicin, men scelges direkte til For
brugerne gennem Agenter eller uf
Fabrikanten, Dr. Peter Fahmey,
-112——114 So. Hoyne Avenue, Chi
wagt-, Jll.
Sidfte Nyt fca Parlamm
Te seneste Effekretninger fra Colon
meldek om Landfættelse as 100 ko
lomdianske Soldater paa Øen Pines,
fom tilhører Panama-Territoriet.
Omaha »Dain News« mener, at
om U. S. ønslek Fred i Panama, tan
han gerne komme til at stride derfor.
De europæisle Magter raader
imidlertid Kolombia til at holde
Frev.
———«·OD—-——-—-—ss
,,Et stokartet Lano«.
Guvernør Jsohn McGraw siger:
,,Alaska Central - Banen vil aabne
den bedfteDel afAlasta, dette i Sand
hed storartede Land.« Jernbaner i
Alaska tjener uftyrteligt meD Penge.
Folk, som for fern Aar stden »inne
sted« i thite Pass Fc Ysulon, den en
gelfte Jernbane i Alaska, blev alle ri
ge. Aktier i While Pass Fc Yukon
(af et paalydende Beløb 850 pr. At
tie) er nu værd 8500 Pr. Aktie. De
solgtes for 8650 pr. Aktie i 1898.
Alaska Central - Bauen, som nu
bygges genan den bedste Del af
ameritansk Alaska, vil betale endnu
større Udbytte. Nogle faa Dollars
»investev« nu, vil sandsynligvis skasse
dia en hel liden Fortune« Tilfreds
stillende Oplysninger med Kort over
Alaska samt Præsjvent Rensevelts
Anbefalina af Alafka Central- Deinen .
sen-des frit. Stzlv strale paa Noist «
eller Engelsf, til
Adalph VydaL ?laent,
Crookstom Minn.
Helligdags-Pkiscr.
Een og en Trediedelsz Pris for Tut
vg Retnr til Punkter vaa Nothwestrrn
Baue indenfor 200 Milees Altand fra
det Sied, hvor Biletten Makel
Dis-se Priser gcelder Tor Jul eg Not
aar. Billetten kan kobes 24 —-.)5. Dec.
og 31. Dec. —- t Jan· Huld-. Der kan
reife-S tilbage paa dem san sent iom 4.
Jan. 1904-.
Jndbyd Teres Venner ellek rejs ten
at bespge dem.
A. L· Goal-rieb
Tkt. Agl
Blair, Nebr.
Julegaver
i stort Udvalc3.
Maimc fprslellikie iidmærtede og
elmant Hoster Beim til Julegaver
have-.- tiiiii Lager til de billigsie Pri
ich Eil-in til os eitcr iiogle of vore
We Bmer og glcrd edcrszi Vennet
mer« cii BUT som Julegave.
Ener Udvalq af dansie Iulekort
uf inange for-stetige Slags til Priser
af J, l«, 15, m 20 c. StykteL Kor
tenc er elegant udftyrede med paa
trvkt ,,(stlcedeliq Jul« og et Vers el
ler Striftesprog.
bonI-h kath. publ. Heu-e
Blatt-, liebt
Julekort.
Dct ftökstc og clegnntcstc Ub
valg i Jnlckort fm snmgfutde,
billige Kokt til de fincstc Ting i
dcnne Branche, alle mcd Lum
mcntcr og Billcdcr rller udsögte
Vers. Prifer: 2, 3, 5, 10, 15
og 20 c.
baut-h kath. publ. lieu-N
Blatt-. lud-.
Dei Knganfke
Kouinlat k«
Zoom tot-«- Rocl Ist-t- But-.
quwymmmsk W It